Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015"

Transkript

1 Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, Strategiske mål 2. Kommunikasjonsplattformer 3. Forskningskommunikasjon 4. Studieinformasjon 5. Internkommunikasjon (Revidert etter dekanens ledermøte ) 1. Strategiske mål Handlingsplanen er toårig for 2014 og Den bygger på Universitetet i Oslos Strategi 2020, Det samfunnsvitenskapelige fakultets Strategi 2020, og fakultetets årsplan Av de overordnede målene i fakultetets årsplan gir særlig de følgende føringer for planen: Bedre synliggjøring av samfunnsvitenskapens rolle når det gjelder å løse globale utfordringer, økt internasjonalisering av forskning og utdanning, og mer faglig samarbeid mellom fakultetets enheter. Med dette grunnlaget har handlingsplanen følgende strategiske mål: Økt synliggjøring av forskningen ved fakultetet, særlig av prioriterte forskningssatsninger, tverrfaglige initiativer og yngre stemmer Studieinformasjonen skal holde høy kvalitet med god informasjon til fakultetets studenter, og tiltrekke nye studenter Økt satsing på sosiale medier som kanal for forskningsformidling, informasjon om arrangementer, og bygging av relasjoner til studenter, ansatte og samfunnet for øvrig Økt bruk av podcast, film og bilde, eventuelt MOOCs Gode engelskspråklige nettsider i samsvar med målet om økt internasjonalisering av forskning og utdanning God intern informasjonsflyt 1.1. Målgrupper Fakultetet definerer følgende målgrupper for kommunikasjon: Ansatte (ved fakultetet, ved UiO for øvrig, UiOs ledelse) Studenter (nåværende og potensielle) Samarbeidspartnere og alumni Offentlig sektor, næringsliv, interesseorganisasjoner Allmenheten og faginteresserte 1

2 2. Kommunikasjonsplattformer 2.1. Nettsidene Nettsidene er en viktig arena for å formidle forskning, studier og aktuelle arrangementer. Det er også en viktig kilde til interninformasjon. Nettsidene skal være nyttige verktøy for alle brukerne og speile bredden ved fakultetet. Nettsidene skal ha en standard som bygger opp under fakultetets faglige ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. Nyhetsstoffet på sv.uio.no skal oppdateres ukentlig. Nettsaker skal være leservennlige, ha gode bilder og følge UiOs retningslinjer. Antall unike brukere av fakultetets nettsider, og av forskningssaker skal øke betraktelig. Personpresentasjonene skal forbedres. Det skal være lett å finne personer med kompetanse innenfor et bestemt område. Vi forsker på-sidene har mediene som viktigste målgruppe. Disse sidene skal forbedres og markedsføres. Nettsidene om doktorgradprogrammet og forskerkarriere skal oppgraderes. Skrivekurs for nettredaktører. Jevnlige nettredaksjonsmøter. Kompetanseheving hos alle nettredaktører. En arbeidsgruppe utvikler lokale spesifiseringer for hva en personpresentasjon skal inneholde. Markedsføringskampanje for Vi forsker på-sidene (igangsatt av SKS). Ph.d.-nettverket gjennomfører i samarbeid med nettredaktører et prosjekt for å oppgradere nettsidene til doktorgradsprogrammet og forskerkarriere. Ta flere egne bilder, etablere et bedre fotoarkiv, og bruke fakultetets fotoressurser mer effektivt. Frist for gjennomføring: Engelskspråklige nettsider Brukere av nettsidene skal få aktuell og oppdatert informasjon om fakultetet, forskning og studier på engelsk. Oversettelse til engelsk av permanent innhold. De viktigste forskningssakene, og studiesidene skal prioriteres. Ansvar for oversettelse skal utredes. Større forskingsprosjekter skal ha sider både på engelsk og norsk i henhold til UiOs krav til minsteinformasjon på begge språk. Frist for gjennomføring:

3 2.2. Medier Mediene er viktige for å nå faginteresserte og allmenheten, og for å synliggjøre fakultetets samfunnsrelevans. Fakultetets forskere skal gjennom mediene delta i samfunnsdebatten, og se formidlingspotensialet i egen forskning. Se for øvrig eget punkt om forskningsnyheter (3.1.) Kommunikasjonsrådgiverne oppdaterer NTBs kalender ukentlig. Pleie kontakt med medier med interesse for forskningsstoff, som Morgenbladet, Aftenposten, NRK, Klassekampen, Dagens Næringsliv etc, samt etablere tettere kontakt med interne medier som Apollon, Uniforum, Universitas og Radio Nova. Oppfordre og tilrettelegge for at forskerne ved fakultetet kan skrive for Aftenposten Viten, NRK Ytring og DNs Forskning viser. Prioritert bruk av pressemeldinger ut fra nyhetsinteresse Sosiale medier Sosiale medier er en viktig og aktuell kommunikasjonskanal, særlig for å være i kontakt med bredere målgrupper og for å synliggjøre fakultetet. De skaper også tilhørighet og identitet, og gir en positiv synergieffekt til egne nettsider. Facebook: Tiltrekke potensielle ansatte og studenter gjennom forskningsformidling, medieklipp og arrangementer. Skape tilhørighet, fellesskap og stolthet. Twitter: Synliggjøre kompetanse og forskere som er relevante i samfunnsdebatten. Stimulere forskere ved fakultetet til å bruke sosiale medier. Facebook: Siden skal oppdateres daglig og treffsikkerheten evalueres fortløpende. Bruken av siden kartlegges. Twitter: Oppdateres daglig. Følgere på Twitter fra alle avisredaksjoner, stortingspolitikere og statsråder prioriteres. YouTube: Gjennomføre et pilotprosjekt om produksjon av videoer. Samle aktuell produksjon på fakultetets nye YouTube-side (se for øvrig punkt under). 3

4 Lyd og video Produksjon av videoer er viktig og framtidsrettet forskningsformidling, som benyttes mye internasjonalt og av konkurrerende institusjoner. Det samme gjelder podcast. Både video og lyd er virkemidler som kan komme studenter, ansatte og eksterne brukere til gode. Det skal være lett å bruke video og podcast på nettsidene, både for besøkende og nettredaktører. Korte videointervjuer med forskere om forskning eller aktuelle temaer skal være tilgjengelig på nettsidene. Forelesninger og arrangementer med interesse for et bredt publikum skal tas opp og legges ut på nettsidene. Kommunikasjonsrådgiverne kartlegger tilgjengelige ressurser og tilrettelegger for økt bruk av video og podcast blant forskerne. Nettredaktøren forbedrer og systematiserer nettsidene for bruk av video og podcast. Kommunikasjonsrådgiverne lager ti videosnutter årlig med profilerte, formidlingsdyktige forskere. Frist for gjennomføring: Forskningskommunikasjon Forskningskommunikasjon gis høy prioritet i denne planen. Nettsidene er den sentrale plattformen, og utgangspunkt for formidling i flere typer medier Forskningsnyheter Sikre at forskningsresultater og -satsinger blir kjent for allmennheten, slik at forskningen skal kunne komme samfunnet til gode. Forskningssakene skal holde høy kvalitet, følges opp i flere kanaler og «selges» videre til relevante medier. Formidlingen skal speile bredden av forskningen på SV-fakultetet, men også brukes strategisk for å løfte fram prioriterte satsninger. Unge forskere skal synliggjøres. To forskningssaker lages av fakultetets kommunikasjonsrådgivere månedlig. I tillegg skal potensialet i formatet for forskerprofil/portrett vurderes. Etablere forutsigbare avtaler om levering av forskningsstoff fra enhetene, basert på tilgjengelige ressurser. Fakultetets kommunikasjonsrådgivere bistår i prosessen, blant annet med kvalitetssikring. Fakultetets kommunikasjonsrådgivere skal ha kontakt med dekanat, forskere, forskningsledere og informasjonskonsulenter i fagmiljøene for å være oppdatert på forskningsfronten.

5 3.2. Vi forsker på (temasidene) Det skal være lett å finne fram i fagkompetansen på sv.uio.no uten å måtte kjenne til hvordan forskningen er organisert. Nettredaktørene ved enhetene bistår forskerne i å utvikle personsidene deres, og velge gode emneord. Fakultetets nettredaktør følger opp arbeidet med å kartlegge personsider og bruk av emneord. Sidene for forskningsprosjekter skal være brukervennlige og oppdaterte Formidling av disputaser Resultatene av interessante avhandlinger gjøres kjent for et større publikum. Ph.d.-kandidater skal kunne ta aktiv del i samfunnsdebatten på sitt felt. For de mest aktuelle disputasene skal det skrives pressemelding samt artikkel til sv.uio.no og nettavisen forskning.no (gjelder både for ph.d.- kandidater ved fakultetet og ved ekstern arbeidsplass). Arrangere årlig kommunikasjonskurs i samarbeid med Det humanistiske fakultet for fakultetets ph.d.-kandidater Frist for gjennomføring: Arrangementer Kommunikasjonsrådgiverne skal ha oversikt over de viktigste arrangementene ved fakultetet. Gjennom kommunikasjon av disse i flere kanaler øke besøkstallene og sikre synliggjøring i mediene. Arrangementstekstene på nettsidene skal bli mer leservennlige og følge UiOs retningslinjer. Nettredaksjonen sørger for at enhetenes arrangementsansvarlige er kjent med tips og rutiner for formidling av arrangementene. Dette inkluderer å orientere fakultetets kommunikasjonsrådgivere. Kommunikasjonsrådgiverne profilerer arrangementer i sosiale medier og via nettsidene, og står for innsalg til mediene. 5

6 4. Studieinformasjon Informasjonen til fakultetets studenter skal holde høy kvalitet, og tiltrekke nye studenter. Fakultetet skal i løpet av 2014 avklare arbeidsdelingen mellom sentral fagstøtte, fakultet og grunnenehet når det gjelder studieinformasjon, samt avklare roller og ansvar for studieinformasjon og informasjon/kommunikasjon for øvrig. 5. Internkommunikasjon God internkommunikasjon er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og effektiv arbeidsflyt, og er også viktig for å sikre god eksternkommunikasjon For ansatte og studenter Ansatte ved fakultetet skal ha tilgjengelig informasjon om viktige saker innenfor forskning, studier og organisasjon. For ansatte-sidene skal være oppdaterte, og inneholde relevant informasjon og arbeidsstøtte. Ansatte skal kunne få råd av kommunikasjonsrådgiverne på fakultetet i forbindelse med større satsinger og krevende situasjoner. Fakultetets felles nyhetsbrev SV-nytt skal utgis månedlig i form av ny leder og e- post til alle ansatte fra dekanen. Nyhetene skal publiseres løpende på nettsidene. Nettredaktør kvalitetssikrer og bygger ut «For ansatte»-sidene. Kommunikasjonsrådgivere bistår med kvalitetssikring av tekster ved behov Intern kommunikasjonsflyt Sikre god informasjonsflyt mellom enhetene og fakultetet. Kommunikasjonsarbeidet skal tidlig inn som perspektiv og støtte i strategisk viktige saker for fakultetet, i prosjektutvikling og ved større konferanser og arrangementer. Kommunikasjonsrådgiverne i fakultetsadministrasjonen skal utarbeide et årshjul for kommunikasjon ved fakultetet med oversikt over viktige saker og arrangementer, og en tilhørende plan for formidling og profilering. Planen koordineres med enhetene og Fagstøtteavdelingen i LOS. Jevnlige møter i fakultetets nettredaksjon og mellom dekanatet og kommunikasjonsrådgiverne skal sikre løpende formidlingstiltak ved fakultetet. 6

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

HiGs strategi for internkommunikasjon

HiGs strategi for internkommunikasjon HiGs strategi for internkommunikasjon Intern kommunikasjon handler om informasjonsflyt og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere og kommunikasjon mellom enkeltpersoner og grupper

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Kommunikasjonsplan. for Sjøfartsdirektoratet. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Haakon Nordvik

Kommunikasjonsplan. for Sjøfartsdirektoratet. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Haakon Nordvik Kommunikasjonsplan for Sjøfartsdirektoratet Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø Foto: Vaage Foto Forord Sjøfartsdirektoratet skal være et åpent, tilgjengelig og serviceorientert direktorat. Derfor

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Vi samhandler og skaper relasjoner

Vi samhandler og skaper relasjoner Vi samhandler og skaper relasjoner - HiST i sosiale medier FS-Brukerforum 25.10.2011 Agenda Sosiale medier i høgere utdanning Hvordan HiST bruker sosiale medier Praksis og muligheter Praktiske og overordna

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013

Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.1 Innledning og formål Kommunikasjon via web og elektroniske kanaler blir stadig viktigere verktøy for oss i vår arbeidshverdag. Ved

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer