Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?"

Transkript

1 Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

2 Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7 Norsk debatt om heroin...9 Konsensusrapporten om heroinassistert behandling Brukernes og brukerorganisasjonenes synspunkter Ny aktualitet Etiske spørsmål knyttet til heroinutdeling Utfordringene i dagens ruspolitikk sett fra ulike ståsted Heroinutdeling som en utstrakt hånd Er det heroin som skal gi mennesker et verdig og godt liv? Broren min ville aldri kommet seg ut av misbruket hvis han fikk heroin Diskusjonen om heroinassistert behandling er en avsporing Alt bør prøves Vi må legge bedre til rette for at rusmisbrukere skal lykkes Actis mener Litteraturliste... 39

3 Sammendrag Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og spørsmålet aktualiseres stadig. Arbeiderpartiets helsepolitiske utvalg kom nylig med et forslag til ny helsepolitikk for partiet. Et flertall i utvalget anbefaler å utvide dagens tilbud til personer med rusmiddelavhengighet til å inkludere heroinassistert behandling. Diskusjonen om heroinassistert behandling foregår også i flere partier. Venstre har programfestet et ønske om å innføre HAB i partiprogrammet og fremmet et representantforslag i Også SV fremmet et representantforslag om HAB i mars Heroinassistert behandling er i noen få land et etablert tilbud til personer med langvarig heroinavhengighet. Det er et tilbud om å erstatte illegal gateheroin med legal, medisinsk fremstilt heroin. Formålet er å sette pasienten i stand til å redusere, eller helst slutte med, bruken av illegal heroin. Det er også et mål å sette pasienten i stand til å redusere bruken av andre vanedannende stoffer, og komme i posisjon til å kunne ta i mot hjelp. Brukeren skal få bedre psykisk og fysisk helse, et bedre forhold til familien og bli i stand til å leve et mer stabilt og sunnere liv. I tillegg skal kriminaliteten reduseres og færre skal falle ut av behandlingsløpet (EMDCCA 2012). Ønsket om å hjelpe «de svakeste» er ofte begrunnelsen for å åpne for heroinassistert behandling. Da debatten virkelig satte fart i Norge i 2008, var det som resultat av at daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tok til orde for at Norge burde vurdere substitusjonsbehandling med heroin for «de mest forkomne stoffmisbrukerne som ikke vil, eller klarer, å slutte med narkotika». Det er ingen tvil om at det til en hver tid finnes mennesker i Norge som lever svært vanskelige liv som følge av tung narkotikaavhengighet. Det er likevel et spørsmål om gruppen som ikke finner seg til rette i annen legemiddelassistert rehabilitering (LARprogrammet), vil klare å følge et program som egentlig vil stille enda høyere krav til pasienten med tanke på oppmøtefrekvens og kontroll. Fra internasjonal forskning om heroinassistert behandling ser vi at «de mest forkomne» faktisk ikke tilbys denne behandlingsformen, fordi den regnes som for krevende for dem. Tilhengerne av heroinassistert behandling vil ha verdighet for de svakeste og tar til orde for en «mer human narkotikapolitikk». Det er utfordrende for diskusjonen at dette skaper et inntrykk av at det å være skeptisk til heroinassistert behandling innebærer å være inhuman, eller ikke ønske et bedre liv for de svakeste. Actis Rusfeltets samarbeidsorgan tror verdighet skapes gjennom andre tiltak enn å dele ut heroin som medisin: De svakeste 1

4 trenger bedre lavterskeltiltak, skadereduserende tiltak og mer individuell oppfølging innenfor det eksisterende LAR-programmet. I dette notatet trekker vi frem noen av dilemmaene i spørsmålet om heroinassistert behandling, og ser på hovedlinjene i debatten. Notatets midtdel inneholder intervjuer med seks mennesker som har ulik tilnærming til de vanskelige spørsmålene. Vi møter Ola Jøsendal, som var leder for Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus da avdelingen ville søke om å starte et forskningsprosjekt med heroinassistert behandling i 2013/2014, Asbjørn Larsen, LAR-pasient og ansatt i RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon i Tromsø, Kirsten Frigstad, som er daglig leder ved Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud 24SJU, Rita Nilsen, daglig leder av stiftelsen Retretten, Anlov Mathiesen, styreleder for Føniks Ruspolitisk tenketank og Kristin Oudmayer, pårørende til en tung rusmisbruker. De har alle en nær kjennskap til de tyngste brukerne, gjennom ulike behandlerroller, som pårørende eller med egenerfaringer fra bruk av narkotika. Håpet er å få frem nyansene i spørsmålet om det er riktig å tilby heroin som medisin. Heroinassistert behandling byr på mange etiske utfordringer, er ressurskrevende og vil etter det vi har sett av internasjonale erfaringer ha begrenset nytte ut over annen substitusjonsbehandling. Mye tyder på at tiltaket egentlig ikke når de mest utsatte brukerne. Actis Rusfeltets samarbeidsorgan mener derfor det er mange andre utfordringer som bør løses og tiltak som bør iverksettes, før man prioriterer heroinassistert behandling. Actis vil gjerne takke alle som på ulikt vis har hjulpet oss i arbeidet med dette notatet. En særlig takk til de seks som har stilt opp i intervjudelen av notatet, men også til Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Sten Magne Berglund i Blå Kors og Helge Waal, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Oslo, mars 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 2

5 Historikk Heroin ble fremstilt for første gang i 1874, i et forsøk på å produsere en ikkeavhengighetsskapende erstatning for opium og morfin. Heroin fremstilles fra opiumsvalmuen, en plante som var kjent allerede for mer enn 6000 år siden. Man mener at planten stammer fra Midtøsten. Egypterne var trolig de første som oppdaget opiumens virkninger. Grekerne brukte opium som et nytelses- og rekreasjonsmiddel, men også som et vidundermiddel mot alt fra slangebitt, astma og forkjølelse, til urinveisinfeksjon, kolikk, dårlig hørsel og epilepsi. Fra Midtøsten spredte opiumsvalmuen seg gradvis Opioider sørøstover til India rundt år Britene, som drev Opioider er en samlebetegnelse en utstrakt handelsvirksomhet med Kina, begynte å på en rekke forskjellige stoffer som enten kommer fra selge opium til Kina i bytte med te, silke og edle opiumsvalmuen (Pataver metaller. Midt på 1800-tallet ble det anslått at somniferum), eller som har en tilsvarende virkning. Disse flere titalls millioner av Kinas befolkning brukte stoffene virker dempende på opium. Her ble hovedsakelig opiumspiper brukt som sentralnervesystemet og har en smertestillende effekt. inntaksmetode. Opium kom etter hvert også til Eksempler på naturlige opioider Europa, men fikk liten anvendelse bortsett fra i er morfin og kodein, mens heroin regnes som halvsyntetisk. mindre miljøer i de store byene. Metadon, petidin og fentanyl er syntetisk fremstilte opioider. I 1803 ble morfin fremstilt fra opium, og middelet ble brukt i medisinsk sammenheng. Det kjemiske navnet på heroin er diacetylmorfin, noe som viser det nære slektskapet til morfin. Heroin var tross intensjonene også sterkt avhengighetsskapende. Utover 1900-tallet intensiverte produsentlandene i Asia dyrkingen av opium og startet produksjon av heroin til et økende marked i vesten. Stoffet fikk på tallet fotfeste i store ungdomsgrupper, og bruken utviklet seg gjennom og 90-tallet til å bli et alvorlig misbruksproblem. I Norge ble heroin første gang beslaglagt i 1976 (Øiseth, Kjeldsen og Sundvoll 2008). I dag er det et relativt utbredt illegalt rusmiddel, selv om andelen som har prøvd heroin er lavere enn for en del andre stoffer som cannabis, kokain, amfetamin og ecstasy. Anslagsvis er det mellom 6600 og problembrukere som røyker eller injiserer heroin her i landet. I tillegg kommer sporadiske brukere og eksperimentbrukere (Lund, Bretteville- Jensen, Skretting, Rise, Nordlund og Amundsen 2010). Tallet har vært noe synkende som følge av etableringen av substitusjonsbehandling i Norge (LAR). 3

6 Heroin demper smerter og hoste, i tillegg til å gi Fra valmuen respirasjonshemning og eufori (rus). Heroin som Det skal opiumsvalmuer injiseres gir meget raskt effekt i hjernen, raskere til for å produsere 100 gram heroin. En gjennomsnittlig enn andre opioider inntatt på samme måte. brukerdose av heroin er på ca. Ruseffekten vil komme nesten umiddelbart. Heroin 10 mg. Etter hvert som man utvikler toleranse for stoffet, som røykes eller sniffes virker også raskt, men vil doseringen måtte økes for langsommere enn ved injeksjon. Heroin har kort at samme effekt skal oppnås. Det er rapportert om virketid, vanligvis bare få timer. Etter det vil det enkeltinntak på 500 mg heroin i kunne oppleves behov for nytt inntak. Intens noen tilfeller. rusopplevelse som har sammenheng med den raske virkningen, er sannsynligvis årsaken til at heroin er spesielt ettertraktet som rusmiddel. Man kan bli fysisk avhengig av heroin, på samme måte som man kan bli avhengig av tobakk, alkohol og en del medikamenter. Forskning viser at om lag hver fjerde av dem som prøver heroin blir daglige brukere. Betydelig færre blir daglige brukere over flere år (Fekjær 2009). Andelen er i stor grad avhengig av miljøfaktorer som tilgang til stoff og omgang med brukere. Overgangen fra å begynne som sporadisk bruker til å bli problembruker kan være relativt kort. Norske data viser at det for mange går fra ett til to år (Bretteville-Jensen 2005). Virkestoffene i rusmidler, som gjør at den som vil ruse seg trenger stadig mer for å oppnå rus, gir avvenningsplager også kjent som abstinenser. De tyngste alkoholikerne kan oppleve skjelvninger når de ikke får alkohol. Opioider (som heroin) har fellestrekk med alkohol, mens ulike typer amfetamin og kokain følger et annet mønster. Avvenningsplagene fra heroin sammenliknes ofte med influensa (Fekjær 2009). De kommer til uttrykk som svette, muskelsmerter, frysninger, magekramper, kvalme, diaré, hodepine og søvnvansker. Enkelte heroinister avstår frivillig fra stoffet i Opium utvinnes fra saften fra de umodne perioder for å senke sin egen toleranse og slik frøkapslene til valmuen papaver somniferum redusere kostnadene ved rusbruken. De aller fleste avvenninger fra heroin skjer altså uten hjelp og bistand fra medisinsk personale. Den fysiske avhengigheten forsvinner etter kort tid uten stoffet, og er ingen permanent tilstand. De umiddelbare abstinensplagene reduseres over én til tre uker, men 4

7 nervesystemet får omfattende nevroplastiske endringer som delvis er forankret i arvestoffet. Disse endringene er derfor mer langvarige. Forsker Anne Line Bretteville- Jensen har kommet frem til at antallet dager en sprøytemisbruker injiserer heroin per måned i snitt er 26,4 (Bretteville-Jensen og Amundsen 2009). Sett over flere år kan antall årlige bruksdager ligge nærmere 200 enn 365 i snitt. En forklaring kan være at kroppen trenger pauser hvis den skal overleve misbruket. Den viktigste grunnen til stoffrie dager er nok likevel skiftende tilgang til heroin, pengemangel eller ulike andre hindringer for stoffbruk. Legemiddelassistert rehabilitering Behandling av heroinavhengighet har i Norge tradisjonelt vært basert på sosialfaglige prinsipper, hvor individuelle motivasjonssamtaler, gruppeterapi, nettverksarbeid etc. har vært behandlingsformen. Opioidavhengighet anses i dag i større grad som en lidelse som også kan behandles medikamentelt. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble etablert som et forsøk fra 1994 til 1997, og ble vedtatt som et landsdekkende tilbud i I dag er LAR den dominerende behandlingsformen. Ved utgangen av 2013 var om lag 7000 pasienter inne i slik behandling (SERAF 2014): Figur 1: Antall i behandling i LAR i Norge pr Øst Sør Vest Midt-Norge Nord-Norge Hele landet Kilde: SERAF

8 I LAR får opioidavhengige mennesker tilbud om substitusjonsbehandling med preparater som har mer langvarig effekt og mindre ruseffekt enn heroin. For mange fører dette til en betydelig høyere livskvalitet hvor de blant annet slipper å leve i kriminelle miljøer. LARklientene er fortsatt opioidavhengige, men bruken er nøye kontrollert, den skal doseres på en måte som ikke gir rusopplevelse. For mange gir LAR-behandlingen en mulighet til å leve et mer normalt liv. Undersøkelser viser at ganske mange LAR-pasienter bruker ulike rusmidler ved siden av LAR-preparatene. Siste SERAF-evaluering viser at om lag 38 prosent av LAR-pasientene hadde en regelmessig bruk av andre rusmidler siste 30 dager. 12 prosent rapporterte om enkeltepisoder, mens 41 prosent var helt rusmiddelfri (SERAF 2014). Den første nasjonale brukerundersøkelsen, LAR-preparater i Norge gjennomført av organisasjonen prolar (2014), viser at mange har det bra i og med LAR. Undersøkelsen hadde en relativt lav svarprosent (16,8). Men av dem som svarte, rapporterte 77 prosent at de var enig eller delvis enig i at LARbehandlingen har gitt dem mulighet til et bedre liv. Langt over halvparten formidler at de er fornøyd med hjelpen de får og at de føler seg godt ivaretatt. Fra resultatene fremkommer det også Opioidpreparater som forskrives innen LAR er metadon, buprenorfin, subutex og suboxone. Det er også vært gjort forsøk med naltreksonimplantat. Naltrekson blokkerer for virkningen av heroin og andre opioider (opioidantagonist), og er lansert i flere sammenhenger som viktig klinisk virkemiddel (Bachs og Waal 2003). enkelte utfordringer: LAR er et tidsuavgrenset tilbud. 40 prosent av respondentene i brukerundersøkelsen svarte imidlertid at de ikke ser LAR som en livslang behandling. Dette illustrerer en kløft mellom brukernes forventninger til behandlingen og praksis, eller at mange i LAR mer eller mindre aktivt ønsker å slutte. Selv om de fleste pasienter har nytte av substitusjonspreparater, finnes det en gruppe heroinavhengige som av ulike grunner ikke får det til. En studie av LAR-pasienter ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, viste at én av fem av dem som startet LAR-behandling i perioden , avbrøt behandlingen. Majoriteten av dem som gikk ut av LAR, levde i perioder med ukontrollert rusmiddelbruk og høy risiko for død. Mange begynte i LAR igjen. Om lag 10 prosent av dem som ble utskrevet, levde stabilt rusfritt uten LAR-medisin i observasjonstiden (Clausen, Åsland og Kristensen 2014). 6

9 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer Sveits var på midten av 1990-tallet først ute med å gi heroinavhengige et alternativ til å kjøpe ulovlig fremstilt stoff på gata. De fikk tilbud om å møte opp til bemannede klinikker for å få medisinsk, legalt fremstilt heroin til injisering i kontrollerte former. I Storbritannia har heroin vært et lovlig legemiddel, men først de senere år er heroinassistert behandling systematisert. De seneste årene har også Danmark, Tyskland og Nederland tatt i bruk dette tiltaket. Canada og Spania tillater heroinassistert behandling bare dersom det blir gitt i sammenheng med forskning. Målsettingen med behandlingen har variert fra land til land, og har også endret seg noe over tid. En hovedmålsetting da herointiltakene startet i Tyskland, Sveits og Storbritannia var å redusere kriminalitet knyttet til rusmisbruk. Senere har disse, og andre nystartede tiltak i andre land, fått en noe mer helserettet og Kost nytte? sosialfaglig profil. Økonomiske beregninger utført i Sveits, Tyskland og Nederland Rundt av Europas 1,3 millioner tunge konkluderer med at kostnadene rusmisbrukere får i dag behandling med for heroinassistert behandling ligger på mellom euro og substitusjonsmedisin som metadon eller subutex euro per pasient per år. (EMCDDA 2012). Rekrutteringen inn til heroinbruk, Dette er betydelig høyere enn kostnadene for og også behandling for slik avhengighet, ser ut til metadonbehandling, som har en å minske (EMCDDA 2014). Men én gruppe faller prislapp på mellom 1600 euro og 3500 euro per pasient per år. De gang på gang ut av behandlingsoppleggene. Funn høye kostnadene for heroin blir fra internasjonale studier tyder på at kontrollert ifølge en rapport fra EMCDDA (2012) imidlertid kompensert for utdeling av medisinsk heroin kan være effektivt sammenlignet med metadon, for disse som man ikke har klart å hjelpe ut av ved innsparinger på andre samfunnsområder, som utgifter rusbruk på annen måte, heter det i EMCDDArapporten fra til rettergang og fengselsstraff Organisasjonen The Cochrane collaboration, med en av verdens mest anerkjente medisinske databaser, skriver på sine nettsider 1 at de har som ambisjon «å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester». Den første Cochranegjennomgangen av alle studier av heroinforskrivning (Cochrane 2005) viste ingen forskjeller mellom metadonforskrivning og heroinforskrivning hva gjaldt helsemessige forhold, retensjon i behandlingsprogram (hvor lenge man står i behandling), eller andre mål. Den nyeste metastudien, også utført av The Cochrane collaboration (2011), hadde også med de 1 7

10 nyeste studiene fra Storbritannia og Canada. Den viste ingen statistisk signifikante forskjeller mellom forskrivning av heroin og metadon når det gjelder retensjon, bruk av illegale opioider eller kriminalitet. Det var heller ingen forskjell på dødsrisiko mellom gruppene. Derimot var det 61 prosent flere alvorlige bivirkninger ved bruk av heroin som substitusjonspreparat enn metadon, altså en stor og statistisk signifikant forskjell. Tre av studiene målte bruk av andre rusmidler i undersøkelsesperioden. Disse viste statistisk signifikant mindre bruk av andre rusmidler (enn opioider) ved bruk av heroinsubstitusjon, fremfor metadon alene. Den sikreste effekten påvist i alle forsøk er redusert bruk av illegal heroin. I august 2013 kom en evalueringsrapport av det danske forsøket med heroinassistert behandling som ble igangsatt i 2010 (Sundhetsstyrelsen 2013). Sundhetsstyrelsen påpeker at resultatene må tas med forbehold, fordi studien har relativt få deltakere og data ikke alltid ble samlet inn på de planlagte tidspunktene. For eksempel er over halvparten av skjemaene som skulle fange opp pasientenes helsetilstand ved Det danske heroinprogrammet Danmark har organisert heroinassistert behandling i innskriving, fylt ut et stykke ut i fem byer. Pasientene får utdelt heroin for injisering på behandlingsforløpet. «Selvom datakvaliteten ikke er optimal, især med henblik på ændringer over tid, kan der dog alligevel siges en del om ordningens effekt», heter det i rapporten. Til tross for klinikken to ganger om dagen, og får i tillegg utdelt metadon som skal inntas på kvelden for å dempe abstinens om natten. De første klinikkene åpnet i april forbeholdene er konklusjonen i rapporten at «ordningen har været en succes»: Den har bedret livet til rusmisbrukerne, senket kriminaliteten og redusert risikoatferden deres. Frafallet fra denne typen behandling rapporteres å være like stor som ved annen substitusjonsbehandling. De som bodde i geografisk nærhet til HAB-senteret, hadde størst sannsynlighet for å lykkes med gjennomføringen. Den danske undersøkelsen viser også at de som faller ut, stort sett er de mest belastede, og at den egenvurderte helsen er blitt dårligere gjennom undersøkelsesperioden. Det er gjennomført én kvalitativ undersøkelse blant heroinpasientene i Danmark etter at ordningen ble innført (Johansen 2013). Der kommer det frem at en del av pasientene opplever en forbedret hverdag, og at de mener heroinforskrivningen er avgjørende for forbedringen de opplever. Behandlingen gir dem håp og forventninger, og en opplevelse av å komme nærmere en slags normalitet. Sammenlignet med metadonbruk, oppleves det som om heroinen gir færre bivirkninger og som et lettere stoff å avvennes til full medikamentfrihet fra. Brukerne opplever at de får tid til å komme seg, psykisk og fysisk. 8

11 Det står i kontrast til det som kommer frem i den kvantitative undersøkelsen, hvor selvopplevd helsetilstand ikke forbedres. Noen av brukerne opplever systemet, med overvåket injisering, kontrollert heroin og hyppige oppmøter, som belastende. Flere mener også at det ville vært en fordel med tre doser heroin daglig i stedet for to, i tillegg til metadon for å forebygge abstinenser om natten. En artikkel i British Journal of Psychiatry (Byford, Barrett, Metrebian, Groshkove, Cary, Charles, Lintzeris og Strang 2013) konkluder med at det kan være mer kostnadseffektivt å behandle rusmisbrukere med heroin enn med metadon til tross for at selve behandlingen er dyrere. Studien viser at de som får heroin begår færre lovbrudd enn før, noe som gir en økonomisk besparelse for samfunnet. Forskerne tar imidlertid betydelig forbehold, fordi studien var relativt kortvarig. Men også EUs narkotikabyrå EMCDDA (2012) peker på en slik positiv økonomisk sammenheng. Resultatet av slike studier vil imidlertid være svært avhengig av utvalget som er rekruttert til behandlingen. En fersk gjennomgang av det britiske substitusjonsbehandlingsprogrammet, RIOTT, finner derimot ingen klar fordel av heroin fremfor metadon da de så på annen narkotikabruk, kriminalitet, fysisk og mental helse innenfor den undersøkte perioden: «Supervised injectable heroin treatment and supervised injectable methadone treatment showed no clearly identified benefit over optimized oral methadone in terms of wider drug use, crime, physical and mental health within a 6-month period, despite reducing street heroin use to a greater extent. However, all interventions were associated with improvements in these outcomes.» (Metrebian, Groshkova, Hellier, Charles, Martin, Forzisi, Lintzeris, Zador, Williams, Carnwath, Mayet, Strang 2014) Norsk debatt om heroin I mars 2009 oppnevnte regjeringen Stoltenberg II et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg. Utvalget fikk i oppdrag å foreslå bedre hjelpetiltak til de mest utsatte rusmisbrukerne og å vurdere om heroinassistert behandling burde inngå i tilbudet til denne gruppen. I utvalgets rapport (Stoltenbergutvalget 2010) blir HAB diskutert. Premissene for diskusjonen er om behandlingsformen vil gi de tyngst belastede et bedre liv, eller om det først og fremst er bedre behandling og oppfølging som skal til. Trenger vi flere medisiner, eller bør all innsats rettes mot å styrke behandlings- og oppfølgingstiltakene? Mens samtlige av utvalgets ni medlemmer var enige i 21 av de 22 fremlagte forslagene om forebygging og behandling, var utvalget delt i spørsmålet om heroinassistert behandling. Et flertall av medlemmene vurderte erfaringene fra andre land som positive, og ønsket å igangsette et tidsbegrenset forsøksprosjekt her til lands. Mindretallet mente at langtkomne opioidmisbrukere ikke først og fremst trenger et nytt medikament, men bedre oppfølging. 9

12 De fryktet at debatten om heroin ville ta oppmerksomheten vekk fra behovet for langsiktig behandling og rehabilitering. Rapporten fra Stoltenbergutvalget ble sendt ut på høring til en rekke organisasjoner og instanser. Meningene om HAB var delte, men flertallet stilte seg negative. Behandlings- og forskningsfeltet uttrykte eksempelvis stor grad av skepsis og viste til at en heller burde bruke ressurser på å bedre kvaliteten i den eksisterende substitusjonsbehandlingen. All den tid heroinassistert behandling på grunn av stoffets korte virketid krever fast oppmøte minst to ganger i døgnet, ble det stilt spørsmål ved om en vil kunne nå den mest utsatte gruppen. I tradisjonell substitusjonsbehandling benyttes medikamenter med lengre virketid, slik at utdelingen kan skje daglig, eller ved at pasienten selv oppbevarer medisin for noen dagers bruk. Det vil ikke kunne gjøres ved heroinutdeling. Konsensusrapporten om heroinassistert behandling Som del av den pågående debatten om heroinassistert behandling, arrangerte Forskningsrådet i 2011 en konsensuskonferanse om temaet, og utarbeidet i ettertid en egen rapport under ledelse av professor Sverre Nesvåg. Konsensuskonferansen behandlet spørsmålet om HAB kan være nyttig og kostnadseffektivt for å få personer med alvorlig heroinavhengighet til å slutte med illegal heroin og å komme i en posisjon for å motta hjelp, slik at de kan leve et mer stabilt og sunnere liv. Konferansen drøftet også hvem som kunne inngå i en eventuell målgruppe og hvilke vilkår som skulle knyttes til behandlingen. Et bredt sammensatt panel, hvor også brukerne var representert, sto bak rapporten, som i hovedsak bygger på materiale og innlegg fra konsensuskonferansen. Rapporten tar for seg etiske, juridiske og kostnadsmessige implikasjoner av å åpne for HAB. Panelet konkluderte med at kunnskapsgrunnlaget for å innføre heroinassistert behandling i Norge er svakt. Det ble ansett at internasjonale erfaringer med HAB bare er «beskjedent bedre enn effektene av annen substitusjonsbehandling» (med metadon eller buprenorfin). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomgikk forskningen på feltet i 2011 (Dalsbø, Håvelsrud, Harboe, Reinar, Mørland og Jamtvedt 20144). Her konkluderte man blant annet med at det ikke er påvist signifikant forskjell mellom pasienter som får metadon og pasienter som får heroin når det gjelder dødelighet. Internasjonale studier viser også stort frafall fra heroinassistert behandling i løpet av få år. Det er indikasjoner på at frafallet er størst blant pasienter med svakt nettverk, dårlig helse og svak sosial fungering (Forskningsrådet 2011). 10

13 Mye tyder derfor på at effektene av HAB er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativt eller utvidet tilbud til substitusjonsbehandling. Dessuten ser vi at store deler denne gruppen ikke er inkludert i de internasjonale forsøkene med slik behandling. Gravide, heroinbrukere som har hatt avbrudd i bruk av heroin siste 12 måneder, mennesker med alvorlig psykisk eller fysisk sykdom eller som venter på å sone dom, har stort sett vært ekskludert (Strang, Groshkova og Metrebian 2012). Ønsket målgruppe for HAB er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling, og som klarer å tilpasse seg det strenge regimet behandlingsformen krever. I Forskningsrådets rapport heter det at et rimelig anslag på antall HAB-pasienter i Norge kan være personer. Dette er omtrent samme antall som ble stipulert som målgruppe for LAR, da LAR-programmet var under planlegging. I dag er over 7000 pasienter i LARprogrammet. I andre land som tilbyr heroinassistert behandling varierer organiseringen, utdelingsregime, åpningstider og størrelse på klinikkene betydelig. I Danmark er HAB ansett som en spesialisert medisinsk oppgave og er, med unntak av København, etablert sammen med metadonklinikker i de øvrige fire byene som tilbyr HAB. Etablering av lokale klinikker krever ifølge konsensusrapporten et visst antall pasienter, og det vil være ønskelig med en geografisk spredning av tilbudet. For å kunne imøtekomme dette best mulig, vil det være nødvendig å opprette tre sentre (Oslo, Bergen og Trondheim) eller fem sentre (Stavanger og Tromsø i tillegg). Da vil man kunne nå henholdsvis 40 eller 55 prosent av de aktuelle pasientene. Brukernes og brukerorganisasjonenes synspunkter Brukerne var representert på Forskningsrådets konsensuskonferanse gjennom organisasjonene prolar og LAR-Nett. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, var med i gruppen som planla konferansen. Brukerrepresentantene pekte på klare fordeler med heroinassistert behandling for dem som kan klare og er villige til å inngå i regimet behandlingsformen krever. «En vil kanskje kunne nå en gruppe som ikke nås med dagens behandlingstilbud, og gevinsten vil være stor om noen av de mest slitne opiatbrukerne kunne bli stabile i en behandling. Det samme ville gjelde personer med omfattende kriminalitet eller prostitusjon» (Forskningsrådet 2011:21). Brukerrepresentantene hadde også tro på at personer som ikke er klare for et rusfritt liv kan gjennom å stabilisere livssituasjonen motiveres til å komme nærmere en tilværelse uten bruk av rusmidler. 11

14 Samtidig pekte brukerrepresentantene på faren som ligger i at heroinassistert behandling vil kunne fremstå som «et attraktivt alternativ for personer som både burde og kunne hatt stor nytte av annen substitusjonsbehandling eller annen behandling». De fastslår også at HAB-ordningen vil være vanskelig å gjennomføre for mange brukere. Den største bekymringen er imidlertid «at tett og god sosialfaglig oppfølging av brukerne vil bli like mangelfull i heroinassistert behandling som den er i LAR» (Forskningsrådet 2011: 21). Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) tar i et brev til Arbeiderpartiets helseutvalg ikke til orde for å åpne for heroinassistert behandling, men etterlyser derimot en mer helhetlig tilnærming til mennesker med rusproblemer: «Medisinering alene løser ikke problemet, men vil være viktig i en integrert satsing. Vi mener den beste tilnærmingen for å bedre tilbudet til de tyngste rusmisbrukerne er etablering av «Recovery Orienterte Integrerte Systemer» (ROIS). Vi har allerede alle nivåene av et ROIS i Norge. Innenfor ROIS-tenkingen integrerer man skadereduserende programmer (som lavterskel substitusjonsmedisinering, sprøyterom/sprøyteutdeling, lavterskel kaféer etc.), klinisk avrusning, langtidsbehandling med rusfrihet og livsmestring som mål (terapeutiske samfunn, kollektiver, kristenhumanistiske og diakonale tjenester, LAR mm.) og ettervern/sosiale integreringsprogrammer som får folk ut i utdanning, arbeid og aktivitet. Alle nivåene trenger å bygges ut. Brukerne forteller om mangler i skadereduksjon, avrusning, langtids behandling, og ettervern.» Selv om noen av brukerorganisasjonene mener det er riktig å åpne for heroinassistert behandling, er det ikke slik at alle mener at det er en god idé, eller at de vil prioritere dette fremfor å utbedre andre deler av behandlingen. Ingen av brukerorganisasjonene tror at et nytt medikament vil løse problemene med å nå de tyngste brukerne. Det er ingen tvil om at det også ønskes forbedringer i det eksisterende behandlingstilbudet, og særlig da det sosialfaglige tilbudet i LAR, samt en mer helhetlig behandlingskjede. Ny aktualitet Debatten om heroinassistert behandling stilnet, i hvert fall midlertidig, etter fremleggingen av stortingsmeldingen om ruspolitikk «Se meg!» i Der heter det at en «etter en samlet vurdering ikke har funnet at grunnlaget for å innføre en prøveordning med heroinassistert behandling, er godt nok» (Meld. St. 30 ( )). Stortinget behandlet meldingen i begynnelsen av Etter den tid er det kommet noen nye forskningsresultater, blant annet den tidligere omtalte evalueringen av heroinutdelingsprosjektet i Danmark, som har gitt flere argumenter til tilhengere av å tilby heroinassistert behandling. Samtidig har evalueringsrapporten metodiske svakheter, som skeptikerne vil trekke frem. Studien hadde få deltakere og problemer med datainnsamlingen, som går ut over studiens pålitelighet (reliabilitet). 12

15 I desember 2013 ble det kjent at Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus ønsket å dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne. Helseminister Bent Høie (H) ga klar beskjed om han kom til å si nei til en slik søknad. Senere har samme avdeling, ledet av Ola Jøsendal, ønsket å søke Helsedepartementet om et forskningsprosjekt med heroinassistert behandling. Dette ble i februar 2014 stanset fra politisk hold. Høie uttalte i den forbindelse: «Da Stortinget behandlet rusmeldingen var det et bredt politisk flertall som var enig i at forsøk med heroinstøttet behandling ikke skal tillates. Det er heller ikke politisk flertall for å gå inn for dette nå. Jeg mener det er langt viktigere å styrke lavterskeltiltakene, som mottakssentrene, og andre tjenester for denne gruppen rusavhengige. Det arbeidet er vi i gang med.» (Bergens Tidende 2014) I januar 2015 la Arbeiderpartiets helseutvalg frem et forslag til ny helsepolitikk. Her løftes debatten frem på ny. Et flertall i utvalget ønsker å innføre et forsøk med heroinassistert behandling, mens et mindretall ikke ønsket dette. SV la i mars frem et representantforslag i Stortinget om å åpne for HAB. Venstre har programfestet ønske om å innføre behandlingsformen i partiprogrammet , og fremmet representantforslag om «å innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling», i februar Etiske spørsmål knyttet til heroinutdeling Behandling av en gruppe som regnes som svært svak, byr utvilsomt på etiske utfordringer. En kan for eksempel spørre seg om brukergruppen som er aktuell for heroinassistert behandling er i en så fortvilt situasjon at reelt samtykke er uoppnåelig? Konsensusutvalget tok for seg slike etiske og juridiske problemstillinger knyttet til en innføring av HAB (Forskningsrådet 2011). Utvalget peker på behovet for at brukerne må kunne tilbys annen behandling dersom han eller hun vil trekke seg ut av behandlingen, og at brukernes erfaring og opplevelse underveis kan påvirke opplegget fortløpende. Utvalget ber om at det på sikt bør etableres ryddige og gjennomsiktige kriterier for inkludering som sikter mot likebehandling på nasjonalt plan. Reell rehabilitering: Skal heroinassistert behandling være etisk forsvarlig, må det gi relativt sett gode resultater eller effekter. Det innebærer at behandlingen må være reell som rehabilitering. Det må for eksempel ikke være grunnlag for å mistenke at behandlingen utgjør en ren lagring av «terapiresistente» heroinister ved hjelp av heroin, eller at motivasjonen for opprettholdelse blir å sikre akseptable «i behandling»- statistikker. Hvis rehabiliteringsinnsatsen utvannes, svekkes rettferdiggjøringen av tiltaket tilsvarende. Derfor bør det være lagt inn klare mål og midler som kan hindre en slik 13

16 utvikling. Slike mål bør inkludere konkrete, etterprøvbare kriterier for livskvalitet som ser på situasjonen både for brukerne og for andre som påvirkes av behandlingen. Medansvar: Konsensusutvalget peker også på det de kaller «en etisk grumsete side ved heroinassistert behandling»: Ved å inkludere heroin som en del av behandlingsopplegget, blir behandlersiden på en mer grunnleggende måte medansvarlig for mulige negative konsekvenser av heroinbruken. Det kan dreie seg om faren for at brukere lar den medisinske doseringen bli en del av et totalt forbruk, slik at bruk av heroin og andre stoffer før eller etter den medisinske doseringen til sammen medfører overdoser. I tillegg kommer et bredt spektrum av andre komplikasjoner, sykdommer og skader som følge av heroinbruk. «Det medansvar den behandlende instans får for heroinopptaket, gjør at et forsvarlig opplegg må inkludere grundig og bred oppfølging også for å overvåke og behandle disse», heter det i konsensusutvalgets rapport (Forskningsrådet 2011:24). Problemstillingen om medansvar kan også overføres til annen substitusjonsbehandling. Uansett kan man se på medansvar som problem på flere plan: På ett plan handler det om et medansvar for fortsatt rusmiddelavhengighet. Selv om heroinavhengighet er livsfarlig, er det likevel ikke gitt at et rehabiliteringsopplegg er etisk uproblematisk selv om behandlingen kan være mindre farlig enn fravær av rehabilitering. Et ytterligere nivå når det gjelder medansvar, er muligheten for at oppstart av heroinassistert behandling kan komme til å påvirke hvilke former for rehabilitering som foretrekkes av brukerne. Etterspørselen kan forventes å bli påvirket av tilbudet, her som andre steder. I hvilke retninger dette kan slå ut, er ikke godt å si på forhånd. 14

17 Utfordringene i dagens ruspolitikk sett fra ulike ståsted Det er liten tvil om vi har en del alvorlige utfordringer i dagens behandling og vern av de tyngste misbrukerne. Men om heroin skal være del av resepten, er et omstridt spørsmål. Stoltenberg-utvalget var delt i sin innstilling om heroinassistert behandling. Arbeiderpartiets helseutvalg er også delt. Og stortingsflertallet er så langt negativt. Denne delen av notatet har som mål å få frem nyansene i spørsmålet om det er riktig å tilby heroin som medisin. Vi har intervjuet en av de tydeligste tilhengerne av behandlingsformen, Ola Jøsendal, som var leder for Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus da avdelingen ville søke om å starte et forskningsprosjekt med HAB i årsskiftet 2013/2014. De andre fem er valgt ut fra ønsket om å få frem stemmer med ulik erfaringsbakgrunn og ståsted. Vi møter Asbjørn Larsen, mangeårig heroinmisbruker, nå LAR-pasient i Tromsø og ansatt i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kristin Oudmayer, pårørende til en tung rusmisbruker, Kirsten Frigstad, som er daglig leder ved Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud 24SJU, Anlov Mathiesen, styreleder for Føniks Ruspolitisk tenketank og Rita Nilsen, daglig leder av stiftelsen Retretten. De har alle en nær kjennskap til de tyngste brukerne. Vi håper at deres ulike resonnement rundt hvordan de tyngste misbrukerne kan settes i stand til et mer verdig liv, kan være verdifullt å ta med i debatten om heroinassistert behandling. Vi har også bedt alle om å gi helseminister Bent Høie et godt råd. Intervjuene er gjennomført av seniorrådgiver i Actis Pernille Huseby i Oslo i januar og februar

18 Heroinutdeling som en utstrakt hånd Ola Jøsendal, lege og leder for Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus (i permisjon). Ønsket å starte opp forsøksprosjekt med heroinutdeling i Bergen. - Ja eller nei til heroinassistert behandling? - Jeg mener vi må forsøke heroinbehandling i Norge, ut fra hva vi har lært fra erfaringer fra andre land. Dette er noe som hjelper en liten gruppe som ellers faller utenfor. Et viktig poeng er at et slikt tilbud kun skal gjelde de virkelig få som ikke har nytte av behandlingen vi tilbyr for eksempel innenfor LAR, men som gang på gang faller ut. Ut fra samtaler jeg har med brukere, behandlere, omsorgstjenestene og andre i miljøet, så danner det seg et bilde av at det er en liten kjerne som ikke oppnår nødvendig effekt av ordinære LAR-medikamenter. Effekten vil være stor for enkeltmennesker, og i forhold til å få det åpne markedet til å tørke inn. Ved å tilby alle som er opiatavhengige et opiat som erstatter det illegale stoffet, vil det kriminelle markedet forsvinne. - Men sidemisbruket, som vi allerede har i LAR, stanser vel ikke markedet vil fortsatt være der? - Først: Vi bruker ikke ordet «sidemisbruk». Pasientene blir behandlet med et medikament, og dersom det inntas rusmidler av denne pasientgruppen Ola Jøsendal (Foto: Haukeland Universitetssjukehus) er det manglende rusmestring, ikke «sidemisbruk». Og ja, det er mange pasienter i LAR som har altfor lav rusmestring. Imidlertid er det godt dokumentert at helsegevinsten er svært stor for pasienter i LAR. Å tilby heroin som er rent, forutsigbart og gratis til en veldig liten gruppe opiatavhengige vil gi veldig stor helsegevinst og betydelig atferdsendring blant denne gruppa. Det er også gjort forskning på de økonomiske konsekvensene. Heroin er betydelig dyrere enn annen opiatbehandling, men den økonomiske gevinsten totalt for samfunnet er størst nettopp for den pasientgruppen som får behandling med 16

19 heroin. Årsaken er at det blir en svært stor reduksjon i kriminalitet. Utvilsomt vil det mest kostnadseffektive i norsk ruspolitikk være å åpne for heroinbehandling av denne lille gruppa. Jøsendal mener det ikke finnes rasjonelle begrunnelser for ikke å innføre heroinbehandling. - Nei, internasjonal forskning viser at behandlingen gir gode resultater. Motstanden handler om etiske betenkninger. Men der ble den første og største barrieren brutt da man innførte opiatbehandling (LAR). Det synes for meg som om motstanderne av heroinbehandling ikke erkjenner at alle LAR-medikamenter også er opiater, heroin er bare en variant av de øvrige LAR-medikamentene. - Men fra pårørende og andre hører vi ofte at det å gi folk heroin vil være å gi dem opp la dem fortsette ut i elendighet og misbruk? - Jeg mener det er motsatt. Det er kun gjennom å etablere et samarbeid med pasienten at man kan få til en endring. Hvis man tar inn over seg at noen mennesker ikke makter å starte et samarbeid gjennom øvrige LAR medikamenter, bør heroin være et akseptabelt virkemiddel for å starte samarbeidet. Vi må få frem saklig informasjon og dokumentasjon. De som har etisk og moralsk basert motstand må fortelles og forklares at dette ikke er en enkel vei. Men for noen ganske få enkeltindivider vil heroinutdeling være den kanskje eneste sannsynlige veien til et bedre liv. Det er først når de tyngste rusmiddelavhengige er i en stabil fase med forutsigbar tilførsel av et opiat, og betydelig redusert kriminell atferd, at man har mulighet til å ta tak i den underliggende situasjonen og oppnå en atferdsendring som vi ønsker nemlig en slutt på kriminalitet og prostitusjon og en gradvis økt kontroll over livet og rusen. Da kan man komme inn i en behandling som kan bidra til å mestre å bo i egen bolig, lære seg å være med andre mennesker, etter hvert kanskje ta en utdanning og få en jobb. Vi har jo eksempel på at det går an: I Helse-Bergen har vi et medikamentfritt demokratiskterapeutisk samfunn, Floen, der vi får inn tunge misbrukere. Der har vi Nav-ansatte som jobber i våre avdelinger med et prosjekt som heter «jobb først». Vi har nå fått se at mange pasienter har gått direkte fra behandlingen til fast, ordinær jobb. Virkemidlene er blant annet å lære dem å skrive søknad, lære dem hva deres styrker er, være ærlige på intervju. Det er ikke tiltak eller noe annet «på liksom». Det er utrolig inspirerende. - Hvorfor da heroin, når man kan oppnå så mye også uten medikamenter? - Jo, mange kan klare seg greit med LAR eller også uten medikamenter. Men det er 17

20 nødvendig med en utstrakt hånd dit pasienten faktisk er. Noen klarer ikke å komme til oss, de klarer ikke engang å gå inn i LAR. Vi må se dem som faktisk må starte med heroinbehandling for å gå veien videre. De er få, men samtidig en veldig kritisk masse, som vi av moralske grunner må gjøre noe for og med. - Går vi ikke over en etisk grense hvis staten skal finansiere folks rus? - Den store forskjellen mellom de øvrige LAR-medikamentene og heroin er at heroin er et middel som, nesten uavhengig av dosering, gir en rusopplevelse. Heroin passerer blod- og hjernebarrieren utrolig raskt. Det innebærer at ruseffekten er der. De øvrige midlene har som hovedfunksjon å dempe abstinens, de har langsommere men mer varig virkning, og gir liten eller ingen rusopplevelse når de inntas som foreskrevet. Å gi heroin, vil være å gi folk rus, og det er et steg videre rent etisk. Men gevinsten er så stor, og de negative konsekvensene av å skyve den grensen er så liten, at det ikke bør være et spørsmål, mener jeg. Vi må jo huske at disse pasientene har drevet med rus hele veien som en virkelighetsflukt. Jeg har lest igjennom mer enn 1000 journaler, og har funnet at et overveldende flertall av de rusavhengige har hatt gode grunner til å søke tilflukt i rusen. Utrolig få har vært mennesker som bare har tatt uheldige valg og endt opp i tung rus. Men ideen er uansett ikke å tilby gratis heroin på livstid. Dette skal være et middel på veien til et annet liv. Da Jøsendal og miljøet ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen ønsket å starte opp heroinassistert behandling i 2013/14, var ideen å tilby heroin som del av LAR-systemet, som et nytt medikament på lista. - Vi tenkte at det skulle inn på medikamentlista. Det er paradoksalt at enhver lege i Norge kan skrive ut andre opiater enn heroin, som også svært raskt passerer blod-hjerne barrieren, samt skrive ut heroin på resept etter en rutinemessig søknad om registreringsfritak, mens det å formalisere dette som et forsøksprosjekt i spesialisthelsetjenesten blir avvist uten vurdering. Actis Rusfeltets samarbeidsorgan har kontaktet Statens legemiddelverk som har gjennomgått søknader om godkjenningsfritak på narkotiske stoffer fra Legemiddelverket opplyser om at det ikke er mottatt søknader om heroinholdige legemidler. Heroin er oppført som et forbudt narkotikum i narkotikalisten, hvilket innebærer at forskrivning av et heroinholdig legemiddel forutsetter både tillatelse fra Helsedirektoratet og innvilget godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk. Legemiddelverket 18

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

ET BEDRE LIV MED METADON?

ET BEDRE LIV MED METADON? ET BEDRE LIV MED METADON? En kvalitativ studie av velfungerende metadonbrukere i Oslo-området Marit Gryt November 2005 Masteroppgave i Sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR.

Vi har ingen tro på at retningslinjene vil endre praksisen med regionale og individuelle forskjeller i LAR. Til Helsedirektoratet. Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) Først og fremst vil vi påpeke at FHN og de øvrige brukerorganisasjonene i utgangspunktet ber om at arbeidet med lovteksten

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Noen har sett meg i dag

Noen har sett meg i dag Masteroppgave Noen har sett meg i dag En kvalitativ forskningsstudie Forfatter: Hanne Marit Holth Veileder: Bengt Eriksson Termin: VT 12 Kurskode: 5MB35E [ ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger INNLEDNING OG AVGRENSNING - Hvorfor er det en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis? (Journalist Gry Blekastad Almås) - Fordi det ene

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling Hans Olav Melberg, Grethe Lauritzen og Edle Ravndal SIRUS rapport nr. 4/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer