Bystyreprogram. Sandefjord Venstre Vedtatt 13. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no"

Transkript

1 Bystyreprogram Sandefjord Venstre Vedtatt 13. mai 2011

2 Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv... 5 Skole... 5 Barnehagene... 8 Kultur... 9 Integrering Den grønne byen Miljø Samferdsel Klima Den trygge byen Kriminalitetsbekjempelse En trygg barndom God alderdom Rusomsorg Psykisk helse Innsats mot fattigdom Styrk folkehelsen... 15

3 Den liberale byen Hva er Venstre? Venstre er et sosialliberalt parti. et samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale byen. Hva vil Venstre med Sandefjord? Sandefjord er i vekst. Veksten er positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk ønsker å flytte til byen vår, men det gir oss også noen utfordringer. Vi må møte disse utfordringene på en kreativ måte. De fleste av oss lever gode liv i Sandefjord. Vi har likevel utfordringer på mange områder. Kriminalitet, rus og sosiale problemer er noen av utfordringene som skal løses, vi må også få tilbake et levende sentrum. Sandefjord skal være en raus og varm by der vi tar vare på hverandre en inkluderende by med rom for alle. I Venstre er vi glade i Sandefjord. Vi brenner etter å få være med på å forme Sandefjords framtid. at Sandefjord skal være en liberal, moderne, kreativ, grønn og trygg by. 2

4 Den moderne byen For Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og framtidsrettet måte. En viktig del av dette er å ta vare på byens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal være målekriteriene for byutviklingen. Byutviklingen skal være framtidsrettet og føre til et levende sentrum for næringsliv og innbyggere. Byrommet tilhører oss alle nå og i ettertiden. Byutvikling Sandefjord er i vekst, og vi må legge til rette for fortetting i mange deler av byen. Det er plass til mange nye boliger og arbeidsplasser i Sandefjord uten å bygge ned dyrket mark eller viktige rekreasjonsområder. Arbeidsplasser må i større grad etableres i og nær sentrum og gjennom bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder. Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til busstilbud og utbygd sykkelnett. Småhusområdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være tilpasset omgivelsene. Sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Ta vare på byens kvaliteter Fortetting skal skje på en måte som ivaretar byens historiske og grønne kvaliteter. Sandefjord skal videreutvikle sin egenart som et levende sentrum omkranset av grønne åser. ha en ny strategiplan for byutvikling hvor vi legger vekt på miljø- og klimavennlig utvikling av byen aktivt følge opp strategiplanen og andre planer som legger føringer for byutviklingen styrke handelen i og nær sentrum gjennom gode rammebetingelser for næringslivet, god tilgjengelighet til sentrum og et godt offentlig parkeringstilbud bevare parker og grønne lunger i sentrum og bynære områder, oppgradere Preståsen oppgradere gatene i sentrum med flere bilfrie soner og gjennomgående sykkelfelt legge til rette for flere arbeidsplasser i og nær sentrum oppgradere gater, plasser og torg ta vare på byens miljøskapende bygg og bygningsmiljøer, vektlegge kulturhistorisk verdi (bevaringsplakaten) ved byfornyelse. Gode bomiljøer Med fortsatt befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Alle må ha tilgang til gode fellesarealer. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele byen. at nye boligområder skal legges nær sentrum eller steder hvor det er sikret et godt kollektivtilbud sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting ta vare på småhusområdene Tilgjengelig for alle Sandefjord er dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen mer tilgjengelig. la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom 3

5 stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til arrangementer sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom Kommunen Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Sandefjords innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen skjøtter sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter denne tilliten. Venstre skal være innbyggernes vaktbikkje for å sikre likeverdig og rettferdig saksbehandling. Kommunen skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for innbyggere og næringsliv. Sandefjord kommune må fornyes med det mål å yte bedre tjenester til sine innbyggere. Vitalisering av lokaldemokratiet Makt bør flyttes fra staten til lokale folkevalgte, og den politiske aktiviteten på nivåer under bystyre og formannskap stimuleres. Kommuneøkonomien må styrkes og frigjøres fra statlig detaljstyring. vitalisere politiske utvalg ved å delegere flere beslutninger fra formannskap og bystyre til hovedutvalgene la kommunen styre egen økonomi - øke andelen frie statlige overføringer ha åpenhet i forvaltning og politiske utvalg at formannskapsmedlemmer ikke skal sitte i styret i kommunale og interkommunale foretak og selskaper styrke ungdomsrådet som en del av lokaldemokratiet; la ungdomsrådet forvalte midler til ungdomsarbeid gå inn for 16- års aldersgrense ved kommunevalg Den effektive kommunen For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. For Venstre er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. konkurranseutsette offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole redusere de kommunale saksbehandlingstidene at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører redusere kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse at all kommunal informasjon er tilgjengelig og lett søkbar på kommunens nettsider at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett 4

6 Den kreative byen Sandefjord skal være en åpen og fordomsfri by, der kunnskap og kultur blir prioritert. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunnskap og kreativitet på alle områder. Næringsliv Flinke folk ser seg ikke bare om etter gode jobber, men etter gode steder å leve. Derfor satser Venstre på byutvikling med mennesket i sentrum. Det skjer gjennom åpne planprosesser, i dialog med næringsliv og innbyggere. Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak også bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. De fremtidige arbeidsplassene våre er i bedrifter som ennå ikke er etablert. Nye bedrifter etablerer seg der de har tilgang på kompetent arbeidskraft. Gründerpartiet : tiltrekke kompetent arbeidskraft gjennom et godt tjenestetilbud, et rikt kulturliv og et levende bymiljø at Sandefjord skal sørge for at det skal bli enklere å starte egen bedrift, blant annet gjennom gründerkurs og mentorordninger styrke den kommunale næringslivstjenesten og sørge for at statens virkemidler er kjent og tilgjengelig i kommunen sørge for tilgjengelig areal for næringsvirksomhet, først og fremst gjennom utvikling og fortetting av etablerte byutviklings- og næringsområder i og nær sentrum (Kilen, Hegna med fler) begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter gå imot enhver form for eiendomsskatt i Sandefjord arbeide aktivt for å sikre møteplasser mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, stimulere utvikling av nettverk og sørge for at gode idéer tas videre sørge for effektive og miljøvennlige transportløsninger for næringslivet Skole Skolen skal gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Det er avgjørende at våre elever utvikler evne til selvstendig tenkning, nysgjerrighet, kreativitet og kritisk vurdering. Venstres mål er at Sandefjords skoler skal være blant de beste i landet. Ingen elever er like, derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få større frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. satse på lærerne Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærere og skoleledere må få tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning. Mer av arbeidstiden må fristilles til skoleutvikling og kontakt med elevene. 5

7 la lærerne slippe å bruke så mye tid på skjema og rapporter som i dag, slik at de kan bruke mer tid på direkte elevkontakt og følge opp samarbeid mellom skole, hjem og lokalsamfunn prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling i skolen, der lærerne underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner tilby kurs i klasseledelse for alle lærere at skolene skal ha ledere med pedagogisk bakgrunn stille strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i, slik at alle lærerne på ungdomstrinnet har minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag holde antall elever pr. kontaktlærer på et pedagogisk forsvarlig nivå Skolen skal være et godt sted å være Elever og lærere skal trives på skolen. sørge for utbygging av Bugården ungdomsskole nå! sørge for tilstrekkelig vedlikehold og fornyelse av skolene, slik at lærerne gis bedre arbeidsforhold og elevene sikres skoleplass i sitt eget nærmiljø gjøre fremtidig utbygging og endring i samarbeid med skolens ansatte, for å sikre at vi får en god skole framfor å følge pedagogiske retninger som ikke er forskningsbaserte øke satsningen på skolenes utearealer som arena for trivsel og fysisk aktivitet at skolene aktivt skal bekjempe mobbing og rasisme at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet, blant annet ved at de samarbeider mer med lokalsamfunnet om bruken av skolebygningene på kveldstid arbeide for trygge skoleveier Slipp skolene fri! For Venstre er det viktig at Sandefjord kan tilby et godt og variert skoletilbud, med selvstendige skoler som har stor pedagogisk frihet. Skolene skal være forskjellige, men like gode. Å slippe skolene fri betyr ikke at vi stiller ulike krav til kvaliteten på opplæringen, men at skolene skal ha frihet til å foreta selvstendige prioriteringer i forhold til innholdet i opplæringen. satse på en sterk og god offentlig skole, med private opplæringstilbud som et viktig supplement. styrke opplæringen i basisfagene og følge opp arbeidet med læreplanens kompetansemål i samtlige fag. gi skolene større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et mangfold av faglige profiler og pedagogiske arbeidsmåter sikre en bedre fordeling av ressursene til skolene i Sandefjord ved å etablere et nytt og rettferdig fordelingssystem. at alle skoler får midler til SOL- bibliotek når SOL (strukturert observasjon av lesing) implementeres i Sandefjord skoler. at skolene skal utveksle erfaringer og videreutvikle leksehjelpen. øke satsningen på kultur og kreativ aktivitet i skolen videreføre kommunens svømmeopplæring og styrke kroppsøvingsfaget videreutvikle Kulturskolen og satsingen på Den kulturelle skolesekken 6

8 Både teoristerke og teorisvake elever har krav på tilrettelagt opplæring Venstre har ambisjoner for alle elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå, egne behov og egen personlighet. sikre oppdaterte skolebøker for alle elever sikre at de som trenger særskilt tilrettelegging raskt får et relevant tilbud sikre at også teoristerke elever får faglige utfordringer på riktig nivå kreve at retten til tilpasset opplæring gjøres bedre kjent og dermed blir et reelt tilbud kartlegge og hjelpe elevene inn i skolen i løpet av de tre første skoleårene styrke norskopplæringen for barn som ikke har norskspråklig bakgrunn Evalueringer er viktig for å bedre kvaliteten Tester i skolen skal først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre. Av samme grunn er det viktig å ha åpenhet om resultatene av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. at skolene skal legge frem årlige, faglige regnskaper for de foresatte at mappevurdering skal være en sentral del av karakter- og eksamenssystemet at nasjonale prøver først og fremst brukes til å kartlegge elevenes forutsetninger og behov, og gjøre det enklere for lærerne å tilrettelegge opplæringen at resultatene fra nasjonale prøver presenteres på en måte som gjør at skolenes resultater og utvikling ses i en større sammenheng at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på lærere og undervisning Frafallet fra skolen må reduseres At så mange ungdommer velger å slutte på skolen før de har gjennomført videregående opplæring, er en stor utfordring for Sandefjord. De som slutter uten å ha andre former for sysselsetting, faller lett utenfor også på andre arenaer. Å øke andelen som fullfører skolen krever felles innsats fra skole, kommune, fylkeskommune og næringsliv. sikre økt praksisretting i undervisningen i ungdomsskolen, blant annet ved å gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i klassetrinn og forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen forbedre koordineringen mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev ha tettere oppfølging av elevene de første skoleårene Hør mer på elevene En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. ha fritt skolevalg 7

9 gi elevene rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, FAU og elevene sikre bedre opplæring av elevrådsrepresentantene at elevene trenes opp til å vurdere eget arbeid, og at egenvurdering skal stå sentralt i skolens vurderingsarbeid. Aktivitetsskolen (SFO) må koordineres bedre med skolen Aktivitetsskolen er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, men Sandefjord kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Koordineringen mellom skole og SFO bør styrkes. sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud stille krav til at SFO- lederne skal ha pedagogisk utdannelse gi gratis SFO- tilbud for familier med lav inntekt Barnehagene Sandefjord skal være barnas by. Hele byen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Et godt og variert barnehagetilbud Et mangfold av private barnehager, kommunale barnehager og familiebarnehager skal sammen bidra til et godt og variert barnehagetilbud som dekker familienes ulike behov og gir barna trygge rammer. sikre full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale barnehager, private barnehager og familiebarnehager sørge for at minst 1/3 av barnehageplassene er i kommunale barnehager sørge for tilstrekkelig vedlikehold og fornyelse av de kommunale barnehagene at barn med spesielle behov skal kunne velge både kommunale og private barnehager sørge for tilstrekkelig deltidsbarnehageplasser ha et fleksibelt tilbud til foreldre som ikke ønsker en ordinær barnehageplass, bl.a åpne barnehager utvide tilbudet om fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- eller turnusarbeid sikre søsken plass i samme barnehage Kvalitet forutsetter pedagogisk kompetanse og samarbeid med skolen Barnehagene skal bidra til å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter, motorikk, nysgjerrighet og lærelyst. : satse på å gi barn grunnleggende ferdigheter med fokus på språkutvikling og lesekompetanse styrke språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 8

10 øke satsingen på barnehagens uteareal som arena for fysisk aktivitet sikre samarbeidet om overgangen mellom barnehagen og skolen satse på kurs i ledelse for alle barnehagestyrere tilby kurs for alle pedagoger Kultur Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liberalt samfunn. Fundamentet for et rikt kulturliv er frivillig engasjement. Kommunen skal gi økt støtte til frivillig kulturarbeid og privat initierte kulturarrangementer. Kultur for alle at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonshemninger eller andre ytre faktorer. Kulturpolitikken skal sikre kunstnerens frihet, forbrukerens valgfrihet samt kulturell bredde og bevaring av flest mulige kulturuttrykk. øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner støtte og sørge for ressurser til Verdensteateret som en kulturell arena for barn og unge øke den kommunale støtten til frivillig kultur- og idrettsarbeid blant barn og unge støtte profesjonelle instruktører i korps og kulturforeninger gi kulturskolen nye lokaler i Hjertnes prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge støtte eksisterende kulturhus framfor å bygge nytt støtte og sørge for ressurser til Sandefjord Lokalhistoriske senter på Pukkestad gård Idrett for alle Sandefjord skal ha gode anlegg for både breddeidrett og idrett på elitenivå. Kommunen skal legge til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle. prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett bygge flere flerbrukshaller, blant annet i tilknytning til skolene arbeide for kunstfrossen skøytebane i Bugårdsparken Allsidige bibliotek Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal også være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv. Alle som kommer til Sandefjord fra andre land skal gis muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet. gi biblioteket nye lokaler i sentrum gjøre biblioteket til en mer attraktiv møteplass ved å utvide åpningstidene gi biblioteket mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet 9

11 Integrering Det er en ressurs at mange innbyggere i Sandefjord har en internasjonal bakgrunn. Et mangfoldig samfunn tilfører samfunnet verdier kulturelt, sosialt og økonomisk. Et godt flerkulturelt samfunn forutsetter inkludering av innvandrere basert på gjensidig toleranse og respekt. De to viktigste veiene til god integrering går gjennom utdanning og arbeidslivet. at Sandefjord skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger gjennomføre forsøk med gratis kjernetid i barnehager for barn med innvandrerbakgrunn invitere hjemmeværende foreldre med innvandrerbakgrunn til aktiv deltagelse i Åpne barnehager at skolene med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får flere lærere per elev, utvidet leksehjelpsordning og utvidet skolehelsetjeneste gi tilbud om norskopplæring til foresatte utvide norskopplæringen til elever som ikke har norsk som morsmål gi lærerne i Sandefjord tilleggsutdannelse i flerkulturell forståelse og kommunikasjon finne gode løsninger for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn at Sandefjord- skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre at kommunen skal hjelpe asylsøkere til å komme raskt i jobb Den grønne byen En by som går foran vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og bedre velferd. Sandefjord trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere. Naturverdiene bevares for fremtidige generasjoner. Miljø Alle i Sandefjord har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Venstre er miljøpartiet. Vi garanterer å stå for en offensiv miljøpolitikk og vern av natur- og kulturmiljøet i Sandefjord. Ta vare på byens grøntområder Sandefjord har en attraktiv beliggenhet, byens grøntområder, tilgangen til sjøen og kystnaturen bidrar særlig til dette. At byen får flere innbyggere skal ikke føre til nedbygging av grøntområder eller at tilgangen til kystsonen blir dårligere sikre tilgang til strandsonen for alle og begrense bygging og bruk som skader natur og friluftsinteressene i disse områdene arbeide for en bindende arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden skjerpe kontrollen med utslipp i fjorden verne friarealer og dyrkbar mark arbeide for sammenhengende turvei langs fjorden fra Framnes til Stub utvikle og vedlikeholde Preståsen og andre grønne lunger i bynære områder 10

12 at kommunen skal gå til sak mot eiere som ikke respekterer allemannsretten langs fjorden og sørge for at ulovlige stengsler fjernes arbeide for etablering av kyststi fra Lahelle til Stokke grense Ren by Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i byen. gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Sandefjord, blant annet gjennom krav til livsløpstenkning for produkter som Sandefjord kommune kjøper inn innføre utsortering av våtorganisk avfall som skal brukes som biogass i transportsektoren sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort fortsette opprensingen av Sandefjordsfjorden tilby attraktive gassgriller i et utvalg av grøntområdene for å få ned forbruket av engangsgriller, og utplassere resirkuleringsstasjoner for engangsgriller sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge Samferdsel Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: god mobilitet for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskaping for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. Sykkelbyen Sandefjord bedre fremkommeligheten for syklister og gjøre det tryggere å sykle. Sandefjord skal fortsette byggingen av sykkelfelt og sykkelveier til vi har et trygt og framkommelig transportnett for syklister over hele byen. at behovene til syklister, bilister og gående koordineres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger for byen prioritere framkommelighet for syklister i sentrumsgatene prioritere veier med sykkeltraséer ved asfaltering, vedlikehold og fjerning av feilparkerte biler ha tryggere og høyere standard på sykkelveinettet med bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen og bedre merking tilrettelegge for sykling ved all gate- og veiplanlegging, slik at alle kryssløsninger og busslommer må tilrettelegges for sykkel opprette trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter og i sentrum Et bedre kollektivtilbud gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt i Sandefjord. Kollektivtransporten må prioriteres foran biltrafikken. arbeide for flere avganger i busstilbudet, særlig på kveldstid og i helger ruste opp bussholdeplasser med universell utforming, bedre informasjon og vedlikehold. satse på et bedre togtilbud på Vestfoldbanen, med flere avganger og kortere reisetid arbeide for raskest mulig utbygging av nytt dobbeltspor gjennom Vestfold 11

13 at Sandefjord Lufthavn, Torp utvikles til beste for regionen og næringslivet Klima Sandefjord skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og bidra til at Sandefjord blir blant de fremste byer til å ta i bruk ny miljøteknologi. Globalt klimaansvar sørge for at Sandefjord oppfyller sin del av Kyoto- avtalen og gjør det enkelt for innbyggerne å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg. være en garantist for at Sandefjord oppfyller vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene med 25 % innen aktivt følge opp og sørge for gjennomføring av klimaplanen som Venstre foreslo i forrige periode. følge opp energiplanen og sørge for gjennomføring av energiplanen, bl.a. vannbåren varme i alle større nybygg og utbyggingsområder gjennomføre en klimavettkampanje i Sandefjord for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester avvikle bruk av all olje til oppvarming i Sandefjord innen 2020 sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme arbeide for bruk av energieffektiv teknologi og bygningsmaterialer i alle nybygg, stimulere bygging av passiv hus og lavenergihus, bl.a. gjennom reduserte byggesaksgebyrer at alle biler som brukes av det offentlige bruker lav- /nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen Sandefjord kommune skal bruke sin markedsmakt ved å stille klare miljøkrav ved kommunens anskaffelser (f.eks DIFIs miljøkriterier). Den trygge byen For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal også føle trygghet for at kommunenes tjenester holder den kvalitet den skal. Sandefjord skal være en by der vi tar vare på hverandre. Kriminalitetsbekjempelse Sandefjords borgere skal kunne føle trygghet for hjem og eiendom. Sandefjords gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. ha flere politifolk i byens gater og til etterforskning gi politiet mest mulig frihet i organiseringen av sitt arbeid styrke politirådet der politiet, politikere og interessegrupper samarbeider om å utarbeide gjensidige forpliktende handlingsplaner sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede 12

14 sørge for at byens gater og rom blir godt opplyste sørge for like vilkår for skjenkestedene i sentrum og kontroll med at skjenkeregler overholdes skjerpe kravene for tildeling av tillatelser og innføre kommunal avgift for overvåkningskameraer ikke forby tigging og ikke innføre tiggerbevis En trygg barndom Alle barn skal få muligheter til en trygg oppvekst i Sandefjord. gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre gode helsetilbud for barn og unge. målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet legge til rette for mer bruk av familierettede tiltak i regi av Familievernkontorene styrke barnevernet både ved å øke kapasiteten og gjennom kompetanseutvikling bygge ut helsetjenester rettet mot ungdom også i nært samarbeid med skolen sette Helsestasjonene i bedre stand til å drive aktivt forebyggende arbeid flere helsesøstre også i skolen fjerne køene innenfor ungdomspsykiatrien etablere nettverks hus for barn som er eller har vært i barnevernets omsorg styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området gi alle elever innføring i konfliktløsning styrke arbeidet med å forebygge misbruk av alkohol og andre rusmidler ta initiativ til temakurs for minoritetsspråklig bakgrunn om spesielle utfordringer de har som foreldre i bysamfunnet støtte fritidsarenaer der barn og unge kan treffes i trygge, positive omgivelser. God alderdom Sandefjord har en sterk vekst i den eldre del av befolkningen. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen som disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov. arbeide for at flere eldre kan ha en plass i arbeidslivet at Sandefjord kommune skal legge til rette for at eldre arbeidstakere kan få arbeidsoppgaver ut over ordinær pensjonsalder når de ønsker det styrke samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv alderdom gjøre det enkelt å tilpasse egen bolig til livsløpsstandard bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg slik at ansatte i hjemmetjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene gjøre det lettere for eldre som trenger det å få plass på sykehjem tydeliggjøre inntakskriteriene, slik at de lett kan forstås av de eldre og deres familier 13

15 at beboere på sykehjemmene skal få bestemme mer over egen hverdag opprette flere spesialplasser for mennesker med Alzheimer eller andre sykdommer at det skal utvikles et distrikts medisinsk senter i Sandefjord som bl.a. skal inneholde en rehabiliteringsenhet som kan gi service til byens sykehjem og et kompetansemiljø for geriatri Rusomsorg Bruk av rusmidler er Sandefjords største sosiale problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusproblemer skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. sikre et målrettet samarbeid om hele behandlingskjeden at ideelle organisasjoner og private institusjoner skal kunne ha oppgaver i denne sektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap for samarbeidet videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene samarbeide systematisk med politiet for å redusere det åpne rusmiljøet i Sandefjord heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet sikre god dekning av ambulerende team sikre en god og helhetlig oppfølging av LAR- pasienter, inkludert daglige aktiviteter sørge for at alle som har vært til avrusning får tilbud om behandling innen 24 timer sikre nok plasser for akuttavrusning. Køene må avskaffes. at alle pasienter i rusomsorgen skal ha individuell plan sikre egnet og rask behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det styrke helsetilbudet, også innen tannhelse ivareta lavterskel helseomsorg med sprøyterom, og åpne for heroinassistert behandling at det må legges til rette for en egen sykehjemsavdeling for rusmiddelbrukere Psykisk helse Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for de som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging. sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien som ivaretas av sykehusene og de distrikts psykiatriske sentrene sørge for god kontakt mellom alle nivå i behandlingstjenesten avskaffe køene i barne- og ungdomspsykiatrien sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen samarbeide med frivillige organisasjoner om etablering av selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak sørge for bedre opplæring av pårørende sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette 14

16 Innsats mot fattigdom Til tross for at vi i Norge har hatt en sterkt og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som lever på fattigdomsgrensen. Sammenliknet med andre kommuner har Sandefjord høy andel barn som lever i husholdninger med vedvarende fattigdom. at Sandefjord må ta et større ansvar på dette området og at det må arbeides mer med å målrette tiltak og virkemidler. utvide tilbudet om arbeidstrening/voksenopplæring gi alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon sørge for at sosialhjelpssatsene ligger på et nivå som gjør at de som trenger støtte får en mulighet til å arbeide seg ut av problemene sørge for verdig bostandard og gode og trygge boforhold i alle kommunale eiendommer ta initiativ til et samarbeid med boligkooperasjonen for å bygge flere rimelige utleieboliger utvide bruken av kommunal bostøtte til dem som leier privat bygge flere spesialtilpassede boliger for vanskeligstilte Styrk folkehelsen En usunn livsstil fører til at mange mennesker får helseproblemer som bidrar til at de faller ut av arbeidslivet, opplever økonomiske vansker og i mange tilfelle også får en lavere levealder. Venstre vil at Sandefjord kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. at kommunen skal ha en folkehelseplan og en folkehelsekoordinator, som skal bidra til å forebygge utviklingen av livsstilssykdommer gjennomføre et systematisk informasjonsarbeid overfor alle deler av befolkningen gi informasjon til gravide om riktig kosthold for å forebygge diabetes både hos mor og barn ha bedre samarbeid med helsestasjonene og skolehelsetjenesten om å forhindre overvekt hos barn legge mer til rette for fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre utvikle tilbud for personer med funksjonshemninger, eldre og andre som trenger spesiell tilrettelegging av treningstilbudet 15

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE 1.1Tromsø En åpen by...3 1.2Liberalismen...3 1.3Viktige sosialliberale prinsipper...4 2 Tromsø den ressurssterke kompetansebyen...5 2.1Barnehager og SFO en trygg oppvekst...6

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap.

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. 1 2 Versjon: 3.0 18. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer