Bystyreprogram. Sandefjord Venstre Vedtatt 13. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no"

Transkript

1 Bystyreprogram Sandefjord Venstre Vedtatt 13. mai 2011

2 Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv... 5 Skole... 5 Barnehagene... 8 Kultur... 9 Integrering Den grønne byen Miljø Samferdsel Klima Den trygge byen Kriminalitetsbekjempelse En trygg barndom God alderdom Rusomsorg Psykisk helse Innsats mot fattigdom Styrk folkehelsen... 15

3 Den liberale byen Hva er Venstre? Venstre er et sosialliberalt parti. et samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale byen. Hva vil Venstre med Sandefjord? Sandefjord er i vekst. Veksten er positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk ønsker å flytte til byen vår, men det gir oss også noen utfordringer. Vi må møte disse utfordringene på en kreativ måte. De fleste av oss lever gode liv i Sandefjord. Vi har likevel utfordringer på mange områder. Kriminalitet, rus og sosiale problemer er noen av utfordringene som skal løses, vi må også få tilbake et levende sentrum. Sandefjord skal være en raus og varm by der vi tar vare på hverandre en inkluderende by med rom for alle. I Venstre er vi glade i Sandefjord. Vi brenner etter å få være med på å forme Sandefjords framtid. at Sandefjord skal være en liberal, moderne, kreativ, grønn og trygg by. 2

4 Den moderne byen For Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og framtidsrettet måte. En viktig del av dette er å ta vare på byens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal være målekriteriene for byutviklingen. Byutviklingen skal være framtidsrettet og føre til et levende sentrum for næringsliv og innbyggere. Byrommet tilhører oss alle nå og i ettertiden. Byutvikling Sandefjord er i vekst, og vi må legge til rette for fortetting i mange deler av byen. Det er plass til mange nye boliger og arbeidsplasser i Sandefjord uten å bygge ned dyrket mark eller viktige rekreasjonsområder. Arbeidsplasser må i større grad etableres i og nær sentrum og gjennom bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder. Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til busstilbud og utbygd sykkelnett. Småhusområdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være tilpasset omgivelsene. Sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Ta vare på byens kvaliteter Fortetting skal skje på en måte som ivaretar byens historiske og grønne kvaliteter. Sandefjord skal videreutvikle sin egenart som et levende sentrum omkranset av grønne åser. ha en ny strategiplan for byutvikling hvor vi legger vekt på miljø- og klimavennlig utvikling av byen aktivt følge opp strategiplanen og andre planer som legger føringer for byutviklingen styrke handelen i og nær sentrum gjennom gode rammebetingelser for næringslivet, god tilgjengelighet til sentrum og et godt offentlig parkeringstilbud bevare parker og grønne lunger i sentrum og bynære områder, oppgradere Preståsen oppgradere gatene i sentrum med flere bilfrie soner og gjennomgående sykkelfelt legge til rette for flere arbeidsplasser i og nær sentrum oppgradere gater, plasser og torg ta vare på byens miljøskapende bygg og bygningsmiljøer, vektlegge kulturhistorisk verdi (bevaringsplakaten) ved byfornyelse. Gode bomiljøer Med fortsatt befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres. Alle må ha tilgang til gode fellesarealer. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele byen. at nye boligområder skal legges nær sentrum eller steder hvor det er sikret et godt kollektivtilbud sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting ta vare på småhusområdene Tilgjengelig for alle Sandefjord er dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen mer tilgjengelig. la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom 3

5 stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til arrangementer sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom Kommunen Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt. Sandefjords innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen skjøtter sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter denne tilliten. Venstre skal være innbyggernes vaktbikkje for å sikre likeverdig og rettferdig saksbehandling. Kommunen skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for innbyggere og næringsliv. Sandefjord kommune må fornyes med det mål å yte bedre tjenester til sine innbyggere. Vitalisering av lokaldemokratiet Makt bør flyttes fra staten til lokale folkevalgte, og den politiske aktiviteten på nivåer under bystyre og formannskap stimuleres. Kommuneøkonomien må styrkes og frigjøres fra statlig detaljstyring. vitalisere politiske utvalg ved å delegere flere beslutninger fra formannskap og bystyre til hovedutvalgene la kommunen styre egen økonomi - øke andelen frie statlige overføringer ha åpenhet i forvaltning og politiske utvalg at formannskapsmedlemmer ikke skal sitte i styret i kommunale og interkommunale foretak og selskaper styrke ungdomsrådet som en del av lokaldemokratiet; la ungdomsrådet forvalte midler til ungdomsarbeid gå inn for 16- års aldersgrense ved kommunevalg Den effektive kommunen For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. For Venstre er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. konkurranseutsette offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole redusere de kommunale saksbehandlingstidene at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører redusere kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse at all kommunal informasjon er tilgjengelig og lett søkbar på kommunens nettsider at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett 4

6 Den kreative byen Sandefjord skal være en åpen og fordomsfri by, der kunnskap og kultur blir prioritert. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunnskap og kreativitet på alle områder. Næringsliv Flinke folk ser seg ikke bare om etter gode jobber, men etter gode steder å leve. Derfor satser Venstre på byutvikling med mennesket i sentrum. Det skjer gjennom åpne planprosesser, i dialog med næringsliv og innbyggere. Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak også bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. De fremtidige arbeidsplassene våre er i bedrifter som ennå ikke er etablert. Nye bedrifter etablerer seg der de har tilgang på kompetent arbeidskraft. Gründerpartiet : tiltrekke kompetent arbeidskraft gjennom et godt tjenestetilbud, et rikt kulturliv og et levende bymiljø at Sandefjord skal sørge for at det skal bli enklere å starte egen bedrift, blant annet gjennom gründerkurs og mentorordninger styrke den kommunale næringslivstjenesten og sørge for at statens virkemidler er kjent og tilgjengelig i kommunen sørge for tilgjengelig areal for næringsvirksomhet, først og fremst gjennom utvikling og fortetting av etablerte byutviklings- og næringsområder i og nær sentrum (Kilen, Hegna med fler) begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter gå imot enhver form for eiendomsskatt i Sandefjord arbeide aktivt for å sikre møteplasser mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, stimulere utvikling av nettverk og sørge for at gode idéer tas videre sørge for effektive og miljøvennlige transportløsninger for næringslivet Skole Skolen skal gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Det er avgjørende at våre elever utvikler evne til selvstendig tenkning, nysgjerrighet, kreativitet og kritisk vurdering. Venstres mål er at Sandefjords skoler skal være blant de beste i landet. Ingen elever er like, derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer. For å skape et slikt mangfold må skolene få større frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. satse på lærerne Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærere og skoleledere må få tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning. Mer av arbeidstiden må fristilles til skoleutvikling og kontakt med elevene. 5

7 la lærerne slippe å bruke så mye tid på skjema og rapporter som i dag, slik at de kan bruke mer tid på direkte elevkontakt og følge opp samarbeid mellom skole, hjem og lokalsamfunn prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling i skolen, der lærerne underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner tilby kurs i klasseledelse for alle lærere at skolene skal ha ledere med pedagogisk bakgrunn stille strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i, slik at alle lærerne på ungdomstrinnet har minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag holde antall elever pr. kontaktlærer på et pedagogisk forsvarlig nivå Skolen skal være et godt sted å være Elever og lærere skal trives på skolen. sørge for utbygging av Bugården ungdomsskole nå! sørge for tilstrekkelig vedlikehold og fornyelse av skolene, slik at lærerne gis bedre arbeidsforhold og elevene sikres skoleplass i sitt eget nærmiljø gjøre fremtidig utbygging og endring i samarbeid med skolens ansatte, for å sikre at vi får en god skole framfor å følge pedagogiske retninger som ikke er forskningsbaserte øke satsningen på skolenes utearealer som arena for trivsel og fysisk aktivitet at skolene aktivt skal bekjempe mobbing og rasisme at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet, blant annet ved at de samarbeider mer med lokalsamfunnet om bruken av skolebygningene på kveldstid arbeide for trygge skoleveier Slipp skolene fri! For Venstre er det viktig at Sandefjord kan tilby et godt og variert skoletilbud, med selvstendige skoler som har stor pedagogisk frihet. Skolene skal være forskjellige, men like gode. Å slippe skolene fri betyr ikke at vi stiller ulike krav til kvaliteten på opplæringen, men at skolene skal ha frihet til å foreta selvstendige prioriteringer i forhold til innholdet i opplæringen. satse på en sterk og god offentlig skole, med private opplæringstilbud som et viktig supplement. styrke opplæringen i basisfagene og følge opp arbeidet med læreplanens kompetansemål i samtlige fag. gi skolene større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et mangfold av faglige profiler og pedagogiske arbeidsmåter sikre en bedre fordeling av ressursene til skolene i Sandefjord ved å etablere et nytt og rettferdig fordelingssystem. at alle skoler får midler til SOL- bibliotek når SOL (strukturert observasjon av lesing) implementeres i Sandefjord skoler. at skolene skal utveksle erfaringer og videreutvikle leksehjelpen. øke satsningen på kultur og kreativ aktivitet i skolen videreføre kommunens svømmeopplæring og styrke kroppsøvingsfaget videreutvikle Kulturskolen og satsingen på Den kulturelle skolesekken 6

8 Både teoristerke og teorisvake elever har krav på tilrettelagt opplæring Venstre har ambisjoner for alle elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå, egne behov og egen personlighet. sikre oppdaterte skolebøker for alle elever sikre at de som trenger særskilt tilrettelegging raskt får et relevant tilbud sikre at også teoristerke elever får faglige utfordringer på riktig nivå kreve at retten til tilpasset opplæring gjøres bedre kjent og dermed blir et reelt tilbud kartlegge og hjelpe elevene inn i skolen i løpet av de tre første skoleårene styrke norskopplæringen for barn som ikke har norskspråklig bakgrunn Evalueringer er viktig for å bedre kvaliteten Tester i skolen skal først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre. Av samme grunn er det viktig å ha åpenhet om resultatene av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. at skolene skal legge frem årlige, faglige regnskaper for de foresatte at mappevurdering skal være en sentral del av karakter- og eksamenssystemet at nasjonale prøver først og fremst brukes til å kartlegge elevenes forutsetninger og behov, og gjøre det enklere for lærerne å tilrettelegge opplæringen at resultatene fra nasjonale prøver presenteres på en måte som gjør at skolenes resultater og utvikling ses i en større sammenheng at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på lærere og undervisning Frafallet fra skolen må reduseres At så mange ungdommer velger å slutte på skolen før de har gjennomført videregående opplæring, er en stor utfordring for Sandefjord. De som slutter uten å ha andre former for sysselsetting, faller lett utenfor også på andre arenaer. Å øke andelen som fullfører skolen krever felles innsats fra skole, kommune, fylkeskommune og næringsliv. sikre økt praksisretting i undervisningen i ungdomsskolen, blant annet ved å gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i klassetrinn og forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen forbedre koordineringen mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev ha tettere oppfølging av elevene de første skoleårene Hør mer på elevene En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. ha fritt skolevalg 7

9 gi elevene rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, FAU og elevene sikre bedre opplæring av elevrådsrepresentantene at elevene trenes opp til å vurdere eget arbeid, og at egenvurdering skal stå sentralt i skolens vurderingsarbeid. Aktivitetsskolen (SFO) må koordineres bedre med skolen Aktivitetsskolen er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, men Sandefjord kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Koordineringen mellom skole og SFO bør styrkes. sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud stille krav til at SFO- lederne skal ha pedagogisk utdannelse gi gratis SFO- tilbud for familier med lav inntekt Barnehagene Sandefjord skal være barnas by. Hele byen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Et godt og variert barnehagetilbud Et mangfold av private barnehager, kommunale barnehager og familiebarnehager skal sammen bidra til et godt og variert barnehagetilbud som dekker familienes ulike behov og gir barna trygge rammer. sikre full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale barnehager, private barnehager og familiebarnehager sørge for at minst 1/3 av barnehageplassene er i kommunale barnehager sørge for tilstrekkelig vedlikehold og fornyelse av de kommunale barnehagene at barn med spesielle behov skal kunne velge både kommunale og private barnehager sørge for tilstrekkelig deltidsbarnehageplasser ha et fleksibelt tilbud til foreldre som ikke ønsker en ordinær barnehageplass, bl.a åpne barnehager utvide tilbudet om fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- eller turnusarbeid sikre søsken plass i samme barnehage Kvalitet forutsetter pedagogisk kompetanse og samarbeid med skolen Barnehagene skal bidra til å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter, motorikk, nysgjerrighet og lærelyst. : satse på å gi barn grunnleggende ferdigheter med fokus på språkutvikling og lesekompetanse styrke språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 8

10 øke satsingen på barnehagens uteareal som arena for fysisk aktivitet sikre samarbeidet om overgangen mellom barnehagen og skolen satse på kurs i ledelse for alle barnehagestyrere tilby kurs for alle pedagoger Kultur Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liberalt samfunn. Fundamentet for et rikt kulturliv er frivillig engasjement. Kommunen skal gi økt støtte til frivillig kulturarbeid og privat initierte kulturarrangementer. Kultur for alle at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonshemninger eller andre ytre faktorer. Kulturpolitikken skal sikre kunstnerens frihet, forbrukerens valgfrihet samt kulturell bredde og bevaring av flest mulige kulturuttrykk. øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner støtte og sørge for ressurser til Verdensteateret som en kulturell arena for barn og unge øke den kommunale støtten til frivillig kultur- og idrettsarbeid blant barn og unge støtte profesjonelle instruktører i korps og kulturforeninger gi kulturskolen nye lokaler i Hjertnes prioritere kultur- og idrettstilbud til barn og unge støtte eksisterende kulturhus framfor å bygge nytt støtte og sørge for ressurser til Sandefjord Lokalhistoriske senter på Pukkestad gård Idrett for alle Sandefjord skal ha gode anlegg for både breddeidrett og idrett på elitenivå. Kommunen skal legge til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle. prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett bygge flere flerbrukshaller, blant annet i tilknytning til skolene arbeide for kunstfrossen skøytebane i Bugårdsparken Allsidige bibliotek Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal også være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv. Alle som kommer til Sandefjord fra andre land skal gis muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet. gi biblioteket nye lokaler i sentrum gjøre biblioteket til en mer attraktiv møteplass ved å utvide åpningstidene gi biblioteket mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet 9

11 Integrering Det er en ressurs at mange innbyggere i Sandefjord har en internasjonal bakgrunn. Et mangfoldig samfunn tilfører samfunnet verdier kulturelt, sosialt og økonomisk. Et godt flerkulturelt samfunn forutsetter inkludering av innvandrere basert på gjensidig toleranse og respekt. De to viktigste veiene til god integrering går gjennom utdanning og arbeidslivet. at Sandefjord skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger gjennomføre forsøk med gratis kjernetid i barnehager for barn med innvandrerbakgrunn invitere hjemmeværende foreldre med innvandrerbakgrunn til aktiv deltagelse i Åpne barnehager at skolene med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får flere lærere per elev, utvidet leksehjelpsordning og utvidet skolehelsetjeneste gi tilbud om norskopplæring til foresatte utvide norskopplæringen til elever som ikke har norsk som morsmål gi lærerne i Sandefjord tilleggsutdannelse i flerkulturell forståelse og kommunikasjon finne gode løsninger for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn at Sandefjord- skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre at kommunen skal hjelpe asylsøkere til å komme raskt i jobb Den grønne byen En by som går foran vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og bedre velferd. Sandefjord trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere. Naturverdiene bevares for fremtidige generasjoner. Miljø Alle i Sandefjord har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Venstre er miljøpartiet. Vi garanterer å stå for en offensiv miljøpolitikk og vern av natur- og kulturmiljøet i Sandefjord. Ta vare på byens grøntområder Sandefjord har en attraktiv beliggenhet, byens grøntområder, tilgangen til sjøen og kystnaturen bidrar særlig til dette. At byen får flere innbyggere skal ikke føre til nedbygging av grøntområder eller at tilgangen til kystsonen blir dårligere sikre tilgang til strandsonen for alle og begrense bygging og bruk som skader natur og friluftsinteressene i disse områdene arbeide for en bindende arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden skjerpe kontrollen med utslipp i fjorden verne friarealer og dyrkbar mark arbeide for sammenhengende turvei langs fjorden fra Framnes til Stub utvikle og vedlikeholde Preståsen og andre grønne lunger i bynære områder 10

12 at kommunen skal gå til sak mot eiere som ikke respekterer allemannsretten langs fjorden og sørge for at ulovlige stengsler fjernes arbeide for etablering av kyststi fra Lahelle til Stokke grense Ren by Venstre har en målsetning om å redusere avfallsmengden i byen. gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Sandefjord, blant annet gjennom krav til livsløpstenkning for produkter som Sandefjord kommune kjøper inn innføre utsortering av våtorganisk avfall som skal brukes som biogass i transportsektoren sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort fortsette opprensingen av Sandefjordsfjorden tilby attraktive gassgriller i et utvalg av grøntområdene for å få ned forbruket av engangsgriller, og utplassere resirkuleringsstasjoner for engangsgriller sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge Samferdsel Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: god mobilitet for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskaping for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. Sykkelbyen Sandefjord bedre fremkommeligheten for syklister og gjøre det tryggere å sykle. Sandefjord skal fortsette byggingen av sykkelfelt og sykkelveier til vi har et trygt og framkommelig transportnett for syklister over hele byen. at behovene til syklister, bilister og gående koordineres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger for byen prioritere framkommelighet for syklister i sentrumsgatene prioritere veier med sykkeltraséer ved asfaltering, vedlikehold og fjerning av feilparkerte biler ha tryggere og høyere standard på sykkelveinettet med bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen og bedre merking tilrettelegge for sykling ved all gate- og veiplanlegging, slik at alle kryssløsninger og busslommer må tilrettelegges for sykkel opprette trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter og i sentrum Et bedre kollektivtilbud gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt i Sandefjord. Kollektivtransporten må prioriteres foran biltrafikken. arbeide for flere avganger i busstilbudet, særlig på kveldstid og i helger ruste opp bussholdeplasser med universell utforming, bedre informasjon og vedlikehold. satse på et bedre togtilbud på Vestfoldbanen, med flere avganger og kortere reisetid arbeide for raskest mulig utbygging av nytt dobbeltspor gjennom Vestfold 11

13 at Sandefjord Lufthavn, Torp utvikles til beste for regionen og næringslivet Klima Sandefjord skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og bidra til at Sandefjord blir blant de fremste byer til å ta i bruk ny miljøteknologi. Globalt klimaansvar sørge for at Sandefjord oppfyller sin del av Kyoto- avtalen og gjør det enkelt for innbyggerne å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg. være en garantist for at Sandefjord oppfyller vedtatt mål om å redusere klimagassutslippene med 25 % innen aktivt følge opp og sørge for gjennomføring av klimaplanen som Venstre foreslo i forrige periode. følge opp energiplanen og sørge for gjennomføring av energiplanen, bl.a. vannbåren varme i alle større nybygg og utbyggingsområder gjennomføre en klimavettkampanje i Sandefjord for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester avvikle bruk av all olje til oppvarming i Sandefjord innen 2020 sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme arbeide for bruk av energieffektiv teknologi og bygningsmaterialer i alle nybygg, stimulere bygging av passiv hus og lavenergihus, bl.a. gjennom reduserte byggesaksgebyrer at alle biler som brukes av det offentlige bruker lav- /nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen Sandefjord kommune skal bruke sin markedsmakt ved å stille klare miljøkrav ved kommunens anskaffelser (f.eks DIFIs miljøkriterier). Den trygge byen For Venstre betyr trygghet at vi vil bekjempe kriminalitet, men det betyr også at vi skal skape trygge rammer for byens innbyggere gjennom ulike faser i livet. Du skal også føle trygghet for at kommunenes tjenester holder den kvalitet den skal. Sandefjord skal være en by der vi tar vare på hverandre. Kriminalitetsbekjempelse Sandefjords borgere skal kunne føle trygghet for hjem og eiendom. Sandefjords gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. ha flere politifolk i byens gater og til etterforskning gi politiet mest mulig frihet i organiseringen av sitt arbeid styrke politirådet der politiet, politikere og interessegrupper samarbeider om å utarbeide gjensidige forpliktende handlingsplaner sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede 12

14 sørge for at byens gater og rom blir godt opplyste sørge for like vilkår for skjenkestedene i sentrum og kontroll med at skjenkeregler overholdes skjerpe kravene for tildeling av tillatelser og innføre kommunal avgift for overvåkningskameraer ikke forby tigging og ikke innføre tiggerbevis En trygg barndom Alle barn skal få muligheter til en trygg oppvekst i Sandefjord. gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre gode helsetilbud for barn og unge. målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet legge til rette for mer bruk av familierettede tiltak i regi av Familievernkontorene styrke barnevernet både ved å øke kapasiteten og gjennom kompetanseutvikling bygge ut helsetjenester rettet mot ungdom også i nært samarbeid med skolen sette Helsestasjonene i bedre stand til å drive aktivt forebyggende arbeid flere helsesøstre også i skolen fjerne køene innenfor ungdomspsykiatrien etablere nettverks hus for barn som er eller har vært i barnevernets omsorg styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området gi alle elever innføring i konfliktløsning styrke arbeidet med å forebygge misbruk av alkohol og andre rusmidler ta initiativ til temakurs for minoritetsspråklig bakgrunn om spesielle utfordringer de har som foreldre i bysamfunnet støtte fritidsarenaer der barn og unge kan treffes i trygge, positive omgivelser. God alderdom Sandefjord har en sterk vekst i den eldre del av befolkningen. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen som disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov. arbeide for at flere eldre kan ha en plass i arbeidslivet at Sandefjord kommune skal legge til rette for at eldre arbeidstakere kan få arbeidsoppgaver ut over ordinær pensjonsalder når de ønsker det styrke samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv alderdom gjøre det enkelt å tilpasse egen bolig til livsløpsstandard bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg slik at ansatte i hjemmetjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene gjøre det lettere for eldre som trenger det å få plass på sykehjem tydeliggjøre inntakskriteriene, slik at de lett kan forstås av de eldre og deres familier 13

15 at beboere på sykehjemmene skal få bestemme mer over egen hverdag opprette flere spesialplasser for mennesker med Alzheimer eller andre sykdommer at det skal utvikles et distrikts medisinsk senter i Sandefjord som bl.a. skal inneholde en rehabiliteringsenhet som kan gi service til byens sykehjem og et kompetansemiljø for geriatri Rusomsorg Bruk av rusmidler er Sandefjords største sosiale problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusproblemer skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. sikre et målrettet samarbeid om hele behandlingskjeden at ideelle organisasjoner og private institusjoner skal kunne ha oppgaver i denne sektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap for samarbeidet videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene samarbeide systematisk med politiet for å redusere det åpne rusmiljøet i Sandefjord heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet sikre god dekning av ambulerende team sikre en god og helhetlig oppfølging av LAR- pasienter, inkludert daglige aktiviteter sørge for at alle som har vært til avrusning får tilbud om behandling innen 24 timer sikre nok plasser for akuttavrusning. Køene må avskaffes. at alle pasienter i rusomsorgen skal ha individuell plan sikre egnet og rask behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det styrke helsetilbudet, også innen tannhelse ivareta lavterskel helseomsorg med sprøyterom, og åpne for heroinassistert behandling at det må legges til rette for en egen sykehjemsavdeling for rusmiddelbrukere Psykisk helse Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for de som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging. sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien som ivaretas av sykehusene og de distrikts psykiatriske sentrene sørge for god kontakt mellom alle nivå i behandlingstjenesten avskaffe køene i barne- og ungdomspsykiatrien sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen samarbeide med frivillige organisasjoner om etablering av selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak sørge for bedre opplæring av pårørende sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette 14

16 Innsats mot fattigdom Til tross for at vi i Norge har hatt en sterkt og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som lever på fattigdomsgrensen. Sammenliknet med andre kommuner har Sandefjord høy andel barn som lever i husholdninger med vedvarende fattigdom. at Sandefjord må ta et større ansvar på dette området og at det må arbeides mer med å målrette tiltak og virkemidler. utvide tilbudet om arbeidstrening/voksenopplæring gi alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon sørge for at sosialhjelpssatsene ligger på et nivå som gjør at de som trenger støtte får en mulighet til å arbeide seg ut av problemene sørge for verdig bostandard og gode og trygge boforhold i alle kommunale eiendommer ta initiativ til et samarbeid med boligkooperasjonen for å bygge flere rimelige utleieboliger utvide bruken av kommunal bostøtte til dem som leier privat bygge flere spesialtilpassede boliger for vanskeligstilte Styrk folkehelsen En usunn livsstil fører til at mange mennesker får helseproblemer som bidrar til at de faller ut av arbeidslivet, opplever økonomiske vansker og i mange tilfelle også får en lavere levealder. Venstre vil at Sandefjord kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. at kommunen skal ha en folkehelseplan og en folkehelsekoordinator, som skal bidra til å forebygge utviklingen av livsstilssykdommer gjennomføre et systematisk informasjonsarbeid overfor alle deler av befolkningen gi informasjon til gravide om riktig kosthold for å forebygge diabetes både hos mor og barn ha bedre samarbeid med helsestasjonene og skolehelsetjenesten om å forhindre overvekt hos barn legge mer til rette for fysisk aktivitet for innbyggere i alle aldre utvikle tilbud for personer med funksjonshemninger, eldre og andre som trenger spesiell tilrettelegging av treningstilbudet 15

bystyreprogram for Sandefjord Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Sandefjord Venstre 2011-2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Programkomiteens utkast til bystyreprogram for Sandefjord Venstre 0-01. desember 0 Viktige datoer i programbehandlingen: 1. desember: Programdebatt på Sandefjord Venstres nominasjonsmøte

Detaljer

Program for. Sandefjord Venstre. for perioden 2011-2015. www.sandefjord.venstre.no

Program for. Sandefjord Venstre. for perioden 2011-2015. www.sandefjord.venstre.no Program for Sandefjord Venstre for perioden 2011-2015 www.sandefjord.venstre.no 1 Sandefjord, en raus og inkluderende by Sandefjord er i vekst. Veksten er positiv for byen. Det er et kvalitetstegn at folk

Detaljer

Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Forslag lagt frem 18. mars 2015

Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Forslag lagt frem 18. mars 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TØNSBERG VENSTRE Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019 Forslag lagt frem 18. mars 2015 Fremdrift: 18. mars 8. april

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

TØNSBERG VENSTRE. Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Vedtatt 16. april 2015

TØNSBERG VENSTRE. Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019. Vedtatt 16. april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TØNSBERG VENSTRE Bystyreprogram for Tønsberg Venstre 2015-2019 Vedtatt 16. april 2015 1 2 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Program for Stokke Venstre

Program for Stokke Venstre Program for Stokke Venstre for perioden 2015-2019 En god skole der du bor. Venstre vil at skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. De er spirene til morgendagens samfunn. Lærerne skal ha

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen.

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen. Møtebehandling i Kommunestyret - 22.10.2015 Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Før møtet ble hevet refererte Ordfører Terje Mathiassen (AP) kort fra den felles Politiskplattform for 2015-2019. Dokumentet

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2011-2015

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2011-2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 0-01 Den liberale bydelen Hva er Venstre? Venstre er et liberalt parti. Venstre vil bygge kunnskapssamfunnet hvor folk kan skape sin egen vei til

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk ENEBAKK Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015 Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk Venstre er et moderne liberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Venstres visjon er et

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Utkast. Valgprogram 2007 Grorud Venstre

Utkast. Valgprogram 2007 Grorud Venstre Utkast Valgprogram 00 Grorud Venstre INNHOLD Miljø... Oppvekst... Eldre... Nyskaping og kultur... Lokaldemokrati: Du er sjefen... Venstre frihet og fellesskap Grorud Venstre er det sosialliberale partiet

Detaljer