nr 47/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/14-2014.11.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 47/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, US- CT06851 NORWALK, USA Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 VALBY, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater for medisinsk bruk; dietetiske preparater for medisinsk bruk; medisinsk plaster; vaksiner; farmasøytiske preparater og stoffer til forebyggelse og behandling av lidelser og sykdommer generert fra eller med virkning på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og stoffer som virker på sentralnervesystemet; sentralnervesystemstimulanser; farmasøytiske preparater og stoffer til forebygging og behandling av psykiatriske og nevrologiske lidelser og sykdommer; farmasøytiske preparater og stoffer til forebygging og behandling av Alzheimers sykdom og lidelse, depresjon, humørsvingninger, psykose, angst, epilepsi, sklerose, porfyri, Huntingtons sykdom og lidelse, søvnløshet, Parkinsons sykdom og lidelse, schizofreni, bipolar sykdom og lidelse, onkologi, smerte, alkoholisme og avhengighet; preparater, stoffer, reagenser og midler til diagnostiske og medisinske formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og avholdelse av seminarer, konferanser, symposier, workshops (utdannelse) og kurser; utdannelses- og opplæringsvirksomhet innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging, tilveiebrakt elektronisk, online, via kabel eller Internett eller andre elektroniske medier; arrangering og avholdelse av ekspert fora, herunder online, i form av seminarer, konferanser, symposier, workshops (utdannelse) og kurser; online undervisningsprogrammer; tilveiebringelse av online publikasjoner (ikke nedlastbare), herunder, bøker, rapporter, brosjyrer, hefter, blader, herunder innstikksedler, magasiner, journaler, undervisnings- og opplæringsmateriale innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser, samt forskning og design relatert hertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av dataprogrammer og adgang til data og informasjon innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; arrangering og avholdelse av ekspert fora, herunder online, innenfor forskning, forsøk og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; farmasøytisk forskning, forsøk, studier og utvikling; vitenskapelige og teknologiske ytelser og forskning innenfor lidelser, sykdommer og forebygging; vitenskapelige og teknologiske ytelser for forskning innenfor sentralnervesystemet og sentralnervesystemrelaterte lidelser, sykdommer og legemidler; medisinsk forskning, medisinske tester og forsøk; klinisk forskning, kliniske tester og forsøk; diagnostisk forskning og diagnostiske tester; tilveiebringelse av legerelatert og medisinsk informasjon innenfor forskning, forsøk, studier og utvikling, vitenskap og kliniske tester. Klasse 44 Legevirksomhet; sunnhets- skjønnhetspleie for mennesker; tjenesteytelser innenfor psykiatri og psykologi; rådgivning i forbindelse med medisinske og farmasøytiske preparater og stoffer; legerelaterte kliniske tjenesteytelser; legerelatert behandlingsvirksomhet; terapeutisk 3

4 registrerte varemerker nr 47/14 behandlingsvirksomhet; legevirksomhet i forbindelse med lidelser, sykdommer og legemidler relatert til sentralnervesystemet; tilveiebringelse av legerelatert og medisinsk informasjon innenfor diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; medisinsk informasjonsservice; tilveiebringelse av online medisinske data og analyser designet for å gi pasienter og klienter skreddersydd informasjon, herunder om medisinske doseringer, diagnoser, terapeutiske emner og medisinsk administrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. ENSY AS, Vågsmarka 9, 5680 TYSNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for tørking, kjøling og ventilasjon. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av apparater og innretninger for tørking, kjøling og ventilasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wilton CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker; sveper, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICTADY Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Holy CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reiseveske, bager og 4

5 registrerte varemerker nr 47/14 vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. optimalisering av søkemotorer. Klasse 42 Utarbeidelse/programmering av søkemotorer, nemlig optimalisering av søkemotorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INEVICA Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICTASTAN Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIRT DESTROYER Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, US- OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper, nemlig såper for kroppsvask og såpestykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RANK NR 1 AS, Sødal terrasse 32, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig MADE WITH HART AS, Kirkegata 3, 4006 STAVANGER, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. 5

6 registrerte varemerker nr 47/14 Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter, slips, sløyfer, tørkler, t-skjorte med krave, dressjakke, dressbukse, blazer, sokker, t-skjorte uten krave, underbukse, lue, genser, skjerf, shorts og hansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRINITÉ Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Whisky og whiskybaserte drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JetKids BARNOMBORD AS, Meiserudvegen 10, 2056 ALGARHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BedBox BARNOMBORD AS, Meiserudvegen 10, 2056 ALGARHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oogababy OOGABABY AS, c/o Wold, Gange-Rolvs gate 6 B, 0273 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare];applikasjoner, nedlastbare;dataprogramvare til bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API);grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for dataprogramvare som muliggjør online tjenester for sosial nettverking, bygging av applikasjoner til sosial nettverking og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, - nedlasting, -tilgang og -styring;dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, aksessering, posting, visning, tagging, blogging, streaming, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for sending av elektroniske meldingsvarsler og påminnelser via internett; programvare for overføring av bestillinger og for sending og mottak av elektroniske meldinger via internett. Klasse 41 Elektroniske journaler og weblogger; tilveiebringelse av data-, elektroniske og online databaser innen området underholdning og innen områdene sekundære, kollegiale, sosiale og samfunnsinteressegrupper; elektroniske journaler og weblogger med brukergenerert eller -spesifisert innhold; elektroniske publiseringstjenester for andre; foto- og videodelingstjenester. Klasse 42 Datatjenester; ASP-tjenester;nettsted som gir brukerne muligheten til å laste opp bilder, videoer og audiovisuelt innhold;tilveiebringelse av online midlertidig ikke-nedlastbar programvare for å endre utseende og muliggjør overføring av bilder og audiovisuelt og videoinnhold;fildelingstjenester, nemlig, å gi et nettsted med teknologi slik at brukerne kan laste opp og laste ned elektroniske filer;tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbare programvareapplikasjoner; konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare; datatjenester, nemlig, opprettelse av virtuelle samfunn slik at registrerte brukere kan organisere grupper og arrangementer, delta i diskusjoner, og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig, vertstjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering av møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester, nemlig, vertstjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å muliggjøre eller tillate opplasting, nedlasting, streaming, posting, visning, blogging, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata og å dele personlige identitetsdata med og blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av et nettsted med fokus på teknologi som gjør det mulig for online brukere å opprette personlige profiler med informasjon vedrørende sosial nettverking og å overføre og dele slik informasjon blant flere nettsteder; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverking, opprettelse av et virtuelt samfunn, 6

7 registrerte varemerker nr 47/14 og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester i form av skreddersydde nettsider med brukerdefinert eller -spesifisert informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig, ASP med grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi gaveforslag og å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; og SAAS (programvare som en tjeneste)-tjenester med programvare for tilveiebringelse av gaveforslag, sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke enkeltmenneskers behov; kontakt- og nettverkingstjenester; tilveiebringelse av tilgang til datamaskin-databaser innen områdene sosial nettverking og kontakt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen McDonald's International Property Company Ltd, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-DE19808 WILMINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Restauranttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fashion ID CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. 7

8 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAQBAG AS, Siaveien 31, 4916 BORØY, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONDRILL Kværner Concrete Solutions AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Flytende og ikke flytende offshoreinstallasjoner samt landbaserte installasjoner i form av borerigger, boreplattformer, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe og støtterigger, boretårn og produksjonsplattformer for olje, gass, samt strukturelle deler til alle de foran nevnte. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og innstallasjonsvirksomhet knyttet til flytende og ikke flytende offshoreinstallasjoner samt landbaserte installasjoner i form av borerigger, boreplattformer, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe og støtterigger, boretårn og produksjonsplattformer for olje, gass, samt til de strukturelle deler til alle de foran nevnte; brønnboring for utvinning av olje og gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOZEEK Kezzler AS, Postboks 2311 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datasystem og software for kryptering og dekryptering av en identifiseringskode; datasystem og software for anvendelse ved merking, pakking, ompakking, identifisering, lokalisering, autentisering, håndtering av overførsel mellom handelspartnere, sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer for innsamling, kontroll og analyse av sporingsdata og informasjon i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker, for oppnåelse av sikker logistikk og en kontrollert flyt av varer i en slik forsyningskjede; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner; softwareapplikasjoner. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; sweepstakes og konkurranser og lotteri knyttet til markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller produkter, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; mobiltelefontjenester. Klasse 42 Tilveiebringelse av dataprogrammer og datasystem, herunder over Internett for sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer og transportenheter i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et online samfunn hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller produkter, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk. 8

9 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maakeberget FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBB, Postboks 2060, 5504 HAUGESUND, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, notatblokker, notisbøker, papir, papirblokker, limstifter, lommetørkler av papir, magasiner, lykkeønskningskort, markeringspenner, merker, omslag, papirhåndklær, pappkartonger, pennaler, penner, plakater av papir eller kartong, plakater, poser for emballasje, postkort, ringpermer, samlekort andre enn for spill, sekker for emballasje, servietter, skilt, skolemateriell, skrin, skrivebøker, skrivesaker, skrivepenner, blyantspissere, stativer for penner og blyanter, stiftemaskiner, tallerkenbrikker av papir, tegneblokker, tegninger, viskelær, ølbrikker, albumer, almanakker, akrivmapper, -permer, -bokser, aviser, bilder, billetter, blyanter, blyantholdere, bordbrikker av papir, bordservietter av papir, brevpapir, brikker av papir, brosjyrer, bøker, bånd, dekketøy av papir, dokumentomslag, duker av papir. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; baderomstekstiler, bannere, duker (ikke av papir), faner (ikke av papir), flagg (ikke av papir), håndklær av tekstiler, dusjforheng av tekstiler eller plast, gardiner av tekstil eller plast, sengetøy, kuvertbrikker (Ikke av papir), lakener, lakenpose, lerret, linstoffer, lommetørkler av tekstiler, løpere, møbelovertrekk, plastoffer, pledd, poser, putetrekk, putevar for hodeputer, reisetepper, sengedekker, sengetepper, sengeklær, servietter av tekstil, tallerkenbrikker, tapeter av tekstil, tekstiler, trikotasje, vaskekluter, voksduker, bordbrikker, bordduker, bordløpere, bordservietter av tekstiler, brikker av tekstiler, etiketter av tekstiler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær for gymnastikk, drakter, jakker, t-skjorter, gensere, bukser, skjorter, regntøy, barnetøy, sko, fottøy, fotballsko, sportssko, tøysko, gymnastikksko, tøfler, sandaler, trøyer, kjoler, skjørt, luer, smekker, slips, trikotjakker, trikotklær, skjerf, sjal, hatter, hodeplagg, hodebånd, pyjamaser, ponchoer, vester, vanntette kapper, overall, belter, bukseseler, hetter, kortermet skjorte, frakker, kåper, leggvarmere, dresser, undertrøyer, undertøy, knotter for fotballsko, jerseyklær, strikkegensere, badedrakter, badeshorts, badebukser, badekåper, badehetter, sportsstøvler, armbeskytter, bandanas, tørkler av silke, støvler, strandsko, sovemasker, slåbroker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBB, Postboks 2060, 5504 HAUGESUND, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, notatblokker, notisbøker, papir, papirblokker, limstifter, lommetørkler av papir, magasiner, lykkeønskningskort, markeringspenner, merker, omslag, papirhåndklær, pappkartonger, pennaler, penner, plakater av papir eller kartong, plakater, poser for emballasje, postkort, ringpermer, samlekort andre enn for spill, sekker for emballasje, servietter, skilt, skolemateriell, skrin, skrivebøker, skrivesaker, skrivepenner, blyantspissere, stativer for penner og blyanter, stiftemaskiner, tallerkenbrikker av papir, tegneblokker, tegninger, viskelær, ølbrikker, albumer, almanakker, akrivmapper, -permer, -bokser, aviser, bilder, billetter, blyanter, blyantholdere, bordbrikker av papir, bordservietter av papir, brevpapir, brikker av papir, brosjyrer, bøker, bånd, dekketøy av papir, dokumentomslag, duker av papir. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; baderomstekstiler, bannere, duker (ikke av papir), faner (ikke av papir), flagg (ikke av papir), håndklær av tekstiler, dusjforheng av tekstiler eller plast, gardiner av tekstil eller plast, sengetøy, kuvertbrikker (Ikke av papir), lakener, lakenpose, lerret, linstoffer, lommetørkler av tekstiler, løpere, møbelovertrekk, plastoffer, pledd, poser, putetrekk, putevar for hodeputer, reisetepper, sengedekker, sengetepper, sengeklær, servietter av tekstil, tallerkenbrikker, tapeter av tekstil, tekstiler, trikotasje, vaskekluter, voksduker, bordbrikker, bordduker, bordløpere, bordservietter av tekstiler, brikker av tekstiler, etiketter av tekstiler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær for gymnastikk, drakter, jakker, t-skjorter, gensere, bukser, skjorter, regntøy, barnetøy, sko, fottøy, fotballsko, sportssko, tøysko, gymnastikksko, tøfler, sandaler, trøyer, kjoler, skjørt, luer, smekker, slips, trikotjakker, trikotklær, skjerf, sjal, hatter, hodeplagg, hodebånd, pyjamaser, ponchoer, vester, vanntette kapper, overall, belter, bukseseler, hetter, kortermet skjorte, frakker, kåper, leggvarmere, dresser, undertrøyer, undertøy, knotter for fotballsko, jerseyklær, strikkegensere, badedrakter, badeshorts, badebukser, badekåper, badehetter, sportsstøvler, armbeskytter, bandanas, tørkler av silke, støvler, strandsko, sovemasker, slåbroker. 9

10 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANRIO CHARACTERS Sanrio Co Ltd, Gate City Osaki West Tower 15F, , Osaki, Shinagawa-ku, JP TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Blekemidler og andre substanser for klesvask; midler til rengjøring; polering, skure- og slipemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpleiemidler; rom duft preparater; toalettsaker; manikyr preparater; produkter og preparater for pleie og rensing av hår og hud; klebemidler for kosmetiske formål; after-shavevann; antiperspiranter; antistatiske preparater for husholdningsformål; aromatiske forbindelser; quillaia-bark for vasking; badesalter; kosmetiske preparater for bad; skjønnhetsmasker; blekesalter; blekesoda; vaskeblåtoner; spray for frisk ånde; strips for frisk ånde; farge-lysningskjemikalier for husholdingsformål (vask); fargefjerningspreparater; kosmetikk-sett; kosmetikkpreparater for slankeformål; kosmetikk for dyr; bomullspinner for kosmetiske formål; vatt for kosmetiske formål; kosmetiske kremer; hudblekingskremer; kremer for lær; fettfjernere; protesepoleringsmiddel; preparater for rengjøring av proteser; deodoranter; deodoranter for dyr og kjæledyr; vaskemidler; kosmetiske farger; eau de cologne; toalettvann, hårfarger; hårfargestoffer; hårkrem, hårgele, sjampoer, hårbalsam og hårfuktighetsmidler; parfymer; leppestifter; hud- og ansiktskremer og -vann; kunstige negler; neglelakker; neglefernisserere; negletynnere; solblokkerer (sun block); blekemidler (avfargingsmidler) for kosmetiske formål; kake smakstilsetninger (eteriske oljer); rensemelk for toalettformål; øyenbrynkosmetikk; øyenbrynblyanter; tøymyknere (for vaskeformål); falske øyenvipper; bonevoks; hårfarger; hårspray; hårbølgepreparater; vaskeblekemiddel; bløtleggingspreparater (for vask), stivelsesmiddel (for vask); lotion for kosmetiske formål; make-up; make-up pudder; make-up preparater; makeup-fjerningspreparater; mascara; munnvask, ikke for medisinske formål; neglekunst klistermerker; neglepleiepreparater; kosmetiske blyanter; poleringsmiddel for møbler og gulv; pomader for kosmetiske formål; potpurri (dufter); pimpstein; sandstoff; sandpapir; duftende tre; sjampoer for kjæledyr; skokrem; Skopoleringsmiddel; skovoks, utjevning preparater (stivelse), såpe for oppfrisking (lyseregjøring) av tekstiler; stivelsesglasur for vaskeformål; solbruningspreparater; renseservietter impregnert med kosmetisk vann; lakkfjerningspreparater; hårfjerningsvoks; vaskevoks; poleringsvoks; vokser for lær; hårfjerningspreparater; gele (petroleum) for kosmetiske formål: dekorative motiver for kosmetisk bruk; røkelse pinner (duftpinner); dufter; oljetrekkpapir for hud; trekkpapir for ansikt; badepreparater, ikke for medisinske formål; aromater, essensielle oljer og dufter(alle tilhørende klasse 3). Industrielle oljer og fett; smøremidler; støv absorberende, fuktende og bindende komposisjoner; brensel (herunder motor spirit) og belysningsstoffer; stearinlys, veker, juletre stearinlys; støv fjerning preparater; fett for belter; fett for støvler; fett for lær; fett for sko; lampeveker; nattelys[stearinlys]; anti-glide preparater til belter; olje for bevaring av lær; oljer for maling; bånd for opptenning; støvbindings komposisjoner for feiing; lampeveker; diesel; bensin; parafin; bensin; smøremidler; lanolin; (alle tilhørende i klasse 4). Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; dentalvoks; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vannsugende bomull; vannsugende bomull; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; klebebånd for medisinsk bruk; luftrensende preparater; luftrensemidler; luktfjerningsmidler; albuminnæringsstoffer og preparater for medisinsk bruk; albuminholdig melk for medisinsk bruk; vaskemidler for dyr; antiseptisk bomull; antiseptiske midler; balsam for medisinsk bruk; hygieniske bandasjer; menstruasjonsbind; bandasjer for forbindinger; terapeutiske preparater for bad; badepreparater, for medisinske formål; badesalter for medisinsk bruk; oksygenbad; salt for mineralbad; belter for menstruasjonsbind; armbånd for medisinsk bruk; ammeinnlegg; farmasøytisk bonbon; kapsler for medisiner; kapsler for farmasøytiske formål; tyggegummi for medisinsk bruk; parasittdrepende halsbånd for dyr; medisinsk konfekt; desinfeksjonsmidler for kontaktlinser, skyll, lagrings og rensings preparater; smøremidler og løsninger for og/eller for bruk ved kontaktlinser; befruktningshindrende midler (kjemiske); liktornmidler; liktornringer; bomull for medisinsk bruk; gips; farmasøytiske preparater mot flass; deodoranter;, for annet bruk enn for mennesker og dyr; deodorant for klær og tekstiler; rensemidler for medisinsk bruk; diettmat, stoffer og drikker tilpasset for medisinsk bruk; diettmat; dietetiske stoffer; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; hundelotion; preparater for vasking av hunder; frastøtningsmidler for hunder; medisinmikstur; øyebadevann; husapotek; fluelim; fluefangere; fluepapir; fluepapir; fluelim; legemidler mot fotsvette; gas [for forbindinger]; gro- og spiredrepende midler [germicider]; sedertre som insektsfrastøtende middel; fett for medisinsk bruk; medisinsk infusjon; insektfrastøtende midler; insektdrepende midler; vaselin for medisinsk bruk; menstruasjonstruser; menstruasjonstruser; melkeholdig mel for spedbarn; laktose for medisinske formål; servietter, impregnert med farmasøytisk lotion; lotion for farmasøytisk bruk; lotion for veterinærbruk; pastiller; maltmelk for medisinsk bruk; medisinmikstur; medisinsk alkohol; medisinske urter; oljer for medisinsk bruk; medisinsk te; reiseapotek; legemidler for human-medisin; menstruasjonsbind; hygieniske tamponger; mentol; salver; mineralske kosttilskudd; mølldrepende papir; antimiddmidler; munnvask; badeslamlut; bleier for inkontinente; ernæringsmessige tilsetningsstoffer for medisinske formål; menstruasjonstruser; sanitetsbind; menstruasjonsbind; menstruasjonstruser; bukser, absorberende, for inkontinens; truseinnlegg for hygienisk bruk; parasittdrepende midler; piller for farmasøytiske formål; kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; reduserende te for medisinsk bruk; transpirasjon (legemidler mot transpirasjon); bidronningbasert kosttilskudd; bidronning-geléer for farmasøytisk bruk; sanitetsbind; farmasøytiske preparater for hudpleie; luktesalt; steriliseringsmidler; solbeskyttende midler (salver mot solforbrenninger); produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk; sirup for farmasøytisk bruk; vitaminpreparater; bomullspinner for medisinske formål; solblokkerere (sun blocks) for medisinsk bruk; kataplasma; kompresser; kataplasma og/eller kompresser for å senke kroppstemperatur eller for lindring av feber eller hodesmerter; forbindingsmateriale (medisinsk); droger for medisinsk bruk; feberstillende midler; urtete; sennepsplaster; medisinske preparater for slanking; dietetiske fibre; kosttilskudd for dyr; buksebleier for babyer; bleier; buksebleier; kosttilskudd; tran; slankepiller; pastiller for farmasøytisk bruk; perlepulver for medisinske formål; glidemidler for personlig bruk; pollenbasert kosttilskudd; 10

11 registrerte varemerker nr 47/14 Klasse 8 Klasse 9 proteinbasert kosttilskudd; proteinbasert tilskudd for dyr; propolisbasert kosttilskudd; (alle varer tilhørende klasse 5). Håndverktøy og redskaper (håndkraft); bestikk; sidearmer; skjeggklippere; flaskeåpnere; hermetikkåpnere; etuier for barberhøvler; neglebåndstenger; neglebåndspinsetter; klippere; klipperedskaper; tappeapparater; hårfjerningsredskaper; Pregehammere (redskap); negleklippere (elektriske eller ikke-elektriske); negletenger; fingernegleslipere; gafler; hageredskaper/- verktøy; hårklippere for personlig bruk; håndredskaper for hårkrølling; hårfjerningspinsetter; ishakker; løvsager; kniver; plenklippere; skinn stropper; jekker; neglefiler; neglefiler, elektriske; nagletrekkere; nålefiler; neglepinsetter; nåletredere; nummereringstenger; nøtteknekkere, ikke av edelt metall; østersåpnere; pedikyrsett; apparater for dreping av planteparasitter; barberblader; barberstropper; barbermaskiner, elektriske eller ikke-elektriske; sakser; slipeinstrumenter; skjeer; sprøyter; stempler (håndverktøy); sukkerklyper; servise; bokseåpnere, ikke elektriske; kjøtt- og grønnsakskuttere (choppers), kniver, kvernere og høvler, samt deler av tilbehør dertil; kantskjærere; krympejern; krølltenger; manikyrsett; etuier for barberingsutstyr; nebbtenger/pinsetter; øser for vin; eggedelere (ikke-elektriske); ostedelere/skjærere (ikke-elektriske); pizzaskjærere (ikke-elektriske); klubber; øyenvippekrøllere; spisebestikk (kniver, gafler, skjeer); strykejern; (alle tilhørende klasse 8). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske, veiende, målende, signaliserende, kontrollerende (tilsyn), livreddende, og opplærings apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsplater, CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntdrevende apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvarer; brannslukningsapparater; kulerammer; audiovisuelle læringsapparater; batterier; batteriesker; batteriladere; kikkerter; kalkulatorer; kameraer, Kinematografiske kameraer, og deler og tilbehør dertil; kameralinser; kapasitetsmålere; tegnefilmer; kassettspillere; lorgnettlenker; kinematografiske filmer (eksponerte); kontrollur; CD-spillere; CD'er (audio-video); CD'er (leselager); datamaskinoperasjonsprogrammer, innspilte; datamaskinprogrammer; dataprogramvare (innspilt); datamaskiner; skrivere for bruk med datamaskiner; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; databehandlingsapparater; måleredskaper for dameskreddere; elektriske dørklokker; elektroniske lommetranslatører; slukningsapparater; filmer, eksponerte; brannalarmer; lommelykter; rammer for fotografiske transparenter; varmeregulerende apparater; juke-bokser; optiske linser; brevvekter; livsbelter; livbøyer; livjakker; livredningsflåter; låser, elektriske; elektriske låser og nøkler; magnetiske datamedia; magnetiske krypterte kort; magnetiske omkodere; magneter; forstørrelsesglass/luper; måleapparater, enheter og instrumenter; mikrofoner; mikroskoper; neonskilt; reisedatamaskiner; elektroniske penner; fonograf- /grammofonplater; fotokopieringsmaskiner; lommekalkulatorer; projeksjonsapparater; projeksjonsskjermer; radioer; platespillere; fjernkontrollapparater; linjaler (måleinstrumenter); vekter; smartkort (integrerte kretskort); røykdetektorer; stikkontakter, plugger og andre kontakter; lydinnspillingsapparater; lydinnspillingsdisketter; lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; brilleetuier; brillerammer; brilleglass; solbriller; brytere, elektrisk; stikkontakter, plugger og andre kontakter (elektroniske forbindelser); båndopptakere; telefonapparater, -mottakere, -sendere, -ledninger; teleskoper; fjernsyn; fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; tyveriforebyggende installasjoner, elektriske; termometere; termostater; videokassetter, videospillkassetter; videoopptak; videobånd; videoskjermer; videoopptakere; tekstbehandlere; video CD-er; digitale allsidige (video)- plater; video CD-er og digitale allsidige (video)- CD spillere; lyd og visuelle apparater med karaoke utstyr; beholdere, bærere og holdere for lyd- og videokassetter, CD-er, laser-disketter, video-disketter og digitalt allsidige (video)-disketter; museunderlag (musematter); telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobile telefoner, og deler og tilbehør dertil; hylstere eller futteraler for mobiltelefoner; personsøkere og deler og utstyr hertil; personsøkerhylstere eller -futteraler; bager, dekker, beholdere, bærere og holdere for mobiltelefoner og personsøkere; hodetelefoner; øretelefoner; øretelefoner og mikrofoner/taletelefoner til bruk sammen med mobiltelefoner; anropsindikatorer for telefoner, mobiltelefoner og personsøkere; masker til å bære over øynene for å verne mot lys; elektroniske agendaer; elektriske vekkerklokker/alarmklokker; alarmer; strekkodelesere; barometere; summere; elektriske summere; sentralprocessorenheter (prosessorer); chips (integrerte kretser); kronografer (tidskontrollapparater); datamaskintastatur; datamaskinlagerenheter; datamaskin periferutstyr; akustiske koplere; koplere (databehandlingsutstyr); optiske datamedia; optiske disketter; disketter (magnetiske); apparater for dykkere; masker for dykkere; dykkerdrakter; elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner (visuelle visningsenheter); lorgnettsnorer; okularer; øyeskjermere; faksimilemaskiner; filtere (fotografiske); myke disketter; rensebånd for lydhoder; hygrometer (luftfuktighetsmålere); integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; grensesnitt (for datamaskiner); faktureringsmaskiner; linsehetter; magnetbåndstasjon (for datamaskiner); magnetbånd; måleskjeer; metronomer; mikroprocessorer; modemer; maskiner for telling og sortering av penger; monitor som databehandlingsmateriell; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; datamus; optisk fiber (ledetråder for lysstråler); optiske glass; optiske artikler; optiske linser; parkometere; vinkelmålere (måleinstrument); radiotelegrafiapparater; radiotelefonapparater; avsøkere (databehandlingsutstyr); halvledere; diapositiver; lydfilmer; apparater for avmagnetisering av magnetbånd; telegraftråder; telegrafapparater; fjernskrivere; fjernskrivere; tekstmaskiner for fjernsyn; fordelingsapparater for billetter; transmitter (telekommunikasjon); senderapparater (telekommunikasjon); vakuummålere; bildetelefoner; lydalarmer; flyteutstyr for svømming; ørepropper for dykkere; timeglass; sportsbriller; beskyttelseshjelmer for sport; navigasjonsapparater for kjøretøyer; dataspillprogrammer; metronomer; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer (nedlastbar programvare); personlige stereoer; satellitter for vitenskapelige formål; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; stropper for bærbare telefoner; holdere for bærbare telefoner; klebestifter for bærbare telefoner; antennebeskyttere for bærbare telefoner; elektroniske kretser og CD-ROM som muliggjør innspilling av automatiske spilleprogrammer for bruk av elektroniske musikkinstrumenter; elektroniske lommeoversettere; bærbare medieavspillere; nedlastbare billedfiler; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare telefonringetoner; DVD-spiller; Globalt posisjoneringssystem apparater (GPS-); USBminnepinner; diskettstasjon (for datamaskiner); bærbare datamaskiner; Lysdioder (LED); datamus; musematter; personlig verneutstyr mot ulykker; beskyttelsesmasker; mobiltelefonstropper; kompasser; elektriske koblinger; deksler for elektriske kontakter; fordelingspulter [elektrisitet]; håndfrisett for telefoner; brannslanger; brannslangespredere; spillprogrammer for arkade videospill maskiner; spillprogrammer for hjemme videospill maskiner; personlig digital 11

12 registrerte varemerker nr 47/14 assistanse; ørepropper for svømming; solenergi batterier; nettbrett; digitalkameraer; lesebrett; smarttelefoner; (alle tilhørende klasse 9). Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; arterielle blodtrykks måleapparater; tåteflasker; narresmokker; Narresmokker; ortopediske bandasjer for fremme av blodsirkulasjon, elastiske bind; varmetepper for medisinsk formål; kondomer; befruktningshindrende midler (ikke kjemiske); tann apparater; ørerensere; narresmukker; apparater for estetisk massasje; smokker for tåteflasker; lukkeanordninger for tåteflasker; tåteflasker; plattfotinnlegg; ortopediske sko; fødselstenger; massasjehansker; hansker for medisinsk bruk; høreapparater for døve; beskyttelsesinnretninger for hørsel; terapeutiske varmluftapparater; isposer for medisinsk bruk; kuvøser for babyer; massasjeapparater; graviditetsbelter; madrasser for barnefødsler; ortopediske artikler; hypogastriske puter; elektriske varmeputer for medisinsk bruk; hodeputer mot søvnløshet; kirurgiske svamper; skjeer for medikamenter; stetoskoper; bårer; varmepakninger for førstehjelp; tungerensere; veterinærapparater og -instrumenter; håndtak for tanntråd; prevensjonsmidler; munnmasker; termometere for medisinsk bruk; vannputer for medisinsk bruk; hygieniske servanter; biteringer [for å lette tannfrembrudd]; ørepropper [lyddempende]; pulsmålere; lakener for inkontinente; øreplugger for soving; øreplugger for beskyttelse mot støy; (alle tilhørende klasse 10). Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjoneringsapparater; luktfjerningsapparater for luft; lufttørkere; luftrenseapparater og -maskiner; kranmunnstykker; filtreringsapparater for akvarier; oppvarmingsanordninger for akvarier; lamper for akvarier; ovner; utegrill; bad utrustning og installasjoner; badeovner; sengevarmere; apparater for kjøling av drikker; lykter for sykler; elektriske pledd; kjeler; brødristere; varmetepper (elektrisk); lampetter; lysekroner; elektriske lys for juletrær; elektrisk kaffefilter; kaffemaskin; kaffetraktere; kaffetraktere; frysebeholdere; komfyrer; kokeapparater og - installasjoner; kjøkkenutstyr, elektrisk; kjøleanlegg for væsker og vann; installasjoner for kjøling av tobakk; varmeputer; ovnspjeld [oppvarming]; elektriske frityrkokere; desinfeksjonsapparater; fordelingsbeholdere for desinfeksjonsmidler til toaletter; destillasjonsapparater; hårtørrere; filter for drikkevann; apparater for tørking av dyrefor; elektriske lamper; Kinesiske lykter; ventilatorer (luftklimatisering); elektriske vifter; tåteflaskevarmere, elektriske; vannspyleapparater; fontener for utsmykningsformål; frysebokser; frukttørkeapparater; gasstennere; steiketakke, elektriske; grill; håndtørkeapparater for vaskerom; varmluftapparater for bad; varmluftsovner; varmeplater; varmeflasker; lysende husnummer; luftfuktere; isbokser; isbokser; isapparater og - maskiner; vannkjeler, elektriske; lampemuffer; lamperør; lampeglass; lampekupler; støtte til hengelamper; lampemuffer; reflektorer for lamper; lampeskjermer; belysningslamper; lampeskjermholdere; lanterner [belysning]; tørkanordninger for tøy, elektrisk; lyspærer; belysning; mikrobølgeovn; kjøleinstallasjoner for melk; blandekraner for vannrør; tallerkenvarmere; lommelykter; lommevarmere; trykkokere (elektriske); trykkvannsbeholdere; elektriske radiatorer; kjølekabinett; fryserom; kjøleskap; tørke- og risteapparater; grillapparater; stekespiddvender; grillspidd; stekeovner; sikkerhetslamper; dusjkabinetter; dusjinstallasjoner; kjøkkenvasker; sokler for elektriske lamper; solstrålefangere (for oppvarming); brødristere; klosettskåler; klosettseter; toalett setetrekk; bærbare toalett; lommelykter; urinaler; elektriske vaffeljern; elektriske baking/matlagingsjern; varmebekken; vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; vannvarmere; apparater og maskiner for vannrensing; vannsterilisatorer; lommelamper; elektrisk luftrenser; antiblendingsutstyr for automobiler(tilbehør til lykter); antiblendingsutstyr for kjøretøyer (tilbehør til lamper); lysbuelamper; autoklaver, elektriske; badekar; Kinesiske lykter; vaktenheter for belysning; diffusører (lysspredere); opptenningsanordninger; lys for automobiler; lykter for kjøretøyer; fyrfat; kakkelovner; riskokere; tekstildampapparater; elektriske apparater for å lage yoghurt; lysdioder (LED) belysningsapparater; bad ovner; pumpe til boblebad; brødmaskiner; (alle tilhørende klasse 11). Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; barnevogner; overtrekk for barnevogner; sykkelbjeller for sykler eller trehjulssykler; sykler, sykler og trehjulssykler, og deler dertil; arbeidsvogner; vogner; varetrekk for seter i kjøretøyer; sykkelnett for sykler og trehjulssykler; golfvogner; godshåndteringsvogner; vogner; dodestøtter for seter i kjøretøyer; kalesjer for barnevogner; kalesjer for kjøretøyer; signalhorn for kjøretøyer; navkapsler; hjulnav for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer; bagasjevogner; skvettskjermer og -lapper; sklisikre dekk for kjøretøyer; padleårer; padleårer; sykkelpedaler; barnevogner; pumper for sykler eller trehjulssykler; overtrekk for barnevogner; kalesjer for barnevogner; barnevogner; setetrekk for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; seter for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; sikkerhetsseter for barn [for kjøretøyer]; seter for kjøretøyer; sikkerhetsseler for kjøretøyseter; solskjermer for kjøretøyer; hjulringer for kjøretøyer; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; overtrekk for biler (formet); rullestoler for syke; vindusviskere; småtingsholdere for bruk i kjøretøyer; beholdere for aromater og dufter for bruk i kjøretøy; fly; kollisjonsputer (sikkerhetsinnretning for biler); luftballonger; biler; busser; oversiktsspeil; busser; biler; motorsykler; handlevogner; vogner; dekk for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; elektriske kjøretøy; vannkjøretøy; trekk til bilhåndtak; hjulkapsler; sigar eller sigartennere for biler; (alle tilhørende klasse 12). Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer; imiterte juvelervarer og ornamenter; edle stener; ur og kronometriske instrumenter; brosjer; lenker; charms; mynter; symboler nemlig medaljer og/eller mynter; mansjettknapper; øreringer; gulltråd; objekter av imitert gull; smykkeskrin; juvelskrin; halskjeder; pins (juveler); frakkepins; ringer; statuer og statuetter av edelt metall; slipsklips; klokker, ur og deler og utstyr hertil; klokkestropper; klokkeremmer, klokkelenker; klokkekasser; stoppeklokker; ornamenter; ornamentiske pins, slipsnåler; medaljer; nøkkelringer, nips og lenker for lommeur, ornamenter for lommeur; nøkkellenker og nøkkelhylstere/-etuier/-bærere av edelt metall og/eller edle stener; pendler; armbånd (juvelervarer); etuier for klokker (presentasjon); klokkehylstere/-etuier; klokker og ur, elektriske; solur; diamanter; bijouteri; halvedelstener; kunstverk av edelt metall; alarmklokker; chenille mansjettknapper; pyntenåler (slipsnåler); figurer (statuetter) av edelt metall; merker av edelt metall; skoornamenter av edelt metall; trofeer (premiekopper); minneskjold; (alle tilhørende klasse 14). Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; redskaper og materialer for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; kalendere, bøker, kataloger, postkort, postere, tidsskrifter, trykte publikasjoner, aviser og magasiner; gratulasjonskort; skriveinstrumenter; gummistempler; stempler og segl; 12

13 registrerte varemerker nr 47/14 stempelputer; blekkputer; fotoalbum; matter for innramming av malerier, bilder eller fotografier; staffelier for malere; olje trekkpapir for huder; fotografistativer; blekk; silkepapir, toalettpapir, papirservietter for fjerning av make-up; papirhåndklær; kuvertbrikker og glassbrikker av papir eller papp; pakkepapir, emballasjepapir og pakkematerialer; vannfarger for kunstnere; grafiske reproduksjoner, portretter; litografier; penner, blyanter, fyllepenner, kulepenner; pennesplitter; penneholdere; blyantholdere; refiller for penner og skriveinstrumenter; bly til blyanter; fargeblyanter; crayon (fettstifter); penneog blyantpennaler; blyantspissere; blyantspissemaskiner; binders; papirvekter; papirstifter, tegnestifter; pasteller; lim for skrivesaker og for husholdningsformål; pappmaché; brevkurver og -hyller; brevholdere; brevåpnere; limbånd og limbånddispensere; tegnemateriell, tavler, penner og instrumenter; tegnesett; frimerke- og myntalbum; poser og konvolutter; trekkpapir/skriveunderlag; bokstøtter, bokmerker; bokmarkører; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; malerlerret; kladdebøker; dagbøker; arkivmapper; skriveblokker, memoblokker, skrivepapir; tegnepapir; skrivemapper; kritt, tavler, postertavler; passholdere; sjekkhefteholdere; gummibånd; bilder; stensiler; slettingsprodukter, viskelær, væsker for utvisking; elektriske brevåpnere; noteark; avtørkingstavler; ornamenter og dekorasjoner laget av papir og/eller papp; silkepapir; papirlommetørkler; lunsjposer; kartongkofferter og -esker; malebøker; rapportmapper; papir til permer/mapper; lommenotisbøker; filttupp-penner; bokbånd; grafittblyantsett; fargeblyantsett; linjaler; skrivematter; autografbøker; binders/klips; hefte-/stiftemaskiner; tape-kuttere; varselskilt; makuleringsmaskiner; plastbeleggmaskiner og -apparater; elektriske apparater for varmeforsegling av dokumenter og fotografier; kortholdere og -etuier; dekorasjoner av papir for lunsjbokser eller matvarer; albumer; bager (konvolutter, poser) av papir eller plast for innpakning; løsbladpermer; bokser av papp eller papir; kort; holdere og etuier for stempler og segl; tegneseriehefter; passere for tegning; papirbånd og -kort for registrering av dataprogrammer; kopieringspapir (papirvarer); korreksjonsvæsker (kontorrekvisita); dokumentfiler; smokker (kontorrekvisita); flagg (av papir); foldere (papirvarer); foldere for papirer; gummiert tape; papirlommetørklær; indeks-kort; fargebånd; omslag for papir; etiketter, ikke av tekstil; kart; musikkgratulasjonskort; flygeblad; blokker/puter; malerskrin (artikler til bruk i skolen); brosjyrer; papirmakuleringsmaskiner (for kontorbruk); blyantblyholdere; frimerker; klistremerker; bordservietter av papir; tegnestifter; billetter; fargebånd for skrivemaskiner; skrivemaskiner (elektriske eller ikkeelektriske); hylstere/bind/overtrekk; skrivebørster; skrivekritt; skrivetabletter; dekkener (papirvarer); dekkener av papir for blomsterpotter; papirkuttere (kontorrekvisita); papirsmekker; poser for mikrobølgekoking; kaffefiltre av papir; hefter; brodermønster (modeller); papirkniver (kontorrekvisita); bordkluter av papir; bordduker av papir; oppslagstavler av papir eller papp; etiketter for indeks-kort; lodd av papir; oljetrekkpapir for ansikt; klistremerker for bærbar telefon; malerier (innrammet eller ikke); papirlommetørklær; toalettpapir; dokumentlaminatorer for kontorbruk; hatteesker av papp; håndapparater for etiketter; markeringspenner; malebrett; malerkoster; koster for malere; utvisker for skrivetavler; Xuan papir for maling og kalligrafi; mekaniske blyanter; (alle tilhørende klasse 16). Klasse 18 Lær og imitasjoner av lær, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, portemoneer og lommebøker, etuier, reisegods, punger; dokumentkofferter; ryggsekker; klesposer; handlebager; lærbånd; bandolærremmer; belter; spaserstokker; kartmapper; krager for dyr eller kjæledyr; etuier for nøkler; remmer laget av lær eller imitasjoner av lær; toalettvesker; munnkurver/mulebånd; skoleransler/skolevesker; remmer/stropper; kofferthåndtak; håndkofferter; reisemapper; reisekofferter; paraplytrekk; paraplyhåndtak; spaserstokkerseter; bagasjebelter; strandbager; dokumentmapper; bokser og etuier/kasser av lær eller lærimitasjoner; håndvesker; lærstropper; fjellklatringsstokker; notemapper; handlenett; ryggsekker; skolevesker; verktøyvesker av lær eller imitasjoner av lær (tomme); reisevesker; jaktvesker; bagger, konvolutter og punger for emballasje (av lær); møbeldekker av lær eller imitasjoner avlær; håndveskerammer; bærevesker og skulderbager for bæring av småbarn; trillebager for handling; etuier for nøkler; sportsbager; dyreklær; tarmer for pølsemakere; spaserstokker; stropper og slyngeposer for å bære barn; dokumentkofferter; ryggsekker; klær for dyr; kobbel for hunder; bånd og sele for dyr og husdyr; veskeramme; (alle tilhørende klasse 18). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer; luftputer; luftmadrasser; luftputer; soveposer; dørforheng for dekorasjon; sengeutstyr, ikke av metall; sengetøy (unntatt lintøy); senger for husdyr/kjæledyr; deigtrau, ikke av metall; flaskelukkere; flaskestativ; korker for flasker; plastnøkkelkort; kister; vinduuroer; kleskroker; kleshengere; klesknagger; stumtjenere; beholdere, ikke av metall (lagring, transport); gardinholdere, gardinkroker; gardinskinner; gardinringer; gardinstenger; rullegardiner; gardinholdere og -snorer; puter; håndkledispensere; kurver og kasser for kjæledyr; seng, møbler, dørbeslag; broderrammer; vifter (ikke-elektriske); statuer av tre, voks, gips eller plast; kaminskjermer; blomsterpotte-pidestaller; blomsterstativer; hattestativer; høye stoler for babyer; husnumre, ikke av metall, ikke lysende; rugekasser for kjæledyr; registrerings-/navneskilt, ikke av metall; kartotekskap; gåstoler for småbarn; matter for lekegrind; oppblåsbare reklamegjenstander; brevbokser/postkasser; brevstativ; magasinstativ; madrasser; beholdere av plast for innpakningsformål; puter; platehyller; koppehyller; registreringsskilt; oppslagstavler; verktøyhåndtak; brett; kurvarbeid; fotografi-/bilderammer; dekorative kantremser av plast og/eller av tre til bruk med vindusbeslag; ornamenter og dekorasjoner for vinduer eller dører laget av eller utav plast, voks, tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer; forseglingsklips for bager; hodestøtter for spebarn; dekorasjoner av plast for matvarer eller lunsjbokser; nøkkelskap; medisinskap; nøkkelringer, ikke av metall; dørstoppere; lenestoler; kurver, ikke av metall; senger; benker (møbler); bokser av tre eller plast; stoler (sitteplass); møbelsnekkerarbeid; skap/kabinett; trillebord for datamaskiner (møbel); kasser av tre eller plast; seter (møbler); kasser for leketøy; korkpropper; garderobeposer for klær; vugger; bambusforheng; liggestoler for båtdekk; skrivebord; buffeter på hjul (møbel); hodestøtter (møbler); nøkkelbrett for opphenging av nøkler; bibliotekhyller (bokhyller); garderobeskap; låser (andre enn elektriske), ikke av metall; utstillingsdukker og prøvedukker; hyller (møbel); sagkrakker; skolemøbler; sitteplasser; sofaer; bord; tevogner; tetraller; traller for datamaskiner (møbel); paraplystativer; vugger; skap; oppslagstavler; ventiler for dreneringsrør av plast; sminkebord; taburetter; flisekurver; kleskroker; stiger av tre eller plastikk; medisinskap; avtagbart dekke for utslagsvasker; navneskilt/-plater, ikke av metall; nummerplater, ikke av metall; knagger og nagler (ikke av metall); lekegrinder for babyer; klore-/krafsestolper for katter; hyller; innendørs vinduspersienner (rullegardiner) (møbel); kunstverk, små figurer og statuetter og små dekorasjoner eller ornamenter av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer, eller av voks, gips eller plast; pilleesker (tre, plast); innendørs persienner; innendørs persienner; stellematte; 13

14 registrerte varemerker nr 47/14 veggmonterte stellebord; soveposer for camping; senger for kjæledyr; låser for kjøretøy, ikke av metall; magasinhyller; nøkkelkort av plast (ikke kodet), brett, ikke av metall; matter for lekegrind; knotter, ikke av metall; (alle tilhørende klasse 20). Klasse 21 Husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere; kammer og svamper; koster, utenom malerkoster; børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål; stålull; ubearbeidet eller halvbearbeidet glass (unntatt bygningsglass); glass; glasstøy, porselen og leirvarer ikke inkludert i andre klasser; badekar for spebarn (bærbart); kurver for husbruk; krus; fuglebur; emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, ikke elektriske; strykebrett; støvelknekter; flaskeåpnere; flaskekorker av keramikk, porselen, glass, krystall, steingods, terakotta og porselen, flasker; boller; såpebokser; brødfjeler; baljer; serveringsbrett; bur for kjæledyr; kakeformer; vaffelformer; lysslukkere; lysmansjetter; kandelabre; sukkertøydåser; etuier for kammer; kinesisk nips [porselen]; porselenvarer; spisepinner; klesstativ; klesstrammere; kluter for rengjøring; ølbrikker; cocktail-vispere; kaffefilter; kaffekverner; kaffetraktere; kaffeserviser; kaffepotte; kammer, elektriske; kammer for dyr; sprøyteposer for dekorering av kaker; former for matlaging; gryter; matlagingsspyd; isbøtter; kjølebokser, bærbare; matkjølingsenheter som inneholder varmevekslings væsker, for husholdningsformål; korketrekkere; kosmetikkredskaper; lokk for fat og tallerkener; potteskjulere for blomsterpotter; stengods; kopper; skjærebrett for kjøkken; karafler; frityrkokere, ikke elektriske; såpeholdere; såpedispensere; drikkeflasker, glass, trau, beholdere; tørkestativer for tøy; søppelspann; eggbeger; foringstrau; blomsterpotter; fluefangere; hansker for husholdningsbruk; beger; rivjern; ikke-elektriske stekepanner; varmeisolerende beholdere; tåteflaskevarmere, ikke-elektriske; blomsterstøtter; ragu-gryter; isbøtter; former for isbiter; overtrekk for strykebrett; krukker; tekjeler; knivhvilere; porselensknagger; roterende anretningsbrett (lazy susan); likørserviser; lunsjbokser; holdere for menykart; feltkokekar; blandeskjeer (kjøkkenredskap); koster med frynser; serviettholdere; serviettringer; spredere for vanningskanner; svamper for rengjøring; panner; tallerkener av papir; deigkuttere; pepperkverner; parfymebrennere; parfymespredere; parfymespredere; piknikkurver; sparegriser; lokk for panner; potter; autoklaver; søppelspann; saltkar; pepperbøsser; kasseroller; underskåler; feiebrett for bord; svamper for rengjøring; barberkoster; skjortestrekkinnretninger; skobørster; skohorn; former (holdere) for sko; sil; røkabsorberende materiell for husholdningsbruk; såpeholdere; suppeterrin; kryddersett; svampeholdere; svamper for husholdningsbruk; holdere for barberkoster; statuer av porselen, terrakotta eller glass; Småfigurer (statuetter) av porselen, terrakotta eller glass; dørslag; sprøyter for vanning av blomster og planter; servise; pokaler; teegg; tebokser; teegg; teserviser; tekanner; toalettbørster; toalettmapper; toalettrullholder; toalettsvamper; holdere for hygienisk papir og toalettpapir; toalettredskaper; tannbørster; elektriske tannbørster; holdere for tannstikkere; tannstikkere; håndkleholdere; søppelspann; strøbrett; brett for husbruk; fatunderlag (bordredskap); buksepressere; buksestrekkinnretninger; termosflasker; toalettmapper; vaser; vaffel-, og pannekakejern, ikke elektriske; matlaging-, og bakejern, ikke elektriske; vaskebrett; vaskebaljer; vanningskanner; vanningsredskaper; boneapparater; kunstverk, av porselen, terrakotta eller glass; dekorative pyntegjenstander for vinduer eller dører laget av/fra keramikker, porselen, glass, krystall, stengods, terrakotta eller porselen; bokser og esker for mat; musefeller; tanntråd; bånd/belter for lunsjbokser og husholdning- eller kjøkkenbeholdere; beholdere for aromater og dufter; kjøleflasker; bokser av glass; feiekoster; børstebindervarer; smørkrukker; smørklokker; kokekjeler; rengjøringsredskaper (håndredskap); klesklyper; bærbare kjølebokser, ikke elektriske; kakebokser; kokeredskaper, ikke elektriske; øyenbrynbørster; skobørster; langpanner; trakter (husholdning); gartnerhansker; glassflasker (beholdere); termosflasker; pudderkvaster; bøsser; tesiler, ikke av edelt metall; multi-funksjonell fôr og laken for hushold- og kjøkkenformål; visper; visper, ikke elektriske; kar for laging av is og sorbet; småkakeformer flakonger; flakongstativ; støvkluter; håndmiksere; pudderdåser; bokser for piller eller tabletter; bokomslag av tre eller plastikk for tørkepapir; stativ for tannbørster; håndtak for tanntråd; husholdning og kjøkkenutstyr; kaffeservise; kaffekanner, ikke elektriske; kjøkkenbeholdere; serviettholdere; serviettringer; servise, annet enn kniver, gafler og skjeer; etuier og bokser for husbruk; pilleetuier (treverk, plastikk); sminkefjerningsapparater; sugerør; luktfjerningsapparater for personlig bruk; papirkurver; skåler; ølkrus; varmeisolerende beholdere; varmeisolerende drikkebeholdere; akvarium (innendørs); varmehetter for tekanner; elektriske tiltreknings- og utryddelsesanordninger for insekter; lykkeamuletter [omamori]; kosmetiske spatler; (alle tilhørende klasse 21). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; flasketrekk; halm konvolutter eller pakninger for flasker; hengekøyer; oppbindingsbånd, ikke av metall; kjøretøyomslag (ikke tilpasset); bånd til binding eller oppbinding, ikke av metall; polisteringsmaterialer, ikke av gummi eller plast; snorer for skyvevinduer; (alle tilhørende klasse 22). Klasse 23 Garn og tråd; bomullstråd, og -garn; broderingstråd, og - garn; sytråd, og -garn; spunnet tråd, og -garn; spunnet ull; ulltråd, og -garn; (alle tilhørende klasse 23). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, stoffer, ikke opptatt i andre klasser; lommetørklær; bordservietter; sengedekker og borddekker; bannere; sengetøy; sengetepper; sengelaken; rullegardiner av tekstil; stoff; møbelovertrekk av tekstil; overtrekk av plast for møbler; putetrekk; dørgardiner; stoff av imiterte dyrehuder; håndklær; flagg; toaletthansker; husholdningslintøy; merkelapper (tøy); servietter for fjerning av make-up (tøy); kuvertbrikker/spisebrikker; madrassdekker; vaskevotter; moskitonett; gardiner; putevar; plastmateriale (substitutter for stoff); vattepper; reisetepper; lakener (tekstil); dekklaker; silke; silkestoffer; soveposer; bordduker; bordbrikker; bordservietter; tapisserier; møbelstoffer; veggbekledning av tekstil; sengeklær; tekstiltrekk for serviett- eller lommetørkleholdere; overtrekk for dørhåndtak; toalettsetetrekk; trekk for lokk til toaletter; gardinholdere og -snorer av tekstil; brikker (bordtekstiler); bomullsstoffer; sengetepper; stoffer til bruk for tekstiler; ansiktshåndklær av tekstil; filt; vadmel (stoff); hampestoff; bordduker (ikke av papir); fløyel; ullstoffer; servietter av tekstil for fjerning av make-up; overtrekke av tekstil for serviettpapirbokser; overtrekk av stoff for dørhåndtak; overtrekk av stoff for flasker til kjæledyr; navneetiketter; vevete etiketter; punger/poser av tekstil eller av silke for charms; trekk til toalettlokk; håndklær av tekstiler; bomullsstoffer, rutete; (alle tilhørende klasse 24). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; forklær; strandtøy; badetøy; badedrakter; sportstøy; vanntette klær; hansker; votter; belter; klær til barn, menn og kvinner; babyklær; babybleier av tekstiler; smekker, ikke av papir; undertøy; natt-tøy og pyjamaser; badekåper; bukseseler; hatter; luer; alpeluer; solskjermer; sjømannsluer; belter; bade- og dusjhetter; muffer; øreklokker; halstørklær, slips, krager, sløyfer (slips); sokker og strømper, strømpebukser; hofteholdere, sokke-, strømpe- og strømpebukseseler; sko, sportssko; tøfler; strandsko; karnevalkostymer; arbeidsermer; tørkler; bandanas (stort tørkle) (halstørkle); badesandaler; badetøfler; skistøvler; støvler; seler for klær (bukseseler); brystholdere; bukser (bekledning); jakker; frakker/kåper; 14

15 registrerte varemerker nr 47/14 mansjetter/jakkeslag; pelsstolaer; hode-/pannebånd (klær); hodeplagg (bekledning); jakker (klær); gensere (klær); jumpere (skjortefronter); strikkevarer (klær); ytterklær; ytterfrakker/kapper; (under)bukser; parkaser; pullovere; sandaler; skjerf; sjal; skjorter; kiler (undertøy); serker/lerretsbluser/kitler; gamasjer; sportsstøvler; sportsgensere; dresser; badedrakter; T- skjorter; bukser; undertøy; uniformer; vester; våtdrakter for vannskikjøring; mansjetter (håndleddbånd) (klær); dameundertøy; gymnastikksko; liv/underliv/snøreliv (dameundertøy); gymnastikk-klær; skulderskjerf (bekledning); strandklær; klær for syklister; (alle tilhørende klasse 25). Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, knappenåler og nåler; kunstige blomster; kunstig frukt; kunstige kranser; moromerker for utsmykninger; jakkemerker for bekledning, ikke av edelt metall; glidelåsfester for bager/vesker; ekspansjonsbånd for å holde ermer; hårbånd; hårspenner; beltespenner; blusefester; hårbøyler; syskrin; bokser og etuier for nåler; bånd/remmer; flettebånd; brosjer; spenner/bøyler; skospenner; nåleputer; knappenålsputer; varmeklebelapper for dekorasjon av tekstilartikler (sy- og tilhørende artikler); skobeslag; glibeslag (zippers); fester (beslag)for klær; fester (beslag) for bukseseler; kranser av kunstige blomster; gullbroderier; sysaker og sytilbehør; hårspenner; hårfargingsluer; hårkrøller, annet enn håndredskaper; hårkrøllnåler; hårspenner; hårnett; hårpynt; hårnåler; hattepynt, ikke av edle metaller; korsetthekter; strikkepinner; skopynt, ikke av edle metaller; premiebånd; rosetter; synåler; fingerbøl; skohekter; skolisser; dusker; pomponger; ullblonder; fester for glidelåser; glidelåser; hestehaleholdere; sikkerhetsnåler; klips og kroker for smekker og forklær; snirkler (kniplinger); applikasjoner; seler til barn (barneseler); knapper; kragestøtte; hårkrøllingspapir; hårfargingsluer; parykker; falskt hår; (alle tilhørende klasse 26). Klasse 27 Tepper, ryer, matter og mattevarer, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstil); flyttbare tepper; badematter; gulvbelegg; dørmatter; gymnastikkmatter; matter for gymnastikksaler; veggtapeter, ikke av tekstiler; vinyl-gulvbelegg; tapeter, tapeter av vinyl, veggtapeter av tekstiler; tapetsjablonger; spillmatter; strandmatter; (alle tilhørende klasse 27). Klasse 28 Leker, spill og leketøy; dukker; plysjleker; teddybjørner; lekefigurer og leketøysett; gymnastikk- og sportsartikler; baller og ballonger; festdekorasjoner og - pynt; juletredekorasjoner og -pynt; fest- og selskapsartikler; lekekjøretøy; elektriske kjøretøy (leker); surfebrett; snøbrett; in-line skøyter; (is)-skøyter; rullebrett (skateboard); beskyttere eller vern for sport og spill; luftpistoler (leker); backgammon-spill; baller for spill; juletreklokker; billiardballer; billiardbord; byggeblokker (leker); brettspill; sprengbonbonger (smellbonbonger); skøytestøvler med skøyter; bowlingapparater og -machiner; byggespill; lysholdere for juletrær; dambrett; damspill; sjakkspill; sjakkbrett; juletrær av syntetiske materialer; juletrestativ; trylleapparater; gresshopper (lekefyrverkeri); terningbegere; dart; terninger; dukkesenger; dukkeklær; dukkehus; dukkerom; domino; dambrett; damspill; manualer; albuebeskyttelser (sportsartikler); mosjonsapparater (rørvalser); forlystelsesrideapparater; tåteflasker for dukker; fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; fiskedupper; sendeplater (frisbees) (leker); automatiske spill; balltre for spill; apparater for spill; videospillmaskiner; bærbare spillmaskiner; spillehallmaskiner; golfbager; golfkøller; golfhansker; hansker for spill og sport; narreleker; dragesneller; drager; knebeskyttere (sportsartikler); mah-jong; klinkekuler; marionetter; teatermasker; lekemasker; uroer (leker); modell-kjøretøyer i skala; kotillongjenstander; beskyttelser (deler av sportsdresser); selskapsspill; fenghetter (leker); lekepistoler; spillballer; dukker; tennisracketer; rangler (leketøy); ringspill; gyngehester; rulleskøyter; seilbrett; ski; sleder/kjelker (leketøy); såpebobler (leker); snurrebasser (leker); springbrett (sportsartikler); stasjonære treningssykler; svømmebassenger (lekeartikler); svømmeføtter; husker; bord til bordtennis; leker til husdyr; vannski; lekeartikler til svømming, vannspill, sport og aktiviteter; strandballer; fornøyelsesmaskiner, automatiske og myntstyrte; vesker spesielt laget for ski og surfebrett; bingokort; sommerfuglnett; spillkort; konfetti; in-line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskoper; seilbrettmaster; håver for sportsfiskere; radio-kontrollerte lekekjøretøyer; ruletthjul; snøkuler; truger; japanske spillkort; Svømmevester; svømmebelter; svømmeringer; flytegjennstander for svømming; svømmeringer; festhatter av papir; spillehallmaskiner; apparater for kroppsoppbygging; sjetonger for spill; tøyleker; skrapelodd; modellbyggesett; pachinkos; svømmebasseng (lekeartikler); marionetter; enarmet banditt (spillmaskiner); teddybjørner; (alle tilhørende klasse 28). Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; bevart, tørket og kokte frukter og grønnsaker; gele; syltetøy; fruktsauser; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; buljonger; konsentrerte buljonger; kjøttkraft; konsentrert kjøttkraft; smør; kaviar; ost; ostesnacks; melkeprodukter; matprodukter av fisk; mat tilberedt av fisk; kandiserte frukter; frossen frukt; fruktskiver; margarin; marmelade; kjøttgeleer; hermetisk kjøtt; melkedrikker; sopp (konservert sopp); preparerte nøtter; pastaer (lever), postei (lever), peanøttsmør, peanøtter, behandlet; erter, bevart; fruktskall; potetchips; potetløv; potet fritters, salater, surkål, pølser, sesamolje, preparater for å lage suppe; supper; tofu; grønnsaksalater; grønnsakssuppe preparater; pisket krem; yoghurt; ferdigmåltid; garvede matprodukter; øyeblikkelige måltidspakker; snacks; spiselige alger; bearbeidet og konservert kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bacon; preparater for å lage buljonger; kakaosmør; kjøttvarer (bearbeidet); kroketter [næringsmidler]; kandiserte frukter; fiskehermetikk; fruktgele; fruktsalater; hermetisk frukt; maisolje; olivenolje (spiselig); rosiner; tomatpure; hermetiske grønnsaker; fisk og sjømat (ikke levende); bearbeidet og konservert fisk og sjømat; hermetisk fisk og sjømat; matvarer laget / forberedt fra sjømat albumin for kulinariske formål; alginater til kulinariske formål; konserverte bønner; milkshake; melkedrikker, melkemidler; gjæret vegetabilske matvarer (kimchi); behandlet frø; sesam oljer; takini (sesamfrøpasta); ristet tang; myse [valle]; aloe vera, bearbeidet for mennesker; bearbeidet fiskerogn; spiselige fuglereder; drikker av melkesyrebakterier; (alle tilhørende klasse 29). Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditovarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser og krydderier; krydder; is; kjeks; kakepulver; spiselige kakedekorasjoner; smakstilsetninger for kaker; riskaker; slikkerier og godterier; sjokolade; sjokoladedrikker med melk; sjokoladebaserte drikker; konfektyrer for juletrepynt; kakaodrikker med melk; kakaoprodukter; kakaobaserte drikker; kaffedrikker; kaffe-smakstilsetninger; blandinger og preparater til bruk som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; småkaker; popcorn; cornflakes; iskrem; karry; vaniljepudding/eggekrem; kornflak; smakstilsetninger, andre enn eteriske oljer; konfektis; fruktgeleer; pepperkaker; sirup; infusjon, ikke-medisinsk; ketchup; lakris; drops/pastiller; kjøttpaier; kjøtt-mørsalt, for husholdningsformål; pannekaker; pastiller; butterdeiger; patéer; pepper; pizzaer; puddinger; ravioli; bidronninggelé for mennesker; sukker; wasabipasta; soyasaus; pasta, nudler og makaroni (vermicelli); udon (japansk form for nudler); sushi; vanilje; vafler; frossen yoghurt; saltstenger; snacks; mandelkonfektyrer; aromatiske preparater for mat; bindemidler for iskrem (spiseis); brødruller; boller; kaker; karameller (godteri); tyggegummi, ikke for medisinske formål; kornmåltider; kjeks; spiselig is; gylden sirup; is, naturlig eller kunstig; 15

16 registrerte varemerker nr 47/14 makaroni; marsipan; majonnes; havremel; pepper (krydder); paier; relish; kavring; kokesalt; smørbrød; tomatsaus; krydder; sorbeter (is); spaghetti; sukkertøy (godteri); terter; hvetemel; salatdressinger; kjøttkrafter; pastasaus; nudlebaserte retter; kornbasert snacks; risbasert snacks; sorbet (spiseis); cornflakes; maismel; maismel; havreflak; druesukker til matlagingsformål; proteinbarer; måltid; kjøttkraft; dessertmousse; næringsmidler basert på havre; soyabønnepasta (smakstilsetning); te-baserte drikker; konserverte kjøkkenurter (krydderblanding); gluten til matlagingsformål; (alle tilhørende klasse 30). Klasse 32 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og ikkealkoholholdige drinker og drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; grønnsakdrinker og grønnsakjuicer; saft, konsentrater og andre preparater for fremstilling av drikker; isotoniske drikker; fruktnektar (ikkealkoholholdige); pastiller for skumming/brusing av drikker; pulver for kullsyreholdige drikker; sodavann; saftdrikker; bordvann; vann (drikke-); mysedrikker; alkoholfrie drikker; cocktail (ikke-alkoholholdige); aperitifer (ikke-alkoholholdige); mineralvann; ikke alkoholholdige honningbaserte drikker; smoothies; sodavann; sorbet (drikker); mandelmelk (drikker); aloe vera drikker (ikke alkoholholdige); tomatsaft (drikker); (alle tilhørende klasse 32). Klasse 33 Risdrikker [alkoholholdige]; alkoholholdige drikker (unntatt øl); aperitiffer; alkoholholdige drikker med frukter; brennevin; cider; cocktailer; likører; sake (risbrennevin); sprit; whisky; viner; destillerte drikker; gin; rom; vodka; cider; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; (alle tilhørende klasse 33). Klasse 34 Tobakk; røykeartikler; fyrstikker; askebegre; sigarettpapir; bokser for sigarer; sigarettbokser; sigarkniver; sigarmunnstykker; sigarettfiltre; tipp på sigarettmunnstykker; sigarettmunnstykker; sigarettipp; sigaretter; sigaretter med tobakkserstatninger; sigarillos; sigarer; sigarettfiltre; humidorskap; lightere for røkere; fyrstikkesker; fyrstikkholdere; fyrstikker; piperensere; pipebrett; tobakkspiper; tobakkspunger; snusdåser; tobakkskrukker; (alle tilhørende klasse 34). Klasse 35 Engrossalg og detaljhandel og postordretjenester relatert til salg av fest- og selskapsartikler og festdekorasjoner og -pynt, gaver og nyhetsartikler, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårpleieprodukter, toalettartikler, tannpussemidler, produkter for personlig hygiene, rense-, pusse- og slipepreparater, substanser for klesvask, manikyrredskaper, neglepleiepreparater, neglelakk, neglelakkfjerner, falske negler, dietetiske substanser, mat for spebarn, sanitære preparater, lys, veker, briketter og fliser for opptenning, fett, smøremidler, maleroljer, knivsmedvarer, servise, manikyrsett, barberinstrumenter, barberhøvler, maskiner og maskinverktøy for kjøkken- eller husholdningsformål, håndholdte verktøy, filmer, kameraer, fotodisketter, video-opptakere, audio- og visuelle produkter, audioog videobånd, plater og disketter, instrumenter og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, fjernsyn, kassettbåndspillere og/eller - opptakere, videokassett og/eller -diskettspillere og/eller -opptakere, radioer, telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobiltelefonetuier, dekorasjoner og stropper for telefoner, anropsindikatorer, regnemaskiner, kalkulatorer, elektroniske og dataspill, kinematografiske filmer, lys, vifter, kokekar, kake- og bakverkformer, toastere, ovner, kjøkkenredskap, redskap og beholdere for servering eller lagring av mat og/eller drikke, spisepinner, skjæreinstrumenter, porselen, krystallvarer, emaljevarer, sølvtøy, glasstøy, terrakottavarer, stentøy, keramikk, hårtørrere, lamper, lampeskjermer og deler og utstyr hertil, barnevogner, ballonger, sykkelhorn, klokker og ur og tilbehør og deler og utstyr hertil, juvelervarer og imitasjoner av juveler, ornamenter, varer av edelt metall eller plettert dermed, spilledåser, musikkinstrumenter, bilder, fotografier, skrivesaker og papirvarer, papir og papp og varer laget av disse materialer, materialer for kunstnere, malerkoster, skriveinstrumenter, trykksaker, bøker, aviser, magasiner og tidsskrifter, gratulasjons- og julekort, spillkort, pakke- og innpakningsmaterialer, billedrammer og -stativer, lim for skrivesaker og papirvarer eller for husholdningsformål, varer laget av lær og/eller lærimitasjoner, vesker/bager og bagasje/reisegods, portemonéer og lommebøker, paraplyer, spaserstokker, møbler, speil, kleshengere og -knagger, esker og beholdere, navneskilt, små husholdningsutstyr, husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere, kammer, svamper, børster, artikler for rengjøringsformål, briller, brillerammer og solbriller og etuier og tilbehør hertil, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, og dekketøy og deksler, servietter, kuvertbrikker, møbler, sysaker og sytilbehør, lommetørklær, klær, fottøy og hodeplagg, knapper, jakkemerker, pyntebånd og lisser, blonder og broderier, hårnåler og -pynt, bøyler, skopynt, hattepynt, glidelåser og fester for glidelåser, tepper, ryer og matter, leker, spill og leketøy, dukker, små figurer, sportsartikler, juletrepynt, mat og drikke, konfektyrer, blomsterprodukter, fyrstikker, sigarer, sigaretter og artikler for røkere; detaljhandelstjenester som tilbys av varehus, online varehus, nærbutikker, online nærbutikker, supermarked, online supermarked, datastyrt online bestillingstjenester av generelle handels- og forbruksvarer, detaljhandelstjenester for spesialvarer, online detaljhandelstjenester for spesialvarer, online detaljhandelstjenester (e-handel) i forbindelse med fest- og selskapsartikler og festdekorasjoner og -pynt, gaver og nyhetsartikler, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårpleieprodukter, toalettartikler, tannpussemidler, produkter for personlig hygiene, rense-, pusse- og slipepreparater, substanser for klesvask, manikyrredskaper, neglepleiepreparater, neglelakk, neglelakkfjerner, falske negler, dietetiske substanser, mat for spebarn, sanitære preparater, lys, veker, briketter og fliser for opptenning, fett, smøremidler, maleroljer, knivsmedvarer, servise, manikyrsett, barberinstrumenter, barberhøvler, maskiner og maskinverktøy for kjøkken- eller husholdningsformål, håndholdte verktøy, filmer, kameraer, fotodisketter, video-opptakere, audio- og visuelle produkter, audioog videobånd, plater og disketter, instrumenter og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, fjernsyn, kassettbåndspillere og/eller - opptakere, videokassett og/eller -diskettspillere og/eller -opptakere, radioer, telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobiltelefonetuier, dekorasjoner og stropper for telefoner, anropsindikatorer, regnemaskiner, kalkulatorer, elektroniske og dataspill, kinematografiske filmer, lys, vifter, kokekar, kake- og bakverkformer, toastere, ovner, kjøkkenredskap, redskap og beholdere for servering eller lagring av mat og/eller drikke, spisepinner, skjæreinstrumenter, porselen, krystallvarer, emaljevarer, sølvtøy, glasstøy, terrakottavarer, stentøy, keramikk, hårtørrere, lamper, lampeskjermer og deler og utstyr hertil, barnevogner, ballonger, sykkelhorn, klokker og ur og tilbehør og deler og utstyr hertil, juvelervarer og imitasjoner av juveler, ornamenter, varer av edelt metall eller plettert dermed, spilledåser, musikkinstrumenter, bilder, fotografier, skrivesaker og papirvarer, papir og papp og varer laget av disse materialer, materialer for kunstnere, malerkoster, skriveinstrumenter, trykksaker, bøker, aviser, magasiner og tidsskrifter, gratulasjons- og julekort, spillkort, pakke- og innpakningsmaterialer, billedrammer og -stativer, lim for skrivesaker og papirvarer eller for husholdningsformål, varer laget av lær og/eller lærimitasjoner, vesker/bager og bagasje/reisegods, portemonéer og lommebøker, paraplyer, spaserstokker, møbler, speil, kleshengere og -knagger, esker og beholdere, navneskilt, små husholdningsutstyr, husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere, kammer, svamper, børster, artikler for rengjøringsformål, briller, brillerammer og solbriller og etuier og tilbehør hertil, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, og dekketøy og deksler, servietter, kuvertbrikker, møbler, sysaker og 16

17 registrerte varemerker nr 47/14 sytilbehør, lommetørklær, klær, fottøy og hodeplagg, knapper, jakkemerker, pyntebånd og lisser, blonder og broderier, hårnåler og -pynt, bøyler, skopynt, hattepynt, glidelåser og fester for glidelåser, tepper, ryer og matter, leker, spill og leketøy, dukker, små figurer, sportsartikler, juletrepynt, mat og drikke, konfektyrer, blomsterprodukter, fyrstikker, sigarer, sigaretter og artikler for røkere; presentasjonstjenester av varer på kommunikasjonsmedier for detaljhandelsformål; bestilling- og handelstjenester i forbindelse med fest og selskapsartikler og festdekorasjoner og -pynt, gaver og nyhetsartikler, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårpleieprodukter, toalettartikler, tannpussemidler, produkter for personlig hygiene, rense-, pusse- og slipepreparater, substanser for klesvask, manikyrredskaper, neglepleiepreparater, neglelakk, neglelakkfjerner, falske negler, dietetiske substanser, mat for spebarn, sanitære preparater, lys, veker, briketter og fliser for opptenning, fett, smøremidler, maleroljer, knivsmedvarer, servise, manikyrsett, barberinstrumenter, barberhøvler, maskiner og maskinverktøy for kjøkken- eller husholdningsformål, håndholdte verktøy, filmer, kameraer, fotodisketter, video-opptakere, audio- og visuelle produkter, audio- og videobånd, plater og disketter, instrumenter og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, fjernsyn, kassettbåndspillere og/eller -opptakere, videokassett og/eller -diskettspillere og/eller - opptakere, radioer, telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobiltelefonetuier, dekorasjoner og stropper for telefoner, anropsindikatorer, regnemaskiner, kalkulatorer, elektroniske og dataspill, kinematografiske filmer, lys, vifter, kokekar, kake- og bakverkformer, toastere, ovner, kjøkkenredskap, redskap og beholdere for servering eller lagring av mat og/eller drikke, spisepinner, skjæreinstrumenter, porselen, krystallvarer, emaljevarer, sølvtøy, glasstøy, terrakottavarer, stentøy, keramikk, hårtørrere, lamper, lampeskjermer og deler og utstyr hertil, barnevogner, ballonger, sykkelhorn, klokker og ur og tilbehør og deler og utstyr hertil, juvelervarer og imitasjoner av juveler, ornamenter, varer av edelt metall eller plettert dermed, spilledåser, musikkinstrumenter, bilder, fotografier, skrivesaker og papirvarer, papir og papp og varer laget av disse materialer, materialer for kunstnere, malerkoster, skriveinstrumenter, trykksaker, bøker, aviser, magasiner og tidsskrifter, gratulasjons- og julekort, spillkort, pakke- og innpakningsmaterialer, billedrammer og -stativer, lim for skrivesaker og papirvarer eller for husholdningsformål, varer laget av lær og/eller lærimitasjoner, vesker/bager og bagasje/reisegods, portemonéer og lommebøker, paraplyer, spaserstokker, møbler, speil, kleshengere og -knagger, esker og beholdere, navneskilt, små husholdningsutstyr, husholdnings eller kjøkkenredskaper og -beholdere, kammer, svamper, børster, artikler for rengjøringsformål, briller, brillerammer og solbriller og etuier og tilbehør hertil, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, og dekketøy og deksler, servietter, kuvertbrikker, møbler, sysaker og sytilbehør, lommetørklær, klær, fottøy og hodeplagg, knapper, jakkemerker, pyntebånd og lisser, blonder og broderier, hårnåler og -pynt, bøyler, skopynt, hattepynt, glidelåser og fester for glidelåser, tepper, ryer og matter, leker, spill og leketøy, dukker, små figurer, sportsartikler, juletrepynt, mat og drikke, konfektyrer, blomsterprodukter, fyrstikker, sigarer, sigaretter og artikler for røkere ved hjelp av et globalt datanettverk, det verdensomspennende nettet, internett eller andre elektroniske- eller telekommunikasjonsmidler, detaljhandelstjenester brakt sammen til fordel for andre, variasjon av varer (unntatt transport av disse), tilrettelegge for at kunder på enkelt vis kan kjøpe disse varene i butikkene, engros utsalgssteder, kjøpesentre, kiosker, spesialbutikker, supermarkeder, eller fra postordrekataloger, generelle handelsvarekataloger, eller på nettsteder, fjernsyn, fjernsynshandelsprogrammer, eller via et globalt datanettverk, det verdensomspennende nettet, internett eller andre elektroniske eller telekommunikasjonsmidler; reklamevirksomhet; organisering av utstillinger for handels- eller reklameformål; utgivelse av offentlige tekster; salgsfremmende tiltak (for andre); reklamebyråer; forretningsledelse av utøvende kunstnere; importeksport-byråer; kompilasjon av informasjon inn i databaser; postreklameutsendelse; forretningsledelse av hoteller; markedsanalyser; utendørsreklame; personalrekruttering; pressebyråer; radioreklame; fjernsynsreklame; online reklame på et datanettverk; anskaffelsestjenester for andre (kjøp av varer og tjenester for andre forretninger); utleie av reklametid i kommunikasjonsmedia; utleie av kontormaskiner og - utstyr; utleie av salgsautomater; reklamering gjennom postordre; kommersiell forvaltning av lisensiering av varer og tjenester for andre; kommersiell informasjon og rådgivning for kunder (forbrukerrådsvirksomhet); demonstrering av varer; markedsføring; online rådgivning på et datanettverk; presentasjoner av varer på kommersielle medier, for detaljhandelsformål; anskaffelser av tjenester for andre (kjøp av varer og tjenester på vegne av annen virksomhet); produksjon av reklamefilmer; PR-virksomhet; reklamevirksomhet; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; utleie av kontormaskiner og apparater; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; dekorasjon av butikkvinduer; promotering av andres varer og tjenester gjennom utstedelse av samlemerker; (alle tilhørende klasse 35). Klasse 41 Underholdning; underholdningsvirksomhet; fornøyelsesparker, temaparker; fornøyelseshaller; utdannelsestjenester; organisering, produksjon og presentasjon av show, konserter, live-utførelser, teaterfremførelser, utstillinger, sportskonkurranser, sports- og kulturelle aktiviteter; musikkhaller; tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med kinoer; kabaretvirksomhet; tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med filmstudioer; diskotektjenester; klubbtjenester; utgivelser av bøker, tekster, magasiner, aviser og tidsskrifter; bibliotektjenester; fremskaffelse av fasiliteter for underholdning, utstillinger, konserter, show, fremføringer, sport, spill, rekreasjon og kulturelle aktiviteter; helseklubbtjenester; ferieleirtjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til utdannelse, underholdning, fornøyelsesvirksomhet, rekreasjon, sport og kultur; fjernsyns- og radiounderholdning; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; film- og videoproduksjon; utleie av kinofilmer, filmer, videobånd, laserdisketter, videodisketter og DVD-disketter; utleie av lydinnspillinger; utleie av show og scenekulisser; barnehager, klubber og salonger installert med audioog visuell apparat med karaokeenheter, spillerom og - stuer; arrangering av skjønnhetskonkurranser; sirkus; korrespondansekurs; underholdertjenester; organisering av utstillinger for kultur- eller utdannelsesformål; hasardspill; gymnastikkinstruksjon; fremskaffelse av museumsfasiliteter (presentasjon, utstillinger); betjening av lotterier; orkestertjenester; selskapsplanlegging (underholdning); tekstforfattertjenester; teaterproduksjoner; tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med zoologiske hager; digitalbildetjenester; elektronisk setting (for trykking); spilletjenester fremskaffet online (fra et datanettverk); tolking / oversettelse (tegnspråk); yrkesveiledning (utdannelses- eller opplæringsrådgivning); mikrofilming; musikkomposisjontjenester; nattklubber; fotografering; videobånd-filmproduksjon; fremskaffelse av karaoketjenester; fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publisering av elektroniske bøker og journaler on-line; videobåndinnspilling; tjenesteytelser i forbindelse med bowlingbaner; tjenesteytelser i forbindelse med gjerdespillstadion eller kupler for baseball (spill); online filmfremvisning; underholdningstjenester hovedsakelig 17

18 registrerte varemerker nr 47/14 tilby interaktive elektroniske spill via datanettverk; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; helseklubber (helse og trening); filmproduksjon, annet enn reklamefilmer; kinopresentasjoner; formidling av utdanningsinformasjon; underholdningsinformasjon; spilltjenester levert online fra et datanettverk; utleie av spillutstyr og -apparater, tilby golffasiliteter; tilby online elektroniske publikasjoner, ikke-nedlastbare; publikasjon av tekster, annet enn publisitetstekster; tilby rekreasjonsfasiliteter; rekreasjonsinformasjon; utleie av utstyr for bilde og lyd; utleie av videokamera; utleie av kino-filmer; utleie av lysanlegg for teateroppsett eller fjernsynsstudio; utleie av kinematografiske filmer; utleie av filmprosjektorer og tilbehør dertil; utleie av radio- og fjernsynssett; utleie av sceneutstyr; utleie av lydopptak; utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøy; utleie av idrettsplasser; utleie av stadiumsfasiliteter; utleie av sceneoppsett; utleie av videokamera; utleie av videospillere; utleie av videobånd; utleie av leker; dyretrening; praktisk trening (demonstrasjon); oversetting; arrangere og lede praktiske seminarer (trening); underholdningstjeneste, hovedsakelig tilby lyd- og videomaterialer, bilder, fjernsynsprogrammer og filmer via et online datanettverk; tilby bilder, lyd og video via online nettverk; tilby informasjon om karakterer; tilby online musikk, ikke-nedlastbar; (alle tilhørende klasse 41). Klasse 43 Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranter, kaféer, kafeteriaer, barer, mat-/spisehaller, kantiner, catering-tjenester; selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; cocktailsalonger; fremskaffelse av informasjon relatert til slikt, og til mat og drikke; anskaffelse og reservering av midlertidig innlosjering og overnattingsfasiliteter, hoteller, moteller, pensjonater og anskaffelse av informasjon hertil; ferieleire; restauranter, kaféer, kafeteriaer, barer, mat-/spisehaller, kantiner og salonger installert med audio- og visuelle apparater med karaokeutstyr; barnehager; barnehager; turisthjem; bartjenester; arrangering av mat og drikke til bryllupsmottakelser; arrangering av bryllupsmottakelser; utleie av elektriske toastere, mikrobølgeovner, varmeplater, apparater og enheter for å forberede mat og drikke; dyrepensjonater; fremskaffe leiplass-fasiliterer; utleie av stoler, bord, dekketøy, glass; utleie av kokeapparater; utleie av vanndispensere; utleie av møterom; utleie av værelser; utleie av telt; utleie av transportable bygninger; (alle tilhørende klasse 43). Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; skjønnhetssalonger; frisørsalonger; pass og stell av dyr; blomsterarrangering; hagearbeid; landskapshagearbeid; pass og stell av kjæledyr; aromaterapitjenester; kransbinding; sykehus; tannlegebehandling; tatovering; psykoterapi; fysioterapi; helsetjenester; terapitjenester; helsestasjoner; helse spa-tjenester; manikyrtjenester; massasjetjenester; offentlige bad for hygiene formål; optikertjenester; sykehjem; planteskoler; saunatjenester; husdyravl; (alle tilhørende klasse 44). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ColorProof HairCare LLC, MacArthur Boulevard, Suite 110, US-CA92612 IRVINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Preparater for personlig pleie; hårpleiemidler; hårstyling-preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLUECON Bluecon AS, Øyvind Senteret, 8800 SANDNESSJØEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; regnskapstjenester; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende regnskap og økonomi; revisorvirksomhet. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av aksjer; skatterådgivning. Klasse 45 Juridiske tjenester. 18

19 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bluecon AS, Øyvind Senteret, 8800 SANDNESSJØEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; regnskapstjenester; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende regnskap og økonomi; revisorvirksomhet. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av aksjer; skatterådgivning. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Grid RELATE AS, Ospelundveien 7, 3292 STAVERN, Klasse 9 Applikasjon og programvare, i form av nedlastet app, som sikrer forbrukeren kun den mest interessante informasjonen fra tilbydere av varer og tjenester. Klasse 35 Tilby informasjon om / oversikt over ulike kommersielle aktørers varer og tjenester, over internett (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bluecon AS, Øyvind Senteret, 8800 SANDNESSJØEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; regnskapstjenester; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende regnskap og økonomi; revisorvirksomhet. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av aksjer; skatterådgivning. Klasse 45 Juridiske tjenester. Aker Process Systems AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; apparater og innretninger for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger; separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen Klasse 9 olje- og gassproduksjon. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataprogramvare og databehandlingsutstyr til bruk i forbindelse med separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater, instrumenter og innstallasjoner for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og 19

20 registrerte varemerker nr 47/14 masse; deler, beslag og tilbehør til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til apparater for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 40 Petroleumsbehandling, petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet; separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONDOVITA Norske Helsehus AS, Postboks 505, 1327 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; investering i fast eiendom; investeringstjenester for fast eiendom; oppkjøp av eiendom for andre; utleie av fast eiendom; mekling, leie og leasing av fast eiendom; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 37 Drift og vedlikeholdstjenester for fast eiendom; byggevirksomhet; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; rengjøring av bolig- og forretningseiendommer; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 41 Trening og trim; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; servering av mat og drikke; tilveiebringelse av dagpleietjenester for voksne og barn; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; utleie av værelser; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 44 Medisinske tjenester; hagebrukstjenester; helsetjeneste; hjemmeomsorgstjenester; medisin- og omsorgstjenester; helsespatjenester for helse og velvære til kropp og sjel; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norske Helsehus AS, Postboks 505, 1327 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; investering i fast eiendom; investeringstjenester for fast eiendom; oppkjøp av eiendom for andre; utleie av fast eiendom; mekling, leie og leasing av fast eiendom; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 37 Drift og vedlikeholdstjenester for fast eiendom; byggevirksomhet; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; rengjøring av bolig- og forretningseiendommer; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 41 Trening og trim; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; servering av mat og drikke; tilveiebringelse av dagpleietjenester for voksne og barn; utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter; utleie av værelser; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte. Klasse 44 Medisinske tjenester; hagebrukstjenester; helsetjeneste; hjemmeomsorgstjenester; medisin- og omsorgstjenester; helsespatjenester for helse og velvære til kropp og sjel; konsulent- og rådgivningstjenester i forbindelse med det forannevnte 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 07/10-2010.02.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 36/09-2009.08.31 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008. Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008. Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7785 Søknad nr. 2004 11575 Søker: Celebrity Cruises Inc, Monrovia, Liberia Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 03/12-2012.01.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/15-2015.05.18 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 21/15-2015.05.18 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 21/15-2015.05.18 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer