nr 47/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/14-2014.11.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 47/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, US- CT06851 NORWALK, USA Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 VALBY, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater for medisinsk bruk; dietetiske preparater for medisinsk bruk; medisinsk plaster; vaksiner; farmasøytiske preparater og stoffer til forebyggelse og behandling av lidelser og sykdommer generert fra eller med virkning på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og stoffer som virker på sentralnervesystemet; sentralnervesystemstimulanser; farmasøytiske preparater og stoffer til forebygging og behandling av psykiatriske og nevrologiske lidelser og sykdommer; farmasøytiske preparater og stoffer til forebygging og behandling av Alzheimers sykdom og lidelse, depresjon, humørsvingninger, psykose, angst, epilepsi, sklerose, porfyri, Huntingtons sykdom og lidelse, søvnløshet, Parkinsons sykdom og lidelse, schizofreni, bipolar sykdom og lidelse, onkologi, smerte, alkoholisme og avhengighet; preparater, stoffer, reagenser og midler til diagnostiske og medisinske formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og avholdelse av seminarer, konferanser, symposier, workshops (utdannelse) og kurser; utdannelses- og opplæringsvirksomhet innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging, tilveiebrakt elektronisk, online, via kabel eller Internett eller andre elektroniske medier; arrangering og avholdelse av ekspert fora, herunder online, i form av seminarer, konferanser, symposier, workshops (utdannelse) og kurser; online undervisningsprogrammer; tilveiebringelse av online publikasjoner (ikke nedlastbare), herunder, bøker, rapporter, brosjyrer, hefter, blader, herunder innstikksedler, magasiner, journaler, undervisnings- og opplæringsmateriale innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser, samt forskning og design relatert hertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av dataprogrammer og adgang til data og informasjon innenfor forskning og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; arrangering og avholdelse av ekspert fora, herunder online, innenfor forskning, forsøk og utvikling, vitenskap, kliniske tester og forsøk, diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; farmasøytisk forskning, forsøk, studier og utvikling; vitenskapelige og teknologiske ytelser og forskning innenfor lidelser, sykdommer og forebygging; vitenskapelige og teknologiske ytelser for forskning innenfor sentralnervesystemet og sentralnervesystemrelaterte lidelser, sykdommer og legemidler; medisinsk forskning, medisinske tester og forsøk; klinisk forskning, kliniske tester og forsøk; diagnostisk forskning og diagnostiske tester; tilveiebringelse av legerelatert og medisinsk informasjon innenfor forskning, forsøk, studier og utvikling, vitenskap og kliniske tester. Klasse 44 Legevirksomhet; sunnhets- skjønnhetspleie for mennesker; tjenesteytelser innenfor psykiatri og psykologi; rådgivning i forbindelse med medisinske og farmasøytiske preparater og stoffer; legerelaterte kliniske tjenesteytelser; legerelatert behandlingsvirksomhet; terapeutisk 3

4 registrerte varemerker nr 47/14 behandlingsvirksomhet; legevirksomhet i forbindelse med lidelser, sykdommer og legemidler relatert til sentralnervesystemet; tilveiebringelse av legerelatert og medisinsk informasjon innenfor diagnostikk, medisin, legemidler, lidelser, sykdommer, behandling og forebygging; medisinsk informasjonsservice; tilveiebringelse av online medisinske data og analyser designet for å gi pasienter og klienter skreddersydd informasjon, herunder om medisinske doseringer, diagnoser, terapeutiske emner og medisinsk administrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. ENSY AS, Vågsmarka 9, 5680 TYSNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for tørking, kjøling og ventilasjon. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av apparater og innretninger for tørking, kjøling og ventilasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wilton CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker; sveper, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICTADY Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Holy CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reiseveske, bager og 4

5 registrerte varemerker nr 47/14 vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. optimalisering av søkemotorer. Klasse 42 Utarbeidelse/programmering av søkemotorer, nemlig optimalisering av søkemotorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INEVICA Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICTASTAN Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIRT DESTROYER Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, US- OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper, nemlig såper for kroppsvask og såpestykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RANK NR 1 AS, Sødal terrasse 32, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig MADE WITH HART AS, Kirkegata 3, 4006 STAVANGER, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. 5

6 registrerte varemerker nr 47/14 Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter, slips, sløyfer, tørkler, t-skjorte med krave, dressjakke, dressbukse, blazer, sokker, t-skjorte uten krave, underbukse, lue, genser, skjerf, shorts og hansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRINITÉ Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Whisky og whiskybaserte drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JetKids BARNOMBORD AS, Meiserudvegen 10, 2056 ALGARHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BedBox BARNOMBORD AS, Meiserudvegen 10, 2056 ALGARHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oogababy OOGABABY AS, c/o Wold, Gange-Rolvs gate 6 B, 0273 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare];applikasjoner, nedlastbare;dataprogramvare til bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API);grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for dataprogramvare som muliggjør online tjenester for sosial nettverking, bygging av applikasjoner til sosial nettverking og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, - nedlasting, -tilgang og -styring;dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, aksessering, posting, visning, tagging, blogging, streaming, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for sending av elektroniske meldingsvarsler og påminnelser via internett; programvare for overføring av bestillinger og for sending og mottak av elektroniske meldinger via internett. Klasse 41 Elektroniske journaler og weblogger; tilveiebringelse av data-, elektroniske og online databaser innen området underholdning og innen områdene sekundære, kollegiale, sosiale og samfunnsinteressegrupper; elektroniske journaler og weblogger med brukergenerert eller -spesifisert innhold; elektroniske publiseringstjenester for andre; foto- og videodelingstjenester. Klasse 42 Datatjenester; ASP-tjenester;nettsted som gir brukerne muligheten til å laste opp bilder, videoer og audiovisuelt innhold;tilveiebringelse av online midlertidig ikke-nedlastbar programvare for å endre utseende og muliggjør overføring av bilder og audiovisuelt og videoinnhold;fildelingstjenester, nemlig, å gi et nettsted med teknologi slik at brukerne kan laste opp og laste ned elektroniske filer;tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbare programvareapplikasjoner; konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare; datatjenester, nemlig, opprettelse av virtuelle samfunn slik at registrerte brukere kan organisere grupper og arrangementer, delta i diskusjoner, og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig, vertstjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering av møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester, nemlig, vertstjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å muliggjøre eller tillate opplasting, nedlasting, streaming, posting, visning, blogging, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata og å dele personlige identitetsdata med og blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av et nettsted med fokus på teknologi som gjør det mulig for online brukere å opprette personlige profiler med informasjon vedrørende sosial nettverking og å overføre og dele slik informasjon blant flere nettsteder; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverking, opprettelse av et virtuelt samfunn, 6

7 registrerte varemerker nr 47/14 og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester i form av skreddersydde nettsider med brukerdefinert eller -spesifisert informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig, ASP med grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi gaveforslag og å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; og SAAS (programvare som en tjeneste)-tjenester med programvare for tilveiebringelse av gaveforslag, sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke enkeltmenneskers behov; kontakt- og nettverkingstjenester; tilveiebringelse av tilgang til datamaskin-databaser innen områdene sosial nettverking og kontakt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen McDonald's International Property Company Ltd, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-DE19808 WILMINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Restauranttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fashion ID CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet og halvbearbeidet hud og annet skinn, stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær; dyrehuder, skinn; kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, bager; paraplyer, store paraplyer (parasoller) og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelsvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, til midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, til såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, til tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, til lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter og reisevesker, bager, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, skulderstropper, lærstropper, lærreimer, bandoleer (skulderbelter), ferdigbearbeidet eller halvbearbeidet hud og annet skinn, til stykker av lærimitasjoner til bruk i fremstilling, farget lær, til dyrehuder, skinn, kofferter og reisevesker, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, punger, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, til spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige programmer. 7

8 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAQBAG AS, Siaveien 31, 4916 BORØY, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONDRILL Kværner Concrete Solutions AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Flytende og ikke flytende offshoreinstallasjoner samt landbaserte installasjoner i form av borerigger, boreplattformer, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe og støtterigger, boretårn og produksjonsplattformer for olje, gass, samt strukturelle deler til alle de foran nevnte. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og innstallasjonsvirksomhet knyttet til flytende og ikke flytende offshoreinstallasjoner samt landbaserte installasjoner i form av borerigger, boreplattformer, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe og støtterigger, boretårn og produksjonsplattformer for olje, gass, samt til de strukturelle deler til alle de foran nevnte; brønnboring for utvinning av olje og gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOZEEK Kezzler AS, Postboks 2311 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datasystem og software for kryptering og dekryptering av en identifiseringskode; datasystem og software for anvendelse ved merking, pakking, ompakking, identifisering, lokalisering, autentisering, håndtering av overførsel mellom handelspartnere, sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer for innsamling, kontroll og analyse av sporingsdata og informasjon i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker, for oppnåelse av sikker logistikk og en kontrollert flyt av varer i en slik forsyningskjede; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner; softwareapplikasjoner. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; sweepstakes og konkurranser og lotteri knyttet til markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller produkter, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; mobiltelefontjenester. Klasse 42 Tilveiebringelse av dataprogrammer og datasystem, herunder over Internett for sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer og transportenheter i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et online samfunn hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller produkter, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, etablere forum og grupper for utveksling av informasjon, etablere egne markedsplasser for fremvisning, reklame og salg av egne produkter og tjenester, sende pressemeldinger, dele profiler med andre sosiale medier, innhente statistikk. 8

9 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maakeberget FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBB, Postboks 2060, 5504 HAUGESUND, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, notatblokker, notisbøker, papir, papirblokker, limstifter, lommetørkler av papir, magasiner, lykkeønskningskort, markeringspenner, merker, omslag, papirhåndklær, pappkartonger, pennaler, penner, plakater av papir eller kartong, plakater, poser for emballasje, postkort, ringpermer, samlekort andre enn for spill, sekker for emballasje, servietter, skilt, skolemateriell, skrin, skrivebøker, skrivesaker, skrivepenner, blyantspissere, stativer for penner og blyanter, stiftemaskiner, tallerkenbrikker av papir, tegneblokker, tegninger, viskelær, ølbrikker, albumer, almanakker, akrivmapper, -permer, -bokser, aviser, bilder, billetter, blyanter, blyantholdere, bordbrikker av papir, bordservietter av papir, brevpapir, brikker av papir, brosjyrer, bøker, bånd, dekketøy av papir, dokumentomslag, duker av papir. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; baderomstekstiler, bannere, duker (ikke av papir), faner (ikke av papir), flagg (ikke av papir), håndklær av tekstiler, dusjforheng av tekstiler eller plast, gardiner av tekstil eller plast, sengetøy, kuvertbrikker (Ikke av papir), lakener, lakenpose, lerret, linstoffer, lommetørkler av tekstiler, løpere, møbelovertrekk, plastoffer, pledd, poser, putetrekk, putevar for hodeputer, reisetepper, sengedekker, sengetepper, sengeklær, servietter av tekstil, tallerkenbrikker, tapeter av tekstil, tekstiler, trikotasje, vaskekluter, voksduker, bordbrikker, bordduker, bordløpere, bordservietter av tekstiler, brikker av tekstiler, etiketter av tekstiler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær for gymnastikk, drakter, jakker, t-skjorter, gensere, bukser, skjorter, regntøy, barnetøy, sko, fottøy, fotballsko, sportssko, tøysko, gymnastikksko, tøfler, sandaler, trøyer, kjoler, skjørt, luer, smekker, slips, trikotjakker, trikotklær, skjerf, sjal, hatter, hodeplagg, hodebånd, pyjamaser, ponchoer, vester, vanntette kapper, overall, belter, bukseseler, hetter, kortermet skjorte, frakker, kåper, leggvarmere, dresser, undertrøyer, undertøy, knotter for fotballsko, jerseyklær, strikkegensere, badedrakter, badeshorts, badebukser, badekåper, badehetter, sportsstøvler, armbeskytter, bandanas, tørkler av silke, støvler, strandsko, sovemasker, slåbroker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBB, Postboks 2060, 5504 HAUGESUND, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, notatblokker, notisbøker, papir, papirblokker, limstifter, lommetørkler av papir, magasiner, lykkeønskningskort, markeringspenner, merker, omslag, papirhåndklær, pappkartonger, pennaler, penner, plakater av papir eller kartong, plakater, poser for emballasje, postkort, ringpermer, samlekort andre enn for spill, sekker for emballasje, servietter, skilt, skolemateriell, skrin, skrivebøker, skrivesaker, skrivepenner, blyantspissere, stativer for penner og blyanter, stiftemaskiner, tallerkenbrikker av papir, tegneblokker, tegninger, viskelær, ølbrikker, albumer, almanakker, akrivmapper, -permer, -bokser, aviser, bilder, billetter, blyanter, blyantholdere, bordbrikker av papir, bordservietter av papir, brevpapir, brikker av papir, brosjyrer, bøker, bånd, dekketøy av papir, dokumentomslag, duker av papir. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; baderomstekstiler, bannere, duker (ikke av papir), faner (ikke av papir), flagg (ikke av papir), håndklær av tekstiler, dusjforheng av tekstiler eller plast, gardiner av tekstil eller plast, sengetøy, kuvertbrikker (Ikke av papir), lakener, lakenpose, lerret, linstoffer, lommetørkler av tekstiler, løpere, møbelovertrekk, plastoffer, pledd, poser, putetrekk, putevar for hodeputer, reisetepper, sengedekker, sengetepper, sengeklær, servietter av tekstil, tallerkenbrikker, tapeter av tekstil, tekstiler, trikotasje, vaskekluter, voksduker, bordbrikker, bordduker, bordløpere, bordservietter av tekstiler, brikker av tekstiler, etiketter av tekstiler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær for gymnastikk, drakter, jakker, t-skjorter, gensere, bukser, skjorter, regntøy, barnetøy, sko, fottøy, fotballsko, sportssko, tøysko, gymnastikksko, tøfler, sandaler, trøyer, kjoler, skjørt, luer, smekker, slips, trikotjakker, trikotklær, skjerf, sjal, hatter, hodeplagg, hodebånd, pyjamaser, ponchoer, vester, vanntette kapper, overall, belter, bukseseler, hetter, kortermet skjorte, frakker, kåper, leggvarmere, dresser, undertrøyer, undertøy, knotter for fotballsko, jerseyklær, strikkegensere, badedrakter, badeshorts, badebukser, badekåper, badehetter, sportsstøvler, armbeskytter, bandanas, tørkler av silke, støvler, strandsko, sovemasker, slåbroker. 9

10 registrerte varemerker nr 47/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANRIO CHARACTERS Sanrio Co Ltd, Gate City Osaki West Tower 15F, , Osaki, Shinagawa-ku, JP TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Blekemidler og andre substanser for klesvask; midler til rengjøring; polering, skure- og slipemidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpleiemidler; rom duft preparater; toalettsaker; manikyr preparater; produkter og preparater for pleie og rensing av hår og hud; klebemidler for kosmetiske formål; after-shavevann; antiperspiranter; antistatiske preparater for husholdningsformål; aromatiske forbindelser; quillaia-bark for vasking; badesalter; kosmetiske preparater for bad; skjønnhetsmasker; blekesalter; blekesoda; vaskeblåtoner; spray for frisk ånde; strips for frisk ånde; farge-lysningskjemikalier for husholdingsformål (vask); fargefjerningspreparater; kosmetikk-sett; kosmetikkpreparater for slankeformål; kosmetikk for dyr; bomullspinner for kosmetiske formål; vatt for kosmetiske formål; kosmetiske kremer; hudblekingskremer; kremer for lær; fettfjernere; protesepoleringsmiddel; preparater for rengjøring av proteser; deodoranter; deodoranter for dyr og kjæledyr; vaskemidler; kosmetiske farger; eau de cologne; toalettvann, hårfarger; hårfargestoffer; hårkrem, hårgele, sjampoer, hårbalsam og hårfuktighetsmidler; parfymer; leppestifter; hud- og ansiktskremer og -vann; kunstige negler; neglelakker; neglefernisserere; negletynnere; solblokkerer (sun block); blekemidler (avfargingsmidler) for kosmetiske formål; kake smakstilsetninger (eteriske oljer); rensemelk for toalettformål; øyenbrynkosmetikk; øyenbrynblyanter; tøymyknere (for vaskeformål); falske øyenvipper; bonevoks; hårfarger; hårspray; hårbølgepreparater; vaskeblekemiddel; bløtleggingspreparater (for vask), stivelsesmiddel (for vask); lotion for kosmetiske formål; make-up; make-up pudder; make-up preparater; makeup-fjerningspreparater; mascara; munnvask, ikke for medisinske formål; neglekunst klistermerker; neglepleiepreparater; kosmetiske blyanter; poleringsmiddel for møbler og gulv; pomader for kosmetiske formål; potpurri (dufter); pimpstein; sandstoff; sandpapir; duftende tre; sjampoer for kjæledyr; skokrem; Skopoleringsmiddel; skovoks, utjevning preparater (stivelse), såpe for oppfrisking (lyseregjøring) av tekstiler; stivelsesglasur for vaskeformål; solbruningspreparater; renseservietter impregnert med kosmetisk vann; lakkfjerningspreparater; hårfjerningsvoks; vaskevoks; poleringsvoks; vokser for lær; hårfjerningspreparater; gele (petroleum) for kosmetiske formål: dekorative motiver for kosmetisk bruk; røkelse pinner (duftpinner); dufter; oljetrekkpapir for hud; trekkpapir for ansikt; badepreparater, ikke for medisinske formål; aromater, essensielle oljer og dufter(alle tilhørende klasse 3). Industrielle oljer og fett; smøremidler; støv absorberende, fuktende og bindende komposisjoner; brensel (herunder motor spirit) og belysningsstoffer; stearinlys, veker, juletre stearinlys; støv fjerning preparater; fett for belter; fett for støvler; fett for lær; fett for sko; lampeveker; nattelys[stearinlys]; anti-glide preparater til belter; olje for bevaring av lær; oljer for maling; bånd for opptenning; støvbindings komposisjoner for feiing; lampeveker; diesel; bensin; parafin; bensin; smøremidler; lanolin; (alle tilhørende i klasse 4). Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; dentalvoks; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vannsugende bomull; vannsugende bomull; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; klebebånd for medisinsk bruk; luftrensende preparater; luftrensemidler; luktfjerningsmidler; albuminnæringsstoffer og preparater for medisinsk bruk; albuminholdig melk for medisinsk bruk; vaskemidler for dyr; antiseptisk bomull; antiseptiske midler; balsam for medisinsk bruk; hygieniske bandasjer; menstruasjonsbind; bandasjer for forbindinger; terapeutiske preparater for bad; badepreparater, for medisinske formål; badesalter for medisinsk bruk; oksygenbad; salt for mineralbad; belter for menstruasjonsbind; armbånd for medisinsk bruk; ammeinnlegg; farmasøytisk bonbon; kapsler for medisiner; kapsler for farmasøytiske formål; tyggegummi for medisinsk bruk; parasittdrepende halsbånd for dyr; medisinsk konfekt; desinfeksjonsmidler for kontaktlinser, skyll, lagrings og rensings preparater; smøremidler og løsninger for og/eller for bruk ved kontaktlinser; befruktningshindrende midler (kjemiske); liktornmidler; liktornringer; bomull for medisinsk bruk; gips; farmasøytiske preparater mot flass; deodoranter;, for annet bruk enn for mennesker og dyr; deodorant for klær og tekstiler; rensemidler for medisinsk bruk; diettmat, stoffer og drikker tilpasset for medisinsk bruk; diettmat; dietetiske stoffer; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; hundelotion; preparater for vasking av hunder; frastøtningsmidler for hunder; medisinmikstur; øyebadevann; husapotek; fluelim; fluefangere; fluepapir; fluepapir; fluelim; legemidler mot fotsvette; gas [for forbindinger]; gro- og spiredrepende midler [germicider]; sedertre som insektsfrastøtende middel; fett for medisinsk bruk; medisinsk infusjon; insektfrastøtende midler; insektdrepende midler; vaselin for medisinsk bruk; menstruasjonstruser; menstruasjonstruser; melkeholdig mel for spedbarn; laktose for medisinske formål; servietter, impregnert med farmasøytisk lotion; lotion for farmasøytisk bruk; lotion for veterinærbruk; pastiller; maltmelk for medisinsk bruk; medisinmikstur; medisinsk alkohol; medisinske urter; oljer for medisinsk bruk; medisinsk te; reiseapotek; legemidler for human-medisin; menstruasjonsbind; hygieniske tamponger; mentol; salver; mineralske kosttilskudd; mølldrepende papir; antimiddmidler; munnvask; badeslamlut; bleier for inkontinente; ernæringsmessige tilsetningsstoffer for medisinske formål; menstruasjonstruser; sanitetsbind; menstruasjonsbind; menstruasjonstruser; bukser, absorberende, for inkontinens; truseinnlegg for hygienisk bruk; parasittdrepende midler; piller for farmasøytiske formål; kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; reduserende te for medisinsk bruk; transpirasjon (legemidler mot transpirasjon); bidronningbasert kosttilskudd; bidronning-geléer for farmasøytisk bruk; sanitetsbind; farmasøytiske preparater for hudpleie; luktesalt; steriliseringsmidler; solbeskyttende midler (salver mot solforbrenninger); produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk; sirup for farmasøytisk bruk; vitaminpreparater; bomullspinner for medisinske formål; solblokkerere (sun blocks) for medisinsk bruk; kataplasma; kompresser; kataplasma og/eller kompresser for å senke kroppstemperatur eller for lindring av feber eller hodesmerter; forbindingsmateriale (medisinsk); droger for medisinsk bruk; feberstillende midler; urtete; sennepsplaster; medisinske preparater for slanking; dietetiske fibre; kosttilskudd for dyr; buksebleier for babyer; bleier; buksebleier; kosttilskudd; tran; slankepiller; pastiller for farmasøytisk bruk; perlepulver for medisinske formål; glidemidler for personlig bruk; pollenbasert kosttilskudd; 10

11 registrerte varemerker nr 47/14 Klasse 8 Klasse 9 proteinbasert kosttilskudd; proteinbasert tilskudd for dyr; propolisbasert kosttilskudd; (alle varer tilhørende klasse 5). Håndverktøy og redskaper (håndkraft); bestikk; sidearmer; skjeggklippere; flaskeåpnere; hermetikkåpnere; etuier for barberhøvler; neglebåndstenger; neglebåndspinsetter; klippere; klipperedskaper; tappeapparater; hårfjerningsredskaper; Pregehammere (redskap); negleklippere (elektriske eller ikke-elektriske); negletenger; fingernegleslipere; gafler; hageredskaper/- verktøy; hårklippere for personlig bruk; håndredskaper for hårkrølling; hårfjerningspinsetter; ishakker; løvsager; kniver; plenklippere; skinn stropper; jekker; neglefiler; neglefiler, elektriske; nagletrekkere; nålefiler; neglepinsetter; nåletredere; nummereringstenger; nøtteknekkere, ikke av edelt metall; østersåpnere; pedikyrsett; apparater for dreping av planteparasitter; barberblader; barberstropper; barbermaskiner, elektriske eller ikke-elektriske; sakser; slipeinstrumenter; skjeer; sprøyter; stempler (håndverktøy); sukkerklyper; servise; bokseåpnere, ikke elektriske; kjøtt- og grønnsakskuttere (choppers), kniver, kvernere og høvler, samt deler av tilbehør dertil; kantskjærere; krympejern; krølltenger; manikyrsett; etuier for barberingsutstyr; nebbtenger/pinsetter; øser for vin; eggedelere (ikke-elektriske); ostedelere/skjærere (ikke-elektriske); pizzaskjærere (ikke-elektriske); klubber; øyenvippekrøllere; spisebestikk (kniver, gafler, skjeer); strykejern; (alle tilhørende klasse 8). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske, veiende, målende, signaliserende, kontrollerende (tilsyn), livreddende, og opplærings apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsplater, CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntdrevende apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvarer; brannslukningsapparater; kulerammer; audiovisuelle læringsapparater; batterier; batteriesker; batteriladere; kikkerter; kalkulatorer; kameraer, Kinematografiske kameraer, og deler og tilbehør dertil; kameralinser; kapasitetsmålere; tegnefilmer; kassettspillere; lorgnettlenker; kinematografiske filmer (eksponerte); kontrollur; CD-spillere; CD'er (audio-video); CD'er (leselager); datamaskinoperasjonsprogrammer, innspilte; datamaskinprogrammer; dataprogramvare (innspilt); datamaskiner; skrivere for bruk med datamaskiner; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; databehandlingsapparater; måleredskaper for dameskreddere; elektriske dørklokker; elektroniske lommetranslatører; slukningsapparater; filmer, eksponerte; brannalarmer; lommelykter; rammer for fotografiske transparenter; varmeregulerende apparater; juke-bokser; optiske linser; brevvekter; livsbelter; livbøyer; livjakker; livredningsflåter; låser, elektriske; elektriske låser og nøkler; magnetiske datamedia; magnetiske krypterte kort; magnetiske omkodere; magneter; forstørrelsesglass/luper; måleapparater, enheter og instrumenter; mikrofoner; mikroskoper; neonskilt; reisedatamaskiner; elektroniske penner; fonograf- /grammofonplater; fotokopieringsmaskiner; lommekalkulatorer; projeksjonsapparater; projeksjonsskjermer; radioer; platespillere; fjernkontrollapparater; linjaler (måleinstrumenter); vekter; smartkort (integrerte kretskort); røykdetektorer; stikkontakter, plugger og andre kontakter; lydinnspillingsapparater; lydinnspillingsdisketter; lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; brilleetuier; brillerammer; brilleglass; solbriller; brytere, elektrisk; stikkontakter, plugger og andre kontakter (elektroniske forbindelser); båndopptakere; telefonapparater, -mottakere, -sendere, -ledninger; teleskoper; fjernsyn; fjernsynsapparater; temperaturindikatorer; tyveriforebyggende installasjoner, elektriske; termometere; termostater; videokassetter, videospillkassetter; videoopptak; videobånd; videoskjermer; videoopptakere; tekstbehandlere; video CD-er; digitale allsidige (video)- plater; video CD-er og digitale allsidige (video)- CD spillere; lyd og visuelle apparater med karaoke utstyr; beholdere, bærere og holdere for lyd- og videokassetter, CD-er, laser-disketter, video-disketter og digitalt allsidige (video)-disketter; museunderlag (musematter); telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, mobile telefoner, og deler og tilbehør dertil; hylstere eller futteraler for mobiltelefoner; personsøkere og deler og utstyr hertil; personsøkerhylstere eller -futteraler; bager, dekker, beholdere, bærere og holdere for mobiltelefoner og personsøkere; hodetelefoner; øretelefoner; øretelefoner og mikrofoner/taletelefoner til bruk sammen med mobiltelefoner; anropsindikatorer for telefoner, mobiltelefoner og personsøkere; masker til å bære over øynene for å verne mot lys; elektroniske agendaer; elektriske vekkerklokker/alarmklokker; alarmer; strekkodelesere; barometere; summere; elektriske summere; sentralprocessorenheter (prosessorer); chips (integrerte kretser); kronografer (tidskontrollapparater); datamaskintastatur; datamaskinlagerenheter; datamaskin periferutstyr; akustiske koplere; koplere (databehandlingsutstyr); optiske datamedia; optiske disketter; disketter (magnetiske); apparater for dykkere; masker for dykkere; dykkerdrakter; elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner (visuelle visningsenheter); lorgnettsnorer; okularer; øyeskjermere; faksimilemaskiner; filtere (fotografiske); myke disketter; rensebånd for lydhoder; hygrometer (luftfuktighetsmålere); integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; grensesnitt (for datamaskiner); faktureringsmaskiner; linsehetter; magnetbåndstasjon (for datamaskiner); magnetbånd; måleskjeer; metronomer; mikroprocessorer; modemer; maskiner for telling og sortering av penger; monitor som databehandlingsmateriell; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; datamus; optisk fiber (ledetråder for lysstråler); optiske glass; optiske artikler; optiske linser; parkometere; vinkelmålere (måleinstrument); radiotelegrafiapparater; radiotelefonapparater; avsøkere (databehandlingsutstyr); halvledere; diapositiver; lydfilmer; apparater for avmagnetisering av magnetbånd; telegraftråder; telegrafapparater; fjernskrivere; fjernskrivere; tekstmaskiner for fjernsyn; fordelingsapparater for billetter; transmitter (telekommunikasjon); senderapparater (telekommunikasjon); vakuummålere; bildetelefoner; lydalarmer; flyteutstyr for svømming; ørepropper for dykkere; timeglass; sportsbriller; beskyttelseshjelmer for sport; navigasjonsapparater for kjøretøyer; dataspillprogrammer; metronomer; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer (nedlastbar programvare); personlige stereoer; satellitter for vitenskapelige formål; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; stropper for bærbare telefoner; holdere for bærbare telefoner; klebestifter for bærbare telefoner; antennebeskyttere for bærbare telefoner; elektroniske kretser og CD-ROM som muliggjør innspilling av automatiske spilleprogrammer for bruk av elektroniske musikkinstrumenter; elektroniske lommeoversettere; bærbare medieavspillere; nedlastbare billedfiler; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare telefonringetoner; DVD-spiller; Globalt posisjoneringssystem apparater (GPS-); USBminnepinner; diskettstasjon (for datamaskiner); bærbare datamaskiner; Lysdioder (LED); datamus; musematter; personlig verneutstyr mot ulykker; beskyttelsesmasker; mobiltelefonstropper; kompasser; elektriske koblinger; deksler for elektriske kontakter; fordelingspulter [elektrisitet]; håndfrisett for telefoner; brannslanger; brannslangespredere; spillprogrammer for arkade videospill maskiner; spillprogrammer for hjemme videospill maskiner; personlig digital 11

12 registrerte varemerker nr 47/14 assistanse; ørepropper for svømming; solenergi batterier; nettbrett; digitalkameraer; lesebrett; smarttelefoner; (alle tilhørende klasse 9). Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; arterielle blodtrykks måleapparater; tåteflasker; narresmokker; Narresmokker; ortopediske bandasjer for fremme av blodsirkulasjon, elastiske bind; varmetepper for medisinsk formål; kondomer; befruktningshindrende midler (ikke kjemiske); tann apparater; ørerensere; narresmukker; apparater for estetisk massasje; smokker for tåteflasker; lukkeanordninger for tåteflasker; tåteflasker; plattfotinnlegg; ortopediske sko; fødselstenger; massasjehansker; hansker for medisinsk bruk; høreapparater for døve; beskyttelsesinnretninger for hørsel; terapeutiske varmluftapparater; isposer for medisinsk bruk; kuvøser for babyer; massasjeapparater; graviditetsbelter; madrasser for barnefødsler; ortopediske artikler; hypogastriske puter; elektriske varmeputer for medisinsk bruk; hodeputer mot søvnløshet; kirurgiske svamper; skjeer for medikamenter; stetoskoper; bårer; varmepakninger for førstehjelp; tungerensere; veterinærapparater og -instrumenter; håndtak for tanntråd; prevensjonsmidler; munnmasker; termometere for medisinsk bruk; vannputer for medisinsk bruk; hygieniske servanter; biteringer [for å lette tannfrembrudd]; ørepropper [lyddempende]; pulsmålere; lakener for inkontinente; øreplugger for soving; øreplugger for beskyttelse mot støy; (alle tilhørende klasse 10). Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjoneringsapparater; luktfjerningsapparater for luft; lufttørkere; luftrenseapparater og -maskiner; kranmunnstykker; filtreringsapparater for akvarier; oppvarmingsanordninger for akvarier; lamper for akvarier; ovner; utegrill; bad utrustning og installasjoner; badeovner; sengevarmere; apparater for kjøling av drikker; lykter for sykler; elektriske pledd; kjeler; brødristere; varmetepper (elektrisk); lampetter; lysekroner; elektriske lys for juletrær; elektrisk kaffefilter; kaffemaskin; kaffetraktere; kaffetraktere; frysebeholdere; komfyrer; kokeapparater og - installasjoner; kjøkkenutstyr, elektrisk; kjøleanlegg for væsker og vann; installasjoner for kjøling av tobakk; varmeputer; ovnspjeld [oppvarming]; elektriske frityrkokere; desinfeksjonsapparater; fordelingsbeholdere for desinfeksjonsmidler til toaletter; destillasjonsapparater; hårtørrere; filter for drikkevann; apparater for tørking av dyrefor; elektriske lamper; Kinesiske lykter; ventilatorer (luftklimatisering); elektriske vifter; tåteflaskevarmere, elektriske; vannspyleapparater; fontener for utsmykningsformål; frysebokser; frukttørkeapparater; gasstennere; steiketakke, elektriske; grill; håndtørkeapparater for vaskerom; varmluftapparater for bad; varmluftsovner; varmeplater; varmeflasker; lysende husnummer; luftfuktere; isbokser; isbokser; isapparater og - maskiner; vannkjeler, elektriske; lampemuffer; lamperør; lampeglass; lampekupler; støtte til hengelamper; lampemuffer; reflektorer for lamper; lampeskjermer; belysningslamper; lampeskjermholdere; lanterner [belysning]; tørkanordninger for tøy, elektrisk; lyspærer; belysning; mikrobølgeovn; kjøleinstallasjoner for melk; blandekraner for vannrør; tallerkenvarmere; lommelykter; lommevarmere; trykkokere (elektriske); trykkvannsbeholdere; elektriske radiatorer; kjølekabinett; fryserom; kjøleskap; tørke- og risteapparater; grillapparater; stekespiddvender; grillspidd; stekeovner; sikkerhetslamper; dusjkabinetter; dusjinstallasjoner; kjøkkenvasker; sokler for elektriske lamper; solstrålefangere (for oppvarming); brødristere; klosettskåler; klosettseter; toalett setetrekk; bærbare toalett; lommelykter; urinaler; elektriske vaffeljern; elektriske baking/matlagingsjern; varmebekken; vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; vannvarmere; apparater og maskiner for vannrensing; vannsterilisatorer; lommelamper; elektrisk luftrenser; antiblendingsutstyr for automobiler(tilbehør til lykter); antiblendingsutstyr for kjøretøyer (tilbehør til lamper); lysbuelamper; autoklaver, elektriske; badekar; Kinesiske lykter; vaktenheter for belysning; diffusører (lysspredere); opptenningsanordninger; lys for automobiler; lykter for kjøretøyer; fyrfat; kakkelovner; riskokere; tekstildampapparater; elektriske apparater for å lage yoghurt; lysdioder (LED) belysningsapparater; bad ovner; pumpe til boblebad; brødmaskiner; (alle tilhørende klasse 11). Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; barnevogner; overtrekk for barnevogner; sykkelbjeller for sykler eller trehjulssykler; sykler, sykler og trehjulssykler, og deler dertil; arbeidsvogner; vogner; varetrekk for seter i kjøretøyer; sykkelnett for sykler og trehjulssykler; golfvogner; godshåndteringsvogner; vogner; dodestøtter for seter i kjøretøyer; kalesjer for barnevogner; kalesjer for kjøretøyer; signalhorn for kjøretøyer; navkapsler; hjulnav for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer; bagasjevogner; skvettskjermer og -lapper; sklisikre dekk for kjøretøyer; padleårer; padleårer; sykkelpedaler; barnevogner; pumper for sykler eller trehjulssykler; overtrekk for barnevogner; kalesjer for barnevogner; barnevogner; setetrekk for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; seter for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; sikkerhetsseter for barn [for kjøretøyer]; seter for kjøretøyer; sikkerhetsseler for kjøretøyseter; solskjermer for kjøretøyer; hjulringer for kjøretøyer; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; overtrekk for biler (formet); rullestoler for syke; vindusviskere; småtingsholdere for bruk i kjøretøyer; beholdere for aromater og dufter for bruk i kjøretøy; fly; kollisjonsputer (sikkerhetsinnretning for biler); luftballonger; biler; busser; oversiktsspeil; busser; biler; motorsykler; handlevogner; vogner; dekk for sykler, trehjulssykler eller motorsykler; elektriske kjøretøy; vannkjøretøy; trekk til bilhåndtak; hjulkapsler; sigar eller sigartennere for biler; (alle tilhørende klasse 12). Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer; imiterte juvelervarer og ornamenter; edle stener; ur og kronometriske instrumenter; brosjer; lenker; charms; mynter; symboler nemlig medaljer og/eller mynter; mansjettknapper; øreringer; gulltråd; objekter av imitert gull; smykkeskrin; juvelskrin; halskjeder; pins (juveler); frakkepins; ringer; statuer og statuetter av edelt metall; slipsklips; klokker, ur og deler og utstyr hertil; klokkestropper; klokkeremmer, klokkelenker; klokkekasser; stoppeklokker; ornamenter; ornamentiske pins, slipsnåler; medaljer; nøkkelringer, nips og lenker for lommeur, ornamenter for lommeur; nøkkellenker og nøkkelhylstere/-etuier/-bærere av edelt metall og/eller edle stener; pendler; armbånd (juvelervarer); etuier for klokker (presentasjon); klokkehylstere/-etuier; klokker og ur, elektriske; solur; diamanter; bijouteri; halvedelstener; kunstverk av edelt metall; alarmklokker; chenille mansjettknapper; pyntenåler (slipsnåler); figurer (statuetter) av edelt metall; merker av edelt metall; skoornamenter av edelt metall; trofeer (premiekopper); minneskjold; (alle tilhørende klasse 14). Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; redskaper og materialer for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; kalendere, bøker, kataloger, postkort, postere, tidsskrifter, trykte publikasjoner, aviser og magasiner; gratulasjonskort; skriveinstrumenter; gummistempler; stempler og segl; 12

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/14-2014.10.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 44/14-2014.10.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 44/14-2014.10.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 0029. nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer