Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA. KOGNISJON= tankeprosesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA. KOGNISJON= tankeprosesser"

Transkript

1 Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO AGENDA Om hjernen. Hva er kognitiv svikt? Hva påvirker kognisjon? Kognitiv svikt ved nevropsykiatriske lidelser (schiz, bipol, TS, ADHD, AS, rusmisbruk, depr) og konsekvenser for hverdagens funksjon/arbeidskapasitet Hvordan kartlegge kognisjon? Hvordan tolke kognitive testresultater? Hvordan tilrettelegge? 13 års oppfølging av ungdom med ADHD og psykose Måter å studere hjernen Bilde diagnostikk MR og CT (hjerne struktur) Direkte registrering av hjerneaktiviteten ved elektroencefalografi og indirekte via metabolisme ved PET eller ved måling av blodgjennomstrømning ved fmri eller SPECT Nevropsykologisk undersøkelse; vurdere kognitive funksjoner KOGNISJON= tankeprosesser Tenkningens prosesser vs tenkingens innhold Kognitiv svikt ofte et usynlig handikap Forandring i kognitiv funksjon med alder Reduksjon i hurtig og effektiv prosessering av stimuli Redusert arbeidsminnekapasitet Redusert hukommelse Store individuell variasjoner Den kognitive pyramide (Bruun og Straarup, 2008): (5)Kontrollfunksjoner/eksekutiv funksjon (4)Innlæring og hukommelse (3)Oppmerksomhet/konsentrasjon (2)Sansing og persepsjon (1) Mental energi, motivasjon 1

2 Kognitiv svikt En forstyrrelse i evnen til å oppfatte, vurdere, lagre, gjenhente, og handle i forhold til informasjon om våre omgivelser Et statistisk begrep: avhengig av hvor man setter cut off Et relativt begrep vs tidligere funksjon Kognitive svikttegn Redusert hukommelse Redusert oppmerksomhetsevne Språkvansker Rom- og retningsvansker Redusert mentalt tempo (prosesseringshastighet) Forlenget reaksjonstid Nedsatt dømmekraft Nedsatt evne til planlegging og organisering Redusert selvinnsikt Kognitiv svikt ved psykiske lidelser Bells kurve- Normalfordeling Effect size Mental retardation (n=223) Organic personality disorder (n=135) Schizophrenia (n=169) Antisocial personality disorder (n=222) Schizophreniform disorder (n=30) Post-traumatic stress disorder (n=111) Weiser et al., 2004 Diagnostic group Schizotypal personality disorder (n=78) Histrionic personality disorder (n=141) Narcissistic personality disorder (n=3938) Dependent personality disorder (n=3642) Drug abuse (n=29) Affective disorder (n=97) Dysthymia (n=244) Somatoform disorder (n=95) Obsessive compulsive disorder (n=73) Anxiety disorder (n=693) Adjustment disorder (n=417) Obsessive compulsive personality disorder (n=96) Klar sammenheng mellom kognitiv svikt og redusert funksjon i hverdagen Kognitiv svikt stor negativ effekt på livskvalitet (Cutajar et al, 2000) Praktisk betydning av kognitiv svikt for behandlingen Husker personen avtalen? Klarer personen å konsentrere seg i en samtale/terapi over tid? Mister personen overblikk i møter med flere personer? Husker personen info om sykdom, varselsignaler osv Husker personen å ta medisiner? 2

3 Hva kan kognitiv svikt medføre i forhold til funksjon i arbeidslivet? Vansker med skrive søknad/cv Styring av tidsfrister Vansker med innlæring av nye rutiner Vansker med å følge med på møter Utsetter Vansker med planlegging Vansker med å fortsette etter avbrytelser Kognitive vansker Konsentrasjonsvansker Vansker med å komme i gang Nedsatt tempo Opplevd Innenifra Kan ikke holde konsentrasjon i samtalen Klarer ikke starte med hverdagens oppgaver Ting tar mye lengre tid enn før Opplevd Utenfra Hun hører ikke etter hva jeg sier, er ikke interessert Hun er lat og vil ikke Hun er doven Kognitive funksjoner skårer kan påvirkes av mange forhold kroniske eller tilstandsavhengige Psykisk lidelser Rusmidler Bivirkning medisiner Søvnvansker/tretthet/søvnapne Lærevansker/dysleksi Stress/traumer Fatigue Smerter Nevrologiske lidelser/hjerte- karlidelser Ervervede hjerneskader/minimal hjerneskade Kosthold- B12 Stoffskifte Fysisk aktivitet Faktorer som kan påvirke test-skårer Prestasjonsangst Manglende motivasjon Kulturelle forhold Annen språkbakgrunn Aggravering Simulering Eksekutiv funksjoner Fornufthjernen Egenledelse/egenstyring Selvdisiplin Hjernens administrerende direktør eller dirigenten i orkesteret Eksekutive funksjoner Paraplybetegnelse Kontrollsenter med et komplekst sett av nevrale forbindelser til og fra andre hjernestrukturer Utviklingen skjer gradvis og i et gjensidig samspill med andre mennesker Ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene 3

4 Eksekutive subfunksjoner Arbeidshukommelse Planlegging Kognitiv fleksibilitet Inhibitorisk kontroll Emosjonell regulering Evne til å observere seg selv/innsikt Arbeidsminne vansker ved : Eksekutive funksjoner Alzheimers Disease Apolipoprotein E-genotype Attention Deficit Hyperactivity Disorder Autism Cardiac Arrhytmias Cerebellar lesions Cirrhosis Closed Head injury Chronic aircraft noise exposure Dementia, Depression Dieting women Down Syndrome Fatigue Syndrome, Frontal lobe lesions, HIV+ Hypertension Hypoclycemia Multiple sclerosis Myocardial Infarctions Obstructive Sleep Apnea Syndorme Ovariectomized monkeys Parkinson Postraumatic Stress Disorder Renal Disease Schizophrenia Sickle cell disease Sleep Disorders Solvent exposure Temporal lobe epilepsy Wilson s Disease (Hepatolenticular Degeneration) Arbeidshukommelse Holde og bearbeide informasjon kortvarig, on line i sekunder (fra 3 til 20 sek) Vansker med valg Mange kjeder seg fordi de ikke klarer å konsentrere seg Matematikk Hva påvirker arbeidsminne og langtidshukommelsen? Sanseinntrykk Stress, egne tanker, bekymringer, angst, glede dvs sterke følelser Arbeidsminne Begrenset kapasitet Varer i sekunder Arv og miljø (tilknytning, traumer, omsorgssvikt osv Langtidshukommelse Søvn, rusmidler, kosthold, skader, sykdom, alder Eksekutive funksjoner Planlegging Oversikt blir vanskelig angst Gjør ting på en lite organisert måter, starter før en har det en trenger klart/hører ikke på instruksjoner, fullfører ikke, tenker lite på konsekvensene, vansker med å organisere tankene, har vansker med å forklare ting i rett rekkefølge, prioriterer dårlig 4

5 Eksekutive funksjoner Inhibering av automatisk respons/kognitiv kontroll Kontroll over automatiserte tanker eller motorisk atferd Lav frustrasjonstoleranse, slutter i jobber, stadig nye kjæreste forhold, kjører for fort, raske ubetenksomme beslutninger, forstyrrer andre, emosjonell hyperreaktiv, irritabilitet Eksekutive funksjoner Kognitiv fleksibilitet/hurtig bytte mellom ulike atferder/omstillingsevne Prøver ikke alternative løsninger- nedsatt initiativ (kan virke provoserende på omgivelsene.. Hører ikke, klarer ikke koble ut egne tanker Vansker med å gjøre flere ting samtidig Følelseshjernen TRAUMER Emosjonelle responser blir ubevisst og automatisk lagret i det limbiske systemet fra spedbarnsalder av, dvs før språket Impulser fra det limbiske system blir ofte moderert i frontallappen Multitraumer og oppvekst 11% av norske ungdommer har opplevd grove seksuelle overgrep Åtte prosent opplevd grov vold fra foreldre (Mossige og Stefanse, 2007) Minst lever med rusmisbrukende foreldre Minst lever med foreldre med alvorlig psykisk lidelse (Helse og oms dep, 2010) Fysisk mishandling tema i 0,4% av pasientene ved BUP, 33,9% oppga senere at de hadde vært utsatt for dette i oppveksten (Reigstad et al., 2006) Multitraumer og funksjonsvansker (Nordanger et al., 2011) Regulering av affekt og kroppslige tilstander (manglende språk for følelser) Regulering av oppmerksomhet og atferd (dragning mot spenning, mistillit til andres intensjoner) Sosio-emosjonell regulering (konstant beredskap for avvisning) Mange av barna med kompleks traumeproblematikk møter man igjen som voksne i rusomsorgen eller psykisk helsevern Viktig med kunnskap om årsaksforhold for å gi riktig behandling 5

6 Sensitive perioder av hjerneutvikling (ref forskning til M Teicher) 6

7 Traumer og effekt på utvikling (1) the type(s) of stressors the child faces, their chronicity and severity, (2) the family environment, (3) psychological mechanisms of coping and defense, (4) individual differences in reactivity, (5) and developmental status. Kognitive vansker ved nevropsykiatriske lidelser Epigenetikk- miljøet påvirker om gener slåes åpå Hvordan påvirker nevroleptika kognisjon ved schizofreni? Hvor stor andel av pasienter med psykotiske lidelser har kognitiv 100 svikt? Nevroleptika KOGNISJON Funksjon Rate of impairment (Green 1998) Positive symptomer Negative symptomer 0 GDS Criterion CSCI - 1SD Schizophrenia Schizoaffective Psychotic depression Psychotic bipolar disorder GDS=Global Deficit Score; CSCI= Clinically Significant Cognitive Impairment with cut-off corresponding to 1SD below norms on at least 2 ability areas Reichenberg et al., 2006 Rates and severity of cognitive impairments in schizophrenia (Reichenberg, 2010) Mean standardised score 0,0-0,5-1,0-1,5 Verbal memory Generell kognitiv svikt ved schizofreni Visual memory Executive functions Working memory Attention/ processing speed Language Sensory motor General verbal ability Visual processing Mean impairment -2,0 Reichenberg & Harvey,

8 Primær kognitiv svikt Vanskene er der før sykdomsstart Vanskene er der før psykoseutbrudd Korrelerer ikke med positive symptomer Finnes hos slektinger i lettere grad schizofreni/gener (Disc-1, COMT) Kognisjon ved affektive bipolare lidelser Vanskene blir verre jo flere depresjoner, manier eller blandingstilstander det har vært Tillegg av psykose forverrer Svikt også når sykdommen er i remisjon Cognitive impairments in Major Depressive Disorder (MDD) Research indicates that subjects with MDD often have impairments in different cognitive domains, such as executive functions (EF), attention, memory and psychomotor speed (Castaneda et al.,2008) ADHD hos voksne Det er ingen tester som kan gi diagnosen, heller ikke nevropsykologiske tester! Medisinsk/ psykiatrisk/ psykologisk differensialdiagnostisering og klinisk skjønn 80% har tilleggsdiagnoser Rus/ stoffmisbruk 20%? Antisosialitet 10 20% Angstlidelse Ca 25% Affektive lidelser Ca 25% Komorbiditet vanlig ADHD og kognitiv svikt Utviklingsforstyrrelse, modningsforstyrrelse Ca 50% har svikt ved nevropsykologisk testing, (nb strukturert testsituasjon) Kan ikke diagnostisere pga nevropsykologisk testprofil 8

9 Kognitive vansker med rusmiddelmisbruk ADHD og rusmisbruk Doblet risiko for rusmisbruk i voksen alder ved ADHD sammenlignet med normalbefolkningen (Biederman, 1995) Prevalens av ADHD hos rusmiddelbrukere Ca 20% av voksne med rusmiddelmisbruk har ADHD (Wilens, 2004) Stimulantbehandling i unge år beskytter mot rusmisbruk senere (4 års oppfølging fra 15 års alder (Biederman, 2003) Vansker med å diagnostisere ADHD ved rusmiddelmisbruk Kognitive vansker pga rusbruken kan medføre vansker med å huske fra barndom: komparentopplysning viktig Overdose med hypoksi, alkoholmisbruk, vold med medfølgende hodetraumer, ernæring osv kan påvirke hjernefunksjon Rus-symptomer kan ligne ADHD symptomer (konsentrasjonsvansker, rastløshet og uro) Eksempel på rusmisbruk og effekt på kognisjon ved abstinens cocaine deficits in cognitive flexibility (Kelley et al., 2005); amphetamine deficits in attention and impulse control (Dalley et al., 2005); opioids deficits in cognitive flexibility (Lyvers and Yakimoff, 2003); alcohol deficits in working memory and attention (Moriyama et al., 2006); cannabis deficits in cognitive flexibility and attention (Pope, Gruber, and Yurgelun-Todd, 2001); and nicotine deficits in working memory and declarative learning (Kenney and Gould, 2008). 9

10 Kognitiv svikt ved kronisk cannabisbruk Tveit og Karlsen, 2010 Frontallappen har høyest tetthet av cannabisreseptorer (Lundqvist, 1995) Effekt på kognisjon varer 2-3 uker etter inntak og stort sett reversibel Cannabis reduserer kognitiv fleksibilitet og forståelse av sammenhenger som er viktig for endring/rehabililtering. Kognitiv svikt ved rusmisbruk Kronisk misbruk har negativ effekt på kognisjon; oppmerksomhet, læring, hukommelse, rom-retning persepsjon, eksekutiv funksjon (inhibisjon, regulering, arbeidsminne og beslutningstaking) Svikten er i en viss grad doseavhengig Støttes av funn på fmri (frontotemporale områder) (Wood et al, 2009) Redusert kognisjon hos rusmisbrukere Overdose med hypoksi Alkoholmisbruk i tillegg Vold med medfølgende hodetraumer Ernæring Varige skader på kognisjon Mens kognitiv svikt forbundet med abstinens ofte er forbigående, kan langvarig bruk også føre til varig kognitiv svikt Varige skader på kognisjon varierer med det spesifikke stoffet, miljøet, og brukerens genetiske disposisjon 10

11 KARTLEGGING Kartlegging av kognisjon Grundig diagnose og utredning av komorbide lidelser (SCID) Spørreskjemaer (BRIEF, ASRS, DIVA 2) Komparentopplysninger Evnevurdering (WAIS) Nevropsykologisk undersøkelse Ergoterapi/miljøterapeuter - observasjon i hverdagen 11

12 Hvorfor nevropsykologisk undersøkelse? Funksjonsbeskrivelse (ikke diagnostisk) Bekrefte pasientenes opplevelse av kognitiv svikt i hverdagen Forløp, se på forandring over tid Kognitive ressurser, kompenseringsmuligheter Forslag til tiltak i hverdagen (hjemme, sosialt, jobb) Dokumentasjon som kan utløse hjelpemidler/ tilrettelegging Tilpasse behandling/rehabilitering i forhold til kognisjon; ikke overvurdere (pga god verbal kognisjon) eller undervurdere (pga redusert ikke-verbale evner) NEVROPSYKOLOGISK TESTRAPPORT Bakgrunnen for testingen Opplysninger til belysning av tidligere informasjon, premorbid fungering Målte funksjonsområder, hvilke tester brukt Observasjon i testsituasjon Subjektivt opplevde symptomer Testresultater, vurdering, personlighetsvurdering Sammendrag og konklusjon med forslag til tiltak Fordel med nevropsykologisk undersøkelse Eneste metode som måler funksjon Sammenligner med normmateriale (alder, kjønn, utdanning) Tester for å fange opp underytere Kan bekrefte kognitive plager pasienten oppgir i hverdagslivet Resultatene kan være forenlig med en antatt diagnose, men kan ikke utelukke andre Kritikk til nevropsykologisk undersøkelse Lett å simulere Falske positive: Friske mennesker får ofte en redusert skåre når man testes med mange tester Lite spesifikk, lite holdepunkt for lokalisasjon og årsak BRIEF : Behavior Rating Inventory of Executive Function ADHD og schizofreni som ungdom; hvordan går det i voksen alder? Gerard A. Gioia, PhD, Peter K. Isquith, PhD, Steven C. Guy, PhD, and Lauren Kenworthy, PhD Publisher: PAR, Inc. Nb også mål på følelsesregulering/ varm kognisjon 12

13 Referanser Baselinestudien Øie og Rund (1999): American Journal of Psychiatry, 8, Øie, Rund, Sundet (1998): Schizophrenia Research, 3, Øie, Rund, Sundet, Bryhn (1998): Schizophrenia Bulletin, 4, Øie, Sundet, Rund (1999): Neuropsychologia, 12, Rund, Øie, Sundet (1996): American Journal of Psychiatry, 153, Rund, Øie, Zeiner, Sundet (1999): Schizophrenia Research, 3, Referanser oppfølgingsstudien Øie, M., & Hugdahl, K. (2008) A year follow-up of changes in perception and executive attention in patients with early-onset schizophrenia: A dichotic listening study. Schizophrenia Research, (106), Øie, M., Sundet, K., & Rund, B.R. (2010) Neurocognitive decline in early-onset schizophrenia compared to ADHD and normal controls: Evidence from a 13-year follow-up study. Schizophrenia Bulletin, 36, Øie, M., Sundet, K., & Ueland, T. (2011) Neurocognition and functional outcome in early-onset schizophrenia and attentiondeficit/hyperactivity disorder: A 13-year follow-up. Neuropsychology, 25(1), Øie, M. (2012) ADHD and schizophrenia in adolescence; Results from 13 year follow up of cognition and everyday functioning. Journal of the Norwegian Psychological Association, 49, års oppfølging av ungdom med schizofreni og ADHD Hvordan ha fokus på kognitive vansker i behandlingen? Merete Øie Sykehuset Innlandet HF Div psykisk helsevern Aller først Hva har personen behov for og motivert for å få hjelp i? Hva har personen forsøkt? Hvem kan hjelpe? Hva kan personen gjøre/lære seg selv og hva må personen ha hjelp av andre til? Skyldes vanskene feilregulering i det autonome, det limbiske eller det frontale systemet, skyldes det medfødt problematikk (autisme, ADHD) eller skapt i relasjonell kontekst eller begge deler? 13

14 Faktorer som er viktig for kognisjon generelt Mental trening/holde hjernen i aktivitet Fysisk trening utløser positive kjemiske stoffer i hjernen som er viktig for hukommelsen Nok søvn Kosthold (middelhavskosthold, frukt og grønnsaker) Reduser alkoholinntaket/rus Hvem kan hjelpe? Støtterpersoner i nærmiljø? Hva kan personen selv lære og hva må personen ha hjelp til? Varm vs kald kognisjon vansker Ergoterapeut/hjelpemidler Coach med erfaring mht psykiske lidelser/adhd foreningen og NAV Ambulant team/miljøarbeidere Økonomirådgivere Fokus på kognisjon i ansvarsgruppen Arbeidslivet; los, kvalifiseringsprogram osv Utfordringer Personen har lært lite organisering/strukturering og kognitive rutiner fra oppvekstmiljø-må lære alt fra start Redusert innsikt Redusert motivasjon Har mistet selvtillit, tror ikke at han/hun vil klare det selv Andre har fungert som hjernens direktør Rus og sedasjon fra medisiner Svingende psykiske problemer Pasienter innlagt i institusjoner TILTAK Medisiner ved affektiv bipolar lidelse Alle medisiner som har sederende effekt påvirker tempo og oppmerksomhet og derav også hukommelse Litium kan føre til innlæringsvansker Antiepileptika kan gi døsighet og oppmerksomhetsvansker ECT kan gi hukommelsesvansker opp til 3 mnd etter 14

15 Tradisjonelle/typisk: Lite effekt på kognisjon EPS negativ effekt på tempo Anticholinergika negativ effekt på læring og hukommelse Nevroleptika Atypisk: Mer positiv effekt på kognisjon og negative symptomer Mindre EPS Mindre behov for anticholinergika Behandling generelt ved kognitive vansker 1. Informasjon/PSYKOEDUKASJON 2. Redusere faktorer som kan gi kognitive vansker (rus, søvnvansker, stress, kosthold, angst/bekymringer, smerter..) 3. Tilrettelegging av forhold hjemme/på skole/arbeidsplass/andre steder. 4. Hjelpemidler/kompensering 5. Medikamentell behandling 6. Kognitiv trening Utfordringer Personen har lært lite organisering/strukturering og kognitive rutiner fra oppvekstmiljø-må lære alt fra start Redusert innsikt Redusert motivasjon Har mistet selvtillit, tror ikke at han/hun vil klare det selv Andre har fungert som hjernens direktør Rus og sedasjon fra medisiner Svingende psykiske problemer Hjelp til å etablere gode rutiner/vaner Søvn Aktivitet på dagtid Mat/ernæring Regninger/post Avtaler Husarbeid Fysisk aktivitet osv Personer med kognitive vansker i institusjoner eller i fengsel Kognitive vansker vises ikke så lett pga klarere rammer og mer struktur enn i hverdagslivet Vikarierende frontallapper Liten overføringsverdi fra trening på institusjon til atferd hjemme Viktig å observere i hverdagslivet og de utfordringer som er der Bruk av ergoterapeuter, miljøarbeidere, ambulerende team osv De små skritts metode og automatisering Mange har for liten trening i hvordan vaner innarbeides pga manglende struktur i egen oppvekst 15

16 Råd ved arbeidsminnevansker Gjøre ting med en gang,ikke utsett Snakk tydelig, kortfattet, enkelt og direkte. Øyekontakt Gjør en oppgave av gangen Ha korte arbeidsøkter med hyppige pauser Lære vha mening/tankekart/strukturere informasjon og ikke pugg Unngå mange personer rundt/bedre oversikten Råd ved planleggingsvansker Øve seg på å gå gjennom ting på forhånd, lage kokebok for vanlige rutiner, når ting skal gjøres fast Hjelp til å komme i gang; Still hjelpespørsmål; Hva er første skritt, hvordan vil du starte osv Vis og snakk om rekkefølge av handlinger Strukturerende problemløsningssamtaler kan hjelpe å lære strategier for problemløsing: Hva er problemet, hvilke alternative løsninger har jeg, prøve ut løsninger Råd ved innlærings- og hukommelsesvansker Bruke tekniske hjelpemidler: Kalender, avtalebøker, mobiltelefon med påminnelsesfunksjon, post it-lapper, smartpenn, dosett til medisiner, håndholdt PC med huskeliste/alarm osv Strukturer omgivelsene; oppslagtavle, ting på faste plasser, snor i briller, nøkkel festet på beltet Tekniske hjelpemidler Smart penn Smart penn Smart telefon PC Mindmanager 16

17 Tilrettelegging på skolen Elever som er i behandling for psykiske vansker har rett til særskilt tilrettelagt opplæring med individuell opplæringsplan: Undervisning i mindre grupper Færre fag av gangen Bruke lengre tid på utdanningen Bruke lengre tid på eksamen SMS (Studier med støtte), tiltak i regi av NAV i 6 av landets fylker. Fokus på hjelp til høyere utdanning for folk med psykiske lidelser Mulige tiltak i arbeidslivet for personer med psykiske vansker Arbeidsgiverlos Arbeidslivspakken - «Sees i morgen!» Jobbmestrende oppfølging Medarbeider med brukererfaring Mestringsveier til arbeid Senter for jobbmestring - et forskningsprosjekt Studier med støtte Veilednings- og oppfølgingslos Vilje Viser Vei-tiltakene Mulige tiltak i arbeidslivet Skriftlige prosedyrer/støttesystemer Klare kriterier for hvordan noe skal gjøres Fast kontaktperson Hjelp til prioriteringer Mange repetisjoner for å lære rutiner Tekniske hjelpemidler Klar feedback Hjelp til å organisere tidsbruk Behandling Risikoutsatte må få langsiktig og helhetlig hjelp tidlig Individuell Plan; tydeliggjøre hvem som er koordinator og som har ansvar for kommunikasjon mellom hjelpeinstansene Ansvarsgruppe med godt tverrfaglig samarbeid Det finnes ingen mal for kartlegging og behandling av kognitive vansker Det finnes ingen validerte screeningsverkstøy eller fokuserte behandlingsopplegg Viktigste er å ha en forståelse for hva kognitiv svikt er, hva man skal se etter/spørre og hvordan man bør tilrettelegge for den enkelte Viktig i kompliserte saker med tverrfaglig tilnærming (fastlege, NAV/Økonomi og arbeid, miljøarbeidere/ambulant team, psykolog, psykiater, ergoteraputer, fysioterapeuter, jurister osv) Konklusjon Eksekutive vansker ofte til stede ved nevropsykiatriske tilstander og ved rusmiddelmisbruk, mange faktorer påvirker disse funksjonene (genetikk,miljø/traumer osv) Nevropsykologisk testprofil gir viktig informasjon om FUNKSJON men er ikke avgjørende for diagnose 17

18 Konklusjon Kartlegging og forståelse av eksekutive funksjoner er viktig for å forebygge sekundære vansker (utdanning, sosial funksjon, rus, psykiske problemer, livskvalitet osv) Eksekutiv funksjonssvikt vil ofte ikke vises i en strukturert testsituasjon og observasjon i hverdagen, komparentinformasjon osv viktig Konklusjon Skole, arbeidsgivere, NAV og behandlere må ha kunnskap om hvilke vansker den kognitive svikten kan medføre slik at de kan legge best mulig til rette Fokus på hva personen kan trene på/kompensering og hva personen bør ha hjelp til av andre Konklusjon Noen trenger en assisterende direktør som kan koordinere tiltak og aktivisere aktørene som til en hver tid er aktuelle Tverrfaglig samarbeid rundt de med store eksekutive vansker Konklusjon Følelser og kognisjon er i et viktig samspill Fokus på samspillet viktig for behandling og tilrettelegging Søvn, kosthold, bivirkning medisiner, fysisk aktivitet, stress og selvtillit påvirker også hva en mestrer kognitivt Nyttig litteratur om kognitiv svikt MESTRINGSHEFTE studenter Ueland og Øie, Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser, Psyk Opp, 2006 (www.psykopp.no) Når oppmerksomheten svikter; kognitive vansker ved depresjon og bipolar lidelse. Bruun og Straarup, 2008 Medalia og Revheim: Dealing with cognitive dysfunction. NY, office of mental health, 2002 Sverre Hoem: ADHD. En håndbok for voksne med ADHD Karlsen; Hverdagslivets hukommelse By; Memo Informasjonshefter fra Sunnaas Mestring og læringssenteret 18

KOGNISJON. Hvordan forstå og tilrettelegge for kognitive vansker ved rusmisbruk og psykisk lidelse?

KOGNISJON. Hvordan forstå og tilrettelegge for kognitive vansker ved rusmisbruk og psykisk lidelse? Hvordan forstå og tilrettelegge for kognitive vansker ved rusmisbruk og psykisk lidelse? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Div. psykisk helsevern/forskningsavd Universitetet i Oslo, Psykologisk

Detaljer

Rusmisbruk, ADHD og kognitiv funksjon: Kartlegging og mestring

Rusmisbruk, ADHD og kognitiv funksjon: Kartlegging og mestring Rusmisbruk, ADHD og kognitiv funksjon: Kartlegging og mestring Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Div. psykisk helsevern/forskningsavd Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt Oei-me@online.no

Detaljer

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA Om hjernen. Hva er kognitiv svikt?

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA Om hjernen. Hva er kognitiv svikt? Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO mail@mereteoie.no AGENDA Om hjernen.

Detaljer

Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv. Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio.

Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv. Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio. Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio.no Avhengighet er et komplekst begrep: Predisponerende, utløsende

Detaljer

Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE. Merete Glenne Øie

Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE. Merete Glenne Øie Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE Merete Glenne Øie NOTATET ER BASERT PÅ MIN OG ANDRES FORSKNING DE SISTE 20 ÅRENE PÅ KOGNISJON VED SCHIZOFRENIOG ANDRE

Detaljer

Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv. Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio.

Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv. Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio. Avhengighet i et (nevro)psykologisk perspektiv Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet HF m.g.oie@psykologi.uio.no Hold meg i ditt sinn: MOSAIKK- PROSJEKTET Ulrika Håkansson, psykologspesialist,

Detaljer

Hva påvirker evnen til følelsesregulering hos barn og unge? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO mail@mereteoie.

Hva påvirker evnen til følelsesregulering hos barn og unge? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO mail@mereteoie. Hva påvirker evnen til følelsesregulering hos barn og unge? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO mail@mereteoie.no AGENDA Grunnlaget for utvikling av evne til følelsesregulering/emosjonsregulering

Detaljer

DISPOSISJON. Kognisjon, hva er det?

DISPOSISJON. Kognisjon, hva er det? Kognisjon, hva er det? DISPOSISJON Kognitive svikt hos personer med psykiske lidelser (Fokus schizofreni og ADHD/rus- hvordan måle det, og hvilken implikasjoner har det for hverdagslivet og for sosial

Detaljer

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON. KOGNISJON= tankeprosesser

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON. KOGNISJON= tankeprosesser Effect size Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet m.g.oie@psykologi.uio.no

Detaljer

Kognitiv svikt, unge voksne og avhengighet

Kognitiv svikt, unge voksne og avhengighet Effect size Kognitiv svikt, unge voksne og avhengighet 1. Hva er kognitiv svikt? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO mail@mereteoie.no KOGNISJON= tankeprosesser Tenkningens

Detaljer

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering June Ullevoldsæter Lystad Psykolog/Stipendiat Oslo universitetssykehus Klinikk for psykisk helse og avhengighet Avdeling for forskning & utvikling 1. Kognisjon

Detaljer

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge -hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON.

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON. Effect size Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet m.g.oie@psykologi.uio.no

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet. Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016

Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet. Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016 Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016 Nevropsykologisk undersøkelse Målsetting for NU Henvisning/bestilling Hva undersøkes Hvem

Detaljer

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016 Ellen Bjøralt Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk avdeling, SI Psykisk helse: Angst Depresjon Demens

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for:

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Mestring av fatigue Spesialfysioterapeut Adnan Heric-Mansrud Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Livskvalitet Hverdagsmestring Sosial fungering Utbytte av helsetjenester Jobbdeltakelse Utbytte

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS

RUSUTLØSTE PSYKOSER. og litt om tvang... P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS RUSUTLØSTE PSYKOSER og litt om tvang... TK Larsen MD, PhD P r o f e s s o r o f P s y c h i a t r y UiB & SUS H e a d o f t h e R e g i o n a l C e n t r e f o r C l i n i c a l R e s e a r c h i n P s

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Egenledelse. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår.

Egenledelse. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Hvordan vi utnytter vår mentale

Detaljer

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling Program undervisning gruppe vår -10 2. samling 12.00 Egenledelse, læringsprinsipper og samhandling v/kristian og Mette 12.45 Motorikk v/siri Om hjernen 13.45 Arbeid i TS-teamet med evaluering av GAS skala

Detaljer

Kognitive funksjonsvansker ved ved ADHD og rusmisbruk DISPOSISJON DISPOSISJON. KOGNISJON= tankeprosesser. Hvorfor viktig og kartlegge kognisjon?

Kognitive funksjonsvansker ved ved ADHD og rusmisbruk DISPOSISJON DISPOSISJON. KOGNISJON= tankeprosesser. Hvorfor viktig og kartlegge kognisjon? Kognitive funksjonsvansker ved ved ADHD og rusmisbruk DISPOSISJON Hvorfor viktig og kartlegge kognisjon? Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet m.g.oie@psykologi.uio.no Hva påvirker

Detaljer

Hva er demens - kjennetegn

Hva er demens - kjennetegn Hva er demens - kjennetegn v/fagkonsulent og ergoterapeut Laila Helland 2011 ICD-10 diagnostiske kriterier for demens I 1. Svekkelse av hukommelsen, især for nye data 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD

Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD Erik Winther Skogli Psykolog/PhD Sykehuset Innlandet HF erik.skogli@sykehuset-innlandet.no Design Baseline (2009) Follow-up (2011) ADHD/TD ADHD/TD

Detaljer

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Autismespekterlidelser og lovbrudd

Autismespekterlidelser og lovbrudd Autismespekterlidelser og lovbrudd -Forekomst og særtrekk s ved personer som begår r alvorlige lovbrudd Siv Anita Aasnes Tsakem Sentral fagenhet for tvungen omsorg Kort om autisme Vanlige funksjonsutfall

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel. Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF

Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel. Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF 1 2 Oversikt Lovverk Diagnoser Vurderingene på Sunnaas Hjernen Kognitive

Detaljer

Kognitiv svikt hos barn og unge med psykose: forståelse, behandling og tilrettelegging

Kognitiv svikt hos barn og unge med psykose: forståelse, behandling og tilrettelegging Kognitiv svikt hos barn og unge med psykose: forståelse, behandling og tilrettelegging TIPS konferansen, 8 september, 2011 Torill Ueland Enhet for psykoseforskning Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON

Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? DISPOSISJON Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset Innlandet m.g.oie@psykologi.uio.no DISPOSISJON

Detaljer

nevropsykologi ved psykoser

nevropsykologi ved psykoser nevropsykologi ved psykoser funn fra TIPS og annen forskning wenche ten velden, stipendiat oversikt hva er nevropsykologi hvorfor nevropsykologi ved psykoser metoder i nevropsykologi lokalsering av funksjoner

Detaljer

Program undervisning K 2

Program undervisning K 2 Program undervisning K 2 09.30 Egenledelse, læring, eksempler på GAS-mål 11.00 Mål for egenledelse (TS-team) 11.30 Lunsj 12.00 Fagfolk: Fakta om PEDI og GMFM og bruk av testresultater i arbeid med mål

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Etterutdanningskurs i flymedisin, 7.09.07 Rita Bast-Pettersen dr.psychol, Statens Arbeidsmiljøinstitutt,

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Sammenhengen mellom psykisk helse, rusmisbruk og kognitive funksjoner

Sammenhengen mellom psykisk helse, rusmisbruk og kognitive funksjoner Sammenhengen mellom psykisk helse, rusmisbruk og kognitive funksjoner Disposisjon Hva er kognisjon og kognitiv svikt? Hvorfor kartlegge kognisjon? Merete Glenne Øie Psykologisk Institutt UiO Sykehuset

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Kognitive symptomer -Usynlige, men betydningsfulle. v/kjersti Træland Hanssen, nevropsykolog

Kognitive symptomer -Usynlige, men betydningsfulle. v/kjersti Træland Hanssen, nevropsykolog Kognitive symptomer -Usynlige, men betydningsfulle v/kjersti Træland Hanssen, nevropsykolog Bakteppe: Har kravene til å håndtere informasjon noen sinne vært høyere? Symptomutfordringer kommer i tillegg

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel. Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF

Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel. Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF Elektrisk rullestol: Kognitive og personlighetsmessige forutsetninger for trygg samferdsel Per-Ola Rike Psykolog Sunnaas sykehus HF 1 2 Oversikt Lovverk Diagnoser Vurderingene på Sunnaas Hjernen Kognitive

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Emosjonsregulering v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Emosjoner Grunnleggende emosjoner -søking/utforsking, frykt, sinne, seksuell lyst,

Detaljer

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 En tverrfaglig studie Nevropsykologisk testbatteri Nevromedisinsk undersøkelse Miljøkartlegging Tidlige

Detaljer

Nedsatt kognitiv funksjon

Nedsatt kognitiv funksjon Nedsatt kognitiv funksjon Kognitive funksjoner De prosesser som skjer i hjernen når vi tar imot, lagrer, bearbeider og nyttiggjør oss informasjon Det kognitive systemet tar inn informasjon via ulike kanaler

Detaljer

Hva er kognisjon og nevropsykologi?

Hva er kognisjon og nevropsykologi? HVA BETYR KOGNITIVE VANSKER FOR INNLÆRING OG SOSIALT SAMSPILL FOR BARN MED RYGGMARGSBROKK? Mars 2012 Nevropsykolog/stipendiat Jan Stubberud Hva er kognisjon og nevropsykologi? Kognisjon er en fellesbetegnelse

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Demens og depresjon - Alvorlig depresjon kan føre til utvikling av kognitiv svikt, i noen tilfeller alvorlig (pseudodemens) - Depresjon og demens

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Utredning. http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp

Utredning. http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp Traumer Utredning Utredning http://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/ overview/faq-ptsd-professionals.asp -PTSD har en komorbid tilstand knyttet til seg oftere enn den ikke har det,- utred derfor

Detaljer

Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer

Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer En sjelden dag 27. februar 2015. Oslo Jan Stubberud, phd./spes. klinisk nevropsykologi This study is supported by The South-Eastern

Detaljer

Ergoterapi og demensutredning

Ergoterapi og demensutredning Ellen Gjertsen Clark Ergoterapi og demensutredning Ergoterapeutens rolle i demensutredning Klinisk kommunikasjon for eldre med demens 4. Mai 2016 1 ERGOTERAPI Fokus på aktivitet, ikke sykdom og aldring

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4605 Klinisk nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4605 Klinisk nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4605 Klinisk nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Alexander Olsen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 31. mai 2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Psykisk helse og muskelsykdommer

Psykisk helse og muskelsykdommer Psykisk helse og muskelsykdommer Fra ungdom til voksen Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 27.04.2016 Agenda 1. Psykisk helse 2. Psykisk helse og utvikling i tenår 3. Psykisk helse og utvikling i ung

Detaljer

Psykiske helseutfordringer ved JNCL

Psykiske helseutfordringer ved JNCL Psykiske helseutfordringer ved JNCL Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Kristina Moberg Psykologspesialist Organic neurological disease presenting as pcychiatric disorder (Rivinus m.fl. 1975) 74% i borderline

Detaljer

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel?

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? -en oversikt over de ulike verktøyene brukt ved Haugaland A-senter Outcome Rating Scale (ORS) Gi ved starten av hver time

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Egenledelse Tiltak V2 uke17 2013 1

Egenledelse Tiltak V2 uke17 2013 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Cannabis og kognitive effekter

Cannabis og kognitive effekter Cannabis og kognitive effekter Kognitiv påvirkning under kronisk cannabisbruk implikasjoner for behandling Psykologspesialist Helga Tveit CANNABISBRUK- et mindre onde? Cannabisbruk har flere alvorlige

Detaljer

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndrom/ Autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndom Mer vanlig hos gutter enn jenter Fylkesvise forskjeller i forekomst

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Høyt oppe og langt nede Bipolare lidelser. Helle Schøyen Avdelingsoverlege, PhD

Høyt oppe og langt nede Bipolare lidelser. Helle Schøyen Avdelingsoverlege, PhD Høyt oppe og langt nede Bipolare lidelser Helle Schøyen Avdelingsoverlege, PhD Disposisjon Hva er bipolar lidelse Hva kjennetegner bipolar lidelse Forekomst Konsekvenser Årsaker Behandling Bipolar lidelse

Detaljer

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse Sikkerhetsseminaret 2016 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Livsstil

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 Oddmar Ole Steinsvik Nevropsykolog, leder Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016 Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse ABC-seminar Arendal september 2016 Psykiatriens diagnoser baserer seg i stor grad på subjektive vurderinger og ikke på objektive funn Forståelsen er

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

EGENLEDELSE. Kristian Sørensen / Marianne Godtfredsen Prosjekt Egenledelse, Kristiansand 11.08.10 1

EGENLEDELSE. Kristian Sørensen / Marianne Godtfredsen Prosjekt Egenledelse, Kristiansand 11.08.10 1 EGENLEDELSE Kristian Sørensen / Marianne Godtfredsen Prosjekt Egenledelse, HABU-Kristiansand Pedagogisk støtteenhet for barnehager Kristiansand 11.08.10 1 Program Onsdag 11. august 2010 - Om egenledelse

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker hukommelse? Hvilke råd kan vi gi til pasienter med hukommelsessvikt? Tema

Hvilke faktorer påvirker hukommelse? Hvilke råd kan vi gi til pasienter med hukommelsessvikt? Tema Hvilke faktorer påvirker hukommelse? Hvilke råd kan vi gi til pasienter med hukommelsessvikt? v/ Kjersti Træland Hanssen nevropsykolog, MS-Senteret Hakadal / Nevroklinikken, Ahus Tema Hva er hukommelse?

Detaljer

Se meg helt ikke stykkevis og delt

Se meg helt ikke stykkevis og delt Se meg helt ikke stykkevis og delt Mo i Rana 11.10.16 Nordlandssykehuset HF Fagenhet for autisme Sven Olav Vea Noen hjelpetjenester og instanser rundt barnet og familien Ambulante tjenester Stat. ped Sykehus

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D.

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. 1 Groteske detaljer om terror og massedrap Lærere bør rådgi elever om

Detaljer

Hva kan psykisk helsevern barn/ unge og psykisk helsevern voksne lære av hverandre når det gjelder FEP og unge med risiko for psykose?

Hva kan psykisk helsevern barn/ unge og psykisk helsevern voksne lære av hverandre når det gjelder FEP og unge med risiko for psykose? Hva kan psykisk helsevern barn/ unge og psykisk helsevern voksne lære av hverandre når det gjelder FEP og unge med risiko for psykose? Kjersti Karlsen Psykologspesialist OUS TIPS Sør-Øst Hvorfor fokus

Detaljer

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Psychological treatments for chronic posttraumatic disorder Systematic review and meta-analysis Traume fokusert

Detaljer

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Tiltak i forhold til de enkelte egenledelsesfunksjonene

Tiltak i forhold til de enkelte egenledelsesfunksjonene Tiltak i forhold til de enkelte egenledelsesfunksjonene 1. Planlegging/problemløsning 2. Organisering 3. Arbeidshukommelse 4. Igangsetting initiering 5. Fleksibilitet 6. Selvregulering - inhibisjon 7.

Detaljer

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken - Diagnoser i et deskriptivt perspektiv - Diagnoser i et endringsperspektiv. - Diagnoser har

Detaljer

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Siw Risøy Spesialpedagogisk veileder Drømtorp vgs. sija PT & Rådgivning as Om meg Dere Hvor er vi nå? Nasjonal veileder U.dir. Egen ME veileder i

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander

Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander Intensiv DYNAMISK Korttidsterapeutisk døgnbehandling for behandlingsresistente Tilstander Ole André Solbakken Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Norge & Spesialist i klinisk psykologi/prosjektleder,

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Depresjon ved demens årsaker og behandling

Depresjon ved demens årsaker og behandling Depresjon ved demens årsaker og behandling Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse om Helsetjenester til eldre 24.09.2013 v/ Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Diakonhjemmet Sykehus Alderspsykiatrisk

Detaljer