Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA. KOGNISJON= tankeprosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? AGENDA. KOGNISJON= tankeprosesser"

Transkript

1 Kognitive funksjoner ved psykiske lidelser og rusmisbruk: Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene? Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet HF Psykologisk Institutt UiO AGENDA Om hjernen. Hva er kognitiv svikt? Hva påvirker kognisjon? Kognitiv svikt ved nevropsykiatriske lidelser (schiz, bipol, TS, ADHD, AS, rusmisbruk, depr) og konsekvenser for hverdagens funksjon/arbeidskapasitet Hvordan kartlegge kognisjon? Hvordan tolke kognitive testresultater? Hvordan tilrettelegge? 13 års oppfølging av ungdom med ADHD og psykose Måter å studere hjernen Bilde diagnostikk MR og CT (hjerne struktur) Direkte registrering av hjerneaktiviteten ved elektroencefalografi og indirekte via metabolisme ved PET eller ved måling av blodgjennomstrømning ved fmri eller SPECT Nevropsykologisk undersøkelse; vurdere kognitive funksjoner KOGNISJON= tankeprosesser Tenkningens prosesser vs tenkingens innhold Kognitiv svikt ofte et usynlig handikap Forandring i kognitiv funksjon med alder Reduksjon i hurtig og effektiv prosessering av stimuli Redusert arbeidsminnekapasitet Redusert hukommelse Store individuell variasjoner Den kognitive pyramide (Bruun og Straarup, 2008): (5)Kontrollfunksjoner/eksekutiv funksjon (4)Innlæring og hukommelse (3)Oppmerksomhet/konsentrasjon (2)Sansing og persepsjon (1) Mental energi, motivasjon 1

2 Kognitiv svikt En forstyrrelse i evnen til å oppfatte, vurdere, lagre, gjenhente, og handle i forhold til informasjon om våre omgivelser Et statistisk begrep: avhengig av hvor man setter cut off Et relativt begrep vs tidligere funksjon Kognitive svikttegn Redusert hukommelse Redusert oppmerksomhetsevne Språkvansker Rom- og retningsvansker Redusert mentalt tempo (prosesseringshastighet) Forlenget reaksjonstid Nedsatt dømmekraft Nedsatt evne til planlegging og organisering Redusert selvinnsikt Kognitiv svikt ved psykiske lidelser Bells kurve- Normalfordeling Effect size Mental retardation (n=223) Organic personality disorder (n=135) Schizophrenia (n=169) Antisocial personality disorder (n=222) Schizophreniform disorder (n=30) Post-traumatic stress disorder (n=111) Weiser et al., 2004 Diagnostic group Schizotypal personality disorder (n=78) Histrionic personality disorder (n=141) Narcissistic personality disorder (n=3938) Dependent personality disorder (n=3642) Drug abuse (n=29) Affective disorder (n=97) Dysthymia (n=244) Somatoform disorder (n=95) Obsessive compulsive disorder (n=73) Anxiety disorder (n=693) Adjustment disorder (n=417) Obsessive compulsive personality disorder (n=96) Klar sammenheng mellom kognitiv svikt og redusert funksjon i hverdagen Kognitiv svikt stor negativ effekt på livskvalitet (Cutajar et al, 2000) Praktisk betydning av kognitiv svikt for behandlingen Husker personen avtalen? Klarer personen å konsentrere seg i en samtale/terapi over tid? Mister personen overblikk i møter med flere personer? Husker personen info om sykdom, varselsignaler osv Husker personen å ta medisiner? 2

3 Hva kan kognitiv svikt medføre i forhold til funksjon i arbeidslivet? Vansker med skrive søknad/cv Styring av tidsfrister Vansker med innlæring av nye rutiner Vansker med å følge med på møter Utsetter Vansker med planlegging Vansker med å fortsette etter avbrytelser Kognitive vansker Konsentrasjonsvansker Vansker med å komme i gang Nedsatt tempo Opplevd Innenifra Kan ikke holde konsentrasjon i samtalen Klarer ikke starte med hverdagens oppgaver Ting tar mye lengre tid enn før Opplevd Utenfra Hun hører ikke etter hva jeg sier, er ikke interessert Hun er lat og vil ikke Hun er doven Kognitive funksjoner skårer kan påvirkes av mange forhold kroniske eller tilstandsavhengige Psykisk lidelser Rusmidler Bivirkning medisiner Søvnvansker/tretthet/søvnapne Lærevansker/dysleksi Stress/traumer Fatigue Smerter Nevrologiske lidelser/hjerte- karlidelser Ervervede hjerneskader/minimal hjerneskade Kosthold- B12 Stoffskifte Fysisk aktivitet Faktorer som kan påvirke test-skårer Prestasjonsangst Manglende motivasjon Kulturelle forhold Annen språkbakgrunn Aggravering Simulering Eksekutiv funksjoner Fornufthjernen Egenledelse/egenstyring Selvdisiplin Hjernens administrerende direktør eller dirigenten i orkesteret Eksekutive funksjoner Paraplybetegnelse Kontrollsenter med et komplekst sett av nevrale forbindelser til og fra andre hjernestrukturer Utviklingen skjer gradvis og i et gjensidig samspill med andre mennesker Ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene 3

4 Eksekutive subfunksjoner Arbeidshukommelse Planlegging Kognitiv fleksibilitet Inhibitorisk kontroll Emosjonell regulering Evne til å observere seg selv/innsikt Arbeidsminne vansker ved : Eksekutive funksjoner Alzheimers Disease Apolipoprotein E-genotype Attention Deficit Hyperactivity Disorder Autism Cardiac Arrhytmias Cerebellar lesions Cirrhosis Closed Head injury Chronic aircraft noise exposure Dementia, Depression Dieting women Down Syndrome Fatigue Syndrome, Frontal lobe lesions, HIV+ Hypertension Hypoclycemia Multiple sclerosis Myocardial Infarctions Obstructive Sleep Apnea Syndorme Ovariectomized monkeys Parkinson Postraumatic Stress Disorder Renal Disease Schizophrenia Sickle cell disease Sleep Disorders Solvent exposure Temporal lobe epilepsy Wilson s Disease (Hepatolenticular Degeneration) Arbeidshukommelse Holde og bearbeide informasjon kortvarig, on line i sekunder (fra 3 til 20 sek) Vansker med valg Mange kjeder seg fordi de ikke klarer å konsentrere seg Matematikk Hva påvirker arbeidsminne og langtidshukommelsen? Sanseinntrykk Stress, egne tanker, bekymringer, angst, glede dvs sterke følelser Arbeidsminne Begrenset kapasitet Varer i sekunder Arv og miljø (tilknytning, traumer, omsorgssvikt osv Langtidshukommelse Søvn, rusmidler, kosthold, skader, sykdom, alder Eksekutive funksjoner Planlegging Oversikt blir vanskelig angst Gjør ting på en lite organisert måter, starter før en har det en trenger klart/hører ikke på instruksjoner, fullfører ikke, tenker lite på konsekvensene, vansker med å organisere tankene, har vansker med å forklare ting i rett rekkefølge, prioriterer dårlig 4

5 Eksekutive funksjoner Inhibering av automatisk respons/kognitiv kontroll Kontroll over automatiserte tanker eller motorisk atferd Lav frustrasjonstoleranse, slutter i jobber, stadig nye kjæreste forhold, kjører for fort, raske ubetenksomme beslutninger, forstyrrer andre, emosjonell hyperreaktiv, irritabilitet Eksekutive funksjoner Kognitiv fleksibilitet/hurtig bytte mellom ulike atferder/omstillingsevne Prøver ikke alternative løsninger- nedsatt initiativ (kan virke provoserende på omgivelsene.. Hører ikke, klarer ikke koble ut egne tanker Vansker med å gjøre flere ting samtidig Følelseshjernen TRAUMER Emosjonelle responser blir ubevisst og automatisk lagret i det limbiske systemet fra spedbarnsalder av, dvs før språket Impulser fra det limbiske system blir ofte moderert i frontallappen Multitraumer og oppvekst 11% av norske ungdommer har opplevd grove seksuelle overgrep Åtte prosent opplevd grov vold fra foreldre (Mossige og Stefanse, 2007) Minst lever med rusmisbrukende foreldre Minst lever med foreldre med alvorlig psykisk lidelse (Helse og oms dep, 2010) Fysisk mishandling tema i 0,4% av pasientene ved BUP, 33,9% oppga senere at de hadde vært utsatt for dette i oppveksten (Reigstad et al., 2006) Multitraumer og funksjonsvansker (Nordanger et al., 2011) Regulering av affekt og kroppslige tilstander (manglende språk for følelser) Regulering av oppmerksomhet og atferd (dragning mot spenning, mistillit til andres intensjoner) Sosio-emosjonell regulering (konstant beredskap for avvisning) Mange av barna med kompleks traumeproblematikk møter man igjen som voksne i rusomsorgen eller psykisk helsevern Viktig med kunnskap om årsaksforhold for å gi riktig behandling 5

6 Sensitive perioder av hjerneutvikling (ref forskning til M Teicher) 6

7 Traumer og effekt på utvikling (1) the type(s) of stressors the child faces, their chronicity and severity, (2) the family environment, (3) psychological mechanisms of coping and defense, (4) individual differences in reactivity, (5) and developmental status. Kognitive vansker ved nevropsykiatriske lidelser Epigenetikk- miljøet påvirker om gener slåes åpå Hvordan påvirker nevroleptika kognisjon ved schizofreni? Hvor stor andel av pasienter med psykotiske lidelser har kognitiv 100 svikt? Nevroleptika KOGNISJON Funksjon Rate of impairment (Green 1998) Positive symptomer Negative symptomer 0 GDS Criterion CSCI - 1SD Schizophrenia Schizoaffective Psychotic depression Psychotic bipolar disorder GDS=Global Deficit Score; CSCI= Clinically Significant Cognitive Impairment with cut-off corresponding to 1SD below norms on at least 2 ability areas Reichenberg et al., 2006 Rates and severity of cognitive impairments in schizophrenia (Reichenberg, 2010) Mean standardised score 0,0-0,5-1,0-1,5 Verbal memory Generell kognitiv svikt ved schizofreni Visual memory Executive functions Working memory Attention/ processing speed Language Sensory motor General verbal ability Visual processing Mean impairment -2,0 Reichenberg & Harvey,

8 Primær kognitiv svikt Vanskene er der før sykdomsstart Vanskene er der før psykoseutbrudd Korrelerer ikke med positive symptomer Finnes hos slektinger i lettere grad schizofreni/gener (Disc-1, COMT) Kognisjon ved affektive bipolare lidelser Vanskene blir verre jo flere depresjoner, manier eller blandingstilstander det har vært Tillegg av psykose forverrer Svikt også når sykdommen er i remisjon Cognitive impairments in Major Depressive Disorder (MDD) Research indicates that subjects with MDD often have impairments in different cognitive domains, such as executive functions (EF), attention, memory and psychomotor speed (Castaneda et al.,2008) ADHD hos voksne Det er ingen tester som kan gi diagnosen, heller ikke nevropsykologiske tester! Medisinsk/ psykiatrisk/ psykologisk differensialdiagnostisering og klinisk skjønn 80% har tilleggsdiagnoser Rus/ stoffmisbruk 20%? Antisosialitet 10 20% Angstlidelse Ca 25% Affektive lidelser Ca 25% Komorbiditet vanlig ADHD og kognitiv svikt Utviklingsforstyrrelse, modningsforstyrrelse Ca 50% har svikt ved nevropsykologisk testing, (nb strukturert testsituasjon) Kan ikke diagnostisere pga nevropsykologisk testprofil 8

9 Kognitive vansker med rusmiddelmisbruk ADHD og rusmisbruk Doblet risiko for rusmisbruk i voksen alder ved ADHD sammenlignet med normalbefolkningen (Biederman, 1995) Prevalens av ADHD hos rusmiddelbrukere Ca 20% av voksne med rusmiddelmisbruk har ADHD (Wilens, 2004) Stimulantbehandling i unge år beskytter mot rusmisbruk senere (4 års oppfølging fra 15 års alder (Biederman, 2003) Vansker med å diagnostisere ADHD ved rusmiddelmisbruk Kognitive vansker pga rusbruken kan medføre vansker med å huske fra barndom: komparentopplysning viktig Overdose med hypoksi, alkoholmisbruk, vold med medfølgende hodetraumer, ernæring osv kan påvirke hjernefunksjon Rus-symptomer kan ligne ADHD symptomer (konsentrasjonsvansker, rastløshet og uro) Eksempel på rusmisbruk og effekt på kognisjon ved abstinens cocaine deficits in cognitive flexibility (Kelley et al., 2005); amphetamine deficits in attention and impulse control (Dalley et al., 2005); opioids deficits in cognitive flexibility (Lyvers and Yakimoff, 2003); alcohol deficits in working memory and attention (Moriyama et al., 2006); cannabis deficits in cognitive flexibility and attention (Pope, Gruber, and Yurgelun-Todd, 2001); and nicotine deficits in working memory and declarative learning (Kenney and Gould, 2008). 9

10 Kognitiv svikt ved kronisk cannabisbruk Tveit og Karlsen, 2010 Frontallappen har høyest tetthet av cannabisreseptorer (Lundqvist, 1995) Effekt på kognisjon varer 2-3 uker etter inntak og stort sett reversibel Cannabis reduserer kognitiv fleksibilitet og forståelse av sammenhenger som er viktig for endring/rehabililtering. Kognitiv svikt ved rusmisbruk Kronisk misbruk har negativ effekt på kognisjon; oppmerksomhet, læring, hukommelse, rom-retning persepsjon, eksekutiv funksjon (inhibisjon, regulering, arbeidsminne og beslutningstaking) Svikten er i en viss grad doseavhengig Støttes av funn på fmri (frontotemporale områder) (Wood et al, 2009) Redusert kognisjon hos rusmisbrukere Overdose med hypoksi Alkoholmisbruk i tillegg Vold med medfølgende hodetraumer Ernæring Varige skader på kognisjon Mens kognitiv svikt forbundet med abstinens ofte er forbigående, kan langvarig bruk også føre til varig kognitiv svikt Varige skader på kognisjon varierer med det spesifikke stoffet, miljøet, og brukerens genetiske disposisjon 10

11 KARTLEGGING Kartlegging av kognisjon Grundig diagnose og utredning av komorbide lidelser (SCID) Spørreskjemaer (BRIEF, ASRS, DIVA 2) Komparentopplysninger Evnevurdering (WAIS) Nevropsykologisk undersøkelse Ergoterapi/miljøterapeuter - observasjon i hverdagen 11

12 Hvorfor nevropsykologisk undersøkelse? Funksjonsbeskrivelse (ikke diagnostisk) Bekrefte pasientenes opplevelse av kognitiv svikt i hverdagen Forløp, se på forandring over tid Kognitive ressurser, kompenseringsmuligheter Forslag til tiltak i hverdagen (hjemme, sosialt, jobb) Dokumentasjon som kan utløse hjelpemidler/ tilrettelegging Tilpasse behandling/rehabilitering i forhold til kognisjon; ikke overvurdere (pga god verbal kognisjon) eller undervurdere (pga redusert ikke-verbale evner) NEVROPSYKOLOGISK TESTRAPPORT Bakgrunnen for testingen Opplysninger til belysning av tidligere informasjon, premorbid fungering Målte funksjonsområder, hvilke tester brukt Observasjon i testsituasjon Subjektivt opplevde symptomer Testresultater, vurdering, personlighetsvurdering Sammendrag og konklusjon med forslag til tiltak Fordel med nevropsykologisk undersøkelse Eneste metode som måler funksjon Sammenligner med normmateriale (alder, kjønn, utdanning) Tester for å fange opp underytere Kan bekrefte kognitive plager pasienten oppgir i hverdagslivet Resultatene kan være forenlig med en antatt diagnose, men kan ikke utelukke andre Kritikk til nevropsykologisk undersøkelse Lett å simulere Falske positive: Friske mennesker får ofte en redusert skåre når man testes med mange tester Lite spesifikk, lite holdepunkt for lokalisasjon og årsak BRIEF : Behavior Rating Inventory of Executive Function ADHD og schizofreni som ungdom; hvordan går det i voksen alder? Gerard A. Gioia, PhD, Peter K. Isquith, PhD, Steven C. Guy, PhD, and Lauren Kenworthy, PhD Publisher: PAR, Inc. Nb også mål på følelsesregulering/ varm kognisjon 12

13 Referanser Baselinestudien Øie og Rund (1999): American Journal of Psychiatry, 8, Øie, Rund, Sundet (1998): Schizophrenia Research, 3, Øie, Rund, Sundet, Bryhn (1998): Schizophrenia Bulletin, 4, Øie, Sundet, Rund (1999): Neuropsychologia, 12, Rund, Øie, Sundet (1996): American Journal of Psychiatry, 153, Rund, Øie, Zeiner, Sundet (1999): Schizophrenia Research, 3, Referanser oppfølgingsstudien Øie, M., & Hugdahl, K. (2008) A year follow-up of changes in perception and executive attention in patients with early-onset schizophrenia: A dichotic listening study. Schizophrenia Research, (106), Øie, M., Sundet, K., & Rund, B.R. (2010) Neurocognitive decline in early-onset schizophrenia compared to ADHD and normal controls: Evidence from a 13-year follow-up study. Schizophrenia Bulletin, 36, Øie, M., Sundet, K., & Ueland, T. (2011) Neurocognition and functional outcome in early-onset schizophrenia and attentiondeficit/hyperactivity disorder: A 13-year follow-up. Neuropsychology, 25(1), Øie, M. (2012) ADHD and schizophrenia in adolescence; Results from 13 year follow up of cognition and everyday functioning. Journal of the Norwegian Psychological Association, 49, års oppfølging av ungdom med schizofreni og ADHD Hvordan ha fokus på kognitive vansker i behandlingen? Merete Øie Sykehuset Innlandet HF Div psykisk helsevern Aller først Hva har personen behov for og motivert for å få hjelp i? Hva har personen forsøkt? Hvem kan hjelpe? Hva kan personen gjøre/lære seg selv og hva må personen ha hjelp av andre til? Skyldes vanskene feilregulering i det autonome, det limbiske eller det frontale systemet, skyldes det medfødt problematikk (autisme, ADHD) eller skapt i relasjonell kontekst eller begge deler? 13

14 Faktorer som er viktig for kognisjon generelt Mental trening/holde hjernen i aktivitet Fysisk trening utløser positive kjemiske stoffer i hjernen som er viktig for hukommelsen Nok søvn Kosthold (middelhavskosthold, frukt og grønnsaker) Reduser alkoholinntaket/rus Hvem kan hjelpe? Støtterpersoner i nærmiljø? Hva kan personen selv lære og hva må personen ha hjelp til? Varm vs kald kognisjon vansker Ergoterapeut/hjelpemidler Coach med erfaring mht psykiske lidelser/adhd foreningen og NAV Ambulant team/miljøarbeidere Økonomirådgivere Fokus på kognisjon i ansvarsgruppen Arbeidslivet; los, kvalifiseringsprogram osv Utfordringer Personen har lært lite organisering/strukturering og kognitive rutiner fra oppvekstmiljø-må lære alt fra start Redusert innsikt Redusert motivasjon Har mistet selvtillit, tror ikke at han/hun vil klare det selv Andre har fungert som hjernens direktør Rus og sedasjon fra medisiner Svingende psykiske problemer Pasienter innlagt i institusjoner TILTAK Medisiner ved affektiv bipolar lidelse Alle medisiner som har sederende effekt påvirker tempo og oppmerksomhet og derav også hukommelse Litium kan føre til innlæringsvansker Antiepileptika kan gi døsighet og oppmerksomhetsvansker ECT kan gi hukommelsesvansker opp til 3 mnd etter 14

15 Tradisjonelle/typisk: Lite effekt på kognisjon EPS negativ effekt på tempo Anticholinergika negativ effekt på læring og hukommelse Nevroleptika Atypisk: Mer positiv effekt på kognisjon og negative symptomer Mindre EPS Mindre behov for anticholinergika Behandling generelt ved kognitive vansker 1. Informasjon/PSYKOEDUKASJON 2. Redusere faktorer som kan gi kognitive vansker (rus, søvnvansker, stress, kosthold, angst/bekymringer, smerter..) 3. Tilrettelegging av forhold hjemme/på skole/arbeidsplass/andre steder. 4. Hjelpemidler/kompensering 5. Medikamentell behandling 6. Kognitiv trening Utfordringer Personen har lært lite organisering/strukturering og kognitive rutiner fra oppvekstmiljø-må lære alt fra start Redusert innsikt Redusert motivasjon Har mistet selvtillit, tror ikke at han/hun vil klare det selv Andre har fungert som hjernens direktør Rus og sedasjon fra medisiner Svingende psykiske problemer Hjelp til å etablere gode rutiner/vaner Søvn Aktivitet på dagtid Mat/ernæring Regninger/post Avtaler Husarbeid Fysisk aktivitet osv Personer med kognitive vansker i institusjoner eller i fengsel Kognitive vansker vises ikke så lett pga klarere rammer og mer struktur enn i hverdagslivet Vikarierende frontallapper Liten overføringsverdi fra trening på institusjon til atferd hjemme Viktig å observere i hverdagslivet og de utfordringer som er der Bruk av ergoterapeuter, miljøarbeidere, ambulerende team osv De små skritts metode og automatisering Mange har for liten trening i hvordan vaner innarbeides pga manglende struktur i egen oppvekst 15

16 Råd ved arbeidsminnevansker Gjøre ting med en gang,ikke utsett Snakk tydelig, kortfattet, enkelt og direkte. Øyekontakt Gjør en oppgave av gangen Ha korte arbeidsøkter med hyppige pauser Lære vha mening/tankekart/strukturere informasjon og ikke pugg Unngå mange personer rundt/bedre oversikten Råd ved planleggingsvansker Øve seg på å gå gjennom ting på forhånd, lage kokebok for vanlige rutiner, når ting skal gjøres fast Hjelp til å komme i gang; Still hjelpespørsmål; Hva er første skritt, hvordan vil du starte osv Vis og snakk om rekkefølge av handlinger Strukturerende problemløsningssamtaler kan hjelpe å lære strategier for problemløsing: Hva er problemet, hvilke alternative løsninger har jeg, prøve ut løsninger Råd ved innlærings- og hukommelsesvansker Bruke tekniske hjelpemidler: Kalender, avtalebøker, mobiltelefon med påminnelsesfunksjon, post it-lapper, smartpenn, dosett til medisiner, håndholdt PC med huskeliste/alarm osv Strukturer omgivelsene; oppslagtavle, ting på faste plasser, snor i briller, nøkkel festet på beltet Tekniske hjelpemidler Smart penn Smart penn Smart telefon PC Mindmanager 16

17 Tilrettelegging på skolen Elever som er i behandling for psykiske vansker har rett til særskilt tilrettelagt opplæring med individuell opplæringsplan: Undervisning i mindre grupper Færre fag av gangen Bruke lengre tid på utdanningen Bruke lengre tid på eksamen SMS (Studier med støtte), tiltak i regi av NAV i 6 av landets fylker. Fokus på hjelp til høyere utdanning for folk med psykiske lidelser Mulige tiltak i arbeidslivet for personer med psykiske vansker Arbeidsgiverlos Arbeidslivspakken - «Sees i morgen!» Jobbmestrende oppfølging Medarbeider med brukererfaring Mestringsveier til arbeid Senter for jobbmestring - et forskningsprosjekt Studier med støtte Veilednings- og oppfølgingslos Vilje Viser Vei-tiltakene Mulige tiltak i arbeidslivet Skriftlige prosedyrer/støttesystemer Klare kriterier for hvordan noe skal gjøres Fast kontaktperson Hjelp til prioriteringer Mange repetisjoner for å lære rutiner Tekniske hjelpemidler Klar feedback Hjelp til å organisere tidsbruk Behandling Risikoutsatte må få langsiktig og helhetlig hjelp tidlig Individuell Plan; tydeliggjøre hvem som er koordinator og som har ansvar for kommunikasjon mellom hjelpeinstansene Ansvarsgruppe med godt tverrfaglig samarbeid Det finnes ingen mal for kartlegging og behandling av kognitive vansker Det finnes ingen validerte screeningsverkstøy eller fokuserte behandlingsopplegg Viktigste er å ha en forståelse for hva kognitiv svikt er, hva man skal se etter/spørre og hvordan man bør tilrettelegge for den enkelte Viktig i kompliserte saker med tverrfaglig tilnærming (fastlege, NAV/Økonomi og arbeid, miljøarbeidere/ambulant team, psykolog, psykiater, ergoteraputer, fysioterapeuter, jurister osv) Konklusjon Eksekutive vansker ofte til stede ved nevropsykiatriske tilstander og ved rusmiddelmisbruk, mange faktorer påvirker disse funksjonene (genetikk,miljø/traumer osv) Nevropsykologisk testprofil gir viktig informasjon om FUNKSJON men er ikke avgjørende for diagnose 17

18 Konklusjon Kartlegging og forståelse av eksekutive funksjoner er viktig for å forebygge sekundære vansker (utdanning, sosial funksjon, rus, psykiske problemer, livskvalitet osv) Eksekutiv funksjonssvikt vil ofte ikke vises i en strukturert testsituasjon og observasjon i hverdagen, komparentinformasjon osv viktig Konklusjon Skole, arbeidsgivere, NAV og behandlere må ha kunnskap om hvilke vansker den kognitive svikten kan medføre slik at de kan legge best mulig til rette Fokus på hva personen kan trene på/kompensering og hva personen bør ha hjelp til av andre Konklusjon Noen trenger en assisterende direktør som kan koordinere tiltak og aktivisere aktørene som til en hver tid er aktuelle Tverrfaglig samarbeid rundt de med store eksekutive vansker Konklusjon Følelser og kognisjon er i et viktig samspill Fokus på samspillet viktig for behandling og tilrettelegging Søvn, kosthold, bivirkning medisiner, fysisk aktivitet, stress og selvtillit påvirker også hva en mestrer kognitivt Nyttig litteratur om kognitiv svikt MESTRINGSHEFTE studenter Ueland og Øie, Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser, Psyk Opp, 2006 (www.psykopp.no) Når oppmerksomheten svikter; kognitive vansker ved depresjon og bipolar lidelse. Bruun og Straarup, 2008 Medalia og Revheim: Dealing with cognitive dysfunction. NY, office of mental health, 2002 Sverre Hoem: ADHD. En håndbok for voksne med ADHD Karlsen; Hverdagslivets hukommelse By; Memo Informasjonshefter fra Sunnaas Mestring og læringssenteret 18

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering June Ullevoldsæter Lystad Psykolog/Stipendiat Oslo universitetssykehus Klinikk for psykisk helse og avhengighet Avdeling for forskning & utvikling 1. Kognisjon

Detaljer

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni

AD/HD hos voksne. Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni AD/HD hos voksne Internundervisningen 05.12.2014 Spes. i nevropsykologi Stian Stangeland Maroni ADHD voksne; utredning og kvalifikasjoner: Psykologer og leger er de eneste som kan sette diagnoser innenfor

Detaljer

ADHD. Utfordringer - læring

ADHD. Utfordringer - læring ADHD Utfordringer - læring ADHD-historikk Defect moral control 1902 Restlessness syndrome 1920 Brain Injurid Child 1940 Minimal Brain Damage 1950- Minimal Brain Dysfunction 1960-70 Hyperactive Child Syndrome

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

«Hadde jeg visst noe om dette før.»

«Hadde jeg visst noe om dette før.» «Hadde jeg visst noe om dette før.» Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader. Denne artikkelen handler om fire barn i alderen 9-11 år som har vært utsatt for en traumatisk

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen AD/HD og Tourettes syndrom i skolen 1 Veileder i utredning som grunnlag for tiltak AD/HD og Tourettes syndrom i skolen Utredning som grunnlag for tiltak Veileder Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad

Detaljer

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år!

NR 2-2010. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. TIPS Sør-Øst 5 år! NR 2-2010 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør-Øst 5 år! NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

UTE I NATUREN LEVER JEG!

UTE I NATUREN LEVER JEG! UTE I NATUREN LEVER JEG! Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering Live Skjeggedal Bentsen Veileder Berit Johannessen 8. november 2013 Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Sammenhenger mellom hjerne og seksualitet *

Sammenhenger mellom hjerne og seksualitet * Fagartikkel Stéphane Vildalen Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand Sammenhenger mellom hjerne og seksualitet * Det er en høy forekomst av seksuelle problemer ved

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1 leder Nevropsykologisk utredning og intervensjon

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Hvordan vi forstår psykisk lidelse er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet utformes,

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer