NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012"

Transkript

1 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012 I en amerikansk studie undersøkte man pasienter med kneleddslitasje, som enten hadde fått kneprotese eller ikke. 7 år etter var «all-cause mortality» halvert hos dem som fikk kneprotese. Det ble tilskrevet at pasientene hadde mindre vondt og kunne være mer aktive når de hadde fått kneprotese. Andre forskere poengterer at det likevel ikke betyr at alle som har kneleddsslitasje skal ha protese.

2 REDAKTØREN: «Fysioterapi er et håndverk» er det mange som, med rette, sier. Jeg tror det er enormt viktig at fysioterapeuter kan være hands-on, med blikk for detaljer og med fokus på individet og behandling deretter. I verktøykassen finnes både massasje, øvelser, ultralyd, laser, mobilisering, teiping og mere til, med både klinisk erfaring og forskning som underbyggelse. Samtidig er det kanskje også viktig å kunne være uspesifikk? Fysisk aktivitet er i skuddet som aldri før, og virkningen av fysisk aktivitet som forebyggende tiltak er udiskutabel. For eksempel; i sykkellandet Danmark har man studert «all-cause mortality» hos personer som syklet til jobb versus dem som ikke syklet, og funnet en nesten 30% lavere dødsrisiko. I en annen studie fra i New England Journal of Medicine fant man ut at dem som gikk 10 timer i uken eller mer hadde en nesten halvert dødsrisiko sammenlignet med dem som gikk minimalt. Og blant friske kvinner var det 50% større dødelighet hos dem som satt 40 timer i uken eller mer (TV-titting, bilkjøring etc) enn hos dem som satt minimalt. Fysisk aktivitet gir beskyttelse mot hjerteinfarkt, hjertesvikt, type II-diabetes, tarmkreft, brystkreft, hypertensjon og høyt kolesterol. Spennende studier viser også effekt på depresjon og kognitiv svikt. I tillegg ser det ut til å være en god, ekstra effekt ved å trene, og ikke bare være fysisk aktiv, i hvert fall med tanke på bedret funksjon. Sannheten er vel også at Nordmenn trenger dette sårt. Vi er nemlig ikke fullt så aktive som vi liker å tro. I en undersøkelse i 20 land kom Norge på 10. plass på listen over hvor mange som er inaktive, bak over både USA og Sverige. På listen over hvor flest oppga høyt aktivitetsnivå kom Norge på 9. plass, bak for eksempel Portugal, Kina og USA. I folkehelsesammenheng er det viktig å treffe bredt, med omfattende tiltak. Er vi på plass når sykkelplaner skal lages? Eller da Nasjonal gå-strategi ble utarbeidet (http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig%20transport/g%c3%a5ende)? Hva med et leserbrev? Eller hva med en tur innom planavdelingen hos kommunen for å se hvordan tilgjengeligheten for barn og eldre skal bli i ditt nabolag? La fysioterapeuter kombinere sin kompetanse om helse og bevegelse med engasjement for løsninger som lar folk flest kunne være aktive. Redaktør Bård Bogen er egentlig for tung og treig til å løpe men gjør det likevel. Om vinteren blir han forbigått på langrennski av folk som er nesten dobbelt så gamle som ham selv, men han er (nesten) like blid for det. Han nekter også å feste hælen og kjører fremdeles telemark. Denne lederen ble skrevet mens han hørte på Mogwai.

3 Doktorgrad: Gange på tredemølle med vektavlastning Mona Kristin Aaslund disputerte fredag 27. april 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Treadmill walking with body weight support. Etter skade eller sykdom kan det være vanskelig å gå, og å bære sin egen kroppsvekt i gående. Dette kan gjøre opptrening av gange utfordrende og fysisk tungt, både for pasienten og fysioterapeuten som trener med pasienten. Det kan også være utfordrende og vanskelig å trene hardt nok til å få effekt av treningen. En aktuell måte å trene opp igjen gangfunksjon, kan derfor være ved hjelp av såkalt vektavlastet tredemølletrening. I slik trening går pasienten på en tredemølle, mens hun/han har på seg en sele som er festet til et vektavlastningssystem. Slik kan gangfunksjon lettere trenes med god trygghet, høy intensitet og over relativt lange distanser. En forutsetning for at slik trening er effektivt er imidlertid at ikke pasienten går veldig forskjellig på tredemøllen i forhold til slik vi mennesker går til vanlig og som er målet med treningen. Aaslund har derfor i sin avhandling satt fokus på hvordan gange blir påvirket under slik trening både hos friske og hos pasienter etter slag, og hvor raskt gangmønstret stabiliserer seg på tredemøllen. Det ble funnet at selv om både tredemøllen, selen og vektavlastningssystemet påvirker hvordan vi går, ble ikke gangmønstret for pasienter etter slag forverret når de gikk på tredemølle med vektavlastning. Tendensen var heller at gangmønsteret var litt bedre, for eksempel tok pasientene litt lengre steg og de haltet litt mindre når de gikk på tredemøllen sammenlignet med når de gikk på gulvet. Det ble også funnet at pasientene gikk best på tredemøllen når de gikk fort. Om dette gangmønsteret er overførbart til vanlig gangsituasjoner er et tema for videre forskning. To av artiklene i doktorgradsavhandlingen er publisert: Aaslund MK, Helbostad JL, Moe-Nilssen R. Familiarisation to body weight supported treadmill training for patients post-stroke. Gait Posture 2011 Oct;34(4): Aaslund MK, Moe-Nilssen R. Treadmill walking with body weight support effect of treadmill, harness and body weight support systems. Gait Posture 2008 Aug;28(2):303-8.

4 ÅRSMØTESEMINAR, OSLO MARS 2012 TEMA: REHABILITERING Årsmøteseminaret ble holdt på Idrettshøyskolen og temaet var rehabilitering. En godt og bredt utvalg forlesere kom for å bidra med funn og observasjoner fra forskning og klinikk. Psykologspesialist Elin Fjerstad arbeider ved Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet, og har selv erfaring som pasient med revmatologisk sykdom. Hennes innlegg hadde tittelen Frisk og kronisk syk, og hun snakket om hvordan det var å ikke bare skulle være pasient/syk, men å også være en person med venner, familie og interesser. Hun fortalte også om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer mot depresjon hos pasienter med kroniske sykdommer. Fysioterapeut Ingrid Eitzen fra Norsk senter for aktiv rehabilitering disputerte i 2010 med avhandlingen Knee function and rehabilitation after anterior cruciate ligament injury. Early functional assessments and interventions (UiO). Hennes innlegg var en grundig gjennomgang av rehabiliteringsregimer i forbindelse med skade eller operasjon av fremre korsbånd. Et viktig poeng var at et intensivt 5-ukers treningsprogram tidlig etter skade kan gi god effekt på styrke og funksjon, og at personer med skade på fremre korsbånd bør tilbys trening uavhengig av om de skal opereres eller ikke. Eitzens forelesning, samt en artikkel om emnet som er publisert i danske fysioterapeuten ligger på Faggruppen NORs nettside (http://www.fysio.no/organisasjon/fag grupper/nevrologi-ortopedi-ogrevmatologi-nor). Kjartan Vibe Fersum er manuell terapeut med egen klinikk, og er i tillegg postdc ved Institutt for samfunnsmedisinske fag (UiB). Kjartan Vibe Fersum Vibe Fersum har arbeidet med den kjente australske forskeren og manuell terapeuten Peter O Sullivan om et subklassifiseringssystem for ryggplager, for eksempel om hvorvidt smertene er sentralt eller perifert mediert. Ved perifert medierte ryggsmerter er det utviklet en algoritme basert blant annet på

5 pasientens bevegelsesmønster. Subklassifiseringen gir videre utgangspunkt for behandlingsstrategi, og kognitiv terapi er verktøy som blir mer og mer aktuelt for å få til varige endringer i atferd. Fysioterapeut Ingerid Kleffelgård fra Ullevål Universitetssykehus presenterte tiltak i tidlig rehabilitering etter traumatisk hjerneskade. Psykolog og professor Terje Manger fra Universitetet i Bergen fortalte om kognitive tilnærminger innen rehabilitering. Begrep som self-efficacy og Banduras teorier om mestring ble gjennomgått. To tidligere NOR-styremedlemmer fant tonen på årsmøteseminaret; Marit Vardenær og Mona Aaslund Fra Bergen kom overlege Håkon Hofstad og fysioterapeut Joanna Hauken for å fortelle om Slagbehandlingskjeden. De første resultatene fra det store forskningsprosjektet som pågår rundt kjeden begynner å tikke inn, men enda gjenstår mange analyser før vi får svar. Joanna Hauken fortalte om arbeidet med å utvikle et dagrehabiliterings- og oppsøkende rehabiliteringstilbud i Bergen kommune. Marja fra AKUMED viste frem utstyr. Avslutningsvis snakket fysioterapeutene Terje Nitter fra TONUS fysioterapi og trening, og Olympiatoppen og fysioterapeut Bård Bogen fra Institutt for samfunnsmedisinske fag (UiB) om viktigheten av å trene motorisk kontroll i tillegg til «vanlig» apparattrening. Faggruppen NORs årsmøteseminar ble arrangert i samarbeid med AKUMED:

6 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NFFs FAGGRUPPE NOR Dato År: 2012 SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for Regnskap for Fastsettelse av kontingent for inneværende år 6. Budsjett for Valg 8. A. Orientering om kompetansemål for Nevro- Orto- Revma spesialist B. Fagruppe NORs måldokument C. Til orientering oppdaterte vedtekter for faggruppe NOR 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Møteleder: Birgit Gran Referent: Aarid Olsen og Bård Bogen Underskrivere: 1. Torunn Grenstad 2. Joanna Hauken AVSTEMMING VEDTATT 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag fra styret: Innkalling og saksliste Forslag til vedtak : Årsmøtet 2012 godkjenner innkallingen og sakslisten til årsmøtet AVSTEMMING: VEDTATT

7 3. Årsberetning for 2011 Fra styret: Årsberetning for NFFs Faggruppe NOR for 2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen for 2011 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 4. Regnskap 2011 Fra styret: Regnskap for NFFs Faggruppe NOR for 2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap for 2011 for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av Representantskapsmøte 2012 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 5. Fastsettelse av kontingent for inneværende år Fra styret: Kontingent for 2012 Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten har vært uendret (kr 350,-) i mange år og foreslås økt til kr 400,-. Som tidligere vedtatt (2007) så betaler studenter, turnuskandidater og pensjonister halv pris = kr. 200,-. Medlemmer må selv gjøre styret oppmerksom på at de er berettiget til redusert kontingent. For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT Innspill fra salen: Styret kan til neste gang vurdere å gjøre forskjellen i seminaravgift større mellom medlemmer og ikke-medlemmer.

8 6. Budsjett for 2012 Fra styret: Budsjett for 2012 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet 2012 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn og godkjenner faggruppens budsjett for 2012 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 7. Valg (Se mønstervedtektene pkt. 7 for fag- og interessegrupper) Valgkomiteen har innstilt Bodil Bjørnholm Singstad som nytt styremedlem etter Mona Aaslund. Willemijjn Vervaat og Aarid Olsen stiller til gjenvalg. Der ble ikke fremmet noen benkeforslag på Årsmøtet, og styret setter seg sammen slik etter valget: Valg Kandidat Stemmer Resultat Leder Birgit Gran (ikke på valg) Styremedlem Bodil Bjørnholm Singstad 17 Valgt Styremedlem Willemijn Vervaat 17 Valgt Styremedlem Aarid Olsen (gjenvalg) 17 Valgt Styremedlem Bård Bogen (ikke på valg) Styremedlem Anne Drønen (ikke på valg) Styremedlem Susan Dagnall (ikke på valg) Valgkomite Bård Bogen 17 Valgt Valgkomite Kirsten Enger (ikke på valg) Valgkomite Gerlinde Denecke (ikke på valg)

9 Styrets oppnevnte representanter inn mot spesialistordningen bes om å fortsette i sine verv: 1) Bård Bogen (ortopedi) 2) Julia Hetebrij (nevrologi) 3) Grete M. Homstøl (revmatologi) 8. Andre forhold 8.1 Orientering om Kompetansemål for Nevro-, Orto-, Revma- spesialist. Den nye spesialistordningen som bygger på en mastergrad skal fylle bestemte kompetansekrav i tillegg til veiledet praksis. Faggruppe NOR har bidratt i utarbeidelsen av kompetansekravene i løpet av siste år. Den endelige ordningen finner man på NFF sine nettsider. For: Mot: Avh: VEDTATT/IKKE VEDTATT 8.2 Faggruppe NORs måldokument og handlingsplan (se vedlegg). Målene til faggruppen må sees i sammenheng med NFFs mål. Birgit orienterte om endringer i dokumentene, i henhold til ønsker fra NFF. Hun orienterte også om NOR sin nettside og om Medlemsbladet som nå sendes elektronisk. Forslag til vedtak fra styret: Årsmøte godkjenner mål og handlingsplan for Innspill fra salen: 1) Ønske om at Nettsiden inneholder informasjon om relevante kliniske tester for de tre fagområdene. 2) Mona oppfordrer medlemmene til å sende inn forslag til tester, men også informasjon om arrangementer, nyheter osv. Årsmøtet foreslår å ta dette med inn i Handlingsplanen. For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 8.3 Oppdaterte vedtekter iht. Landsmøte vedtak til orientering (se vedlegg) Birgit orienterte om at vedtektene er godkjent sentralt i NFF. Forslag til vedtak fra styret: Tas til etteretning For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 8.4 Omorganisering av NFF Birgit orienterte om at omorganiseringen av NFF skal diskuteres i representanskapsmøte. Hun ønsker innspill fra medlemmene om hvilke oppgaver de

10 ønsker at Faggruppene skal engasjere seg i, og sender ut spørsmålsskjema til alle på . Forslag til vedtak fra styret: For: Mot: Avh: VEDTATT/IKKE VEDTATT Signert av Joanna Hauken og Torunn Grenstad HUSK VERDENS FYSIOTERAPIDAG 8. SEPTEMBER! Norsk ortopedisk forening avholder sitt høstmøte 24. til 26. oktober 2012

11 Stipendrapport fra Kristine Risum, som har vært på CRPS-kongress

12 Faggruppens egen Aarid Liland Olsen har nylig levert sin masteroppgave ved masterprogrammet i klinisk fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, og her er et sammendrag: Bakgrunn: Langvarige muskel-skjelettlidelser, herunder de inflammatoriske, utgjør den viktigste årsaken til sykelighet og funksjonshemming i Norge. Sykdommene fører til endringer på det fysiske og det psykologiske plan, og personlige ressurser spiller en viktig rolle for effekten av fysioterapi for pasientgruppen. Der er behov for å evaluere og videreutvikle behandlingstiltak som involverer og aktiverer pasienten i en læringsprosess. Hensikt: Formålet med studien er å kvalitetssikre et eksisterende behandlingstilbud på en revmatologisk sykehusavdeling, der en anvender fysioterapimetoden basal kroppskjennskap. Metode: Det ble tatt i bruk en fenomenologisk metode som inkluderte fokusgruppeintervju og personlig dybdeintervju. 7 informanter fra revmatologisk avdeling deltok i fokusgruppeintervju og 4 informanter fra privat praksis deltok i dybdeintervju. De hadde deltatt i gruppebehandling med bruk av basal kroppskjennskap i snitt 4 ganger (min 3, max 7). Informantene ble invitert til å beskrive sine erfaringer med terapiformen og hvordan de gjør seg nytte av erfaringene i hverdagen. Hvert intervju ble tatt opp på bånd og transkribert. Analysen av intervjumaterialet hadde som formål å trekke ut essensen av informantenes beskrivelser, og var basert på Giorgis fire-trinns fenomenologiske analyse. Fra materialet trådte det frem 3 hovedtema. Det første, «Prosesslæring», handler om hvordan pasientene gjør erkjennelser på bakgrunn av kontakt med og kjennskap til kroppens signaler. Under det andre, «Jeg har et verktøy» illustreres hvordan erfaringene fra behandlingen er omsatt til nye handlingsstrategier i hverdagen. Det tredje, «Å være og lære i gruppen», omhandler faktorer som virket fremmende eller hindrende for læring i gruppesituasjonen. Konklusjon: Datamaterialet som er kommet frem i studien kan tyde på at gruppebehandling med anvendelse av basal kroppskjennskap som gruppebehandling kan bidra til å aktivere pasienters egne ressurser gjennom å øke forståelsen av mentale og fysiske reaksjoner. En gruppe pasienter med langvarige (inflammatoriske) muskel-skjelettplager beskriver at erfaringer fra gruppen kan brukes som et verktøy til å finne nye bevegelsesstrategier i hverdagen. Videre forskning på feltet er nødvendig for å kunne generalisere funnene. Nytt fra veven.. App med hjemmeøvelser for Parkinson-pasienter, se det danske fysioterapiforbundets hjemmesider: Canadisk nettsted om slagrehabilitering;

13 FORSKNING.. Shoulder- and back-muscle activation during shoulder abduction and flexion using a bodyblade pro versus dumbbells. Parry JS, Straub R, Cipriani DJ. J Sport Rehabil Aug;21(3): SAMMENHENG: Bodyblade Pro brukes til skulderrehabilitering etter skade. Motstanden kommer fra svingninger i «bladet»; raskere svingninger tilsvarer større motstand. Imidlertid er forskning som støtter bruk av Bodyblade Pro knapp, særlig sammenlignet med bruk av manualer. MÅL: Å sammenligne muskelaktivitet, ved hjelp av elektromyografi (EMG), i ryggen og skulderregionen under skulderøvelser med Bodyblade Pro versus trening med manualer. DESIGN: Randomisert crossover-studie. STED: San Diego State Universitys biomekanikklaboratorium. DELTAKERE: 11 friske mannlige deltakere, alder år. INTERVENSJON: Deltakere utførte skulderfleksjon og -abduksjonsøvelser ved hjelp av en Bodyblade Pro og manualer (5, 8, og 10 lbs), mens EMG registrert aktivitet i m. deltoideus, m. pectoralis major,m. infraspinatus, m. serratus anterior, og m. erector spinae. Gjennomsnitt av maksimal muskelaktivitet (% maks frivillig isometrisk kontraksjon) ble separat målt for skulder abduksjon og fleksjon i området 85 til 95. Forskjeller mellom treningformer ble analysert med one-way repeated measures ANOVA. RESULTATER: Bodyblade Pro produserte større muskel aktivitet enn bruk av manualer. Forskjellene var signifikante for alle muskler (alle p <0.01) med unntak av erector spinae under skulderfleksjon med 10lbs-manualer. EMG-aktivitet for Bodyblade Pro overskred 50% av maksimal voluntær isometrisk kontraksjon ved både skulderfleksjon og -abduksjon. Ved manualtrening nærmet man seg kun denne effekten ved bruk av 10lbs-manualer.. KONKLUSJON: Bruk av Bodyblade Pro rekrutterte flere skulder- og ryggmuskler enn bruk av manualer. Bodyblade Pro kan aktivere flere muskler i en enkelt øvelse, og dermed redusere behovet for flere manual-øvelser. Bodyblade Pro er effektivt for skulder- og ryggmuskelaktivering og anbefales for bruk innen rehabilitering.

14 Falske busstopp for Alzheimer-pasienter i Tyskland! OPProjects/MissingAlzheimersDiseasePatientInitiative/AlzheimersSuccessStory/tabid/1007/Default.aspx?id =1665&utm_medium=referral&utm_source=pulsenews Tyske sykehjem startet en trend som spredt seg blant europeiske sykehjem: Falske bussholdeplasser for Alzheimer-pasienter. ikke der. Ideen ble først prøvd på Benrath Senior Center i Düsseldorf, Tyskland, som slo seg sammen med en lokal omsorgsforening og avdeling for offentlig transport om å bygge en eksakt kopi av et standard busstopp utenfor sykehjemmet, med en liten forskjell: Busser stopper Før dette unike systemet ble opprettet var sykehjemmet avhengig av at politiet hentet Alzheimer-pasienter som ofte ønsket å gå til hjem og familie som ikke fantes. Etter nøye observasjon la ansatte merke til at pasienter som ville dra fra sykehjemmet ofte gikk rett til den transportmuligheten de kjente best: Buss. Bakgrunnen for at denne typen «bedrag» fungerer er at mens kortidshukommelsen er sterkt redusert fungerer langtidshukommelsen fremdeles: De vet busskiltet betyr og husker at hvis de venter der, så kommer de hjem.. Busstoppet reduserer følelsen av panikk. Hvis en forvirret person bestemte seg for at det var nødvendig for henne å gå hjem umiddelbart, fordi hennes barn var helt alene og ventet på henne, trengte ikke pleiepersonellet å holde henne igjen eller snakke henne fra det, i stedet kunne de si: "Det er greit, der er busstoppet. "Dermed vil pasienten gå dit og sitte og vente. Å vite at hun var på vei hjem ville gjøre at hun slappet av, og tilslutt ville hun til slutt glemme hvorfor hun var der. Personalet kan deretter gå bort til pasienten og fortelle at bussen er forsinket og invitere inn på en forfriskning mens hun venter. Etter hvert vil mange pasienter ha glemt hvorfor de ønsket å dra i utgangspunktet. Dette systemet har blitt så vellykket at mange sykehjem over hele Tyskland og Europa har bygget slike "falske bussholdeplasser".

15 ADRESSELISTE FAGGRUPPE NOR Leder/Kasserer Birgit Gran Øvre Sædalsv.47, 5099 Bergen Telefon: mobil: arbeid: Fax: og Nestleder Anne E. Drønen Pavelsvei 19, 5067 Bergen Telefon mobil: privat: , Redaktør Fagbladet /web-ansvarlig Bård Bogen Sandvikens Torggt. 4, 5036 Bergen Telefon: mobil : Sekretær Bodil Singstad Tvetestien 6 c, 7020 Trondheim Telefon: mobil : arbeid: E-postadresse: og Kontaktperson nevrologi Susan Marie Dagnall Lotsberg Lyngveien 25, 5101 Eidsvågneset Telefon: mobil : arbeid: privat: og Kontaktperson ortopedi Willemijn Vervaat Lægdesvingen 90 C, 5096 Bergen Telefon: mobil: og Kontaktperson revmatologi Aarid Liland Olsen Conrad Mohrsvei 34B, 5072 Bergen Telefon: mobil: arbeid: og

16

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 I dette nummeret kan du lese om: Spesialistordningen Årsmøteseminaret 2013 Nytt styremedlem Motiverende intervju NFFs fagdager Årsrapport Protokoll fra Årsmøtet

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011 Fysioterapeuter er sentrale i rehabiliteringen av skadete soldater i krigene i Iran og Afghanistan, og amerikanske myndigheter

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Move your ass and your mind will follow Innlegg påp Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mekanismer og motivasjon Hvordan kan vi påvirke

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag

Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag NFF s temadager om fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi Oslo 18. juni 2010 1 Hjerneslag (Ellekjær, Tidsskriftet 2007, Fjærtoft

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Region Vest. Aslaug Kleiveland. Gjenvalg som Leder

Region Vest. Aslaug Kleiveland. Gjenvalg som Leder Region Vest Aslaug Kleiveland Gro Annette Noremark Gjenvalg som Leder Gjenvalg Hordaland Bedriftshelsetjeneste og Privatpraksis region.vest@fysio.no groannette@hotmail.com Utdannet fysioterapeut fra Bergen

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte Scandic Elgstua. Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel)

Årsmøte Scandic Elgstua. Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel) Årsmøte Scandic Elgstua Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel) Saksliste og saksdokumenter for årsmøte. Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.januar 2016. Årsmøtet avholdes den

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Elisabeth Wiken Telenius PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Agenda Hvorfor? Hva er trening? EXDEM-fakta HIFE Hvorfor styrketrening? Styrketrening

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Referat fra FYSIO Norges Landsmøte

Referat fra FYSIO Norges Landsmøte ref. Saksbehandler Ane Nordstrand Elektronisk postadresse sekretarfysio@gmail.com Referat fra FYSIO Norges Landsmøte 26.01.13 12 personer er til stede inkludert nye og gamle styremedlemmer i tillegg til

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

26 /13. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Videreføring av FAKTA-prosjektet ESARK-40-201205318-45

26 /13. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Videreføring av FAKTA-prosjektet ESARK-40-201205318-45 26 /13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Videreføring av FAKTA-prosjektet HEBE ESARK-40-201205318-45 Hva saken gjelder: FAKTA-prosjektet (funksjon, aktivitet og arbeid) er et pågående samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt

Organisering og styring: Prosjektleder: Jan Lenndin, Psykolog; Overordnet faglig og økonomisk ansvar. Overordnet ansvar for videreføring av prosjekt Innledning Denne rapporten presenterer resultatene av Team-basert rehabilitering av langvarige smertetilstander med kunnskapsbasert biopsykososial tilnærming omstilling og utvikling av eksisterende tilbud,

Detaljer

Referat fra FYSIO Norges Landsmøte 27.01.12

Referat fra FYSIO Norges Landsmøte 27.01.12 ref. Saksbehandler Lars Havig Berge Elektronisk postadresse sekretarfysio@gmail.com Referat fra FYSIO Norges Landsmøte 27.01.12 15 personer er til stede inkludert nye og gamle styremedlemmer. Sak 01/12

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege 29.9.16 psykologspesialist Elin Fjerstad ENHET FOR PSYKISKE HELSETJENESTER I SOMATIKKEN 1. Akutttjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Trening med høy intensitet

Trening med høy intensitet Trening med høy intensitet Styrke og utholdenhetstrening etter hjerneslag Tor Ivar Gjellesvik Klinikk for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Avdeling for ervervet hjerneskade St. Olavs Hospital Trondheim

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer