NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012"

Transkript

1 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012 I en amerikansk studie undersøkte man pasienter med kneleddslitasje, som enten hadde fått kneprotese eller ikke. 7 år etter var «all-cause mortality» halvert hos dem som fikk kneprotese. Det ble tilskrevet at pasientene hadde mindre vondt og kunne være mer aktive når de hadde fått kneprotese. Andre forskere poengterer at det likevel ikke betyr at alle som har kneleddsslitasje skal ha protese.

2 REDAKTØREN: «Fysioterapi er et håndverk» er det mange som, med rette, sier. Jeg tror det er enormt viktig at fysioterapeuter kan være hands-on, med blikk for detaljer og med fokus på individet og behandling deretter. I verktøykassen finnes både massasje, øvelser, ultralyd, laser, mobilisering, teiping og mere til, med både klinisk erfaring og forskning som underbyggelse. Samtidig er det kanskje også viktig å kunne være uspesifikk? Fysisk aktivitet er i skuddet som aldri før, og virkningen av fysisk aktivitet som forebyggende tiltak er udiskutabel. For eksempel; i sykkellandet Danmark har man studert «all-cause mortality» hos personer som syklet til jobb versus dem som ikke syklet, og funnet en nesten 30% lavere dødsrisiko. I en annen studie fra i New England Journal of Medicine fant man ut at dem som gikk 10 timer i uken eller mer hadde en nesten halvert dødsrisiko sammenlignet med dem som gikk minimalt. Og blant friske kvinner var det 50% større dødelighet hos dem som satt 40 timer i uken eller mer (TV-titting, bilkjøring etc) enn hos dem som satt minimalt. Fysisk aktivitet gir beskyttelse mot hjerteinfarkt, hjertesvikt, type II-diabetes, tarmkreft, brystkreft, hypertensjon og høyt kolesterol. Spennende studier viser også effekt på depresjon og kognitiv svikt. I tillegg ser det ut til å være en god, ekstra effekt ved å trene, og ikke bare være fysisk aktiv, i hvert fall med tanke på bedret funksjon. Sannheten er vel også at Nordmenn trenger dette sårt. Vi er nemlig ikke fullt så aktive som vi liker å tro. I en undersøkelse i 20 land kom Norge på 10. plass på listen over hvor mange som er inaktive, bak over både USA og Sverige. På listen over hvor flest oppga høyt aktivitetsnivå kom Norge på 9. plass, bak for eksempel Portugal, Kina og USA. I folkehelsesammenheng er det viktig å treffe bredt, med omfattende tiltak. Er vi på plass når sykkelplaner skal lages? Eller da Nasjonal gå-strategi ble utarbeidet (http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig%20transport/g%c3%a5ende)? Hva med et leserbrev? Eller hva med en tur innom planavdelingen hos kommunen for å se hvordan tilgjengeligheten for barn og eldre skal bli i ditt nabolag? La fysioterapeuter kombinere sin kompetanse om helse og bevegelse med engasjement for løsninger som lar folk flest kunne være aktive. Redaktør Bård Bogen er egentlig for tung og treig til å løpe men gjør det likevel. Om vinteren blir han forbigått på langrennski av folk som er nesten dobbelt så gamle som ham selv, men han er (nesten) like blid for det. Han nekter også å feste hælen og kjører fremdeles telemark. Denne lederen ble skrevet mens han hørte på Mogwai.

3 Doktorgrad: Gange på tredemølle med vektavlastning Mona Kristin Aaslund disputerte fredag 27. april 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Treadmill walking with body weight support. Etter skade eller sykdom kan det være vanskelig å gå, og å bære sin egen kroppsvekt i gående. Dette kan gjøre opptrening av gange utfordrende og fysisk tungt, både for pasienten og fysioterapeuten som trener med pasienten. Det kan også være utfordrende og vanskelig å trene hardt nok til å få effekt av treningen. En aktuell måte å trene opp igjen gangfunksjon, kan derfor være ved hjelp av såkalt vektavlastet tredemølletrening. I slik trening går pasienten på en tredemølle, mens hun/han har på seg en sele som er festet til et vektavlastningssystem. Slik kan gangfunksjon lettere trenes med god trygghet, høy intensitet og over relativt lange distanser. En forutsetning for at slik trening er effektivt er imidlertid at ikke pasienten går veldig forskjellig på tredemøllen i forhold til slik vi mennesker går til vanlig og som er målet med treningen. Aaslund har derfor i sin avhandling satt fokus på hvordan gange blir påvirket under slik trening både hos friske og hos pasienter etter slag, og hvor raskt gangmønstret stabiliserer seg på tredemøllen. Det ble funnet at selv om både tredemøllen, selen og vektavlastningssystemet påvirker hvordan vi går, ble ikke gangmønstret for pasienter etter slag forverret når de gikk på tredemølle med vektavlastning. Tendensen var heller at gangmønsteret var litt bedre, for eksempel tok pasientene litt lengre steg og de haltet litt mindre når de gikk på tredemøllen sammenlignet med når de gikk på gulvet. Det ble også funnet at pasientene gikk best på tredemøllen når de gikk fort. Om dette gangmønsteret er overførbart til vanlig gangsituasjoner er et tema for videre forskning. To av artiklene i doktorgradsavhandlingen er publisert: Aaslund MK, Helbostad JL, Moe-Nilssen R. Familiarisation to body weight supported treadmill training for patients post-stroke. Gait Posture 2011 Oct;34(4): Aaslund MK, Moe-Nilssen R. Treadmill walking with body weight support effect of treadmill, harness and body weight support systems. Gait Posture 2008 Aug;28(2):303-8.

4 ÅRSMØTESEMINAR, OSLO MARS 2012 TEMA: REHABILITERING Årsmøteseminaret ble holdt på Idrettshøyskolen og temaet var rehabilitering. En godt og bredt utvalg forlesere kom for å bidra med funn og observasjoner fra forskning og klinikk. Psykologspesialist Elin Fjerstad arbeider ved Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet, og har selv erfaring som pasient med revmatologisk sykdom. Hennes innlegg hadde tittelen Frisk og kronisk syk, og hun snakket om hvordan det var å ikke bare skulle være pasient/syk, men å også være en person med venner, familie og interesser. Hun fortalte også om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer mot depresjon hos pasienter med kroniske sykdommer. Fysioterapeut Ingrid Eitzen fra Norsk senter for aktiv rehabilitering disputerte i 2010 med avhandlingen Knee function and rehabilitation after anterior cruciate ligament injury. Early functional assessments and interventions (UiO). Hennes innlegg var en grundig gjennomgang av rehabiliteringsregimer i forbindelse med skade eller operasjon av fremre korsbånd. Et viktig poeng var at et intensivt 5-ukers treningsprogram tidlig etter skade kan gi god effekt på styrke og funksjon, og at personer med skade på fremre korsbånd bør tilbys trening uavhengig av om de skal opereres eller ikke. Eitzens forelesning, samt en artikkel om emnet som er publisert i danske fysioterapeuten ligger på Faggruppen NORs nettside (http://www.fysio.no/organisasjon/fag grupper/nevrologi-ortopedi-ogrevmatologi-nor). Kjartan Vibe Fersum er manuell terapeut med egen klinikk, og er i tillegg postdc ved Institutt for samfunnsmedisinske fag (UiB). Kjartan Vibe Fersum Vibe Fersum har arbeidet med den kjente australske forskeren og manuell terapeuten Peter O Sullivan om et subklassifiseringssystem for ryggplager, for eksempel om hvorvidt smertene er sentralt eller perifert mediert. Ved perifert medierte ryggsmerter er det utviklet en algoritme basert blant annet på

5 pasientens bevegelsesmønster. Subklassifiseringen gir videre utgangspunkt for behandlingsstrategi, og kognitiv terapi er verktøy som blir mer og mer aktuelt for å få til varige endringer i atferd. Fysioterapeut Ingerid Kleffelgård fra Ullevål Universitetssykehus presenterte tiltak i tidlig rehabilitering etter traumatisk hjerneskade. Psykolog og professor Terje Manger fra Universitetet i Bergen fortalte om kognitive tilnærminger innen rehabilitering. Begrep som self-efficacy og Banduras teorier om mestring ble gjennomgått. To tidligere NOR-styremedlemmer fant tonen på årsmøteseminaret; Marit Vardenær og Mona Aaslund Fra Bergen kom overlege Håkon Hofstad og fysioterapeut Joanna Hauken for å fortelle om Slagbehandlingskjeden. De første resultatene fra det store forskningsprosjektet som pågår rundt kjeden begynner å tikke inn, men enda gjenstår mange analyser før vi får svar. Joanna Hauken fortalte om arbeidet med å utvikle et dagrehabiliterings- og oppsøkende rehabiliteringstilbud i Bergen kommune. Marja fra AKUMED viste frem utstyr. Avslutningsvis snakket fysioterapeutene Terje Nitter fra TONUS fysioterapi og trening, og Olympiatoppen og fysioterapeut Bård Bogen fra Institutt for samfunnsmedisinske fag (UiB) om viktigheten av å trene motorisk kontroll i tillegg til «vanlig» apparattrening. Faggruppen NORs årsmøteseminar ble arrangert i samarbeid med AKUMED:

6 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NFFs FAGGRUPPE NOR Dato År: 2012 SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for Regnskap for Fastsettelse av kontingent for inneværende år 6. Budsjett for Valg 8. A. Orientering om kompetansemål for Nevro- Orto- Revma spesialist B. Fagruppe NORs måldokument C. Til orientering oppdaterte vedtekter for faggruppe NOR 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Møteleder: Birgit Gran Referent: Aarid Olsen og Bård Bogen Underskrivere: 1. Torunn Grenstad 2. Joanna Hauken AVSTEMMING VEDTATT 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag fra styret: Innkalling og saksliste Forslag til vedtak : Årsmøtet 2012 godkjenner innkallingen og sakslisten til årsmøtet AVSTEMMING: VEDTATT

7 3. Årsberetning for 2011 Fra styret: Årsberetning for NFFs Faggruppe NOR for 2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen for 2011 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 4. Regnskap 2011 Fra styret: Regnskap for NFFs Faggruppe NOR for 2011 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap for 2011 for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av Representantskapsmøte 2012 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 5. Fastsettelse av kontingent for inneværende år Fra styret: Kontingent for 2012 Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten har vært uendret (kr 350,-) i mange år og foreslås økt til kr 400,-. Som tidligere vedtatt (2007) så betaler studenter, turnuskandidater og pensjonister halv pris = kr. 200,-. Medlemmer må selv gjøre styret oppmerksom på at de er berettiget til redusert kontingent. For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT Innspill fra salen: Styret kan til neste gang vurdere å gjøre forskjellen i seminaravgift større mellom medlemmer og ikke-medlemmer.

8 6. Budsjett for 2012 Fra styret: Budsjett for 2012 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet 2012 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn og godkjenner faggruppens budsjett for 2012 For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 7. Valg (Se mønstervedtektene pkt. 7 for fag- og interessegrupper) Valgkomiteen har innstilt Bodil Bjørnholm Singstad som nytt styremedlem etter Mona Aaslund. Willemijjn Vervaat og Aarid Olsen stiller til gjenvalg. Der ble ikke fremmet noen benkeforslag på Årsmøtet, og styret setter seg sammen slik etter valget: Valg Kandidat Stemmer Resultat Leder Birgit Gran (ikke på valg) Styremedlem Bodil Bjørnholm Singstad 17 Valgt Styremedlem Willemijn Vervaat 17 Valgt Styremedlem Aarid Olsen (gjenvalg) 17 Valgt Styremedlem Bård Bogen (ikke på valg) Styremedlem Anne Drønen (ikke på valg) Styremedlem Susan Dagnall (ikke på valg) Valgkomite Bård Bogen 17 Valgt Valgkomite Kirsten Enger (ikke på valg) Valgkomite Gerlinde Denecke (ikke på valg)

9 Styrets oppnevnte representanter inn mot spesialistordningen bes om å fortsette i sine verv: 1) Bård Bogen (ortopedi) 2) Julia Hetebrij (nevrologi) 3) Grete M. Homstøl (revmatologi) 8. Andre forhold 8.1 Orientering om Kompetansemål for Nevro-, Orto-, Revma- spesialist. Den nye spesialistordningen som bygger på en mastergrad skal fylle bestemte kompetansekrav i tillegg til veiledet praksis. Faggruppe NOR har bidratt i utarbeidelsen av kompetansekravene i løpet av siste år. Den endelige ordningen finner man på NFF sine nettsider. For: Mot: Avh: VEDTATT/IKKE VEDTATT 8.2 Faggruppe NORs måldokument og handlingsplan (se vedlegg). Målene til faggruppen må sees i sammenheng med NFFs mål. Birgit orienterte om endringer i dokumentene, i henhold til ønsker fra NFF. Hun orienterte også om NOR sin nettside og om Medlemsbladet som nå sendes elektronisk. Forslag til vedtak fra styret: Årsmøte godkjenner mål og handlingsplan for Innspill fra salen: 1) Ønske om at Nettsiden inneholder informasjon om relevante kliniske tester for de tre fagområdene. 2) Mona oppfordrer medlemmene til å sende inn forslag til tester, men også informasjon om arrangementer, nyheter osv. Årsmøtet foreslår å ta dette med inn i Handlingsplanen. For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 8.3 Oppdaterte vedtekter iht. Landsmøte vedtak til orientering (se vedlegg) Birgit orienterte om at vedtektene er godkjent sentralt i NFF. Forslag til vedtak fra styret: Tas til etteretning For: 17 Mot: 0 Avh: 0 VEDTATT 8.4 Omorganisering av NFF Birgit orienterte om at omorganiseringen av NFF skal diskuteres i representanskapsmøte. Hun ønsker innspill fra medlemmene om hvilke oppgaver de

10 ønsker at Faggruppene skal engasjere seg i, og sender ut spørsmålsskjema til alle på . Forslag til vedtak fra styret: For: Mot: Avh: VEDTATT/IKKE VEDTATT Signert av Joanna Hauken og Torunn Grenstad HUSK VERDENS FYSIOTERAPIDAG 8. SEPTEMBER! Norsk ortopedisk forening avholder sitt høstmøte 24. til 26. oktober 2012

11 Stipendrapport fra Kristine Risum, som har vært på CRPS-kongress

12 Faggruppens egen Aarid Liland Olsen har nylig levert sin masteroppgave ved masterprogrammet i klinisk fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, og her er et sammendrag: Bakgrunn: Langvarige muskel-skjelettlidelser, herunder de inflammatoriske, utgjør den viktigste årsaken til sykelighet og funksjonshemming i Norge. Sykdommene fører til endringer på det fysiske og det psykologiske plan, og personlige ressurser spiller en viktig rolle for effekten av fysioterapi for pasientgruppen. Der er behov for å evaluere og videreutvikle behandlingstiltak som involverer og aktiverer pasienten i en læringsprosess. Hensikt: Formålet med studien er å kvalitetssikre et eksisterende behandlingstilbud på en revmatologisk sykehusavdeling, der en anvender fysioterapimetoden basal kroppskjennskap. Metode: Det ble tatt i bruk en fenomenologisk metode som inkluderte fokusgruppeintervju og personlig dybdeintervju. 7 informanter fra revmatologisk avdeling deltok i fokusgruppeintervju og 4 informanter fra privat praksis deltok i dybdeintervju. De hadde deltatt i gruppebehandling med bruk av basal kroppskjennskap i snitt 4 ganger (min 3, max 7). Informantene ble invitert til å beskrive sine erfaringer med terapiformen og hvordan de gjør seg nytte av erfaringene i hverdagen. Hvert intervju ble tatt opp på bånd og transkribert. Analysen av intervjumaterialet hadde som formål å trekke ut essensen av informantenes beskrivelser, og var basert på Giorgis fire-trinns fenomenologiske analyse. Fra materialet trådte det frem 3 hovedtema. Det første, «Prosesslæring», handler om hvordan pasientene gjør erkjennelser på bakgrunn av kontakt med og kjennskap til kroppens signaler. Under det andre, «Jeg har et verktøy» illustreres hvordan erfaringene fra behandlingen er omsatt til nye handlingsstrategier i hverdagen. Det tredje, «Å være og lære i gruppen», omhandler faktorer som virket fremmende eller hindrende for læring i gruppesituasjonen. Konklusjon: Datamaterialet som er kommet frem i studien kan tyde på at gruppebehandling med anvendelse av basal kroppskjennskap som gruppebehandling kan bidra til å aktivere pasienters egne ressurser gjennom å øke forståelsen av mentale og fysiske reaksjoner. En gruppe pasienter med langvarige (inflammatoriske) muskel-skjelettplager beskriver at erfaringer fra gruppen kan brukes som et verktøy til å finne nye bevegelsesstrategier i hverdagen. Videre forskning på feltet er nødvendig for å kunne generalisere funnene. Nytt fra veven.. App med hjemmeøvelser for Parkinson-pasienter, se det danske fysioterapiforbundets hjemmesider: Canadisk nettsted om slagrehabilitering;

13 FORSKNING.. Shoulder- and back-muscle activation during shoulder abduction and flexion using a bodyblade pro versus dumbbells. Parry JS, Straub R, Cipriani DJ. J Sport Rehabil Aug;21(3): SAMMENHENG: Bodyblade Pro brukes til skulderrehabilitering etter skade. Motstanden kommer fra svingninger i «bladet»; raskere svingninger tilsvarer større motstand. Imidlertid er forskning som støtter bruk av Bodyblade Pro knapp, særlig sammenlignet med bruk av manualer. MÅL: Å sammenligne muskelaktivitet, ved hjelp av elektromyografi (EMG), i ryggen og skulderregionen under skulderøvelser med Bodyblade Pro versus trening med manualer. DESIGN: Randomisert crossover-studie. STED: San Diego State Universitys biomekanikklaboratorium. DELTAKERE: 11 friske mannlige deltakere, alder år. INTERVENSJON: Deltakere utførte skulderfleksjon og -abduksjonsøvelser ved hjelp av en Bodyblade Pro og manualer (5, 8, og 10 lbs), mens EMG registrert aktivitet i m. deltoideus, m. pectoralis major,m. infraspinatus, m. serratus anterior, og m. erector spinae. Gjennomsnitt av maksimal muskelaktivitet (% maks frivillig isometrisk kontraksjon) ble separat målt for skulder abduksjon og fleksjon i området 85 til 95. Forskjeller mellom treningformer ble analysert med one-way repeated measures ANOVA. RESULTATER: Bodyblade Pro produserte større muskel aktivitet enn bruk av manualer. Forskjellene var signifikante for alle muskler (alle p <0.01) med unntak av erector spinae under skulderfleksjon med 10lbs-manualer. EMG-aktivitet for Bodyblade Pro overskred 50% av maksimal voluntær isometrisk kontraksjon ved både skulderfleksjon og -abduksjon. Ved manualtrening nærmet man seg kun denne effekten ved bruk av 10lbs-manualer.. KONKLUSJON: Bruk av Bodyblade Pro rekrutterte flere skulder- og ryggmuskler enn bruk av manualer. Bodyblade Pro kan aktivere flere muskler i en enkelt øvelse, og dermed redusere behovet for flere manual-øvelser. Bodyblade Pro er effektivt for skulder- og ryggmuskelaktivering og anbefales for bruk innen rehabilitering.

14 Falske busstopp for Alzheimer-pasienter i Tyskland! OPProjects/MissingAlzheimersDiseasePatientInitiative/AlzheimersSuccessStory/tabid/1007/Default.aspx?id =1665&utm_medium=referral&utm_source=pulsenews Tyske sykehjem startet en trend som spredt seg blant europeiske sykehjem: Falske bussholdeplasser for Alzheimer-pasienter. ikke der. Ideen ble først prøvd på Benrath Senior Center i Düsseldorf, Tyskland, som slo seg sammen med en lokal omsorgsforening og avdeling for offentlig transport om å bygge en eksakt kopi av et standard busstopp utenfor sykehjemmet, med en liten forskjell: Busser stopper Før dette unike systemet ble opprettet var sykehjemmet avhengig av at politiet hentet Alzheimer-pasienter som ofte ønsket å gå til hjem og familie som ikke fantes. Etter nøye observasjon la ansatte merke til at pasienter som ville dra fra sykehjemmet ofte gikk rett til den transportmuligheten de kjente best: Buss. Bakgrunnen for at denne typen «bedrag» fungerer er at mens kortidshukommelsen er sterkt redusert fungerer langtidshukommelsen fremdeles: De vet busskiltet betyr og husker at hvis de venter der, så kommer de hjem.. Busstoppet reduserer følelsen av panikk. Hvis en forvirret person bestemte seg for at det var nødvendig for henne å gå hjem umiddelbart, fordi hennes barn var helt alene og ventet på henne, trengte ikke pleiepersonellet å holde henne igjen eller snakke henne fra det, i stedet kunne de si: "Det er greit, der er busstoppet. "Dermed vil pasienten gå dit og sitte og vente. Å vite at hun var på vei hjem ville gjøre at hun slappet av, og tilslutt ville hun til slutt glemme hvorfor hun var der. Personalet kan deretter gå bort til pasienten og fortelle at bussen er forsinket og invitere inn på en forfriskning mens hun venter. Etter hvert vil mange pasienter ha glemt hvorfor de ønsket å dra i utgangspunktet. Dette systemet har blitt så vellykket at mange sykehjem over hele Tyskland og Europa har bygget slike "falske bussholdeplasser".

15 ADRESSELISTE FAGGRUPPE NOR Leder/Kasserer Birgit Gran Øvre Sædalsv.47, 5099 Bergen Telefon: mobil: arbeid: Fax: og Nestleder Anne E. Drønen Pavelsvei 19, 5067 Bergen Telefon mobil: privat: , Redaktør Fagbladet /web-ansvarlig Bård Bogen Sandvikens Torggt. 4, 5036 Bergen Telefon: mobil : Sekretær Bodil Singstad Tvetestien 6 c, 7020 Trondheim Telefon: mobil : arbeid: E-postadresse: og Kontaktperson nevrologi Susan Marie Dagnall Lotsberg Lyngveien 25, 5101 Eidsvågneset Telefon: mobil : arbeid: privat: og Kontaktperson ortopedi Willemijn Vervaat Lægdesvingen 90 C, 5096 Bergen Telefon: mobil: og Kontaktperson revmatologi Aarid Liland Olsen Conrad Mohrsvei 34B, 5072 Bergen Telefon: mobil: arbeid: og

16

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011 Fysioterapeuter er sentrale i rehabiliteringen av skadete soldater i krigene i Iran og Afghanistan, og amerikanske myndigheter

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd

Klassifisering av ryggsmerter. 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no. Skulderproblemer på juniornivå. Både jubel og kritikk. Viktigste krav innfridd 7.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Klassifisering av ryggsmerter Viktigste krav innfridd Både jubel og kritikk Skulderproblemer på juniornivå Nulltoleranse for overgrep Bilferie med hotell LESERTILBUD

Detaljer

4.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Kreftrelatert behandling. Skyts mot alternativ. Raskere til rehabiltering. Altfor mange blir operert

4.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Kreftrelatert behandling. Skyts mot alternativ. Raskere til rehabiltering. Altfor mange blir operert 4.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kreftrelatert behandling Tyngre styrketrening for eldre Skyts mot alternativ behandling Raskere til rehabiltering Altfor mange blir operert INNHOLD: Touchscreen og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Juni 2008, årgang 26 Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar frasene tettar

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium

Trening ved funksjonsnedsettelser. 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Veileder psykiatriske. Hvem bør bli regionledere? Nytt doktorgradsstudium 10.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Trening ved funksjonsnedsettelser Nytt doktorgradsstudium Hvem bør bli regionledere? Veileder psykiatriske pasienter NFFs studentpris 2013 Vi er eneforhandler i Norden

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Et langt og godt liv 480 % nye avtalehjemler Rehabilitering og kultur Ny spalte: Det etiske hjørnet PSFS - et nyttig verktøy innhold Fysioterapeuten nr. 2.2013/80

Detaljer

Oslo 5.-6. april 2013

Oslo 5.-6. april 2013 3.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Mestre egen hverdag Trente seg ut av rullestolen Hjelper krigsskadde fra Syria MT-autorisasjon en sjanseseilas Placebo mer enn kvakksalveri Oslo 5.-6. april 2013 Royal

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR.

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 1 2009 Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no NYHET:

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Møt Frøydis i Ungdomsrådet s. 47

Møt Frøydis i Ungdomsrådet s. 47 Hjerterom Nr. 1 2013 Foreningsnytt s. 49 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23058000 E-post: post@vmh.no

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26

fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 www.fysioterapeuten.no nr. 7 juni 2003 årgang 70 fysio terapeuten Faglig påfyll i Barcelona, side 12 Poliopionerer og trikkerebeller, side 8 Fysioterapi, lindring og trøst, side 26 REISER med egen transport

Detaljer

Ergonomi i barnehagen. 12.09 Årgang 76 www.fysioterapeuten.no. Helsedirektørens prioriteringer. Uenighet om kompetanse. Anbudsfeil kostet 30 jobben

Ergonomi i barnehagen. 12.09 Årgang 76 www.fysioterapeuten.no. Helsedirektørens prioriteringer. Uenighet om kompetanse. Anbudsfeil kostet 30 jobben 12.09 Årgang 76 www.fysioterapeuten.no Ergonomi i barnehagen Anbudsfeil kostet 30 jobben Uenighet om kompetanse Helsedirektørens prioriteringer En ny behandlingsmetode Jule- og nyttårskampanje Tilbudet

Detaljer