Forskningsaktivitet og ressursbruk. Akershus universitetssykehus 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsaktivitet og ressursbruk. Akershus universitetssykehus 2013"

Transkript

1 Forskningsaktivitet og ressursbruk Akershus universitetssykehus 2013

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Organisering og ressursbruk 4 2. Doktorgrader 6 3. Publikasjoner 7 4. Publikasjoner og doktorgrader siste fem år 8 5. Publiserende forskere 9 6. Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Innvilgelse av eksterne forskningsmidler Ahus og Campus Ahus Innvilgelse av interne forskningsmidler Fremragende forskningspris Fag og forskningsdag for befolkningen 20 Vedlegg: Forskningsgrupper 21 2

3 Innledning Resultatene i denne rapporten over forskningsaktiviteten ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i 2013 er hentet fra CRIStin (Current Research Information System In Norway). Denne databasen inneholder vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. I rapporten presenteres også en oversikt over ansatte på Ahus som har disputert for doktorgraden i Denne oversikten er basert på rapportering til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Videre gir rapporten en oversikt over antall publiserende forskere og deres forskingsproduksjon, forskernes kjønns- og alderssammensetning, samt hvilke samarbeidspartnere forskerne har nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til doktorgrader og publikasjoner er tildeling av forskningsmidler en viktig måleparameter for forskning. Rapporten inneholder derfor en oversikt over hvilke forskere og forskningsgrupper som har fått tildelt intern og ekstern finansiering basert på konkurranse. Innledningsvis i rapporten gis en kort beskrivelse av forskningsorganisering og ressursbruk til forskning ved Ahus. Lørenskog, Øystein Mæland Administrerende direktør Hilde Lurås Direktør for forskning og innovasjon 3

4 1. Organisering og ressursbruk Som figur 1 viser er forskningsaktiviteten på Ahus organisatorisk tilknyttet to ulike rapporteringslinjer; Universitetet i Oslo (UiO) (rødt) og Ahus (blått). Ledelsesmessig møtes de to linjene både ved at lederne i de tre UiO klinikkene har delte stillinger, ved et felles ledermøte for forskning (nederste grønne boks) og ved et felles forskningsutvalg (øverste grønne boks). Felles forskningsutvalg er forankret i Samarbeidsavtalen mellom UiO og Ahus. Figur 1: Organisering av forskning på Ahus Forskningssenteret Hilde Lurås Divisjon for psykisk helsevern Torleif Ruud Divisjon for diagnostikk og teknologi Tor-Arne Hagve Medisinsk divisjon Helge Røsjø Barneog ungdoms- Klinikken Britt Nakstad Kirurgisk divisjon Tom Øresland Kvinneklinikken Anne Eskild Ortopedisk klinikk Asbjørn Årøen Medisinsk fakultet Akershus Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin Forskningsutvalget Leder Tor-Arne Hagve Administrerende direktør Ahus,Campus, UiO Ledermøte for forskning Viseadministrerende direktør Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Hilde Lurås Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Klinikk for kirurgiske fag Tom Øresland I 2013 utgjorde total ressursbruk til forskning ved Ahus 122 årsverk. Dette er fordelt på 300 forskningsaktive som følge av at de fleste har kombinerte stillinger mot klinikk. I tillegg finansierer UiO nesten 30 årsverk ved sykehuset. Ahus har to kombinerte stillinger med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), en i Divisjon for psykisk helse og en i Avdeling for helsetjenesteforskning. Den sentralt plasserte forskningsstøtten er dels finansiert fra UiO og dels fra Ahus, og utgjør totalt 15,5 årsverk fordelt på 20 personer. Forskningsstøtten inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank og administrative tjenester. I tabell 1 er det en oversikt over hvordan disse årsverkene er fordelt per divisjon. Hvis vi for eksempel ser på kolonnen for divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) har den divisjonen totalt 2,4 UiO årsverk og 12,8 Ahus årsverk fordelt på 32 personer. Videre ser vi at 29 av årsverkene er internt finansiert, mens tre er finansiert eksternt. De fleste eksterne ressursene som tilføres forskningsprosjektene er finansiert av Helse Sør Øst. Tilsvarende informasjon for de andre divisjonene finnes i kolonnene mot høyre. Disse tallene er basert på rapportering til NIFU for 2013 og har derfor ikke ivaretatt omorganiseringsprosessen hvor Ortopedisk avdeling ble egen klinikk fra 1. januar Det er per i dag 19 aktive forskningsgrupper på Ahus. En oversikt over disse gruppene finnes i vedlegget. 4

5 Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk (personer) DDT PSYK KIR MED KK BUK HØKH Forskningsstøtte Adm Internt finansiert 11,7 (29) 13,8 (25) 7,2 (42) 26,1 (92) 1,5 (2) 1,6 (7) 3,2 (6) 5,5 (10) 3 (3) Eksternt finansiert 1,1 (3) 8,4 (17) 1,3 (5) 20 (40) 5,4 (13) 1,7 (7) 19,7 (40) Ahus totalt 12,8 22,2 8, ,3 23 5,5 3 UiO totalt 2,4 0,9 8,5 13 1,4 2,1 1,6 3 4 DDT: Divisjon for diagnostikk og teknologi PSYK: Divisjon for psykisk helsevern KIR: Kirurgisk divisjon MED: Medisinsk divisjon KK: Kvinneklinikken BUK: Barne- og ungdomsklinikken HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning 5

6 2. Doktorgrader Tabell 2 gir en oversikt over de ti ansatte på Ahus som disputerte i 2013, mens tabell 3 viser en oversikt over antall doktorgrader per divisjon. Tabell 2: Ansatte ved Ahus som disputerte i 2013 Kandidat Hovedveileder Divisjon Tittel Harald Hrubos -Strøm Toril Dammen Kirurgisk divisjon Obstructive Sleep Apnea in Community- Dwelling Adults. A Clinical-Epidemiological Study. Akershus Sleep Apnea Project (ASAP) Petr Ricanek Lene Berge Holm Andreas Rydning Margit Leonie Hesla Riis Vessela Kristensen Medisinsk divisjon Fredrik A Dahl Avdeling for helsetjenesteforskning Kirurgisk divisjon Characterization of clinical, microbial and epithelial barrier parameters in newly diagnosed IBD patients Combining Soft Systems Methodology and Discrete Event Simulation modelling for optimising hospital patient flow and resource utilisation Molecular Analysis of Pre- and Postoperative Biopsies in Breast Cancer Progression Ingrid Nermoen Kristian Løvås Medisinsk divisjon Congenital Adrenal Hyperplasia in Adults: Epidemiological, Genetic, Clinical and Endocrine Features of CYP21A2 Deficiency in Norway Nina Hasselberg Torleif Ruud Divisjon for psykisk helsevern, FoU The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admissions Inge Skråmm Geir Bukholm Kirurgisk divisjon Infections after Orthopedic Surgery. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance Arne Didrik Høiseth Vidar Søyseth Medisinsk divisjon Myocardial injury and stress during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease a prospective cohort study Kristin Kaasen Jørgensen Kirsten Muri Boberg Ying Wang Knut Stavem og Torbjørn Saksenvik Haugen Medisinsk divisjon Avdeling for helsetjenesteforskning Inflammatory Bowel Disease in Primary Sclerosing Cholangitis Clinical Characteristics in Liver Transplanted and Non-Transplanted Patients Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission rates and patients experience of a hospital at home programme - A combined quantitative and qualitative approach Tabell 3: Antallet disputaser per divisjon Antall Medisinsk divisjon 4 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) 2 Kirurgisk divisjon 3 Divisjon psykisk helsevern 1 6

7 Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon psykisk helsevern Enhet for utvikling, avd. helsefremmende Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken Medisinsk divisjon 3. Publikasjoner Vitenskapelige publikasjonskanaler for helseforetak er rangert i to kvalitetsnivå: Nivå 1: Godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (1 poeng) Nivå 2: Spesielt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (3 poeng) I forbindelse med rapporteringen til CRIStin har Ahus totalt 228 artikler. Tabell 4 viser totalt antall vitenskapelige artikler fordelt på nivå 1 og nivå 2. Totalt er 22 % av artiklene fra Ahus på nivå 2. Dette tilsvarer andelen i Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå og totalt ved Ahus. Nivå 1 Nivå 2 Antall % Antall % Tabell 5 viser en oversikt over vitenskapelige artikler fordelt på divisjon, mens figur 2 viser den divisjonsvise utviklingen de siste tre årene Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner per divisjon ved Ahus Totalt Nivå 1 Publ.poeng Nivå 2 Publ.poeng Barne- og ungdomsklinikken , ,4750 Divisjon for diagnostikk og teknologi , ,4166 Divisjon psykisk helsevern , ,6458 Enhet for utvikling, avd. helsefremmende 4 4 0,4444 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) , ,4013 Kirurgisk divisjon , ,3303 Kvinneklinikken , ,9202 Medisinsk divisjon , ,9039 Figur 2: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner siste tre år

8 4. Publikasjoner og doktorgrader siste fem år Tabell 6 og figur 3 og 4 gir en oversikt over publikasjoner og doktorgrader fra 2008 til Fra 2012 til 2013 har det vært en nedgang på ti publikasjoner, eller omtrent 4 %. Antallet doktorgrader er halvert fra 2012 til 2013, og er nå på nivå med Denne typen fluktuasjoner fra et år til det neste er ikke uvanlig innenfor forskning. Tabell 6: Antall publikasjoner og doktorgrader siste 5 år Publikasjoner Doktorgrader , Figur 3: Utvikling i antall publikasjoner Publikasjoner Figur 4: Utvikling i antall doktorgrader Doktorgrader

9 5. Publiserende forskere I tabellene nedenfor vises antall forskere som har publisert minst en vitenskapelig artikkel med Ahus som forfatteradresse basert på data hentet fra CRIstin. Tabell 7 viser publiserende forskere fordelt på kjønn og alder, mens tabell 8 viser en tilsvarende oversikt per divisjon. Tabell 7: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder Menn Kvinner Totalt Antall Alder Antall Alder Antall Alder 97 47, , ,8 Tabell 8: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon Menn Kvinner Antall Alder Antall Alder Barne- og ungdomsklinikken 4 43, ,5 Divisjon for diagnostikk og teknologi 15 47, ,4 Divisjon psykisk helsevern 11 46, ,5 Enhet for utvikling, avd. Helsefremmende ,0 Avdeling for helsetjenesteforskning 12 44, ,8 Kirurgisk divisjon 23 47,6 3 47,0 Kvinneklinikken 1 56, ,4 Medisinsk divisjon 31 47, ,6 9

10 UiO OUS FHI NTNU UiB SI HAUKELAND STO NIH SUS UIT HIOA DIAKON VV SINTEF UIS HIBU SIV UMB HIG KREFTREG HELSEFONNA UNN STAMI NOKC Andre 6. Nasjonalt samarbeid Figur 5 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere på Ahus publiserer sammen med. Naturlig nok er det sampublisering med UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) som er mest vanlig. Figur 5: Sampublisering med norske institusjoner Beskrivelse av forkortelsene i figuren ovenfor: UiO Universitetet i Oslo OUS Oslo universitetssykehus FHI Folkehelseinstituttet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet UiB Universitetet i Bergen SI Sykehuset Innlandet HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus STO St Olav Hospital NIH Norges Idrettshøgskole SUS Stavanger universitetssykehus UiT Universitetet i Tromsø HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus DIAKON Diakonhjemmet VV Vestre Viken SINTEF UiS Universitetet i Stavanger HIBU Høgskolen i Buskerud SIV Sykehuset i Vestfold UMB Norges miljø- og biovitenskapelige universitet HIG Høgskolen i Gjøvik Kreftreg Kreftregisteret Helse Fonna UNN Universitetssykehuset i Nord-Norge STAMI Statens arbeidsmiljøinstitutt NOKC Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 10

11 Antall publikasjoner 7. Internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid er viktig for forskningsmiljøene. I 2013 var nær 74 artikler eller 33 % av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske samarbeidspartnere. Som figur 6 viser har antallet artikler som inkluderer internasjonalt samarbeid vært på dette nivået de siste tre årene. Figur 6: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid Publikasjoner med internasjonalt samarbeid

12 8. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler Ahus og Campus Ahus I tabell 11 gis en oversikt over forskningsprosjekter som i 2013 ble innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat eller større driftsbevilgninger, mens det i tabell 12 gis en oversikt over mindre bevilgninger fra eksterne kilder. Tabell 11: Prosjekter innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat og større driftsbevilgninger. Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: Menstruel migraine. A genetic epidemiological survey The OxyTarget Study Merging Functional MRI and Circulating Biomarkers for Biopsy-Free Detection of Chemoradiotherapy Resistant Rectal Cancer Biological responses to hypoxia; population studies of human pregnancy Magnetic Resonance Imaging of the bowel and bile ducts in patients with longstanding inflammatory bowel disease: estimate of disease extent and severity with evaluation of prognostic risk factors. The Ibsen cohort Behandlingsresultater hos pasienter med akillesseneruptur: En prospektiv randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi Characterisation of a possible target for specific immunotherapy in multiple sclerosis The pathophysiology of chromogranin A in cardiac disease Family-based treatment of depression: A randomized controlled trial with clinic-referred adolescents Identifying the risk-benefit profile of antipsychotics in elderly people with dementia Pelvic girdle pain after delivery: prognostic factors and consequences Variation in placental weight: causes and consequences OxyART Actionable Radiotherapy Targets in hypoxic tumors Michael Bjørn Russell Forskningssenteret (Head and Neck) Helse SørØst Kathrine Røe Medisinsk divisjon Helse SørØst Anne Eskild Kvinneklinikken Helse SørØst Anne Negård Sigurd Erik Hoelsbrekken Divisjon for diagnostikk og teknologi Kirurgisk divisjon Helse SørØst Helse SørØst Trygve Holmøy Medisinsk divisjon Helse SørØst Helge Røsjø Medisinsk divisjon Helse SørØst K Pravin Israel Dag Aarsland Malin Eberhard-Gran Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Helse SørØst Helse SørØst Helse SørØst Anne Eskild Kvinneklinikken Helse SørØst Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon Helse SørØst 12

13 Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: Towards Alzheimer's disease intervention: Measuring Abeta mid-domain proteolysis Shared Care (samarbeidsprosjekt) NASATS NevroNor - Dementia Disease Initiation Karlegging av pasienters alkoholbruk Dagkirurgi versus innleggelse for ankelbrudd - kirurgiske komplikasjoner, funksjonelt resultat og kostnader MetAction - samarbeidsprosjekt med OUS. OUS er prosjektleder A Diagnostic test for Alzheimers disease (samarbeidsprosjekt med Inven2). Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy agin and dementia. Samarabeidsprosjekt Psykologisk instiutt, UiO CFS/ME Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: an integreted, translational approach Betingelser for Endring av Praksis ved innførig av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO) Inflammatory Bowel Disease Characterizatiob by a multi-modal integrated biomarker study (EU) 1 Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse SørØst Torleif Ruud og Jorunn Rugkåsa Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) og Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Helse SørØst Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse SørØst Christoffer Lundqvist. Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) og Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Helse SørØst Ulf E Sigurdsen Ortopedisk klinikk Sophies Minde Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon Norges Forskningsråd Tormod Fladby Medisinsk divisjon Norges forskningsråd Tormod Fladby Medisinsk divisjon Norges forskningsråd Vegard Bruun Wyller Hilde Lurås Morten Vatn Barne- og ungdomsklinikken Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Klinikk for indremedisin og laboratoriefag. Norges Forskningsråd Norges forskningsråd EU 1 Prosjekt som administreres av Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus 13

14 Tabell 12: Prosjekter innvilget mindre driftsbevilgninger etc fra eksterne finansieringskilder Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: The pathophysiology of CgA in cardiac disease Helge Røsjø Medisinsk divisjon Nasjonalforeningen Dobbeltgranskingsstudie Peter Lauritzen Divisjon for diagnostikk og teknologi Radiologifondet - Stipend fra Haakon og Sigrun Ødegaards fond Nytteeffekt av cavafilter vs. standard tromboseprofylakse hos multitraumepasienter: En sammenligningsstudie mellom Oslo og Mayo Clinic (USA) Thien Trung Tran Divisjon for diagnostikk og teknologi Radiologifondet - Stipend fra Haakon og Sigrun Ødegaards fond Hesterelatert traumebehandling Marianne Kloumann Divisjon for psykisk helsevern Mikrofrakturer teknikk vs mosaikkplastikk for fokale bruskskader i kne. En randomisert multisenterstudie med 5-11 års oppfølging Helse og rehabilitering, Hest og helse Svend Ulstein Ortopedisk klinikk Sophies Minde Seniorstudien - håndleddsbrudd. En retrospektiv studie Behandling og funksjonelle resultater hos pasienter med lårhalsbrudd i feilstilling under 70 år Påvisning av aggresiv tarmkreft med ny funksjonell MR-abildning Kvalitetsregister ankelbrudd, bruddklassifisering, pasientresultater og behandlingskomplikasjoner Akershus Sleep Apnea Diagnostic and Treatment Evaluation (ASADaTE) Ola Lars Hammer Ortopedisk klinikk Sophies Minde Stefan Bartels Ortopedisk klinikk Sophies Minde. Kathrine Røe Medisinsk divisjon Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse for forskning. Stein Erik Utvåg Ortopedisk klinikk Den Norske legeforening Harald Hrubos-Strøm Kirurgisk divisjon Nasjonal kompetanse-tjeneste for søvnsykdommer - SOVno 14

15 9. Innvilgelse av interne forskningsmidler En gang i året utlyses interne strategiske forskningsmidler som ansatte på Ahus og Campus Ahus kan søke på. Søknadene blir vurdert av eksterne fagpersoner som gir en samlet vurdering av den enkelte søknads kvalitet, og ser dette i sammenheng med sykehusets strategiske utviklingsplan og fag- og forskningsstrategien. I henhold til vedtatte rutiner blir søknadene hvor begge de eksterne fagpersonene vurderer søknaden som sterkt anbefalt eller anbefalt innvilget. Tildelingssum varierer mellom og kroner per prosjekt. Søkerne blir videre oppfordret til å benytte fagfellenes tilbakemeldinger til å forbedre søknadene når det skal søkes om forskningsfinansiering fra Helse Sør Øst og andre eksterne kilder. I 2013 ble det til sammen søkt om 28,8 millioner kroner fordelt på 86 søknader. 34 prosjekter ble tildelt midler og tildelt sum var 6 millioner kroner. Tabell 13: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2013 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling The impact of hospital quality and parent resources on infant health Kirurgisk behandling av lårhalsbrudd i god stilling hos pasienter 70 år og eldre: En prospektiv randomisert kontrollert studie som sammenlikner intern fiksasjon med skruer med hemiprotese Anne Eskild Stein Erik Utvåg Kvinneklinikken Ortopedisk avdeling Volar locked plating versus bridging external fixation Jan Erik Madsen Ortopedisk avdeling Barn innlagt med respiratorisk syncytialt virus (RSV)- infeksjon Inflammatorisk tarmsykdom hos barn - prognostiske faktorer og behandlingseffekter av infliximab Effekt av Statinbehandling på Vasodilatasjonsevne, Inflammasjonsmarkører og Lungefunksjon hos pasienter med stabil Kronisk Obstruktiv Lungesykdom Risikofaktorer og kognitiv funksjon hos norske nyretransplanterte Educational attainment, lifestyle factors and geneenvironmental interactions in dementia (EL-GENIDEM) Årsaker til samfunnservervet pneumoni i en norsk pediatrisk populasjon Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA). 1 års oppfølging Anne Lee Solevåg Morten Vatn Torbjørn Omland Henning Værøy Astrid Liv Mina Bergem Britt Nakstad Torbjørn Omland Barne- og ungdomsklinikken EpiGen - Barne- og ungdomsklinikken Medisinsk divisjon FoU divisjon psykisk helsevern Alderspsykiatrisk avdeling Barne- og ungdomsklinikken Medisinsk divisjon The pathophysiology of secretoneurin in hearth failure Torbjørn Omland Medisinsk divisjon The metylation profile of normal breast tissue and benign neoplasia: wath can it tell us about breast cancer susceptibility and outcome? Vessela N Kristensen EpiGen 15

16 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA). An observational substudy Next generation sequencing at Ahus: Studying the clinical implications of somatic mutation of breast cancer using the MiSeq personal sequencer from Illumina Mutation detection in malignant melanoma using the Ion Torrent Ion AmpliSeq Cancer panel Behandlingsresultater hos pasienter med akillesseneruptur: En postoperativ randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi MetAction - Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside Extent and severty of bowel and bile duct pathology after 20 years of inflammatory bowel disease with evaluation of prognostic risk factors; In collaboration with the IBSEN - 20 years follow up study Mesenchymal Stem Cells in Clinical Approach to Regenerate Injured Articular Cartilage Torbjørn Omland Vessela N Kristensen Vessela N Kristensen / Toreben Lüders Sigurd Erik Hoelsbrekken Anne Hansen Ree Anne Negård Asbjørn Årøen Medisinsk divisjon EpiGen EpiGen Ortopedisk avdeling Onkologisk avdeling Radiologisk avdeling Ortopedisk avdeling Aβ42 phagocytic assay Tormod Fladby Nevroklinikken White matters in dementia trajectory modification: interaction between Alzheimer's and cerebrovascular disease white matter pathology Dupytren's disease study A Systematic Approach of Cytokine/Chemokine Production and relation with cardiac biomarkers in Patients with End Stage Renal Disease Ongoing Hemodialysis Language barriers in health care: Communication analysis to improve patient comprehension of instructions Non-Invasive Detection of the Radioresistant Phenotype in Rectal cancer by Functional MRI Enhancing Radiotherapy Response in Rectal Cancer by Targeting tumor Hypoxia mirna profiling in metastatic malignant melanoma: Identification of potential biomarkers and /or targets for therapy Integrated Molecular Profiles of Invasive Breast Tumors: Prognostic and Predictive Power of Differential Vascular and Interleukin Signaling in Breast Cancer Predictors of cognitive and emotional symptoms three months after stroke Tormod Fladby Per Henrik Randsborg Nevroklinikken Ortopedisk avdeling Lilian Monica Bivol Nyremedisinsk avdeling Pål Gulbrandsen Kathrine Røe Kathrine Røe Vessela N Kristensen Vessela N Kristensen Ramune Grambaite Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Onkologisk avdeling Onkologisk avdeling EpiGen EpiGen Nevroklinikken Novel biomarkers in inflammatory bowel disease Andreas Rydning Avd. for fordøyelsessykdommer 16

17 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling Behandling av fokale bruddskader i kne: Mikrofraktur teknikk vs. Mosaikkplastikk. En prospektiv randomisert studie med 6-10 års oppfølging Asbjørn Årøen Ortopedisk avdeling Sacral Fractures - Long Term Outcome Olav Røise Ortopedisk avdeling Korrelasjon mellom BMI, inflammasjon og histopatologiske og prognostiske faktorer for colorectal kreft A study of hyaluronan and Toll-like receptors 2 and 4 in cord blood from neonates at risk of sepsis Ida Bukholm Britt Nakstad Avd. for brystendokrin kirurgi Barne- og ungdomsklinikken 17

18 10. Fremragende forskningspris Administrerende direktør tildeler i juni måned hvert år fremragende forskningspris til tre artikler med forfatter fra Ahus. En viktig hensikt med denne markeringen er å synliggjøre hvilken god forskning som produseres og publiseres på Ahus. Det er Felles Forskningsutvalg som med utgangspunkt i publikasjonsoversikten anbefaler hvilke artikler som tildeles prisen basert på publikasjonspoeng/impact faktor. Prisvinner får blomster, diplom og prispenger ( kroner) til drift som konferansedeltagelse etc. 1. Aina Holmen, Juuhl-Langseth M, Thormodsen R, Ueland T, Agartz I, Sundet K, Andreassen OA, Rund BR, Melle I. Executive function in early- and adult onset schizophrenia. Tidsskrift: Schizophrenia Research Dec;142(1-3): doi: /j.schres Epub 2012 Oct 25. Schizofreni er en alvorlig mental lidelse med potensielt store og ødeleggende konsekvenser for dem som rammes. Lidelsen debuterer oftest i tidlig voksenalder. Forekomst av schizofreni med start før fylte 18 år er estimert til ca 4 % av alle schizofrenidiagnoser. Tidlig-debuterende schizofreni har vært ansett som en mer alvorlig tilstand enn schizofreni som debuterer sent både når det gjelder symptomers alvorlighetsgrad, samt funksjonsnivå og livskvalitet. Den rådende forståelsen av at ungdom med schizofreni har hatt dårligere kognitiv fungering enn voksne ved sykdomsstart har i liten grad vært studert. Vi valgte derfor å undersøke en av de mest sentrale kognitive funksjonene, eksekutiv-funksjonen (planlegging, resonnering, problemløsning) i to grupper; ungdommer og voksne med schizofreni. Noe overraskende fant vi at ungdommer og voksne ligger på det samme nivået når det gjelder eksekutiv fungering. Begge grupper presterer dårligere på denne funksjonen enn sine jevnaldrende uten schizofrenidiagnose, men ungdommene har ikke dårligere funksjon enn voksne når man korrigerer for alder. Dette funnet utfordrer tidligere antakelser om at personer med tidlig-debuterende schizofreni har større kognitive vansker, og kan bety at voksen- og ungdomsgruppen er likere enn man først har trodd. Resultatene kan bidra til å redusere negative forventninger og minske stigma for denne gruppen. 2. Antje Sundseth, Thommessen B, Rønning OM. Outcome After Mobilization Within 24 Hours of Acute Stroke A Randomized Controlled Trial. Tidsskrift: Stroke Sep;43(9): doi: /STROKEAHA Epub 2012 Jun 14. Hjerneslag er en av de hyppigste dødsårsakene etter hjertesykdommer og kreft i den vestlige verden, og fører til alvorlig funksjonssvikt hos voksne. Hvert år rammes ca nordmenn av hjerneslag. Demografisk utvikling innebærer en forventning om 50% økning i antall hjerneslag de neste 20 årene. Organisert tverrfaglig akutt slagbehandling i slagenheter reduserer risiko for død, gir økt andel selvhjulpne og færre med behov for sykehjemsplass. Flere faktorer, blant dem tidlig mobilisering, bidrar til den positive effekten av behandling i slagenhet. Det foreligger dog lite kunnskap om når mobiliseringen etter et akutt hjerneslag bør starte. Vi har gjennomført en blindet randomisert kontrollert studie for å se på effekten av veldig tidlig mobilisering (innen 24 timer etter innleggelse i sykehus) sammenlignet med mobilisering mellom 24 til 48 timer. 18

19 Totalt 65 pasienter med akutt hjerneslag deltok i studien. Resultatene viste en tendens til dårligere utkomme, høyere dødsrate, større avhengighet og mindre bedring av nevrologisk funksjon hos de veldig tidlig mobiliserte. Fordi studien vår er liten, er det imidlertid ikke mulig å trekke sikre konklusjoner. 3. Helge Røsjø, Kravdal G, Høiseth AD, Jørgensen M, Badr P, Røysland R, Omland T. Troponin I Measured by a High-Sensitivity Assay in Patients with Suspected Reversible Myocardial Ischemia: Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1 Study. Tidsskrift: Clinical Chemistr Nov;58(11): doi: /clinchem Epub 2012 Sep 20. Hjertespesifikk troponin I og T er blodprøver som brukes for å stille diagnosen hjerteinfarkt, altså død av hjertemuskelceller. Det er imidlertid kontroversielt om troponin i blodbanen kan stige ved myokardiskemi, som er antatt å ikke indusere celledød (reversibel iskemi). En studie fra Cardiothoracic Research Group, Akershus universitetssykehus publisert i det ledende tidsskriftet Clinical Chemistry bidrar nå til å kaste lys over dette. I Akershus Cardiac Examination (ACE) 1 Study ble konsentrasjon av troponin I og T i blodbanen målt med høysensitive metoder hos 198 pasienter henvist til nukleærmedisinsk hjerteundersøkelse med arbeidstest (sykkelbelastning). Pasienter med reversibel myokardiskemi hadde høyere nivåer i blodet av troponin I og T før arbeidsbelastning, men mindre økning i konsentrasjon etter arbeidsbelastning enn deltagere uten myokardiskemi. Vi fant en nær sammenheng mellom variabler assosiert med strukturelle endringer av hjertemuskulaturen (myokardremodellering) og høye troponinnivåer. Våre data støtter dermed ikke hypotesen at reversibel myokardiskemi gir frisetting av troponinmolekyler til blodbanen, men foreslår derimot myokardremodellering som årsak til at pasienter med kronisk hjertesykdom kan ha høye konsentrasjoner av troponin I og T i blodbanen. Sammenheng mellom myokardremodellering og økte troponinkonsentrasjoner har vi og samarbeidspartnere tidligere også vist i pasienter med alvorlig aortastenose og i den generelle populasjonen. Dette passer med at høye troponin T-konsentrasjon er en uavhengig prediktor for død og hjertesviktutvikling hos pasienter med stabil koronarsykdom, men ikke nytt hjerteinfarkt. Klinisk er det viktig at leger er klar over sammenhengen mellom myokardremodellering og høye troponinkonsentrasjoner, siden måling av troponin nå utføres på store pasientgrupper i sykehus og i økende grad også utenfor sykehus. En pasient med høy troponinkonsentrasjon uten klassiske symptomer på akutt koronarsyndrom eller typisk stigning og/eller fall i troponinkonsentrasjon vil derfor kunne ha gevinst av en ekkokardiografisk undersøkelse av hjertets anatomi og funksjon. 19

20 11. Fag og forskningsdag for befolkningen Den årlige fag- og forskningsdagen ble arrangert for femte gang 23. april. En viktig hensikt er å skape godt omdømme for sykehuset. Dagen ble markedsført bredt med utdeling av foldere i postkasser og på offentlige steder, bruk av aviser/media og lokalt på sykehuset (roll-ups m.m.). Programmet for 2013 tok utgangspunkt i sykehusets strategiske utviklingsplan. Det var ca 150 fremmøte i auditoriet. 20

21 Vedlegg: Forskningsgrupper Følgende forskningsgrupper var aktive per desember Forskningsgruppeleder i parentes. Kirurgisk divisjon. Forskningsansvarlig Tom Øresland o ØNH forskningsgruppe (Magnus von Unge) o Urologisk forskningsgruppe (Stig Müller) o Gastrokirurgisk forskningsgruppe inkl mamma/endokrin, anestesti, kar/thorax (Ola Røkke) Ortopedisk klinikk/forskningsgruppe. Forskningsansvarlig Asbjørn Årøen. Divisjon for psykisk helsevern/fou Forskning og utvikling. Forskningsansvarlig Torleif Ruud o Psykobiologi og rus (Lars Tanum) o Barn og unge psykisk helse (Pravin Israel) o Kvalitet og implementering (Kristin S. Heiervang) o Pårørende og brukeres erfaringer (Bente Weimand) Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsansvarlig Britt Nakstad o Forskningsgruppe for Nyfødtresuscitering og pasientsikkerhet o Forskningsgruppe for luftveisinfeksjoner o Forskergruppe for Nyfødternæring, vekst og utvikling Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH). Forskningsansvarlig Hilde Lurås. Medisinsk divisjon Avdeling for forskning. Forskningsansvarlig Helge Røsjø. o Onkogenomikk (Vessela Kristensen) o Hjerte-thorax forskningsgruppe (Torbjørn Omland) o Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe (Tormod Fladby) o Gastromedisinsk forskningsgruppe (Jørgen Jahnsen) Kvinneklinikken. Forskningsansvarlig Anne Eskild. o Kvinnesykdommer og fødselshjelp Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsansvarlig Tor-Arne Hagve o Avdeling for mikrobiologi og smittevern i samarbeid med Avdeling for infeksjonsmedisin fra medisinsk klinikk (Truls Leegaard) o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Tor-Arne Hagve) 21

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 4 ANTALL ÅRSVERK PER KLINIKK OG TOTALT... 5 KOSTNADER I HELE TUSEN PER KLINIKK...

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Avdeling for helsetjenesteforskning

Avdeling for helsetjenesteforskning Avdeling for helsetjenesteforskning Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 7 Årets disputaser 9 Årets bøker 11 Vitenskapelige mål og handlingsplan 12 Organisering og

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009 Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fire viktige resultater 6 Organisering og personell 8 Finansiering 11 Forskning 12 Forskningsprosjekter

Detaljer

Nye doktorgradsstipend 2014

Nye doktorgradsstipend 2014 Nye doktorgradsstipend 2014 Søkjars namn Søkjarinstitusjon Prosjekttittel Arne Kodal Langtidsoppfølging av barn etter angstbehandling Eivind Kolstad Epilepsi, graviditet og forhold rundt medikamentbruk,

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 6/2007 Hjerneslag like

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Kompetanseplan. Avdeling Forskning og Utvikling. Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus

Kompetanseplan. Avdeling Forskning og Utvikling. Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus Kompetanseplan Avdeling Forskning og Utvikling Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus Innholdsfortegnelse Innledning 1 Forskning 1.1 Satsningsområder, Oppsummering og Framtidsvyer for

Detaljer

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene...

1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6. 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... Faglig rapportering 2010 Innhold 1 Den faglige rapporteringen... 6 1.1 Midler tildelt forskningsprogrammene... 6 1.2 Klassifisering av prosjekter i forskningsprogrammene... 9 1.3 Vitenskapelig produksjon

Detaljer

Faglig rapportering 2012

Faglig rapportering 2012 H Faglig rapportering 2012 Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten, UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN. Innhold 1 Den faglige rapporteringen...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo Årsmeldingen er utarbeidet av Siri Evju Janssen og Jørund

Detaljer

Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger tre studier

Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger tre studier RAPPORT 2/2009 Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger tre studier Dag W. Aksnes, Karl Erik Brofoss og Gunnar Sivertsen NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet

Faglig rapportering 2014. Hovedrapport forskningsaktivitet Faglig rapportering 2014 Hovedrapport forskningsaktivitet Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet er fra samme

Detaljer

Forskernytt ved SUS April 2013

Forskernytt ved SUS April 2013 Første Kvinnelige SUS-professor Foto: Mirjam Pletanek Klingenberg Elisabeth Farbu, avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, er ansatt som professor II ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

Årsrapport forskning 2011

Årsrapport forskning 2011 Årsrapport forskning 2011 Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF Innhold Oslo universitetssykehus HF... 2 Fra klinikkleder... 2 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2005 Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Forord Rapporten er som tidligere år basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner,

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) May Britt Kjelsaas May.kjelsaas@ntnu.no Elin Yli Dvergsdal Elin.y.dvergsdal@ntnu.no Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning RHF-enes strategigruppe for forskning Kontakt Sølvi Lerfald solvi.lerfald@helse-bergen.no Ingrid Kalsnes Ingrid.kalsnes@helse-bergen.no Innkalling til møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1 / 2011 årgang 16 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Leder Dette nummeret av Nyhetsbulletinen er

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer