Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens"

Transkript

1 Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens Forfattere: Sjefpsykolog Knut Ove Solberg Ullevål Universitetssykehus, avd. for Voksenhabilitering Nevrolog Eva Male Davidsen Akershus Universitetssykehus, Avdeling for Voksenhabilitering Spesialvernepleier Knut Arne Lybæk Akershus Universitetssykehus, Avdeling for Voksenhabilitering Spesialvernepleier/spesialpedagog Grete Vikin Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten for voksne Hedmark Fagkonsulent/vernepleier Hans Berger, Sykehuset Østfold, seksjon voksenhabilitering Spesialvernepleier Stein Børre Werner Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten for voksne Oppland Et faghefte for habiliteringstjenestene i Helse Øst. Forutsettes ikke anvendt kommersielt. Oktober 2006

2 Forord til nettversjonen Habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst har gått sammen om utvikling av faghefter av felles aktualitet. De tre første ble, karakteriserte som veiledere for habiliteringstjenestene i Helse Øst, ferdigstilte oktober 2006 og er trykt opp i et begrenset antall. Arbeidet med å lage faghefter på nye tema er allerede iverksatt og to nye antas å kunne være utarbeidet i løpet av Allerede kort tid etter presentasjonen av de tre første har det, langt utover habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst, meldt seg interessenter som ønsker å få tilgang til disse. Dette opplever vi som svært positivt og som et uttrykk for at det foreligger et akkumulert behov for å ha tilgang til tilpasset veiledningsmateriell. Habiliteringstjenestene står, gjennom sine nære samhandlingsposisjoner til andre instanser, overfor en rekke konkrete problemstillinger som deles med andre. Det er derfor egentlig ingen overraskelse at det tematiske innholdet i fagheftene har vekt interesse utover habiliteringstjenestene. Fagheftene gjøres nå tilgjengelige for et bredere publikum. Dette har imidlertid reist noen nye problemstillinger og det er også blitt nødvendig å foreta visse presiseringer. På det praktiske planet har man endt opp med å utarbeide nettversjoner som publiseres på hjemmesidene til hver enkelt habiliteringstjeneste. Det vil være fritt å ta utskrifter, men det forutsettes at ingen utnytter utskriftene kommersielt. På det prinsipielle planet må det nå, ved at fagheftene gjøres bredt tilgjengelige, sterkere enn i forordet i den første papirutgaven, presiseres at fagheftene er utarbeidet av habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst med tanke på internt bruk i disse. Fagheftene er ikke ment å ha noen autoritet utover dette formålet. Det framgår at vi, ved presentasjonen av nettutgavene, har valgt å betegne disse som faghefter i stedet for veiledere. Dette er et bevisst terminologisk skifte som skal dempe muligheten for at innholdet skal oppfattes å framstå som autoritativt veiledende for et vidt publikum, slik eksempelvis intensjonen med faglige veiledere fra statlig hold er. Ottestad, 16. mars 2007 Seksjonsoverlege Geirmund Skeie På vegne av ledergruppa for voksenhabiliteringstjenestene i Helse Øst

3 Forord. Denne veilederen er én av i alt tre som, over en toårsperiode og parallelt til hverandre, er utarbeidet i et fellesløft mellom habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst. Temaene ble valgt med omhu ut fra at de hadde felles aktualitet for habiliteringstjenestene og ut fra at veiledere, som arbeidsredskaper, ble ansett å kunne være nyttige for å fremme god praksis. Tre viktige premisser bak arbeidet skal nevnes: De arbeidsgruppene som skulle utvikle de tre veilederne skulle bestå av motiverte medarbeidere. Det var en forutsetning at alle habiliteringstjenestene for voksne i regionen skulle være representerte i hver arbeidsgruppe. Arbeidet skulle ende opp i konkrete produkter i form av faglige veiledere primært rettet mot habiliteringstjenestene. Arbeidet har vært koordinert av en fagutviklingsgruppe (FUG) som habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst har etablert. Arbeidsutvalget for lederne i habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst (AU) har deltatt i planlegging før og ved enkelte korsveger underveis i prosessen. Hvorfor utvikle egne veiledere i fellesskap? Habiliteringstjenestene, etablerte fra 1991 av, har til oppgave å yte spesialiserte støttetjenester innenfor et bredt bio-, psyko- og sosialt plan. Temavalgene for veilederne gir et uttrykk for denne bredden. Habiliteringstjenestene skal i hovedsak bistå førstelinjetjenestene med spesialiserte kliniske og kompetansehevende oppgaver som ikke kan forventes å bli ivaretatt av de ordinære spesialisthelsetjenestene. Innenfor spesialisthelsetjenestene må habiliteringstjenestene kunne karakteriseres som ferske nydannelser og har historisk beskjeden rotfesting både faglig og organisatorisk. Virksomheten har eksempelvis hatt begrenset oppmerksomhet blant annet fra toneangivende utdannings- og forskningsmiljøer. Habiliteringstjenestene utgjør dessuten i tillegg relativt små miljøer. Det kan være langt til kollegaer som er beskjeftiget med tilsvarende problemstillinger som dem man selv står oppe i. Tjenestene har hatt forskjellige forutsetninger for og ulike muligheter til å opparbeide egen kompetanseprofil. Faren for faglig og organisatorisk isolasjon og særhet vil være tilstede. Ut fra slike kjensgjerninger, men også ut fra at de problemstillingene som habiliteringstjenestene vil få seg forelagte kan være svært kompliserte, vil habiliteringstjenestene være i en posisjon hvor de ofte nødvendigvis møter problemstillinger som vil være i utkanten av eller utenfor eget kompetanseområde. I slike situasjoner er det viktig at habiliteringstjenestene ikke rømmer vekk, men på ulike vis alene eller i samhandling med andre viser kreativitet. Der er ingen ulempe for kreativitet at tjenesten er ung, spredt og at den ofte opererer i utkanten av egen kompetanse. Man tvinges til oppfinnsomhet. Utarbeidelsen av veilederne kan ses på som ett av uttrykkene for slik kreativitet.

4 Veiledere i videre sammenheng. Behovet for praktisk anvendbart informasjonsmateriell og veiledere til bruk i tjenesteyting overfor mennesker innenfor habiliteringstjenestenes målgruppe er stort. Forståelsen for at eksisterende kunnskap må gjøres praktisk tilgjengelig for tjenesteutøvere på alle plan er i ferd med å befeste seg. Ikke minst har bevisstheten om dette behovet økt hva gjelder helsemessig oppfølgning. Dette skjer nasjonalt og kanskje i enda sterkere grad internasjonalt. Sett i et slikt perspektiv blir det for årene framover viktig å ha blikk for at ulike former for informasjons- og veiledningsmateriell må utvikles med tanke på en langt videre anvendelse enn det som utspringer fra habiliteringstjenestenes behov. De foreliggende veilederne vil trolig kunne trekkes fram og ses på på ny med tanke på at noe av innholdet vil kunne anses aktuelt å inkorporere i et eventuelt framtidig helhetlig system med nasjonal gyldighet. Følgelig kan det, i et videre perspektiv enn habiliteringstjenestenes egen virksomhet, sies å være pionérpreg over utgivelsene. Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene har vært positive. Arbeidet har riktignok stjålet tid fra en hektisk hverdag. Prosessen sies å ha vært lærerik og inspirerende. At arbeidsgruppene skulle levere hvert sitt konkrete produkt er blitt opplevd som en bakenforliggende, og i positiv forstand, stimulerende stressfaktor. Erfaringene så langt har ført til at planer om nye temaer allerede er til drøfting i kontakt mellom FUG og AU. På vegne av Arbeidsutvalget for lederne i habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst vil jeg rette en hjertelig takk til alle som har bidratt i arbeidet. En takk skal også rettes til Informasjonsavdelingen i Helse Øst som har bistått med layout og trykking av veilederne. Kompetansekort holdes med dette ikke tett til brystet. De er til felles anvendelse. Først og fremst skal de spilles ut til praktisk anvendelse til brukernes beste! Ottestad, Oktober 2006 Avdelingsoverlege Geirmund Skeie På vegne av ledergruppa for voksenhabiliteringstjenestene i Helse Øst

5 INNHOLD: 1. INNLEDNING Aldring og utviklingshemning i Norge sentrale prosjekter vedr. aldring 6 2. LEVEALDER Levealdersutvikling Levealder hos mennesker med utviklingshemming AKTUELT LOV- OG REGELVERK Innledning Oversikt over lov- og regelverk som regulerer området habilitering Forhold knyttet til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven Rett til behandling og vurdering Rett til medvirkning og informasjon Samtykke til helsehjelp Individuell Plan Hjelpeverge Klage DEMENS: GRUNNLEGGENDE KARAKTERISTIKA, ÅRSAKS- OG RISIKOFAKTORER, SYMPTOMER OG EPIDEMIOLOGI Hva er demens? Definisjon Ulike typer demens Anatomiske forandringer og mulig sykdomsmekanisme ved Alzheimer demens Nevrokjemiske forandringer med demens Årsaks- og risikofaktorer ved Alzheimer demens Symptomer ved Alzheimer demens Symptomer hos utviklingshemmede Atferdsendringer Symptomer beskrevet av personalet Forekomst av demens hos ulike grupper utviklingshemmede DIAGNOSTISERING Demensbegrepet/diagnosesystemer Diagnosekriterier/endringer Uspesifiserte demens kriterier (DC-LD) Diagnosekriterier og hukommelsesvansker i dagliglivet Diagnosekriterier og andre kognitive vansker i dagliglivet Diagnosekriterier og sosiale/emosjonelle faktorer/psykisk lidelse (APSD) Metode for registrering av endringer MEDISINSKE/SOMATISKE FORHOLD Somatiske følgetilstander og medisinske utfordringer ved aldring generelt WHO s anbefalinger for medisinsk oppfølging av eldre utviklingshemmede Spesielle utfordringer for helsetjenestene mht. eldre utviklingshemmede Medisinsk utredning ved mistanke om demens Oppsummering

6 7. PSYKOLOGISK UTREDNING Innledning Aldersutvikling (kognisjon) Valg av tester Hvordan bruke pårørende og omsorgspersoner Spørreskjema Mental Status Tester Testing/spørreskjema Testing av hukommelse Apraksi/afasi/agnosi Aktuelle diagnoseredskaper for psykisk lidelse Adaptive evner Aktuelle kartlegging og testbatterier BEHANDLING OG INTERVENSJON VED DEMENS Generelt om medisinsk behandling ved påvist demens Antidemensbehandling Behandling av psykiatriske lidelser og følgetilstander ved demens ORGANISERING OG FUNKSJONSFORDELING Innledning Habiliteringstjenestene for voksne i Helse Øst Spesialisthelsetjenestens oppgaver ved utredning, diagnostisering og tiltak Habiliteringstjenesten oppgaver Primærhelsetjenestens oppgaver Oppgavefordeling mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten Tjenesteytere Koordinerende enhet i kommunen Personlig koordinator Individuell plan (IP) Ansvarsgruppe Basisgrupper BOFORMER OG TJENESTETILBUD Innledning Integrert eldreomsorg eller egne boliger Egen bolig Skjermet enhet Utviklingen i Norge MILJØTILTAK Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler Svekkede sansefunksjoner Kommunikasjon Ernæring Sikkerhet Atferdsvansker Endring i selvstendighet Samhandling og kompetanse

7 11.9. Livshistorier/Reminisens Terminal pleie og omsorg Enkle grep for god omsorg Kognitive utfall og konsekvenser i dagliglivet Miljøets betydning Forutsigbarhet og rutiner Orientering om tid Musikk og fjernsyn Møblering og inventar Lys og farger Orientering i miljøet Avslutning LITTERATURLISTE

8 1. INNLEDNING 1.1. Aldring og utviklingshemming i Norge sentrale prosjekter Det er bare i de siste årene at omsorgstjenesten har fokusert nevneverdig på området aldring hos personer med utviklingshemming, (Ansello & Rose, 1989; Janicki & Wisniewski; 1985, Seltzer, 1988). I Norge har oppmerksomheten på dette blitt vesentlig bedre den siste perioden. I St. meld. nr. 8 ( ) kom det første konkrete forslag om å starte et kompetansehevende prosjekt om eldre funksjonshemmede et prosjekt som skal gi kunnskap om aldring hos personer med medfødt eller tidlig oppstått funksjonshemming. Problemstillinger om tidlig aldring, slitasje og sosiale og medisinske forhold skal inngå. Prosjektet skal vurdere mulige tiltak som kan ha forebyggende effekt, og det skal danne grunnlag for kompetanseheving og spredning av informasjon. Det ble vedtatt å etablere prosjektet Funksjonshemming og aldring (FoA) som skulle ta sikte på å frembringe mer viten, formidle informasjon og bidra til at det utvikles bedre tiltak for funksjonshemmede som blir eldre. Dette gjaldt de som har fått sine funksjonshemminger tidlig, i barne- og ungdomsfasen i livet, eller som er født med dem. Prosjektet ble etablert som et treårig prosjekt i regi av Sosial- og helsedepartementet (SHD). Satsingen ble rettet både mot forskning, utviklingsarbeid og informasjon. Det ble bevilget 1.5 millioner i året til forskning i regi av Norges forskningsråd (NFR) og samme beløp årlig til et prosjekt konsentrert om kunnskapsoppbygging og utviklingsarbeid ved Nasjonalt kompetansesenter. FoA er fra 2002 etablert som et kjerneområde ved Nasjonalt Kompetansesenteret for Aldersdemens med en årlig bevilgning på 2 millioner kroner. Det ble ved FoA satt i gang flere prosjekter både i forhold til personer med funksjonshemming og personer med utviklingshemming, blant annet det såkalte Nesprosjekt som omhandlet eldre mennesker med utviklingshemming. I prosjektet inngår en langtidsstudie av eldre mennesker med utviklingshemming, der man ser på aldersutvikling og bistandsbehov ved økende alder, en helseundersøkelse samt intervju og samtaler med 18 eldre med utviklingshemming. Samtalene dreier seg om livshistorier, livsløp og aldring. Undersøkelsene foreligger i bokform. (Sjørengen et. al 2005; Thorsen et. al 2005) Sosial- og helsedepartementet ønsket imidlertid ytterligere å styrke innsatsen i forhold til personer med utviklingshemming. De tidligere vertskommuner hadde signalisert et sterkt behov for og ønske om å få økt fokus på området. Det ble bevilget midler til et treårig utviklingsprogram som skulle ha hovedfokus på personer med utviklingshemning. Det ble utarbeidet et eget plandokument som lå til grunn for etablering av det såkalte Utviklingsprogram om alder og utviklingshemming (UaU). Utviklingsprogrammet er administrativt underlagt Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, nå skiftet navn til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. I Norge er det dog ikke foretatt en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge de faktiske endringene som skjer ved økende alder. Vi vet fortsatt lite om de behov og ønsker de har for sine eldre år. De ulike generasjoner (kohorter) vil sannsynligvis være forskjellige, ha ulike behov og oppleve ulike aldersforandringer. Sykeligheten vil variere mellom ulike generasjoner utviklingshemmede og det vil være store individuelle forskjeller innenfor gruppene. Det er grunn til å tro at sykeligheten hos

9 framtidige generasjoner utviklingshemmede vil bli mindre enn hos dagens generasjoner, uten at de datagrunnlag og modeller vi har i dag kan si noe sikkert om utviklingen. Visse grupper vil være særlig utsatt for ulike risikofaktorer for økt sykdom og tidligere død. Personer med Down syndrom har en tredobbel risiko både ved at de har en utviklingshemming, har en sannsynlig tidlig aldring og er vesentlig mer utsatt for å utvikle demens av Alzheimers type. Økt levealder også for svakere fungerende vil gi større utfordringer for helse- og sosialtjenesten. Ved økende alder vil flere sykdommer og aldringsrelaterte tilstander forekomme hyppigere. En sykdomsgruppe som med all sannsynlighet vil øke blant mennesker med utviklingshemming er demenssykdommene. Denne utviklingen vil bli en stor utfordring for kommunene framover og i særlig grad for de tidligere vertskommunene. Pr. i dag bor det ca mennesker med utviklingshemming i de 33 vertskommunene, og deres gjennomsnittsalder er 55 år. De noe over 4000 som ble tilbakeført til hjemkommunen har i dag en gjennomsnittsalder på over 50 år. Fokus på aldring hos mennesker med utviklingshemming i det kommunale omsorgsapparatet må derfor økes i tiden som kommer. Utfordringene er særlig å øke kompetansen på feltet aldring og aldringsrelaterte tilstander hos personer med utviklingshemming. Det vil være et hovedmål i alt arbeid med mennesker med utviklingshemming at tjenestetilbud er i tråd med lover og forskrifter som regulerer området. Eldre med utviklingshemming har en dobbelrisiko både ved at de har en utviklingshemming og at de er eldre. Det øker sårbarheten for utvikling av somatisk og psykisk sykdom. Kravene til tjenestetilbudet vil sette enda større krav til tverrfaglig arbeid, kompetanse, koordinering og tilretteleggelse. Kjennskap til lovgrunnlaget for helseog sosialtjenestene blir vesentlig for å etablere et helhetlig og kvalitativt godt tilbud.

10 2. LEVEALDER 2.1. Levealdersutvikling De fleste vestlige land vil i de neste tjue årene få en dramatisk endring i befolkningens alderssammensetning. Dette har sammenheng med at levealderen har vært økende for alle aldersgrupper etter krigen, de eldre aldersgrupper øker mest. Store fødselskull på 1940 og 1950 tallet, fører til en stor og økende gruppe eldre fra 2000 til I Norge er ulike prognoser blitt brukt for å beskrive aldersutviklingen de neste ti årene. Veksten i antall innbyggere over 80 år vil øke fram til Deretter vil veksten være nokså stabil fram til 2020, for deretter å øke kraftig fram til Antall personer 90 år og eldre vil fortsette å øke i hele perioden. Totalt har eldreandelen (over 67 år) i Norge økt fra sju prosent i 1930 til 14 prosent i slutten av 1990-årene. I prognoser fra Statistisk Sentralbyrå vil eldreandelen (>67år) holde seg rundt prosent fram til 2009, og deretter stige jevnt fram til år Den eldste delen av eldregruppen de såkalte gamle gamle (over 80 år) vil altså øke mest. I denne aldersgruppen øker sannsynligheten for aldersrelaterte sykdommer. Åtte av ti eldre har en eller flere varige sykdommer eller lidelser, og en av fire har sykdommer som gir store konsekvenser i hverdagen. Sykdommene gir smerter, angst og aktivitetsbegrensning. (Den Norske Legeforening, 2001). De største sykdomsgruppene er hjerte - karlidelser, sykdommer i skjelett - og muskelsystemet, og syns - og hørselsproblemer. En slik utvikling vil føre til store utfordringer for samfunnet generelt og for helse- og sosialtjenestene spesielt. Tilbudene i pleie- og omsorgstjenestene vil sannsynligvis måtte økes, avhengig av aldersutviklingen og den framtidige sykeligheten i den eldste delen av befolkningen. Ser man samme trend i levealdersutvikling hos personer med utviklingshemming som i befolkningen for øvrig? 2.2. Levealder hos mennesker med utviklingshemming Mennesker med utviklingshemming har i tidligere tider ikke opplevd å komme opp i eldre alder, noe som i den seinere tid er blitt vesentlig forandret. Mennesker med utviklingshemming lever nå lenger enn noen gang tidligere i historien. Levealderen for mennesker med Down syndrom har økt med 40 år fra 1930 til 1980 (McViker et al 1994). Gjennomsnittlig levealder er rundt 56 år. Tallene er noenlunde like både i amerikanske og nederlandske studier ( Janicki et al, 1996; Janicki, Dalton, Henderson, & Davidson 1999; Visser et al, 1997). Minst hver femte person (20 prosent) eller flere av gruppen Down syndrom vil nå bli over 55 år (Malone, 1988). Disse tallene viser en økning i levealder også i forhold til det som ble presentert i sytti og åttiårene (Carter & Jancar, 1983). Det er i flere rapporter slått fast at denne levealderutvikling er økende. Tabell 1:Gjennomsnittlig levealder for mennesker med Down syndrom år år 18.3 år 30.5 år 55.8 år 55.8 år (Penrose, L.S 1949, Benda 1969, Braddock, D 1999, Janicki MP et al 1999.)

11 I 1953 var den eldste person med Down syndrom som var nevnt i litteraturen 61 år, mens den eldste i 1997 er 82 år (Chicoine B & Mc Guire D; 1997). I dag blir rundt 13 prosent av mennesker med Down syndrom mer enn 68 år. Mennesker med utviklingshemming uten Down syndrom har fra 1920 vist økende levealder, gjennomsnittlig levealder er nå 65 år (Strauss & Eyman, 1996).Dette innebærer at mennesker med utviklingshemming ikke bare har hatt en økende levealder de siste tiårene, men at de nå kan oppleve å bli gamle (over 67) på samme måte som befolkningen for øvrig. Det er flere som kommer opp i syttiårene, dette gjelder også gruppen med Down syndrom. Det er rapportert både internasjonalt og i Norge at personer med Down syndrom er blitt over 70 år. I en mindre vertskommune (tidligere sentralinstitusjon) har flere mennesker med Down syndrom blitt over 72 år. Mennesker med utviklingshemming nærmer seg gjennomsnittlig levealder for befolkningen for øvrig. Årsaken til denne positive levealdersutviklingen er flere og sammensatte, en hovedgrunn er lavere spedbarnsdødelighet. Det har vært økt mulighet til adekvat behandling av medfødte alvorlige misdannelser, bedre behandling av infeksjonssykdommer og generelt bedre oppfølging og bedre helsetjenester for mennesker med utviklingshemming. En annen sentral faktor er bedre levekår for mennesker med utviklingshemming. Det er likevel vanskelig å si noe om hvordan levealderen for gruppen som helhet vil utvikle seg. Mennesker med utviklingshemming er en forskjelligartet gruppe. Det er stor spredning i hvilke årsaker som ligger til grunn for utviklingshemming og det er stor spredning i funksjonsnivå. Det er over 750 kjente genetiske syndromer som er assosiert med utviklingshemming. Vi vet ikke nok om hvordan forventet levealder for mennesker med utviklingshemming varierer i forhold til alder, kjønn og grunndiagnose (etiologisk diagnose). Det er imidlertid klart at graden av utviklingshemming er en sterk indikator for hvor lang levetiden vil bli. Svakere fungerende personer med utviklingshemming med multihandikap som cerebral parese, epilepsi og medfødte misdannelser, har kortere levetid enn bedre fungerende. Godt fungerende personer med utviklingshemming vil sannsynligvis kunne forvente å leve like lenge som sine jevnaldrende i befolkningen for øvrig. Gjennomsnittlig levealder for gruppen som helhet vil være lavere enn for andre deler av befolkningen. I en større finsk undersøkelse (K. Patja et al 2000), fant man at mennesker med lett utviklingshemming ikke hadde forskjellig dødelighet i løpet av de første tre tiår enn befolkningen for øvrig. Mennesker med moderat utviklingshemming hadde en liten økning og i gruppen med alvorlig og dyp utviklingshemming var det en klar økning i dødelighet på 20 prosent for begge grupper. Lav IQ var en signifikant prediktor på dødelighet i aldersgrupper under 30 år. Resultatene i den finske studien er forskjellige fra tidligere studier (Dupont et al 1987; Eyman et al 1988; Kurtz et al 1994; McGuigan et al 1995) som fant forskjeller mellom befolkningen for øvrig og mennesker med utviklingshemming i forhold til alle grupper med utviklingshemming, også lett, når det gjelder levealder. Grunnen til denne forskjellen er sannsynligvis at man har undersøkt ulike populasjoner, de tidligere

12 studiene var basert på institusjonsbeboere eller ulike registre over personer med utviklingshemming. Den finske undersøkelsen var basert på 35 års oppfølging av en større nasjonal befolkningsstudie. Institusjonaliserte beboere har flere alvorlige funksjonshemminger enn dem som bor utenfor institusjon. Den finske undersøkelsen konkluderer med at forventet levealder for mennesker med lett utviklingshemming er den samme som i befolkningen for øvrig og at forventet levealder synker med lavere funksjonsnivå. De påpeker at til tross for lavere fødselskull i Vesten, vil bedre forebyggende helsetiltak og levekår, føre til en økende gruppe eldre med utviklingshemning med særskilte behov. Mellom 1990 og 2010 er det ventet at personer med Down syndrom over 40 år vil øke med 75 % og over 50 år med 200 %. Et økende antall eldre vil måtte bety økt fokus på å bedre kompetansen i helse - og sosialtjenestene. 10

13 3. AKTUELT LOV- OG REGELVERK 3.1. Innledning Det lovverket som er relevant for personer med utviklingshemming og demens, eller mistanke om utvikling av demens, er det samme som gjelder for mennesker med behov for sosialtjenester eller helsehjelp. Vi forutsetter at lovverket som gir hjemmel for ordinære tjenester er kjent og vi vil her konsentrere oss om relevante deler av sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven, forskrift om habilitering og forskrift om individuell plan Oversikt over lov- og regelverk som regulerer området habilitering Lover: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) nr 063. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m nr 061. Lov om sosiale tjenester m.v nr 081. Lov om helsetjenesten i kommunene nr. 66. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) nr 064. Forskrifter: Forskrift om habilitering og rehabilitering / Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen / Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Forskrift rett til prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Aktuelle rundskriv: Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-12/2004 om Lov om pasientrettigheter med merknader. Rundskriv om habilitering og rehabilitering Aktuelle veiledere: Veileder i individuelle planer 2001/ Forhold knyttet til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven Tjenestetilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming er i all hovedsak hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4. Det skal foreligge konkrete og begrunnede vedtak om disse tjenestene, jfr. også forvaltningslovens 23 og 24. I praksis ser en imidlertid at vedtakene er mangelfulle både med hensyn til konkretisering og begrunnelse. I undersøkelsen til Solberg et al (2001) fant man at enkeltvedtak ikke ble brukt etter intensjonene og de virker å være for generelle. Reglene i sosialtjenestelovens kapittel 4A gjelder for eldre mennesker med utviklingshemming såfremt diagnosen utviklingshemming er stadfestet før eventuelle aldringsrelaterte forandringer, for eksempel demens. 3.4 Rett til behandling og vurdering: Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og pasientrettighetsloven omhandler rett til helsehjelp. Helsehjelp er forholdsvis vidt definert i pasientrettighetsloven. Helsehjelp defineres som handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål. ( 1-3c) Pasientrettighets- 11

14 lovens ledd, omhandler pasientens rett til nødvendig helsehjelp overfor den kommunen der pasienten bor eller oppholder seg. Kommunen plikter å legge til rette for forebyggende helsetjenester, behandling av sykdom, medisinsk habilitering og rehabilitering, samt pleie- og omsorgstjenester. Bestemmelsens 2.ledd, angir rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. I loven heter det at..retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt I pasientrettighetslovens 2-2, Rett til vurdering, heter det: Pasient som henvises til sykehus eller spesialistpoliklinikk som omfattes av 2-4, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisning er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Det skal vurderes om pasienten har en slik rettighet overfor spesialisthelsetjenesten som omtalt i 2-1, annet ledd, og eventuelt fastsettes en slik frist som omtalt i samme ledd, annet punktum I Rundskriv 15-12/2004 påpekes at: Retten til vurdering etter første ledd gjelder alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, uavhengig av prioriteringsgruppe. Det gjøres altså ingen prioritering mellom pasienter på dette stadiet, og de begrensningene som gjelder for rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter 2-1 gjelder altså ikke her. Det presiseres videre i nevnte rundskriv at vurderingsretten ikke innebærer en endelig rett til å få stilt endelig diagnose innen 30 dager der medisinske forhold gjør dette umulig, og viser til Inst. O.nr.91 ( ) fra sosialkomiteen, hvor det heter: Komiteen forutsetter at det innen fristens utløp skal foreligge en reell og faglig vurdering av pasientens tilstand med hensyn på videre undersøkelse og behandling fra spesialistens side for at lovens ordlyd skal være oppfylt Når det gjelder pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal det fastsettes en frist for når medisinsk forsvarlighet krever at den senest kan ytes. Vurderingsgrunnlaget skal vektlegge pasientens behov, tiltakets nytteverdi og kostnadseffektivitet. Pasientrettighetslovens og prioriteringskriterierenes tolkbarhet og anvendelse er særlig utfordrende innenfor habiliteringstjenestens virksomhet. Både vurdert i forhold til at det er en svært heterogen pasientgruppe, høy vanskelighetsgrad i diagnostisering og grad av tverrfaglig arbeid, gjør fristsettelse vanskelig. Det bør framover legges vekt på å utvikle en felles praksis for tolking av prioriteringsforskriftene og pasientrettighetsloven innenfor habiliteringsfeltet på nasjonalt plan. Det er imidlertid rimelig å vurdere personer med utviklingshemming og demens som en pasientgruppe som har rett til nødvendig helsehjelp med en klar fristdato for når helsehjelpen skal ytes Rett til medvirkning og informasjon Dette er regulert i pasientrettighetslovens kapittel 3. Hovedregelen er, slik det er nedfelt i 3-1, at: Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten 12

15 Det understrekes ytterligere i 3-3 at: er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i Samtykke til helsehjelp Hovedregel om samtykke er nedfelt i pasientrettighetslovens 4-1: Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke 4-3 omhandler hvem som har samtykke, og i denne paragrafen heter det i annet til fjerde ledd: Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. Den som yter helsehjelp avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke etter annet ledd. Helsepersonellet skal ut fra pasientens alder, tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp, jf Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig legges fram for pasienten og dennes nærmeste pårørende 4-6 omhandler samtykke på vegne av de som ikke har samtykkekompetanse, og her heter det: Dersom myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet. Pasientens nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd. Annen helsehjelp kan gis hvis det anses å være i pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville gitt samtykke til slik helsehjelp. Det kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende for å avgjøre hva pasienten ville ønsket. Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette (Vår uthevning). Iflg. Rundskriv 15-12/2004 presiseres det imidlertid at nødrettsreglene i lov om helsepersonell 7 kan hjemle adgang til å gripe inn med medisinsk behandling overfor personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg dette. (Det vil komme endringer i lovverket på akkurat dette området), 3.7. Individuell plan Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenestelovens 4-3a og pasientrettighetslovens 2-5. Plikten til å utarbeide plan er hjemlet i sosialtjenestelovens 4-3a, kommunehelsetjenestelovens 6-2a, lov om spesialisthelsetjenesten 2-5 og psykisk helsevernloven 4-1, og Forskrift om individuell plan av med hjemmel i nevnte lover. Se også Individuell plan 2005, veileder med forskrift til individuell plan. Det følger av lovverket at kommunens helse- og sosialtjeneste, helseforetaket og den enkelte institusjon innen psykisk helsevern har en selvstendig plikt til å sørge for at det utarbeides individuelle planer. For den gruppen det her er snakk om, anbefaler vi at arbeidet forankres i kommunen, siden de fleste tjenester ytes fra dette nivået. I praksis vil hovedansvaret for koordineringen av planarbeidet legges til kommunen ut fra nærhetsprinsippet. Habiliteringstjenestens rolle bør være knyttet til å bidra til at personer med krav på en individuell plan blir identifisert og at prosessen kommer i gang, eventuelt også som en av flere aktører i planarbeidet. 13

16 Vi vil spesielt påpeke viktigheten av individuell plan for gruppen eldre psykisk utviklingshemmede generelt, fordi endret funksjonsnivå vil aktualisere spørsmål om endret tjenestetilbud, eventuelt flytting. Med eldre mener vi mennesker med Downs syndrom fra midten av 40-årene og øvrige personer med utviklingshemming fra midten av 50 årene. Vi forutsetter at planens innhold og planprosessen for øvrig er kjent og vil bare påpeke at et vedtak om å gi eller ikke gi en individuell plan, er et enkeltvedtak, jf. veileder fra Sosial- og helsedirektoratet (2005). Når det gjelder klage på rett til individuell plan etter helselovgivningen, kommer bestemmelsene i pasientrettighetslovens kapittel 7 til anvendelse. Ved klage på rett til individuell plan etter sosialtjenestelovens 4-3a, kommer sosialtjenestelovens 8-6, 8-7, og forvaltningslovens tidligere nevnte regler om klage til anvendelse. De enkelte tjenester som kommer til uttrykk i planer, kan påklages etter hvilke lover som hjemler tjenestene. Individuell plan gir altså ingen rett til tjenester utover det som følger av de ordinære rettighetslovene. Vi sier noe mer om praktisk arbeid med individuell plan under organiseringskapitlet Hjelpeverge Dersom det ikke allerede er oppnevnt hjelpeverge med tilstrekkelig mandat, bør hjelpeverge oppnevnes, eller mandatet bør vurderes utvidet, jf. vergemålslovens 90. Dette bør gjøres i nøye samarbeid med eventuelle pårørende. I NOU 2004:16, Vergemål, er det foreslått en del endringer. Det er imidlertid i skrivende stund uklart om eller når disse vil tre i kraft Klage Den mest relevante klagebestemmelsen for den aktuelle målgruppen, finnes i kommunehelsetjenestelovens 2-4 og i pasientrettighetslovens 7-1, Anmodning om oppfyllelse, og 7-2, Klage. I kommunehelsetjenestelovens 2-4 heter det at den som søker om helsehjelp kan påklage avgjørelsen etter 2-1 (rett til helsehjelp) til det organ kommunestyret bestemmer. I pasientrettighetslovens 7-1 heter det at pasient eller representant for pasient som mener at bestemmelsene i kapitlene 2,3 og 4 samt 5-1, 6-2 og 6-3 er brutt, kan anmode den som yter helsehjelpen om at rettigheten blir oppfylt. I 7-2 heter det at dersom den som yter helsehjelp avviser anmodningen etter 7-1, eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket. 14

17 4. DEMENS; GRUNNLEGGENDE KARAKTERISTIKA, ÅRSAKS- OG RISIKOFAKTORER, SYMPTOMER OG EPIDEMIOLOGI 4.1. Hva er demens Demens er et syndrom som skyldes en kronisk irreversibel sykdomsprosess i hjernen. Syndromet rammer flere områder av kognitive funksjoner, ikke bare hukommelse. I følge ICD-10 kriterier defineres demens på følgende måte: (1) Svekket hukommelse, især for nyere data (2) Svikt av annen kognitiv funksjon Klar bevissthet Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial adferd; > 1 av følgende: i. Emosjonell labilitet ii. Irritabilitet iii. Apati iv. Unyansert sosial adferd Tilstanden må ha en varighet av 6 måneder eller mer I en normal populasjon deles demens inn etter grad av alvorlighet. Mild demens virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet Moderat demens tilsier at man ikke klarer seg uten hjelp fra andre Alvorlig demens tilsier at kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig. Mild kognitiv svikt (MCI) brukes om tilstander der pasienten opplever hukommelsesproblemer og der dette bekreftes av pårørende. Det påvises redusert hukommelse ved nevropsykologisk testing, men ingen utfall på andre kognitive områder. Personen har normal fungering i dagliglivet og tilfredstiller ikke kriteriene til demens. Det anbefales at ved påvist MCI bør pasienten følges med nye kartlegginger hvert år. Av disse pasientene kan opptil 60% utvikle demens i løpet av en 5 års periode enten av Alzheimers type eller annen demens. Hos noen forblir MCI en stabil tilstand. Begrepet er omdiskutert i forhold til personer med utviklingshemming som allerede har kognitive funksjoner rammet og mange er avhengig av tilsyn og hjelp for å klare seg. Dette gjør diagnostikk av demens i denne pasientgruppen vanskelig. Spesielt vanskelig blir det å diagnostisere tidlige tegn på demens og skille dette fra normal aldring. Det er rapportert en aldersrelatert nedgang i intellektuelle evner som ikke er klassifisert som demens hos personer med utviklingshemming. (Prasher, 1998) Ulike typer demens Demens deles inn i primært degenerative hjernesykdommer, vaskulær demens og sekundær demens. 15

18 Primært degenerative demensformer Alzheimer demens Frontotemporallappsdemens Huntingtons sykdom med demens Parkinsons sykdom med demens Demens med Lewy legeme Andre sjeldne degenerative sykdommer Vaskulær demens Småkarsykdom Enkelt infarkt demens Multiinfarkt demens Hypoksidemens Andre cerebrovaskulære sykdommer og demens Blanding av cerebrovaskulære sykdommer og Alzheimers demens Sekundære demensformer Alkoholisk betinget demens Sjeldne metabolske sykdommer Encephalitt og demens Creutzfelt-Jacobs sykdom og demens Hodetraumer og demens Normaltrykkshydrocephalus og demens Demens av Alzheimer type er hyppigst forekommende av demensformene. Vi vil ta for oss sykdomsmekanisme, mikroskopiske og strukturelle forandringer og symptomer ved Alzheimer demens. Vedrørende patofysiologiske forhold og symptomutforming ved annen demens henvises til aktuell litteratur Anatomiske forandringer og mulig sykdomsmekanisme ved Alzheimer demens Andre navn på Alzheimer demens har vært presenil og senil demens avhengig av om den startet før eller etter 65 års alder. Et slikt skille er kunstig, men likevel synes det å forekomme to former av sykdommen. Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut (oftest før 65 års alder) hvor det foreligger mer uttalte og flere demenssymptomer tidlig i sykdomsforløpet og hvor sykdommen er raskt progredierende. Demens ved Alzheimer sykdom med sen debut (oftest etter 65 års alder) sees færre symptomer og sykdomsutviklingen er mindre drastisk. En kjenner ikke alle mekanismer som utløser og fører til de anatomiske forandringene man ser ved Alzheimer demens. En mulig sykdomsmekanisme går ut på at genetiske faktorer og mulige andre ytre faktorer utløser en feilklipping av protein (eggehvitestoff) som heter Amyloid-precorser-protein (APP).I denne feilklippingsprosessen oppstår Beta-amyloid 42. Beta-amyloid 42 avleires i hjernen og er giftig for hjernecellene. Hypotesen går ut på at når betaamyloid aggregerer blir det nevrotoksisk og fører til at et protein kalt TAU inne i nervecellene fosforyleres. TAU- 16

19 proteinet har som funksjon å holde cellens struktur, eller skjelett, intakt. Når TAU fosforyleres mister proteinet denne egenskapen og det oppstår en såkalt mikrofibulær dysfunksjon (ødeleggelse av cellenes struktur) To og to proteinfibere (TAU) tvinner seg rundt hverandre som to kordeler på et tau. Etter hvert oppstår kjemiske forandringer (fosforylering) av TAU-proteinet. Nervecellene dør og etterlater seg nevrofibrillære floker. Disse sees som typisk mikroskopisk forandringer ved Alzheimer. Andre mikroskopiske forandringer består av senile plakk (flekker), og synapsetap. De anatomiske funnene ved Alzheimer demens gjøres først og fremst i storhjernen (kortikale områder). Forandringene starter i temporallappen (tinninglappen) der hippocampus alltid er tidlig affisert. Deretter spres forandringene seg til parietallapp (isselapp) og frontallapp (pannelapp). Makroskopisk sees en skrumpning (atrofi) av hjernen. Dette oppstår som en følge av celledød Nevrokjemiske forandringer ved Alzheimer demens Som en følge av hjernecelledød oppstår forandringer i en rekke nevrokjemiske signalsubstanser (nevrotransmittere). Disse substansene er nødvendige for overføring av informasjon mellom nervecellene. Signalsubstansene produseres i visse sentra i hjernen. Vi kjenner ikke alle mekanismer eller betydning av endret produksjon av disse nevrotransmitterne. Best kjenner vi til hva som skjer i det kolinerge system, men en rekke andre signalsubstanser berøres også ved Alzheimer. Bl.a. påvirkes systemene der serotonin, noradrenalin og dopamin fungerer ved overføring av signaler mellom nervecellene. Sammenhengen mellom de forskjellige transmittorene er innfløkt og i stor grad ukjent. Det samme gjelder betydningen av de forskjellige nevrokjemiske substansene for hjernens funksjon. Acetylcholin produseres i en av hjernens kjerner kalt Nukleus basalis Meynert. Når dette kjerneområdet rammes, synker produksjonen av Acetylcholin. Det blir mindre Acetylcholin i den synaptiske spalte og mindre substans som kan påvirke reseptoren. Det samme resultatet oppstår dersom mottakerapparatet (reseptorene) er skadet. Reseptorene for Acetylcholin finnes i størst konsentrasjon temporalt, parietalt og frontalt i hjernebarken. Redusert mengde Acetylcholin eller redusert mengde Acetylcholinreseptorer, fører til redusert oppmerksomhet og hukommelse og hallusinasjoner. Dette kan man også se dersom man gir medikamenter som har anitcholinerg effekt (blokkerer effekt av acetylcholin) Årsaks- og risikofaktorer til Alzheimer demens En kjenner ingen isolert spesifikk årsak som fører til demens. Muligens finnes det flere årsaker til at Alzheimer demens utvikles og dermed flere forskjellige sykdommer vi nå oppfatter som samme tilstand. Den viktigste risikofaktor for utvikling av demens er stigende alder da de patologiske forandringer vi ser ved Alzheimer demens øker i omfang med økende alder. Det betyr ikke at alle eldre utvikler demens. Klinisk erfaring og en rekke forskningsresultater tyder på at arv spiller en viktig rolle ved noen tilfeller av Alzheimer demens. En skiller mellom to fenomener, nemlig dominant arvelighet og å være bærer av en arvelig risikofaktor. 17

20 En kjenner tre former for dominant arvelig Alzheimer demens. Disse tilstandene debuterer i alderen år: 18 Mutasjon på det 14. kromosom: raskt forløp med alvorlige symptomer Mutasjon på det 21. kromosom: Sjelden form, forskningsmessig viktig betydning da kunnskapen om dannelsen av beta-amyloid stammer herfra. Mutasjon på det 1. kromosom: Uhyre sjelden tilstand En arvelig disposisjon for utvikling av Alzheimer sen type er knyttet til det 19. kromosom. Et gen på dette kromosomet koder for et protein (APOE) som har vist seg å være en risikofaktor for utvikling av sykdommen. Det finnes tre ulike former for APOE; e2, e3 og e4. Personer med APOE e4 er utsatt for utvikling av Alzheimer mens APOE e2 ser ut til å beskytte. Et individ med dobbelt sett APOE e4 har 90% sjanse for utvikling av Alzheimer. Personer med Down syndrom (trisomi 21) utvikler forandringer i hjernen som ligner på det man observerer ved Alzheimer demens, spesielt med avleiring av betaamyloid, dannelse av senile plakk og i noen grad med dannelse av nevrofibrillære floker. Dette har sammenheng med at på kromosom 21 ligger det ett eller flere arveanlegg (gen) som styrer produksjonen av APP. En overproduksjon av Amyloid- Precursor-Protein (APP) pga trisomi 21 kan være med på å forklare at mennesker med Down syndrom er særlig utsatt for å utvikle demens av Alzheimer type. En rekke andre faktorer har blitt vurdert å føre til økt risiko for utvikling av Alzheimer demens. Man har bl.a. sett på forgiftninger, prioner og virus, inaktivitet og lav utdanning, høyt blodtrykk, kolesterol, homocystein og diabetes, hodeskader, depresjon, røyking, nytelses- og næringsmidler. Man finner ingen klar sammenheng mellom disse faktorene og utvikling av demens. Sannsynligvis er Alzheimer forårsaket av multifaktorielle forhold, dvs at flere årsaksfaktorer spiller en rolle samtidig. Det en har klar evidens for er at aldring, arv og Down syndrom er sikre risikofaktorer. Det er og evidens for at høyt blodtrykk midt i livet er en risikofaktor Symptomer ved Alzheimer demens Ved Alzheimer er det i hovedsak 3 sett symptomer som gradvis utvikles: Svikt i kognitive funksjoner Psykiske og adferdsmessige symptomer Motoriske symptomer Ved Alzheimer debuterer symptomene ofte i denne rekkefølgen. Avvik fra dette bør få en til å vurdere andre former for demens. Tap av kognitive funksjoner betyr generelt svekket intellektuell fungering. Ved Alzheimer demens er det flere kognitive funksjoner som rammes, ikke bare hukommelse: Hukommelse Læringsevne Orienteringsevne Tenkeevne og planleggingsevne

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette)

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) og andre repeterende atferdsforstyrrelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser Forfattere:

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 4: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Internserien 2/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009 Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Godkjent

Detaljer

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Lars Grue & Marte Rua Rapport nr 19/10 «Når du er atten, så er det ut i intet» (gutt, 25 år) NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010 Forord fra helse- og omsorgsministeren Juni 2006 Diabetes er en av vår tids store folkesjukdommer. Det er

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer