DEMENSUTREDNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMENSUTREDNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN"

Transkript

1 DEMENSUTREDNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN Innherred Medisinske Forum 30. mai 2012 Gunn Tove Lium Overlege, Psykiatrisk avdeling / Alderspsykiatrisk team

2 Disposisjon Generelt om APT Utfordringer Hukommelsesklinikk Psykometriske tester Ulike demenstyper Mer spesielle utredningshjelpemidler

3 ALDERPSYKIATRISK TEAM Teamleder, spesialsykepleier Elin V.Røsæg 5 (6) spesialsykepleiere 1 spesialvernepleier 1 klinisk sosionom 1 spesialergoterapeut, 50% 1 spesialfysioterapeut i 40 % stilling 1 overlege i 100% stilling + A.Fix i ca. 10 % 1 assistentlege i 100 % stilling 2 Psykologstillinger, for tiden ubesatt

4 UTFORDRINGER Eldrebølgen Samhandlingsreformen Demens med atferdsproblemer Diagnostisering av vanskelige kasus Kommunenes ansvar, muligheter og begrensninger Sengeplasser i spesialisthelsetjeneten

5 AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE Fastleger Sykehjemsleger Hjemmesykepleie Kommunale institusjoner Geriatrisk poliklinikk / avdeling, SL Alderspsykiatrisk avdeling, SN Nevrologtjenesten Aldring og helse

6 HVA GJØR APT? Ambulant virksomhet Vanlig poliklinisk virksomhet Hukommelsesklinikk Felles inntaksmøte med geriatrisk Førerkortvurderinger

7 AMBULANT VIRKSOMHET 1-2 fra teamet oppsøker pasienten i hjemmet eller på institusjonen. Nyvurderinger Kontroller Samarbeidsmøter med pårørende / hjemmesykepleie / institusjon Veiledning og undervisning Prosjekt AASL

8 POLIKLINISK AKTIVITET Ca. 200 nye henvisninger pr.år Ca polikliniske konsultasjoner pr.år Hver pasient har sin PAB I timene deltar én eller flere i APT

9 Antall konsultasjoner Alderpsykiatrisk team SL Antall konsultasjoner År

10 HUKOMMELSESKLINIKK Foregår i Arken Hver pasient tar ca 3,5 4 timer Oppmøte kl eller Blodprøver og EKG En fra APT foretar pårørendeintervju En annen snakker med og utfører psykometrisk testing av pasienten Fysioterapeut undersøker Lege undersøker pasienten somatisk Felles oppsummeringssamtale med pasient og pårørende

11 PÅRØRENDEINTERVJU Samtale med nær pårørende, ektefelle / barn Forandringer? Bekymringer? Gjennomgang / utfylling av div. skjema for å belyse bl.a. grad av belastning for pårørende Få oversikt over pasientens ADL-ferdigheter; personnære og instrumentelle

12 SAMTALE MED PASIENTEN For å danne seg et bilde av pasientens generelle tilstand Klinisk vurdering av grad av orientering, språkfunksjon, stressnivå, motorikk

13 PSYKOMETRISKE TESTER 1 MMSE-NR (- Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering) Max score 30 poeng Tester grad av orientering for tid og sted, umiddelbar og utsatt gjenkalling, oppmerksomhet / hoderegning, benevning, repetisjon, forståelse, setningsgenerering/ -skriving og figurkopiering

14 PSYKOMETRISKE TESTER 2 CERAD ( The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Disease ) Tiordstest gjenkalling Figurkopiering, max 11 poeng Utsatt gjenkalling Gjenkjenning

15 PSYKOMETRISKE TESTER 3 Klokketegning, max 5 poeng Boston Naming Test 15 figurer skal gjenkjennes og benevnes Max 15 poeng Abstrakt tenkning Finne likheter, max 8 poeng

16 PSYKOMETRISKE TESTER 4 Trail Making Test A og B A: Tester evne til fokusert oppmerksomhet. Tegne strek fra tall til tall i stigende rekkefølge, 1 25 B: Tester evne til delt oppmerksomhet Tegne strek vekselvis mellom tall og bokstav; 1 - A 2 B 3 C, osv.

17 ANNEN UTREDNING VED HUK Fysioterapeut Utreder balanse- og gangfunksjon Predikerer fare for fall i løpet av første år Lege Tidligere sykdommer; somatisk og psykiatrisk Medisinering; aktuell og helst tidligere Orienterende somatisk og nevrologisk u.s.

18 FØRERKORTVURDERINGER Standard HUK Spesiell vektlegging av - MMSE-NR, > 24 - Trail B, gjennomførbar og innen rimelig tid - Klokketest, godkjent -KDV, 0-1 Totalvurdering av klinisk inntrykk, motorikk, testresultater og risikofaktorer

19

20 HVA ER DEMENS? Et syndrom som skyldes sykdom i hjernen; vanligvis kronisk og progredierende Medfører forstyrrelse av høyere corticale funksjoner som hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læreevne, språk og dømmekraft Påvirker vanligvis evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter Symptomene skal ha vart i minst 6 måneder

21 ULIKE TYPER DEMENS Demens ved Alzheimer s sykdom ca. 50% Andre degenerative demenstilstander ca. 20% Vaskulær demens ca % Sekundære demensstilstander Prevalens: Ca Insidens: Ca / år

22 DEMENS VED ALZHEIMER S Anatomiske funn: - Corticale skader i temporal- og parietallapp - Atrofi av hjernen corticalt og subcorticalt; hhv. skrumpning / utvidede sulci og forstørret 3. ventrikkel - Nevrofibrillære floker, intracellulært. Tau-protein - Senile plakk, ekstracellulært. Beta-amyloid

23 KLINISKE KJENNETEGN VED AD1 Språkfunksjon Vansker med benevning, ordleting Spontantalen er oftest bevart, men lite innhold Hukommelsessvikt Læringssvikt for nye oppgaver og situasjoner Korttidshukommelsen, umiddelbar gjenkalling, er ofte bra bevart i tidlig fase, men svikt ved krav om delt oppmerksomhet

24 KLINISKE KJENNETEGN VED AD 2 Langtidshukommelse, minutter og timer. Svekkes raskere. Nylige hendelser Semantisk hukommelse blir tidlig redusert For eksempel ordforståelse, likheter, faktakunnskap Fungering i dagliglivet Vansker med å koordinere flere enkelthandlinger til et hele

25 KLINISKE KJENNETEGN VED AD 3 Nedsatt orienteringsevne. Først i nye, gradvis også i kjente omgivelser Emosjonelle forandringer. Kan opptre tidlig. Trøtt, ukonsentrert, mindre interesse for fam. Forsterkning av tidligere tilstedeværende personlighetstrekk. Angst, depresjon, tilbaketrekning

26 ANDRE DEGENERATIVE DEMENSTILSTANDER Frontotemporallappsdemens, FTLD Demens ved subcorticale sykdommer: - Parkinsons sykdom med demens, PD - Demens med Lewylegemer, DLL - Huntingtons chorea med demens

27 FTLD 1 Det frontale syndrom : - Initiativløshet og tilbaketrekning - Bortfall av hemninger - Sviktende problemløsningsevne - Motoriske språkutfall Behov for å bli satt i gang Sviktende systematisering av tenkning Problemer med eksekutive funksjoner

28 FTLD 2 Atferdsendringer, tidlig symptom Interesseløshet, tap av hemninger / taktløshet, angst, rastløshet, endret spiseog drikkemønster, likegyldighet, normbrudd Hukommelsesproblemer er mye mindre uttalt enn ved AD, særlig i tidlig stadium ADL-ferdigheter kan være godt bevart lenge Språk. Etter hvert motoriske utfall, manglende kontroll over talen, vanskelig å forstå. Ekolali.

29 DEMENS VED SUBCORTICALE SYKDOMMER 1 Parkinsons sykdom med demens, PD ca. 1% av befolkningen > 65 år har Mb.Parkinson ca. 5% av beboerne i somatiske sykehjem De fleste får en lett kognitiv svikt > 25% utvikler demens > 50% får lettere depresjonssymptomer 5-10% får alvorlig depresjon 15-20% får psykotiske symptomer

30 KLINISKE KJENNETEGN VED PD Hukommelse for tid, sted og daglige hendelser langt bedre enn ved AD. Vanskelig å plassere hendelser i kronologisk rekkefølge. Bedre bevart evne til gjenkjenning enn gjenkalling Temporeduksjon. ALT tar lenger tid Atferdsendringer, bl.a knyttet til depresjon og psykose Medikamentell behandling kan være utfordrende

31 DEMENS VED SUBCORTICALE SYKDOMMER 2 Demens med Lewylegemer, DLL Hva er det egentlig? Ikke egen diagnose. Et kontinuum fra ren Mb.Parkinson, via demens med Lewylegemer til Alzheimer s? Rammer oftest eldre, > 70 år 10 15% av alle med demens har DLL Kortere levetid Tidligere hospitalisering

32 KLINISKE KJENNETEGN VED DLL Demenskriterier er oppfylt Fluktuerende kognitiv svikt med uttalte variasjoner vedrørende oppmerksomhet og våkenhet Gjentatte episoder med synshallusinasjoner Parkinsonisme (3 av 4) REM søvnforstyrrelser (skremmende drømmer) Uttalt overfølsomhet for nevroleptika

33 VASKULÆR DEMENS, VaD 1 En heterogen gruppe demenstilstander med forskjellige årsaker 1. Infarktdemens Tilstopping av mange små eller færre større blodårer i strategiske områder; f.eks thalamus eller hippocampus Diagnostisering: Demens med brå start og trinnvis forverring Fokale nevrologiske utfall Anamnese og klinisk u.s.

34 VASKULÆR DEMENS, VaD 2 2. Småkarsykdom, Small vessel disease Hyalinose i små, sentrale arterioler som fører til subcoticalt beliggende, lacunære infarkter, Binswangers sykdom, vaskulær subcortical demens 3. Demens ved ischemisk-hypoxiske hjerneskader 4. Blandingsdemens, VaD + AD

35

36

37 YTTERLIGERE UTREDNINGER Billeddiagnostikk CT - MR (- SPECT) Spinalpunksjon Demensmarkører; beta-amyloid og tau-prot EEG Bredere nevropsykologisk utredning SAMBA-prosjektet

38 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

39 Overskrift Innhold

Kognitiv svikt hos eldre. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark

Kognitiv svikt hos eldre. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark Kognitiv svikt hos eldre Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark Seksjon for alderspsykiatri Poliklinikk inkl hukommelsesklinikk Sengepost med enhet for utredning av personer med demens

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune.

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Sykdom og symptomer Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Pr år 2000 var det 18 millioner mennesker i verden med en demensdiagnose. I dag regner

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Margit Gausdal Master of Public Health MPH 2011:12 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune 30 08 2014 kl 10-16 Tor Jacob Moe Psykiater Hva er Demens? Progressiv utvikler seg til det verre.

Detaljer

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Running head: tdcs SOM BEHANDLINGSMETODE VED ALZHEIMERS SYKDOM Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Psy 2901 Anna Dahl Myrvang

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Revidert protokoll for: Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Kvalitetssikring av diagnostikk og behandling, inkludert videreutvikling av

Detaljer

Utredning. av demens i Norden. Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff

Utredning. av demens i Norden. Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff Utredning av demens i Norden Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff Utredning av demens i Norden Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL. Kartlegging utført av

Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL. Kartlegging utført av Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL Demensutredning i kommunehelsetjenesten Revidert 2011 Pasientens navn: Adresse: Født: Tlf: Helsepersonell Pasient Samtale Kognitiv testing Sikkerhet i bolig

Detaljer

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Rapport publisert 2012 Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Forord Denne rapporten presenterer et utviklingsprosjekt om strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg

Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg Spesiallege/forsker Bjørn Lichtwarck Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter Sykehuset Innlandet Presentasjonen Vi skal følge Anna en av

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre

Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre Knut Engedal, Professor dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo universitetssykehus Demens Svekket hukommelse, i sær for nyere data

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Med stø hånd ST Nr. 1 2006 Årgang 35

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Med stø hånd ST Nr. 1 2006 Årgang 35 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Med stø hånd ST Av Anders Svensson og Petter Brelin 1 EN Nr. 1 2006 Årgang 35 utpostens dobbelttime: Intervju med Irene Hetlevik Av Ivar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune

HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet er framtidas omsorgsutfordringer vedrørende demens, der bl.a. vekst av antall eldre vil stille krav om

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Mennesket lever ikke av brød alene

Mennesket lever ikke av brød alene Mennesket lever ikke av brød alene Hvordan andakter kan bidra til gode øyeblikk for beboerne på en skjermet enhet. Fordypningsoppgave i aldersdemens levert ved Diakonhjemmet Høgskole avdeling for etter-

Detaljer