ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter."

Transkript

1 ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide

2

3 ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide

4 Tittel: Entreprenørskap er en muskel som kan trenes!. Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. Forfatter: Helene Harris-Christensen og Trude Hella Eide ØF-notat nr.: 03/2007 ISSN nr.: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Norske fokusgrupper Oppdragsgiver: Ungt Entreprenørskap Prosjektleder: Trude Hella Eide Referat: Notatet bygger på en intervjustudie av 22 informanter. Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæring gitt gjennom ungdomsbedrift (UB) og/eller studentbedrift (SB). I notatet beskrives blant annet informantenes positive erfaringer med en læringsstrategi som fremmer individuelt tilpasset opplæring, og der deltakerne får mulighet til å lære av de erfaringene de gjør samtidig som de får økt forståelse for helhet og sammenheng mellom teori og praksis. De elementene som dominerer deltakernes læreprosesser i UB/SB, sammenfaller med kriterier for læreprosesser som fremmer entreprenørskap - slik disse er framsatt innenfor pedagogisk entreprenørskapsteori. Videre viser intervjuene at deltakelse i UB/SB er hensiktsmessig for generering av entreprenører, gjennom at deltakerne tilegner seg et kunnskapsgrunnlag om hvordan de omsetter ideer til praktiske og målrettede aktiviteter, samtidig som de får styrket sine personlige egenskaper og derigjennom senker terskelen for å se på seg selv som fremtidige entreprenører. De personlige egenskapene er de som i betydeligst grad har blitt styrket gjennom entreprenørskapsopplæringen. Emneord: Entreprenørskap, ungdom, læreprosess, erfaringslæring, pedagogisk entreprenørskap Dato: Mai 2007 Antall sider: 50 Pris: 90,- Utgiver: Østlandsforskning Serviceboks 2626 Lillehammer Telefon Telefax Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, Stenergate Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.

5 Forord Intervjustudien som dette notatet bygger på omfatter intervjuer med 22 informanter, alle nåværende eller tidligere deltakere i Ungt Entreprenørskaps to konsepter ungdomsbedrift (UB) og studentbedrift (SB). Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæringen. Samtidig har det vært viktig å utvikle et teoretisk og analytisk rammeverk for den komparative studien i hovedprosjektet. Forprosjektet er i all hovedsak gjennomført av Helene Harris-Christensen, som også har vært hovedforfatter av notatet i samarbeid med Trude Hella Eide. Vegard Johansen har bidratt med innspill og gjennomlesning underveis i prosjektgjennomføringen og notatskrivingen. Vi takker informantene som har deltatt i fokusgruppeintervjuene og delt sine tanker og erfaringer med oss. Vi takker også Ungt Entreprenørskap for et spennende oppdrag og for et konstruktivt samarbeid. Lillehammer, mai 2007 Ingrid Guldvik forskningsleder Trude Hella Eide prosjektleder

6

7 Innhold 1 Innledning Problemstillinger Notatets innhold Metodisk tilnærming Informanter Tolkning av datamaterialet Begrepsavklaringer Entreprenørskap Entreprenørskapskompetanse Hvordan oppstår entreprenørskap? Erfaringslæring learning by doing Om erfaringer med læreprosessen Læring = erfaring Deltakerstyrt Tradisjonell læring versus erfaringslæring All erfaring er god erfaring Individuell læring Hva har elevene/studentene lært? Organisatorisk opplegg Bedriftene som ordentlige bedrifter, læringsmål eller lekebedrifter Messene motivasjon eller hindring Oppsummering Hvem er entreprenøren? Den typiske entreprenør Entreprenøren som Supermann, Askeladden eller Gründeren Egne muligheter for å bli entreprenør? Oppsummering Entreprenørskapets kontekst Økonomiske og ideologiske muligheter og begrensninger Finansiering fra privat eller offentlig sektor Byråkrati en hindring for entreprenørskap? Sosiale muligheter og begrensninger Janteloven - en begrensing for entreprenørskap Grundermiljø og entreprenørskapsutdanning som døråpner Er kjønn viktig? Geografiske muligheter og begrensninger Oppsummering Analyse og konklusjoner Vedlegg Intervjuguide til norske fokusgrupper... 49

8 Tabelloversikt Tabell 1. Ulike aktørers forståelse av begrepet entreprenørskapskompetanse Tabell 2. Markører som informantene bruker for å konstruere den prototypiske entreprenør 27 Tabell 3. Kriterier for læreprosesser som hemmer og fremmer entreprenørskap... 42

9 1 Innledning Grundervirksomhet og entreprenørskap blir gjerne forstått som en usikker virksomhet. Den selvstendig næringsdrivende ses i lys av en usikker arbeidssituasjon med ustabil inntekt og usikre arbeidsforhold (Europakommisjonen 2004). På den andre siden har både Europakommisjonen og norske myndigheter lagt vekt på at man ønsker å tilrettelegge for entreprenørskap. Dette fordi en rekke studier har vist at det er en sammenheng mellom entreprenørskap, økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet (Athayde 2004, Europakommisjonen 2006, GEM 2004, Johansen og Eide 2006). Opplæring i entreprenørskap har videre fått økt status som følge av vektleggingen av de positive sidene ved entreprenørskap. En rekke studier har påvist en positiv sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og senere entreprenøriell aktivitet (for en oversikt på området se Johansen et.al. 2006). Den norske satsingen på entreprenørskapsopplæring har blitt fulgt nøye av regionale og nasjonale forskningsinstitutter. Et svært sentralt spørsmål har vært å skape kunnskapsgrunnlag for å kunne si noe om i hvilken grad studenter og elever som har gjennomgått entreprenørskapsopplæring har en større tendens til å bli entreprenører og starte opp egen virksomhet etter endt utdanning. Andre viktige tema har vært å fokusere på hvilken type kompetanse som skapes gjennom deltakelse i opplæringen eller retter sagt, hva elevene og studentene har lært gjennom å starte bedrift i skolesammenheng. Eksempler fra forskning viser gjennom flere studier at undervisning i entreprenørskap kan bidra til en mer gründerpreget kultur, at ungdoms deltakelse i denne type undervisning fører til økt kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid, høyere ansvarsfølelse og at studenter som får entreprenørskapsopplæring oftere blir entreprenører (Spilling 2002, Luktvasslimo 2002, Haugum 2005, Johansen og Eide 2006, Johansen et.al. 2006). Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som tilbyr mange ulike former og varianter av entreprenørskapsopplæring i Norge. Organisasjonen støttes finansielt av både departementer, arbeidstaker/-giverorganisasjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner. Ungt Entreprenørskap skaffer til veie og lager undervisningsmateriell til skolene hvor denne opplæringen tilbys. Det finnes flere ulike konsepter hvorav elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift er de konseptene som har hatt flest deltakere. Her er målet at elevgrupper skal starte opp, drive og avikle en bedrift i skolesammenheng. Ungt Entreprenørskap sine konsepter tilbys årlig ca elever i Norge. 1.1 Problemstillinger Formålet med denne studien er å utforske noen av de mulighetene og utfordringene som entreprenørskap i utdanning står ovenfor, gjennom et dypdykk i et utvalg studenter og elevers erfaringer med deltakelse i studentbedrift og ungdomsbedrift. Ved å gjennomføre gruppeintervju med 7

10 studenter og elever som har deltatt i denne type opplæring vil vi kunne kartlegge erfaringer ut fra deltakernes egne perspektiver. Denne studien er et forprosjekt som skal danne et teoretisk og analytisk rammeverk for en hovedstudie som skal ha fokus på kvalitative effekter av entreprenørskapsopplæring i et utvalg europeiske land. Både forstudien og hovedstudien baserer seg på fokusgruppeintervjuer. Med utgangspunkt i det kvalitative kunnskapsgrunnlaget fra disse fokusgruppeintervjuene, ønsker vi å se på likheter og forskjeller mellom landenes entreprenørskapsopplæring. Studien bunner i et behov om å vite mer om hvordan unge fremtidige arbeidstakere tenker om deres deltakelse i entreprenørskapsopplæring og hvordan denne opplæringen har påvirket deres tanker om fremtidig deltakelse i arbeidslivet. For å kunne gi svar på dette er det nødvendig å se nærmere på sammenhengen mellom læringsprosessen hos deltakerne, og de dominerende pedagogiske elementene som inngår i entreprenørskapsutdannelsen. Vi har formulert følgende to problemstillinger som sentrale for dette prosjektet; 1. Hvilke elementer dominerer og influerer studentenes/elevenes læreprosess i entreprenørskapsutdannelsen? 2. På hvilken måte er den pedagogiske metoden hensiktsmessig for generering av entreprenører? Problemstilingene er i stor grad av generell karakter og for å operasjonalisere disse ytterligere har vi valgt å sette opp noen tema som konkretiserende: holdninger til entreprenørskapsutdanning som en utdanningsmetode holdninger til å jobbe i student-/elevbedrifter vurderinger av hvilke faktorer som er viktige for å kunne bli en entreprenør vurderinger av hvilke faktorer som er de viktigste for å generere en entreprenøriell kultur vurderinger av hvordan slike faktorer kan bli implementert i entreprenørskapsutdannelsen 1.2 Notatets innhold Kapittel 2 presenterer den metodiske tilnærmingen som studien bygger på. Det gir en kort innføring i hva som kjennetegner kvalitativ forskning, hvordan gruppeintervju som metode fungerer og hvordan utvelgelsen av informantene har foregått. Kapittel 3 er en gjennomgang av noen sentrale begreper som vi legger til grunn for vår tolkning av det empiriske materialet, mens kapitlene 4, 5 og 6 er viet analysen av dette materialet. Kapitlene er delt inn etter de tre hovedtemaene i intervjuene; erfaringer med læringsprosessen og det organisatoriske opplegget, forståelsen av den prototypiske entreprenøren, og vurderinger av hvordan økonomiske, sosiale og geografiske muligheter og begrensninger er av betydning for å skape en entreprenøriell kultur. Datamaterialet presenteres blant annet gjennom direkte sitater fra gruppeintervjuene. Sitatene brukes som utgangspunkt for å tolke og analysere, og bidrar dermed til å eksemplifisere hovedtrekk og generelle tendenser som går igjen i datamaterialet, eventuelt for å tydeliggjøre motsetninger eller avvikende synspunkter. Hvert av de tre kapitlene avsluttes med en kort oppsummering. I siste kapittel, kapittel 7, konkluderer vi i forhold til problemstillingen. 8

11 2 Metodisk tilnærming For å undersøke og svare på problemstillingene har det vært hensiktsmessig å bruke en kvalitativ tilnærming. En kvalitativ tilnærming brukes gjerne når forskeren ønsker å studere sosiale fenomen gjennom enkeltpersoners forståelser og refleksjoner av fenomenet. Problemstillingene ovenfor kan i denne sammenheng ses på som det sosiale fenomenet vi er opptatt av å skape forståelse for. En kvalitativ tilnærming betyr imidlertid både at data produseres og analyseres på en annen måte enn ved mer kvantitative undersøkelser som for eksempel ved spørreundersøkelser. Mens en spørreundersøkelse kan gi svar på hvor mange som mener noe om et gitt tema vil en kvalitativ studie kunne si noe om hvordan disse meningene om temaet er uttrykt og skapt (Wilkinson 1999). Målet med en kvalitativ studie er å få et bredere, mer helhetlig bilde av en situasjon/fenomen. Det er ikke et mål å generalisere til en hel populasjon ut i fra et utvalg. Når en bruker kvalitative forskningsmetoder snakker en derfor om at informantene skal utgjøre et informativt utvalg, mer enn et representativt utvalg som er kriterier for kvantitative forskningsmetoder. 2.1 Gruppeintervjuer Formålet med et intervju er å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre mennesker opplever sin livssituasjon. Intervju gir data om hvordan informanten forstår erfaringer og begivenheter i sitt eget liv. Denne metoden gir et særlig godt grunnlag for innsikt i informantens erfaring, tanker og følelser (Thagaard 2003:83). Intervju som datainnsamlingsmetode har mange ulike design. Noen intervju kan være ustrukturerte der forskeren stiller seg helt åpen til hvordan samtalen utvikles og hvilke tema som tas opp. I motsatt ende finner man strukturerte intervju der forskeren har definert spørsmål og eventuelle oppfølgingsspørsmål for slik å kunne styre samtalen. I mange intervjusituasjoner vil imidlertid forskeren velge et opplegg som ligger mellom disse to ytterpunktene - semistrukturert intervju. I dette prosjektet ble det utformet en intervjuguide som har blitt brukt som veiledende i intervjusituasjonen (vedlegg 1). Det ble lagt vekt på at forskeren stilte spørsmål, men også at informantene selv kunne komme med spørsmål og tema i løpet av intervjusamtalen. Gruppeintervju brukes gjerne når målet er å diskutere tema som flere medlemmer av en gruppe har erfaringer med. Fordelene med en slik intervjumetode er at deltakerne får relativt stor kontroll over situasjonen, i den forstand at intervjuet i stor grad formes av de innspillene, diskusjonene og refleksjonene som informantene presenterer. Det er også et læringselement i bruk av gruppeintervjuer, fordi den enkelte informant deler erfaringer som igjen stimulerer andres tanker, ideer og synspunkter. Gruppesamtalene stimulerer til deltakelse og gir informantene muligheter til å rette, bekrefte eller kommentere de andre deltakerne. 9

12 Svakhetene med gruppeintervju som metode, kan for eksempel være at settingen forutsetter at informantene er trygge på hverandre, hvis ikke er det en fare for at kun det offisielle synet presenteres. Minoritetssyn kan undertrykkes hvis minoriteten frykter sanksjoner for å ha uttalt seg mot majoriteten. Dette er hensyn en må overveie når intervjuene omhandler spesielt sensitive tema. Det kan også være en fare ved gruppeintervju at holdninger overdrives/forsterkes ved at det ene ordet tar det andre og derigjennom forsterker gruppedynamikken. Det blir da viktig at forskeren er observant på å stille spørsmål som utfordrer dominerende holdninger (Wilkinson 1999, Brandt 1996, Guldvik 2002). I denne studien er det gjennomført fem gruppeintervjuer i fire byer i Norge. Størrelsen på gruppene varierte fra to til sju deltakere. Samtalene i gjennomføringen av gruppeintervjuene fungerte svært godt. Det var tydelig at informantene hadde meninger om temaet og ikke minst ønsket å dele disse meningene og erfaringene med resten av gruppa og forskeren. Strukturen på intervjuene ble i stor grad til ved at forsker stilte et spørsmål som dannet utgangspunkt for diskusjonen mellom informantene. Samtlige informanter var aktive i samtalene og heller ikke redde for å uttrykke uenighet om enkelttema der dette var tilfelle. Samspillet i samtalene fungerte best i grupper med 3-5 deltakere. I grupper med flere informanter syntes det som det var vanskeligere å ta ordet og mindre til for den enkelte til å uttrykke seg. Samlet sett er vi tilfreds med de data som gruppeintervjuene gav. 2.2 Informanter Høsten 2006 gjorde Østlandsforskning en undersøkelse om erfaringer med Ungt Entreprenørskaps konsept Studentbedrift (Johansen og Eide 2006). I den forbindelse ble det i slutten av spørreundersøkelsen spurt om deltakerne også kunne tenke seg å bli med på kvalitativt rettede fokusgrupper. Mange studenter svarte positivt og det ble dermed sendt en e-post til disse studentene med forespørsel om å delta i gruppeintervju. Vi valgte å sette opp fire byer ut i fra hvor studentene hadde registrert bedriften de deltok i. I tillegg valgte vi å sende ut samme e-post til en liste over folk som Ungt Entreprenørskap hadde kontakt med i forbindelse med at de har startet bedrift eller etter at de har deltatt på UB eller SB. Over hundre studenter/elever ble kontaktet per e-post. Ettersom det var forholdsvis liten oppslutning fra rundene med e-post startet vi snøballmetoden for å skaffe informanter til de ulike gruppeintervjuene i de fire byene. Snøballmetoden går ut på at en etter hvert som en får kontakt med informanter spør videre om de kjenner til personer som også kan tenkes å være aktuelle informanter (Thagaard 2003). Snøballmetoden har gitt forskerne mulighet for å komme i kontakt med informanter som det viste seg i utgangspunktet var vanskelig å rekruttere. For det første er kontaktinformasjon i form av e-post og telefonnummer svært ustabile for denne gruppen ettersom mange skifter utdannelsesinstitusjoner (videregående skole., høgskole/universitet eller jobb). For det andre er det også en gruppe som ikke bare skifter kontaktinformasjon, men som også fysisk flytter på seg fra hjemsted til studiested og fra studiested til jobbsted. Et problem som gjerne poengteres med denne type rekruttering er at informantgruppen kan bli noe ensidig og preges av nettverk som igjen kan representere mer homogene meninger og forståelser. Det kan hevdes i denne sammenheng at informantgruppen i stor grad representerer elever og studenter som har hatt generelt positive erfaringer med deltakelse i bedriftskonseptene. Elever/studenter med 10

13 negative erfaringer vil dermed i mindre grad være representert i denne studien. Til tross for at informantene kan hevdes å representere en felles meningsenhet gjennom at stort sett samtlige informanter forteller om mer eller mindre positive erfaringer med entreprenørskapsutdannelse, så varierer imidlertid andre bakgrunnsvariabler i stor grad, som kjønn, alder, bosted. Til sammen utgjør informantgruppen 22 personer. Av disse er ni kvinner og 13 menn. Informantene deltok i et gruppeintervju som hver varte i ca. to timer. Det ble gjennomført fem gruppeintervju i fire byer og antall deltakere i hver gruppe/by var: Oslo (5), Kristiansand (2), Stavanger (7), Bodø1 (3) og Bodø2 (5). Tre av gruppene var blandet av begge kjønn, mens en gruppe var kun kvinner og en gruppe var kun menn. Informantgruppen representerer et alderspenn fra år. De fleste informantene var studenter på nåværende tidspunkt og alle har gjennomgått entreprenørskapsutdannelse. Av de 22 informantene har 11 informanter deltatt i ungdomsbedrift og 11 informanter deltatt i studentbedrift. Et viktig aspekt i kvalitative studier er at alle informantene sikres anonymitet gjennom rapporteringen. I denne sammenheng vil således ingen navn bli nevnt i denne rapporten. Det vil forekomme flere sitater fra intervjuene, men uten at disse kan knyttes til enkeltpersoner. Sitatene brukes for å underbygge funn, for å illustrere typiske utsagn eller for å illustrere funn som avviker fra det generelle. 2.3 Tolkning av datamaterialet Kvalitativt datamateriale må også analyseres på en annen måte enn for eksempel spørreundersøkelser. Et viktig aspekt med kvalitative data er at dybden er viktigere enn bredden. Målet er med andre ord ikke å finne ut hvor mange som har en bestemt mening, men å finne ut av hvordan ulike meninger blir uttrykt og skapt. Ulike meninger som fremkommer vil være en del at et større hele (diskurser) og vil påvirkes av hvilket miljø en mening/utsagn fremsettes i, hvem som sier det og hvem som er mottakeren. De ulike meningene blir dermed deler av forskjellige meningssystemer og ses ikke bare på som private og individuelle meninger. Når datamaterialet tolkes må den som tolker ta utgangpunkt i at det finnes mange sannheter om det fenomenet som skal studeres. I denne sammenheng vil det altså ikke være mulig og heller kanskje ikke ønskelig å finne kun en forståelse av hvordan informantene resonerer om sine erfaringer med å etablere bedrifter i skolesammenheng. Analysen bygges opp ved å identifisere meningsenheter i datamaterialet. En måte å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i sitater fra datamaterialet som ses på som eksempler på meningsenheter. Sitatet vil dermed tolkes i forhold til temaer som er av mer generell og abstrakt karakter. For eksempel når en informant hevder at all erfaring er god erfaring vil dette tolkes som et uttrykk for en spesiell måte å se læreprosessen på. Informantutsagnene blir dermed eksempler på dominerende meninger og tendenser i datamaterialet. Tolkning handler om å sammenlikne resultatene våre med resultater fra andre undersøkelser. Tolkning handler også om å bruke teori som kan hjelpe oss til å sette funn inn i en større sammenheng og dermed forstå hvorfor fenomenet er som det er og hvilke konsekvenser dette kan ha. I denne studien har vi forsøkt å tolke resultatene våre, si noe om hva disse funnene egentlig betyr, gjennom å vise til andre undersøkelser og til teori på entreprenørskapsfeltet. 11

14 12

15 3 Begrepsavklaringer I dette kapitlet vil vi ta for oss og definere sentrale begreper som entreprenørskap, entreprenørskapskompetanse og erfaringslæring - for å skape et overblikk over ulike forståelser av entreprenørskap i sammenheng med undervisning og utdanning. Begrepsavklaringen er videre viktig for å synliggjøre vår forståelse av den sammenhengen vi tolker datamaterialet ut fra. 3.1 Entreprenørskap Entreprenørskap er et begrep som har sin opprinnelse fra en økonomisk terminologi. Første gang entreprenørskapsbegrepet ble tatt i bruk var på 30-tallet av den østeriks-amerikanske økonomen Joseph A. Schumpeter. En definisjon som synes å være skapt med en økonomisk undertone kan karakteriseres som: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjøre noe med dem ved å etablere ny virksomhet (UFD, NHD og KRD 2004:6). I definisjonen fremstår entreprenørskap som et middel til å nå et mål; det å etablere og starte opp en virksomhet. I definisjonen vektlegges det også at entreprenørskap er en dynamisk prosess. Et viktig kjennetegn på entreprenørskap er at det bryter med tradisjonelle tenke- og handlemåter, eller det som gjerne betraktes som rutiniserte praksiser (Røe Ødegård 2000). Gjennom ulike utviklingsprosjekter har entreprenørskapsbegrepet blitt forsøkt innlemmet i skole og undervisning og opplæring. I strategiplanen Se mulighetene og gjør noe med dem, har den økonomiske definisjonen som ble nevnt ovenfor fått en ny språkdrakt: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng (UFD, NHD og KRD 2004:6). Endringene fra den opprinnelige definisjonen av entreprenørskap til den reviderte versjonen belyser noen interessante og viktige aspekt ved innføringen av entreprenørskap inn i skolesystemet. Den viktigste forskjellen mellom de to definisjonene er at mens den økonomiske i stor grad belyser at entreprenørskap er et middel til å etablere en virksomhet er det nettopp virksomhetsaspektet som er tatt bort i den reviderte definisjonen. Den reviderte definisjonen viser at det i større grad fokuseres på mer generelle målsetninger enn nødvendigvis bare det å starte virksomheter. Definisjonen påpeker at målet med entreprenørskap må være praktiske og målrettede aktiviteter som både kan være av sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. Dermed er det en klar forventning om at elever og 13

16 studenter ikke bare skal lære om hvordan det er mulig å starte bedrifter, men at entreprenørskapsopplæringen også skal gi dem kunnskap som er av mer generell karakter. I den sammenheng har det blitt relevant å snakke om at målet er at elever og studenter som gjennomgår entreprenørskapsutdanning skal tilegne seg entreprenørskapskompetanse. 3.2 Entreprenørskapskompetanse I følge definisjonen er målet med å innføre entreprenørskap i skolen at elever og studenter skal tilegne seg kunnskap om hvordan det er mulig å starte virksomheter/bedrifter (jmf. den økonomiske definisjonen), og samtidig lære hvordan man mer generelt omformer ideer til praktiske og målrettede aktiviteter. Et annet aspekt som også fokuseres på i pedagogisk entreprenørskap er at læringsmålet bør inkludere mer generell kunnskap som i stor grad er rettet inn mot personlige egenskaper. I tabellen under har vi samlet noen generelle trekk som synes å eksistere i forståelsen av begrepet entreprenørskapskompetanse. Et fellstrekk ved de ulike definisjonene er at alle definerer entreprenørskapskompetanse som bestående av to elementer. På den ene side kan entreprenørskapskompetanse sies å inneholde kunnskap om hvordan bedrifter/virksomheter/foretak etableres. Denne delen av kompetansen omtales som henholdsvis, kunnskaper og ferdigheter, verktøykassen, spesifikke entreprenørielle egenskaper og entreprenørpreget kompetanse. Denne delen av begrepet ligger svært tett opp til den økonomiske definisjonen som tidligere ble presentert på entreprenørskap. Den andre delen av entreprenørskapskompetansen omhandler derimot mer personlige egenskaper og kvalifikasjoner. De ulike definisjonene omtaler denne delen henholdsvis som; personlige egenskaper og holdninger, entreprenørielle egenskaper, generelle entreprenørielle egenskaper og personlig kompetanse. Fellestrekk for denne delen er et sterkere fokus på individuelle egenskaper som i utgangspunktet ikke nødvendigvis koples bare til entreprenørskapsbegrepet. Tabell 1. Ulike aktørers forståelse av begrepet entreprenørskapskompetanse. Aktører UFD, NHD, KRD (2004) Rotefoss, Johnsen og Nyvold 2005 Johansen, Eide og Harris Christensen 2006 Europakommisjonen (2004) Entreprenørskapskompetanse Personlige egenskaper og holdninger -9 Evne og vilje til å ta initiativ -10 Nytenkning og kreativitet -11 Risikovilje -12 Selvtillit Entreprenørielle egenskaper Generelle entreprenørielle egenskaper Personlig kompetanse: Utvidet konsept for Gründer-pregede holdninger og ferdigheter, utvikling av visse personlige egenskaper -15 kreativitet -16 initiativ -17 risktakning -18 ansvarsfølelse Kunnskaper og ferdigheter -13 Hva -14 Hvordan Verktøykassen Spesifikke entreprenørielle egenskaper Entreprenørpreget kompetanse: Et spesifikt konsept for opplæring i hvordan et foretak etableres 14

17 3.3 Hvordan oppstår entreprenørskap? Hva som skaper entreprenører og hvordan entreprenørskap oppstår, forklares både ut ifra personlige faktorer og ut ifra mer sosiale eller kulturelle faktorer. Når det gjelder de personlige egenskapene er det snakk om å ha evnen til nytenkning, viljen til å ta risiko, det å være åpen for nye måter å gjøre ting på, og gjerne også det å være dristig og tørre å dumme seg ut. Når vi snakker om kulturelle forutsetninger tenker vi på hvilke verdier og normer som finnes i nærmiljøet der en vokser opp, både i familien en er sosialisert inn i, på skolen og i lokalmiljøet der en vokser opp. Dette handler om menneskers holdninger, vaner, tradisjoner og ikke minst hvilke rollemodeller vi omgis med (Røe Ødegård 2000). Noen kulturer er mer entreprenørielle enn andre kulturer, det betyr at de kulturelle forutsetningene støtter opp under entreprenørskapstenkninga og praksisen. For eksempel er både amerikanske, asiatiske og afrikanske samfunn kjent for å være mer entreprenørielle enn de europeiske. I de siste årene har entreprenørskapsforskere blitt mer og mer opptatt av betydningen av nettverk. I dette ligger det en forståelse av at sosiale og faglige koblinger mellom personer og virksomheter er viktige ressurser for entreprenører (Røe Ødegård 2000). Ikke minst har det vist seg at betydningen av støtte fra sosiale relasjoner har vært viktig for kvinnelige entreprenører (Berg og Foss 2002). Vi har i denne studien vært opptatt av få fram informantenes tanker om og erfaringer med slike sosiale og kulturelle forutsetninger, eller det vi har kalt entreprenørskapets kontekst. Videre har vi vært opptatt av hvordan entreprenørskapsopplæringen tilrettelegges for å ivareta utviklingen av de personlige faktorene. Dette har blant annet sammenheng med hvilke pedagogiske teorier og metoder som ligger til grunn for denne opplæringen. 3.4 Erfaringslæring learning by doing I den norske varianten av entreprenørskapsopplæring bygger man på en pedagogisk metode som gjerne omtales som erfaringslæring eller learning by doing. Denne pedagogiske metodikken er influert av blant andre Dewey og Vygotsky og ble på 60-tallet kjent som reformpedagogikk (Dale 2001). Reformpedagogikken oppsto som en kritikk til den mer tradisjonelle læringsformen og metodikken. Dale (2001) hevder at den tradisjonelle formen for læring gjerne ses på som en øvelse i teoretisk læring. Den tradisjonelle læreformen baseres ofte på et fokus på disiplin, logikk, lærerens kunnskap, veiledning, kontroll og konservative lover. Reformpedagogikken derimot hevdes å rette søkelyset mot et helt annet kunnskaps- og verdigrunnlag. Barns interesser, psykologiske aspekter, sympati med barnet, frihet og initiativ, spontanitet, endring og fremgang er begreper som preger erfaringslæringen (Dale 2001). Opphavsmannen til begrepet learning-by-doing, John Dewey ( ) mente at kunnskap blir produsert gjennom praktisk aktivitet der grupper av mennesker samhandler (Dysthe 1999). Forskjellen på tradisjonell læring og erfaringslæring er, ifølge Dewey, at den tradisjonelle læringen består i å videreformidle kunnskap som i utgangspunktet eleven (barnet) ikke har kjennskap til. I det tradisjonelle læringssystemet foregår læringen ved at læreren presenterer generell teoretisk kunnskap til elevene. Det som skal læres kan deles opp i mindre biter og undervises i uavhengig av den sammenhengen det inngår i. Dette innebærer også at den oppdelte kunnskapen kan vurderes og 15

18 karaktersettes hver for seg. I et erfaringslæringsperspektiv blir imidlertid læringsveien sett på som annerledes. Her fremtones det at læringen skjer via elevenes egne erfaringer ved at erfaringene skaper oppdagelser hos elevene som igjen fører til læring. Læring er en prosess og ikke en oppsamling av fakta. Læringen skjer ikke ved at en progressivt setter sammen en bit etter en annen, men gjennom at elevene selv prøver seg fram og er aktive og reflekterer over erfaringene i forhold til det de kan fra før. Det har etter hvert også blitt lagt mer vekt på at læring skjer gjennom samhandling og ikke primært gjennom individuelle prosesser. Sentrale pedagogiske teoretikere understreker at de fleste lærere i dagens skole vil dele dette læringssynet, men at utfordringen ligger i å trekke de praktiske konsekvensene av det, både i forhold til undervisning og vurdering (karakterfastsettelse). Det mangler fortsatt kunnskap om og forståelse for hvilke pedagogiske arbeidsmåter som legger til rette for et slikt læringssyn (Dysthe 1999, Røe Ødegård 2001). 16

19 4 Om erfaringer med læreprosessen I dette kapittelet vil vi ta for oss informantenes erfaringer med læreprosessen og det organisatoriske opplegget rundt entreprenørskapsopplæringen. Kapittelet vil i stor grad konsentrere seg om hvordan informantene opplevde den pedagogiske læringsstrategien som ungdomsbedrift og studentbedrift baserer seg på, og hvilken betydning de mener denne strategien har for utfallet av læringen. En av problemstillingene i denne studien har vært å fokusere på hvilke elementer som påvirker informantenes læreprosess. I det følgende skal vi se nærmere på ulike dominerende aspekter som synes å være vesentlige i læreprosessen i entreprenørskapsopplæringen. 4.1 Læring = erfaring Deltakerstyrt Informantene i denne studien er så og si samstemte i at det å gjennomføre UB/SB har vært en utelukkende positiv erfaring i skolesammenheng. De positive erfaringene knyttes blant annet til selve det pedagogiske opplegget for opplæringen. Faktorer som fremheves er at opplegget er fritt det vil si ikke styrt av lærer, at elevene må finne mål og retning på arbeidet sitt selv og at det er et opplegg der alle får mulighet til å yte etter evne. Denne pedagogiske arbeidsmåten skaper engasjement, motivasjon og arbeidsglede; - Det var et utrolig motiverende opplegg. Folk delte den oppfatningen i klassen. Det var ikke splittet. Det var noe av det beste jeg har vært med på i skoleregi. Folk var mye mer motiverte til å tørre å bruke det de hadde lært når det var en helt åpen setting enn når det var kontroll på om du kan dette eller dette. Det synes jeg var veldig bra (Informant 6) Tradisjonell læring versus erfaringslæring Informantenes erfaringer med læringsopplegget synes å uttrykke i stor grad en forskjell på tradisjonell pedagogikk versus den pedagogikken som Ungt Entreprenørskap sine konsepter bygger på, nemlig erfaringslæring (learning by doing). Informantene uttrykker at forskjellen gjerne ses på som forskjellen mellom teori og praksis. Deres erfaringer med å starte opp en bedrift i skoleregi skiller seg fra annen skolevirksomhet i det bedriften fremstår som en praktisk øvelse. Det som skal gjøres er konkret, tidsavgrenset og virkelig. Gjennom arbeidet med ungdomsbedrifter/studentbedrifter ble sammenhengen mellom teori og praksis tydeliggjort. Dette innebar blant annet at de praktiske gjøremålene i bedriften lettere ble knyttet opp til den teorien og kunnskapen som ble formidlet i de andre mer teoretiske fagene på skolen: 17

20 - Sånn i ettertid har jeg tenkt på den praktiske delen, jeg mener, jeg tror ikke jeg hadde fått de karakterene jeg fikk i økonomi og markedsføring hadde det ikke vært for ungdomsbedrift da. For det gav deg, i ettertid, [det å]skrive forretningsplan.. jeg begynt å tenke og begynte faktisk å slå opp i boka, for du hadde på en måte et personlig forhold til det som sto i boka da, i stedet for bare å pugge og lese (Informant 4). Sitatet uttrykker i stor grad selve kjernen i den pedagogiske erfaringslæringen. Elever skal ta utgangspunkt i egen erfaring, og så kople på mer teoretisk og generell kunnskap til erfaringen. Det er altså behovet for kunnskap gjennom et gjøremål i bedriften som i denne sammenheng skal få studenten til å søke kunnskap gjennom faglig bøker og eventuelle veiledere, lærere og mentorer. Et annet dominerende element som også kan ses i lys av erfaringslæringspedagogikken er informantenes fokus på at arbeidet med bedriftene setter ulike fag, forståelser og teorier inn i en sammenheng. Bedriften fremstår som et eksempel der mange elementer settes sammen, i stedet for som i mer tradisjonell undervisning der nettopp kunnskap skilles inn i ulike fag som det undervises i, separate fra hverandre. Informantene fokuserer dermed på at entreprenørskapsopplæringen representerer en helhet og sammenheng der de andre fagene tråkles sammen. Et tredje aspekt som kan knyttes opp mot forskjellen på tradisjonell pedagogikk og erfaringslæring kommer til uttrykk gjennom informantenes diskusjoner av selve opplæringsdelen i metoden. Et sentralt spørsmål er om læremateriell og pensum skal inngå i opplegget, eller ikke. Om elevene og studentene har hatt pensum avhenger både av om opplegget har vært obligatorisk, om de har deltatt i en ungdomsbedrift eller studentbedrift og hvor lenge skolen/høgskolen har tilbudt og arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Mens noen av informantene hevdet at de hadde pensum med lærebøker som ga veiledning i hvordan starte bedrift, hevdet andre at de verken hadde pensum eller mye veiledning fra lærere. For noen av informantene var det de selv som organiserte og drev bedriftene. For enkelte var dette også nettopp motivasjonen til å velge ungdomsbedrift (UB)/ studentbedrift (SB). Forsker: Savnet dere noe å lese på? Pensum? Informant 9: Noen gjorde det, men jeg synes det var deilig å slippe. Det var derfor jeg valgte det. Noen klagde på at det var for lite, men hos oss så var vel poenget at du skulle bruke det du allerede hadde lest ( ) så det var greit fordi jeg fikk knyttet liksom ting jeg allerede kunne ( ) Informanten mener at det å slippe pensum er en stor motivasjon for å velge nettopp UB/SB. Pensum kan koples opp til den mer tradisjonelle pedagogikken der pensum representerer den boksen med kunnskap som elever/studenter skal strekke seg etter for å lære. Informanten i sitatet ovenfor påpeker at han/hun i stor grad allerede har brukt en slik mer tradisjonell læringsmetode og i stedet ønsker å bruke denne kunnskapen i oppstart av en bedrift. Likevel er det andre informanter som argumenterer for at koplingen mellom entreprenørskapsopplæring og erfaringspedagogikken ikke nødvendigvis er så iøynefallende. En informant sier at: - Bedriften ble veldig teoribasert for å si det sånn. Det var jo noen som hadde en god bedrift, som ikke fikk en god karakter fordi de ikke hadde gjort noe praktisk med bedriften for å si det sånn den var reelt sett ikke startet, men alt det teoretiske rundt bedriften var veldig bra beskrevet, og det er mitt inntrykk at jeg sitter igjen med en teoribasert bedrift ( ) når vi skrev rapporten så kom vi plutselig på at vi må jo ha en bit om etikk, det hadde vi jo lært om i teorien ikke sant ( ) vi tilpasset bedriften littegrann til pensum (Informant 19). Informanten i sitatet ovenfor påpeker at bedriften nettopp ikke nødvendigvis er en form for praksisorientert læring. Snarere tvert i mot så blir bedriften oppfattet som at den må tilpasses et 18

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap Refleksjoner Hva slags kompetanse trengs i framtidens samfunns og arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har dette for utdanningene? Operasjonssal 1950 Operasjonssal

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014 Egenevaluering for UBelever, høst 13 og vår 14 INNHOLDSFORTEGNELSE I FORORD side 1 II BAKGRUNN side 2 III RESULTATER side 3 Entreprenørielle kompetanser side 3 Motivasjon, mestring og trivsel side 8 Fritekstsvar

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Morsmålsstøttet opplæring. Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole

Morsmålsstøttet opplæring. Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole Morsmålsstøttet opplæring Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole Historikk 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet 2010-tallet Hvorfor morsmål? (Forskerne): Språk og kommunikasjon er

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017

the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 the Entrepreneurial Skills Pass Ungt Entreprenørskap Norge November 2017 Innhold Udir: Kompetansebegrepet ESP: Overblikk & tidslinje Egenevaluering Eksamen Ressurser Kompetanse i fagene (Udir) «Kompetanse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Hensikten med studien:

Hensikten med studien: Elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet En sosiokulturell tilnærming til appropriering av multiplikasjon i klasserommet Odd Tore Kaufmann Hensikten med studien:. er å gi teoretiske og

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Aktiv læring gjennom Newton

Aktiv læring gjennom Newton Aktiv læring gjennom Newton Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi Wenche Rønning, Nordlandsforskning Disposisjon Begrepet aktiv læring Newton-rom og aktiv læring Elevens

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek Hva er den viktigste effekten av utdannelsen? -at jeg forstår bedre hvordan jeg og min væremåte påvirker andre mennesker. -at jeg skjønner bedre

Detaljer

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring I arbeidsrettet norskopplæring får deltakerne mulighet til å lære og bruke språk i to ulike kontekster, i og på praksisstedet.

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak

Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Revisjon av studieplanen Hva viser følgeforskningen? Sylvi Stenersen Hovdenak Om forskningsdesignet Hvem er fremtidens leger? Hvorfor studere i Tromsø? Disposisjon Sentrale funn: Om ulike aspekter ved

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Refleksjon rundt det transkriberte materialet.

Refleksjon rundt det transkriberte materialet. Refleksjon rundt det transkriberte materialet. I løpet av praksisukene skulle jeg intervjue to elever. Før disse intervjuene kunne gjennomføres måtte det hentes inn tillatelse fra foreldrene om at barnet

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid

De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid De yngste barna i naturen arena for utforsking Sigrid Hoveid 16.11.16 Jevnlig oppstår situasjoner som krever noe annet og mer enn det planlagte av personalet i barnehagen Hva skjer dersom en i slike situasjoner

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer