ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter."

Transkript

1 ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide

2

3 ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide

4 Tittel: Entreprenørskap er en muskel som kan trenes!. Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. Forfatter: Helene Harris-Christensen og Trude Hella Eide ØF-notat nr.: 03/2007 ISSN nr.: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Norske fokusgrupper Oppdragsgiver: Ungt Entreprenørskap Prosjektleder: Trude Hella Eide Referat: Notatet bygger på en intervjustudie av 22 informanter. Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæring gitt gjennom ungdomsbedrift (UB) og/eller studentbedrift (SB). I notatet beskrives blant annet informantenes positive erfaringer med en læringsstrategi som fremmer individuelt tilpasset opplæring, og der deltakerne får mulighet til å lære av de erfaringene de gjør samtidig som de får økt forståelse for helhet og sammenheng mellom teori og praksis. De elementene som dominerer deltakernes læreprosesser i UB/SB, sammenfaller med kriterier for læreprosesser som fremmer entreprenørskap - slik disse er framsatt innenfor pedagogisk entreprenørskapsteori. Videre viser intervjuene at deltakelse i UB/SB er hensiktsmessig for generering av entreprenører, gjennom at deltakerne tilegner seg et kunnskapsgrunnlag om hvordan de omsetter ideer til praktiske og målrettede aktiviteter, samtidig som de får styrket sine personlige egenskaper og derigjennom senker terskelen for å se på seg selv som fremtidige entreprenører. De personlige egenskapene er de som i betydeligst grad har blitt styrket gjennom entreprenørskapsopplæringen. Emneord: Entreprenørskap, ungdom, læreprosess, erfaringslæring, pedagogisk entreprenørskap Dato: Mai 2007 Antall sider: 50 Pris: 90,- Utgiver: Østlandsforskning Serviceboks 2626 Lillehammer Telefon Telefax Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, Stenergate Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.

5 Forord Intervjustudien som dette notatet bygger på omfatter intervjuer med 22 informanter, alle nåværende eller tidligere deltakere i Ungt Entreprenørskaps to konsepter ungdomsbedrift (UB) og studentbedrift (SB). Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæringen. Samtidig har det vært viktig å utvikle et teoretisk og analytisk rammeverk for den komparative studien i hovedprosjektet. Forprosjektet er i all hovedsak gjennomført av Helene Harris-Christensen, som også har vært hovedforfatter av notatet i samarbeid med Trude Hella Eide. Vegard Johansen har bidratt med innspill og gjennomlesning underveis i prosjektgjennomføringen og notatskrivingen. Vi takker informantene som har deltatt i fokusgruppeintervjuene og delt sine tanker og erfaringer med oss. Vi takker også Ungt Entreprenørskap for et spennende oppdrag og for et konstruktivt samarbeid. Lillehammer, mai 2007 Ingrid Guldvik forskningsleder Trude Hella Eide prosjektleder

6

7 Innhold 1 Innledning Problemstillinger Notatets innhold Metodisk tilnærming Informanter Tolkning av datamaterialet Begrepsavklaringer Entreprenørskap Entreprenørskapskompetanse Hvordan oppstår entreprenørskap? Erfaringslæring learning by doing Om erfaringer med læreprosessen Læring = erfaring Deltakerstyrt Tradisjonell læring versus erfaringslæring All erfaring er god erfaring Individuell læring Hva har elevene/studentene lært? Organisatorisk opplegg Bedriftene som ordentlige bedrifter, læringsmål eller lekebedrifter Messene motivasjon eller hindring Oppsummering Hvem er entreprenøren? Den typiske entreprenør Entreprenøren som Supermann, Askeladden eller Gründeren Egne muligheter for å bli entreprenør? Oppsummering Entreprenørskapets kontekst Økonomiske og ideologiske muligheter og begrensninger Finansiering fra privat eller offentlig sektor Byråkrati en hindring for entreprenørskap? Sosiale muligheter og begrensninger Janteloven - en begrensing for entreprenørskap Grundermiljø og entreprenørskapsutdanning som døråpner Er kjønn viktig? Geografiske muligheter og begrensninger Oppsummering Analyse og konklusjoner Vedlegg Intervjuguide til norske fokusgrupper... 49

8 Tabelloversikt Tabell 1. Ulike aktørers forståelse av begrepet entreprenørskapskompetanse Tabell 2. Markører som informantene bruker for å konstruere den prototypiske entreprenør 27 Tabell 3. Kriterier for læreprosesser som hemmer og fremmer entreprenørskap... 42

9 1 Innledning Grundervirksomhet og entreprenørskap blir gjerne forstått som en usikker virksomhet. Den selvstendig næringsdrivende ses i lys av en usikker arbeidssituasjon med ustabil inntekt og usikre arbeidsforhold (Europakommisjonen 2004). På den andre siden har både Europakommisjonen og norske myndigheter lagt vekt på at man ønsker å tilrettelegge for entreprenørskap. Dette fordi en rekke studier har vist at det er en sammenheng mellom entreprenørskap, økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet (Athayde 2004, Europakommisjonen 2006, GEM 2004, Johansen og Eide 2006). Opplæring i entreprenørskap har videre fått økt status som følge av vektleggingen av de positive sidene ved entreprenørskap. En rekke studier har påvist en positiv sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og senere entreprenøriell aktivitet (for en oversikt på området se Johansen et.al. 2006). Den norske satsingen på entreprenørskapsopplæring har blitt fulgt nøye av regionale og nasjonale forskningsinstitutter. Et svært sentralt spørsmål har vært å skape kunnskapsgrunnlag for å kunne si noe om i hvilken grad studenter og elever som har gjennomgått entreprenørskapsopplæring har en større tendens til å bli entreprenører og starte opp egen virksomhet etter endt utdanning. Andre viktige tema har vært å fokusere på hvilken type kompetanse som skapes gjennom deltakelse i opplæringen eller retter sagt, hva elevene og studentene har lært gjennom å starte bedrift i skolesammenheng. Eksempler fra forskning viser gjennom flere studier at undervisning i entreprenørskap kan bidra til en mer gründerpreget kultur, at ungdoms deltakelse i denne type undervisning fører til økt kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid, høyere ansvarsfølelse og at studenter som får entreprenørskapsopplæring oftere blir entreprenører (Spilling 2002, Luktvasslimo 2002, Haugum 2005, Johansen og Eide 2006, Johansen et.al. 2006). Ungt Entreprenørskap er en organisasjon som tilbyr mange ulike former og varianter av entreprenørskapsopplæring i Norge. Organisasjonen støttes finansielt av både departementer, arbeidstaker/-giverorganisasjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner. Ungt Entreprenørskap skaffer til veie og lager undervisningsmateriell til skolene hvor denne opplæringen tilbys. Det finnes flere ulike konsepter hvorav elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift er de konseptene som har hatt flest deltakere. Her er målet at elevgrupper skal starte opp, drive og avikle en bedrift i skolesammenheng. Ungt Entreprenørskap sine konsepter tilbys årlig ca elever i Norge. 1.1 Problemstillinger Formålet med denne studien er å utforske noen av de mulighetene og utfordringene som entreprenørskap i utdanning står ovenfor, gjennom et dypdykk i et utvalg studenter og elevers erfaringer med deltakelse i studentbedrift og ungdomsbedrift. Ved å gjennomføre gruppeintervju med 7

10 studenter og elever som har deltatt i denne type opplæring vil vi kunne kartlegge erfaringer ut fra deltakernes egne perspektiver. Denne studien er et forprosjekt som skal danne et teoretisk og analytisk rammeverk for en hovedstudie som skal ha fokus på kvalitative effekter av entreprenørskapsopplæring i et utvalg europeiske land. Både forstudien og hovedstudien baserer seg på fokusgruppeintervjuer. Med utgangspunkt i det kvalitative kunnskapsgrunnlaget fra disse fokusgruppeintervjuene, ønsker vi å se på likheter og forskjeller mellom landenes entreprenørskapsopplæring. Studien bunner i et behov om å vite mer om hvordan unge fremtidige arbeidstakere tenker om deres deltakelse i entreprenørskapsopplæring og hvordan denne opplæringen har påvirket deres tanker om fremtidig deltakelse i arbeidslivet. For å kunne gi svar på dette er det nødvendig å se nærmere på sammenhengen mellom læringsprosessen hos deltakerne, og de dominerende pedagogiske elementene som inngår i entreprenørskapsutdannelsen. Vi har formulert følgende to problemstillinger som sentrale for dette prosjektet; 1. Hvilke elementer dominerer og influerer studentenes/elevenes læreprosess i entreprenørskapsutdannelsen? 2. På hvilken måte er den pedagogiske metoden hensiktsmessig for generering av entreprenører? Problemstilingene er i stor grad av generell karakter og for å operasjonalisere disse ytterligere har vi valgt å sette opp noen tema som konkretiserende: holdninger til entreprenørskapsutdanning som en utdanningsmetode holdninger til å jobbe i student-/elevbedrifter vurderinger av hvilke faktorer som er viktige for å kunne bli en entreprenør vurderinger av hvilke faktorer som er de viktigste for å generere en entreprenøriell kultur vurderinger av hvordan slike faktorer kan bli implementert i entreprenørskapsutdannelsen 1.2 Notatets innhold Kapittel 2 presenterer den metodiske tilnærmingen som studien bygger på. Det gir en kort innføring i hva som kjennetegner kvalitativ forskning, hvordan gruppeintervju som metode fungerer og hvordan utvelgelsen av informantene har foregått. Kapittel 3 er en gjennomgang av noen sentrale begreper som vi legger til grunn for vår tolkning av det empiriske materialet, mens kapitlene 4, 5 og 6 er viet analysen av dette materialet. Kapitlene er delt inn etter de tre hovedtemaene i intervjuene; erfaringer med læringsprosessen og det organisatoriske opplegget, forståelsen av den prototypiske entreprenøren, og vurderinger av hvordan økonomiske, sosiale og geografiske muligheter og begrensninger er av betydning for å skape en entreprenøriell kultur. Datamaterialet presenteres blant annet gjennom direkte sitater fra gruppeintervjuene. Sitatene brukes som utgangspunkt for å tolke og analysere, og bidrar dermed til å eksemplifisere hovedtrekk og generelle tendenser som går igjen i datamaterialet, eventuelt for å tydeliggjøre motsetninger eller avvikende synspunkter. Hvert av de tre kapitlene avsluttes med en kort oppsummering. I siste kapittel, kapittel 7, konkluderer vi i forhold til problemstillingen. 8

11 2 Metodisk tilnærming For å undersøke og svare på problemstillingene har det vært hensiktsmessig å bruke en kvalitativ tilnærming. En kvalitativ tilnærming brukes gjerne når forskeren ønsker å studere sosiale fenomen gjennom enkeltpersoners forståelser og refleksjoner av fenomenet. Problemstillingene ovenfor kan i denne sammenheng ses på som det sosiale fenomenet vi er opptatt av å skape forståelse for. En kvalitativ tilnærming betyr imidlertid både at data produseres og analyseres på en annen måte enn ved mer kvantitative undersøkelser som for eksempel ved spørreundersøkelser. Mens en spørreundersøkelse kan gi svar på hvor mange som mener noe om et gitt tema vil en kvalitativ studie kunne si noe om hvordan disse meningene om temaet er uttrykt og skapt (Wilkinson 1999). Målet med en kvalitativ studie er å få et bredere, mer helhetlig bilde av en situasjon/fenomen. Det er ikke et mål å generalisere til en hel populasjon ut i fra et utvalg. Når en bruker kvalitative forskningsmetoder snakker en derfor om at informantene skal utgjøre et informativt utvalg, mer enn et representativt utvalg som er kriterier for kvantitative forskningsmetoder. 2.1 Gruppeintervjuer Formålet med et intervju er å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre mennesker opplever sin livssituasjon. Intervju gir data om hvordan informanten forstår erfaringer og begivenheter i sitt eget liv. Denne metoden gir et særlig godt grunnlag for innsikt i informantens erfaring, tanker og følelser (Thagaard 2003:83). Intervju som datainnsamlingsmetode har mange ulike design. Noen intervju kan være ustrukturerte der forskeren stiller seg helt åpen til hvordan samtalen utvikles og hvilke tema som tas opp. I motsatt ende finner man strukturerte intervju der forskeren har definert spørsmål og eventuelle oppfølgingsspørsmål for slik å kunne styre samtalen. I mange intervjusituasjoner vil imidlertid forskeren velge et opplegg som ligger mellom disse to ytterpunktene - semistrukturert intervju. I dette prosjektet ble det utformet en intervjuguide som har blitt brukt som veiledende i intervjusituasjonen (vedlegg 1). Det ble lagt vekt på at forskeren stilte spørsmål, men også at informantene selv kunne komme med spørsmål og tema i løpet av intervjusamtalen. Gruppeintervju brukes gjerne når målet er å diskutere tema som flere medlemmer av en gruppe har erfaringer med. Fordelene med en slik intervjumetode er at deltakerne får relativt stor kontroll over situasjonen, i den forstand at intervjuet i stor grad formes av de innspillene, diskusjonene og refleksjonene som informantene presenterer. Det er også et læringselement i bruk av gruppeintervjuer, fordi den enkelte informant deler erfaringer som igjen stimulerer andres tanker, ideer og synspunkter. Gruppesamtalene stimulerer til deltakelse og gir informantene muligheter til å rette, bekrefte eller kommentere de andre deltakerne. 9

12 Svakhetene med gruppeintervju som metode, kan for eksempel være at settingen forutsetter at informantene er trygge på hverandre, hvis ikke er det en fare for at kun det offisielle synet presenteres. Minoritetssyn kan undertrykkes hvis minoriteten frykter sanksjoner for å ha uttalt seg mot majoriteten. Dette er hensyn en må overveie når intervjuene omhandler spesielt sensitive tema. Det kan også være en fare ved gruppeintervju at holdninger overdrives/forsterkes ved at det ene ordet tar det andre og derigjennom forsterker gruppedynamikken. Det blir da viktig at forskeren er observant på å stille spørsmål som utfordrer dominerende holdninger (Wilkinson 1999, Brandt 1996, Guldvik 2002). I denne studien er det gjennomført fem gruppeintervjuer i fire byer i Norge. Størrelsen på gruppene varierte fra to til sju deltakere. Samtalene i gjennomføringen av gruppeintervjuene fungerte svært godt. Det var tydelig at informantene hadde meninger om temaet og ikke minst ønsket å dele disse meningene og erfaringene med resten av gruppa og forskeren. Strukturen på intervjuene ble i stor grad til ved at forsker stilte et spørsmål som dannet utgangspunkt for diskusjonen mellom informantene. Samtlige informanter var aktive i samtalene og heller ikke redde for å uttrykke uenighet om enkelttema der dette var tilfelle. Samspillet i samtalene fungerte best i grupper med 3-5 deltakere. I grupper med flere informanter syntes det som det var vanskeligere å ta ordet og mindre til for den enkelte til å uttrykke seg. Samlet sett er vi tilfreds med de data som gruppeintervjuene gav. 2.2 Informanter Høsten 2006 gjorde Østlandsforskning en undersøkelse om erfaringer med Ungt Entreprenørskaps konsept Studentbedrift (Johansen og Eide 2006). I den forbindelse ble det i slutten av spørreundersøkelsen spurt om deltakerne også kunne tenke seg å bli med på kvalitativt rettede fokusgrupper. Mange studenter svarte positivt og det ble dermed sendt en e-post til disse studentene med forespørsel om å delta i gruppeintervju. Vi valgte å sette opp fire byer ut i fra hvor studentene hadde registrert bedriften de deltok i. I tillegg valgte vi å sende ut samme e-post til en liste over folk som Ungt Entreprenørskap hadde kontakt med i forbindelse med at de har startet bedrift eller etter at de har deltatt på UB eller SB. Over hundre studenter/elever ble kontaktet per e-post. Ettersom det var forholdsvis liten oppslutning fra rundene med e-post startet vi snøballmetoden for å skaffe informanter til de ulike gruppeintervjuene i de fire byene. Snøballmetoden går ut på at en etter hvert som en får kontakt med informanter spør videre om de kjenner til personer som også kan tenkes å være aktuelle informanter (Thagaard 2003). Snøballmetoden har gitt forskerne mulighet for å komme i kontakt med informanter som det viste seg i utgangspunktet var vanskelig å rekruttere. For det første er kontaktinformasjon i form av e-post og telefonnummer svært ustabile for denne gruppen ettersom mange skifter utdannelsesinstitusjoner (videregående skole., høgskole/universitet eller jobb). For det andre er det også en gruppe som ikke bare skifter kontaktinformasjon, men som også fysisk flytter på seg fra hjemsted til studiested og fra studiested til jobbsted. Et problem som gjerne poengteres med denne type rekruttering er at informantgruppen kan bli noe ensidig og preges av nettverk som igjen kan representere mer homogene meninger og forståelser. Det kan hevdes i denne sammenheng at informantgruppen i stor grad representerer elever og studenter som har hatt generelt positive erfaringer med deltakelse i bedriftskonseptene. Elever/studenter med 10

13 negative erfaringer vil dermed i mindre grad være representert i denne studien. Til tross for at informantene kan hevdes å representere en felles meningsenhet gjennom at stort sett samtlige informanter forteller om mer eller mindre positive erfaringer med entreprenørskapsutdannelse, så varierer imidlertid andre bakgrunnsvariabler i stor grad, som kjønn, alder, bosted. Til sammen utgjør informantgruppen 22 personer. Av disse er ni kvinner og 13 menn. Informantene deltok i et gruppeintervju som hver varte i ca. to timer. Det ble gjennomført fem gruppeintervju i fire byer og antall deltakere i hver gruppe/by var: Oslo (5), Kristiansand (2), Stavanger (7), Bodø1 (3) og Bodø2 (5). Tre av gruppene var blandet av begge kjønn, mens en gruppe var kun kvinner og en gruppe var kun menn. Informantgruppen representerer et alderspenn fra år. De fleste informantene var studenter på nåværende tidspunkt og alle har gjennomgått entreprenørskapsutdannelse. Av de 22 informantene har 11 informanter deltatt i ungdomsbedrift og 11 informanter deltatt i studentbedrift. Et viktig aspekt i kvalitative studier er at alle informantene sikres anonymitet gjennom rapporteringen. I denne sammenheng vil således ingen navn bli nevnt i denne rapporten. Det vil forekomme flere sitater fra intervjuene, men uten at disse kan knyttes til enkeltpersoner. Sitatene brukes for å underbygge funn, for å illustrere typiske utsagn eller for å illustrere funn som avviker fra det generelle. 2.3 Tolkning av datamaterialet Kvalitativt datamateriale må også analyseres på en annen måte enn for eksempel spørreundersøkelser. Et viktig aspekt med kvalitative data er at dybden er viktigere enn bredden. Målet er med andre ord ikke å finne ut hvor mange som har en bestemt mening, men å finne ut av hvordan ulike meninger blir uttrykt og skapt. Ulike meninger som fremkommer vil være en del at et større hele (diskurser) og vil påvirkes av hvilket miljø en mening/utsagn fremsettes i, hvem som sier det og hvem som er mottakeren. De ulike meningene blir dermed deler av forskjellige meningssystemer og ses ikke bare på som private og individuelle meninger. Når datamaterialet tolkes må den som tolker ta utgangpunkt i at det finnes mange sannheter om det fenomenet som skal studeres. I denne sammenheng vil det altså ikke være mulig og heller kanskje ikke ønskelig å finne kun en forståelse av hvordan informantene resonerer om sine erfaringer med å etablere bedrifter i skolesammenheng. Analysen bygges opp ved å identifisere meningsenheter i datamaterialet. En måte å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i sitater fra datamaterialet som ses på som eksempler på meningsenheter. Sitatet vil dermed tolkes i forhold til temaer som er av mer generell og abstrakt karakter. For eksempel når en informant hevder at all erfaring er god erfaring vil dette tolkes som et uttrykk for en spesiell måte å se læreprosessen på. Informantutsagnene blir dermed eksempler på dominerende meninger og tendenser i datamaterialet. Tolkning handler om å sammenlikne resultatene våre med resultater fra andre undersøkelser. Tolkning handler også om å bruke teori som kan hjelpe oss til å sette funn inn i en større sammenheng og dermed forstå hvorfor fenomenet er som det er og hvilke konsekvenser dette kan ha. I denne studien har vi forsøkt å tolke resultatene våre, si noe om hva disse funnene egentlig betyr, gjennom å vise til andre undersøkelser og til teori på entreprenørskapsfeltet. 11

14 12

15 3 Begrepsavklaringer I dette kapitlet vil vi ta for oss og definere sentrale begreper som entreprenørskap, entreprenørskapskompetanse og erfaringslæring - for å skape et overblikk over ulike forståelser av entreprenørskap i sammenheng med undervisning og utdanning. Begrepsavklaringen er videre viktig for å synliggjøre vår forståelse av den sammenhengen vi tolker datamaterialet ut fra. 3.1 Entreprenørskap Entreprenørskap er et begrep som har sin opprinnelse fra en økonomisk terminologi. Første gang entreprenørskapsbegrepet ble tatt i bruk var på 30-tallet av den østeriks-amerikanske økonomen Joseph A. Schumpeter. En definisjon som synes å være skapt med en økonomisk undertone kan karakteriseres som: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjøre noe med dem ved å etablere ny virksomhet (UFD, NHD og KRD 2004:6). I definisjonen fremstår entreprenørskap som et middel til å nå et mål; det å etablere og starte opp en virksomhet. I definisjonen vektlegges det også at entreprenørskap er en dynamisk prosess. Et viktig kjennetegn på entreprenørskap er at det bryter med tradisjonelle tenke- og handlemåter, eller det som gjerne betraktes som rutiniserte praksiser (Røe Ødegård 2000). Gjennom ulike utviklingsprosjekter har entreprenørskapsbegrepet blitt forsøkt innlemmet i skole og undervisning og opplæring. I strategiplanen Se mulighetene og gjør noe med dem, har den økonomiske definisjonen som ble nevnt ovenfor fått en ny språkdrakt: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng (UFD, NHD og KRD 2004:6). Endringene fra den opprinnelige definisjonen av entreprenørskap til den reviderte versjonen belyser noen interessante og viktige aspekt ved innføringen av entreprenørskap inn i skolesystemet. Den viktigste forskjellen mellom de to definisjonene er at mens den økonomiske i stor grad belyser at entreprenørskap er et middel til å etablere en virksomhet er det nettopp virksomhetsaspektet som er tatt bort i den reviderte definisjonen. Den reviderte definisjonen viser at det i større grad fokuseres på mer generelle målsetninger enn nødvendigvis bare det å starte virksomheter. Definisjonen påpeker at målet med entreprenørskap må være praktiske og målrettede aktiviteter som både kan være av sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. Dermed er det en klar forventning om at elever og 13

16 studenter ikke bare skal lære om hvordan det er mulig å starte bedrifter, men at entreprenørskapsopplæringen også skal gi dem kunnskap som er av mer generell karakter. I den sammenheng har det blitt relevant å snakke om at målet er at elever og studenter som gjennomgår entreprenørskapsutdanning skal tilegne seg entreprenørskapskompetanse. 3.2 Entreprenørskapskompetanse I følge definisjonen er målet med å innføre entreprenørskap i skolen at elever og studenter skal tilegne seg kunnskap om hvordan det er mulig å starte virksomheter/bedrifter (jmf. den økonomiske definisjonen), og samtidig lære hvordan man mer generelt omformer ideer til praktiske og målrettede aktiviteter. Et annet aspekt som også fokuseres på i pedagogisk entreprenørskap er at læringsmålet bør inkludere mer generell kunnskap som i stor grad er rettet inn mot personlige egenskaper. I tabellen under har vi samlet noen generelle trekk som synes å eksistere i forståelsen av begrepet entreprenørskapskompetanse. Et fellstrekk ved de ulike definisjonene er at alle definerer entreprenørskapskompetanse som bestående av to elementer. På den ene side kan entreprenørskapskompetanse sies å inneholde kunnskap om hvordan bedrifter/virksomheter/foretak etableres. Denne delen av kompetansen omtales som henholdsvis, kunnskaper og ferdigheter, verktøykassen, spesifikke entreprenørielle egenskaper og entreprenørpreget kompetanse. Denne delen av begrepet ligger svært tett opp til den økonomiske definisjonen som tidligere ble presentert på entreprenørskap. Den andre delen av entreprenørskapskompetansen omhandler derimot mer personlige egenskaper og kvalifikasjoner. De ulike definisjonene omtaler denne delen henholdsvis som; personlige egenskaper og holdninger, entreprenørielle egenskaper, generelle entreprenørielle egenskaper og personlig kompetanse. Fellestrekk for denne delen er et sterkere fokus på individuelle egenskaper som i utgangspunktet ikke nødvendigvis koples bare til entreprenørskapsbegrepet. Tabell 1. Ulike aktørers forståelse av begrepet entreprenørskapskompetanse. Aktører UFD, NHD, KRD (2004) Rotefoss, Johnsen og Nyvold 2005 Johansen, Eide og Harris Christensen 2006 Europakommisjonen (2004) Entreprenørskapskompetanse Personlige egenskaper og holdninger -9 Evne og vilje til å ta initiativ -10 Nytenkning og kreativitet -11 Risikovilje -12 Selvtillit Entreprenørielle egenskaper Generelle entreprenørielle egenskaper Personlig kompetanse: Utvidet konsept for Gründer-pregede holdninger og ferdigheter, utvikling av visse personlige egenskaper -15 kreativitet -16 initiativ -17 risktakning -18 ansvarsfølelse Kunnskaper og ferdigheter -13 Hva -14 Hvordan Verktøykassen Spesifikke entreprenørielle egenskaper Entreprenørpreget kompetanse: Et spesifikt konsept for opplæring i hvordan et foretak etableres 14

17 3.3 Hvordan oppstår entreprenørskap? Hva som skaper entreprenører og hvordan entreprenørskap oppstår, forklares både ut ifra personlige faktorer og ut ifra mer sosiale eller kulturelle faktorer. Når det gjelder de personlige egenskapene er det snakk om å ha evnen til nytenkning, viljen til å ta risiko, det å være åpen for nye måter å gjøre ting på, og gjerne også det å være dristig og tørre å dumme seg ut. Når vi snakker om kulturelle forutsetninger tenker vi på hvilke verdier og normer som finnes i nærmiljøet der en vokser opp, både i familien en er sosialisert inn i, på skolen og i lokalmiljøet der en vokser opp. Dette handler om menneskers holdninger, vaner, tradisjoner og ikke minst hvilke rollemodeller vi omgis med (Røe Ødegård 2000). Noen kulturer er mer entreprenørielle enn andre kulturer, det betyr at de kulturelle forutsetningene støtter opp under entreprenørskapstenkninga og praksisen. For eksempel er både amerikanske, asiatiske og afrikanske samfunn kjent for å være mer entreprenørielle enn de europeiske. I de siste årene har entreprenørskapsforskere blitt mer og mer opptatt av betydningen av nettverk. I dette ligger det en forståelse av at sosiale og faglige koblinger mellom personer og virksomheter er viktige ressurser for entreprenører (Røe Ødegård 2000). Ikke minst har det vist seg at betydningen av støtte fra sosiale relasjoner har vært viktig for kvinnelige entreprenører (Berg og Foss 2002). Vi har i denne studien vært opptatt av få fram informantenes tanker om og erfaringer med slike sosiale og kulturelle forutsetninger, eller det vi har kalt entreprenørskapets kontekst. Videre har vi vært opptatt av hvordan entreprenørskapsopplæringen tilrettelegges for å ivareta utviklingen av de personlige faktorene. Dette har blant annet sammenheng med hvilke pedagogiske teorier og metoder som ligger til grunn for denne opplæringen. 3.4 Erfaringslæring learning by doing I den norske varianten av entreprenørskapsopplæring bygger man på en pedagogisk metode som gjerne omtales som erfaringslæring eller learning by doing. Denne pedagogiske metodikken er influert av blant andre Dewey og Vygotsky og ble på 60-tallet kjent som reformpedagogikk (Dale 2001). Reformpedagogikken oppsto som en kritikk til den mer tradisjonelle læringsformen og metodikken. Dale (2001) hevder at den tradisjonelle formen for læring gjerne ses på som en øvelse i teoretisk læring. Den tradisjonelle læreformen baseres ofte på et fokus på disiplin, logikk, lærerens kunnskap, veiledning, kontroll og konservative lover. Reformpedagogikken derimot hevdes å rette søkelyset mot et helt annet kunnskaps- og verdigrunnlag. Barns interesser, psykologiske aspekter, sympati med barnet, frihet og initiativ, spontanitet, endring og fremgang er begreper som preger erfaringslæringen (Dale 2001). Opphavsmannen til begrepet learning-by-doing, John Dewey ( ) mente at kunnskap blir produsert gjennom praktisk aktivitet der grupper av mennesker samhandler (Dysthe 1999). Forskjellen på tradisjonell læring og erfaringslæring er, ifølge Dewey, at den tradisjonelle læringen består i å videreformidle kunnskap som i utgangspunktet eleven (barnet) ikke har kjennskap til. I det tradisjonelle læringssystemet foregår læringen ved at læreren presenterer generell teoretisk kunnskap til elevene. Det som skal læres kan deles opp i mindre biter og undervises i uavhengig av den sammenhengen det inngår i. Dette innebærer også at den oppdelte kunnskapen kan vurderes og 15

18 karaktersettes hver for seg. I et erfaringslæringsperspektiv blir imidlertid læringsveien sett på som annerledes. Her fremtones det at læringen skjer via elevenes egne erfaringer ved at erfaringene skaper oppdagelser hos elevene som igjen fører til læring. Læring er en prosess og ikke en oppsamling av fakta. Læringen skjer ikke ved at en progressivt setter sammen en bit etter en annen, men gjennom at elevene selv prøver seg fram og er aktive og reflekterer over erfaringene i forhold til det de kan fra før. Det har etter hvert også blitt lagt mer vekt på at læring skjer gjennom samhandling og ikke primært gjennom individuelle prosesser. Sentrale pedagogiske teoretikere understreker at de fleste lærere i dagens skole vil dele dette læringssynet, men at utfordringen ligger i å trekke de praktiske konsekvensene av det, både i forhold til undervisning og vurdering (karakterfastsettelse). Det mangler fortsatt kunnskap om og forståelse for hvilke pedagogiske arbeidsmåter som legger til rette for et slikt læringssyn (Dysthe 1999, Røe Ødegård 2001). 16

19 4 Om erfaringer med læreprosessen I dette kapittelet vil vi ta for oss informantenes erfaringer med læreprosessen og det organisatoriske opplegget rundt entreprenørskapsopplæringen. Kapittelet vil i stor grad konsentrere seg om hvordan informantene opplevde den pedagogiske læringsstrategien som ungdomsbedrift og studentbedrift baserer seg på, og hvilken betydning de mener denne strategien har for utfallet av læringen. En av problemstillingene i denne studien har vært å fokusere på hvilke elementer som påvirker informantenes læreprosess. I det følgende skal vi se nærmere på ulike dominerende aspekter som synes å være vesentlige i læreprosessen i entreprenørskapsopplæringen. 4.1 Læring = erfaring Deltakerstyrt Informantene i denne studien er så og si samstemte i at det å gjennomføre UB/SB har vært en utelukkende positiv erfaring i skolesammenheng. De positive erfaringene knyttes blant annet til selve det pedagogiske opplegget for opplæringen. Faktorer som fremheves er at opplegget er fritt det vil si ikke styrt av lærer, at elevene må finne mål og retning på arbeidet sitt selv og at det er et opplegg der alle får mulighet til å yte etter evne. Denne pedagogiske arbeidsmåten skaper engasjement, motivasjon og arbeidsglede; - Det var et utrolig motiverende opplegg. Folk delte den oppfatningen i klassen. Det var ikke splittet. Det var noe av det beste jeg har vært med på i skoleregi. Folk var mye mer motiverte til å tørre å bruke det de hadde lært når det var en helt åpen setting enn når det var kontroll på om du kan dette eller dette. Det synes jeg var veldig bra (Informant 6) Tradisjonell læring versus erfaringslæring Informantenes erfaringer med læringsopplegget synes å uttrykke i stor grad en forskjell på tradisjonell pedagogikk versus den pedagogikken som Ungt Entreprenørskap sine konsepter bygger på, nemlig erfaringslæring (learning by doing). Informantene uttrykker at forskjellen gjerne ses på som forskjellen mellom teori og praksis. Deres erfaringer med å starte opp en bedrift i skoleregi skiller seg fra annen skolevirksomhet i det bedriften fremstår som en praktisk øvelse. Det som skal gjøres er konkret, tidsavgrenset og virkelig. Gjennom arbeidet med ungdomsbedrifter/studentbedrifter ble sammenhengen mellom teori og praksis tydeliggjort. Dette innebar blant annet at de praktiske gjøremålene i bedriften lettere ble knyttet opp til den teorien og kunnskapen som ble formidlet i de andre mer teoretiske fagene på skolen: 17

20 - Sånn i ettertid har jeg tenkt på den praktiske delen, jeg mener, jeg tror ikke jeg hadde fått de karakterene jeg fikk i økonomi og markedsføring hadde det ikke vært for ungdomsbedrift da. For det gav deg, i ettertid, [det å]skrive forretningsplan.. jeg begynt å tenke og begynte faktisk å slå opp i boka, for du hadde på en måte et personlig forhold til det som sto i boka da, i stedet for bare å pugge og lese (Informant 4). Sitatet uttrykker i stor grad selve kjernen i den pedagogiske erfaringslæringen. Elever skal ta utgangspunkt i egen erfaring, og så kople på mer teoretisk og generell kunnskap til erfaringen. Det er altså behovet for kunnskap gjennom et gjøremål i bedriften som i denne sammenheng skal få studenten til å søke kunnskap gjennom faglig bøker og eventuelle veiledere, lærere og mentorer. Et annet dominerende element som også kan ses i lys av erfaringslæringspedagogikken er informantenes fokus på at arbeidet med bedriftene setter ulike fag, forståelser og teorier inn i en sammenheng. Bedriften fremstår som et eksempel der mange elementer settes sammen, i stedet for som i mer tradisjonell undervisning der nettopp kunnskap skilles inn i ulike fag som det undervises i, separate fra hverandre. Informantene fokuserer dermed på at entreprenørskapsopplæringen representerer en helhet og sammenheng der de andre fagene tråkles sammen. Et tredje aspekt som kan knyttes opp mot forskjellen på tradisjonell pedagogikk og erfaringslæring kommer til uttrykk gjennom informantenes diskusjoner av selve opplæringsdelen i metoden. Et sentralt spørsmål er om læremateriell og pensum skal inngå i opplegget, eller ikke. Om elevene og studentene har hatt pensum avhenger både av om opplegget har vært obligatorisk, om de har deltatt i en ungdomsbedrift eller studentbedrift og hvor lenge skolen/høgskolen har tilbudt og arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Mens noen av informantene hevdet at de hadde pensum med lærebøker som ga veiledning i hvordan starte bedrift, hevdet andre at de verken hadde pensum eller mye veiledning fra lærere. For noen av informantene var det de selv som organiserte og drev bedriftene. For enkelte var dette også nettopp motivasjonen til å velge ungdomsbedrift (UB)/ studentbedrift (SB). Forsker: Savnet dere noe å lese på? Pensum? Informant 9: Noen gjorde det, men jeg synes det var deilig å slippe. Det var derfor jeg valgte det. Noen klagde på at det var for lite, men hos oss så var vel poenget at du skulle bruke det du allerede hadde lest ( ) så det var greit fordi jeg fikk knyttet liksom ting jeg allerede kunne ( ) Informanten mener at det å slippe pensum er en stor motivasjon for å velge nettopp UB/SB. Pensum kan koples opp til den mer tradisjonelle pedagogikken der pensum representerer den boksen med kunnskap som elever/studenter skal strekke seg etter for å lære. Informanten i sitatet ovenfor påpeker at han/hun i stor grad allerede har brukt en slik mer tradisjonell læringsmetode og i stedet ønsker å bruke denne kunnskapen i oppstart av en bedrift. Likevel er det andre informanter som argumenterer for at koplingen mellom entreprenørskapsopplæring og erfaringspedagogikken ikke nødvendigvis er så iøynefallende. En informant sier at: - Bedriften ble veldig teoribasert for å si det sånn. Det var jo noen som hadde en god bedrift, som ikke fikk en god karakter fordi de ikke hadde gjort noe praktisk med bedriften for å si det sånn den var reelt sett ikke startet, men alt det teoretiske rundt bedriften var veldig bra beskrevet, og det er mitt inntrykk at jeg sitter igjen med en teoribasert bedrift ( ) når vi skrev rapporten så kom vi plutselig på at vi må jo ha en bit om etikk, det hadde vi jo lært om i teorien ikke sant ( ) vi tilpasset bedriften littegrann til pensum (Informant 19). Informanten i sitatet ovenfor påpeker at bedriften nettopp ikke nødvendigvis er en form for praksisorientert læring. Snarere tvert i mot så blir bedriften oppfattet som at den må tilpasses et 18

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Liv-Ellen Erdal SOS-350 H03 Hovedfagsoppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer