Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

2 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Konsesjonsprosesser 5 Nedre grense for grunnrenteskatt 5 Fjernvarme 6 Vinterkonferansen 6 Nett og marked 6 Nettpolitikk 6 Nettregulering (inntektsrammer) 7 Regionalnettsordningen -felles tariffering av sentral- og regionalnettet 7 Tariffer og anleggsbidrag 7 Nettutvikling 7 Brukerrådet 8 Markedsdesign og den tredje markedspakken 8 Eurelectric 8 Nordenergi 9 Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse 9 Forsyningssikkerhet 9 Sluttbrukermarkedet og energieffektivisering 10 Energieffektivisering 11 Vilkår for fremføring av infrastruktur 11 Fellesføring 12 Norge Digitalt 12 Luftfartshinder 13 Entreprenørmarkedet 13 Leveringskvalitet 13 ARBEIDSGIVERPOLITIKK 14 Forberedelse til lønnsoppgjøret Bedriftsintern opplæring 14 FORSKNING OG UTDANNING 15 God søking til energifagene i fag- og yrkesopplæringen 15 Konferanse: Jenter for realfag 15 Innspill til Stortingsmelding om forskning 15 Forslag om klima og energi som valgfag i ungdomskolen 15 HMS 16 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 17 Medieomtale 17 Myndighetskontakt 17 Relasjonsarbeid 18 Energi Norges egne publikasjoner 19 Kvartalsrapport - Side 2

3 Næringspolitikk Produksjon og miljø Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Revisjonsprosjektet har i løpet av første kvartal formalisert en utvidelse både i omfang og tid. Den nære sammenhengen mellom revisjoner av konsesjonsvilkår og vannforvaltningsarbeidet under vannforskriften og vanndirektivet har medført at revisjonsprosjektet i noen tid har brukt mye ressurser på vannforvaltningsarbeidet. Prosjektet er derfor formelt utvidet til å bli et revisjons- og vanndirektivprosjekt. Samtidig er prosjektet formelt forlenget til utgangen av 2015 slik at prosjektvarigheten sammenfaller med inneværende planperiode i vannforvaltningsarbeidet. Utvidelsen har fått tilslutning fra samtlige tyve deltakere, dog med en mulighet til å trekke seg fra prosjektet hvert årsskifte ved å gi minst tre måneders varsel om dette. Invitasjon til å slutte seg til prosjektet ble sendt til potensielle nye deltakere helt på tampen av kvartalet. Et konkret resultat av prosjektet og den felles workshopen med NVE som ble holdt i fjerde kvartal i fjor er en serie møter mellom fylkeskommuner, fylkesmenn, lokale prosjektledere, vannkraftprodusenter, NVE og Energi Norge. Formålet er å etablere god forståelse for viktigheten av å delta i vannplanarbeidet for alle produksjonsmedlemmer og etablere god kontakt og konkrete samarbeidsmodeller med forvaltningsaktørene innenfor tema vannkraft. Slike møter ble i første kvartal holdt i 8 av 11 vannregioner. Møtene har fått god tilbakemelding fra alle typer deltakere og anses som verdifulle for et konstruktivt samarbeid i det videre vannforvaltningsarbeidet. Det er etablert et svært godt samarbeid med NVE på dette området. I første kvartal kom brev fra ESA til norske myndigheter med en rekke spørsmål om norsk implementering av vanndirektivet. Bakgrunnen er den klagen LVK og en rekke miljø- og friluftsorganisasjoner sendte til ESA i fjor. Energi Norges vurdering er at denne saken har et stort utfallsrom. Den trenger ikke å få noen praktisk betydning for vannkraften, men dette forutsetter at norske myndigheter spiller sine kort klokt med det mål å bevare den overordnete styringen vi i dag har i forvaltningen av vannkraftressursene gjennom eksisterende sektormyndigheter, dvs NVE/OED. Forskyvning av myndighetskompetanse nasjonalt over mot lokalt plansystem og politisk behandling på alle nivåer kan true dagens behandling av vannkraften i et helhetlig samfunnsmessig perspektiv. I motsatt fall kan klagen føre til en forskyvning av den etablerte maktbalansen mellom sektorer og interesser med alvorlige konsekvenser for energiforsyningen, fornybarmål og samfunnssikkerhet. Energi Norge følger derfor saken tett og stiller sine ressurser og sin kompetanse til rådighet for energimyndighetene. Helhetlig energi- og klimapolitikk NHOs energipanel la fram sin rapport Rapporten er et samarbeid mellom Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri, NHO og Energi Norge. Hovedelementer i rapporten er å beskrive Norge som energinasjon og mulighetene som ligger i fortsatt verdiskaping med basis i utnyttelse av norske energiressurser fornybare og fossile. Rapporten har bidradd til å bygge bro mellom interessene til Norsk Industri og Energi Norge når det gjelder utnyttelse av våre kraftressurser til industriell virksomhet og mellom fossil energi (naturgass) og fornybar kraft gjennom felles forståelse av hvordan Norge kan bidra til å dekke behovet for fleksibilitet for det kraftig økende innslaget av vind- og solkraft i det europeiske kraftsystemet. Rapporten er tilgjengelig på NHOs nettsider. Side 3 - Kvartalsrapport

4 Regjeringens energiutvalg la fram sin rapport Rapporten legger et godt faglig grunnlag for den energipolitiske debatten, selv om Energi Norge mener at det ikke tas tilstrekkelig tak i utfordringene som de langsiktige klimautfordringene legger på energisektoren. Rapporten er sendt på høring med høringsfrist og Energi Norge vil avgi høringsuttalelse. Energi Norge har fått Point Carbon Thomson Reuters til å utarbeide en statusrapport om EUs kvotehandelssystem "Perspectives and policies shaping the future of EU ETS and carbon prices". Noen viktige budskap i rapporten er: EUs kvotehandelssystem er kjernen i EUs klimapolitikk. Det vil bli overskudd på kvoter i hele perioden fram til 2020 og eneste grunnen til at kvoteprisen ikke kollapser fullstendig er forventingene om betydelige innstramminger i perioden etter 2020 og muligheten for overføring av kvoter fra 3. kvotehandelsperiode ( ) til 4. periode. Rapporten viser til Energy Roadmap 2050 som peker på at EU nok vil bruke et sett av virkemidler framover i tillegg til EU-ETS fordi man frykter at ETS alene kan føre til for høye priser på CO2 som kan føre til for høy grad av nedlegging av industri med mindre man får til internasjonale avtaler om klimagassreduksjoner. I EUs arbeid med energi- og klimapolitikk går begrepet Primærenergifaktor igjen i mange sammenhenger i Bygningsenergidirektivet, Energieffektiviseringsdirektivet, direktiv om Ecodesign og om energimerking. Her i Norge merker vi bruken av primærenergifaktorer i diskusjonen om bruk av energi i bygg der byggebransjen mener at bruk av elektrisitet i klimagasssammenheng skal regnes som om den kommer fra et termisk kraftverk med virkningsgrad 40 % - eller at det går med 2,5 ganger så mye energi til å lage en kwh som man får ut på nettet. Dette er en tenkning som går stikk mot en av hovedretningene i Roadmap 2050 der økt bruk av elektrisitet er et hovedbudskap. Det er også i strid med den tenkningen som Energi Norge har lagt til grunn i "Den grønne ledertrøya" og "En grønn tråd" om arbeidet med primærenergifaktorer. Energi Norge arbeider sammen med NHO og Norsk Teknologi for å fremskaffe økt informasjon om hvorfor dette er et feil spor. Energi Norge jobber også aktivt med Eurelectric om dette. Diskusjonen etter markedsføringen av Opprinnelsesgarantier fra selskapet "For Better Days" høsten 2011, førte til et møte i Energi Norge med deltakere fra sentrale medlemsbedrifter i februar med grundig diskusjon av budskapene og forholdene rundt bruken av opprinnelsesgarantier. Møtet medførte en revidert versjon av Energi Norges budskap rundt opprinnelsesgarantier og det er planlagt et møte i april med NVE vedr. hvordan NVE presenterer varedeklarasjonen for strøm på sine nettsider. Status i utvikling av EU-politikk på energiområdet med EØS-relevans Fornybardirektivet ble godkjent rett før jul og arbeidet med å utarbeide en nasjonal handlingsplan pågår. EU hadde i begynnelsen av året en "Public Consultation" om behovene for nye bindende fornybarmål. Energi Norge avga en uttalelse til konsultasjonen. Energi Norges hovedspor er at det nå er viktig å bruke EUs kvotehandelsregime som det viktigste instrumentet i klimapolitikken i stedet for nye bindende mål for fornybar energi og effektivisering som begge undergraver ETS som instrument for reduksjon av klimagassutslippene. Dette er samme signal som Eurelectric har gitt. EU-kommisjonen vil med basis i resultatene fra konsultasjonen og andre innspill - før sommeren presentere en ny strategi for fornybar energi hvor blant annet behovet for bindende målsettinger etter 2020 vil bli diskutert. Det er varslet at kommunikasjonen vil bli fulgt opp av lovforslag. Det nye direktivforslaget for energieffektivitet møter fortsatt stor motstand fra flere hold. Dette er den saken det danske formannskap har gitt høyest prioritet. Det er innledet (trialog-) forhandlinger mellom Parlament, Råd og Kommisjon for å prøve å finne frem til en enighet. Tyskland har også fremmet endringsforslag som kan bidra til å oppnå et kompromiss. Kvartalsrapport - Side 4

5 Det nærmer seg visstnok også enighet om norsk tiltreden til den tredje elmarkedspakken, men selv om en slik enighet raskt skulle oppnås, betinger formaliteter rundt behandlingen at det vil gå flere måneder før saken er formelt i orden. Det er fortsatt ikke avklart i hvilken grad EUs infrastrukturpakke vil få betydning for Norge. Systemoperatørene (ENTSO-E) har sendt sitt forslag til 10-årig rullerende nettutviklingsplan (TYNDP 2012) på høring. 6 regionale investeringsplaner, jf prioriterte korridorer i infrastrukturpakken, er undergitt egne beskrivelser. Det gjelder blant annet Baltikum og Nordsjøen. Status i det nasjonale virkemiddelapparatet i energi- og klimapolitikken Elsertifikatloven trådte i kraft og med det er rammene lagt for en stor aktivitet der Energi Norges medlemmer er viktige aktører for at målet om en samlet utbygging på 26,4 TWh i Norge og Sverige fram til 2020 skal nås. Tilstrekkelig tilgang på konsesjoner er viktig. OED og NVE øker kapasiteten på dette området. Viktige store vindkraftprosjekter som området rundt Bjerkreim i Rogaland og Fosen i Trøndelag har statsråden meldt vil bli ferdig behandlet i år. Det vil åpne for betydelige vindkraftutbygginger. Det er fremdeles en betydelig kø av småkraftprosjekter selv om det hittil i år er gitt konsesjon til 11 småkraftprosjekter. På årets Produksjonstekniske konferanse (PTK) var det en egen forkonferanse som belyste utfordringer knyttet til konsesjoner, kapasitet på leverandørsiden, finansiering m.m i forhold til å nå 13,2 TWh ny produksjon på norsk side. Energiakademiet holdt i februar ny temadag om elsertifikatmarkedet med god deltakelse. Konsesjonsprosesser Det er lagt ned et omfattende arbeid for å påvirke myndighetene til forbedringer i konsesjonsprosessene. Hovedvinklingen har vært behovet for raskere tilgang til nett og konsesjoner for at minst halvparten av den nye kraftproduksjonen som skal finansieres gjennom elsertifikatordningen skal bli bygget i Norge. Energi Norges utvalg og fagfora har spilt en sentral rolle i utviklingen av posisjoner og forslag. Energi Norge har kommet med innspill til regjeringens energiutvalg og NHOs energipanel med konkrete forslag til raskere og mer effektive konsesjonsprosesser. Videre har vi vært i dialog med miljøorganisasjoner og relevante myndigheter. Det har vært avholdt møter med statsrådene i oljeog energidepartementet og miljøverndepartementet. På disse møtene deltok også representanter fra noen medlemsbedrifter. Arbeidet så langt må sies å ha vært vellykket. Det er etablert en politisk forståelse for nødvendigheten av raskere konsesjonsprosesser og det er uttrykt vilje og ambisjoner om å få til forbedringer. Det gjenstår imidlertid å se om evnen til å få til forbedringer i praksis er tilstede. Energi Norge skifter nå fokus i sitt arbeid i retning av å medvirke til praktisk gjennomføring av forbedringer. Nedre grense for grunnrenteskatt I statsbudsjettet i fjor høst drøftet Finansdepartementet problemstillinger knyttet til nedre grense for grunnrenteskatt. Regelverket i dag er slik at kraftverk med generator med påstemplet merkeytelse under kva er unntatt fra grunnrenteskatt. Departementet pekte på at det vil være et insitament til å tilpasse seg grenseverdien, selv om det optimale ville være en noe større generatorytelse enn kva, og at den eneste løsningen som fjerner slike samfunnsøkonomisk ulønnsomme tilpasninger til grunnrenteskatten, er å fjerne den nedre grensen. Departementet bebudet en utredning av alternativer til dagens modell og at eventuelle endringer skal kunne gjennomføres innenfor en provenynøytral ramme. Finansdepartementet innkalte i mars Energi Norge og Småkraftforeningen til et møte, før departementet utarbeider eventuelt høringsnotat om saken, for å få innspill til metoder for å unngå Side 5 - Kvartalsrapport

6 uheldige tilpasninger til grenseverdien. Energi Norge la vekt på at eventuelle endringer ikke må innebære en skjerpelse i forhold til dagens regelverk og at et tiltak som kan bidra til riktig dimensjonering av kraftverkene, er innføring av et bunnfradrag. Energi Norge (EBL) foreslo i 2005 innføring av et bunnfradrag basert på en grenseverdi på kva, for å unngå samfunnsøkonomisk tap som følge av skattemessige tilpasninger. Småkraftforeningen foreslo en liknende modell i Dersom departementet kommer til at det skal foreslås endringer i gjeldende regelverk, ble det antydet at forslag ville bli sendt på høring i løpet av våren Fjernvarme Norsk Fjernvarme hadde møte med Enova 24.januar om likeverdige vilkår for fornybar kraft og varme, for å forbedre de nåværende støtteordningene for fjernvarme. En stor del av arbeidet for bransjen pågår ifm barrierer i regelverket som regulerer fjernvarmesektoren: uenighet i tolkning av rundskriv om lavsats elavgift, om grunnlaget for fjernvarmetariffen og uenighet om grunnlaget for modellen til energimerkeordningen, som diskriminerer fjernvarme. Det arbeides med et forslag som er mer nøytralt. Ellers har det vært gitt innspill til miljøverndepartementet om uheldige konsekvenser dersom det innføres kvoteplikt på avfall. Saken er til politisk behandling i regjeringen, men den er utsatt. Det er etablert en arbeidsgruppe med bransjen og NVE for å få fjernvarmevirksomhet inn i beredskapsforskriften, og utforme en ny veileder. Aktører med infrastruktur hvor blant annet Energi Norge og Fjernvarmeforeningen deltar, har hatt felles møte med Riksantikvaren for innspill til ny veileder til kulturminneloven. Hensikten er å skape forståelse for fremføring av kritisk infrastruktur, for å redusere kostnader og tid ifm kulturminneprosjekter. Det er laget en database over regelverk som omfatter fjernvarmevirksomhet. Den er lagt ut på og oppdateres. Norsk Fjernvarme har i perioden ansvar for sekretariatet i Nordvarme, et samarbeid mellom de nordiske fjernvarmeforeningene. Det ble avholdt et seminar med alle styrene mars i Helsinki om rammevilkår og samarbeidsmuligheter. Vinterkonferansen Energi Norges årvisse vinterkonferanse ble i år gjennomført mars i Warszawa med den største deltakelsen noen sinne: 270 konferansedeltakere og 35 ledsagere. Hovedtema for konferansen var Energi, klima og verdiskaping fra visjoner til realiteter mot Seks sesjoner belyste: Energibransjen mot 2020 Hvor går vi, Europa kommer stadig nærmere, Energibransjen i samfunnet, Virkemidler for fremtidens nett, Det fremtidige energiselskapet og Miljø eller klima: Ja takk begge deler. Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne er i all hovedsak positiv, med gode forslag til forbedringer, både til temaer og gjennomføring. Det er ingen tvil om at Vinterkonferansen er etablert som det viktigste næringspolitiske møtestedet for næringen. Vel møtt i Munchen den mars Nett og marked Nettpolitikk Ny stortingsmelding om kraftledningssaker kom 2. mars og skal behandles i Stortinget før sommerferien. Nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler. Dette er viktig og riktig av hensyn til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klimavennlig energibruk. Kvartalsrapport - Side 6

7 Tidlig involvering og bred høring av berørte parter i konsesjonsprosessen er bra, men omleggingen vil neppe bidra til raskere konsesjonsprosesser. Gjennom konsesjonsprosjektet arbeides det også med å få konsesjonsprosessen for regionalnettsanlegg til å gå raskere. Et viktig prosjekt i 2012 som legger opp til økt aksept for linjebygging, er i oppstartfasen. Nettregulering (inntektsrammer) Endelig beslutning på finansiering av AMS er kommet. NVE varsler at de nå vil foreta en mindre omfordeling av penger fra selskap med gamle måleparker, til selskap med nye måleparker som nå må investere i nye målere en god stund før det er nødvendig. Energi Norge tror ikke det er behov for en egen finansieringsordning av Smart Strøm utenfor dagens modell. Imidlertid mener vi at det er NVEs ansvar å sørge for at selskapene får sin rettmessige avkastning på investeringene i digitale strømmålere på samme måte som øvrige investeringer, gitt at de er gjennomført på en effektiv måte NVE planlegger flere endringer i modellen fra De kommer etter planen på høring før sommeren. Dette gjelder endringer i referanserenten, beregningen av tapsprisene og endrede normkostnadsmodeller for regional- og distribusjonsnettet. De vil også bedre de økonomiske insentivene til å drive FoU. Forslaget om å endre regelverket for mer og mindreinntekt er delvis satt på vent. NVE har varslet en ny høringsrunde om temaet i Energi Norge har sluttført et prosjekt som går ut på å se om vi kan finne ideer fra andre lands reguleringsmodeller som kan brukes til å forbedre den norske reguleringen. Prosjektet er presentert for NVE på en felles workshop. Regionalnettsordningen -felles tariffering av sentral- og regionalnettet NVE har sendt ut vedtak om Regionalnettsordningen. Dette vedtaket er påklaget av om lag 15 selskap. Energi Norge har sendt brev til NVE og har hatt møte med OED. Tariffer og anleggsbidrag Dagens prisstrategi for sentralnettet forlenges til Drøftingene med Statnett om prisstrategi for sentralnettet fra fortsetter etter sommeren Energi Norge har hatt møte med Norsk Industri og våre medlemmer. Vi har startet et prosjekt for å se på muligheten til å etablere mer fleksible tariffer etter som AMS rulles ut. Vi planlegger workshop sammen med NVE om "systemtariffen" som Statnett tidligere har indikert vil bli belastet produsentene. Dette krever imidlertid forskriftsendring. Nettutvikling Prosjektet for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner off-shore (Power from Shore PfS) er igangsatt, og det skal leveres en rapport fra forprosjektet før sommerferien. I denne sammenheng er det avholdt møter med OED, NVE, Statnett, OD, Statoil, Zero og Bellona for å kartlegge de ulike aktørenes posisjoner og oppfatninger. Det er satt i gang et prosjekt med Novatech for å kartlegge de største utfordringene sett fra offshoresektorens side. Rapport fra dette prosjektet skal leveres i løpet av april som et ledd i Energi Norges forprosjekt. Det er tatt initiativ overfor Statnett for å etablere et samarbeid mellom Statnett og de aktuelle regionale kraftsystemutredningsansvarlige for å kartlegge mulige aktuelle tilknytningspunkter for Utsirahøyden. I tillegg deltar Energi Norge i et aktørinitiativ på samme område bestående av Agder Energi, Statkraft, Lyse, E-CO Energi og BKK. En intensjonsavtale om samarbeidet er utarbeidet. Dette samarbeidet har et hovedfokus på elektrifisering av Utsirahøyden. Side 7 - Kvartalsrapport

8 OED har sendt et europeisk lovforslag, den såkalte "Infrastrukturpakken" på høring. Energi Norge støtter intensjonen med lovforslaget som dreier seg om å legge til rette for nye investeringer i energiinfrastruktur herunder også mellomlandsforbindelser. Energi Norge har i brev til OED støttet lovforslaget og har lagt til grunn at dette kommer til å bli implementert i Norge. Brukerrådet Viktige temaer for Brukerrådet denne vinteren har vært nettforsterkninger i Sør-Norge bl.a. oppfølging av Ørskog-Fardal og styrking av "Vestre korridor". Dødsulykken knyttet til Sauda- Liastølen prosjektet har også fått betydelig oppmerksomhet. Kabelprosjektene til utlandet har tilsynelatende kommet noe i bakgrunnen. Det er i realiteten 2 prosjekter det fokuseres på en kabel til Tyskland og en til Storbritannia. Et sentralt spørsmål som diskuteres, er hvilket av disse prosjektene som skal realiseres ført. Markedsdesign og den tredje markedspakken Det er avholdt tre møter i Fagforum for Markeds Design. I arbeidet har det vært fokus på "governance" i spotmarkedet, risikohåndteringsmekanismer i Norden, og kommende Network Code for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering. Her tas opp spørsmål som blant annet berører spot markedet, intradag markedet og prisområdespørsmål. Energi Norge har deltatt på et dialogmøte med OED, NVE og Statnett knyttet til oppfølging av arbeidet mot EU og regelverksutforming for energisektoren. Energi Norge har utarbeidet svar på spørreskjema fra NordReg om bruk av ulike risikohåndteringsmekanismer i Norden og mellom Norden og sentrale Vest-Europa. Konklusjonene fra dette arbeidet ble presentert i en Workshop på Arlanda Dette var et innspill til NordRegs videre behandling og et innspill til ACER om løsninger for Norden. Energi Norge har også utarbeidet et svar vedrørende en kommisjonshøring om "governance" i spotmarkedet og TSOenes og børsenes rolle. Vårt arbeid har dannet grunnlag for et felles svar fra Nordenergi til Kommisjonen. Network Codes for tilknytningskrav til produksjon har vært til høring i perioden, og Energi Norge har vurdert forslaget. Vi har innhentet kommentarer fra medlemmene og gitt innspill til ENTSO- E. I denne sammenheng ble det avholdt en workshop i samarbeid med REN hvor Statnett og ulike medlemmer deltok. Energi Norge og representanter fra Fagforum Markeds Design har deltatt i en Statnett ledet workshop om kraftsystemets evne til å levere på utlandsforbindelser. Dette var et første møte i en planlagt møteserie fra Statnetts side for å avklare nærmere behov og muligheter for å levere fleksibilitet til utlandet. Eurelectric Det er avholdt 2 møter i Eurelectric sin gruppe for balansetjenester og intra-dag handel. Hovedfokuset i møtene har vært rettet mot de frekvenser og balanseutfordringer de europeiske systemene erfarer og justeringer i Eurelectrics tidligere posisjon knyttet til reserve- og balansemarkeder. Energi Norge har fått innpass for en mer romslig fortolkning av muligheten til å reservere kapasitet for balansetjenester. Møte i Eurelectrics markeds komite har hatt fokus på markedsutviklingen i Europa og konsekvensene av økende volumer fra uregulerbar kraftproduksjon samt utfasing av termisk grunnlast. Nettutvikling og utforming av Framework Guidelines og Network Codes har også stått sentralt. Videre har det vært flere møte i arbeidsgruppe for "financial markets regulation". Arbeidet her har dreid seg om posisjoner knyttet finans/markedslovene RMiFID, EMIR og REMIT. Flere utspill mot EU Parlament og Råd har blitt utarbeidet. Kvartalsrapport - Side 8

9 Vi har også deltatt i "AHAG liasion group" som er sentralt i Eurelectric for å lage svar vedrørende governance i spotmarkedet, spotmarkeds integrering og integrering av intradag markedene. Kraftmarkeder m.v. Ved siden av vårt markedsdesignarbeid (herunder europeisk markedsintegrasjon), har vi arbeidet mye med regulering av finansiell krafthandel og de tre nevnte lovene for kraftsektoren. REMIT som er et skreddersydd lovverk for handel med fysisk kraft på spot- og intradagmarkeder, er nå i implementeringsfasen, men det er fortsatt stor usikkerhet særlig vedrørende data som må bli offentligjort av kraftprodusenter og forbruker. EMIR, som berører OTC handel, er også i implementeringsfasen og trenger koordinering/avstemming med MiFID. MiFID skal regulere all finansiell handel på børsen og andre markedsplasser. Kommisjonen har også lansert en høring om den nye europeiske fornybarstrategien og hvordan man best kan utvikle den europeiske fornybarpolitikken. Energi Norge har sendt eget svar til Kommisjonen om dette. Vi vektla at støttesystem for fornybar energiproduksjon må være kompatibelt med kraftmarkeder og at fornybarpolitikken ikke kan ses isolert, men må ses i sammenheng med behovet for nettutvikling og fungerende markeder/markedsintegrering. ACER og ENTSO-E De europeiske regulatorene i CEER åpnet høring om virkningen av støttesystemer for fornybarenergi som ikke er harmonisert på europeisk plan. Energi Norge svarte at støttesystemer må være kompatible med kraftmarkeder, ikke diskriminere mot utenlandske eiere og at det ellers må være rom for tilpasninger til forskjellige nasjonale kraftsystemer. Nordenergi Nordenergi har i perioden januar mars deltatt i to høringer - ett svar til CEER (de europeiske regulatorene) om konsekvenser knyttet til ikke-harmoniserte støttesystemer, og et svar til Kommisjonen angående "European day-ahead market coupling / governance". Nordenergi har også utviklet posisjonspapirer knyttet til MIFID-regelverket og EUs Energy Roadmap Systemoperatørene (ENTSO-E) har sendt forslag til 10-årig rullerende nettutviklingsplan (TYNDP 2012) på høring. Videre er 6 regionale investeringsplaner, jf prioriterte korridorer i infrastrukturpakken, undergitt egne beskrivelser - det gjelder blant annet Baltikum og Nordsjøen. I samarbeid med Nordenergi har Energi Norge bidratt til en samlet kommentar til ENTSO-E på TYNDP. Systemansvar, systemtjenester og godtgjørelse Energi Norge har gitt innspill til Statnetts arbeid med å revidere funksjonskrav til tekniske anlegg i kraftsystemet, FIKS. Dette arbeidet er nå avsluttet fra Statnetts side og ny FIKS lanseres om kort tid. Bakgrunnen for Energi Norges innspill er bidrag fra medlemmene og Energi Norges arbeidsgruppe som ble nedsatt for formålet. Forsyningssikkerhet Planlagt temadag om beredskap og kraftrasjonering den ble avlyst pga. manglende interesse og påmelding. Det har vært stor aktivitet i oppfølgingen av "Dagmar". Energi Norge deltok med innspill på et aktørmøte på Vestnes 5 januar. Det ble utarbeidet et felles innspill til NVE og OED og møter ble avholdt med begge i tillegg til eget aktør møte i Energi Norge regi og møte med Ola Borten Moe. Det er avholdt møte med Telenor om kommunikasjonsutfordringer i ekstremsituasjoner og etablert en egen arbeidsgruppe mellom Telenor og Energi Norge for å vurdere ulike tiltak både i tele- og kraftsektoren. Side 9 - Kvartalsrapport

10 Sluttbrukermarkedet og energieffektivisering Sluttbrukermarked/innføring av sertifikater Forberedelser for innføring av felles marked for el-sertifikater i Norge og Sverige trakk ut. Nettselskapene fikk svært kort varsel til å innfri frist om rapportering av beregningsrelevante volum til kjøpepliktige innen 9. januar. Vi konstaterer at bare et fåtall selskaper maktet dette. Kommunikasjonsmessig har det ikke vært store utfordringer i forbindelse med innføringen på bransjenivå. Imidlertid har det etter aggressive markedskampanjer om opprinnelsesgaranterte kraftavtaler på ny kommet enkelte utspill i media som sår tvil om kraft som fysisk brukes i Norge er fornybar. Forbrukerombudet reagerte tydelig på at markedsføringen var i strid med markedsføringsloven og dermed bransjenormen. Våre medlemmer for øvrig har fulgt vår standard for kommunikasjon og markedsføring av opprinnelsesgaranterte kraftavtaler. Vi har sammen med medlemmene tatt et initiativ overfor NVE for å finne bedre formuleringer i forbindelse med varedeklarasjonen enn det som i dag finnes på NVE's hjemmeside. Energi Norge har også kvalitetsjekket og oppdatert sin kommunikasjonsveiledning for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler. Kvalitet på el-måling Energi Norge har i forbindelse med prosjektet om avklaring av ulike forhold ved innføring av AMS tatt kontakt med Justervesenet vedrørende krav til målere som skal kunne gjøre målinger i alle 4 kvadranter, dvs. målere som skal stå i kombinerte leverings/matepunkt med kraftflyt i begge retninger. Videre er det etablert en prosess mot DSB vedrørende bryterfunksjonalitet. Resultatene må foreligge før anskaffelse av AMS utstyr. AMS / Smart Strøm Energi Norge prosjekt for avklaring av spørsmål knyttet til reglene for innføring av Smart Strøm har vært inne i en intensiv fase i 1. kvartal. Arbeidet i de fem arbeidsgruppene med koordineringsgruppe har vært rettet mot avklaring av forståelse av ulike deler av forskrift 301. Problemstillingene har til dels avgjørende innflytelse på selskapenes valg av utstyr og løsninger. Mye ressurser har gått med til å definere enhetlig forståelse av utfordringene. Overordnet har det blitt etablert en styringsgruppe for å ivareta de strategiske implikasjonene av de valg som skal treffes. Avklaring av behov og omfang av en felles IKT løsning i bransjen er identifisert som et kritisk viktig område. I møter med NVE og Statnett i slutten av 4. kvartal fikk en innsyn i NVEs planer om å pålegge Statnett en utredningsoppgave for å avklare mulige løsninger på de samme behov. Energi Norge har innstilt 9 av 12 medlemmer i Bransjerådet for Statnetts prosjekt. Vårt valg var å legge seg tett på dette arbeidet og slik få innsyn og involvering på alle nivå i arbeidet. Engasjementet er sterkt i saken, særlig sett på bakgrunn av at dette tema ikke ble løftet frem av noen i strategiprosessen høsten Innsatsen i prosjektet fra både selskaper og Energi Norge omfatter et 30 talls personer avgrenset til de fem etablerte arbeidsgruppene. I tillegg kommer innleid støtte for arbeidet og arbeidet i styringsgruppen på i alt 17 ledere fra selskapene. Vi har med vårt prosjekt i 1. kvartal bidratt vesentlig til å etablere en felles forståelse av utfordringene internt i bransjen, med Statnett og spesielt NVE. Selve prosessen har derfor en stor egenverdi i tillegg til forventede sluttprodukter i form av tolkningsveileder for forskriftene, tillegg til kravspesifikasjonen for Smart Strøm, samling av nye forretningsregler, og ROS veileder for AMS. Andre saker vedrørende sluttbrukermarkedet Energi Norge deltar som observatør i styringsgruppen for NordRegs prosjekt om harmonisering av sluttbrukermarkedene. I løpet av første kvartal har det kommet uttalelser fra Finland på både bransje og ministernivå som signaliserer at landet ikke er klare pt for overgang til "supplier centric modell". Arbeidet i Sverige, Danmark og Norge er fortsatt basert på denne modellen. Signalene fra det nordiske regulatorforumet er at regulatorene fastholder kursen om Kvartalsrapport - Side 10

11 harmonisering med utgangspunkt i supplier centric løsning. Energi Norges strategi er derfor å delta i utforming av en slik modell. Det arbeides fortsatt med kommentarer til NordRegs ulike detaljrapporter knyttet til fellesfakturering fra kraftleverandøren. Energieffektivisering Energi Norge har arbeidet med å skape en omforent bransjeposisjon knyttet til energieffektivisering, både i forhold til energieffektivisering som klimatiltak, målsetninger og virkemidler. Temaet har vært oppe i flere av Energi Norges utvalg for å få samlet innspill fra medlemmene, og i det nye Fagforumet for energieffektivisering. Som ledd i dette arbeidet ble det også bestilt en rapport fra Vista analyse som gir en samfunnsøkonomisk vurdering av hvordan elsertifikater og hvite sertifikater vil samvirke i samme marked. Teoretisk vil disse to markedene påvirke hverandre prismessig, og begge vil gi lavere energipris. I februar avhold EU- kommisjonen en internhøring om økodesignkrav og energimerkekrav til kjeler og varmtvannsberedere. NHO-Brussel, Norsk Teknologi, Norsk Industri og Energi Norge har sendt felles brev og avholdt møter med aktuelle generaldirektorater i Kommisjonen om bruk av primærenergifaktor 2,5 for elektrisitet og hvilke uheldige konsekvenser det vil ha å bruke denne faktoren samtidig som man skal stimulere til økt elektrifisering i Europa. Energi Norge arrangerte et ekspertmøte om primærenergifaktoren med tidligere ansatt i Kommisjonen den 14. mars. Primærenergifaktor 2,5 er også relevant i forbindelse med energieffektiviseringsdirektivet. I samarbeid med Eurelectric har Energi Norge kommet med innspill til løsning, og Eurelectric har bedt om et møte med DG Energy. Triologiforhandlingene om Energieffektiviseringsdirektivet er i gang etter flere utsettelser. Det er stor sprik mellom Europarådet og EU-Parlamentets direktivforslag. Energi Norge deltar i fagråd for energimerkeordningen i regi av Standard Norge. NVE ber om innspill til å løse sentrale problemstillinger som de møter på i forbindelse med energimerkeordningen for bygg. Vilkår for fremføring av infrastruktur Forskrift 32 Sintef har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede tekniske krav og løsninger i forbindelse med forskriftsarbeidet til veglovens 32. Sintef har frist ut juni på å levere denne utredning. Vårt tidligere utarbeidede forslag og Vegdirektoratets forslag brukes som underlag til Sintefs arbeid. Prosjekt om rettighetserverv for etablert og ny infrastruktur i grunn Spørsmålet om hvem som skal ha ansvaret for distribusjon og videreutvikling av publikasjonene som blir utarbeidet i prosjektet er fortsatt uløst. Store grunneiere Opplysningsvesenets fond (OVF) har frafalt alle sine tidligere omtalte urimelige krav til bruk av deres grunn for etablering av forsyningsanlegg. Det betyr at OVF behandles som en hvilken som helst annen privatrettslig grunneier, noe som også er i tråd med gjeldende lovverk. Vi har erfart de samme utfordringene med Statskog. Vi håper at dette vil gjøre at de også endrer sine krav. Kommunale graveinstrukser Advokatfirma Thommessen har foretatt en juridisk vurdering av en graveinstruks flere kommuner har innført i løpet Denne viser at flere av kravene mangler lovhjemler kan gi store negative Side 11 - Kvartalsrapport

12 konsekvenser for ledningseier. Vi fraråder medlemmene å inngå avtaler med kommunene som er av en slik art, da dette kan skape uheldig presedens for resten av bransjen. Vurderingen er tidligere lagt ut på Energi Norges hjemmesider. Havneloven Kystverket har sendt krav til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS om å flytte en sjøkabel som kommer i konflikt med utvidelse av et kaianlegg i Træna kommune på kabeleiers bekostning. Dette er en ny problemstilling. Om Kystverket har rett til å stille slike krav betyr det at mange sjøkabler ligger på midlertidig tillatelse her til lands. Nevnte sak er ikke avklart. Riksantikvarens veileder for fornminner Riksantikvaren har satt i gang et arbeid med å utvikle en veileder for å sikre en mer enhetlig og samfunnsoptimal praktisering av kulturminneloven i forbindelse med ledningsanlegg. I den forbindelse inviterte Riksantikvaren Energi Norge og andre ledningsaktører (Telenor, Norsk Vann, Norsk Fjernvarme mf.) til å presentere sine utfordringer i forbindelse med fornminner, samt forslag til forbedringer. Samordning av kritisk infrastruktur Strategigruppen for ledninger i grunnen (SLG) Har planlagt en "lukket" workshop med tema informasjonssikkerhet den 19. juni. Strategigruppen ønsker å invitere relevante bransjer og myndigheter til en workshop for å få belyst ulike myndigheters krav og forventninger til informasjonssikkerhet og drøfte vegen videre mot en felles plattform for sikker informasjonsutveksling. Miljøverndepartementet vurderer å innføre obligatoriske krav til stedfesting av ledninger og annen infrastruktur som legges i bakken for å sikre samfunnets behov for tilgang til nødvendig informasjon for planlegging m.v. Infrastrukturdagene Infrastrukturdagene ble arrangert for tredje gang på Gardermoen 15. og 16. februar. Arrangementet er et fellesarrangement for både ledningseiere og grunneiere som bl.a. "Grøftekammeratene" står bak. Fellesføring Telenor bestrider advokatfirma Kluges juridiske vurdering av fellesføringsavtalen. I den forbindelse har BKK en sak gående mot Telenor. Utfallet av denne saken blir viktig for fremtidig tolkning av avtalen. Temadag om fellesføring ble arrangert den 7. februar hvor bl.a. overnevnte vurderingen var sentral. Fellesføringsavgiftene ble justert i henhold til avtalen i begynnelsen av januar. Norge Digitalt Statens kartverk er pekt ut til å være nasjonal geodata koordinator og skal fortsatt ha sekretariat ansvaret for Norge digitalt samarbeidet. Rådet for Norge digitalt er lagt ned og nytt nasjonalt geodata råd er oppnevnt som erstatning. Energi Norge er ikke representert i det nye rådet. Eiendomsinformasjon i Norge digitalt: Norges Eiendommer opphørte som tilbud for partene fra 1. februar Kartverket kan ikke tilby oppslagsfunksjonen som mange har brukt, men Matrikkeluttrekk tilbys. I følge Kartverket skal alle berørte ha fått informasjon. Kvartalsrapport - Side 12

13 Luftfartshinder Forskrift om rapportering registrering og merking av luftfartshinder Samferdselsdepartementet har som kjent, nedsatt et utvalg som skal granske Luftfartstilsynet. Bakgrunnen for granskingen er uttalelsen i Innst. 169 S ( ) fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med komiteens gransking av Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE). I mandatet står det blant annet: "Mandatet for kommisjonen er å granske den praksis Luftfartstilsynet ("tilsynet") har utviklet med vurdering av om det skal gis godkjennelse av systemer for merking av luftfartshindre, som ikke er basert på farger, markører eller hinderlys." Kommisjonen skal levere en skriftlig rapport til departementet i løpet av første halvår På bakgrunn av ovennevnte har Samferdselsdepartementet bedt Luftfartstilsynet vente med å fastsette forskriften til rapporten fra kommisjonen foreligger. Departementet vil også avvente kommisjonens rapport før SD kommer med eventuelle kommentarer til høringen av forskriften. Luftfartstilsynets målsetting har vært å få vedtatt en ny forskrift første halvår Ovennevnte føringer fra SD bevirker at vedtaket om forskrift tidligst kan foreligge høsten GPS-varsling Sintef sin foreløpige kost-/ nytte analyse (ikke endelig) for bruk av GPS varsling av luftfartshindre viser at det er store samfunnsøkonomiske besparelser ved innføring av GPS varsling og samtidig reduksjon av annet merke krav. I tillegg viser analysen at sikkerheten for luftfarten vil øke. Analysen vil bli publisert når den endelige versjonen er klar. Entreprenørmarkedet I forbindelse med Statnetts omfattende investeringsplaner i årene fremover er det opprettet en dialog mellom våre entreprenørmedlemmer og Statnett. I den forbindelse er Statnett invitert til neste møte i Fagforum Entreprenør den 13. april. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal se på en felles tilnærming av kompetanseforskriften for nett og entreprenør med sikte på å oppnå en optimal praktisering av regelverket til det beste for begge parter. Deltagere til arbeidsgruppen er Trond Eriksen (EB Nett), Eilert Henriksen (FEAS), Even Ungersness (Hafslund Nett), Per Åge Nymann (EB Energimontasje), Arild Borgersen (Nettpartner) og Lars Bangen (Infratek). Leveringskvalitet NVE skal revidere forskrift om leveringskvalitet (FOL) i løpet av første halvår Sintef har levert et første rapportutkast om "Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet". Rapporten vil bli gjennomgått sammen med enkelte av medlemsbedriftene. Side 13 - Kvartalsrapport

14 Arbeidsgiverpolitikk Forberedelse til lønnsoppgjøret 2012 Medlemmene er blitt invitert til å komme med forslag til endringer av Energioverenskomsten mellom Energi Norge/NHO og EL & IT Forbundet/LO. De forslagene som kom har blitt behandlet av APU som Forhandlingsutvalg, og resultatet av denne behandlingen vil bli lagt fram i forbindelse med forhandlingsstarten som er fastsatt til 18. april Bedriftsintern opplæring Energi Norge har vært på en rekke bedriftsbesøk i forbindelse med opplæring i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Det er også blitt gitt opplæring i Hovedavtalen mellom LO/NHO sammen med EL & IT Forbundet hos medlemsbedriftene. Kvartalsrapport - Side 14

15 Forskning og utdanning God søking til energifagene i fag- og yrkesopplæringen Søkertall per 1. mars viser at antall søkere til videregående opplæring økte med nesten 3000 fra 2011 til Det meste av økningen finner vi i studiespesialisering, men også elektrofag sammen med teknikk og industriell produksjon (TIP) øker mye på vg1. I alt var det 208 søkere til energimontørfaget. Det er 11 færre enn i fjor, men er likevel bra. Energioperatørfaget har imidlertid økt til 32 søkere etter å ha ligget på rundt 10 søkere i en årrekke. Arbeidet som er gjort for å konkretisere læreplanen og tilpasse opplæringen til både vind og vannkraftanlegg har bidratt til økt oppmerksomhet rundt faget. Det er også gjort en jobb overfor DSB for å sikre at operatøren kan jobbe selvstendig på egne anlegg. Dette har bidratt til å gjøre energioperatøren mer anvendelig for selskapene. Konferanse: Jenter for realfag Over 200 jenter fra videregående skole deltok på arrangementet "Jenter for realfag" i regi av Energi Norge, OLF, Abelia og NHO Oslo Akershus. Jentene fikk høre inspirerende innlegg fra kvinner som hadde valgt en teknologisk eller realfaglig karriere. Ann Myhrer Østenby fra E-CO Energi var en av innlederne. Energi Norge mener at det er viktig og riktig at bransjen engasjerer seg i arbeidet for å flere, og særlig flere jenter, til å velge realfag og til å velge en karriere innenfor energibransjen. Kun 20 prosent av de ansatte er kvinner. Dette tallet er uendret de siste ti årene. Innspill til Stortingsmelding om forskning Regjeringen har varslet at de vil legge frem en ny forskingsmelding våren 2013 og invitert til dialog. Energi Norge har levert innspill hvor det legges vekt på behovet for tiltak for å øke bedriftenes egen FoU - innsats og at støtten til forskning på fornybar energi må økes. Energi Norge mener at det må utvikles incentiver som gjør det mer lønnsomt for bedriftene å drive forskning og teknologiutvikling som bidrar til produksjon av mer fornybar energi, og til utviklingen av et energisystem som ivaretar klima og forsyningssikkerhet over hele landet. Erfaringene fra petroleumssektoren viser at både skatteincentiver og tilskuddsordninger reduserer risiko og fører til økt verdiskapning. Den samme tankegangen bør gjelde for utvikling av et klimavennlig energisystem. Energi Norge ber derfor i sitt innspill om at regjeringen vurderer tiltak for økt skattestimulans for FoU investeringer innenfor fornybar energi. Dette gjelder også på nettsiden hvor NVE har satt i gang et arbeid for å se på fradrag for FoU-kostander innenfor inntektsrammereguleringen. Styrking av SkatteFUNN-ordningen, ny støtteordning for pilotanlegg og tiltak for å sikre robuste kompetansemiljø ne er blant tiltakene Energi Norge mener regjeringen må vurdere i arbeidet med den kommende forskningsmeldingen Forslag om klima og energi som valgfag i ungdomskolen Energi Norge og Natur og Ungdom har foreslått et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet. Forslaget fra organisasjonene kommer i kjølvannet av at kunnskapsminister Kristin Halvorsen har etterspurt innspill til den kommende valgfagsatsningen i ungdomsskolen. Energi Norge og NU møtte den 28. mars kunnskapsminister Kristin Halvorsen for å overlevere krav om et eget valgfag om klima, energi og teknologi, som en del av regjeringens satsing på klima og realfag. Det nye forslaget fra organisasjonene kommer i kjølvannet av at kunnskapsminister Kristin Halvorsen har etterspurt innspill til den kommende valgfagsatsningen i ungdomsskolen. Valgfaget bør være en blanding mellom samfunnsfag og en praktisk realfaglig del, og må ha som formål å lære elevene om både samfunnsmessige rammer, teknologiske muligheter og løsninger på fremtidens energi- og klimautfordringer. Side 15 - Kvartalsrapport

16 HMS Styrket Fagforum HMS Energi Norge er opptatt av å ha en tett dialog med bedriftene i HMS arbeidet. Fagforum HMS står sentralt i dette arbeidet. Forumet er fra 2012 utvidet med 8 nye medlemmer fra både nett, produksjon og entreprenør og har hatt ett møte i første kvartal. Forumet er rådgivende for Energi Norge og en viktig ressurs for HMS-rådgiver i Energi Norge. Samarbeid med EL & IT Forbundet om IA Energi Norge arrangerte sammen med EL & IT Forbundet samarbeidskonferanser i januar hvor fokus var på roller i IA-arbeidet, strømulykker og belastningslidelser. Det ble gjennomført tre regionale samarbeidskonferanser (i Oslo, Bergen og Bodø), og tilbakemeldingene fra bedriftene var at dette er en verdifull arena for å bedre dialogen mellom partene på bedriftene. Det ble gjennomført halvårlig møte mellom ledelsen i EL & IT Forbundet og Energi Norge den 16.februar 2012 der IA-samarbeidet og oppfølgingen av avtalen som ble inngått i 2011, var blant temaene som ble diskutert. HMS-statistikk for 2011 Energi Norge har gjennomført den årlige undersøkelsen om HMS-tilstanden i bransjen. Resultatene viser at skadefrekvensen fortsetter med en svak økning. Dette skyldes imidlertid sannsynligvis at rapporteringen av ulykker har steget med 50 % sammenliknet med året før. Over 70 % av medlemsbedriftene rapporterer nå at HMS-kriterier inngår som en del av nøkkeltallene i bedriften. Sykefraværet i bransjen er lavt, og 20 % av bedriftene har et sykefravær på under 3 %. Det var fem dødsulykker i tilknytning til energibransjen i Med bakgrunn i henvendelser fra flere medlemsbedrifter om usikkerhet og uklarhet omkring definisjonene som legges til grunn i HMS-statistikken, har Energi Norge hatt en dialog med Norsk Teknologi og BNL for å se på mulighetene for et felles utkast til definisjoner. Bedriftshelsetjeneste (BHT) i bransjen STAMI har tatt initiativ til et prosjekt om bedriftshelsetjeneste i bransjen, og Energi Norge, KS Bedrift og EL & IT Forbundet deltar i prosjektgruppa. Hensikten med prosjektet er å undersøke bedriftenes erfaringer med BHT og deretter gjøre en tilsvarende undersøkelse blant de BHT-er som leverer til bransjen. STAMI sendte ut spørreskjema til energiselskapene som så ga navnet på deres BHT. Dette gjorde det mulig å sende ut spørreskjema også til disse. STAMI hadde et håp om å komme i mål i løpet av men det har vært vanskelig å få inn svar. Dette gjelder spesielt BHT'ene og i februar 2012 har STAMI sendt ut ny purring. Energi Norge har deltatt på et møte i prosjektgruppa hvor STAMI har presentert foreløpige resultater. HMS-temadager Energi Norge samarbeider tett med EnergiAkademiet om å skape et opplæringstilbud som er i tråd med medlemsbedriftenes behov. EnergiAkademiet gjennomførte i 1.kvartal 2012 flere kurs og temadager innen HMS, deriblant kurs "Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg", temadager: ulykkesrapportering hvordan stimulere til økt rapportering, risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen og inn i energibransjen. Kvartalsrapport - Side 16

17 Kommunikasjon og samfunnskontakt Medieomtale I 1. kvartal ble det sendt ut 17 Energi Norge i media-meldinger, mot 23 samme periode i Her er noen av sakene vi uttalte oss om: Elsertifikater gir mer fornybar energi Kraftbransjen diskuterte "Dagmar" med energiministeren Møte med miljøvernministeren om konsesjonsbehandling Merking av luftfartshinder Nettmeldingen Energiutredningen Martin Linge-feltet skal drives med fornybar kraft Dyr og dårlig regionalnettsordning Energi Norge sendte ut følgende pressemeldinger/innlegg i perioden: Nettkundene fornøyde etter "Dagmar" NHOs energipanel krever økt satsing på fornybar energi Energiutvalget med grundig rapport om fornybar fremtid Historisk enighet om kraft og industri (innlegg Dagbladet) EUs grønne tråd mot 2050 (innlegg Dagsavisen) Klima for kvinnelige ingeniører (innlegg Stavanger Aftenblad) Energi Norge var omtalt i 469 mediesaker i 1. kvartal, med 23,7 millioner potensielle eksponeringer, mot 554/28,9 i samme periode året før. Dekningen fordelte seg med 57 prosent på lokalmedier, 18 prosent på riksmedier, 17 prosent på fagmedier og 8 prosent på regionmedier. Myndighetskontakt Aktuelle saker Hovedsaker i første kvartal fokus på etterarbeid etter romjulsorkanen Dagmar, ønske fra næringen om høyere tempo i konsesjonsprosessene, arbeid med regjeringens energiutvalg, regjeringens nettmelding og arbeid opp mot klimameldingen. I tillegg har vi fulgt andre saker i Stortinget som er relevante for bransjen som spørretimespørsmål og skriftlige spørsmål til regjeringen. I tillegg til dette har vi bidratt med politiske analyser i løpende arbeid i diverse fagfora og utvalg i Energi Norge. Orkanen Dagmars herjinger i romjulen fikk betydelige konsekvenser for strømnettet. Energi Norge jobbet også opp mot politiske myndigheter i denne saken. Vi fikk blant annet i stand et møte med Olje- og energiminister Ola Borten Moe for å orientere om våre medlemmers arbeid og erfaringer med håndteringen av en slik ekstrem situasjon. På dette møtet deltok representanter fra berørte selskaper som fortalte om deres erfaringer. Ved nyttår startet det norsk-svenske elsertifikatmarkedet opp. Energi Norge har i denne sammenheng fokusert på at sertifikatmarkedet også må sørge for grønne investeringer i Norge. Vi mener at Norge må ha en klar ambisjon om at minst halvparten av investeringene fra elsertifikater kommer i Norge. Energi Norge har signalisert bekymring over at det tilslutt ikke blir markedet som avgjør hvilke prosjekter som blir realisert, men derimot et tregt og lite forutsigbart konsesjonssystem. Vi har gjennomført møter både med Olje- og energiminister Ola Borten Moe samt med Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim der vi har diskutert hvordan vi skal sikre grønne investeringer i Norge. Side 17 - Kvartalsrapport

18 Nettmeldingen ble lagt frem 2. mars. Energi Norge har jobbet med innspill til meldingsarbeidet underveis i prosessen. Vår hovedkommentar til innholdet i meldingen har vært at vi mener meldingen på gir gode begrunnelser for nettutvikling og at meldingen gir viktige avklaringer. Samtidig er vi skeptiske til om de foreslåtte endringene til konsesjonsprosessene for sentralnettet faktisk vil bidra til raskere tempo i nettutviklingen. Energi Norge har også jobbet med innspill til regjeringens energiutvalg. Vi har sendt skriftlige innspill og hatt direkte kontakt underveis med representanter fra bransjen som sitter i utvalget. Energiutredningen (NOU 2012:9) ble lagt frem 5. mars Energi Norges hovedkommentar har vært at vi mener utredningen er et verdifullt underlag for energipolitikk på mellomlang sikt, men at vi savner et tydeligere langsiktig perspektiv frem mot Fagforum myndighetskontakt Det ble i løpet av første kvartal besluttet at myndighetskontaktnettverket skal omgjøres til fagforum myndighetskontakt mars arrangerte fagforum myndighetskontakt en studietur til Brussel. Nettverkets medlemmer fikk en oppdatering på viktige utviklingstrekk i EU innen energifeltet samtidig som det ble tid til å diskutere aktuelle saker som regjeringens nettmelding og energiutvalgets rapport (NOU 2012:9). Vi hadde innledninger fra representanter fra EU kommisjonen, fra Vattenfalls Brussel kontor og fra Business Europe. I tillegg ble det satt av tid til interne saker i fagforumet også med saker som innspill partienes programprosesser samt en diskusjon om omdømmeutfordringen til næringen. En grønn tråd Vi har også i første kvartal 2012 hatt fokus på å kommunisere hovedinnholdet i rapporten En grønn tråd. Hovedbudskapet i rapporten har dannet utgangspunkt for mange innlegg og foredrag representant for Energi Norge har holdt eksternt. Det har blant annet vært sentralt i arbeidet vårt med innspill til energiutredningen, nettmeldingen og ikke minst i arbeidet med NHOs energipanel. Vi er nå inne i en prosess om hvordan vi skal ta arbeidet med En grønn tråd videre i neste fase. Relasjonsarbeid Vi har i siste kvartal gjennomført møter med Bellona, Zero, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Vi gjennomførte andre samling med Klimaakademiet i første kvartal. Dette er et samarbeid mellom Zero, ENOVA, Statnett og Energi Norge om å lage ett felles opplegg for unge ledere fra politikk og næringsliv. Målet er at deltakerne skal få en felles interesse for klima- og energipolitikk og har som mål å øke kompetansen på klima- og energispørsmål, og bidra med ideer, erfaring og læring til hvordan verden kan møte klimatrusselen. Vi har hatt flere kontaktmøter med Bellona i første kvartal og diskutert aktuelle saker og hatt egne temamøter om energieffektivisering og om del-elektrifisering offshore. Vi har også gjennomført flere møter med Zero for å diskutere aktuelle saker og også diskutert delelektrifisering offshore med dem. I 1. kvartal 2012 har Energi Norge besluttet å videreføre samarbeidet med Natur og Ungdom (NU). I år vil vårt samarbeid særlig fokusere på økt lokalt engasjement for fornybar energi, rekruttering til ingeniørutdanning og fornybarnæringen og kompetansebygging innenfor fleksibel produksjon av fornybar energi blant ungdomspolitikere. Energi Norge har bidratt med innledninger og foredrag både på NUs årsmøte i januar og på vindkraftkonferansen de arrangerte i mars. Energi Norge hadde også et fellesutspill med NU om å kreve et klimavalgfag i ungdomsskolen. Kvartalsrapport - Side 18

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 6 Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4 2013 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4 2013 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4 2013 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Vannkraft Kampen om vannet Miljø og rammebetingelser

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Full innsats for grønne meravskrivninger

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1.

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Bedre avskrvingsregler

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q3 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Kampen om vannet tilspisses Rammebetingelser

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Defo 10 år...42 Glimt fra årsmøtet 2010...44 Medlemsoversikt...46

Defo 10 år...42 Glimt fra årsmøtet 2010...44 Medlemsoversikt...46 En linje for distriktene...4 Økende trykk...5 Styret...8 Administrasjon og fagutvalg...9 Nettariffutvalget...12 Nordområdeutvalget...15 DSB-/DLE-kontaktutvalg...18 AMS/bredbåndutvalg...20 Nettreguleringsutvalget...22

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

PROSJEKTNR 12X73950 PROSJEKTNOTATNR AN12.12.45. VERSJON Endelig 2 av 29

PROSJEKTNR 12X73950 PROSJEKTNOTATNR AN12.12.45. VERSJON Endelig 2 av 29 Endelig 2 av 29 Innholdsfortegnelse 1 Innledende vurderinger... 5 2 Oppdraget og strukturen på notatet... 7 2.1 Med referanse til Sima-Samnanger prosjektet...7 3 Kort om regjeringens forslag i endringer

Detaljer

Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix

Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix Energi Norge 2011 A Energi Norge 2011 Mens det i inngangen til 2011 var rettet mye oppmerksomhet mot rekordlave nedbørsmengder og rekordhøye strømpriser, var utgangen preget av helt andre uroligheter.

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer