Cultiva Ekspress 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cultiva Ekspress 2015"

Transkript

1 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 18/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Ekspress 2015 Sammendrag: Trafo.no ved Universitetet i Agder har anmodet om videreføring av Cultiva Ekspress for Dette er et tiltak i Cultivas regi og som Universitet i Agder utfører for Cultiva. Cultiva Ekspress er et talentprogram for unge mennesker i Kristiansand både innen idrett og kunst. Administrasjonen anbefaler at søknaden imøtekommes. Forslag til vedtak: 1. Det bevilges kroner til Cultiva Ekspress for Tildelingskriteriene endres slik det fremgår av saksfremlegg. 3. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital. 4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker. Erling Valvik Administrerende direktør Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Cultiva Ekspress Søknad fra Universitet i Agder Ingen Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand Faks:

2 Bakgrunn Trafo.no er et nasjonalt tiltak som administreres av Universitetet i Agder. Det var på et møte mellom Kulturrådet og Cultiva at forsøksprosjektet, trafo.no, finansiert av kulturrådet dukket opp. Kulturrådet hadde ikke lyktes i å få tiltaket inn på statsbudsjettet. Cultiva tok ansvar for å videreføre det nasjonale prosjektet i Kristiansand og satset på at vi skulle få det inn på statsbudsjettet etter hvert. Med to statssekretærer fra Kristiansand i Kulturdepartementet ble dette fort tatt inn på statsbudsjettet. Trafo.no hadde en god metodikk, men eldre ungdom var utelukket fra ordningen. Cultiva utfordret igjen universitetet til å etablere en tilsvarende ordning for eldre ungdom gjeldende for Kristiansand. Slik ble Cultiva Ekspress etablert. En institusjon som tok seg av både Cultiva Ekspress og Trafo.no ville gjøre den administrative enheten mer robust og stordriftsfordeler kunne oppnås. Cultiva har gode erfaringer med Trafo-organisasjonen. Drøfting av saken Trafo.no har administrert tilskuddsordningen til unge kunstnere fra Cultiva Ekspress siden Både Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett er nå tilbake i normal drift etter oppholdet i 2012, og opplever at ordningene har kommet godt i gang igjen. Cultiva Ekspress Kunst Ordningen består av: - Stipender: 6 årlige tildelingsrunder, kr ,- til utdelinger i Workshops: 2 årlige workshops ledet av nasjonal/internasjonal kunstnerisk kapasitet - Mentortjeneste: èn-til-èn møter med profesjonelle Antall søknader til Kunstordningen i 2014 er 99 (før søknadsfristen 1. desember), og er omtrent på samme nivå som tidligere år. I år har Cultiva Ekspress hatt større fokus på de beste prosjektene, og har gitt større tildelinger til færre prosjekter. Prosjektene som er innvilget stipend holder høy kvalitet, og resulterer bl.a. i levende kulturmiljøer og at søkerne etablerer seg som mer eller mindre profesjonelle kunstnere og kulturaktører i byen. Det er gjennomført to workshops og Cultiva Ekspress har mottatt 17 søknader om mentorordning. Cultiva Ekspress Kunst foreslår endringer i kriteriene for tildeling. Forslagene begrunnes med et ønske om å gi yngre bachelorstudenter i Kristiansand muligheter til å delta i ordningen, og at aktivitet i Kristiansand også kan kvalifisere til deltakelse selv om man ikke bor eller studerer i Kristiansand. Kriteriene etter endringen vil være (endringene i fete typer): Side 2 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

3 Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer. Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke. Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen. Søkere må enten o ha folkeregistrert adresse i Kristiansand. o eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand. o eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand. Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen. Cultiva Ekspress Idrett Ordningen består av: - Stipendier: 1 årlig tildelingsrunde, kr ,- til utdelinger i Antall søkere til Idrettsordningen er økende. Spredningen i alder, idrettsgrener og kjønnsbalanse er rimelig god. Alle utøverne som er innvilget stipend kan vise til presentasjoner i sin idrettsgren på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Også Cultiva Ekspress Idrett ønsker en justering av kriteriene for ordningen. Forslaget er begrunnet med et ønske om å kunne prioritere utøvere som har aktivitet i Kristiansand fremfor utøvere som kun har bostedsadresse i Kristiansand og som trener og er tilknyttet klubber andre steder. Kriteriene etter endringen vil være (endringene i fete typer): Side 3 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

4 Du må være mellom 15 og 35 år. Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få ,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få ,-. Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt (i prioritert rekkefølge): Du må enten representere en klubb i Kristiansand eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand eller være folkeregistrert i Kristiansand Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke. Du må ha utarbeidet langtidsplan. Du må kunne vise til oppnådde resultater. Trafo.no anmoder om videreføring av prosjektet i 2015 med et budsjett på 3,0 millioner kroner. Den planlagte aktiviteten er på samme nivå som i 2014 og budsjettene er ideksregulert. I vedtak om bevilgning for 2015 fremgår at en eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas kapital. Prosjektbeskrivelse for 2015 inneholder også en statusrapport på aktivitet i Vi har ingen indikasjoner på at prosjektet ikke utvikler seg som forutsatt. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at søknaden fra trafo.no imøtekommes. Side 4 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

5

6 Søknad om videreføring av Cultiva Ekspress 2015 Søker Trafo.no - Universitetet i Agder, fakultet for kunstfag Pb Kristiansand Fung. direktør for fakultet for kunstfag: Anne Grete Lindeland Prosjektleder for Trafo.no og Cultiva Ekspress: Inger Margrethe Stoveland Det søkes om kr ,- fra Cultiva for å videreføre Cultiva Ekspress i Prosjektsammendrag Cultiva Ekspress er Cultivas satsing på talentutvikling av unge kunstnere (CEK) og idrettsutøvere (CEI) i Kristiansand. Ordningen er tredelt: 1) Stipend (CEK og CEI) 2) Workshops (CEK) 3) Mentortjeneste (CEK). Cultiva Ekspress driftes av Trafo.no som har sin administrasjon ved fakultet for kunstfag - UiA. Prosjektstipend til kunstnere og arrangører har 6 søknadsrunder i året, utviklingsstipendet til idrettsutøvere har én søknadsfrist i året. Maks stipendbeløp til utdeling pr søker er for begge ordningene kr ,-. I tillegg deles det ut et eget Årets Talentstipend til én utøver på kr ,- innen både CEK og CEI. Cultiva Ekspress Kunst arrangerer dessuten to årlige workshops ledet av en nasjonal/internasjonal kunstnerisk kapasitet innen sitt fagfelt. Mentortjenesten der unge talenter kan få utviklet seg i én-til-én møter med profesjonelle har løpende søknadsfrist. Aktivitet i 2014: Trafo.no har administrert tilskuddsordningen til unge kunstnere fra Cultiva Ekspress siden Både Cultiva Ekspress Kunst (CEK) og Cultiva Ekspress Idrett (CEI) er godt tilbake i normal drift etter oppholdet i 2012 og vi opplever at ordningene fungerer godt, selv om det er rom for noe bearbeiding av kriteriene for stipend under CEK. Ordningene oppfyller i stor grad målsettingen om å utvikle unge talenter innen kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress Kunst Per d.d. har vi mottatt 99 søknader om et totalt beløp på rundt 2,5 milloner kroner til CEK. Da gjenstår søknadsfristen 1. desember. 65 av disse er innvilget med i alt ,-. I alt er det ,- til utdeling. I årets utdelinger har vi i større grad fordelt midlene med fokus på å virkelig løfte frem de beste prosjektene. Dette vil si at færre prosjekt har fått større tildelinger. Dette er for å underbygge at Cultiva ekspress bidrar til høyere kvalitet og et mer vitalt fremtid for de beste unge kunstnerskapene i Kristiansand.

7 Antall innkomne søknader er på omtrent samme nivå som 2011 og Prosjektene som er innvilget stipend holder høy kvalitet. De bidrar i aller høyeste grad til å bygge kompetanse og praktisk erfaring blant unge og talentfulle kunstutøvere. Vi ser også at prosjektene resulterer i levende kulturmiljøer og at søkerne etablerer seg som mer eller mindre profesjonelle kunstnere og kulturaktører i byen. Endring av kriterier CEK: Vi ser imidlertid at kunststipendet ikke fungere optimalt for alle kunstnergrupper ut fra kriteriene slik de står i dag. Vi ønsker å legge inn to endringer: 1. Tilhørighet til Kristiansand her vil vi tilrettelegge slik at søkere til CEK behandles mer likt med søkere til CEI. 2. Alder i dag faller en av hovedmålgruppene for stipendet, studentene, neste utenfor søkergrunnlaget på grunn av for høy aldersgruppe. Tilhørighet til Kristiansand: Vi ser også en vesensforskjell i kriteriene til Idrettsstipendet og Kunststipendet. Der det i idrettsstipendet gis fire innganger i forhold til tilknytning til byen: folkeregistrert adresse, registrert elev / student, klubbtilhørighet eller treningssted i byen for å kunne søke stipend, gis det i kunststipendet kun to: folkeregistrert adresse eller registrert student. Ut fra kriteriene må søkerne vise til hvilken relevans og betydning arbeidet har for Kristiansand med et enkelt tillegg i stedstilknytning for prosjektet kan vi få en betraktelig økt kvalitet over arbeidene CEK finansierer. Eksempelvis kreves det i dag en bostedsattest fra visuelle kunstnere som gjerne er helt avhengige av å reise ut av byen for å bygge en karriere og ta utdannelse. Likevel har de gjerne svært sterke forbindelser til Kristiansand og ønsker å bli presentert av gallerier og museer i byen. En faglig tilknytning i form at premierer, eller første utstillinger eller produksjonsfaser i Kristiansand vil derfor markant løfte Cultiva ekspress som en valid talentsatsning, og ikke minst være en vitamininnsprøytning i kunstlivet i byen. Alder: I dag er aldersspennet i Cultiva ekspress år. Det ble opprinnelig rigget slik siden Trafo.no er en ordning som er tilrettelagt for aldersgruppen år. De to ordningene skulle slik supplere hverandre. Etter flere år med ordningen har vi nå sett at dette ikke fungerer optimalt. Dette er det to grunner til: Trafo er en nasjonal ordning det vil si at prosjekt fra Kristiansand blir vurdert på lik linje med alle andre innsendte bidrag, og sjansen for å bli tilgodesett er således mindre enn på CEK. Den andre grunnen er et misforhold mellom kriteriene på CEK slik de står stipulert i dag. Nederste alder er 23 år, men man kan søke ordningen om man har betalt semesteravgift ved UiA.

8 Det er imidlertid en overvekt av studentene ved UiA særlig ved fakultet for kunstfag som er under 23 år, og disse faller dermed utenfor ordningen. Mange fullfører et bachelor-program ved UiA, og tar et masterprogram ved andre universitet og høyskoler. Byen går dermed glipp av mange potensielle søknader fra kunstfaglige unge som vi ønsker skal knytte seg mer varig til Kristiansand og kulturlivet her. Vi ønsker derfor å endre aldersspennet til år. Som følge av disse endringene vil kriteriene for CEK se slik ut: (endringer i fet type) Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer. Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke. Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen. Søkere må enten o ha folkeregistrert adresse i Kristiansand. o eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand. o eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand. Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen. Vi ønsker å iverksette disse endringene fra og med Endringen i alder vil også gjelde for mentorordningen. CEK workshops og arrangement: Satsningen på workshops ble etablert høsten mai 2014 sto vi bak en bransjefestival for det frie scenekunstfeltet i Kristiansand som fikk navnet Bluebox-Redbox (etter Aladdin Rød og Blå scene). Arrangementet ble gjennomført og programmert i regi av feltet selv, med Laura Christina Brøvig Vallenes som hoveddrivkraft. Prosjektet var svært vellykket og det var tydelig at denne type møteplass er av største viktighet for å bygge opp scenekunstmiljøet i byen. Vi ønsker å videre følge opp dette initiativet i løpet av 2015, med ennå større fokus på å hente inn nasjonale ressurser for å gi faglig og kunstpolitisk påfyll til miljøet.

9 På programmet var blant annet visninger og kunstnerpanel med Irene Vesterhus Theisen, Tone Martine Kittelsen, Joern Utkilen, Morten Liene, Mariken Lauvstad, Laura Christina Brøvig Vallenes, Elisabet Hagli Aars, Atle Håland, Hege Enger og Steffen Mulder, Fix & Foxy: Jeppe Kristensen og Tue Biering. Høsten løftet vi frem André Tribbensees Temporary Academy som hadde et innholdsrikt program på høyt faglig og kunstnerisk nivå som gjennom hele september. Den offentlige delen av programmet foregikk i Ekserserhuset i Tordenskjolds gate. Den delen var stort sett åpen for alle, det var hele byen velkomne. Alt i alt var det 555 besøk på alle arrangement. Den inneholdt presentasjoner og foredrag av kunstnere og forskere, aksjoner og workshops man kunne delta i, ulike diskusjoner, te-seremonier og frisoner for improvisasjon. Det var også et stort symposium hvor kunstnere viste verker, holdt performance, og tok opp spørsmål som opptok dem eller viste et mislykket forsøk. I tillegg var det noen konsentrerte workshops og seminarer for påmeldte deltakere. Prosjektet var svært inkluderende og vellykket og inkluderte kunstnere og foredragsholdere som Jorunn Veiteberg, Tina Mareen Buddeberg, Morten Traavik og Jan Köchermann. Tanken bak arrangementet kan oppsummeres med Tribbensees egne ord: - Temporary Academy er ingen forestilling eller festival. Det handler ikke om å bli enige eller applaudere det som blir sagt, men om å tenke, handle og reflektere. Det handler om å lære. Hva ønsker man i kontakt med andre mennesker? Jo, man ønsker å bli sett og forstått. Man ønsker å gi og ta i mot, å være sammen og dele noe. Mentortjenesten ble opprinnelig lansert våren Til nå i år har vi mottatt og behandlet hele 17 søknader. I dialog med mentor har søkerne fått svært verdifulle og avgjørende innspill i prosesser som manusutvikling, skjønnlitterær skriving, utvikling av låt-materiale, billedkunst, fotografi, markedsføring av digital musikk, scenekunstproduksjon og opplæring i musikk-management. Cultiva Ekspress Idrett: I 2014 kom det inn 74 søknader til fristen 1. september om totalt 1.9 millioner kroner. Det ble fordelt ,- på 49 utøvere. Både administrasjon og utvalget som behandlet søknadene er svært fornøyde med dette. Spredningen i alder, idrettsgrener og kjønnsbalanse var også rimelig god. Alle utøverne som er innvilget stipend kan vise til prestasjoner i sin idrettsgren på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. CEI utvikling : 2010: CEI hadde sin første tilskuddsrunde, da søkte 55 utøvere om stipend. 22 stipend ble delt ut.

10 2011: søkte totalt 55 utøvere på to søknadsfrister (23 i mars og 22 i september), hvor 37 stipend ble delt ut. Totalt ble det søkt om ca. kr 2,3 millioner i 2010 og 2011 og delt ut kr ,- fordelt på de tre søknadsfristene. 2013: Etter et opphold i 2012 gikk man i 2013 tilbake til én søknadsfrist (1. mai), hvor det kom inn 68 søknader om totalt 1,7 millioner ,- ble da fordelt på 52 utøvere. Det er administrasjonen for Trafo som også har den daglige driften av idrettsordningen, men søknadsbehandlingen foretas av et eget idrettsfaglig råd med en egen sekretær. Rådet har i 2014 bestått av Solveig Pedersen (Kompetansesenter for Idrett i Agder), Svein Rune Olsen (Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Uia) og Geir Thorstensen (Idrettsrådet i Kristiansand). Sekretær har vært Sigmund Lode (fagkonsulent ved Vest-Agder Bedriftsidrettskrets). Lode har gjort dette arbeidet som privatperson, og ikke som representant for Bedriftsidretten.) Det idrettfaglige rådet ønsker en liten endring i kriteriene fremover. Det gjelder punktet som krever at utøverne skal ha en form for tilknytning til Kristiansand. I dagens kriterier må et av punktene oppfylles. Rådet ønsker at tilhørighet til en klubb og et treningssted i Kristiansand, skal veie tyngre enn at utøverne er folkeregistrert eller studenter i byen. Det vil fremdeles være kvalifiserende at utøverne er folkeregistrert eller studenter i byen, men en person som ikke er tilknyttet en klubb eller et treningssted - men folkeregistrert i Kristiansand - vil kunne nedprioriteres til fordel for en person som ikke er folkeregistrert, men tilknyttet en klubb og et treningssted. Et eksempel på en utøver som kan nedprioriteres er en utøver som både studerer, er tilknyttet et treningssted og representerer en klubb i en annen by, men er folkeregistrert i Kristiansand. Rådet anbefaler at kriteriene får en liten tilleggsformulering (merket med fete typer); Du må være mellom 15 og 35 år. Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få ,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få ,-. Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt (i prioritert rekkefølge): Du må enten representere en klubb i Kristiansand eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand eller være folkeregistrert i Kristiansand Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke. Du må ha utarbeidet langtidsplan. Du må kunne vise til oppnådde resultater.

11 Milepæler Stipend - CEK og CEI - Søknadsfrist for CEK er den 1. i partallsmåneder totalt 6 runder - Søknadsfrist for Idrett 1. september Utdeling av Årets Talentstipend for Kunst og Idrett gjøres etter driftsårets slutt, og etter at tidligere stipendmottakere har sendt inn rapport og dokumentasjon på avsluttet prosjekt/satsning. Årets Talentstipend kunst ble delt ut til Ravnedans basert på stor innsats, kunstnerisk kvalitet og god vekst. Talentstipendet for 2011 ble ikke delt ut da ordningen ble lagt på is i Valget av Ravnedans er derfor basert på hva de leverte både i 2011 og Dialog med søkerne og administrasjonen rundt søknader gjøres fortløpende for begge ordningene. Alle søknader behandles innen 3 uker etter søknadsfrist. Utbetaling skjer innen 3 uker etter mottatt dokumentasjon. Workshops - CEK Én i løpet av vårhalvåret og én i løpet av høsten Mentor - CEK Mentortjenesten er tilgjengelig fortløpende og søknader behandles innen én uke. Markedsføring og infoarbeid - CEK og CEI Vi følger også opp idretts- og kunstprofiler som er innvilget stipend med redaksjonell omtale. Vi sørger også for pressemeldinger og offentliggjøring av tildelingslister. Ordningene markedsføres fortløpende gjennom annonser, plakater, sosiale medier og nyhetsbrev. Kommentarer angående finansiering Cultiva ekspress administreres av Trafo. Trafo.no drives som et prosjekt ved fakultet for kunstfag - Universitetet Agder og er finansiert av Norsk Kulturfond. En felles administrasjon gir flere stordriftsfordeler. Tildelingen for 2015 bekreftes av kulturrådet i desember og forventes å være i samme størrelse som for 2014 om lag 2 mill, slik at det samlede totalbudsjettet for Cultiva Ekspress og Trafo for 2014 vil være kr ,-. Vi søker om ,- for å videreføre CEK, og ,- for å videreføre CEI i Økningen tilsvarer indeksjustering tilbake i tid til 2011, og innebærer også en styrking av mentortjenesten i CEK.

12 Finansiering Cultiva, tilskudd for Total finansiering Kostnader/utgifter Utdeling Admin Annen drift Totalt Stipendordning - Kunst Utdeling, 6 søknadsfrister a kr , Administrasjon, oppfølging, behandling m.m. 6 søknadsrunder Innleie kunstnerisk konsulenthjelp Annonsering/markedsføring Redaksjonelt arbeid til Cultivas nettside Talentstipend Admin talentstipend Oppgradering/videreutvikling av nettsiden Stipendordning - Idrett Utdeling, en søknadsfrist Administrasjon, oppfølging, behandling m.m Innleie idrettsfaglig konsulenthjelp Markedsføring Redaksjonelt arbeid Talentstipend Admin talentstipend Workshop vår Annonsering, markedsføring Innleie foredragsholdere inkl. reise Servering personer Administrasjon/organisering Workshop høst Annonsering, markedsføring Innleie foredragsholdere inkl. reise Servering personer Administrasjon/organisering Mentorordning Markedsføring og infoarbeid Honorar av mentorer Administrasjon Trafo Reisepenger (mentor eller søker) til fysiske møter Totale kostnader Resultat 0

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: 26. februar 2009 Sted: Kjøita 42, Kristiansand Behandlede saker: 01 05/09 Møtets varighet: 09:00 15:45 Møteleder: Trond

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Tirsdag 5. desember 2006 kl 13.00 Sted: Til stede fra styret: Forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand, Møterom

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: 16. desember 2009 Sted: Kjøita 42, Kristiansand Behandlede saker: 21 27/09 Møtets varighet: 09:00 18:15 Møteleder: Ansgar

Detaljer

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Saknr. 13/12473-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende forslag til retningslinjer for tildeling f.o.m. 2014:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 7. mars 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand Ellen Horn, Trine

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/nyheter/to_milliarder_til... 1 of 2 07.12.2015 14:17 To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2007: Prosjekt PopBunker DORA kr 500 000 Utvikling av

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Søknadsskjema Type stipend det søkes midler om (sett kryss): Kulturstipend Unge talenter med virke i Vestfold. Profesjonelle utøvere med virke i Vestfold. Idrettsstipend

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen Avtalen utløper automatisk 1. juni 2011.

Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen Avtalen utløper automatisk 1. juni 2011. Saknr. 10/5748-1 Ark.nr. Saksbehandler: Gaute Moen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen 2010-2011. Avtalen utløper automatisk 1. juni

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 23/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr Handlingsprogram 2015-2018 Gjeldende overordnet strategi for Cultiva

Detaljer

Hovedmålet med samarbeidet er at Kilden Dialog i løpet av perioden skal:

Hovedmålet med samarbeidet er at Kilden Dialog i løpet av perioden skal: Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 19/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2013 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Kilden Dialog år 2 Sammendrag: Cultiva og Kilden Teater- og Konserthus startet høsten

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURFONDET I RISSA KOMMUNE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV RISSA KOMMUNESTYRE I MØTE 10.12.09 1. Hjemmel og kapital 2. Formål 3. Fondsstyret 4. Ikrafttredelse 5. Vedtektsendringer

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 1.4.2011 Arkivref.: 2011/1421 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET I h.h.t opptaksreglement

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

I tillegg kan man nå søke på et rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen, men som ønsker å ta YFL eller PPU-Y.

I tillegg kan man nå søke på et rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen, men som ønsker å ta YFL eller PPU-Y. Stipend 2016 Skoleeier kan søke om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning. De kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Vi har nå passert

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: 7. desember 2015 Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand Behandlede saker: 42 58/15 Møtets varighet: 13:00 15:30 Møteleder:

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Saknr. 10/493-21 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer