Cultiva Ekspress 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cultiva Ekspress 2015"

Transkript

1 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 18/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Ekspress 2015 Sammendrag: Trafo.no ved Universitetet i Agder har anmodet om videreføring av Cultiva Ekspress for Dette er et tiltak i Cultivas regi og som Universitet i Agder utfører for Cultiva. Cultiva Ekspress er et talentprogram for unge mennesker i Kristiansand både innen idrett og kunst. Administrasjonen anbefaler at søknaden imøtekommes. Forslag til vedtak: 1. Det bevilges kroner til Cultiva Ekspress for Tildelingskriteriene endres slik det fremgår av saksfremlegg. 3. En eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas grunnkapital. 4. Administrasjonen bes gå i kontraktsforhandlinger med søker. Erling Valvik Administrerende direktør Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Cultiva Ekspress Søknad fra Universitet i Agder Ingen Cultiva Kristiansand Kommunes Postboks 494 Tel: Org.nr. Energiverksstiftelse NO-4664 Kristiansand Faks:

2 Bakgrunn Trafo.no er et nasjonalt tiltak som administreres av Universitetet i Agder. Det var på et møte mellom Kulturrådet og Cultiva at forsøksprosjektet, trafo.no, finansiert av kulturrådet dukket opp. Kulturrådet hadde ikke lyktes i å få tiltaket inn på statsbudsjettet. Cultiva tok ansvar for å videreføre det nasjonale prosjektet i Kristiansand og satset på at vi skulle få det inn på statsbudsjettet etter hvert. Med to statssekretærer fra Kristiansand i Kulturdepartementet ble dette fort tatt inn på statsbudsjettet. Trafo.no hadde en god metodikk, men eldre ungdom var utelukket fra ordningen. Cultiva utfordret igjen universitetet til å etablere en tilsvarende ordning for eldre ungdom gjeldende for Kristiansand. Slik ble Cultiva Ekspress etablert. En institusjon som tok seg av både Cultiva Ekspress og Trafo.no ville gjøre den administrative enheten mer robust og stordriftsfordeler kunne oppnås. Cultiva har gode erfaringer med Trafo-organisasjonen. Drøfting av saken Trafo.no har administrert tilskuddsordningen til unge kunstnere fra Cultiva Ekspress siden Både Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett er nå tilbake i normal drift etter oppholdet i 2012, og opplever at ordningene har kommet godt i gang igjen. Cultiva Ekspress Kunst Ordningen består av: - Stipender: 6 årlige tildelingsrunder, kr ,- til utdelinger i Workshops: 2 årlige workshops ledet av nasjonal/internasjonal kunstnerisk kapasitet - Mentortjeneste: èn-til-èn møter med profesjonelle Antall søknader til Kunstordningen i 2014 er 99 (før søknadsfristen 1. desember), og er omtrent på samme nivå som tidligere år. I år har Cultiva Ekspress hatt større fokus på de beste prosjektene, og har gitt større tildelinger til færre prosjekter. Prosjektene som er innvilget stipend holder høy kvalitet, og resulterer bl.a. i levende kulturmiljøer og at søkerne etablerer seg som mer eller mindre profesjonelle kunstnere og kulturaktører i byen. Det er gjennomført to workshops og Cultiva Ekspress har mottatt 17 søknader om mentorordning. Cultiva Ekspress Kunst foreslår endringer i kriteriene for tildeling. Forslagene begrunnes med et ønske om å gi yngre bachelorstudenter i Kristiansand muligheter til å delta i ordningen, og at aktivitet i Kristiansand også kan kvalifisere til deltakelse selv om man ikke bor eller studerer i Kristiansand. Kriteriene etter endringen vil være (endringene i fete typer): Side 2 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

3 Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer. Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke. Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen. Søkere må enten o ha folkeregistrert adresse i Kristiansand. o eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand. o eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand. Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen. Cultiva Ekspress Idrett Ordningen består av: - Stipendier: 1 årlig tildelingsrunde, kr ,- til utdelinger i Antall søkere til Idrettsordningen er økende. Spredningen i alder, idrettsgrener og kjønnsbalanse er rimelig god. Alle utøverne som er innvilget stipend kan vise til presentasjoner i sin idrettsgren på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Også Cultiva Ekspress Idrett ønsker en justering av kriteriene for ordningen. Forslaget er begrunnet med et ønske om å kunne prioritere utøvere som har aktivitet i Kristiansand fremfor utøvere som kun har bostedsadresse i Kristiansand og som trener og er tilknyttet klubber andre steder. Kriteriene etter endringen vil være (endringene i fete typer): Side 3 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

4 Du må være mellom 15 og 35 år. Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få ,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få ,-. Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt (i prioritert rekkefølge): Du må enten representere en klubb i Kristiansand eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand eller være folkeregistrert i Kristiansand Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke. Du må ha utarbeidet langtidsplan. Du må kunne vise til oppnådde resultater. Trafo.no anmoder om videreføring av prosjektet i 2015 med et budsjett på 3,0 millioner kroner. Den planlagte aktiviteten er på samme nivå som i 2014 og budsjettene er ideksregulert. I vedtak om bevilgning for 2015 fremgår at en eventuell videre medvirkning fra Cultiva forutsetter ny søknad som vil bli vurdert ut fra årlig rapportering, samt betinges av avkastningen på Cultivas kapital. Prosjektbeskrivelse for 2015 inneholder også en statusrapport på aktivitet i Vi har ingen indikasjoner på at prosjektet ikke utvikler seg som forutsatt. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at søknaden fra trafo.no imøtekommes. Side 4 av 4 Ekspress.docx X:\Styret\2014\Nr desember 2014\Sak Cultiva

5

6 Søknad om videreføring av Cultiva Ekspress 2015 Søker Trafo.no - Universitetet i Agder, fakultet for kunstfag Pb Kristiansand Fung. direktør for fakultet for kunstfag: Anne Grete Lindeland Prosjektleder for Trafo.no og Cultiva Ekspress: Inger Margrethe Stoveland Det søkes om kr ,- fra Cultiva for å videreføre Cultiva Ekspress i Prosjektsammendrag Cultiva Ekspress er Cultivas satsing på talentutvikling av unge kunstnere (CEK) og idrettsutøvere (CEI) i Kristiansand. Ordningen er tredelt: 1) Stipend (CEK og CEI) 2) Workshops (CEK) 3) Mentortjeneste (CEK). Cultiva Ekspress driftes av Trafo.no som har sin administrasjon ved fakultet for kunstfag - UiA. Prosjektstipend til kunstnere og arrangører har 6 søknadsrunder i året, utviklingsstipendet til idrettsutøvere har én søknadsfrist i året. Maks stipendbeløp til utdeling pr søker er for begge ordningene kr ,-. I tillegg deles det ut et eget Årets Talentstipend til én utøver på kr ,- innen både CEK og CEI. Cultiva Ekspress Kunst arrangerer dessuten to årlige workshops ledet av en nasjonal/internasjonal kunstnerisk kapasitet innen sitt fagfelt. Mentortjenesten der unge talenter kan få utviklet seg i én-til-én møter med profesjonelle har løpende søknadsfrist. Aktivitet i 2014: Trafo.no har administrert tilskuddsordningen til unge kunstnere fra Cultiva Ekspress siden Både Cultiva Ekspress Kunst (CEK) og Cultiva Ekspress Idrett (CEI) er godt tilbake i normal drift etter oppholdet i 2012 og vi opplever at ordningene fungerer godt, selv om det er rom for noe bearbeiding av kriteriene for stipend under CEK. Ordningene oppfyller i stor grad målsettingen om å utvikle unge talenter innen kunst og idrett i Kristiansand. Cultiva Ekspress Kunst Per d.d. har vi mottatt 99 søknader om et totalt beløp på rundt 2,5 milloner kroner til CEK. Da gjenstår søknadsfristen 1. desember. 65 av disse er innvilget med i alt ,-. I alt er det ,- til utdeling. I årets utdelinger har vi i større grad fordelt midlene med fokus på å virkelig løfte frem de beste prosjektene. Dette vil si at færre prosjekt har fått større tildelinger. Dette er for å underbygge at Cultiva ekspress bidrar til høyere kvalitet og et mer vitalt fremtid for de beste unge kunstnerskapene i Kristiansand.

7 Antall innkomne søknader er på omtrent samme nivå som 2011 og Prosjektene som er innvilget stipend holder høy kvalitet. De bidrar i aller høyeste grad til å bygge kompetanse og praktisk erfaring blant unge og talentfulle kunstutøvere. Vi ser også at prosjektene resulterer i levende kulturmiljøer og at søkerne etablerer seg som mer eller mindre profesjonelle kunstnere og kulturaktører i byen. Endring av kriterier CEK: Vi ser imidlertid at kunststipendet ikke fungere optimalt for alle kunstnergrupper ut fra kriteriene slik de står i dag. Vi ønsker å legge inn to endringer: 1. Tilhørighet til Kristiansand her vil vi tilrettelegge slik at søkere til CEK behandles mer likt med søkere til CEI. 2. Alder i dag faller en av hovedmålgruppene for stipendet, studentene, neste utenfor søkergrunnlaget på grunn av for høy aldersgruppe. Tilhørighet til Kristiansand: Vi ser også en vesensforskjell i kriteriene til Idrettsstipendet og Kunststipendet. Der det i idrettsstipendet gis fire innganger i forhold til tilknytning til byen: folkeregistrert adresse, registrert elev / student, klubbtilhørighet eller treningssted i byen for å kunne søke stipend, gis det i kunststipendet kun to: folkeregistrert adresse eller registrert student. Ut fra kriteriene må søkerne vise til hvilken relevans og betydning arbeidet har for Kristiansand med et enkelt tillegg i stedstilknytning for prosjektet kan vi få en betraktelig økt kvalitet over arbeidene CEK finansierer. Eksempelvis kreves det i dag en bostedsattest fra visuelle kunstnere som gjerne er helt avhengige av å reise ut av byen for å bygge en karriere og ta utdannelse. Likevel har de gjerne svært sterke forbindelser til Kristiansand og ønsker å bli presentert av gallerier og museer i byen. En faglig tilknytning i form at premierer, eller første utstillinger eller produksjonsfaser i Kristiansand vil derfor markant løfte Cultiva ekspress som en valid talentsatsning, og ikke minst være en vitamininnsprøytning i kunstlivet i byen. Alder: I dag er aldersspennet i Cultiva ekspress år. Det ble opprinnelig rigget slik siden Trafo.no er en ordning som er tilrettelagt for aldersgruppen år. De to ordningene skulle slik supplere hverandre. Etter flere år med ordningen har vi nå sett at dette ikke fungerer optimalt. Dette er det to grunner til: Trafo er en nasjonal ordning det vil si at prosjekt fra Kristiansand blir vurdert på lik linje med alle andre innsendte bidrag, og sjansen for å bli tilgodesett er således mindre enn på CEK. Den andre grunnen er et misforhold mellom kriteriene på CEK slik de står stipulert i dag. Nederste alder er 23 år, men man kan søke ordningen om man har betalt semesteravgift ved UiA.

8 Det er imidlertid en overvekt av studentene ved UiA særlig ved fakultet for kunstfag som er under 23 år, og disse faller dermed utenfor ordningen. Mange fullfører et bachelor-program ved UiA, og tar et masterprogram ved andre universitet og høyskoler. Byen går dermed glipp av mange potensielle søknader fra kunstfaglige unge som vi ønsker skal knytte seg mer varig til Kristiansand og kulturlivet her. Vi ønsker derfor å endre aldersspennet til år. Som følge av disse endringene vil kriteriene for CEK se slik ut: (endringer i fet type) Cultiva Ekspress Kunst gir ren prosjektstøtte til originale og kunstneriske prosjekter og arrangementer. Prosjektleder og minimum halvparten av deltagerne i prosjektgruppen må være mellom 20 og 35 år gamle. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke. Originale åndsverksrettigheter til omsøkte prosjekter vektlegges i vurderingen. Søkere må enten o ha folkeregistrert adresse i Kristiansand. o eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand. o eller gjennomføre prosjektet og ha visninger/presentasjoner i Kristiansand. Prosjektet bør tilføre Kristiansand noe nytt, være synlig i eller på annen måte ha en varig betydning for byen. Vi ønsker å iverksette disse endringene fra og med Endringen i alder vil også gjelde for mentorordningen. CEK workshops og arrangement: Satsningen på workshops ble etablert høsten mai 2014 sto vi bak en bransjefestival for det frie scenekunstfeltet i Kristiansand som fikk navnet Bluebox-Redbox (etter Aladdin Rød og Blå scene). Arrangementet ble gjennomført og programmert i regi av feltet selv, med Laura Christina Brøvig Vallenes som hoveddrivkraft. Prosjektet var svært vellykket og det var tydelig at denne type møteplass er av største viktighet for å bygge opp scenekunstmiljøet i byen. Vi ønsker å videre følge opp dette initiativet i løpet av 2015, med ennå større fokus på å hente inn nasjonale ressurser for å gi faglig og kunstpolitisk påfyll til miljøet.

9 På programmet var blant annet visninger og kunstnerpanel med Irene Vesterhus Theisen, Tone Martine Kittelsen, Joern Utkilen, Morten Liene, Mariken Lauvstad, Laura Christina Brøvig Vallenes, Elisabet Hagli Aars, Atle Håland, Hege Enger og Steffen Mulder, Fix & Foxy: Jeppe Kristensen og Tue Biering. Høsten løftet vi frem André Tribbensees Temporary Academy som hadde et innholdsrikt program på høyt faglig og kunstnerisk nivå som gjennom hele september. Den offentlige delen av programmet foregikk i Ekserserhuset i Tordenskjolds gate. Den delen var stort sett åpen for alle, det var hele byen velkomne. Alt i alt var det 555 besøk på alle arrangement. Den inneholdt presentasjoner og foredrag av kunstnere og forskere, aksjoner og workshops man kunne delta i, ulike diskusjoner, te-seremonier og frisoner for improvisasjon. Det var også et stort symposium hvor kunstnere viste verker, holdt performance, og tok opp spørsmål som opptok dem eller viste et mislykket forsøk. I tillegg var det noen konsentrerte workshops og seminarer for påmeldte deltakere. Prosjektet var svært inkluderende og vellykket og inkluderte kunstnere og foredragsholdere som Jorunn Veiteberg, Tina Mareen Buddeberg, Morten Traavik og Jan Köchermann. Tanken bak arrangementet kan oppsummeres med Tribbensees egne ord: - Temporary Academy er ingen forestilling eller festival. Det handler ikke om å bli enige eller applaudere det som blir sagt, men om å tenke, handle og reflektere. Det handler om å lære. Hva ønsker man i kontakt med andre mennesker? Jo, man ønsker å bli sett og forstått. Man ønsker å gi og ta i mot, å være sammen og dele noe. Mentortjenesten ble opprinnelig lansert våren Til nå i år har vi mottatt og behandlet hele 17 søknader. I dialog med mentor har søkerne fått svært verdifulle og avgjørende innspill i prosesser som manusutvikling, skjønnlitterær skriving, utvikling av låt-materiale, billedkunst, fotografi, markedsføring av digital musikk, scenekunstproduksjon og opplæring i musikk-management. Cultiva Ekspress Idrett: I 2014 kom det inn 74 søknader til fristen 1. september om totalt 1.9 millioner kroner. Det ble fordelt ,- på 49 utøvere. Både administrasjon og utvalget som behandlet søknadene er svært fornøyde med dette. Spredningen i alder, idrettsgrener og kjønnsbalanse var også rimelig god. Alle utøverne som er innvilget stipend kan vise til prestasjoner i sin idrettsgren på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. CEI utvikling : 2010: CEI hadde sin første tilskuddsrunde, da søkte 55 utøvere om stipend. 22 stipend ble delt ut.

10 2011: søkte totalt 55 utøvere på to søknadsfrister (23 i mars og 22 i september), hvor 37 stipend ble delt ut. Totalt ble det søkt om ca. kr 2,3 millioner i 2010 og 2011 og delt ut kr ,- fordelt på de tre søknadsfristene. 2013: Etter et opphold i 2012 gikk man i 2013 tilbake til én søknadsfrist (1. mai), hvor det kom inn 68 søknader om totalt 1,7 millioner ,- ble da fordelt på 52 utøvere. Det er administrasjonen for Trafo som også har den daglige driften av idrettsordningen, men søknadsbehandlingen foretas av et eget idrettsfaglig råd med en egen sekretær. Rådet har i 2014 bestått av Solveig Pedersen (Kompetansesenter for Idrett i Agder), Svein Rune Olsen (Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Uia) og Geir Thorstensen (Idrettsrådet i Kristiansand). Sekretær har vært Sigmund Lode (fagkonsulent ved Vest-Agder Bedriftsidrettskrets). Lode har gjort dette arbeidet som privatperson, og ikke som representant for Bedriftsidretten.) Det idrettfaglige rådet ønsker en liten endring i kriteriene fremover. Det gjelder punktet som krever at utøverne skal ha en form for tilknytning til Kristiansand. I dagens kriterier må et av punktene oppfylles. Rådet ønsker at tilhørighet til en klubb og et treningssted i Kristiansand, skal veie tyngre enn at utøverne er folkeregistrert eller studenter i byen. Det vil fremdeles være kvalifiserende at utøverne er folkeregistrert eller studenter i byen, men en person som ikke er tilknyttet en klubb eller et treningssted - men folkeregistrert i Kristiansand - vil kunne nedprioriteres til fordel for en person som ikke er folkeregistrert, men tilknyttet en klubb og et treningssted. Et eksempel på en utøver som kan nedprioriteres er en utøver som både studerer, er tilknyttet et treningssted og representerer en klubb i en annen by, men er folkeregistrert i Kristiansand. Rådet anbefaler at kriteriene får en liten tilleggsformulering (merket med fete typer); Du må være mellom 15 og 35 år. Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få ,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få ,-. Ett eller flere av følgende krav må være oppfylt (i prioritert rekkefølge): Du må enten representere en klubb i Kristiansand eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand eller være folkeregistrert i Kristiansand Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke. Du må ha utarbeidet langtidsplan. Du må kunne vise til oppnådde resultater.

11 Milepæler Stipend - CEK og CEI - Søknadsfrist for CEK er den 1. i partallsmåneder totalt 6 runder - Søknadsfrist for Idrett 1. september Utdeling av Årets Talentstipend for Kunst og Idrett gjøres etter driftsårets slutt, og etter at tidligere stipendmottakere har sendt inn rapport og dokumentasjon på avsluttet prosjekt/satsning. Årets Talentstipend kunst ble delt ut til Ravnedans basert på stor innsats, kunstnerisk kvalitet og god vekst. Talentstipendet for 2011 ble ikke delt ut da ordningen ble lagt på is i Valget av Ravnedans er derfor basert på hva de leverte både i 2011 og Dialog med søkerne og administrasjonen rundt søknader gjøres fortløpende for begge ordningene. Alle søknader behandles innen 3 uker etter søknadsfrist. Utbetaling skjer innen 3 uker etter mottatt dokumentasjon. Workshops - CEK Én i løpet av vårhalvåret og én i løpet av høsten Mentor - CEK Mentortjenesten er tilgjengelig fortløpende og søknader behandles innen én uke. Markedsføring og infoarbeid - CEK og CEI Vi følger også opp idretts- og kunstprofiler som er innvilget stipend med redaksjonell omtale. Vi sørger også for pressemeldinger og offentliggjøring av tildelingslister. Ordningene markedsføres fortløpende gjennom annonser, plakater, sosiale medier og nyhetsbrev. Kommentarer angående finansiering Cultiva ekspress administreres av Trafo. Trafo.no drives som et prosjekt ved fakultet for kunstfag - Universitetet Agder og er finansiert av Norsk Kulturfond. En felles administrasjon gir flere stordriftsfordeler. Tildelingen for 2015 bekreftes av kulturrådet i desember og forventes å være i samme størrelse som for 2014 om lag 2 mill, slik at det samlede totalbudsjettet for Cultiva Ekspress og Trafo for 2014 vil være kr ,-. Vi søker om ,- for å videreføre CEK, og ,- for å videreføre CEI i Økningen tilsvarer indeksjustering tilbake i tid til 2011, og innebærer også en styrking av mentortjenesten i CEK.

12 Finansiering Cultiva, tilskudd for Total finansiering Kostnader/utgifter Utdeling Admin Annen drift Totalt Stipendordning - Kunst Utdeling, 6 søknadsfrister a kr , Administrasjon, oppfølging, behandling m.m. 6 søknadsrunder Innleie kunstnerisk konsulenthjelp Annonsering/markedsføring Redaksjonelt arbeid til Cultivas nettside Talentstipend Admin talentstipend Oppgradering/videreutvikling av nettsiden Stipendordning - Idrett Utdeling, en søknadsfrist Administrasjon, oppfølging, behandling m.m Innleie idrettsfaglig konsulenthjelp Markedsføring Redaksjonelt arbeid Talentstipend Admin talentstipend Workshop vår Annonsering, markedsføring Innleie foredragsholdere inkl. reise Servering personer Administrasjon/organisering Workshop høst Annonsering, markedsføring Innleie foredragsholdere inkl. reise Servering personer Administrasjon/organisering Mentorordning Markedsføring og infoarbeid Honorar av mentorer Administrasjon Trafo Reisepenger (mentor eller søker) til fysiske møter Totale kostnader Resultat 0

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

Barn i Byen Kristiansand 2015

Barn i Byen Kristiansand 2015 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 20/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2013 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Barn i Byen Kristiansand 2015 Sammendrag: Cultiva og Barn i Byen Kulturformidling AS startet

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer