Saksnummer: Møtedato: Styret 6/ Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: Møtedato: Styret 6/11 26.01.2011. 1. Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering."

Transkript

1 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 6/ Arkivreferanse: 2010/1767/402 Sak: Studentrekrutteringsrapport 2010/2011 Behandling: Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering. 2. Styret ber om at den framlagte analyse av opptaket tas med i utformingen av nytt, framtidig studieprogram, jfr sak 89/10. Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar rapporten vedrørende rekruttering 2010/2011 til orientering. 2. Styret ber om at det i framlagte analyse av opptaket tas med i utformingen av nytt, framtidig studieprogram, jfr sak 89/10. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

2 SAKSUTREDNING Sak: Studentrekrutteringsrapport 2010/2011 Saksbehandler: Hege Nerdal Rasch Vedlegg 1 Studentrekrutteringsrapport 2010/2011 Bakgrunn Rapport i henhold til UiNs kvalitetssikringssystem, - inntakskvalitet. Drøfting 1. Studentrekruttering regionalt, nasjonalt og internasjonalt Konkurransesituasjonen mellom institusjonene for høyere utdanning i Norge har i løpet av de ti siste årene tilspisset seg. Antall universiteter har økt og Universitetet i Nordland (UiN) skal nå som Norges åttende og yngste universitet konkurrere i en liga et hakk lenger opp. Vi må arbeide strategisk for å bedre vår posisjon og merkevare både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt vil det bli viktig å befeste vår posisjon i enda større grad. Vi må se på hvor studentene fra Nordland velger å studere og hva de velger å studere. Velger de i stor grad studietilbud som vi tilbyr eller velger de tilbud utenfor vår studieportefølje? Det vil også bli viktig å knytte enda tettere kontakt med næringslivet, for å kunne tilpasse utdanningene våre til landets og regionens behov. Nasjonalt blir hovedfokuset å gjøre merkevaren UiN tydelig og godt kjent. Vi har nå en gylden sjanse til å velge hva vi vil fremheve ved merkevaren UiN. Vi må fremstå troverdig og enhetlig i alt vi gjør. For å bygge tillit og troverdighet rundt opplevelsen av Universitetet i Nordland, vår identitet og våre fire faglige søyler, må hver enkelt ansatt i organisasjonen forstå sin rolle som ambassadør for universitetet ( ambassadøreffekten ). Vi er en kompleks organisasjon med mange enheter og eleven/studenten skal i alle ledd, fra det første møtet, under søkeprosessen og til uteksaminering og alumn, bli møtt med og oppleve de kvalitetene universitetet ønsker å bli assosiert med. Internasjonalt blir omdømmebygging og bygging av intern kompetanse rundt internasjonalisering viktige fokusområder. Vi har et stort potensial både når det gjelder utgående mobilitet og rekruttering av internasjonale studenter til UiN. Bevisstgjøring av globale og nasjonale trender og langsiktighet med tanke på tiltak og virkemidler vil være av grunnleggende betydning i det videre arbeidet. Den internasjonale markedsføringen må ha skreddersydde redskaper som er tilpasset markedene vi velger å jobbe mot (jfr. SKU-sak nr 2010/2050/ Internasjonal strategi for UiN ). Rekrutteringsarbeidet består av flere ulike områder som fungerer sammen; rekrutteringstiltak, markedsføringstiltak, merkevarebygging og informasjonsarbeid. UiN ser rekrutteringsarbeidet som en helårs prosess, med fokus på ulike områder/tiltak i løpet av året. Vi jobber kontinuerlig for å samkjøre de ulike områdene best mulig, slik at vi oppnår

3 optimal effekt av hvert enkelt tiltak. Både interne og eksterne faktorer påvirker vårt rekrutteringspotensial og rekrutteringstiltakene vurderes hvert år opp i mot disse ulike faktorene, i tillegg til resultatene for inntakskvalitet. 1.1 Inntakskvalitet Samordna opptak (SO) har per april 2010 registrert rundt søkere til høyere utdanning. Dette er omtrent samme nivå som i Søkertallene til høyre utdanning holder seg på et høyt nivå. Det er grunn til å tro at det trange arbeidsmarkedet og store alderskull blant de som utgjør de viktigste søkergruppene i SO, er noe av grunnen til at det høye søkertallet vedvarer. Tallene det refereres til videre i saken er i hovedsak hentet fra PUAs Statistikkpakke inntakskvalitet per Etterspørselstrykk Ser vi alle prioritetene samlet har antallet kvalifiserte søkere økt fra 66,6 % til 71,2 %. Av 2223 tilbud som ble sendt ut var det 1134 som takket ja, men bare 902 av disse er aktive studenter per Dette innebærer et frafall i opptak på rundt 20 %. I tiltakspakken for rekruttering ligger det allerede flere tiltak for å forhindre frafall i opptak, blant annet Infopakke 1 og 2, Studentenes Infodag, samt ringerunden til førsteprioritetssøkerne. I følge Studentundersøkelsen 2010 svarte 81,9 % at vi er flinke til å ta oss av nye studenter. Det må likevel vurderes flere mulige tiltak for å minske et så stort frafall. Å sende ut flere tilbud for å få fylt opp antall budsjetterte plasser er kanskje en mulighet? Kan studentene følges opp enda tettere fra fakultetene fra de svarer ja, til de møter opp og videre i studieløpet? Frafallstallene er tilsvarende for førsteprioritet sett alene Alders- og kjønnsfordeling Som tabellen under viser, var majoriteten av våre førsteprioritetssøkere for studieåret 2010/11 (via Samordna Opptak) under 25 år (72 %). Størst økning har vi hatt i aldersgruppen år (+ 8 %). Dette samsvarer med vår kontinuerlige fokus i rekrutteringsarbeidet mot elever og rådgivere i den videregående skolen. Vi har også en stor gruppe som er over 25 år (30 %). Vår gjennomsnittlige student er ca. 30 år og kvinne.

4 ALDERS OG KJØNNSFORDELING NORSKE FØRSTEPRIORITETSSØKERE (NOM) Antall Antall 2009 Relativ andel 2010 Relativ andel Endring fra forrige år Antall Relativ andel <= % 21 % % % 29 % 40 5 % % 22 % 19 3 % % 9 % % % 8 % % >= % 13 % % Mann % 36 % % Kvinne % 64 % % Totalt antall % 100 % -116 søkere Kilde: Samordna opptak og FS Geografisk rekrutteringsområde I følge tabellen under rekrutterer UiN (tidligere Høgskolen i Bodø) hovedsaklig regionalt fra Nordland. I 2009 definerte vi målgruppen vår til å komme fra de fem nordligste fylkene, med Nordland som vårt primærområde. Tallene for studieåret 2010/11 viser at 76,3 % av våre førsteprioritetssøkere kommer fra vårt primærområde, deretter kommer Trøndelag og Troms (med hhv. 6 % og 4,7 %) på de neste plassene. Antall søkere fra Trøndelag har økt med 1 %, noe som kan være et resultat av vår nye satsning i Trøndelag-fylkene gjennom Studiestart-turneen. Søkningen fra Norge for øvrig har gått ned med 2 %. Dette forteller oss at det er vanskelig å stikke seg ut i mengden sør for Trøndelag og at deltagelsen på utdanningsmessene kanskje ikke er nok til å øke rekrutteringen sørfra. GEOGRAFISK FORDELING NORSKE FØRESTEPRIORITETSSØKERE (NOM) Søknader Søkerens fylke Lærested Tid førstevalg Akershus HBO 2010S 18 1,3 % Aust-Agder HBO 2010S 4 0,3 % Buskerud HBO 2010S 13 1,0 % Finnmark HBO 2010S 16 1,2 % Hedmark HBO 2010S 12 0,9 % Hordaland HBO 2010S 25 1,9 % Møre og Romsdal HBO 2010S 10 0,7 % Nord- Trøndelag HBO 2010S 32 2,4 %

5 Nordland HBO 2010S ,3 % Oppland HBO 2010S 5 0,4 % Oslo HBO 2010S 22 1,6 % Rogaland HBO 2010S 12 0,9 % Sogn og Fjordane HBO 2010S 3 0,2 % Sør-Trøndelag HBO 2010S 48 3,6 % Telemark HBO 2010S 6 0,4 % Troms HBO 2010S 63 4,7 % Ukjent HBO 2010S 8 0,6 % Vest-Agder HBO 2010S 5 0,4 % Vestfold HBO 2010S 9 0,7 % Østfold HBO 2010S 7 0,5 % 1344 Kilde: Samordna opptak og FS Antallet førsteprioritetssøkerne fra Nordland er på samme nivå som i fjor (4390) og av disse velger omtrent 30 % å studere i Nordland. En nesten like stor andel velger å studere i Sør- Trøndelag (24,2 %). Andelen som ønsker å studere i Troms har økt 1,1 % fra 16,1 % til 17,2 %. Studentene i Nordland ønsker i hovedsak å studere helsefag, lærerutdanning, samfunnsfag og økonomi og administrasjon. Dette er alle fagområder UiN tilbyr. Økningen i andelen studenter som velger Troms kan derfor ikke forklares ut i fra studietilbud vi ikke tilbyr. De nye lærerutdanningene har hatt størst økning (+ 2,7 %) og dette kan kanskje forklare noe av årsaken til at flere fra Nordland velger å studere i Troms. Andre forklaringer på hvorfor så mange velger å studere i Sør-Trøndelag og Troms kan være studentbyenes popularitet og sosiale relasjoner. Vi har en utfordring i forhold til å markedsføre Bodø som universitetsby. Vi samarbeider med Team Bodø, blant annet gjennom prosjektet Bodø i vinden og opplæring av rekrutteringsteamet. Høgskolen i Bodø (HBO) ved Markeds- og Informasjonsavdelingen (MIA) gjennomførte i samarbeid med Plan- og næringsavdelingen en felles undersøkelse blant studentene i perioden Formålet med undersøkelsen var blant annet å vurdere gjennomførte rekrutteringstiltak og å identifisere hvorfor studentene valgte HBO som studiested. Resultatene fra undersøkelsen vil ha betydning for rekrutteringsarbeidet i 2011/2012. Undersøkelsen omfatter oppstarts- og brukerundersøkelsen og inngår som tiltak under inntakskvalitet i kvalitetssikringssystemet. Den todelte undersøkelsen hadde spørsmål om rekruttering og informasjon til nye studenter og spørsmål om læringsmiljø til alle studentene. Totalt mottok vi 2038 svar fra studenter. Delen som gjaldt rekruttering og informasjon ble rettet mot og besvart av 689 førsteårsstudenter. Undersøkelsen ble kun tilpasset norske studenter på grunn av egen undersøkelse blant internasjonale studenter. Spørsmålene omfattet i tillegg til demografiske forhold, forhold som studiested og studium, informasjon i før valg av studiested, viktigste grunner til valg av HBO som studiested, øvrig informasjon og mottakelse, spørsmål om bruk og informasjon om IT-systemene Studweb og

6 Fronter, samt et åpent spørsmål med mulighet for andre eller mer utdypende tilbakemeldinger. Det ble også gjennomført en Studentundersøkelse med samme tema høsten 2009, men svarprosenten ble så lav at det ikke kan trekkes konklusjoner fra denne. Her hadde vi imidlertid to åpne spørsmål som har gitt oss mange kvalitative tilbakemeldinger som anses som viktig for videre markeds- og informasjonsarbeid Rekrutteringstiltak høsten 2009/våren Årlige tiltak Etablere og skolere et godt rekrutteringsteam (sept/okt) Skolebesøk og minimesser (nov/mars) Campusbesøk (jan/feb) Nasjonale utdanningsmesser (jan/feb) Stand(mars/april) Give-aways (hele året) Profilering av mulighet for utveksling til utland Bli mer synlig i bybildet (hele året) Infopakker og ringerunde (mai/okt) Studentundersøkelsen (okt) Media/internett/adshells/kinoreklame (hele året) Informasjonsmateriell (hele året) Endringer årlige tiltak Skolebesøk og minimesser (nov/mars) Våren 2010 var vi med på Studiestart sin skolebesøk turne i Trøndelag-fylkene. Turneen innebærer besøk til nesten femti videregående skoler og folkehøgskoler og er i sin helhet organisert av Studiestart. Dette er et godt innarbeidet opplegg som de videregående skolene er svært fornøyd med og elevene er godt forberedt til besøksdagen. Vi vurderer det som svært nyttig å videreføre dette i årets tiltakspakke. Til sammenligning var vi på besøk hos åtte videregående skoler i Trøndelagsfylkene i 2008 og Det var de eneste skolene vi fikk innpass hos og vi fikk da kun stå på stand. Andelen søkere fra Trøndelag har økt med 1 % fra i fjor. Vi har i år valgt å utvide samarbeidet med Studiestart og velger derfor å delta på to turneer hos dem; Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi deltar også på skolebesøk i enkelte av messe-byene (Sandefjord og Stavanger). Nasjonale utdanningsmesser (jan/feb) Vi valgte våren 2010 å øke antall nasjonale messer til ni, i motsetning til åtte året før. Dette med tanke på merkevarebygging av UiN. Vi deltok på Oslo-messen og byttet ut messen i Hamar med messen i Stavanger. Vi deltar også i år på de samme ni messene. Å være synlig på de nasjonale messene er viktig ikke bare med hensyn til rekruttering, men også med tanke på å gjøre UiN kjent nasjonalt.

7 Media/internett/adshells/kino (hele året) Vi har valgt å gå bort fra kinoreklame i tråd med endrede markedskanaler. Vi erfarer videre at dette er en svært kostbar mediekanal og at vi ikke har målinger som viser om vi treffer målgruppen. Studentundersøkelsen oktober 2010 Se informasjon under vurdering av inntakskvalitet Nye tiltak Utvikling av UiNs nettsider De nye nettsidene er planlagt lansert primo januar, jfr. Prosjekt webplattform. Web er vår viktigste informasjonskanal i rekrutteringsarbeidet. I følge studentundersøkelsen 2010 mener 55,9 % av studentene at web er viktigste informasjonskanal. UiN i sosiale medier Videre har markedskanalene, spesielt med tanke på informasjons- og reklamefilmer, endret seg i retning web og sosiale media. Dagens markedsføring foregår for øvrig i større grad i direkte dialog med målgruppen (1-1 kommunikasjon) kontra tidligere enveis massekommunikasjon Eksempler på 1-1 kommunikasjon er personlig møte på messer og skolebesøk samt sosiale media. Markedstilpasning er også sentralt, og ved bruk av sosiale media er det mulig å segmentere og dermed tilpasse informasjonen direkte til målgruppene. Vi var tidlig på banen sammenlignet med andre høgskoler og universitet, og utviklet egne sider i sosiale medier høsten 2009 (Facebook, Twitter, You Tube, SlideShare, Flickr og ulike blogger). På disse sidene kan potensielle søkere, egne studenter og andre ta kontakt med oss på en uformell og enkel måte, og vi har muligheten til å svare direkte på henvendelser og å komme nærmere studenthverdagen i markedsføringen. Medlemmene på siden har økt gradvis og spesielt i forbindelse med messedeltakelser og arrangement hvor vi har gjennomført konkurranser på Facebook. I tillegg er det muligheter for annonsering på Facebook, som vi pr. i dag har gjort ved flere anledninger, både generelt og for enkeltstudium, tall for 2010 for foreligger. Vi har tilegnet oss faglig kompetanse om sosiale medier gjennom eksterne kurs samt gjennom trainee med utdannelse innen sosiale medier og webmarkedsføring. Vi har også arrangert internt kurs i samarbeid med SEVU, som har bidratt til økt interesse og kunnskap også hos fakultetene og resultert i egne sider for fakultetene. Strategi og retningslinjer for UiN i sosiale medier ble påbegynt i 2010, vi har dog hatt føringer i form av formål og etiske retningslinjer fra starten, men disse profesjonaliseres nå. En oversikt over alle sider i sosiale medier er presenteret med en HBO/UiN i sosiale medier-knapp på Rådgiverdag (10. november 2009) 41 rådgivere fra Nordland deltok og disse ønsker at dette skal bli en årlig aktivitet. Rådgiverforum Nordland og koordinator for rådgiverne i Nordland Fylkeskommune ønsker å samarbeide om et slikt årlig arrangement. Det ble ikke arrangert Rådgiverdag høsten 2010

8 på grunn av for mange andre konferanser for rådgiverne. Vi er i dialog med de overnevnte partene for å finne en aktuell dato i Samarbeidsprosjekter med studiestedene og fakultetene MIA har vært involvert i prosjektgrupper og bidratt med markedsføringskompetanse i konkrete prosjekter for studiestedene og fakultetene. Tiltak som annonsering, nyhetsbrev, redaksjonell omtale, profileringsverktøy, Facebook-annonsering, Facebook-side, SMStjeneste m.m. Eksempler: Studiested Stokmarknes: Bodø som universitetsby Studiested Rana: Bodø som universitetsby FBA: Bachelor in Animal Science Veterinær, første del PHS: Bachelor i sykepleie (nettbasert), den nye grunnskolelærerutdanningen Bachelor i sykepleie, nettbasert, fikk 202 søkere til 90 studieplasser. Vi fikk flere redaksjonelle saker om nettbasert sykepleie og grunnskolelærerutdanningen i aviser i Nord- Norge. FBA hadde over 1500 klikk på Facebook-annonsen om Animal Science og Profesjonshøgskolen merket god respons på interesserte søkere som bruker sms-tjenesten for å bli kontaktet. I 2011 var søkertallet 105. Det ble ikke gjennomført tiltak i samarbeid med MIA i forkant av søknadsfristen. Trainee MIA har hatt to nyutdannede som trainee fra Trainee Salten-programmet, fra hhv. august 09-mars 10 og fra august 10-mars 11. Første trainee var utdannet siviløkonom ved HBO og utarbeidet blant annet strategi for alumni. Alumni er en viktig ressurs for rekruttering, som vi ikke har utnyttet potensialet til. Vi hadde videre som mål å få mer kompetanse innen sosiale medier og lyktes i å få neste trainee med kompetanse innen sosiale medier fra Tekniska høgskolan i Luleå. MIAs trainee arbeider med utviklingen av våre Facebook-sider, implementering av ny Facebookside samt utforming av en strategi for sosiale medier ved UiN. 2. Internasjonal rekruttering 10. juni 2009 vedtok styret følgende som del av sin overordnede strategi for Universitetet i Nordland: Internasjonalt samarbeid skal være en integrert del av den faglige virksomheten. Universitetet i Nordland skal ha et bredt internasjonalt engasjement med en hovedorientering mot Russland, Norden, Nord-Amerika og Europa. Universitetet skal ha et spesielt fokus på samarbeid om utdanning og forskning innenfor nordområdesatsingen. Studentutveksling inn/ut og fagstabsmobilitet skal forbedres. Følgende skal særlig vektlegges: Det helhetlige engasjementet skal bli mer helhetlig og systematisk. Det skal utvikles flere engelskspråklige studietilbud. Hovedfokuset på Russland og nordområdesatsingen skal konsolideres og videreutvikles. Antall studenter inn/ut skal økes og spesielt studentmobiliteten ut skal økes betydelig.

9 UiN har per i dag et engelskspråklig strategidokument om internasjonalisering. Dette dokumentet dekker perioden Konkrete tiltak som er gjennomført i 2010 er blant annet produksjon av internasjonal film om Universitetet i Nordland (prosjektfinansiering gjennom samarbeid med Partnerskap Salten), informasjonsmøter for potensielle studenter og egne studenter, besøk fra partnerinstitusjoner, besøk til partnerinstitusjoner, deltagelse på studentmesse i Hamburg og deltagelse på EAIE-konferanse. Et nytt norskspråklig strategidokument for perioden er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for styret primo Universitetet i Nordlands internasjonale strategi skal styrke og videreutvikle kvalitet, attraktivitet, renommé, omdømme og trivsel i institusjonen, slik at rekrutteringen til institusjonen blir enda mer konsekvent og forutsigbar. Institusjonens overordnede resultatmål for denne perioden omfatter å (med forbehold om at disse blir godkjent av styret): Bli tildelt ECTS-label Få EQUIS-akkreditering ved Handelshøgskolen Økt internasjonalisering innen doktorgradsutdanning Bli medlem i European University Association og lignende for synliggjøring Oppnå 5 % mobilitet innen 2015 Utarbeide en internasjonal rekrutterings og markedsføringsplan Vi er godt i gang med internasjonaliseringsarbeidet ved Universitetet i Nordland, både det strategiske og det praktiske, og vi vil i fremtiden måtte prioritere ressurser til dette området. Det vil bli lansert en ny enkel versjon av våre engelske nettsider samtidig med de nye nettsidene primo Utvikling/oppgradering og vedlikehold av de engelske nettsidene er helt nødvendig for rekrutteringsarbeidet og informasjonsflyten mellom oss og potensielle internasjonale studenter. Internasjonalt kontor har per i dag tre heltidsressurser og en 60 % ressurs, som er eksternt finansiert. Kontoret får daglig mange henvendelser per mail som kunne vært unngått hvis nettsidene hadde vært oppdatert og bedret. Vi jobber kontinuerlig med å utvide samarbeidet mellom Internasjonalt kontor og rekruttering sentralt. Potensialet for å rekruttere internasjonale studenter, og da kanskje spesielt fra Norden og Europa er stort. 3. Veien videre Konkurransesituasjonen tilsier at vi må gjøre nærmere analyser av både eksterne og interne faktorer som påvirker vårt rekrutteringspotensial regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det bør utarbeides omdømmerapporter og konkurrentanalyser for å kartlegge våre fremtidige salgsargumenter for UiN. Videreutviklingen av studietilbudet må ses i sammenheng med søkertrender og samfunnsbehov, for å sikre at vi er et naturlig førstevalg innenfor våre fire fagsøyler. Prosjektet Bodø som universitetsby og øvrig samarbeid med næringsliv og det offentlige vil bli viktigere også i rekrutteringssammenheng for å bli mer synlig og relevant nasjonalt og internasjonalt. Videre har markedskanalene endret seg i retning økt bruk av digital markedsføring med nettsider som viktigste søkekanal for informasjon, spesielt blant vår primære målgruppe for rekruttering. Dagens markedsføring foregår for øvrig i større grad i direkte dialog med målgruppen (1-1 kommunikasjon) kontra tradisjonell enveis massekommunikasjon.

10 Anbefalinger fra andre er også en viktig kilde til informasjon, disse kan komme fra familie og venner, rådgivere etc. og kan også gjøres gjennom oppbygging av samfunn i sosiale media der vareprat foregår og oppfattes som seriøst og reelt. Det direkte møtet med den potensielle studenten er den viktigste påvirkningsfaktoren rekrutteringsarbeidet. Det må derfor vurderes om vi videre skal utvide tiltak som eksempelvis skolebesøk og digital markedsføring. Utdanningsmesser vil fortsatt være viktig med tanke på merkevarebygging og lansering av UiN, selv om disse ikke nødvendigvis er en direkte kanal for rekruttering. Til slutt ønsker vi å trekke frem lønnsomheten av ambassadøreffekten. Fokus på internkommunikasjon vil forsterke UiN som merkevare og ha betydning for vårt rekrutteringspotensial. Høgskoleledelsens kommentar Det anbefales at styret ved UiN tar rapporten omkring studentrekruttering 2010/2011 til etterretning.

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak»

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Hvorfor en tiltaksplan for rekruttering? «I konkurranse med andre

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen 2013 Brukerundersøkelsen 2013 Innledning: I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/1778-1 ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen En god handlingsplan forutsetter en

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer