Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke"

Transkript

1 Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke Vi ønsket å videreføre arbeidet som var startet i 2010 hvor vi hadde sett på utfordringene i forløpet til friske gravide/fødende/barselkvinner med sine nyfødte. Vi beskriver hele forløpet, fra ønske om/planlegging av graviditet til 6 uker etter fødsel, og omfatter altså tilbudet til de uten spesielle behov. Hensikten med dette er å få et sammenhengende, enhetlig, tilgjengelig og best mulig tilpasset forløp. Linjen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet (Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Lillesand og Birkenes) og Sørlandet sykehus Kristiansand. Det er forankret via ledelsen i kirurgisk klinikk, vedtak i Knutepunkt Sør og Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg. Prosjektgruppen fra 2010 fortsatte: Marit Høy Knutsen (ledende helsesøster Kistiansand) Marit Forseth Berg (ledende helsesøster Søgne Jorunn Brendemo (kommunejordmor Vågsbygd) (frem til febr 2011) Maria Ringheim (kommunejordmor Lillesand/Birkenes) Heidi Lidal Fidjeland (fastlege / praksiskonsulent) (til april 2011) Hildegunn Hals Bjelland (fastlege / praksiskonsulent) (fra april 2011) Margith Seland (brukerrepresentant) Jørgen Vik (seksjonsoverlege poliklinikk SSK) (frem til høst 2011) Hilde Lunde (enhetsleder ved føde/barsel SSK Evie Svaland Brister (jordmor SSK) (permisjon fra høst 2011) Leena Lohiniva (jordmor SSK) Liv Hardang (fagutviklingsjordmor/ jordmor SSK) Berit Lunden Hustad (fagutviklingsjordmor SSK / prosjektleder) I sluttrapporten for 2010 definerte vi områdene for videre arbeid. Hva vi har oppnådd i 2011 refereres punktvis i forhold til dette: 1 Behandlingslinjen Vi har skrevet nye / revidert gamle retningslinjer, prosedyrer og pasientinformasjon. Disse er gjort kunnskapsbaserte. Videre har vi lagt inn lenker til nasjonale veiledere, standarder, organisasjonen og lignende, samt målinger og oppstartsdokument, picoskjema etc. Det er laget 4 filmer fra føde/barsel som omhandler fødsel, barsel, barnestell og amming.

2 Den mangelfulle integrasjonen mellom Ek og EQS har gitt oss mange dagers ekstra arbeid og frustrasjon, men etter hva vi forstår vil et nytt program gjøre dette arbeidet lettere for senere linjer. 2 Svangerskapsomsorgen: Vi har presentert for ledende helsesøstre og helselederne i Kristiansand den ulike dekningen av kommunejordmortilbudet som vi målte i Ved noen helsestasjoner er jordmorstillingen blitt økt ila Telefonhenvendelse / telefontriage Vi har sjekket alle store sykehus i Sør Norge ingen har et egnet program/retningslinjer for telefontriage. Vi har fått hjelp på biblioteket til litteratursøk og bestilt bøker / artikler. Vi har videre vha. kartleggingsskjema og SPSS laget en oversikt over tlf. henvendelser i avd. som viser: Hyppighet / innhold, jordmors arbeidssituasjon, hvorfor kvinnene ringer og hvilke avtale som blir gjort. Vi har fått invitasjon fra England fra jordmødre som driver aktivt med telefontriage. Imidlertid innså vi ila. sommeren at dette ble for stort å ferdigstille sammen med behandlingslinjen dette må evt. videreføres som eget prosjekt senere. 4 Journalopptak innleggelse føden: Resultat fra målinger i 2010 viste at kvaliteten rundt innleggelsessituasjonen var svært mangelfull. Dette ble lagt frem for avdelingens kvalitetsråd, og det ble vedtatt å innføre journalopptak /innskrivningssamtale på svangerskapspoliklinikk rundt uke 36. Hittil har det vært gravide fra Knutepunkt Sørlandet som blir kalt inn og det er en pilot frem til neste turnusperiode i mars Vi har gjennomført en ny kartlegging vha. spørreskjema til jordmor. Resultatet av denne viste at kvaliteten på innkomstdata nå er betydelig bedret, faktisk nærmest uten feil / mangler (2 av 30 skjema manglet en opplysning hver). En annen effekt av dette er at data er blitt tilgjengelig når kvinnen ringer før fødsel / mens pas. er på vei inn til sykehuset, slik at jordmor kan forberede mottaket. Innleggelsessituasjonen er mer oversiktlig, og man har bedre kontroll over blodprøver / screeninger. Siden i sommer har vi fanget opp 3 positive MRSA som enten ikke hadde tatt prøve (2) eller ikke fått svaret via fastlegen (1). Situasjonen som vi hadde tidligere med pasienter som unødig blir isolert pga manglende Hepatittsvar, unngår vi også med innføring av denne rutinen. Etter noen prøvemåneder er resultatene så positive at man nå vurderer å innføre ordningen for alle gravide resten av perioden. 5 Utvide tilbudet til normalfødende: En intern arbeidsgruppe har gått gjennom litteratur mht normal / naturlig fødsel og dette var tema for store deler av fagdagen for alle jordmødre våren 2011 Fødeavdelingen har bygd om en fødestue som gav mulighet til vannfødsler. Denne ble tatt i bruk ca 1. mars og vi har siden da hatt 37 vannfødsler. Både personalet og brukerne har vært svært fornøyd ved samtlige fødsler. Mange flere kvinner har i tillegg benyttet badekaret som smertelindring i åpningstiden. 8 jordmødre fikk våren 2011 akupunkturutdannelse. Det var planlagt lignende kurs høsten 2010, men dette måtte trekkes tilbake av økonomiske årsaker.

3 6 Selektering resultatdata: SPC målinger fra 2010 viste at vi ikke hadde tall for avdelingens andel normalfødende / risikofødende. Dette skulle vært dokumentert i fødedataprogrammet 3 ganger ila forløpet. Vha. virkemidler som informasjon på fagdager og innføring av sjekkliste har vi imidlertid bedret kvaliteten på seleksjonsrutinene slik at 90 % nå selekteres (se SPC diagram nedenfor) Prosent Seleksjon v/innkomst føden SSK Aug sept 2011 Fagdag Mye vikarer i avd Uke 34-35/09 Uke 38-39/09 Uke 42-43/09 Uke 46-47/09 Uke 50-51/09 Uke 01-02/10 Uke 05-06/10 Uke 09-10/10 Uke 13-14/10 Uke 17-18/10 Uke 21-22/10 Uke 25-26/10 Uke 29-30/10 Uke 33-34/10 Uke 37-38/10 Uke 41-42/10 Uke 45-46/10 Uke 49-50/10 Uke 01-02/11 Uke 05-06/11 Uke 09-10/11 Uke 13-14/11 Uke 17-18/11 Uke 21-22/11 Uke 25-26/11 Uke 29-30/11 Uke 33-34/11 Mean: Mean: Mean: Innført ny sjekkliste EpiData Analysis Graph Diagrammet et et godt eksempel på hvordan SPC kan synliggjøre kvalitetsarbeid i en avdeling og har med jevne mellomrom blitt presentert for personalet som en motivasjonsfaktor. SSK har ca 2100 fødsler i året og 90 % av dette utgjør nesten 1900 fødsler. Diagrammet nedenfor viser årets første 8 mnd. (noe som tilsvarer ca 1300 fødsler) Hvert punkt består av antall normalfødende i en 14 dagers periode. 70 Andel normalfødende v/innkomst Føden SSK Jan - sept Prosent Uke 01-02/11 Uke 03-04/11 Uke 05-06/11 Uke 07-08/11 Uke 09-10/11 Uke 11-12/11 Uke 13-14/11 Uke 15-16/11 Uke 17-18/11 Uke 19-20/11 Mean: Uke 21-22/11 Uke 23-24/11 Uke 25-26/11 Uke 27-28/11 Uke 29-30/11 Uke 31-32/11 Uke 33-34/11 EpiData Analysis Graph

4 Vi ser en stor spredning fra ca 37 % normalfødende i uke 25/26 til nesten 67 % i uke 15/16. Gjennomsnittlig blir halvparten av alle gravide vurdert som risiko ved innkomst. Videre viser andre målinger at 26 % endret status under / rett etter fødsel, de aller fleste av dem fra normal til risiko Dette indikerer at vi under fødsel i gjennomsnitt behandler % av kvinnene som risikofødende. Kriteriene for normal / risiko er gitt i avdelingens retningslinjer og fødedataprogrammets selekteringsmodul.. 7 Barsel helsestasjon: Vi har i høst hatt en arbeidsgruppe som har sett på barselløpet spesifikt og foreslår en ny organisering av oppfølging etter utreise. Liggetiden på sykehuset har over en del tid stadig blitt redusert, uten at man har rustet tilsvarende opp i kommunen. Barselpoliklinikk har demmet delvis opp for dette. Stortingsmelding nr 12 beskrev lokal jordmortjeneste som sentral i ansvaret for oppfølgingen i barseltiden (p.7.4, s 54) Dette gjentas og understrekes i Samhandlingsreformen som først skisseres avtaler mellom sykehus / kommuner mht følgetjeneste og sier videre: Avtalene må videre sikre felles utnyttelse i barselomsorgen slik at lokal jordmor kan ha en sentral rolle i oppfølgingen av mor og barn hjemme de første dagene etter fødselen i samarbeid med helsestasjon og fastlege (p.6.8.3, s 71) Også gjennomførte prosjekt i Bergen / Fjell kommune anbefaler tidlig hjemreise fra barsel med oppfølging av jordmor hjemme. Som første kommune tilbyr nå Lillesand hjembesøk av jordmor til alle barselkvinner. Den første kontakten skal være ila. 48 timer etter utskrivelse. For at dette skal fungere må imidlertid kommunen få beskjed om at kvinnene er utskrevet nærmest umiddelbart. Vi har startet arbeidet med å sende epikrisene elektronisk, kommunejordmor i Vennesla og Lillesand er pilot på dette. Vi har avtalt en tett oppfølging med alle impliserte aktører: IT ansvarlig Knutepunkt Sørlandet, IT ansvarlig kirurgisk klinikk, Sykehuspartner, aktuelle kommunejordmødre og prosjektleder for å få dette i funksjon så kjapt som mulig Vi har videre jobbet internt i avdelingen med å bedre kvaliteten på epikrisen, og mor får nå en papirkopi med seg ved utreise.

5 Videre anbefalinger for implementering: - Presentere linjen for styringsgruppe, referansegruppe, Knutepunkt Sørlandet og Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg. - Markedsføre behandlingslinjen når den er ferdig godkjent, bl.a. ved å lage visittkort med nettadressen som kan deles ut på første svangerskapskontroll. Vi ønsker også å måle bruken av linjen (antall treff). - Søke midler til utvikling av telefontriage. - Evaluere innskrivningssamtalene ved slutten av turnusperioden. - Videreføre tilbud om vannfødsel og alternative smertelindringstilbud. På sikt håper vi å få minst en fødestue til med badekar. Vi trenger også flere jordmødre med kompetanse innenfor akupunktur. - Fortsette å måle andel normal / risikofødende. Den høye andelen risikofødende ved fødeavdelingen samsvarer ikke med tall fra litteraturen og er ikke tatt høyde for i planleggingen av avd.drift. WHO peker på demedikalisering og hensiktsmessig bruk av teknologi som de 2 første punktene i 10 prinsipper for perinatal omsorg i Europa. Disse tallene må avdelingen gå kritisk gjennom på nytt og se om kriteriene må endres. Videre må man se om det i for stor grad er en kultur for å iverksette tiltak for sikkerhets skyld uten den nødvendige medisinskfaglige begrunnelse. Den store spredningen i normal / risikofødende bør også gjennomgås med tanke på utnyttelsen av pasienthotellet, - kanskje må man ha mer fleksible kriterier tilpasset avdelingens belegg og gi en bedre utnyttelse av både senger og personal. - Jevnlige møter (ca 1 g pr mnd) med alle impliserte parter med fokus på å sende epikrisene elektronisk til alle kommunejordmødre og helsestasjoner. Referanser: - WHO s 10 prinsipper for perinatal omsorg i Europa - Samhandlingsreformen (Helse- og Omsorgsdepartementet, , HOOD) - Stortingsmelding nr 12 En gledelig begivenhet (HOOD ) - Helsedirektoratets (HD) veileder: Et trygt fødetilbud (des. 2010) - HDs rapport nr 3/2010: Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida (febr. 2011)

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid

2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid 2014-2019 Områdeplan for Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF.......... og tilhørende bydeler og kommuner Svangerskap, fødsel og barseltid Sømløs omsorg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Vil ha tryggere barselomsorg

Vil ha tryggere barselomsorg 44 Norske kvinner: Vil ha tryggere barselomsorg Norske kvinner krever bedre barselomsorg. De vil ikke lenger finne seg i jordmormangel, sommerstengte fødeavdelinger og dårlig oppfølging etter fødselen.

Detaljer

INNSPILL TIL PROBLEMNOTAT NASJONAL STRATEGI FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG

INNSPILL TIL PROBLEMNOTAT NASJONAL STRATEGI FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref: Kirsten Aunaas 14920 Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 04.11.2007 200701700-/CD INNSPILL TIL PROBLEMNOTAT NASJONAL

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114. Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel. Del I: Funksjonsrettet beskrivelse Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 1 av 114 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del I: Funksjonsrettet beskrivelse KITH 2005 Nasjonal IKT Nasjonal kravspesifikasjon for

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Aksjon mot fødekaosf. www.altern.no

Aksjon mot fødekaosf. www.altern.no f Statsråden sier at Norge er et av de tryggeste landene å føde i. Det er vi enige i og vi veit at det finnes svært mange suksesshistorier. Imidlertid er vi samla her i dag for å finne ut hva som kan gjøres

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme Jeg har ikke vært dypt deprimert etter at jeg fikk egenstyrt seng. Har hatt litt angst

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/202-9877/2013 Saksbehandler: Marit Forseth Berg Dato: 11.03.2013 Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer