Moteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Moteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Skjervøy Dato: Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif eller på e-post til tone.ni1senskj ervoy.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/09 Orientering om Vinterfeskivalen 2009/1982 PS 2/09 Orientering om ungdomsklubbtilbudet ved 2009/2006 ungdomsieder Ken Yngve Kristiansen PS 3/09 Åpningstider i Skjervøy svømmehall 2009/2008 PS 4/09 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 2009/1992 og de 6 Nord-Tromskommunene PS 5/09 Regler for bruk av fottøy etc. i Skjervøy 2009/2025 idrettshall RS 1/09 Oversikt over søkere på FYSAK-midler 2009 fra 2009/2029 Skjervøy RS 2/09 Bruk og vedlikehold av Engnesveien 2009/3 74

3 Skj ervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Saksbehandler: TorleifNordfjæm Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Orientering om Vinterfeskivalen Kultur- og undervisningssjefens innstilling Saksopplysninger Saken er meldt inn av styret i Skjervøy SV, med følgende spørsmål: Kan vi spille inn at vi ønsker mer innhold i form av foredrag? Tove Reiersen fra Varehuset Skjervøy møter for å orientere om Feskivalen.

4 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Saksbehandler: TorleifNordfjærn Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Orientering om ungdomsklubbtilbudet ved ungdomsieder Ken Yngve Kristiansen Kultur- og undervisningssjefens innstilling Saksopplysninger Ungdomsieder Ken Yngve Kristiansen orienterer om tilbudet i Ungdommens hus, mekanisk verksted og Skjervøy idrettshall.

5 ca Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Saksbehandler: Torleif Nordfjærn Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Åpningstider i Skjervøy svømmehall Kultur- og undervisningssjefens innstilling Kultur- og fritidsutvalget tar kultur- og undervisningssjefens orientering om åpningstidene i Skjervøy svømmehall til etterretning. Saksopplysninger Leder av kultur- og fritidsutvalget, Helge Guttormsen SP, har meldt inn åpningstidene i Skjervøy svømmehall som sak for utvalget. Kultur- og undervisningssjefen gir her en skriftlig orientering om åpningstidene i svømmehallen: Skjervøy svømmehall er åpen for bruk i perioden ca 1. oktober 31. mars hvert år. Nøyaktig åpnings- og stengedato kan variere noe ut fra hvordan påska faller. I løpet av ett skoleår er svømmehallen i bruk i 23 uker i og med at den er stengt i juleferien og i skoleelevenes vinterferieuke. I svømmehallen er det tilsatt to badevakter. Arbeidstiden for dem er fordelt over de 23 ukene svømmehallen er i bruk. Svømmehallen er åpen hver mandag og torsdag mellom kl og for publikum. Den ukentlige arbeidstida for badevaktene i sesongen er på 9 timer for hver av dem fordi de må være på jobb fra kl Vurdering I hovedsak er det økonomiske forhold som styrer åpningstidene i svømmehallen. Som et ledd i en nødvendig kommunal innsparing i driftsutgifter er det nå ganske mange år siden åpningstida

6 september ble begrenset til 23 uker pr. år. Med dette sparer man lønn til badevaktene, strøm, kjemikalier og vannavgift. Opplæringsloven slår fast at kommunene er forpliktet til å gi elevene svømmeopplæring. Loven sier imidlertid ikke noe om hvor mange uker pr. år slik undervisning skal foregå. Så sent som i fjor hadde vi skiftlig tilsyn fra fylkesmannen vedrørende kravet om svømmeopplæring for elevene. Fylkesmannen hadde ingen bemerkninger til at tilbudet om svømmeopplæring bare omfatter 23 av de 38 ukene skoleåret består av. Badevaktene rapporterer jevnlig til kultur- og undervisningssjefen om oppmøtet når svømmehallen har åpent for publikum. De fleste som bruker svømmehallen på kveldstid, er barn og ungdom. Normalt selges det ti ganger flere barnebilletter enn voksenbilletter. Statistikken viser hvert år et kraftig fall i publikumsbesøket når vi når den lyse årstida, dvs, fra slutten av mars. De siste åpningsdagene i slutten av mars/begynnelsen av april er derfor dårlig besøkt sammenlignet med de første åpningsdagene i oktober. Skjervøy svømmehall er snart 34 år gammel. I motsetning til mange andre kommuner har Skjervøy en hall som er godt vedlikeholdt. Et godt bevis på at vår svømmehall er bra, mottar vi hvert år fra Studentenes undervannsrugbyklubb i Tromsø. De ønsker hvert år å komme hit fordi de i følge egne utsagn ikke finner en bedre svømmehall i fylket. Det faktum at svømmehallen holdes stengt i perioden april har uten tvil bidratt til at hallen er i akseptabel stand. Med et halvt år til rådighet fra stenging til åpning er det mulig å fa utført nødvendig teknisk vedlikehold som vanskelig kan gjennomføres mens hallen er i bruk. På bakgrunn av mange års erfaring med behovet for åpningstider, både antall dager pr. uke, antall timer pr. gang og ikke minst hvor mange uker pr. år, vil kultur- og undervisningssjefen anbefale at man beholder dagens ordning.

7 Skjervoy kommune Saksutredning 7 Utvalgssaksnr Utvalg Motedato Å/L I 101/08 Formannskapet Kultur- og fritidsutvalg Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum Kvænangen, Nordreisa, og avdelingene Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Vedlegg: Samarbeidsavtalen. Saksopplysning: Nord Troms Museum har som mål å skape en sterk og allsidig faglig enhet. Dette skal museet gjennomføre ut fra en plan som omhandler innsamling, bevaring, forskning og formidling. Museet skal være et kompetansesenter for museal virksomhet i regionen. Det skal legge vikt på koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet både lokalt og regionalt. Museet har ansvaret for drift og forvaltning av anleggene som museet eier i den enkelte kommune i Nord-Troms. Arbeidet deres vil være avhengig av de økonomiske bidragene fra den enkelte kommune. Tilskuddet fra den enkelte kommune varierer fra kr 55,- pr. innbygger til kr. 100,-. Ordføreren viser til behandling i Nord Troms Regionråd der rådet går inn for at det blir likt tilskudd fra alle kommuner. Rådmannens innstilling: Saka legges fram uten innstilling.

8 Behandling i Formannskapet : Nord Troms Museum v/nina Einevoll Strøm ga følgende orienterte om museet.: Oversikt over bygninger og inventar 79 hus og bygninger 23 båter gjenstander bilder Nord Troms Museum er et økomuseum - Tverrfaglig tilnærming til kulturelle og naturmessige undersøkelser av nærmiljøet - Fungere som en databank - Representativ innsamlingspoliltikk Fra nasjonalt hold ble det bestemt at det skulle være mindre enheter. Hovedkontoret i Sørkjosen 5 avd.kontor Museet har 8 tilsatte;., bestyrer, konservator, teknisk konservator, It-konsulent, 2 avd.ledere, i snekker og I kontormedarbeider økonomi: KKD Troms Fylke ,- 6 kommuner NTRM underskudd i 2006 kr ,- NTRM overskudd i 2007 kr ,- Div. prosjekter i dag; - Vedllkeholdsprosjekt v/maurund, Holmenes og Opdal - Kvenen i arkiv og museum (utstilling til Baaskifestivalen) - Havets helter - Prosjektsamarbeid med Lassagammi-stiftelsen - Veien til Ruija - Forberedelser til kulturminneåret 2009, samarbeid med fylkeskommunen - Hellogropprosjekt i Kvænangen, samarbeid med UITØ Antall besøkende i 2007: 3092 i 2008: Kommuneavtaler Mål: Godt samarbeid med kommunene Forutsigbarhet Synlighet Regional bedrift Utbygging av Bjørkligården for utstillingslokale Samarbeid med Aja samiske senter Ordføreren foreslo: Formannskapet fremmer saken til kultur- og fritidsutvalget og kommunestyret med slik innstilling:

9 Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Nord- Troms Museum og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Skjervøy kommune skal fra og med 2009 bevilge Nord Troms Museum et årlig driftstilskudd på kr 60,- pr. innbygger basert på folketallet den 1. januar hvert år. Beløpet skal reguleres hvert år etter konsumprisindeksen. Kostnaden søkes innarbeid i budsjett og økonomiplan. Enst. som ordføreren forslag. Vedtak i Formannskapet : Skj ervøy, Reidar Mæland rådmann

10 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og avdelingene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 1. Innledning I St.meld. Nr. 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving foreslår Regjeringen en forpliktende regional samordning av museene. Målet er å heve den faglige standarden på den museale virksomheten, og bidra til vitalisering av det frivillige m useumsarbeidet. Kommuneavtalen for Nord-Troms går inn for å samordne virksomheten ved de ulike avdelingene i Nord-Troms Museum. Målet med å samordne virksomhetene i de 6 kommunene i Nord-Troms skal bidra til å synhiggjøre den museale drift i hver kommune. 2. Mål Nord-Troms Museum BA har som mål å skape en sterk og allsidig faglig enhet. Dette skal museet gjennomføre ut fra en plan som omhand ler innsamling, bevaring, forskning og formidling ved museet. Dette skal skape grunnlag for, kunnskap om, forståelse for og opplevelse av natur, kultur og samfunn. Nord-Troms Museum har et spesielt ansvar for å formidle kulturhistorien fra de tre etniske gruppene samisk, kvensk og norsk på en likeverdig måte. Nord-Troms Museum skal være et kompetansesenter for museal virksomhet i regionen. Museet skal legge vekt på koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet både lokalt og regionalt. Museet skal også engasjere seg i musealt arbeid på fylkesnivå og i tillegg delta i nasjonale og internasjonale museums nettverk. Nord-Troms Museum forplikter seg å arbeide i overensstemmelse med ICOMs etiske regelverk for museums drift. Med utgangspunkt i overordnede mål har Nord-Troms Museum ansvaret for drift og forvaltning av de anlegg som museet eier i den enkelte kommune i Nord- Troms. Nord-Troms Museums arbeid vil være avhengig av de økonomiske bidrag fra den enkelte kommune.

11 3. Nord-Troms Museums forpliktelser 3.1 Drift og forvaltning Nord-Troms Museum skal ha ansvar for å arbeide med dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie. Nord-Troms Museum har ansvaret for gjennomføring og finansiering av all virksomhet knyttet til drift og forvaltning av Nord-Troms Museums samlinger. Dette omfatter: - Arbeidsgiveransvar ifølge arbeidsmiljøloven. - Publikumsrettet virksomhet. - Sikring, lagring og vedlikehold av anlegg og samlinger. - Anskaffelser av nye samlinger, - Kunnskapsproduksjon og forskning - Faglige konsulenttjenester og andre oppdrag - Andre oppgaver 3.2 Forsikring av samlinger og anlegg Nord-Troms Museum har ansvaret for alle forsikringer av alle samlinger og anlegg på samme måte som de har vært ved overdragelsen av driftsansvaret. 4. Økonomi Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen og Storfjord er forpliktet til å bevilge kroner pr. innbygger fra Fra 2009 skal beløpet reguleres etter konsumprisindeksen. Kommunene skal med dette bidra til 20% av Nord-Troms Museums samlede grunnfinansiering. 4. Vedtekter Nord-Troms Museums styrende organer forplikter seg til å fatte vedtak som er i henhold til museets vedtekter. 5. Rapport Nord-Troms Museum skal innen I.juni hvert år kunne vise til resultatregnskap, balanse og årsmelding til Kulturdepartementet, fylkeskommunen og kommunene. Årsmeldigen skal vise en oversikt over den museale aktiviteten i Nord-Troms som helhet.

12 6. Oppsigelse og varighet Denne avtalen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Dersom en av partene ønsker å si opp avtalen, skal det først innledes forhandlinger om oppsigelse. Ved oppsigelse av avtalen er det 2 års oppsigelsesfrist. Oppsigelse skal skje skriftlig, og oppsigelsestiden løper fra i januar i påfølgende år. Dersom avtalen opphører vil Nord-Troms Museum fortsatt ha råderetten over anlegg som er en del museets samlinger. 7. Tilleggsprotokoll I tilleggsprotokollen redegjøres det for særlige forhold mellom den enkelte kommune og Nord-Troms Museum, som ikke dekkes av hovedavtalen. Tilleggsprotokollen innholder bestemmelser som: a. Apningstid b. Bemanning c. Samarbeid d. Særlige forhold som gjelder museets anlegg. 8. Tidspunkt for iverksettelse Avtalen skal iverksettes fra Kontakt Kulturkonsulenten i hver kommune er primærkontakt for Nord-Troms Museum. 10. Evaluering Nord-Troms Museum skal evaluere denne avtalen etter to år. I det fastsettes hvor ofte avtalen skal evalueres i fremtiden. den forbindelse skal Dato, Underskrift:

13 For kommunen Nord-Troms Museum For styret i Nord-Troms Museum Vedlegg 1: Tilleggsprotokoll Vedlegg 2: Vedtekter

14 Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 233 Saksbehandler: TorleifNordfjæm Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og de 6 Nord-Tromskommunene Vedlegg 1. Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og avdelingene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 2. Sak 101/08 fra Skjervøy formannskap, møte Samarbeidsavtale mellom Nord- Troms Museum og avdelingene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfj ord, Lyngen og Storfjord Kultur- og undervisningssjefens innstilling Kultur- og fritidsutvalget ber kommunestyre faffe slikt vedtak: En økning av Skjervøy kommunes tilskudd til Nord-Troms Museum til kr 60,- pr. innbygger søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan ved første rullering. For et innbyggertall på må budsjettposten økes fra kr ,- til kr ,-. Saksopplysninger Formannskapet gjorde i f.sak 10 1/08 slikt vedtak: Formannskapetfremmer saken til kultur- ogfritidsutvalget og kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Nord- Troms Museum og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, KåJjord, Lyngen

15 2. Skjervøy kommune skalfra og med 2009 bevilge Nord-Troms Museum et arlig drftstilskuddpå 1cr 60,-pr. innbygger basert påfolketallet den 1. januar hvert år. Beløpet skal reg-uleres hvert år etter konsumprisindeksen. 3. Kostnaden søkes innarbeid i budsjett og okonomiplan. Bakgrunnen for at saken nå tas opp i kultur- og fritidsutvalget, er altså at formannskapet ønsket den behandlet i kultur- og fritidsutvalget før kommunestyret fatter endelig beslutning. Vurdering Nord-Troms Museum mottok i en årrekke kr ,- i årlig driftstilskudd fra Skjervøy kommune. Tilskuddet framkom slik: kr 60,- x innbyggere. Som følge av behovet for innsparinger for å få kommunebudsjettet i balanse har det kommunale tilskuddet fra Skjervøy til Nord-Troms Museum vært på kr ,- de siste årene. De kommunale budsjettene har vært kuttet med millionbeløp. Kr ,- av dette har altså rammet Nord-Troms Museum. Som kjent er innbyggertallet i Skjervøy redusert de siste årene. Innbyggertallet pr er ennå ikke offisielt, men vil trolig ligge langt nærmere enn Går man ut fra et innbyggertall på 2.900, utgjør de kr ,- som kultur- og undervisningsetaten har på budsjettet øremerket Nord-Troms Museum, kr 51,72 pr. innbygger. Kr 60,- pr. innbygger vil for innbyggere utgjøre kr ,-, altså en økning på kr ,- utover det etaten har på budsjettet til tiltaket i 2009.

16 Skjervøy kommune Arkivsalcnr: 2009/ Arkiv: Saksbehandler: TorleifNordfjærn Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Regler for bruk av fottøy etc. i Skjervøy idrettshall Kultur- og undervisningssjefens innstilling Dagens regler for bruk av fottøy og klisterbruk i idrettshallen opprettholdes. Saksopplysninger Leder av kultur- og fritidsutvalget, Helge Guttormsen SP, har ønsket saken opp i hovedutvalget. Pr. dato finnes det regler for bruk av fottøy ved trening i idrettshallen. Det er ikke tillatt å bruke utesko i hallen. Det må brukes joggesko og lignende som ikke setter svarte merker. Reglene gjelder selvsagt både for skolenes bruk på dagtid og for kveldsbruken. Ved andre arrangement, for eksempel 17. mai, er det ikke restriksjoner på bruk av utesko, men stiletthæler tillates ikke brukt. Etaten har til vurdering hva slags fottøy som kan tillates når det den 21. mars dette år skal arrangeres dansegalla i idrettshallen. Vurdering Kultur- og undervisningssjefen far en god del klager spesielt fra renholderne på forhold i idrettshallen. Klagene gjelder i liten grad skobruk. Hovedproblemet er bruken av klister i forbindelse med håndbalitrening og -kamper. Senest den sendte undertegnede følgende mail til lederne og trenerne i SIK håndball: Jeg mottar stadig klager på overdreven bruk av klister iforbindelse med håndtrening og kamper i idrettshallen.

17 Det man klager på, er tilgrising med klister i garderobene og at overskuddsklister blir gnidd av på gulvet i hallen i stedetfor på de platene som er satt opp i hallen til dette formålet. I tillegg blir det merker overalt etter baller som erfulle av klister. Renholderne er iferd med å slite seg utfordi det klisteret som brukes, er svært vanskelig åfjerne. Som kjent har vi ingen idrettsieder lenger som kan følge opp dette. Selv har jeg ingen mulighet til å drive kontroll av at reglene for klisterbruk blifulgt. Det er derfor helt nødvendig at dere som ledere/trenere tar ansvarfor at klisterbruken begrenses. Jeg forventer nå at trenerne tar opp dette med spillerne. Det er altså ikke mangel på regler, men etterlevelse av disse, som er problemet når det gjelder idrettshallen.

18 I Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 233 Saksbehandler: TorleifNordfjæm Dato: Referatsak Oversikt over søkere på FYSAK-midler 2009 fra Skjervøy FYSAK-MILLIONEN 2009 Liste over søknader i Skiervøv kommune Søker Navn på tiltak Type tiltak! Søknads (organisasjon) aktivitet beløp (a,b,c,d,e) Lekeplass i Nordveien e kr Nordveien Velforening øke aktiviteten blant barn og e kr Skjervøy sykkel og skøyteklubb unge på skøytebanen ved å fornye skøyteparken og gi et ishockeytilbud Spinning e kr Skien/øy sykkel og skøyteklubb Go foten seniordans Instruktørkurs i Harstad (jan.) d kr VI LHL og i Tromsø (mars) Skien/øy Røde Kors Latterterapi d kr Linda Ring Barneridning og terapiridning a og b kr Bjørn Vidar Johansen Opprustning av fotball-løkke b og e kr og Marit Kjos og lekeplass Total søknads sum kr Type tiltaklaktivitet a= tilrettelegging/stimulering for friluftsliv b= lavterskel fysisk aktivitet c= informasjonstiltak/materiell d= kompetansehevende tiltak som fremmer fysisk aktivitet

19 e= utstyr under kr 5000,-

20 Skjervoy kommune Arkivsaknr: 2009/374-4 Arkiv: Saksbehandler: Yngve Volden Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedatd 4/09 Skjervøy Driftsutvalg /09 Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg Bruk og vedlikehold av Engnesveien Vedlegg i Høringsuttalelse fra Solvokiprosjektet 2 Høringsuttalelse fra Omstilling- og utviklingsprosjektet 3 Bruk av Engnesveien 4 Høringsuttalelse 5 Bruk av Engnesveien 6 Bruk og vedlikehold av Engnesveien, Kulturetaten Teknisk sjefs innstilling: Driftsutvalget gjør slikt vedtak: Før det treffes en avgjørelse i saken om bruk og vedlikehold av Engnesveien, ønsker driftsutvalget følgende framgangsmåte i saken: 1. Det avholdes et møte med befaring av veien sommeren 2009 med de berørte parter og eventuelt andre interesserte. Inntil avgjørelse er tatt i saken gjennomføres en restriktiv behandling av nye motorferdseldispensasjoner på Engnesveien. Bakgrunn for saken: Etter engasjement både politisk og ellers ønskes det en sak på bruk og vedlikehold av Engnesveien. Saksopplysninger

21 I møtet den ble det vedtatt i sak 48/08 pkt. 4 følgende: Driftsutvalget ber teknisk sjef om å lage en sak til neste møte vedr. bruk og vedlikehold av Engnesveien. I brev av ble forskjellige lag og foreninger tilskrevet med oppfordring til å gi sin uttalelse vedrørende bruk og vedlikehold av Engnesveien. Frist for tilbakemelding siste dag i Denne fristen har vi ikke tatt så alvorlig slik at de som er kommet etter er med i saken. Det er kommet uttalelse fra 6 forskjellige parter. Sammendrag nedenfor: Omstilhings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune: Bruke veien i turismesammenheng. Det bør skiltes på Engnesområdet slik at historien for Engnes kommer bedre fram. Det bør gjøres noe med at det er overgrodd med skog, spesielt mot sjøsiden. Vennskapsforeninga for Skjervøy og Solovki: Synliggjøre krigshistorien langs veien i form av tavler med innfor fra krigen. Utarbeide brosjyre til bruk i undervisning og turisme. SIK, skigruppa: De ser behov for utvidelse av bredden på veien, til 3,5 meter. Dette ut i fra bredden på ny tråkkemaskin slik at løype kan kjøres opp til Engnes på vinterstid. Motorisert ferdsel ønskes begrenset til et minimum da dette ødelegger løypene. SIK, skiskyttergruppe: Om sommeren bør Engnesveien i sin helhet brukes som natursti/ gangvei/ treningsvei, om vinteren til skiløyper. Veien kan ikke brukes til motorisert ferdsel ut over tråkking av løyper, vinterstid. Transport med bil og firehjulinger har ødelagt mye av veien. Veien bør gjøres bredere for tråkkemaskinen noe som vil føre til bedre plass for skiløyper og piass for gående samtidig. FYSAK: Motorisert ferdsel må begrenses med dispensasjoner innenfor et begrenset tidsrom. Frakt av ved og materialer bør skje vinterstid for å skåne veien mest mulig. Bør brukes av turgåere, sykling, jogging, ski, dvs fri, f sisk, ferdsel for alle. Det bør også legges til rette for gående også vinterstid. Hele veien bør rustes opp. Nytt topp dekke, reparere bruer og breddes ut enkelte partier. Behovet for vedlikehold blir lite med mindre bruk av motorisert ferdsel. Det bør settes bom for å hindre ulovlig kjøring. Motorisert ferdsel bør ikke tillates i helgene og videre begrenses ved nedbør, eller veien når er våt for å minske slitasjen på veien. Troms Fylkeskommune, Kulturetaten: Bruk og vedlikehold bør ta utgangspunkt i menneskers slit og tragedie i nær fortid. Det vil være hensiktsmessig å avholde et møte med lag og foreninger som ønsker å bruke vedlikeholde vegen samt en befaring. Kommunen kan se på muligheten for skjøtsel av kulturminnene på Engnes og i Engnesbukta, som rydding og skilting. Kulturetaten ber om nærmere redegjørelse for den tenkte bruken av veien og ønsker nærmere informasjon om veiens historiske bakgrunn.

22 Vurdering Innspillene som er kommet i saken går på ønske om å tilrettelegge for turisme ved skilting, merking på kart, rydding/ tynning av skog. Dette er tiltak som vil kunne la seg gjennomføre i form av relativt beskjedent behov for midler. Her kan være muligheter for tilskudd fra forskjellige instanser. Det er også henstilt på at motorferdsel må begrenses til et minimum eller kun tillates til løypepreparering. Det er uttrykt bekymring blant de som har gitt sin uttalelse ved at bruk av motorisert ferdsel i stor grad er uheldig for Engnesveien. Man mener at Engnesveien ikke tåler belastningen. Motorisert ferdsel har ikke kulturetaten i fylkeskommunen nevnt i sitt brev og kan være gjenstand for drøfting ved et møte der de berørte lag og foreninger er invitert. Inntil en nærmere mer konkret avgjørelse i hvordan Engnesveien skal brukes skal Skjervøy kommune være meget restriktiv med å tillate bruk av motorkjøretøyer på veien. Utvidelse av vegbredden, nytt toppdekke og rep. av bruer mener saksbehandler må drøftes med kulturetaten. Dette med bakgrunn i den kulturhistoriske verdien veien eventuelt har. Konklusjon: Før driftsutvalget tar endelig stilling til bruk og vedlikehold av Engnesveien bør det avholdes et møte med tilhørende befaring der kulturetaten samtidig fir vurdert veiens historiske verdi og eventuelt hva som kan tillates av tiltak fra deres side. Det avholdes et åpent møte til sommeren der lag og foreninger som har gitt sin uttalelse i saken blir invitert, men det er åpent for alle interesserte å delta. Inntil avgjørelse er tatt i saken gjennomføres en restriktiv behandling av motorferdsel på Engnesveien.

23 9189 Skjervøy kommune Skjervøy Boks 145-G v/ingrid Lønhaug Vennskapsforeninga for Skjervøy og Solovki 26 NO f 2008 Prosjektieder Ingrid Lønhaug Med hilsen slikt prosjekt. Kultunninnevernår i 2009, så det er mulig vi kan søke midler fra Kulturminnefondet til et Hvis det er andre som jobber med de samme ideene, er vi åpne for samarbeid. Det er Skjervøyværinger i sakens anledning. Vi ønsker å samarbeide med historielag, Nord-Troms museum, Solovki museum og gamle skole og turistsammenheng - vi ønsker å f utarbeidet en brosjyre med informasjon om dette som kan brukes bl.a. i fangeleiren, russefangene som bygde veien, kystfortet på Engnes - synliggjøre krigshistorie langs veien ved å f utarbeidet tavler mlinfo fra krigen Våre planer er: Foreninga diskuterte forespørselen vi fikk fra teknisk etat når det gjelder Engnesveien på styremøte Vi har tidligere hatt oppe muligheter i forbindelse med veien også. undervisning. Det vi som forening ønsker å bidra med i forbindelse med veien, er mye knyttet til turisme og Bruk og vedlikehold av Engnesveien. vi Yngve Volden 9189 Skjervøy Teknisk etat Boks 145-G 08/5)3

24 Til: Driftsutvalget v/teknisk etat 08/ / Silja Karisen Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: YkO Notat i Skjervøy kommune Prosjektleder Silja Karisen Med hilsen Omstillings- og utviklingsprosjektet ser for seg, med bakgrunn i gitte innspill, at Engnesveien også på intemett. på sikt blir skiltet og merket som egen tursti på kart som benyttes i reiselivssammenheng, (trengs ikke eget kart) og Engnes er et interessant sted som har stor historisk betydning fra Omstillings- og utviklingsprosjektet har ved flere anledninger fått innspil til at Engnesveien spesielt 2.verdens krig. Det er kommet innspill til at Engnesområdet bør skiltes slik at denne bør benyttes til reiselivssarnmenheng. Engnesveien er enkel å forsere, det er lett å følge veien historien kommer bedre fram. vender mot havet. Dette bør det gjøres noe med. Kanskje skolene, ASVO eller andre kan Videre er det kommet innspill til at det er overgrodd av skog spesielt mot den siden som involveres i dette arbeidet? Bruk og vedlikehold av Engnesveien Omstillings- og utviklingsprosjektet Skjervøy kommune

25 9189 Skjervøy Skjervøy kommune Postboks 145-G E.mzil klar-.nno Tdcfon Skjervøy Bankgiro S6448 Skiskyttergruppe 112 Kopi Skjervøy 1K, hovedlaget Roald Sebergsen GL Med hilsen opphører i sin helhet Dette vil gi både veien og det vakre området en helt annen kulturell og miljømessig verdi. Vi ser positivt pa et initiativ som vil bedre bruken av Engnesveien og at motorisert ferdsel Vedlikehold: kan sees som Skjervøys kanskje fremste turistattraksjon Veien fortsetter videre med sti til benyttes i sin helhet til naturstilgangveiltreningsvei Om vinteren når det er kommet snø benyttes veien til skiløyper, dvs, både som treningsløype og konkurranseløype. Engnesveicn stor historisk og kulturell verdi hvor det fortsatt er etterlatenskaper fra 2 verdenskrig, noe som Skjervøy ik skiskyttergruppe er av den klare formening om at Engnesveien om sommeren må er den mest benyttede turløypa i Skjervøy kommune og er av svært stor betydning både for aktive idrettsutøvere mosjonister og andre I tillegg frer veien til et område som har svært ruten, ikke bare for lokalbefolkningen, men også turister Trollet (Brusen), en rute som er blitt svært populær. Det er svært mange som benytter denne Det som imidlertid må være klart er at veien ikke kan benyttes til motorisert ferdsel ut over som har vært stor de senere år har ødelagt mye av veien Den har fatt dype spor og det blir tråkking av skiløyper omvint&en frïin til Eniiës. TranäénmédSil og andre firehjulinger svært mye gjørme enkelte steder som følge av at vann blir stående i bilsporene. klassiske skispor helt fram til Engnes, samt at det også er plass for fotturister på deler av traceen, om dette styres slik at en unngår kollisjoner mellom skiløpere og fotturister. Veien bør absolutt vedlikeholdes til ovennevnte formål Den bør også gjøres bredere slik at det er mulig å kjøre med tråkkemaskin helt fram til Engnes Å få gjort vegen bredere vil gi veien atskillig større bruksfrekvens vinterstid. Dette kan gi mulighet for tråkking av to Bruk av veien: Vi viser til kopi av brev fra Skjervøy kommune om bruk og vedlikehold av Engnesveien BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ENGNESVEIEN Ducsrcf Vkrd RS Dato içjerv IdrjsIdub

26 Høringsuttalelse om bruk og vedlikehold av Engnesveien Skjervøy FYSAK koordinator i Skjervøy kommune Tif: Mob: Postboks 145 E-post: fysakskjervoy.kommune.no Veien bør rustes opp helt ut til Engnes. -Veien bør f nytt toppdekke. Da veien ble vedlikeholdt for noen år siden, ble det brukt sand fra fjæra. Dette var tydeligvis svært god sand, som har holdt godt på -Veien bør fylles ut og gjøres breiere på enkelte partier. - Bruer som er ødelagte må skiftes ut eller repareres. veien. Vedlikehold. det tilrettelegges for det i andre områder, for eksempel på Kågen, Skattørfjellet eller ferdsel. Kommunen og SIK bør i samarbeid avkiare bruken av veien slik at at alle har på en god måte. Lysløypen til Engnes kjøres opp av frivillige og mange mener den skal være forbeholdt skigåere. Det er absolutt en helsegevinst i at den skal være åpen for fri mulighet for å komme seg ut på tur. Hvis den ikke skal være åpen for fri ferdsel, bør treningstider for ski gruppen og ski-arrangementer. Alles interesser bør kunne ivaretaes Stussnes, med oppkjøring av skispor. Videre regulere bruk av skiløypen i forhold til Vinterstid. Barmarksbruk. datoer, en uke eller et tidsrom i løpet av et år. Turgåing, sykling og jogging m.m. Det vil si fri ferdsel for alle. Motorisert ferdsel på barmark må det søkes om og gis dispensasjon kun innenfor avgrensete tidsrom. For eksempel tidfeste dispensasjonen innenfor en eller flere Dispensasjon til for eksempel vedkjøring og frakt av material og annet utstyr kan også foregå på vinterstid med scooter for å skåne veien mest mulig. begrenses. Motorisert ferdsel bør kun benyttes når veien er tørr og slitasjen på veien kan arsak til at veien blir slitt og dårlig, særlig motorisert ferdsel på barmark. Det er svært viktig at Engnesveien blir godt ivaretatt. Dette er en vei som blir mye benyttet som turområde hele året og det er mye kulturminner langs veien. Motorisert ferdsel er en klar bruk og vedlikehold av Engnesveien. Arbeidsgruppen for FYSAK har i siste møte, 7.januar i år, kommet med følgende uttalelse om Skjervøy,

27 Hvis kommunen praktiserer en streng bruk av motorisert ferdsel på veien, tror vi behovet for vedlikehold blir lite. Vi anser at vedlikeholdet er kommunens ansvar fordi det er kommunen som gir lov til bruk av veien. I den grad at noen grupper belaster veien unødig, bør det inngås særskilte avtaler om vedlikehold. Ellers synes vi at kommunen bør appellere til dugnadsånden i Bygda når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Vi i FYSAK har registrert at det kjøres mye på veien. Om sommeren biler, fir(seks)hjulinger og mopeder, om vinteren med snøscooter. For å forebygge mye motorisert ferdsel på veien, må kommunen være streng med å gi dispensasjoner. Videre foreslår vi å sette opp bom for a lede til parkering på parkeringsplassene ved kirkegården og nedenfor gressbanen. Gruppen har også et konkret forslag til hvor en bom kan settes opp for å hindre mopedkjøring til Erigenes. De som har dispensasjon til å kjøre, rar tilgang til nøkkel. Det bør ikke være lov med motorisert ferdsel i helger og spesielt søndager, da det er mye folk ute på tur. Videre bør det være begrensninger når det er mye nedbør fordi det da blir sporete og større slitasje på veien. For arbeidsgruppen i FYSAK Rita Mathiesen FYSAK koordinator i Skjervøy kommune Postboks Skjervøy Tif: Mob: E-post: fysakskjervoy.kommune.no

28 Skjervøy 1K Skigruppa Postboks ;4:, 9189 Skjervøy Skjervøy Skjervøy kommune Teknisk etat postboks 145-G 9189 Skjervøy Bruk og vedlikehold av Engnesveien. Viser til deres brev av vedr. bruk og vedlikehold av Engnesveien. SIK skigruppa er en av de største brukere av Engnesveien både vinter og sommerstid. Den lengste delen av lysløypa følger denne veien. Vinterstid har dette vært det sikreste og mest stabile treningsområde hva snø og værforhold angår. Skigruppa ser derfor positivt på at det igangsettes et arbeid for å vedlikeholde denne veien. I forbindelse med investering i ny tråkkemaskin ser vi at det er behov for utvidelse av bredden på veien. Selv om vi har kjøpt i den minste maskinen på markedet så blir veien for smal. Det trenges en utvidelse til 3,5m bredde for at vi skal kunne kjøre opp løype med nymaskin. Videre ser vi også at det foregår en del motorisert ferdsel etter veien. En del av denne trafikken er det etter det vi forstår gitt dispensasjon for fra kommunen. Skigruppa ønsker at dette begrenses til et minimum da det ødelegger løypene våre. Skulle det være behov for ytterligere opplysninger ber vi om å bli kontaktet. Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid i saken. :;7

29 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Ku Itu retaten Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY Vår ref.: 06/ Lepenr.: 2465/09 Saksbehandler: Harald G. Johnsen Tif. dfr.innvalg: Arkiv: 140&18 KPLAN Deres ref.: Dato: SKJERVØY KOMMUNE - SKOGSVEI BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ENGNESVEIEN Vi viser til brev av og telefonsamtale med Yngve Volden Iht til opplysninger fra kommunen er Engnesvegen bygd av russiske krigsfanger under 2. verdenskrig. Den er slik et vitnesbyrd om menneskers slit og tragedie i nær fortid. Bruk og vedlikehold bør ta utgangspunkt i dette. I samtale ned Yngve Volden har kommet fram til at det vil være hensilctsmessig å avholde et møte og gjennomfre en befaring til sommeren, med kommune, lag og foreninger som ønsker å bruke-vedlikeholde vegen tilstede. I løpet av tiden fram mot dette, ber vi om en nærmere redegjørelse for den tenkte bruken av vegen, slik at vi er best mulig forberedt. Dersom kommunen kjenner til skriftlige arbeider eller annen nærmere informasjon om bakgrunnen for vegen, er vi takknemlige for opplysninger om dette. Engnesvegen er en nye brukt turstiveg om sommeren. Kommunen kan også se på mulighetene for skjøtsel av kulturminnene på Engneset og Engnesbukta, som rydding og skiltinformasjon. Nå vi kjenner nærmere til mulige tiltak, vil vi samtidig vurdere om de vil berøre eventuelle hittil ukjente automatisk freda kulturminner Med vennlig hilsen Anne-Karine Sandmo Fylkeskonservator Harald G. Johnsen Konservator I arkeolog Kopi til: Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms. Beseksadresse Strandveieri 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Intemettadresse Org.nr. NO

Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet

Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet Skjervøy kommune Møtebok Formannskapet Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyresalen 12.11.2008 9:30 Møteleder Roy Waage Møtende medlemmer 1 Roy Waage KP 2 Helge Andersen KRF 3 Ørjan Albrigtsen KP 4 Thor

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Referat. Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni Klokken Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen. Godkjenningskjenningssaker

Referat. Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni Klokken Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen. Godkjenningskjenningssaker Referat Styremøte i Nord-Troms Museum Tid:16. juni 2008. Klokken 11.00 Sted: Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen Tilstede: Asle Tveitnes Åshild Simonsen (meldt frafall 16/6-08) Elin Kaasen Guri Isaksen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010

Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Møteinnkalling til Seriøse tingtang dagen 24.november 2010 Til valgte representanter i Barn og unges kommunestyre i Nordreisa Til rektorer v/storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Referat 13. oktober 2008

Referat 13. oktober 2008 Referat 13. oktober 2008 Asle Tveitnes Elin Kaasen Elna Karlsen (meldt frafall) Carl Johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen (meldt frafall) Åshild Simonsen Guri Isaksen Referent. Nina Einevoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00 11:15 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar M Wahlgren Leder

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.12.2006 Tidspunkt: 11:00 Saksnr PS 38/06 PS 39/06 PS 40/06 Innhold Godtgjørelse til ordføreren *

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Lars Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-97 Saksbehandler: Lars Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08.06.2017 Hovedutvalg for utmark og næring 27.09.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Internasjonalt råd Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:15

Skjervøy kommune Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:15 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 10:15 TEMA: FYSAK - ARBEIDET I KOMMUNEN Saksnr Innhold PS 055/08 Ordføreren orienterer PS 056/08

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, KUN Politiske saker Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:05-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem. SP Karoline Olaussen. Medlem

Møteprotokoll. Medlem. SP Karoline Olaussen. Medlem Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:25 10:10 Sak 15/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.08.2014 N-273 13/17073 14/147813 Saksbehandler: Terje Johannessen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: 1. etasje rådhuset, Lyngseidet Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Liv Solberg perm kl

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Referat 9. februar 2009. Olderdalen. Tilstedet: Asle Tveitnes Elin Kaasen Carl johan Bentsen Solveig Bråstad Ole Anton Teigen Åshild Simonsen Guri Isaksen (meldt frafall) Elna karlsen Referent: Nina Einevoll

Detaljer