Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaardsgate 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaardsgate 29"

Transkript

1 Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaardsgate 29 Velkommen til sameiermøte 2015! Sameiermøtet er sameiets høyeste organ og avholdes en gang pr. år. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014, samt andre saker som skal behandles på sameiermøtet. Møtet gir eierne anledning til å velge representanter til styret som skal forvalte deres bomiljø, og til å delta i viktige diskusjoner og beslutninger om forhold som angår alle som bor i sameiet. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Hver seksjon har én stemme. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen. Du vil få utlevert et nummerskilt som tilsvarer ditt seksjonsnummer. Dette nummerskiltet er ditt stemmetegn. Hvis du benytter deg av fullmektig, må ferdig utfylt og signert fullmakt leveres i tillegg til registreringsblanketten. Du vil da få utdelt nummerskilt også for den/de seksjonen(e) du er fullmektig for. Forslag Forslag til nye saker kan ikke fremmes på møtet. Forslag til alternative vedtak kan fremmes på møtet. Forslag på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling («benkeforslag»), kan fremmes på møtet. Vedtak Vedtak fattes normalt med alminnelig flertall, dvs. flertall av de avgitte stemmer. Avholdende / blanke stemmer regnes som ikke avgitt (jf. eierseksjonslovens 37). Informasjonsmøte etter ordinært sameiermøte Etter sameiermøtet inviterer styret til uformelt informasjonsmøte, hvor seksjonseierne kan få svar på spørsmål om styrets arbeid og pågående saker. Det er ingen særskilt agenda for informasjonsmøtet. Vel møtt! Styret

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2015 Ordinært sameiermøte i Sameiet Bjerregaardsgate 29 avholdes 28. mai 2015 kl i Markus Menighetshus, Schwensens gate 15 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av antall stemmeberettigete C) Valg av referent og minst én seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 2. ÅRSBERETNING FOR 2014 Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas og årets resultat overføres til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret for 2015 utbetales med totalt kr RØRFORNYINGSPROSJEKTET: VALG AV TEKNISK LØSNING 6. PARKERING AV MOTORSYKKEL/MOPED I GÅRDEN 7. INNKOMNE FORSLAG 7.1 Merete Kjærnli: Forslag om fjerning av svalereir i bakgården 8. VALG AV TILLITSVALGTE 8.1 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 8.2 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 8.3 Valg av valgkomité Oslo, 20. mai 2015 Styret i Sameiet Bjerregaardsgate 29 Hege Imerslund/s/ Margrethe Aaby/s/ André Langseth/s/ Jon Ole Whist/s/ Anders Blix/s/

3 2. ÅRSBERETNING 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hege Imerslund Margrethe Aaby Anders Blix Andre Langseth Jon Ole Whist Bjerregaardsgate 29 C Bjerregaardsgate 29 F Bjerregaardsgate 29 J Bjerregaardsgate 29 F Bjerregaardsgate 29 D Varamedlem Varamedlem Alexander Leborg Anders Mikkelsen Bjerregaardsgate 29 C Bjerregaardsgate 29 G Valgkomiteen Mette Tollefsrud Erik Loland Vangsnes Signe Sundt Rasmussen Grøntkomiteen Ragnhild Sved Karin Opsahl Ilja Hendel Rosa Marie Blix Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 102 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 4 St. Hanshaugen i Oslo kommune. Adresse Bjerregaards Gate 29 A-K Gårds-og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 Styrets beretning 2014 Styremøter Styret har hatt 9 møter i 2014, i tillegg til løpende kontakt pr. epost for oppfølging av pågående saker. Sameiets nettsider; kommunikasjon med seksjonseierne Sameiets nettsider er omorganisert, og styret har opprettet domenet bjerra29.no. En epostvarslingstjeneste for nyheter og oppdateringer, som sameierne kan abonnere på, er opprettet. Oppslag i oppgangene og og brev via OBOS ble også benyttet for særlig viktig informasjon. Sameiets Facebook-gruppe er ikke benyttet til kommunikasjon fra styret. Styret har sendt ut to nyhetsbrev i 2014 (august og desember). HMS/internkontroll Brannvarslingsanlegg Styret har også i 2014 videreført fokuset på brannvern i sameiet. Det er installert nytt felles brannvarslingsanlegg i alle seksjoner og fellesarealer. Det nye anlegget løser ut for både røykog varmeutvikling, og varsler i alle leiligheter pr. oppgang med både lyd- og lyssignal. Pipeløp Enkelte sameiere har gjort oppmerksom på røykinnsig i leilighetene. Undersøkelser har vært gjort, men det har så langt ikke med sikkerhet kunnet fastslås at utette piper er årsaken til innsiget. Tidligere fyringsforbud har derfor vært opprettholdt i Bygningstekniske utbedringer Soil- og avløpsrør, oppgradering Arbeidet med forberedelser til oppgradering av avløp og soilrør har fortsatt i I løpet av høsten ble det inngått avtale med OBOS Prosjekt om prosjektledelse for anbudsprosess og gjennomføring. Befaringer og innhenting av anbud starter over nyttår Boring av friskluftsventiler i loftsleiligheter Ytterligere to loftsleiligheter har fått boret friskluftsventiler i 2014 (øvrige ventiler ble montert i 2013), jf. tidligere sak om kondens i takkonstruksjonen i loftsleilighetene som medførte avleiringer og sotflekker i himlingene. Sirkulasjonspumper skiftet Sirkulasjonspumpe for varmt forbruksvann samt sirkulasjonspumpe for radiatorvann er skiftet ut. Betongrehabilitering i kjellere Skaderapport fra OBOS Prosjekt 2013 er fulgt opp, tiltak gjennomført som anbefalt. Takrenner, skader og lekkasjer Enkelte mindre skader og lekkasjer er oppdaget i løpet av Styret har ikke funnet hensiktmessig å iverksette tiltak foreløpig. Forholdene vurderes fortløpende.

5 Forsikringssaker Sameiet hadde i 2014 tre forsikringssaker, samtlige gjaldt rørskader og lekkasje-/ vannskader som følge av disse. Styret har vurdert fortløpende hvorvidt skadene som oppstår bør tas over forsikringen, i lys av at økt skadeomfang fører til premieøkning. Etterbestilling av nye vinduer Mange seksjonseiere har etterbestilt nye vinduer også i Sameierne bekoster selv utskifting og vedlikehold av egne vinduer. Støtte til utskifting av sluk og rehabilitering av rør Sameiets ordning med delvis refusjon av utgifter til utskifting av originale sluk ble avviklet 1. februar Refusjon ble i 2014 gitt til 1 seksjonseier som hadde søkt innen fristens utløp. Andre saker Nytt sykkelstativ Nytt to-etasjers sykkelstativ er montert i porten ved oppgang J, for å avhjelpe plassmangel for sykkelparkering. Parkering av MC i gårdsrommet Ordningen med parkeringstillatelse for MC mellom oppgang J og K er en prøveordning, vedtatt av sameiermøtet i Styret besluttet i 2014 å merke parkeringsfeltet, for å unngå at MCparkering sperrer inngangen til vaktmesterboden. Etter oppmerkingen har det vært noe diskusjon rundt hva som er den mest hensiktsmessige ordning for parkering av MC. Styret besluttet derfor å sette parkering for motorsykkel på dagsorden for sameiermøtet i 2015, med tanke på en ny varig ordning. Ny fellesavtale om kabel-tv og internett inngått med Get I tråd med vedtak fattet på ordinært sameiermøte i 2014, har styret fremforhandlet og inngått avtale med Get, som i tillegg til tv-tjenester inkluderer en kollektiv avtale om internett. Dugnad Den årlige vårdugnaden ble gjennomført 6. mai. Fellesarealene ble ryddet for skrot, kjeller og loft ble kostet. Containere til ulike avfallstyper ble satt ut. Ljan skoles musikkorps hentet brukbare gjenstander til loppemarked. Oppmøtet ble ansett som godt. Julegrantenning Julegrantenning med gløgg og pepperkaker ble arrangert søndag 30. november. Julemiddag for styret og grøntkomiteen Det ble avholdt julemiddag for styret og grøntkomiteen 25. november på Brasserie France.

6 Kommentarer til årsregnskap 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak eget brensels underregnskap. Se note 16. Andre inntekter består i hovedsak av etterfakturering av grunnfelleskostnader. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak overgang til nye regnskapsprinsipper. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiet hadde pr arbeidskapital på kr Styret har iverksatt tiltak for å gi positiv arbeidskapital i Tiltakene innebærer en økning av felleskostnader på 15 % fra og med mars I forbindelse med valg av finansieringsløsning for rørrehabiliteringsprosjektet vil nivået for felleskostnader bli vurdert på nytt, sett i sammenheng med størrelsen på låneopptak samt eventuell innhenting av ekstraordinære innbetalinger i den forbindelse. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 Kommentarer til budsjett 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter rør rehabilitering. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i sameiet. Lån Bjerregaardsgate 29 Sameie har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 15% økning av felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Bjerregaardsgate 29 Sameie Hege Imerslund/s/ Margrethe Aaby/s/ Anders Blix/s/ Andre Langseth/s/ Jon Ole Whist/s/

8

9

10 BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

11 EIENDELER BALANSE Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter Energi som avregnes SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE HEGE IMERSLUND/s/ MARGRETHE AABY/s/ ANDERS BLIX/s/ ANDRE LANGSETH/s/ JON OLE WHIST/s/

12 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Techem - angående feil avregning 269 Viderefakturering av egenandel Etterfakturering av grunnfelleskostnader jf. årsmøtevedtak Korrigeringer på reskontro 126 Viderefakturering av utgifter til vannlekasje SUM ANDRE INNTEKTER

13 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 673, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel Forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Skadedyrarbeid/ soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -340 Driftsmateriell -260 Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte -673 Andre kontorkostnader -807 Telefon, annet Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter av lån i OBOS-banken (lån 1) Renter av lån i OBOS-banken (lån 2) Renter av lån i OBOS-banken (lån 3) Gebyr i OBOS-banken Andre rentekostnader -465 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Anticimex, forskuddsbetalt tom (blir kostnadsført i 2015) OBOS skadeforsikring as, forskuddsbetalt tom (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

15 . NOTE: 14 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken (lån 1) Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 5,30%. Løpetiden er 10 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken (lån 2) Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 5,30%. Løpetiden er 7 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken (lån 3) Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 5,40%. Løpetiden er 5 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

16 NOTE: 16 ENERGI SOM AVREGNES Innkrevd akonto Avregning Diverse/korreksjoner Innkjøp av olje Elektrisk energi Administrasjonsgebyr Techem SUM ENERGI SOM AVREGNES

17 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Styret foreslår at godtgjørelse til styret for 2015 utbetales med totalt kr RØRFORNYINGSPROSJEKTET: VALG AV TEKNISK LØSNING Sammendrag: I januar 2015 engasjerte styret OBOS Prosjekt AS til å foreta en befaring av alle leiligheter og starte arbeidet med å innhente anbud på gjennomføring av prosjektet i henhold til vedtak på ekstraordinært sameiermøte i april Befaring i alle leiligheter er et viktig tiltak for å sikre at entreprenører som gir tilbud på arbeidene kostnadsberegner disse riktig, og ble gjennomført i februar og mars Befaringene ble også utført for å kartlegge eksisterende tekniske løsninger, samt å skaffe oversikt over tilstanden på alle bad, wc-rom og kjøkken. Befaringene ga også kunnskap om hvor mange seksjoner som har byttet ut originale sluk og modernisert badene. Befaringene avdekket i tillegg at rørenes posisjon åpner for alternative tekniske løsninger, som i følge OBOS Prosjekt vil være både enklere å utføre rent teknisk, samt gi bedre ressursutnyttelse i et kost-/nytte-perspektiv, med hensyn til rørenes levetid. Tidligere forundersøkelser innbefattet kun stikkprøvekontroll av rørenes posisjoner i et titalls leiligheter, og var ikke av et format som kunne avdekke disse forholdene, delvis pga. nedsenkede himlinger samt at originale tegninger ikke er tilstrekkelig detaljerte. Styret har konkludert med at den nye kunnskapen som befaringene har medført, ser ut til å legge til rette for bedre tekniske løsninger for rørfornyingsprosjektet enn den som allerede er vedtatt. I korthet går begge de nye alternativene ut på at samtlige rør skiftes ut i stedet for rehabilitering ( strømpeløsning ) på bad, som vedtatt i Kostnadene ved det forslaget styret anbefaler, vil ikke overstige den allerede vedtatte kostnadsramme. Styret presenterer her de to alternative mulighetene i form av to reelle forslag til vedtak. Det henvises for øvrig til vedlagte rapport og anbefaling fra OBOS Prosjekt i saken, samt utsendt informasjon i forkant av informasjonsmøte for seksjonseierne avholdt 4. mai Det henvises også til referat fra ekstraordinært sameiermøte 10. juni Alle dokumenter kan leses og lastes ned på under Vedlegg: Rapport fra OBOS prosjekt mai 2015: «Sammenstilling befaringer». Alternative tekniske løsninger for rørfornyingsprosjekt i sameiet Se vedlagte rapport fra OBOS prosjekt for nærmere beskrivelse.

18 Alternativ A Skifte alle vann- og avløpsrør i alle våtrom (med felleslåneopptak) Skifte alt av vann- og avløpsrør i sameiet i stedet for å renovere avløpsrør («strømping») for wc/bad og etablering av nye stigerør i trapperom. Renovere toalettrom fullt og helt med ny avløpstamme og nye stigerør for sirkulasjon og varmt forbruksvann, nye overflater på golv, tak og vegger Legge opp vann og avløp for egen servant (selve servanten/innredning blir tilvalg), samt at de som har slikt får dette de- og remontert) på wc-rom Etablere vegghengt wc med fordelerskap for rør-i-rør-system i vegg over vegghengt wc (løsning tilpasses der det er slikt system i dag) Etablere nye baderom, samtidig som man «sparer» renoverte bad av godkjent standard. Dette er teknisk mulig grunnet stammeplassering og hvordan rørføring fra sluk kommer inn på stamme på wc-rom. Den besparelsen sameiet får ved at enkelte bad kan «spares», tilfaller seksjonseiere med nytt bad (av godkjent standard). Seksjonseier får samme økning i felleskostnadene som øvrige (dvs. at alle får samme ytelse fra felleskapet). Loftsleiligheter tilkoples felles varmt tappevann (beredere fjernes eller beholdes dersom eier ønsker dette) Fordel: absolutt alle originale vann og avløpsrør blir skiftet ut Estimert kostnad pr. seksjon: Alternativ B Skifte vann- og avløpsrør i wc-rom, med bad som frivillig tilvalg (eier finansierer selv eventuell rehabilitering av bad) Som alternativ A, men badene rehabiliteres ikke i regi av sameiet. Dvs. at vann og avløp på kjøkken skiftes og at det blir komplett nye avløpstammer og stigerør som i alternativ A, i toalettrommet. Man får da en overgang mellom originalt/nyere rør i tak på baderommene. Løsningen innebærer at himlingen i bad må åpnes for å få koplet sammen nytt avløpsrør og det røret som i dag kommet ut på undersiden av baderomsgolvet. Den enkelte eier vil kunne bestille modernisering av bad som et frivillig tilvalg, direkte med den valgte entreprenøren. Seksjonseier må selv ordne finansiering av eventuell badmoderniseringen. Ulempe i forhold til alternativ A: eventuelle originale sluk og et kort originalt avløpsrør fra sluk ned til undersiden av etasjeskilleren blir stående dersom eier ikke bestiller nytt bad som tilvalg. NB:Dersom gjenstående rør/sluk er i dårlig forfatning vil eier kunne få pålegg om utbedring/utskiftning, og må selv bære tilleggskostnadene ved dette. Estimert kostnad pr. seksjon:

19 Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å iverksette røroppgradering i tråd med alternativ B, dersom de reelle kostnadene som framkommer i anbudsprosessen ikke i vesentlig grad overstiger den skisserte kostnadsrammen på kr pr. seksjon. Styret gis fullmakt til å vurdere hva som er vesentlig. Styret gis også fullmakt til å oppta nødvendig lån på vegne av sameiet, for fullfinansiering av prosjektet innenfor de vedtatte kostnadsrammer. 6. PARKERING AV MC/MOPED I GÅRDEN Saken fremmes av styret. Beskrivelse av saken: Ordningen med parkeringstillatelse i bakgården for MC mellom oppgang J og K er en prøveordning, vedtatt av sameiermøtet i Styret besluttet i 2014 å merke parkeringsfeltet, blant annet for å unngå at MC-parkering sperrer inngangen til vaktmesterboden. Etter oppmerkingen har det vært noe diskusjon med MC-eierne om hva som er den mest hensiktsmessige ordning for parkering av MC, samt at styret har mottatt enkelte klager på bøtelegging ved parkering utenfor merket felt. Styret besluttet å sette parkering for motorsykkel på dagsorden for sameiermøtet, slik at alle som har synspunkter kan komme med innspill, og dagens prøveordning forhåpentlig erstattes av et ordinært vedtak. Hovedspørsmålet i saken er hvorvidt parkering av MC i det hele tatt skal være tillatt i bakgården. Styret ønsker å la seksjonseierne avgjøre dette på fritt grunnlag. Dersom sameiermøtet avgjør at det fortsatt skal være tillatt å parkere MC i gården, ønsker styret tillit og fullmakt til utforming av retningslinjene for slik parkering. På denne måten kan det skje en fortløpende tilpasning etter behov og erfaringer. Det er uansett til enhver tid styrets ansvar å ivareta overordnet sikkerhet og praktiske hensyn for ferdsel i bakgården. Flere momenter kan tas i betraktning ved vurdering av saken. MC-parkering i gården har vært tillatt i 6 år og kan dermed sies å være en innarbeidet ordning, og lite kontroversiell i den forstand at den ikke har vært foreslått opphevet i løpet av denne perioden. Det sittende styret har ikke mottatt klager på parkeringsordningen bortsett fra ved sperring av vaktmesterboden. Dette ble løst ved oppmerking av feltet. Forhold ved ordningen som kan oppleves som ulemper er støy ved inn- og utkjøring, at den tar opp plass i et fra før trangt gårdsrom samt at parkerte kjøretøy kan tenkes å utgjøre en fare for barns sikkerhet. Da styret ikke har en samlet og enhetlig oppfatning om hvilke argumenter som veier tyngst, fremmes følgende alternativ for sameiermøtet på lik linje: a) Prøveordningen avvikles og parkering av MC i bakgården er ikke lenger tillatt. b) Prøveordningen erstattes av en permanent ordning hvor parkering av MC er tillatt. Styret gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for ordningen.

20 7. INNKOMNE FORSLAG 7.1 Fjerning av svalereir Saken fremmes av Merete Kjærnli. Beskrivelse av saken: «I vår innergård har vi i dag mange svalereder, og det er hyggelig med svaler på sommerhalvåret. Det som imidlertid IKKE er hyggelig er at disse redene huser flust av fuglelopper. Det fikk vi erfare i fjor da vi hadde vinduene åpne. Ikke alle reagerer på fugleloppebitt, men jeg har nå utviklet allergi mot fugleloppebitt etter å bli invadert av masse lopper i fjor høst. Disse bittene klødde da over 6 mnd. etter bittet. Ingen vil vel ha parasitter inn i leilighetene sine.» Forslag til vedtak fra forslagsstiller: Svalereder blir fjernet på forsvarlig tidspunk ift svalenes hekketid. Netting blir satt opp slik at fugler ikke kan hekke i vår innergård lenger. Styrets merknad og innstilling: Det er ikke framlagt dokumentasjon på at det faktisk dreier seg om fuglelopper. Tiltaket innebærer i lys av dette uforholdsmessige kostnader. Styret foreslår at forslaget avvises.

21 8. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteens innstilling: 8.1 Styret Styreleder: Hege Imerslund ikke på valg Styremedlem: André Langseth ikke på valg Styremedlem: Anders Blix ikke på valg Styremedlem: Margrethe Aaby Gjenvalg 2 år Styremedlem: Soner Yildirim ny 2 år 8.2 Varamedlemmer Varamedlem: Alexander Leborg Gjenvalg 2 år Varamedlem: Ilja Hendel ny 2 år 8.3 Valgkomité Medlem Wenche Nag ny 1 år Medlem Steffen Sørum ny 1 år Medlem Mette Tollefsrud ny 1 år Valgkomiteen har bestått av: Signe Sundt Rasmussen Mette Tollefsrud Erik Loland Vangsnes

22 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21. mars Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 218 bnr. 67 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art. 2 Organisering av sameiet Sameiet består av 98 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. 3 Rettslig råderett Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven 25.

23 Erverver og leietaker av seksjon skal godkjennes av styret før overtakelse. Godkjennelse kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. Før godkjennelse kan gis, må søkeren skriftlig ha erklært seg innforstått med sameiets vedtekter og bestemmelser gitt i medhold av disse, herunder fastsatte ordens- og vedlikeholdsregler. Styret skal godkjenne enhver form for forretningsvirksomhet i næringsseksjonene, slik at man sikrer at driften ikke er til sjenanse for gårdens beboere. 4 Rett til bruk Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven 13 annet ledd. 5 Husordensregler Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

24 6 Bygningsmessige arbeider Ledning, rør o.l. nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 7 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Styret fastsetter akontobeløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. De månedlige akontobeløp skal fastsettes slik at sameiet legger seg opp en rimelig reserve til dekning av ekstraordinære utgifter. 8 Vedlikehold Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vannog avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Unnlater sameier å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller avverge ulemper, skal sameier gi styret adgang til bruksenheten for å foreta ettersyn, installasjoner og reparasjoner når det er nødvendig av hensyn til de øvrige brukerne. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar.

25 9 Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. eierseksjonsloven Styret Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og inntil fire andre medlemmer samt inntil to varamedlemmer. Styreleder velges særskilt for to år. Tjenestetiden for styremedlemmer og varamedlem er to år, dog med ett års forskyvning slik at to medlemmer står til valg hvert år. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. I felles anliggender forpliktes sameiet ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

26 11 Sameiermøtet Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som tilsammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet bestemt angi de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle: styrets årsberetning styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning valg av styremedlemmer, som velges av og blant de som bor i gården valg av revisor. I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Foruten eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

27 12 Forretningsfører Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner 41. Styret kan gi forretningsfører fullmakt til å forplikte sameierne i saker som hører inn under den daglige drift. 13 Mindretallsvern Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 14 Regnskap og revisjon Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av revisor valgt på sameiermøtet. 15 Endringer i vedtektene Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav. 16 Generelle plikter Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Oslo,

28 S 5251 Bjerregårdsgate 29 Sameie V/OBOS Eiendomsforvaltning AS Pb St. Olavs plass 0129 Oslo ERKLÆRING OM MOTTAK AV VEDTEKTER MED VEDLEGG Undertegnede og som kjøper/kjøpere av leilighet i Bjerregårdsgate 29 Sameie med betegnelse gnr.:, bnr.:, snr.: i Oslo kommune erklærer herved jeg/vi at sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler er mottatt og lest. den, Sted Dato Signatur kjøper Signatur kjøper

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie

Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Til seksjonseierne i Hoslebygg Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum)

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) 1 Birkelunden Boligsameie(bærum) Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie 1 Hundsund I Boligsameie Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 1 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer