DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013"

Transkript

1 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 19:30 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP 2012 A Årsregnskapet for 2012 B Disponering av årets resultat C Revisjonsberetning 4. PLANER OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR, HERUNDER FASTSETTELSE AV MEDLEMMENES BIDRAG A Orientering om budsjett for 2013 B Fastsettelse av medlemskontingent for GODTGJØRELSER A Styret kr ,- 6. FORSLAG A Forslag fra styret om vedtektsendring: Garasjeeiernes plikter ved renhold B Forslag fra styret om vedtektsendring: Bruk og tilgang til i videoovervåking C Forslag fra Sigurd Fredeng om bruk av parkeringsplasser m.m. D Forslag fra Roger K. Kristiansen om ending av avtale med Euro Park E Forslag fra Werner W. Dallawara om tiltak for å hindre uvedkommende i anlegget 7. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 1 år B Valg av nestleder for 1 år C Valg av minst ett styremedlem for 1 år D Valg av minst 3 varamedlemmer for 1 år Oslo, 13. mars 2013 I styret for De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Jan Mehlum Per-Gunnar Kung Skotåm Svein Steinfeld Jervell

2 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning 2012 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE ÅRSBERETNING TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Per-Gunnar Kung Skotåm Bygg 13 Styremedlem: Jan Mehlum Bygg 8 Styremedlem: Britt Merete Flyum Bygg 11 VARAMEDLEMMER: 1.Varamedlem: Svein Steinfeld Jervell Bygg 13 2.Varamedlem: Daniel M. Coll Bygg 8 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av BDO AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING De nye Grønlandskvartalene garasjesameie er et tingsrettslig sameie med beliggenhet i Oslo. Sameiet består av 318 andeler, hvor alle har tilknytning til en parkeringsplass. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær i Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Det finnes p.t. ingen ansatte. Styret består av to menn og en kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. YTRE MILJØ Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET Side 1 av 5

3 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning 2012 Styreleder kan nås på telefon og e-post VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Thomas Andersen AS. Vaktmesterens navn er Ronny Gilstad og kan treffes på tlf: eller e-post: Vaktmester ivaretar oppgavene knyttet til løpende vedlikehold m.m. RENGJØRING Styret i Garasjesameiet har vedtatt følgende datoer for rengjøring: 22 april 2013 rengjøres plassene 1-4, 42-49, april 2013 rengjøres plassene 5-41, , P 001-P april 2013 rengjøres plassene P 025- P april 2014 rengjøres plassene 1-4, 42-49, april 2014 rengjøres plassene 5-41, , P 001-P april 2014 rengjøres plassene P 025- P 0131 Eiere og brukere av parkeringsplassene bes om å notere datoene og flytte bilen i forbindelse med rengjøring. VAKT- OG SIKKERHETSTJENESTE Sameiet har ikke hatt avtale om vakthold i NØKLER Systemnøkler til garasjeport bestilles av OBF ved å sende e-post til Det er kun hjemmelshaver til garasje som kan bestille nøkler. CARPORTÅPNER Mobiltelefon kan brukes som carportåpner ved å registrere seg på hjemmesiden til Mobile Gate Control Services, Dette er et supplement til nøkkel/ carportåpner og betales av den enkelte bruker direkte. Ordningen administreres av MGCS, som er avhengig av oppdaterte lister over eiere av p-plasser for å ivareta sikkerheten. Styret anbefaler bruk av mobiltelefon som carportåpner. Fjernkontroll til portene i Rubina Ranas gate og Platous gate må bestilles gjennom egne leverandører. Fjernkontroll til porten i Rubina Ranas gate kan kjøpes Crawford ved å sende bestilling pr e-post til eller pr telefon: , og samtidig oppgi kontaktinformasjon. Modellen skal være K Åpner blir da sendt i oppkrav. Fjernkontroll til porten i Platous gate kan kjøpes hos Hörmann ved å sende en bestilling pr e-post til eller pr telefon 09920, og samtidig oppgi kontaktinformasjon. Åpner vil da bli sendt i oppkrav. Side 2 av 5

4 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning 2012 Det er attraktivt å stjele fjernkontrollene, så disse bør derfor ikke ligge synlig i bilen. FORKJØPSRETT Beboere tilknyttet De nye Grønlandskvartalene har forkjøpsrett ved overdragelser, så fremt parkeringsplassen ikke følger leiligheten, jf vedtektenes 6.1 HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i sameiet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må garasjesameiet ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i seksjonene. Styret er i prosess med å vurdere utarbeidelse av HMS-plan. Dette må jobbes videre med i neste periode. Brannvernforskriften tilsier at brannvernutstyr skal testes årlig. 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i forsikringsselskapet W. R. Berkley Insurance Norway NUF under polisenummer Oppstår skade i garasjeanlegget, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt deretter OBF på telefon og opplys om skaden. De enkelte gjenstander og kjøretøy er ikke dekket under forsikringen. 5. OVERDRAGELSER AV GARASJEPLASSER Det ble i 2012 gjennomført overdragelser av 33 garasjeplasser. 6. STYRETS ARBEID Styret har i løpet av denne styreperioden behandlet saker innenfor følgende områder: Oppdatere etterslep på renhold og vedlikehold. Vifter og pumper rengjort og sjekket. Det var våren 2012 en grundig tørrfeing av garasjeanlegget kombinert Side 3 av 5

5 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning 2012 med støvsuging av røropplegg, kabelbroer og gesimser, Høsten 2012 ble det gjennomført en våtfeeing og spyling av garasjen samt spyling av vegger. Etter opptørking ble det gjennomført en reoppmerking av garasjearealene. Det er anskaffet ny server og 3 nye kameraer til overvåkingsystemet. Dette fungerer nå tilfredstillende. For å bedre arbeidsbetingelsene for serverne er det installert bedre ventilasjon på serverrommet. En evakueringsjakt som var forurenset av ubudne gjester er sanert og desinfisert. Tilgangsproblematikken rundt denne må sees i forbindelse med brannvernberedskapsspørsmålene som behandles under punkt. 7. Skader i bygg ved nedkjøring Platous gate er utbedret 2 ganger. Det er anskaffet 2 lukkede oppslagstavler, en ved hver port for utelukkende styreinformasjon. Ved hver trappeoppgang til byggene er det montert opphengslister for info fra garasjestyret, samt info fra byggene til sine beboere. Disse kan også benyttes av beboere for bekjentgjøring av salg/utleie av garasjeplass o.a. Slike oppslag må derimot vike om styrene har behov for opphengsplass. Som omtalt foran er tidspunkt for rengjøring i garasjen allerede nå bestemt og informert om. Det gjør det lettere for eiere og leiere å holde seg informert og planlegge nødvendig flytting i forbindelse med renhold. Styret fremmer et forslag til vedtektene som understreker eier/bruker av plassen sitt ansvar for å holde seg informert samt flytte kjøretøyet når nødvendig. 7. SAMEIETS UTFORDRINGER Sameiets utfordringer omhandler følgende områder: Brannvernberedskap. Garasjeanlegget har egne brannvernløsninger. Samtidig er brannvernløsninger for noen av byggene integrert med garasjeanlegget. Dette gjelder både varsling, overrisling, gjensidig evakuering og gjensidig adgangskontroll. Problemstillingene er reist av mange av byggene, DNG Vel og DNG Næring. Det vil bli en hovedoppgave i 2013 å foreta sjekk, kontroll, utbedre og om nødvendig endre løsninger for å ivareta disse behovene. Det vil foregå i nært samarbeid med de andre berørte. Det er vanninntrenging i enkelte punkter av anleggene fra overflaten til bodområder som ligger på Garasjesameiets Gårds- og Bruksnummer. Disse områdene disponeres av byggene og kartlegging og utbedring må skje i samspill med berørte bygg og DNG Vel der vannintrenging har sin kilde fra fellesarealene. Vannintrengingen skjer ved sterke nedbørsperioder. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Regnskapet er ført i henhold til regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. Inntektene i 2012 var totalt på kr ,- Utgiftene i 2012 var totalt på kr ,- Side 4 av 5

6 De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Årsberetning 2012 Resultatet av driften for 2012, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av sameiets midler på kr ,-. Styret foreslår at årsresultatet pr på kr ,- dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Det i regnskapet ikke foretatt noen avsetning til fremtidig vedlikehold, da det er styrets oppfatning at det utførte vedlikeholdet er tilstrekkelig til å ivareta eiendommens tilstand og verdi. 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2013 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,-. Driften i 2013 er ikke basert på en økning i felleskostnadene. Det må imidlertid tas forbehold om økning av felleskostnadene i samsvar med anbefalte vedlikeholdsavsetninger, når vedlikeholdsplanen foreligger. Oslo, den 11.mars 2013 I styret for De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie Jan Mehlum Per-Gunnar Skotåm Svein Steinfeld Jervell Styremedlem Styreleder Styremedlem Side 5 av 5

7 " " $" " $ $ % & ' % & ( ) " $" %"" * * &"" " '""""(" $)*+&*"

8 ''$',' -" $ % %""".+" * & + & ',--,--)- +" /0''$',' $)*+&*"

9 (.(/0&1,2&" '" ".7(" -&"" $ &"" 1"" + &+ 6. " & "" /0'*'1-23-,.**4',$ % 8:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :;;;;;;;;;;; % 89 7 <% 89%% '<9% 89%% $)*+&*"

10 $)*+&*" "" 5 % % 4* +%% % ,%% : (+% + % %4& %% % = 4 &% %- -)+-4* % 4 " %% " % 4 3% % 4 0+ %% %, /"", $"&" + ) %&"&" * & * 94 )5 89 &+ 89 % " - 4 $)*+&*".6

11 $)*+&*" -.32 " - 4 $)*+&*".6

12 $)*+&*" 7"5 $ $6 $ $4 > ( 3 > - $ * ( %"" +9 + (> % % -"" 0 0 &+% 2%% 1 < ' " +93'.+9 &+% & / - "9)>6 1+9>, ) $)*+&*".6

13 $)*+&*" -"" " * *$ * & $)*+&*".6

14 $)*+&*" $""(" -8$""("8 '4(+% 5,> %% 8""""(" $""("8 %( + -" $)*+&*".6

15

16

17 6. Forslag til årsmøtet i De nye Grønlandskvartalen Garasjesameie A Forslag fra styret om nytt pkt 9.3 i vedtektene: Eier av garasjeandeler plikter å tilrettelegge for sameiets rengjøring av garasjeanlegget. Dette innebærer bl.a. at andelseier plikter å holde seg oppdatert på skriftlig informasjon fra styret vedrørende tidspunktet for rengjøring av garasjeanlegget samt å sørge for flytte kjøretøy fra egen plass forut for rengjøringen. Dette gjelder uavhengig av om andelseier tillater andre å benytte plassen. Ved manglende flytting av kjøretøy, kan styret beslutte kjøretøyet flyttet for andelseiers regning og risiko. B Forslag fra styret om nytt pkt i vedtektene for bruk og tilgang til videoovervåkning: Tilgang til garasjesameiets videoovervåking gis av styret og begrenser seg til følgende tilfeller: Etter henvendelse fra politiet, eller i forbindelse med en politihenvendelse, når det er mistanke om straffbare forhold, og de straffbare forholdene kan avdekkes av videoovervåkningen. Når det er påført skader på garasjesameiets eiendom og/eller på objekter som til enhver tid måtte befinne seg i garasjesameiet, herunder biler, motorsykler etc., og det er grunn til å anta at videoovervåkning vil kunne avdekke gjerningsperson og/eller skadeomfang. C Forslag fra Sigurd Fredeng om bruk av parkeringsplasser m.m. Det er dessverre slik at flere eiere av motorsykler og mopeder har tatt seg til rette og satt fra seg kjøretøyene utenfor oppmerkede områder, bl.a. ved bodene i nedkjøringen fra Platous gate. Ettersom de står utenfor oppmerkede plasser så kan det være at det er personer som ikke har parkeringsplass og derfor ikke kjenner vedtektene og at det koster penger for parkeringsplass. Ellers så er jeg enig i forslag til nytt punkt 9.3 foruten den siste setningen. For slik forslaget er skrevet så kan andelseier bli belastet hvis noen parkerer feil på dennes plass og det er feil så jeg vil derfor foreslå en litt annen siste setning. Foreslår at årsmøtet i DnG Garasjesameie fatter følgende vedtak:

18 I e-post fra styreleder i DnG Garasjesameie datert 1. mars 2013 er det kommet forslag om nytt punkt 9.3 og det foreslås at siste setning byttes ut med: o Ved manglende flytting av kjøretøy, kan styret beslutte kjøretøyet flyttet for eiers regning og risiko. Styret vil gi all informasjon til andelseiere minimum pr. oppslag ved inngang til hvert bygg fra garasjeanlegget og e-post til styrene i hvert bygg. Styret informerer eierne av feilparkerte motorsykler/mopeder om at de vil bli fjernet 1 uke etter at oppslag om dette er hengt opp/distribuert. Styret informerer eierne av feilparkerte kjøretøy om at alle utgifter ved fjerning vil bli belastet eier av kjøretøyet. Styret undersøker om det er tillatt å etablere parkeringsplass for motorsykkel/moped på noen områder i garasjeanlegget. Hvis det er tillatt å etablere parkeringsplass for motorsykler/mopeder i garasjeanlegget så gjør styret dette og plassene legges ut for salg. Pengene som kommer inn fra salg av nye parkeringsplasser skal gå tilbake til alle andelseierne ved at fellesutgiftene reduseres tilsvarende inntekten. D Forslag fra Roger Kind Kristiansen om å endre eksisterende avtale med Euro Park Etter å ha blitt offer for overivrige EuroPark-ansatte og bøtelagt på egen parkeringsplass har jeg etterhvert forstått at dette ikke er noe unikt tilfelle i garasjen vår. Jeg forstår at vi må håndheve visse bestemmelser i parkeringshuset for å holde en viss orden, men når man med bruk av et minimum av skjønn kan se at en parkering ikke er til hinder for noen, virker ordningen tøvete. Ønsker vi virkelig å finansiere et så åpenbart kundefiendtlig selskap? Forslag: 1. Bytte ut EuroPark med et selskap med større kundefokus og bedre "track record". Evt. 2. Oppdatere avtalen med EuroPark for å gjøre det klart at vi som kunder forventer at det gjøres en skjønnsmessig vurdering før bøtelegging og evnt. klageoppfølging. E Forslag fra Werner Wilhelm Dallawara om tiltak for å hindre ureglementert åpning av garasjeporter/fellesanlegg i Rubina Ranasgt 5/De nye Grønlandskvartalene/Teaterkvartalet

19 Bakgrunn: Ved flere anledninger i 2012, og nå på nyåret i 2013 har porten til garasjeanlegget i Rubina Ranasgt 5 ved en teknisk feil stått på vid gap gjennom hele helgen. Dette er selvsagt helt uholdbart og krever derfor raskt nødvendige tiltak som kan hindre gjentakelse. Det må bli fattet et vedtak i generalforsamlingen som gjør det mulig å tilkalle en servicetekniker til å få reparert portene uansett på hvilken tid av døgnet (helg eller hverdag etter klokka 1600) portene står åpne. Vi må vurdere å gjøre det umulig å åpne portene for gjennomgang av fotgjengere slik det er i dag kun biler som kjører mot portene skal være i stand til å få åpnet disse. Porter som står åpne gjennom hele helgen representerer en uforholdsmessig stor sikkerhetsrisiko for alle som har sine biler parkert i anlegget. Bilene står uten tilsyn og kan dermed påføres skader og hærverk. I tillegg er det fritt frem for narkomane og ungdomskriminelle gjenger til å ta seg ned i anlegget. Det representerer en potensiell, stor tyverifare for alle beboere. Konklusjon og forslag til vedtak fremmet på årsmøtet for Garasjesameiet i mars : For å hindre problemer med tyveri og hærverk mot parkerte biler, og for å unngå at uvedkommende blir «loset» ned gjennom åpne porter til kjelleren i de Nye Grønlandskvartalene, skal servicepersonell kunne tilkalles av styrelederen Garasjesameiet, eller en han fullmektiger, til å be om assistanse. Det gjelder spesielt i helger der anlegget ved en teknisk feil ikke lukker porten etter inn- og utkjøring av biler med adgang til anlegget. Styret bes også om å la fagfolk fra Crawford, eller et annet selskap vurdere kostnadene med å bygge om systemet med åpning og lukking av portene. Hensikten er at det ikke lenger blir mulig for «fotgjengere» å ta seg ut fra kjelleren ved å trykke på en knapp og dermed heise porten og gå ut av anlegget. Det er slik det ofte oppstår feil med anlegget slik at lukkemekanismen ikke fungerer normalt. Det er også viktig å få vaktmestertjenestene vi har til raskt å følge opp tilkalle assistanse til porter som ikke fungerer i samråd med styret/leder om det er nødvendig. Nye tiltak for å bedre sikkerheten ved manglende portlukking iverksettes umiddelbart.»

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011 BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 211 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes torsdag 5. mai 211 kl. 18: i bydelshuset i Grønland 28, 2.etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 21 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes torsdag 9. september 21 kl. 18: i menighetssalen i 2.etg. i Grønland

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Nina Framnes

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Elvesiden Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Til beboerne i Sagbo Sameie

Til beboerne i Sagbo Sameie Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer