Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverket Elektronikk og Kybernetikk"

Transkript

1 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Årsmelding 2012 Nettverket Elektronikk og kybernetikk er et nettverk av bedrifter, bransje- organisasjoner, forskningsinstitutter og foreninger med tilknytning til kybernetikk- og elektronikknæringen og hvor elektronikk og kybernetikk er det primære kunnskapsgrunnlaget. Nettverket skal være et forum hvor næringslivet møter studenter og faglærere. Medlemmer Det var 13 medlemsbedrifter pr Disse var: ABB Cybernetica Cisco Systems Norway Energy Micro Fugro Oceanor FMC Kongsberg Marine Cybernetics Nordic Semiconductor Norsk Elektro Optikk Q- Free SINTEF IKT Statnett Statoil Petroleum Organisasjon Styret 2012: Peter Singstad, Cybernetica; styreleder Jan Petter Devold Trøen, Statoil Petroleum Jostein Moe, ABB Peter Kaspersen, Norsk Elektro Optikk Sture Holmstrøm, SINTEF ITK Geir Øien, NTNU Kristin Ytterstad Pettersen, NTNU Ragnar Hergum, NTNU Gudrun Glende, student Frede Fardal, student Adresse: Nettverket Elektronikk og Kybernetikk, NTNU O.S. Bragstads plass 2A, 7034 Trondheim Telefon: e- post: Prosjektleder: Reinold Ellingsen 1

2 Aktiviteter Studentaktiviteter Ekskursjoner: Ekskursjoner til 2-3 bedrifter i Trondheims- området for første klasse studenter ble utsatt til våren Dette er tiltak som vi ønsker å fortsette med ut fra den begrunnelsen at det skaper klassetilhørighet og det er gir et lite blikk inn i arbeidsoppgavene i næringslivet. Ut fra økonomiske og tidsmessige betraktninger har det ikke så langt vært vurdert å dra på en reise som involverer overnatting. Men det bør vurderes om en reise til Oslo- området med besøk til flere bedrifter kan arrangeres i tilknytning til helg en gang midt i første semester. Studentene gir gode tilbakemeldinger og deltakelsen er jevnt over god, dvs 60-70% deltakelse. Kveldsmøter: I løpet av høsten og vinteren har vi gjennomført 3 kvelds- /ettermiddagsmøter med klasse. Vi har stort sett fulgt opplegget fra forrige år med et times foredrag etterfulgt av en times bespisning. Men vi har gått fra tre til to bedrifter pr møte for å få et mindre hektisk arrangement. Temaet for bedriftsforedragene har fortsatt vært Hva jobber våre sivilingeniører med, - og hvordan jobber vi". Alle arrangementene har vært felles for studieprogrammene. Seks bedrifter har deltatt, disse er: Q- Free, Marine Cybernetics, Cisco Systems Norway, Statnett, Nordic Semiconductor og FMC Kongsberg. Linjeforeningen Omega/Contactor har stått for det praktiske ved gjennomføringen, dvs invitasjoner, påmelding, og organisering og bestilling av bespisning. Erfaringen har vist at foredragene fungerer godt når det tekniske nivået ikke er for ambisiøst. Tiltaket møter et behov hos studentene for å få se konturene av sitt framtidige arbeidsliv, og det er forhåpentligvis en langsiktig god investering fra bedriftenes side for å gjøre seg interessante for nye arbeidstakere. Øvingsassistanse Matematikk 1: Nettverket engasjerte høsten 2012 linjeforeningen Omega til å gjennomføre en ukentlig dobbelt øvingstime i Matematikk 1 overfor 1. klasse kybernetikk- og elektronikkstudenter med eldre studenter som veiledere. Tiltaket ble gjennomført i samråd med institutt for matematiske fag som står ansvarlig for matematikkundervisningen. Det kan ikke konkluderes med at dette har endret strykprosenten i matematikk ettersom denne varierer atskillig fra ett år til det neste. Med noen praktiske justeringer, bl.a. med tidspunkt noe tidligere på ettermiddagen, ønsker vi å gjenta tiltaket kommende høst. Rekruttering: Nettverket organiserte studentbesøk ved videregående skoler i mars 2012, samt i desember/januar og mars/april i Hittil har ca 40 studenter, omtrent likt fordelt mellom Kybernetikk og Elektronikk, presentert sitt studieprogram ved sin tidligere videregående skole. Besøkene legges opp ifb heimreiser ved jule- og påskeferiene. Nettverket dekker kostnadene ved reisen mot at studentambassadøren foreviser invitasjon fra sin tidligere realfagslærer, samt at en kort rapport fra besøket skrives. Presentasjonene er utarbeidet i samråd med instituttene. Kombinasjon med jule- og påskeferie er hensiktsmessig sett i forhold til at frist for å søke høyere utdanning er ca midten 2

3 av april hvert år. Det er således primært 3. klasse realfag vi ønsker å presentere våre studieprogrammer overfor. En del elever fra 2. klasse møter også opp og de er selvsagt velkomne. Tiltaket vil bli videreført. Koordinering med Nettverket KiD ved IDI/ITEM Vårt kolleganettverk er vel etablert og i drift. Vi har foreløpig ikke hatt felles aktiviteter ut over koordinering av felles interesser overfor FRIKT prosjektet og i den sammenheng arrangementet av et næringsseminar våren 2012 ifb med oppstarten av FRIKT prosjektet. Alle medlemsbedriftene var invitert til dette. I hht våre vedtekter gir medlemskap i ett av nettverkene rett til medlemskap i den andre. I slike tilfeller deles medlemsavgiften. Fremtidens IKT (FRIKT) studium Prosjektet har som målsetting å foreta en gjennomgang og videreutvikling av IMEs fire IKT studieprogrammer som pr dato er: Datateknikk, Elektronikk, Kommunikasjonsteknologi og Teknisk kybernetikk. Som nevnt ovenfor ble bl.a. medlemmene i Nettverket invitert til et seminar over temaet i mars En skisse til nye studieprogrammer ble vedtatt i fakultetsstyret ved IME i slutten av september 2012, og siden har det blitt utarbeidet nye studieprogrammer. Det er fortsatt fire innganger til IKT studiene. Navnene på disse nye programmene er pr medio april ikke endelig fastlagt, men fagmiljøene har etter en grundig prosess, som inkluderte undersøkelser blant potensielle studiesøkende, valgt følgende navn for de nye programmene Datateknologi Elektronisk systemdesign og innovasjon Kommunikasjonsteknologi Kybernetikk og robotikk Utgangspunktet for utvikling av ny studieprogramportefølje for IKT- fagene ved NTNU er følgende ambisjoner, formulert i åtte målpunkter som alle er forankret i IMEs gjeldende strategiplan for perioden , vedtatt i juni Studienes faglige innretning og sammensetning skal være tuftet på langsiktige behov for kompetanse i industri, næringsliv og offentlig forvaltning 2. Studiene skal være tett koblet til internasjonalt orientert forskning 3. Kandidatene skal oppnå et læringsutbytte som gjør dem konkurransedyktige i et internasjonalt arbeidsmarked 4. Kandidatene skal oppnå et læringsutbytte som gir grunnlag for fremtidig innovasjon, nyskaping og bærekraft 5. Studiene skal være riktig dimensjonert 6. Studiene skal fremstå på en attraktiv måte overfor studiesøkende ungdom slik at et tilstrekkelig antall dyktige studenter rekrutteres 7. Studiene skal ha høy gjennomstrømning og beskjedent frafall 3

4 8. Studiene skal bidra til utvikling av forskerkompetanse ved at en betydelig andel av masterkandidatene fortsetter med PhD- studier. Fra saksdokumentet Fremtidens IKT- studier (FRIKT) Forslag til nye program for 5- årige sivilingeniørstudier innen IKT som nylig sendt inn til Forskningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU klippes følgende: Prinsipper som er lagt til grunn for å sikre samsvar med strategien i design av studieprogram er Konstruksjon av nye studieprogrammer er faglig basert, dette er for å sikre at utdanningen blir forskningsbasert og koblet mot internasjonal forskning. Det bidrar dessuten til at de uteksaminerte kandidatene er konkurransedyktige i det internasjonale arbeidsmarkedet. Videre sikres robuste strukturer, og organiseringen gir et godt utgangspunkt for å tilpasse seg endringer i den teknologiske utviklingen. Spesialiseringene i alle programmer vil kobles tett opp mot pågående forskningsaktivitet, og dermed gi de aller beste kandidatene et godt utgangspunkt for ph.d.-studier. Gode basiskunnskaper vektlegges i alle programmer. Dette bidrar til langsiktig kompetanse ved at man styrker kandidatenes evne til å omstille seg i et omskiftelig arbeidsliv. Utgangspunktet er her VK1-modellen som sikrer et godt grunnlag i matematiske fag, fysikk og kjemi. I tillegg kommer to nye grunnleggende emner som er felles for alle fire studieprogrammer og som behandler de sentrale IKT-grunnlagstemaene Kretsteknikk, Digitalteknikk og Datamaskiner (KDD1, KDD2). Som hovedregel vil programmer baseres på et operativt samarbeid mellom to institutter. Dette vil sikre tverrfaglighet og på sikt gi fleksibilitet og muligheter for studietilbud innenfor fagområder som vokser fram i grenselandet mellom tradisjonelle fagfelt. Hvert enkelt studieprogram vil ha en såkalt "ingeniørstige" bestående av fire obligatoriske emner, ett i hvert av de fire første semestrene. I tillegg til en solid faglig basis gir ingeniørstigen studentene en økt forståelse av fagets kontekst og samfunnsrolle. Gjennom bruk av prosjektbasert undervisning vil ingeniørstigen også virke motiverende. Samtidig skaper ingeniørstigen, ved at den er programspesifikk, en klassefølelse, og kommuniserer distinkthet. Den vil således spille en viktig rolle i å øke motivasjonen og redusere frafallet blant studentene. Næringslivssamarbeid spiller en viktig rolle i design, implementasjon og fornyelse av våre studieprogrammer og blir et vesentlig virkemiddel ifm. emner og øvingsopplegg i ingeniørstigene. Gjennom å innføre konseptet "tilleggsprofiler" ønsker vi å imøtekomme studentenes interesse for de store samfunnsutfordringene og hvordan IKT kan bidra konstruktivt til å møte disse, i samspill med andre fagområder. Følgelig er dette et motivasjonsøkende tiltak som også kan benyttes i rekruttering overfor studenter på videregående skole gjennom å kommunisere at IKT er et sentralt verktøy for å løse viktige 4

5 samfunnsutfordringer. Videre er de foreslåtte tema valgt for å appellere til både jenter og gutter. Studieprogrammene er robuste og faglig distinkte. Tilgrensende fagområder håndteres gjennom samarbeid mellom fagmiljøer, ofte på tvers av instituttorganisering. Det er gjort tydelige avklaringer mellom tilgrensende utdanningsområder utenfor IME-fakultetet, spesielt gjelder dette spesialisering innen nanoteknologi og beregningsvitenskap. Studieprogrammene er ressursmessig forsvarlige, nye tiltak krever omfordeling av ressurser uten behov for økte budsjetter på lang sikt. De nye programmene baserer seg på utstrakt samarbeid med industri, næringsliv og offentlig forvaltning gjennom fakultetets satsning på næringslivsnettverk. Relevante aktører innen ulike fagområder trekkes her direkte inn i utdanningsvirksomheten gjennom ulike tiltak. Samarbeidet skal bidra til å gi kandidatene et læringsutbytte som er relevant for fremtidig innovasjon, nyskaping og bærekraft. Utdanningskvalitet. I planlegging og implementasjon av studieprogrammene vektlegges en kontinuerlig utvikling av kvalitet i utdanningen i form av utprøving av nye undervisnings- og evalueringsformer, innføring av bedre kvalitetssikringsrutiner og bruk av IT-verktøy i organisering og gjennomføring av undervisningen. Det er et spesielt fokus på grunnundervisningen i matematikk, med tettere oppfølging av studenter og utvikling av bedre og mer motiverende øvingsopplegg. I sum vil disse tiltakene bidra til å redusere frafall. Utvalgte planlagte aktiviteter for i Besøk av studenter til sine tidligere videregående skoler for å reklamere for studiet (ambassadører) - Innleie av studentassistenter i faget Matematikk 1 for våre studieprogram (høst 2013) - Formidling av sommerjobber for studenter i medlemsbedrifter - Økning av medlemsmassen gjennom rekrutteringsarbeid - Arrangement av bedriftsseminar (6. juni 2013) ; hovedtema implementasjon av FRIKT. Se for øvrig vedlegg 4 (Utkast til Aktivitetsplan) 5

6 Budsjett og regnskap Inntektene for 2012 var kr i form av betalt medlemsavgift samt kr som økonomisk støtte fra instituttene Teknisk kybernetikk og Elektronikk og telekommunikasjon. Inngående balanse for 2012 var kr I hht regnskapstallene pr var totale driftskostnader for 2012 på kr Regnskap 2012 (NOK) INNTEKTER Sum medlemskontingent Støtte fra ITK og IET Sum inntekter KOSTNADER Støtte studentforening Omega Matematikk 1 assistanse (Omega) Lønn, prosjektleder (30%) Reiseutgifter ifb rekruttering Driftsutgifter inkl studentarrangementer Totalt: Inngående balanse Utgående balanse kr av dette beløpet utgiftsføres i 2013 pga forsinket fakturering 2 Beløpet utgiftsføres i 2013 pga forsinket fakturering Gjennom budsjettet for 2013 foreslås å legge opp til et tilsvarende aktivitetsnivå og antall medlemmer som i Inngående balanse for 2013 var kr Budsjettet for 2013 legges på samme nivå som for 2012, - begrunnet i at vi søker å videreføre aktivitetsomfanget omtrent på samme nivå. Styrets forslag til budsjett for 2013 Budsjett 2013 (NOK) INNTEKTER Sum medlemskontingent Sum inntekter KOSTNADER Administrasjon Reise ifb rekruttering

7 Reisekostn ITK/IET ambassadører vgs Arrangementer for/med studenter Øvingsassistanse Matematikk Støtte til linjeforeningen Omega Andre kostnader (styre- /årsmøter) Profilering Sum driftskostnader Netto driftsinntekter Inngående balanse Utgående balanse Rekruttering av nye studenter Søkertallene for siv.ing. studier ved NTNU var i 2012 ca 3750, opp fra ca 3250 i Antall nye studenter tatt opp til 5- årige siv.ing. studier ved NTNU var ca 1800 mot drøyt 1400 i For de to studieprogrammene Teknisk kybernetikk og Elektronikk var opptaket hhv 120 (111 i 2011) og 74 (98 i 2011) nye studenter. Mens Teknisk kybernetikk hadde en økning i primærsøkere fra 2011 (149) til 2012 (193) på 30%, hadde Elektronikk en nedgang på 7% (fra 91 til 85). Teknisk kybernetikk er inne i en tilfredsstillende utvikling mhp søkere. Elektronikk fortsetter en svak rekrutteringstendens fra de siste to- tre årene og det er fortsatt grunn til bekymring for rekrutteringen. Selv om poenggrensen økte noe fra 2011, er elektronikkstudiet et tilnærmet åpent studium innenfor rammene av krav som stilles for adgang til siv.ing. utdanningene ved NTNU generelt. 250 Antall primærsøkere 1. årskurs Elektronikk Tekn Kyb Kilde: Samordna opptak,

8 Kommentarene angående frafall som ble gitt i fjorårets årsmelding, har i det vesentlige fortsatt gyldighet i og med at netto frafall er 30-40%. De fleste som velger å hoppe av, gjør dette i løpet av første studieår. Og flertallet av disse går til andre siv.ing programmer ved NTNU. Dvs våre studieprogrammer tjener som inngangsdør til studier med høyere opptakskrav. Dessuten tror man at høy strykprosent i basisfagene i de første semestrene er en av årsakene til at noen velger å slutte. Ett av disse grunnlagsfagene er Matematikk 1. Inneværende studieår har vi i regi av Nettverket gjennomført tilleggsøvinger i Matematikk 1 som et samarbeidsprosjekt med studentforeningen Omega. Vi kunne ikke observere bedring av prestasjonene ved eksamen denne høsten, men vi velger å fortsette minst ett år til. Fortsatt må vi ha høy prioritet på tiltak for å holde på studentene som har valgt å starte sine studier hos oss. Gjennom det pågående FRIKT prosjektet har dette vært et tema som er blitt ofret stor oppmerksomhet. Det kanskje viktigste tiltaket i så måte er styrking av undervisningsressursene de to første årene. 8

Årsmelding 2013 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Årsmelding 2013 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Årsmelding 2013 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info Nettverket Elektronikk og Kybernetikk er et nettverk av bedrifter, bransje- organisasjoner, forskningsinstitutter

Detaljer

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Årsmelding 211 Nettverket Elektronikk og kybernetikk er et nettverk av bedrifter, bransje- organisasjoner, forskningsinstitutter og foreninger med tilknytning til

Detaljer

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk. Årsmelding 2014

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk. Årsmelding 2014 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Årsmelding 2014 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk er et nettverk av bedrifter, bransje- organisasjoner, forskningsinstitutter og foreninger med tilknytning til

Detaljer

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk. Årsmelding 2015

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk. Årsmelding 2015 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Årsmelding 2015 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk er et nettverk av bedrifter, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitutter og foreninger med tilknytning til kybernetikk-

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

Målepunkt / kvalitetsområde Rammekvalitet/ Innsatskvalitet

Målepunkt / kvalitetsområde Rammekvalitet/ Innsatskvalitet Rammekvalitet/ Innsatskvalitet Hvordan støtter rammene programmenes læringsmål? Infrastruktur - Det rapporteres om stort sett fornøyde studenter når det gjelder laboratoriefasiliteter og lesesalsplasser.

Detaljer

IET Faglærermøte 26. jan 2007

IET Faglærermøte 26. jan 2007 IET Faglærermøte 26. jan 2007 Dagens saker Studieplan Oppsummering av endringene Forkurs i elektromagnetisme for ingeniørene Bølgeforplantning vs. Fysikk 2 Opptak og rekruttering Karakterbruk FUS- seminar

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Handlingsplan 2011 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Handlingsplan 2011 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Handlingsplan 2011 Nettverket Elektronikk og Kybernetikk Bakgrunn Instituttene Teknisk kybernetikk og Elektronikk og telekommunikasjon har av flere grunner besluttet å samarbeide om etablering og drift

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Møtet var viet FRIKT og ny studiestruktur for det 5-årige studieprogrammet i datateknikk.

Møtet var viet FRIKT og ny studiestruktur for det 5-årige studieprogrammet i datateknikk. 1 av 4 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Dato 29.01.2013 Referanse Møtereferat Til stede: Pinar Östürk, Magnus Lie Hetland,

Detaljer

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2013

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2013 ENERGINTAKTEN Strategidokument med Aktivitetsplan 2013 VISJON EnergiKontakten bidrar til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger MÅL 1 EnergiKontakten skal

Detaljer

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger). Fakultetenes forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen 2014/2015 Runde 1 V-2013: Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 ENERGINTAKTEN Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 VISJON EnergiKontakten bidrar til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger MÅL 1 EnergiKontakten skal

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen Prinsipper og føringer 27.03.2014 Prosjektgruppe InterAct 1 Innledning Gjennom bachelorprogrammene skal studentene få en bred og robust

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL SAMARBEIDSFORUM

ÅRSMØTEPROTOKOLL SAMARBEIDSFORUM ÅRSMØTEPROTOKOLL SAMARBEIDSFORUM Tid: 28. Oktober 2014, klokken 12:00 Sted: Møterom E1 118 i Realfagbygget, NTNU, Trondheim Til stede: Fra administrasjonen: Kristin Misund Øyvind Gregersen Bente Cecilie

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Fremtidens IKT-studier (FRIKT)

Fremtidens IKT-studier (FRIKT) Fremtidens IKT-studier (FRIKT) Forslag til nye program for 5-årige sivilingeniørstudier innen IKT Saksframlegg i NTNU-styret 12. juni 2013 Delprosjekt "Studiestruktur": Thomas Tybell (IET) Morten Hovd

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Navn på Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling handlingsplan:

Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Navn på Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling handlingsplan: HANDLINGSPLAN 1 Oppdatert pr. 1. oktober 2008 Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling Tilhører Publisering Beskrivelse: Foreløpig målnivå IME 2009: 2,0 PhD-publisering Publiseringskanaler Adressering

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Studieprogram struktur organisering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013

Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013 Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013 Utdanning: 1. Frafall i IMEs studieprogrammer a. etter første og femte år i integrerte MSc-programmer b. etter andre år i 2-årige MSc-programmer c. etter

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport 1 Onsdag 18 mars 2009, 14.15 15.45 Program: 1. Studieprogramstruktur 2. Komplementære emner 3. Teknostart 2009 4. Aktuelle FUS-saker Utredning: BSc utgang i 5 årig studieprog Utredning: Simulering/IKT

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Signatur: Høringsuttalelser fra

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi Professor Bjørn Tore Hjertaker Institutt for fysikk og teknologi i et nøtteskall Subatomær fysikk Romfysikk Teori, energi og prosessteknologi Akustikk Optikk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Av Senioringeniør Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk - NTNU

Av Senioringeniør Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk - NTNU Av Senioringeniør Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk - NTNU Sammendrag I denne artikkelen gis en oversikt over utviklingen i rekrutteringen til elkraftstudier ved NTNU de siste tiårene. I tillegg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

NTNUs studieprogramportefølje 2007/2008. Innspill fra FUS. 1. Prinsipiell vurdering av studieprogramporteføljen innen sivilingeniørutdanningen.

NTNUs studieprogramportefølje 2007/2008. Innspill fra FUS. 1. Prinsipiell vurdering av studieprogramporteføljen innen sivilingeniørutdanningen. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Notat Til: Kopi til: Gjelder: Saksbehandler: FUS Hilde Skeie NTNUs studieprogramportefølje 2007/2008. Innspill fra FUS Åge Søsveen Dato:

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Hva er Næringslivsringen? Dette er Næringslivsringen? Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet

Detaljer

Møtereferat. Tor Onshus. Studieavd. v/åge Søsveen, fak.dir. Geir Ivar Soleng, pedagogisk koordinator Lisa Lorentzen. Studieutvalget IME

Møtereferat. Tor Onshus. Studieavd. v/åge Søsveen, fak.dir. Geir Ivar Soleng, pedagogisk koordinator Lisa Lorentzen. Studieutvalget IME 1 av 2 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Dato 11.12.2012 Referanse Møtereferat Til stede: Brynjulf Owren, leder, Eilif H. Hansen, Marius Irgens, Jo Eidsvik, Øyvind Solberg,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas RO-sak d Samarbeidsprosjekt Tilhørighet med Byåsen videregående skole Det har

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

NTNU S-sak 17/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PEK Arkiv: 2012/2508 N O T A T

NTNU S-sak 17/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/PEK Arkiv: 2012/2508 N O T A T NTNU S-sak 17/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03.2012 RE/PEK Arkiv: 2012/2508 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Tilråding: Det

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Studieavdelingen v/studiedirektøren Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Fakultetsstyret NT. NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bjørn Hafskjold NOTAT

Fakultetsstyret NT. NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Bjørn Hafskjold NOTAT NTNU NTS-sak 02/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.11.09 Bjørn Hafskjold Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanus Om: Strategiplan NT Tilråding: NOTAT Fakultetsstyret tar den foreløpige planen

Detaljer

Trondheim Gjøvik Ålesund. Samarbeidsforum. Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E

Trondheim Gjøvik Ålesund. Samarbeidsforum. Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E Samarbeidsforum Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E1-118 www.ntnu.no/nt/sf Trondheim Gjøvik Ålesund Agenda for Årsmøte Åpen del av årsmøtet: Kl. 09.00-09.10: Velkommen og innledning

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen En god handlingsplan forutsetter en

Detaljer

Avdeling for teknologiske fag (TF)

Avdeling for teknologiske fag (TF) Avdeling for teknologiske fag (TF) Vedlegg 6 Det var totalt valgt ut 10 (8) studieprogram for nærmere analyse fra TF i første runde. Referansen til hhv 10 og (8) studieprogram skyldes at den første delrapporten

Detaljer

Opptak 2010 for IVT-fakultetet. Endelige tall pr Randi Sæther

Opptak 2010 for IVT-fakultetet. Endelige tall pr Randi Sæther Opptak 2010 for IVT-fakultetet Endelige tall pr. 03.11.2010 Randi Sæther Poenggrenser IVT 2002-2010 Studieprogram 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ord/primær ord/primær ord/primær ord/primær

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Norvald Stol, Laurent Paquereau, Rolv Bræk, Nils Holte, Torbjørn Svendsen, Trond Aalberg, Snorre Lothar Edwin (frem til kl. 11:30), Ole Gilberg

Norvald Stol, Laurent Paquereau, Rolv Bræk, Nils Holte, Torbjørn Svendsen, Trond Aalberg, Snorre Lothar Edwin (frem til kl. 11:30), Ole Gilberg 1 av 6 Referat Til stede: Norvald Stol, Laurent Paquereau, Rolv Bræk, Nils Holte, Torbjørn Svendsen, Trond Aalberg, Snorre Lothar Edwin (frem til kl. 11:30), Ole Gilberg Forfall: Kopi til: Gjelder: Ragnar

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Dette er IFY Institutt for fysikk ved NT-fakultetet NTNU

Dette er IFY Institutt for fysikk ved NT-fakultetet NTNU Institutt for fysikk Strategidokument - Versjon 24.09.2007 1 Dette er IFY Institutt for fysikk ved NT-fakultetet NTNU IFY er et nasjonalt ledende fysikkinstitutt i utdanning av kandidater innen biofysikk

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Vi klekker ut fremtidens forskere!

Vi klekker ut fremtidens forskere! Vi klekker ut fremtidens forskere! Forskerfabrikken stimulerer barns interesse for naturvitenskap og forskning. Flere tusen barn har gått på Forskerfabrikkens forskerkurs. Men barna mister ikke denne interessen

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen 07.09. 2015 Solveig Kristensen, Studiedekan MN 1 Bakgrunn Prosessen og grunnlaget for utvikling av fakultetets studieprogrammer

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010

Høringsuttalelse fra NSO 2010 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010 Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Rammer for etablering av studieprogramporteføljen 10.09. 2015 Solveig Kristensen, Studiedekan MN 1 Bakgrunn Prosessen og grunnlaget for utvikling av fakultetets studieprogrammer

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer