En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4"

Transkript

1 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side 4 Mange straffedømte sliter med å komme tilbake til samfunnet etter endt soning. For å ebygge sosial isolasjon og tilbakefall har Røde Kors et tilbud til de som ønsker å start på nytt etter soning, avrusning og institusjonsopphold: Røde Kors Nettverksarbeid. Her gjør frivillige en innsats at bla staffedømte kan bli bedre rustet til å møte hverdagen som venter dem uten murene. Les mer på side 7. Thorvald Stoltenberg Hjelp til selvhjelp - side 6 Vi trenger deg som vil bidra med din tid sammen med en som sitter i fengsel eller har avsluttet soning, og som ønsker å komme tilbake til samfunnet. Røde Kors gjør dette mulig gjennom Røde Kors Visitortjeneste og Røde Kors Nettverksarbeid. Er du interessert i å vite mer, så ta kontakt med Vestfold Røde Kors på tlf: eller på Se også: Nettverk etter soning - side 7

2 2 Innsatte Fangers barn 3 Leder Per Annar Holm - visitortjenesten i Vestfold Røde Kors På barnas premisser 5000 barn opplever årlig at mor eller far må i fengsel. Tilbudet dem som vil og kan komme på besøk er som hovedregel én time pr. uke. For de fleste barn blir det full krise om en nær omsorgsperson må inn å sone. Ifølge lovverket er fengslene pliktet til å legge holdene til rette besøkende barn. Bastøy og Berg fengsel har gode besøkstilbud familier, ved de andre fem fengslene i Vestfold er tilbudene langt dårligere. De politiske signalene om å sette fokus på barn ved også å bygge egne besøksleiligheter med overnattingsmuligheter er sterke, men disse er hittil ikke blitt fulgt opp i budsjettene. Tønsberg Røde Kors har åpnet sitt hus at et barn skulle få treffe sin far på nøytral grunn. Det ble en kosestund dem begge uten gitter vinduene og høye gjerder. Kanskje kan flere av våre hus brukes nettopp som en trygg og god møteplass barn av innsatte der hvor fengslene mangler et eget tilbud? Visitorene gjør en viktig jobb mange innsatte i fylkets syv fengsler. Vår oppgave er ikke å dømme, men å være et medmenneske som lytter og ser den innsatte. Å oppleve at et voksent menneske som føler seg isolert og glemt begynner å gråte av glede når du kommer på besøk, er en sterk opplevelse. Visitortjenesten i Røde Kors har som overordnet mål å ivareta de mest sårbare av innsatte. Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte, fanger med psykisk sykdom, førstegangssonere, varingsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte. Jeg vet at det finnes mange gamle Røde Korsere som kunne gjøre en glimrende innsats akkurat her. Vi trenger deg. Tar DU utdringen? Barn med eldre i fengsel Tema: Innsatte og deres situasjon Må leve opp til tilliten aktuelt Utgiver: Vestfold Røde Kors nr Mottager: Alle hustander i Vestfold Ansvarlig redaktør: Kristin Gjelstad Redaksjonsteam: Kristin Gjelstad og Unni Eriksen Internett: Kontoradresse: Tollbodgaten 14, Tønsberg Trykk: Media Øst Trykk Opplag: ca Menneskeverdet og respekten enkelt menneske står i fokus i alt Røde Kors sitt arbeid og er også en av grunnene til at organisasjonen driver visitortjeneste.tilliten som de innsatte viser visitorene fra Røde Kors er et stor ansvar og noe man må leve opp til, mener sker i etikk, Lars Gunner Lingås. - Gjennom visitortjenesten oppstår det kontakt mellom frivillige og innsatte, og det kan medføre ulike utdringer. De frivillige vet imidlertid at etikken er i fokus, og det gjelder spesielt i hold til taushetsplikten. Man må leve opp til den tillitten man får av de innsatte, og etikk er viktig i den bindelse, klarer Lingås, som er utdannet sosionom, med doktorgrad i etikk og mellomfag i kriminologi. Han er også leder av Inkluderingsutvalget til Vestfold Røde Kors. Etiske dilemmaer Det er ikke bare de frivillige i Røde Kors som fokuserer på etikk. - Det er et stort fokus på etikk blant ansatte i norske fengsler. Ved å jobbe i et system som innebærer både kontroll og hjelp havner de ansatte ofte i etiske dilemmaer. Det å være en hjelper samtidig som man er en kontrollør kan føre til konflikter, den ene rollen kan ødelegge den andre rollen. Etikken er der vesentlig i hold til hvordan de ansatte skal opptre over de innsatte, sier Lingås. Positiv utvikling Lingås har et stort kriminalpolitisk engasjement, og har jobbet mye med sosialt arbeid i løpet av livet. Ifølge Lingås det har skjedd en positiv utvikling innen kriminalomsorgen i løpet av de siste årene. - Utviklingen har vært positiv på mange ulike områder. Nå finnes det blant annet mer variasjon i soningsalternativene, og det innebærer at det er flere måter å gjøre opp seg. Det synes jeg er veldig positivt, sier Lingsås engasjert. Han tilføyer at det ikke bare er selve soningen som er viktig de innsatte. Også beredelsen på løslatelsen spiller en betydelig rolle. - Jeg er veldig opptatt av at de innsatte beredes på løslatelsen, og mener det er viktig at innsatte har god kontakt med verdenen uten fengselet mens de soner. Det å ha kontakt med enten barn, familie, kjæreste, venner eller en frivillig fra Røde Kors mens man soner er av stor betydning. Da har man en kanal ut mot samfunnet, og det vil gjøre løslatelsen enklere når den dagen kommer, avslutter Lingås, som gjerne skulle sett at flere norske fengsler ble flinkere til å tilrettelegge besøk i fengsel. Tekst: Linda Hansen Foto: Unni Eriksen FNs barnelov sier at alle barn har rett til samvær med sine eldre. Det er noe av grunnen til at Vestfold Røde Kors opprettet Fangers Barn i en følgetjeneste som skal være til hjelp barn som har eldre i fengsel. - Det er viktig å huske på at alle barn har rett til å ha kontakt med sine -eldre, noe FNs barnelov fokuserer på. Selv om et barn har mor eller far i fengsel, har barnet rett til å opprettholde eldrekontakten. Dette er imidlertid ikke alltid like lett å få til, selv om barnet selv ønsker det. Av ulike årsaker kan nemlig barn være hindret i å besøke fengslede eldre, men ved hjelp av Fangers Barn kan dette problemet løses, klarer Christina Moen, rådgiver i Vestfold Røde Kors. Behov Fangers Barn er en følgetjeneste som går ut på at frivillige følger og frakter barn til og fra fengselet, slik at barnet kan treffe mor eller far. Den frivillige kan også være tilstede under besøket, dersom partene ønsker det. Prinsippene går dermed ut på det samme som Røde Kors samværstjeneste hente, bringe og tilstedeværelse. - Statistikken sier at det er omkring 5000 barn over hele Norge som har eldre i fengsel. Jeg vet ikke eksakt hvor mange barn i Vestfold som er berørt, men det er ingen tvil om at det finnes barn med fengslede eldre i vårt fylke. Der er det viktig at Vestfold Røde Kors tilbyr en slik følgetjeneste, sier Moen engasjert. Få brukere Mange barn synes det er en lettelse å se hvor eldrene faktisk befinner seg, og ved hjelp av Fangers Barn kan barn få svar på nettopp dette. Selv om Moen påpeker at det er behov Fangers Barn i Vestfold. har imidlertid ikke mange benyttet seg av denne tjenesten hittil. - Siden oppstarten av Fangers Barn har vi kun hatt 4-5 oppdrag, noe jeg synes er lite. Ikke alle fengsler i Vestfold har besøkshold som er tilrettelagt besøk av barn, og jeg tror det er hovedgrunnen til at tjenesten har hatt få brukere. Det er synd at det er slik, barn har glede av å treffe eldrene sine. I tiden framover skal vi der markedsføre Fangers Barn i større grad, slik at flere kan få øynene opp dette tilbudet. Det er tross alt viktig at kontakten mellom barn og eldre opprettholdes, også når den ene parten sitter i fengsel, teller Moen. Tekst: Linda Hansen Foto: Lite: Linda Hansen Stort: Norges Røde Kors Det er ulike årsaker til at barn er hindret fra å besøke eldre i fengsel, men ved hjelp av Fangers Barn kan problemet løses, sier Christina Moen, rådgiver i Vestfold Røde Kors.

3 4 Visitortjenesten Visitortjenesten 5 Kontakt med verden uten murene Vi gir mennesker mulighet til å knytte nye sosiale nettverk og få sosial kontakt Arne Christian Grytnes på besøk i cella hos en innsatt. Med et varmt hjerte andre Visitor som skal på besøk i Oslo Fengsel til en fange som han har avtale med.. Røde Kors-visitorer skal være til støtte innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i visitormandatet er den trolige samtalen og visitorene skal møte den innsatte med respekt. Du kan gjøre en innsats Visitortjenesten i Røde Kors har som overordnet mål å ivareta de mest sårbare av innsatte. Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte, fanger med psykisk sykdom, førstegangssonere, varingsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte. Den innsatsen visitorene gjør i fengslene er anerkjent av både kriminalomsorgen og i fagmiljøene. På besøk I dag finnes det nesten 600 visitorer delt på 31 fengsler. I noen fengsel er det fellesarrangementer der alle fanger og visitorer deltar, mens de aller fleste visitorer har regelmessige møter med en innsatt. De fleste fanger får besøk kun på egne besøksrom mens de sitter inne. Visitorer fra Norges Røde Kors besøker fangene på deres eget område på cella. Ingen andre organisasjoner får besøke varetektsfengslede med restriksjoner, det vil si personer som har brev- og besøksbud eller lignende. For denne oppgaven er det spesielt viktig å bruke visitorer Norges Røde Kors er fullstendig trygge på, og som man er helt sikker på kan takle oppgaven. Varetektstiden er den mest sårbare fasen av soningen, blant annet skjer ett av fire selvmordssøk i fengsel mens fangen sitter i varetekt Hvem kan bli visitor? Visitorer utgjør ikke en ensartet gruppe mennesker, men rekrutteres fra ulike sosiale lag og fra begge kjønn. De har en særdeles viktig oppgave, og det stilles der strenge krav til søkerne og til hvordan tjenesten utføres. Et av kriteriene er at personen skal være særlig egnet til denne type virksomhet. Det er viktig å huske at ditt bidrag som visitor i første rekke er å lytte. Som visitor skal du ta imot heller enn å dele. Vestfold Totalt er det 42 visitorer i Vestfold, disse besøker innsatte i Larvik, Sandefjord, Sem, Berg, Hof, Horten og Bastøy Fengsel. Til sammen fikk 125 innsatte regelmessig besøk av en visitor i 2007 mot 102 i I tillegg har visitortjenesten i Vestfold avholdt 35 felles tilstelninger fangene. Foto: Olav A. Saltbones For å bli visitor må man Være fylt 25 år Gå kurs visitorer. Dette kurset gir god innføring i de skjellige sidene ved arbeidet man skal delta i. Avlegge taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste Utføre sin tjeneste uten å få betaling Ønsker du besøk av en visitor? Der som du sitter i fengsel og vil ha mer inmasjon om Norges Røde Kors Visitortjeneste, kan du gi beskjed til presten, fengselsledelsen eller det øvrige personalet i fengselet. Besøkene er basert på frivillighet og visitorene har taushetsplikt. Visitoren din besøker deg regelmessig hvis du ønsker det. Et visitorbesøk kommer i tillegg til de private besøkene du får. Arne Grytnes har det siste året koordinert de frivillige Visitorene som besøker innsatte i fengslene i Vestfold. Han går nå videre i sitt liv med andre engasjement, men har opplevd tiden som frivillig i Røde Kors som veldig meningsfylt. - Hvis jeg har bidratt til at oppholdet til noen av fangene har blitt litt bedre, er det nok meg. I fengslene møter vi ofte mennesker som er i konstant sorg. Mennesker som har tråkket feil, og som faller uten. Ofte har jeg hørt Jeg fatter ikke at du gidder å besøke en sånn som meg sier Arne Grytnes. Som visitor må man være god til å lytte og ha et varmt hjerte andre mennesker. For noen innsatte er det godt bare å ha noen som kan høre på hva de har å si uten å si så mye selv. For andre kan visitoren gi innspill på veien videre eksempel om hva er lurt å gjøre når man slipper ut. - Et godt ettervern er viktig. Hvis dette ikke er på plass, er det alt lett å falle tilbake til det gamle miljøet. Som visitor kan man ha en passivt, lyttende rolle, men hvis vi får fangen på samme frekvens kan vi også ha samtaler som gjør at de kan velge en ny vei. De kan bruke tiden i fengsel til å skolere seg, og vi kan gi råd på veien. Det er viktig at de prøver å skape seg nye nettverk når de kommer ut, og her prøver vi å støtte opp. Spesielt de yngre fangene er det mulig å bidra til dette. Men først og fremst er det nok bare å være et medmenneske, så tiden i fengslet blir litt bedre enn den er uten en Visitor. En Visitor har kun som oppgave å besøke de som sitter inne. Kontakten skal ha kort varighet, ikke lenger enn seks måneder. Når den fengslede slipper ut skal kontakten brytes, og andre institusjoner som eksempel Røde kors Nettverk kan overta. Tekst: Unni Eriksen Foto: Anne Schøll, Tønsberg Blad Er du pårørende til en som sitter i fengsel? Mange opplever at livet blir snudd på hodet når en de er glad i fengsles. Selv om det ikke er du som sitter i fengsel, opplever du kanskje at straffen også rammer deg. Mange opplever at de blir stående alene. Det kan være godt å vite at noen er der deg. Ta kontakt med FFP`s rådgivnings-telefon eller send oss en e-post. Vi kan gi støtte i en vanskelig livssituasjon. Vi har god kjennskap til pårørendes situasjon, kriminalomsorgen, aktuelle lover og rettigheter. FFP Vestfold tlf: Telefontid: Man. kl.10-14, ons Adr:Tollbodgt. 14, 3111 Tønsberg Landsdekkende tlf:

4 6 Nettverksarbeid Nettverksarbeid 7 Røde Kors Nettverksarbeid Hjelp til selvhjelp Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. Stadig flere steder opprettes Røde Kors-aktiviteter å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt nettverk. Har du vært borte fra samfunnet i ti år, er du ikke helt oppdatert på de samfunnsmessige systemene som har oppstått i mellomtiden, sier Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. Flere har bare betraktet et minibankkort på avstand. Han understreker at noe av ideen er at folk som har vært innsatt eller innlagt, og kommet seg videre, også kan bidra. De ser dette med helt andre øyne enn alle andre, sier han. De har erfaringer som du og jeg ikke er i nærheten av å begripe, og dette er svært verdifullt når man skal imøtekomme mennesker som ikke har kunnet delta i samfunnet på lenge. I nettverksarbeidet samarbeider Røde Kors både med offentlige, private og frivillige aktører, og aktivitetene strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder. Hensikten med tiltaket er at brukerne skal få økt sin sosiale kompetanse så de blir bedre i stand til selv å bygge nye sosiale nettverk Hva ligger bak ordet nettverk? Jo det ligger et begrep som vi alle kjenner inkludering. Hvordan vi kan sørge at mennesker som føler seg på utsiden av samfunnet heller kan føle seg som en del av det og en del av et nettverk. Å gi hjelp og støtte i bindelse med å etablere et nytt sosialt nettverk mennesker som har kjempet seg ut av et problem er ikke mer mystisk enn at de ønsker seg en samtalepartner, en å gå på kino med, en som kan hjelpe dem å finne fram i jungelen av offentlige tilbud og kontorer, en som vet hvordan man får seg minibankkort eller en som vet hvordan man bestiller en time hos tannlegen. Thorvald Stoltenberg tsetter,- Å det går mye bedre enn jeg hadde ventet, sier han. Og jeg mener klart at Røde Kors har en oppgave her. Det dreier seg om å bidra til å bygge opp mennesker. Om de ikke møter et slikt nettverk, så har de kanskje ingen. Gamle relasjoner er revet ned, svunnet med rusen eller handlingene, og det eneste de kjenner Røde Kors Nettverksarbeid Røde Kors Nettverksarbeid er et tilbud til mennesker med psykiske lidelser og til dem som er på vei ut av et liv med rusmiddelavhengighet eller kriminalitet. Målet er å bistå mennesker med behov å etablere nye sosiale nettverk. Aktiviteter og samvær med både frivillige fra Røde Kors og andre brukere skal heve brukernes sosiale kompetanse, og på sikt gjøre dem bedre rustet til å håndtere hverdagen. I dag er det Røde Kors Nettverksarbeid i ca 50 kommuner i Norge, med rundt 1000 brukere og 500 frivillige. I Vestfold er aktiviteten startet i Tønsberg, Horten starter også opp våren 08. Vil du bli med i Nettverksarbeidet, kan du ta kontakt med Kjetil Brænna i Vestfold Røde Kors, tlf eller e-post: til er miljøet de med nød og neppe har kommet seg bort fra. Jeg vet om mennesker som etter oppholdet i institusjonen, der de langsomt har bygd seg opp, kommer ut porten, og det står ett menneske der og venter på dem. Langeren. Tekst og foto: Anette Lippestad, Gjengangeren Det dreier seg om å bidra til å bygge opp mennesker Viktig med godt nettverk etter soning Oslo Røde Kors driver nettverksarbeid tidligere starffedømte. Målet er å hjelpe starffedømte med å bygge opp et nytt nettverk etter endt soning. I dag er tilsammen 60 frivillige engasjert i arbeidet med å bidra til at disse kan starte et nytt liv uten rus og kriminalitet. Leder Nettverksarbeidet i Oslo Røde Kors, Stian Estenstad, mener et godt nettverk er avgjørende å lykkes. - Det å slippe ut av fengsel kan oppleves som tøft mange, det kan være vanskelig å komme inn i et samfunn etter et fengselsopphold. Friheten kan være veldig krevende, og den kan by på en rekke utdringer - blant annet i hold til kriminalitet og rus. Mange som løslates ønsker å starte et nytt liv etter soningen, og de fleste ønsker ofte å få et liv som ikke innebærer kriminalitet og rus. For å klare dette er det viktig å ha et godt nettverk rundt seg, klarer leder nettverksarbeidet til Oslo Røde Kors, Stian Estenstad. Normalisering av hverdagen Nettverksarbeidet til Oslo Røde Kors går ut på at over 60 frivillige hjelper straffedømte (deltakere, red.anm.) som har behov å finne seg til rette på ulike sosiale arenaer etter soning i fengsel. Frivillige bistår deltakerne i å bygge opp et nytt sosialt nettverk, som er både kriminalitets- og rusfritt. På den måten kan både sosial isolasjon, stigmatisering og tilbakefall ebygges. - De frivillige gjør deltakerne bedre rustet til å håndtere hverdagen på sikt. Det er viktig at deltakerne er aktive på fritiden, og det er noe vi har fokus på. Deltakernes sosiale kompetanse heves via både gruppeaktiviteter og en-til-en aktiviteter. I tillegg jobbes det mye med øvelser som går på å normalisere hverdagen. Ting vi normale mennesker tar gitt, som eksempel å gå i minibanken, kan oppleves som vanskelig deltakerne. For dem er det normale unormalt, og de får der hjelp og støtte til å lære seg dagligdagse aktiviteter, sier Estenstad. Han påpeker at etablering av et nytt nettverk er en krevende prosess mange straffedømte. - Etablering av et nytt sosialt nettverk er ikke noe som skjer over natten, og mange straffedømte synes det er tøft å bryte med det nettverket de hadde før de ble satt inn i fengsel. Det har jeg sett mange eksempler på, understreker Estenstad. Mange deltakere Målgruppen prosjektet er både personer som skal løslates fra fengsel, samt personer som har gjennomført sin straff. Kontakten mellom den frivillige og den straffedømte innledes trinnsvis i god tid før løslatelsen. - Det å opprette en kontakt før løslatelsen er viktig, da får partene god tid til å bli kjent med hverandre. I tillegg får man mulighet til å planlegge aktivitetene som skal egå etter løslatelsen, slik at den straffedømte kan komme med innspill i hold til egne ønsker, behov og interesser, klarer Estenstad. Han legger til at nettverksarbeidet til Oslo Røde Kors er et populært tilbud. - Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på nettverksarbeidet vårt, og responsen har hittil vært overveldende. I dag har vi omkring 75 deltakere som er under oppfølging, og mange av dem har vært med siden oppstarten av prosjektet. Det er tydelig at mange ser nytten av prosjektet, og det synes jeg er positivt, avslutter Estenstad. Tekst: Linda Hansen Foto stort: Olav A. Saltbones Foto lite: Oslo Røde Kors

5 8 Båtsenteret AS Weidermannsgt. 5, ETABLERT 1952 Langgt. 23, Langgt. 2, Tlf Fax Tlf Tlf H O L M E S T RA N D Kullboden Sørbyv. 17, Aut. regnskapsfører Tlf Fax Fax HORTEN Sollistrandsvn. 12, 3187 Horten HELSETJENESTEN Pb. 2020, 3255 Larvik Tlf PÅL GJONE Holtebygda, 3282 Kvelde Elvevn. 140, 3271 Larvik Tlf Fax Atle: Fredrik: Tlf Fax Tlf Malermester Tom Sandberg AS Bjerkevn. 54, 3175 Ramnes Tlf./Fax Mob Pb. 7, 3164 Revetal Tlf Fax Meny Holmestrand - friheten til å velge Funnemark Larvik AS Pb. 2099, 3255 Larvik Tlf Fax Jan Eide AS Smidsrødv. 171C, 3140 Borgheim Leif Weldingsvei 20, 3208 Tlf Fax Tel: Fax: Tlf Fax Vestskogen Tlf Fax A Aut. entreprenørretning Raveien 140, 3242 Sandefjord Tlf Mob Fax Salg og service av verktøymaskiner Verktøy Utstyr Kvartsvn. 21, 3070 Sande Tlf Fax Pindslev. 5B, 3221 Sandefjord Tlf Kvalitet betyr mest Dronningensgt Sandefjord Tlf Fax Støtter Sandefjord Røde Kors Briskev. 9, 3060 Svelvik Tlf: Adax AS - en norsk produsent P.b. 38, 3061 Svelvik Tlf Jensen Eiendom AS BL Shipping A/S - Vestfolds største lerret Thor Dahlsg. 5, 3210 Sandefjord Film er best på kino! Tlf Fax Storgt. 35, 3060 Svelvik Fiolvn. 7, 3060 Svelvik Tlf Strømmv. 192, 3060 Svelvik Tlf Fax TJØME ØMRER Rica HavnaHotel Havnav. 50, 3145 Tjøme Tlf Linnea Kompetansesenter Pb. 320, 3101 Tønsberg Tlf Fax Ormeletv. 117, 3145 Tjøme EVEN CUDRIO AS Barkåkervn 47, 3157 Barkåker Tlf E-post: Hvasservn Hvasser TILBYGG NYBYGG REPARASJONER Tlf. /Fax Mob: Kaigt. 1, 3112 Tønsberg Tlf Fax Vestfold Tønsberg Elektriske AS Burotv. 1, 3118 Tønsberg Tlf Fax Farmandsvn. 3, 3111 Tønsberg Tlf Lindholmvn. 39, 3145 Tjøme Tlf TØNSBERG Tom Christoffersen AS Skjønnheim, 3060 Svelvik Tlf Fax Fax Åpningstider: TØNSBERG Grytemark VVS TORMOD BJØRNDALEN Arne Brekke AS Svelvik Tlf Fax Storgt. 94 Horten Tlf Fax Skeidar Tønsberg AS Industrigt. 2, 3117 Tønsberg Tlf Fax Semsbyv. 152, Pb Tønsberg Tlf Fax Mob Møllegt. 9, 3111 Tønsberg Tlf SeptiktankService AS Brødrene Darups EFTF Pb. 2311, 3103 Tønsberg Mob Tlf: Fax: E-post: Trudvangvn. 67, 3117 Tønsberg HOLMESTRAND HORTEN HORTEN LARVIK LARVIK Holmestrand Næringsråd Jernbaneg. 15, Tlf Stevid Elektro AS Elgestien 22, 3188 Horten Tlf Fax Spar Kvelde Matsenter AS 3282 Kvelde Tlf Fax Frank Ødegård Søndersrød, 3295 Helgeroa Tlf Velle Utvikling AS - Grafisk avd. Tolfsrudenga 16, Tlf Casa Bygg AS Torggt. 20, 3181 Horten Tlf Kramek AS Sveis og Mek. Verksted Bankløkka 9A, 3183 Horten Tlf Larvik Kobber og Blikk AS Elvevn. 150, 3271 Larvik Tlf Fax Esab AS Frankendalsv. 97, 3274 Larvik Tlf Fax Holmestrand Optikk Langgt. 19, Tlf Fax Egil Nilsen Byggmester Damgt. 19, 3179 Åsgårdstrand Tlf Fax China City Prinsegt. 20, 3256 Larvik Tlf Nordkvelde Maskin AS Alfaberg, 3282 Kvelde Tlf Mob Entreprenør Steinar L. Hansen AS Korsgårdsv. 35, Tlf Borre Steinhoggeri AS Borrev. 64, 3186 Horten Tlf Fax Allum Bygg AS Pb Stubberød, 3255 Larvik Tlf Fax Omlidstranda Camping Omlid, 3296 Nevlunghavn Tlf Mob Bøhns Hydraulikk AS Vesthøyv. 19, Tlf Fax GE Vingmed Ultrasound AS Strandpromenaden 45, 3183 Horten Tlf Fax Anvik og Donnavall Camping Anvik, 3294 Stavern Tlf / Jensens Conditori AS Kongegt. 23, 3256 Larvik Tlf Norak Baggerød AS Pb. 155, 3192 Horten Tlf Fax Seagull AS Gamlev. 36, 3189 Horten Tlf Fax Skoppum Mekaniske Verksted AS Tverrmyra 8, 3183 Skoppum Tlf Fax Rye s Elektro-Verksted AS Bromsv. 31, 3183 Horten Tlf Terje Lunde Pb Stubberød, 3255 Larvik Tlf Granholmen Camping Granholmvn. 75, 3230 Sandefjord Tlf Larvik Turistkontor Storgt. 48, 3256 Larvik Tlf NØTTERØY Vartdal Elektriske AS Kirkev. 185, 3140 Nøtterøy Tlf Fax RE JH Byggteknikk Søndre Bøe, 3174 Revetal Tlf Fax SANDE Tom Brede AS Furulia 14, 3070 Sande i Vestfold Tlf Dr. Eldar Solum Kostegt. 1, 3070 Sande i Vestfold Tlf Tlf St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg Entreprenørretning Mob Tlf Fuglev. 23, 3142 Tønsberg Tlf Fax E-post: Norwegian Modellers AS DNB NOR Bank ASA Harry Dahl AS Tømmermester- siviløkonom/registrert revisor Kilengaten 15, 3117 Tønsberg Det Nasjonale Aldershjem sjømenn Storgt. 22, 3290 Stavern Tlf Fax S V E L VIK STRØMM RØRLEGGERBEDRIFT AS LARVIK Edgar Berthelsen AS Elvevn. 54, 3262 Larvik Tlf Fax Sande Motorsenter AS Revåveien 13, 3070 Sande i Vestfold Tlf Fax Unni s Salong Sandesenteret, 3070 Sande Tlf Bolstad Maskin AS 3070 Sande i Vestfold Tlf Fax Nordian AS Hangarvn. 9, 3241 Sandefjord Tlf Sandefjord Bredbånd KF Pb. 1317, 3205 Sandefjord Tlf Noram Produkter AS Pb. 15, 3201 Sandefjord Tlf Netshop ASA Søndre Kullerødv. 6, 3241 Sandefjord Tlf PEC Sandefjord Skolmar 36, 3232 Sandefjord Tlf Anonym giver støtter Røde Kors VOORENS FYSIKALSKE Fysioterapi Akupunktur Manuellterapi Osteopati Trening Shockbølge Fax S Tlf: Fax: Totalleverandør innen fysisk områdesikring Block Watne AS Åshaugveien 12, 3170 Sem Tlf Hjemsengv. 7, 3140 Borgheim Tlf Takker besøkstjenesten Vær trygg på etterservicen -så blir investeringen lønnsom Framnesv. 57, 3222 Sandefjord Langestrandsv. 15, 3222 Sandefjord TLF Tønsberg - Framnes Maritime AS Går du med byggeplaner? Bestill vår nye husbok eller stikk innom vårt kontor på Sem. B. Braun Gipø Bo- og Nøtterø AS Båtsenter AS Behandlingssenter Medical Kjernåsvn. 13B, M u rmester SANDE Brødrene Mørken Transport AS Fax Mob Industrivn. 2, NØTTERØY Brunlanesveien, 3296 Nevlunghamn Tlf Fax RE Østlandske Gulvsparkling AS Bankløkka 14, 3183 Horten Molovn. 14, 3187 Horten Tlf Fax BYGGMESTER LARVIK KOMMUNE Industrirenhold Graving Liftutleie Transport Utleie av maskiner Larvik VisSim AS Tlf Fax Pb. 106, 3191 Horten Tlf Larvik NY HUSBOK Klavenes Industriservice a/s # H O L M E S T RA N D HOLMESTRAND OG OMEGNS REGNSKAPSSENTRAL AS 9 Har du belastningsskader i føtter, legger og knær. Vi tilbyr gang-løpstest med videoanalyse og behandling. Tønsberg Sandefjord Stavern Horten Sykehus Harald Pedersengt. 9, Kilengaten 15 Skiringsalvn. 24 Rehabiliteringssykehuset i 3117 Tønsberg 3208 Sandefjord Vestfold, 3294 Stavern 3182 Horten tlf: tlf: tlf: tlf: JT Bygg AS Kasteskogen 41, 3236 Sandefjord Tlf Vet du hvor mye? Sandefjord Lufthavn Torp Torpv. 130, 3241 Sandefjord Ring oss i dag en gratis verdivurdering Chili Szechuan Restaurant Søebergtorget 5, 3211 Sandefjord Tlf Tønsberg Holmestrand Duozink Selbak AS Tlf VIVA AS Lillevarskogen Industrifelt, Tlf Tlf Tlf Trygghet når du handler eiendom Forum Eiendomsmegling AS Statsaut. eiendomsmeglere MNEF, Jens Müllersgt. 3, 3110 Tønsberg Øivind Flaatten 3277 Steinsholt Tlf RM Perering AS Tlf Telefon: Din bolig har økt i verdi! Dekkteam Vestfold AS Fokserødvn. 30, 3241 Sandefjord Tlf Fax STOKKE Mimi Vooren Joost Vooren Jørgen Stanger Nybygg Tilbygg Restaurering Tegning Prosjektering Jarle Kvalvågnes mob: Jon B. Rui mob: Kjartan Hansen mob: Kontoradresse: Broen 5D, 3170 Sem Tlf Faks: E-post: Mur & Fasadearbeider AS Humlev. 43, 3172 Vear Tlf Matbørsen AS Tlf Fax Etterisolering ved innblåsning Diplomat Norge AS Tlf Fax Brødrene Dahlen AS 3172 Vear Tlf Ove Ødegård AS Bekkev. 202, 3173 Vear Tlf Oxytech AS Industrigt. 1, Stokke Tlf Bergans Mekanikk AS Berganvn. 84, Tlf Vegger Gulv Tak Overflatevarme i bakken! Her utnyttes den lagrede solvarmen som finnes på ca en meters dyp. En slange graves ned og i den sirkulerer en giftfri veske som varmes opp noen grader av jorden. Ved komprimering i varmepumpen økes temperaturen på vesken og varmen overføres til elementene. Den varmeenergien som skalpes kan brukes til å dekke varmtvannsbehovet. Markedets mest brannsikre isolasjon Dette er en måte å benytte seg av varmepumpeprinsippet! Ta kontakt med oss mer inmasjon: ahlsell norge as Pb. 70, 3101 Tønsberg Tlf Fax Rørleggermester Jens Petter Zetlitz AS Burolv. 2, 3118 Tønsberg Tlf Fax Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS Munkegt. 3, 3126 Tønsberg Tlf Fax Vi takker alle våre annonsører den flotte støtten!

6 10 Tønsberg Svømmehall SVELVIK MekTec AS - Maskiner med sprut i Markveien 31, 3060 Svelvik Tlf Åpningstider: Ramdalsvn. 3 Pb. 2445, 3104 Tønsberg Signal Teknikk AS Kollev. 10, 3060 Svelvik Tlf _ Mob TJØME Bayer AS Bayer CropService Pb. 43, 3165 Tjøme Tlf Fax GT Fagmalere Evjen Eikeliv. 17, 3145 Tjøme Tlf Kjell Kanten Graveservice AS Østveien 622, 3145 Tjøme Tlf./Fax Tjøme Rørservice AS Østv. 529, 3145 Tjøme Tlf arne Damer Vaskeglade Erf Utfører oppdrag innen: Grunnarbeid boliger og industri Veibygging Kommunalteknisk anlegg, avløp osv. Drenering hus og landbruk Levering/transport av grus, stein og fyllmasse ADK1-rørlegging Muring av natursteinsmur Flytterengjøring Byggrengjøring Hovedrent Ukerengjøring av private hjem, kontorer og butikker Vindusvask Tepperens Narverødveien 47, 3113 Tønsberg Tlf. /Fax Mobil: Støtter Tønsberg handikap Saturnusv. 58, 3226 Sandefjord Tlf Fax Mob Andreassen Byggservice Hortensv. 127, 3157 Barkåker Mob Trelast Byggevarer Treemballasje Jernvarer Malingsprodukter Tlf Fax e-post: Planlegging, prosjektering og utførelse av grøntanlegg Utebelysning grøntanlegg og bygninger Vanningsanlegg plen og beplantningsarealer Vedlikeholdsoppdrag av grøntanlegg og bygninger Prosjektering til nærmiljø- og spillemidler Planlegging og internkontroll lekeplasser Mob Strandgt. 25, 3060 Svelvik Tlf Fax Bertel O. Steen HORTEN DEKKSENTER AS Nordre Engg. 5B, 3187 Horten Tlf: Mob: JP Elektro Tvetenevn. 76, 3265 Larvik Tlf Mob Bygg- og tømrermester Bygg- og tømrermester ME Pb. 2181, 3103 Tønsberg Tlf Sande kommune Tvetenvn. 76, 3265 Larvik Fax NYVINNING FRA NORGIPS SOM VINNER STADIG NYVINNING FRA NORGIPS FLERE PROSJEKTER SOM VINNER STADIG NYVINNING FRA NORGIPS FLERE PROSJEKTER SOM VINNER AquapanelSTADIG Indoor er sementbaserte plater FLERE PROSJEKTER Pelles Verksted AS Kilengt. 20, 3117 Tønsberg Tlf Fax LANGGT. 19, 3080 HOLMESTRAND TLF: FAX: MOB: Olav Askjer Kran & Transport AS Grøtåsv. 3, 3178 Våle Tlf Mob ME Tlf: Mob Fax E-post: Upliktende/kostnadsfir befaring Vestfold AS STER STER Helgerødv. 150, 3233 Sandefjord Tlf Fax Mobil Vår kunnskap - kundens garanti--- Fusdahl s Matsenter AS Ørnesallèen 37A Tlf Tønsberg Byggsenter AS Sjøsenteret Vallø, 3150 Tolvsrød Mob Fax ANLEGGSGARTNER OG ENTREPRENØRFORRETNING Postboks 70, 3070 Sande i Vestfold Hovland Sag TØNSBERG AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk Anders Larsensgt. 15, 3117 Tønsberg Tlf Fax Svein Erik Hole & Sønn AS Tlf Fax morgensvømming man-ons-fredag fellesbad tirs-tors-fredag fellesbad lør og søndag (oktober til april) Damebad (16 år) onsdag Herrebad (16 år) lørdag Vi takker alle våre annonsører den flotte støtten! RÅBEKKEN Dikeveien 1. Telefon Avd. Tønsberg: Avd. Larvik: Avd. Sandefjord (Skolmar) TA VARE PÅ DEG SELV OG MEDTRAFIKANTENE I TRAFIKKEN - Tilpass farten etter holdene - Husk: Våt vegbane = glatt vegbane - Er du trøtt - ta et kvarters rast eller en liten lur - Sjekk dekkene - sko deg riktig i tide På veg et bedre samfunn! Aquapanel er bruk i rom med Indoor store fukt belastninger og til vegger som sementbaserte plater Aquapanel Indoor er utsettes røff som fukt bruk i behandling, rom med store sementbaserte plater eksempel i idrettshaller og ioffentlige baderom. bruk rom storesom fukt belastninger og tilmed vegger og til vegger utsettes belastninger røff behandling, somsom Knauf USG -Systems har 25 års med fremstilling utsettes erfaring røffoffentlige behandling, som eksempel i idrettshaller og baderom. av sementplater, og har utviklet Aquapanel Cement Board eksempel i idrettshaller og offentlige baderom. i tre varianter, Outdoor - Inndoor - Floor, spesielt det Knauf USG -Systems har 25 års erfaring med fremstilling europeiske Knauf USGmarkedet. -Systems har 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, og har utviklet Aquapanel av sementplater, og har utviklet AquapanelCement Cement Board Board i tre varianter, Outdoor - Inndoor - Floor, i tre varianter, Outdoor - Inndoor - Floor,spesielt spesielt det det europeiske markedet. europeiske markedet. AQUAPANEL INDOOR Statens Vegvesen Vestfold: Tlf / Kilen Brygge AS Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord Tlf Fax Hurtig montering Høy mekanisk styrke AQUAPANEL INDOOR AQUAPANEL INDOOR Vann og fuktbestandig Fossanvn. 523 Angripes Hurtig montering ikke av mugg eller råte Hurtig montering Lett Høyåmekanisk styrke bearbeide med enkel redskap Høy mekanisk styrke Vann og fuktbestandig Vann og fuktbestandig Angripes ikke av mugg eller råte Angripes av mugg råte Lett åikke bearbeide medeller enkel redskap Lett å bearbeide med enkel redskap Norgips Norge AS - Tel Fax Vi takker alleas våre støtten! Norgips Norge - Tel.annonsører Fax den flotte - Videregående Skole STENI AS Berganmoen 3277 Steinsholt Taxi-Turkjøring-Rullestolkjøring Utleie minubusser as Quality Hotel Sande Golfklubb E-post: Telefon: Velkommen til Hotel Horten Brygge Gran 6, 3070 Sande i Vestfold Tlf Strandpromenaden 2, Storgt. 38, 3256 Larvik Fax Horten Tlf: Tlf hotels/no48 Pene rom - rimelig pris Pb. 4, 3101 Tønsberg Tlf Svendsen Transport Andebu Brannkasse Pb. 1314, 3201 Sandefjord. Tlf Fax Grand Farris Pb. 54, 3280 Tjodalyng Tlf Fax Kongev Horten Tlf: Fax: Andebu - Fax Tlf: Fax: UngVoksen - kort til kun 350,- pr. måned Norgips Norge AS - Tel Fax Nøtterøy 3163 Nøtterøy. Tlf Uranienborgsvn. 3 Studiespesialisering og Helse- og Sosialfag 3217 Sandefjord Tlf Nyhet! Kopstadveien 3, 3180 Nykirke tlf Langgt. 19 AS Langgt. 19, Tlf Fax Retorvet, 3174 Revetal Tlf: Sundbyfoss Tlf Norlandia Grand Ocean Hotell Jernbanegt. 1, 3187 Horten Tlf Valløvn. 2, 3117 Tønsberg Tlf Fax Tlf Fax Buggesgt. 4, 3263 Larvik Tlf Horten Taxi AS Har du tenkt over at du t sparer flere tusen kroner i måneden på å bruke buss i stedet bil? Fra nyttår lanserer vi et råbillig månedskort deg mellom 20 og 30 år. Med UngVoksen kan du reise så mye du vil med buss i hele Vestfold bare 350 kroner i måneden. Og du kommer raskt og enkelt fram dit du skal på en miljøvennlig måte. Ung voksen-kortet får du kjøpt på bussterminalen, og du kan senere nye det på bussen. På vkt.no kan du sjekke busstilbudet der du bor. God tur! Smartinger bruker buss Svelvik Kommune Familietjenesten søker støttekontakter og besøkshjem tiltak til funksjonshemmede og barneverntjenesten. For nærmere opplysninger kontakt Virksomhetsleder Berit Wetterstad på tlf Vestfold Fylkeskommune Sandefjord Videregående Skole Krokemov. 2/4, 3214 Sandefjord Tlf

7 Kronikk: Om bare Arne Johannessen var kriminell Røde Kors aktuelt Politiets Fellesbund, med Arne Johannessen i spissen, har i følge Dagbladets leder fredag landets mest effektive politiske tårekanaler. Avisen påpeker at nesten ingen snakker om lovbryterenes tilbakefallsprosent. Det ønsker vi å gjøre noe med Skrevet av: Leder i Oslo Røde Kors Nettverksarbeid, Stian Estenstad og frivillig i Oslo Røde Kors, Pål Breivik. )Kronikk på trykk i Dagbladet 22. januar.) Når 70-80% av de innsatte i mange fengsler kommer tilbake gang etter gang skulle det være et greit regnestykke å finne ut at flere ressurser til tilbakeføring og rehabilitering vil lønne seg. Men det er ikke like sikkert at de samme instansene som utfører straff alene bør være de som hindrer tilbakefall og legge til rette en reintegrering i samfunnet. Arne Johannessen er en særdeles dyktig kommunikatør. Mye takket være ham, har politietaten fått en strategisk bruk av mediene i de siste årene, som igjen har påvirket opinion og politikere. Dagbladet trekker han frem som en gråtekone, - samtidig kan man stille seg spørsmålet om media ikke selv har vært en pådriver at politiet og deres ansikter utad så ofte får spalteplass. Få ting er så evig dagsaktuelle som kriminalitet, dermed er kanskje politiet og Johannessen velsignet med åpne dører hos redaksjonene når de går ut og ber om større ressurser til overvåkning og pågripelse av kriminelle. Knyttes dette til konkrete kriminalsaker i nyhetsbildet, kan det noen ganger være lettvint å trekke kortsiktige konklusjoner. Kilengt. 1, 3117 Tønsberg Tlf: Fax: Overnatting Kurs, møter og konferanser Arrangementer SPA Golfpakker Restaurant Bar Catering Jernbanegt. 1, 3187 Horten Tlf Hadde de straffedømte hatt sin Arne Johannessen, ville vi kanskje fått flere perspektiver på bekjempelse av kriminalitet. Det finnes mye skning og bakgrunnsmatriale som omhandler årsakene til brytelser og årsakene til tilbakefall til kriminalitet etter soning. Det som ikke finnes, er stemmer som med egne erfaringer kan telle om hvor skoen trykker, hvor tiltakene bør settes inn og hvilke ressurser som trengs. Det er vanskelig tidligere straffedømte å stille opp mot den troverdigheten som følger politi og kriminalomsorg. Da er det en utdring samfunnet å skape de rom der vi får kommunisere med denne gruppen. Målet de fleste straffedømte er nemlig i stor grad det samme som resten av samfunnet: Å slutte med kriminelle handlinger. Noen av oss har et slikt rom. Oslo Røde Kors driver Nettverksarbeid, et tiltak som tar sikte på å bedre tidligere innsattes mulighet til å skaffe seg et normalt sosialt nettverk etter soning. Etter tre år, ser vi tydelig at de kriminelles tilbakeføring til samfunnet handler om mer enn de typiske rehabiliteringstiltakene. Det at frivillige søker å gi et vennlig spark bak til mennesker med lav sosial kompetanse og mangel på et normalt nettverk, gir et godt resultat. Det er mange ting som må på plass etter soning. Det er jobb eller studier, bolig, gjeld og i de fleste tilfeller også et rusproblem som må tas hånd om. Disse tingene ivaretas som regel på et eller annet nivå av det offentlige. Men et sentralt område det ikke tas så mye hensyn til, er det sosiale nettverket. Både i undersøkelser og i vårt møte med de tidligere innsatte, oppgis det gamle miljøet, eller problemer med å skaffe seg et nytt rusfritt, ikkekriminelt miljø som viktig årsak til nye brytelser. - Jeg har ikke vært på kino på 20 år, uttalte en deltaker i nettverksarbeidet. Selv om det kan virke som et banalt eksempel, er det ofte en utdring å gjøre helt vanlige ting de som i lang tid har hatt et kriminelt tankesett. Det å ta de første telefonene til et nytt miljø, det kan være et idrettslag, en filmklubb eller et kurs, det kan ofte være en veldig stor utdring etter å ha sonet i flere år. En annen deltaker påpekte at han regner seg som en ekspert på å stjele biler, men å delta på en trening og gå i garderoben eller å bestille et medlemskap på et treningsstudio er noe som er veldig vanskelig. Det er alltid lettere å være i et miljø man føler seg trygg. Det gjelder også kriminelle miljøer. I den omtalte lederen i Dagbladet, roses Knut Storberget å ha stått betydningen av rehabilitering. Dette er vi enig i, men det er viktig å tenke et utvidet rehabiliteringsbegrep. Rehabilitering og behandling er ofte en del av kriminalomsorgen eller andre institusjoner. Ring For den innsatte, oppleves det ofte som Vi hjelper deg med: Din totalleverandør innen avfallshåndtering. Ragn-Sells AS Hovinmoen, 2051 Jessheim. Tlf 08899/Fax en lenget del av straffen. Vi opplever som frivillige at deltakerne mener de blir sett på som likeverdige. Å møte medmennesker som bruker av egen fritid, setter premissene at man ikke vurderer, behandler eller hjelper i større grad enn et vanlig medmenneske. Frivilligheten går dessuten begge veier. Oslo Røde Kors opplever kø av tidligere straffedømte som ønsker å delta i nettverksarbeidet. Det er også frivillig fra deres side, og det er de som initierer kontakten. Når det ligger et ønske om å jobbe med eget nettverk, gjenspeiler det at nettopp mangel på et slikt nettverk er en viktig årsak til tilbakefall. Det viser også et sterkt behov på dette området. I dag benytter i overkant av 70 tidligere straffedømte dette prosjektet i Oslo. Som et supplement til ettervern og rehabilitering, ikke erstatning. For det er ikke tvil om at økte ressurser til politi, kriminalomsorg og øvrige i behandlingsapparatet bidrar til bedre statistikker. Spørsmålet er om disse faktorene i like stor grad bidrar til et bedre liv uten murene de som er ferdig med en soning og hindrer dem i å havne på innsiden igjen. Et viktig middel på veien mot målet redusert kriminalitet må der være å prioritere arbeidet med årsakene til tilbakefall. ALLTID PÅ PLASS NÅR DU TRENGER OSS! Og hva er da mer naturlig enn å lytte til dem det gjelder og spørre dem hva det er de mener vil holde dem ute av runddansen med rus, kriminalitet og soning. Mand. - fred Lørdag Tlf Ragn-Sells AS avd. Horten Broms veien 23, 3183 Horten. Fax Ragn-Sells AS avd. Sandefjord Lokserødveien 43, 3241 Sandefjord. Fax

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer