Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU"

Transkript

1 Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Region vest Dato: Februar 2010 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 1

2 Føreord Statens vegvesen har som tiltakshavar starta arbeidet med reguleringsplan for fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del i Voss kommune. Utbygginga er ein del av prosessen med ei vidare utbygging av området ved Bavallen skisportsenter med dei nødvendige tiltak som bør gjerast i nærområdet. Mykje av trafikken ned til E16 ved Jordbruksskulen kan dermed endrast. Voss kommune har bestemt at det er nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutrgreiing i tråd med plan- og bygningslova sine vedtekter. Voss kommune vil stadfesta planprogrammet etter at dette har vore til offentleg ettersyn. Deretter vil det verta utarbeidd reguleringsplan med konsekvensutgreiing, som også vil bli lagt ut til offenteg ettersyn. Det er eit mål å ha vedteken plan i løpet av Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 4. mars til 20. april 2010 i Voss tinghus, samt på Offentlige høringer. Frist for å koma med merknader til planprogrammet er sett til 20. april Merknader vert å senda til: Voss kommune Boks VOSS eller til: Ver venleg å visa til saksnummer 09/1423 Kontaktpersonar i samband med arbeidet er: Statens vegvesen: Lars Magnar Røneid Tlf: e-post: Statens vegvesen: Bjørn Alsaker Tlf: e-post: Statens vegvesen: Hilde Gunn Stenseth Tlf: e-post: Voss kommune: Jørgen Steensæth Tlf e-post: Rapport og layout: Linda K. Longfjeld, Statens vegvesen 2 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

3 Innhald Føreord Innhald Innleiing Bakgrunn for prosjektet Organisering roller Planprosess Rammer og føringar Transportplan for Voss Vossapakko Kommuneplanen for Voss Kommunedelplan for Bavallen Reguleringsplanar Rikspolitiske retningsliner (RPR) Mål for prosjektet Hovudmål Målsettingar for evt. ny veg frå E16 til Bavallen Skildring av planområdet Områdeskildring Viktige utfordringar og problemstillingar Trafikk på lenkene Geometrisk utforming og standardkrav Forholdet til vassdraget - naturmiljø, landskap og friluftsliv Kultur og kulturminner Støy Kollektivtrafikk Tiltaket Standard og utforming Alternativ som skal vurderast Konsekvensutgreiing forslag til planprogram Innleiing Ikkje prissette konsekvensar Samanstilling og samanlikning - tilråding Reguleringsplanen si planskildring Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 3

4 4 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

5 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn for prosjektet Det har i lengre tid vore utbygging av området ved Bavallen. Området skal om nokre år verta utbygd med om lag 600 nye hytter og dette inneber at trafikken til og frå området kan auka. Ei utbetring og evt omlegging av eksisterande fv. 315 kan verta resultatet. Reguleringsplanen for området lengre oppe vart godkjent januar Det har i mange år vore ein del diskusjon om alternativ for denne vegen. Når ein no tar opp dette på nytt er det faktum at ein ser på nytt tunnelutløp for E16. Det kan då vera ein fordel å belysa alternativ som kan evt. kombinerast. Alt dette gjer at Statens vegvesen og Voss kommune no ynskjer å sjå på mogelege andre løysingar. 1.2 Organisering roller Prosjektet vil verta eit fylkesvegprosjekt og finansiert gjennom fylkeskommunale midlar. Administrativ koordineringsgruppe Administrative leiarar i fylkeskommunen, kommunane og Statens vegvesen. Prioriterer og administrerer prosjekta ut frå tidligare politiske vedtak og faglege krav. Tilrår overfor Samordningsgruppa Statens vegvesen Vurderer, prioriterer, styrer og planlegger enkeltprosjekt. Tilrår overfor Administrativ koordineringsgruppe Utbyggar og planforslagsstiller er Statens vegvesen Region vest. Planmynde og ansvarleg mynde for reguleringsplan og konsekvensutgreiing er Voss kommune. Planarbeidet med reguleringsplanen er organisert med ein prosjektgruppe av Voss kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune. Fleire konsulentar vert innhenta i arbeidet. 1.3 Planprosess Ny plan- og bygningslov vart vedtatt , og vart sett i kraft den 1. juli Sakshandsaminga skal soleis fylgja i samsvar med reglane i den nye lova. Plannivå Planen vert lagt fram som ein reguleringsplan med tilhøyrande konsekvensutgreiing for tiltaket. Planprogram Som første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen skal det utarbeidast eit planprogram. Føremålet med planprogrammet er å fastsetta kva alternativ som skal utgreiast og kva konsekvensar som er viktige å vurdera. Konsekvensutgreiing (KU) Føremålet med konsekvensutgreiinga (KU) er å sikre at miljø, naturressursar og samfunn blir tatt omsyn til i arbeidet med planen. Statens vegvesen vil utarbeida konsekvensutgreiing i samsvar med planprogrammet som Voss kommune vedtek. Konsekvensutgreiinga vil verta innarbeidd saman med reguleringsplanen si planomtale. Vidare planprosess Reguleringsplan med KU vil verta lagt ut til offentleg høyring når planforslaget er ferdig. På grunnlag av det som vert synt til i konsekvensutgreiinga og innkomne merknader vil planforslaget fullførast. Voss kommune kan deretter ta saka opp til endeleg politisk handsaming og vedtak. Informasjon Statens vegvesen og planmynde har som målsetting å gje god informasjon om planarbeidet, slik at alle partar har god innsikt i prosessen og i dei framlagde løysningane og konsekvensar av desse. Slik informasjon vil i hovudsak verta gitt gjennom folkemøte og andre møter med spesielt interesserte. Statens vegvesen har som utbyggar hovudansvaret for utarbeidinga av forslag til reguleringsplan, og vil i samarbeid med Voss kommune stå som hovudansvarleg for informasjon om planarbeidet. Ved of- Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 5

6 fentleg høyring og politisk handsaming av planen er det Voss kommune som er hovudansvarleg for informasjon. Gjennom informasjonsarbeidet ynskjer ein å oppnå lokal verknad i planarbeidet. Kontaktpersonar er Lars Magnar Røneid/Kjell Kvåle/Bjørn Alsaker/Hilde Gunn Stenseth (Statens vegvesen) og Jørgen Steensæth (Voss kommune). Kontaktpersonane vil fylgja opp kontaktar i samband med planarbeidet. Tidsplan Det er eit mål å ha eit forslag til reguleringsplan og KU ferdig i løpet av sommaren 2010, slik at planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn hausten 2010 og vedtas i løpet av Framdrifta gjer at det ikkje bør oppstå spesielle problem i prosessen. Innspel og kontaktar som ein pr. i dag ikkje har oversikt over kan forlenga prosessen vesentleg. I fylgje ny planlov vil ei endring av planforslaget etter høyring medføra ein ny høyringsrunde for dei som vert rørt av ei slik endring. Vidare kan vedtaksprosessen verta vesentleg lengre dersom det kjem motsegn mot det alternativet som planmynde ynskjer å vedta. 6 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

7 2 Rammer og føringar 2.1 Transportplan for Voss Vossapakko Vossapakko er namnet på ein utbyggings- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad. Figur 2.1 Ny tunnel bak Voss sentrum er ein del av tre prosjekt i Vossapakko 2.2 Kommuneplanen for Voss I kommuneplanen for Voss er området for ny tunnel bak Voss vist som trafikkområde. Figur 2.3 Kommunedelplan for Bavallen 2.4 Reguleringsplanar Den reguleringsmessige statusen for fv. 315 og oppover mot Bavallen vart godkjent hausten Figur 2.4 Reguleringsmessig status første nedre del Figur 2.2 Utsnitt av kommuneplanen si arealdel for Voss 2.3 Kommunedelplan for Bavallen Kommunedelplanen omfattar utbygging av 600 einingar for frtidsbustader, nye heisar/løyper i skianlegget, parkeringsplassar og fritidsbustader/hotell. 2.5 Rikspolitiske retningsliner (RPR) Det skal også i planarbeidet takast omsyn til fylgjande rikspolitiske retningsliner: RPR for samordna areal og trafikkplanlegging RPR for verna vassdrag RPR for å styrka barn og unge sine interesser i planlegginga Planen vart godkjent i april 2007 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 7

8 3 Mål for prosjektet 3.1 Hovudmål Ved å gjennomføra handlingsprogrammet for Transportplanen for Voss vil ein: Få på plass eit godt samordna transportsystem som er utforma på ein miljøvenleg forsvarleg måte samtidig som det gjev mogelegheit til å redusera næringslivets transportkostnader og dermed styrka konkurranseevna. Redusera talet på trafikkulukker og miljøproblem som fylgje av trafikken. Laga gode løysingar for dagens og framtidig befolknings- og næringslivsutvikling. Fylgjande målsettingar er lagt til grunn: Å utvikla eit miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsystem. Å redusera veksten i biltrafikken i byområdet. Å redusera talet på trafikkulukker og støyplager som fylgje av transport. Å utvikla eit tilrettelagt og velfungerande transportsystem for alle gruppene transport. 3.2 Målsettingar for evt. ny veg frå E16 til Bavallen Hovudmålsettingane som er nemnt gjeld alle prosjekta rundt Voss. For fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del er måla presisert nærare: Betre trafikktryggleik på strekninga E16 til Bavallen, med færre ulukker og nestenulukker Betre støyforhold i nærmiljøet Forenkla anleggsabeidet/tida 8 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

9 4 Skildring av planområdet 4.1 Områdeskildring Planområdet fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del går frå området nord for Leirokrysset ved fv. 315 sør til Lundarosen og austover til E16. Ringheimsvegen er vestre grense. Bavallsvegen Landbruk er som alle kjenner til eit tema som ein vil prøva å verna så godt det let seg gjera. Difor har me laga fleire alternativ som med stor variasjon både tar mykje og lite landbruk. Området er eksponert av støy frå dagens vegar. E16 Barneheimen Lundarosen Rv13 E16 Figur 4.2 Vassdraget og området rundt Voss Planområde/influensområde vert laga slik at ein tar med seg eit stort område for å sikra alle moglegheitar. E16 PLANAVGRENSING Målestokk 1:15000 Figur 4.1 Oversikt over området Figur 4.3 Planområde/influensområde for E16 Vangstunnelen nordre del Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 9

10 5 Viktige utfordringar og problemstillingar 5.1 Trafikk på lenkene Dagens trafikkbilete er som fylgjer: E16 frå krysset ved fv. 315 v/jordbruksskulen har om lag ÅDT (2007) (årsdøgntrafikk) Fv. 315 frå krysset ved E16 og opp til Leiro/Gjerde er om lag ÅDT (2007) nede ved krysset, og omlag oppe ved Leirokrysset Fv. 315 derifrå oppover til Bavallen er 800 ÅDT Fv. 315 langs Ringheimsvegen er ÅDT. utløysa støytiltak der krava i retningslinje T-1442 frå Miljøverndepartementet kjem til bruk. Utforminga og plasseringa av støyskjerm vert utfordrande. 5.6 Kollektivtrafikk Det er viktig å få til plassering av busshaldeplassar i området som er trafikksikre og som samstundes ligg rett til i forhold til passasjergrunnlaget. Det er gjort ein del forundersøkingar på trafikkendringar i området dersom ein bygger ny fv. 315 frå Leiro/Gjerde til E16 i område Lundarosen nord: Ein god del av trafikken på eks. fv. 315 og E16 frå Jordbruksskulen og sørover vil minka. 5.2 Geometrisk utforming og standardkrav Med dei trafikktala som er grovt anslått vil trafikken verta om lag ÅDT på sikt. Dette betyr at vegen bør byggjast med Sa2, 60/50 km/t og 6,5m bredde + gang/sykkelveg (3 (grønt) + 3 m eller 1 (rabatt) +3 m). 5.3 Forholdet til vassdraget - naturmiljø, landskap og friluftsliv Vossavassdraget er i dag eit verna vassdrag og et område med rik flora og fauna. Det vil vera viktig å minisera inngrep i og ved elva, og å utforme gode avbøtande tiltak i så fall. 5.4 Kultur og kulturminner Det er kjennskap til automatisk freda kulturminne ved Ringheimstunet. Ellers er det eit stort potensiale for funn av andre automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering i samband med planarbeidet. Ein må pårekne å treffe på andre kulturminne i aktuelle traséar. 5.5 Støy Områda langs dagens fv. 315 har i dag ein relativt liten støybelastning. Utbygginga av nye område kan 10 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

11 6 Tiltaket 6.1 Standard og utforming Ved utbygginga av fv. 315 vert det teke utgangspunkt i dei nye vegnormalane for både vertikal- og horisontalkurvatur. Dimensjoneringshastigheit for vegen er 60/50 km/t. Gang-/sykkelveg med 3+3 eller 1+3 m leggjast parallelt. Figur 6.1 Tverrprofil Sa2 med 10,5 m vegbredde inkl gang-/sykkelveg Kryss i plan (R-kryss) skal byggjast i alle alternativa. 6.2 Alternativ som skal vurderast Alternativ 0 er dagens veg (sjå Kommundelplan med avkjørsle ved Jordbruksskulen). I alternativ 1 går ny Bavallsveg frå E16 ved evt. ny tunnel ved Lundarosen nord (450 m frå E16/rv. 13) Vegen svingar seg rundt og over tunneltaket til E16. Inn i skogen på Signar Aune sin eigedom og vidare opp mot Ringheimsvegen prøver ein å ligga på tett inntil eks. fylkesveg. I alternativ 2 går evt ny Fv315 Bavallsveg frå E16 med rundkøyring litt lengre nord, opp mellom bustadane og inn på landbruksjord ved Skansehaugen. Svingar på tilbake i skogen til Signar Aune og ligg vidare oppover likt som alt.1. Stor rundkøyring med radius på 44 m med gode radius gjev også rom for ein evt. Bavallsveg og veg til Barneheimen. Bavallsvegen går i dette alternativet attende langs eks. E16 sørover, for så å svinge opp i skogen til Signar Aune som for alt. 1. og fylgjer denne opp forbi Leirokrysset, bak gården til I. Leiro. Alternativ 4 er ei mellomløysing av alt.1 og 2, der alle husa ved Ringheimsområda vert råka av evt.ny E16. Bavallsvegen vert liggjande som alt.1 opp mot Signar Aune og vidare mot Leirokrysset. I alternativ 5 fylgjer ein eks. fv. 315 frå E16 ved jordbruksskulen og oppover eit stykke, svingar så utover dyrka mark, utanfor bustadane. Ved Leirokrysset har ein to alternativ (A og B), der ein enten går mellom eks. tun/ved krysset eller på vestsida av Leirokrysset. Treff såleis den regulerte planen litt lengre oppe. Dette gjeld alle alternativa. Det endelege valet om kva alternativ som skal fremjast er tenkt gjort som ein del av planarbeidet. Val av løysning vil verta gjort med bakgrunn i ei vurdering av fylgjande tema: trafikktryggleik landbruk kollektivtrafikk nærmiljø og støy inngrep i Vossavassdraget anleggskostnader og anleggsgjennomføring Statens vegvesen ber ved høyringa av planprogrammet spesielt om synspunkt på kva alternativ som bør regulerast og konsekvensutgreiast. I alternativ 3 kjem E16-tunnelen ut borte ved Barneheimen. Dette om lag 730 m lengre nord enn dagens godkjende reguleringsplan. Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 11

12 Figur 6.2 Alternativ 1 12 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

13 Figur 6.3 Alternativ 2 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 13

14 Figur 6.4 Alternativ 3 14 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

15 Figur 6.5 Alternativ 4 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 15

16 Figur 6.6 Alternativ 5 16 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

17 7 Konsekvensutgreiing forslag til planprogram 7.1 Innleiing Som del av reguleringsplanen skal det utarbeidast ei konsekvensutgreiing (KU). I konsekvensutgreiinga skal viktige verknadar av tiltaket vurderast. Det vil verta gjennomført ei fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av prissette konsekvenser (nytte/ kost). Anleggskostnader skal bereknast. I konsekvensutgreiinga skal det gjerast ein analyse av relevante ikkje-prissatte konsekvensar, deriblandt landskapsbilete, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressursar. Andre tema vert handsamas i planskildringa til reguleringsplanen, se kap. 8. Utbygginga vil ha liten verknad for lokal og regional utvikling, og tema forslås derfor ikkje utgreia. 7.2 Ikkje prissette konsekvensar Analysen vert gjennomført i samsvar med Statens vegvesen si handbok 140 Konsekvensanalysar. Handboka gir råd om kva for konsekvensar som skal og bør vurderast. I tillegg angir den kva metode ein skal gjennomføra analysen med. Landskapsbilete Tema landskapsbilete handlar om estetiske verdiar i landskapet og menneska sin visuelle oppleving av området. Temaet tek for seg både korleis tiltaket er tilpassa eller endrar landskapet, og korleis me opplever landskapet sett frå vegen. Metode: konsekvensane for alle løysningane skal vurderast ved hjelp av befaringar, kartmateriell, evt. landskapsmodellar, flyfoto, skråfoto og evt. andre kjente data, bl.a. NIJOS si skildring av landskapsregionar i Noreg. Landskapet i planområdet skal beskrivast, og viktige element som skal inngå er landform/terrengform, vegetasjon, vatn og vassdrag, bygningar, vegar, kraftliner, utsiktspunkt og andre eigenskapar. Verdivurdering og sårbarheitsvurderingar, omfangsvurdering og vurdering av konsekvens skal utførast i samsvar med handbok 140. Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø omfattar heilskapen i menneska sitt daglege livsmiljø og er stort sett knytt til bustad, skule, sentrumsliv, nærfriluftsliv m.v. Helse, trivsel, sosialt liv og vilkår for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærområdet er viktige element i dette. Temaet er i denne samanheng avgrensa til dei fysiske omgivnadane dvs. korleis dei ulike alternativa influerer dei fysiske forholda for dei som bur i og bruker området. Metode: Relevante forhold knytta til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenterast ut frå informasjon og kunnskap som ligg hjå offentlege etatar, lag og organisasjonar, og ut frå eigne befaringar i området. Sosiale samlingsstadar, friluftsområde, turstiar, badeplassar, skular, barnehagar m.m. skal kartleggast og omtalast og gje verdivurdering ut frå m.a stad, brukar og brukarfrekvens. Verknader som skal omtalast: arealinngrep i viktige område endringar i støy ved bustad og utandørs oppholdsstadar barriereverknader verknader for gåande og syklande Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Naturmiljø Tema naturmiljø omhandlar naturgrunnlaget, naturtype og det biologiske mangfaldet knytt til dei ulike naturtypane. Metode: verdifulle naturtype og naturområde skal kartfestast, beskrivast og verdisetjast ut frå kjente datakjelder og eigne befaringar/vurderingar. Særleg områder knytt til vatn, vassdrag og vassområde er sentrale. Leveområde og hekkeområde for dyr og fuglar, med særleg vekt på trua arter skal registrerast. Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 17

18 Omfang og konsekvensar av tiltaket skal vurderast i forhold til: arealinngrep i område som er verdifulle for naturmiljøet nærføring til naturområde som kan gi konsekvensar for det biologiske mangfaldet fare for forureining av vatn og vassdrag verknader for vatnmagasineringskapasitet og avrenningshastighet Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Kulturminne og kulturmiljø Namna kulturminne og kulturmiljø er definert i Kulturminnelova. Kulturminne er alle spor etter menneskeleg aktivitet i det fysiske miljø, inkludert lokalitetar det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som område der kulturminne inngår som del av ein større samanheng. med forundersøkingar/prøvestikking. Ein føreset at Kulturminnelova 9 om undersøkingsplikt m.v. blir oppfylt i samband med reguleringsplanarbeidet. Det er i samband med oppstartsvarsel av reguleringsplan ikkje motteke informasjon om kjente kulturminne eller kulturmiljø i området, og utgreiinga sitt omfang vil vera avgrensa. Naturressursar Tema naturressursar omfattar alle ressursar knytt til jord, skog og andre utmarksareal, fisk og vilt, vatn og ressursar knytt til berggrunn og lausmassar. Temaet vil ha lite omfang i denne reguleringsplanen. 7.3 Samanstilling og samanlikning - tilråding Dersom det blir fleire alternativ som vil verta ført vidare skal desse samanliknas og samanstillast i tråd med HB 140 og vert gjeve ei tilråding fra tiltakshavar. Temaet vert delt inn i: Automatisk freda kulturminne (kulturminne frå før 1537) Nyare tids kulturminne Kulturmiljø og kulturlandskap Metode: Kjente kulturminne skal kartfestast og beskrivast, og det skal vurderast kor det er stor sannsynlegheit for å finne fleire, ikkje kjente, automatisk freda kulturminne (potensiale-vurdering). Landskapet og kulturlandskapets historiske verdi skal omtalast. Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderast i forhold til: Inngrep i verdifulle kulturminne og kulturmiljø Nærføring som reduserer verdien av kulturminne/kulturmiljø Oppdeling (visuell og fysisk) som reduserer samanhengar i kulturmiljøet Påvirkning i form av støy og forureining som fører til redusert verdi av kulturminne I samarbeid med fylkeskommunen skal handsaminga av kulturminne og kulturmiljø, og område med stort potensiale for nye funn som blir rørt av tiltaket fylgjast opp vidare i reguleringsplanfasen 18 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

19 8 Reguleringsplanen si planskildring I den orienterande planskildringa til reguleringsplanen vil fylgjande tema vert handsama: Standardval og eventuelle fråvik Trafikktryggleik/ROS-analyse Trafikkgrunnlag og -fordeling Kollektivtrafikk og adkomst til busshaldeplassar Forhold for gåande og syklande Støyberekningar og -tiltak forholdet til retningsline T-1442 Omlegging av kablar og leidningar Eigedom og grunnerverv, arealforbruk Anleggsgjennomføring Anleggskostnadar Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 19

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / Statens vegvesen Volda kommune Utvikling Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / 16/28947-8 05.04.2016 91748468 E39 Volda-Furene.

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita FORSLAG PLANPROGRAM (REVIDERT) Stord kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Region vest

E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita FORSLAG PLANPROGRAM (REVIDERT) Stord kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Region vest PLANPROGRAM (REVIDERT) FORSLAG Foto: Statens vegvesen E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita Stord kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest 30. oktober 2014 Forord Statens vegvesen og Stord

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/14 Plan- miljø og ressursutvalet 25.11.2014 81/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/14 Plan- miljø og ressursutvalet 25.11.2014 81/14 Kommunestyret 10.12.2014 Bygland kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/635 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 15.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/14 Plan- miljø og ressursutvalet 25.11.2014 81/14 Kommunestyret

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Saksframlegg. Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato Plan- og Miljøutvalet. Detaljreguleringsplan - Samanbinding Rv 5 Havrenesvegen, veg/bustad

Saksframlegg. Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato Plan- og Miljøutvalet. Detaljreguleringsplan - Samanbinding Rv 5 Havrenesvegen, veg/bustad FLORA KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN Saksframlegg Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato PMUV Plan- og Miljøutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Catherin Secher ARP - 20120110, K2-12/1136-65 L12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Saksprotokoll Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Tittel: Saksprotokoll: Reguleringsplan - tursti mellom Nymoen og Vadøyane Plan ID 1426-2013001 Arkivsak: 13/563 Behandling: Plan- og forvaltningsstyret

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ny vurdering av behov for konsekvensutgreiing ved detaljregulering av ny fv 57 Storehaug-Hjelmeland i Gaular kommune

Ny vurdering av behov for konsekvensutgreiing ved detaljregulering av ny fv 57 Storehaug-Hjelmeland i Gaular kommune Til: Frå: Gaular kommune Norconsult AS Stad, dato Førde, 2016-08-18 Kopi til: Ny vurdering av behov for konsekvensutgreiing ved detaljregulering av ny fv 57 Storehaug-Hjelmeland i Gaular kommune 1 INNLEIING

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Dokument type Planprogram til detaljreguleringsplan Dato Mai, 2015 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING FOR STEMMEBAKKEN, ERSTATNINGSAREAL FOR GOLFBANE, GNR/BNR 33/9 M.FL.- KOLLTVEIT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Fv 107 Jondalstunnelen.

Fv 107 Jondalstunnelen. Fv 107 Jondalstunnelen. Massedeponi i Nordrepollen. Framlegg til planprogram. Øyresdalen i Nordrepollen, Kvinnherad kommune. November 2009 FORORD. I samband med bygging av Jondalstunnelen skal det utarbeidast

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Planprogram (utkast)

Planprogram (utkast) Planprogram (utkast) Kommunedelplan for Lindåsneset med Mongstad Foto: Kurt Hauge Utkast februar 2009 20.02.2009 1 Innhald Innhald... 2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 Planavgrensing... 4 Rammer og premiss

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 19.06.2012 069/12 INJ Avgjerd av: Saksansv.: Ingrid Johannessen Arkiv: K2-L12, Gnr.Bnr-276/2,4 Objekt:

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Revidert i samsvar med vedtak Region vest Leikanger Juni 2013 Forord Det er utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU)

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet REGIONALAVDELINGA Statoil ASA Dato: 19.12.2014 Vår ref.: 2014/21388-5 Saksbehandlar: talhals Dykkar ref.: Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet Vi viser til brev datert 22.09.2014

Detaljer