Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU"

Transkript

1 Fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Region vest Dato: Februar 2010 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 1

2 Føreord Statens vegvesen har som tiltakshavar starta arbeidet med reguleringsplan for fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del i Voss kommune. Utbygginga er ein del av prosessen med ei vidare utbygging av området ved Bavallen skisportsenter med dei nødvendige tiltak som bør gjerast i nærområdet. Mykje av trafikken ned til E16 ved Jordbruksskulen kan dermed endrast. Voss kommune har bestemt at det er nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutrgreiing i tråd med plan- og bygningslova sine vedtekter. Voss kommune vil stadfesta planprogrammet etter at dette har vore til offentleg ettersyn. Deretter vil det verta utarbeidd reguleringsplan med konsekvensutgreiing, som også vil bli lagt ut til offenteg ettersyn. Det er eit mål å ha vedteken plan i løpet av Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 4. mars til 20. april 2010 i Voss tinghus, samt på Offentlige høringer. Frist for å koma med merknader til planprogrammet er sett til 20. april Merknader vert å senda til: Voss kommune Boks VOSS eller til: Ver venleg å visa til saksnummer 09/1423 Kontaktpersonar i samband med arbeidet er: Statens vegvesen: Lars Magnar Røneid Tlf: e-post: Statens vegvesen: Bjørn Alsaker Tlf: e-post: Statens vegvesen: Hilde Gunn Stenseth Tlf: e-post: Voss kommune: Jørgen Steensæth Tlf e-post: Rapport og layout: Linda K. Longfjeld, Statens vegvesen 2 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

3 Innhald Føreord Innhald Innleiing Bakgrunn for prosjektet Organisering roller Planprosess Rammer og føringar Transportplan for Voss Vossapakko Kommuneplanen for Voss Kommunedelplan for Bavallen Reguleringsplanar Rikspolitiske retningsliner (RPR) Mål for prosjektet Hovudmål Målsettingar for evt. ny veg frå E16 til Bavallen Skildring av planområdet Områdeskildring Viktige utfordringar og problemstillingar Trafikk på lenkene Geometrisk utforming og standardkrav Forholdet til vassdraget - naturmiljø, landskap og friluftsliv Kultur og kulturminner Støy Kollektivtrafikk Tiltaket Standard og utforming Alternativ som skal vurderast Konsekvensutgreiing forslag til planprogram Innleiing Ikkje prissette konsekvensar Samanstilling og samanlikning - tilråding Reguleringsplanen si planskildring Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 3

4 4 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

5 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn for prosjektet Det har i lengre tid vore utbygging av området ved Bavallen. Området skal om nokre år verta utbygd med om lag 600 nye hytter og dette inneber at trafikken til og frå området kan auka. Ei utbetring og evt omlegging av eksisterande fv. 315 kan verta resultatet. Reguleringsplanen for området lengre oppe vart godkjent januar Det har i mange år vore ein del diskusjon om alternativ for denne vegen. Når ein no tar opp dette på nytt er det faktum at ein ser på nytt tunnelutløp for E16. Det kan då vera ein fordel å belysa alternativ som kan evt. kombinerast. Alt dette gjer at Statens vegvesen og Voss kommune no ynskjer å sjå på mogelege andre løysingar. 1.2 Organisering roller Prosjektet vil verta eit fylkesvegprosjekt og finansiert gjennom fylkeskommunale midlar. Administrativ koordineringsgruppe Administrative leiarar i fylkeskommunen, kommunane og Statens vegvesen. Prioriterer og administrerer prosjekta ut frå tidligare politiske vedtak og faglege krav. Tilrår overfor Samordningsgruppa Statens vegvesen Vurderer, prioriterer, styrer og planlegger enkeltprosjekt. Tilrår overfor Administrativ koordineringsgruppe Utbyggar og planforslagsstiller er Statens vegvesen Region vest. Planmynde og ansvarleg mynde for reguleringsplan og konsekvensutgreiing er Voss kommune. Planarbeidet med reguleringsplanen er organisert med ein prosjektgruppe av Voss kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune. Fleire konsulentar vert innhenta i arbeidet. 1.3 Planprosess Ny plan- og bygningslov vart vedtatt , og vart sett i kraft den 1. juli Sakshandsaminga skal soleis fylgja i samsvar med reglane i den nye lova. Plannivå Planen vert lagt fram som ein reguleringsplan med tilhøyrande konsekvensutgreiing for tiltaket. Planprogram Som første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen skal det utarbeidast eit planprogram. Føremålet med planprogrammet er å fastsetta kva alternativ som skal utgreiast og kva konsekvensar som er viktige å vurdera. Konsekvensutgreiing (KU) Føremålet med konsekvensutgreiinga (KU) er å sikre at miljø, naturressursar og samfunn blir tatt omsyn til i arbeidet med planen. Statens vegvesen vil utarbeida konsekvensutgreiing i samsvar med planprogrammet som Voss kommune vedtek. Konsekvensutgreiinga vil verta innarbeidd saman med reguleringsplanen si planomtale. Vidare planprosess Reguleringsplan med KU vil verta lagt ut til offentleg høyring når planforslaget er ferdig. På grunnlag av det som vert synt til i konsekvensutgreiinga og innkomne merknader vil planforslaget fullførast. Voss kommune kan deretter ta saka opp til endeleg politisk handsaming og vedtak. Informasjon Statens vegvesen og planmynde har som målsetting å gje god informasjon om planarbeidet, slik at alle partar har god innsikt i prosessen og i dei framlagde løysningane og konsekvensar av desse. Slik informasjon vil i hovudsak verta gitt gjennom folkemøte og andre møter med spesielt interesserte. Statens vegvesen har som utbyggar hovudansvaret for utarbeidinga av forslag til reguleringsplan, og vil i samarbeid med Voss kommune stå som hovudansvarleg for informasjon om planarbeidet. Ved of- Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 5

6 fentleg høyring og politisk handsaming av planen er det Voss kommune som er hovudansvarleg for informasjon. Gjennom informasjonsarbeidet ynskjer ein å oppnå lokal verknad i planarbeidet. Kontaktpersonar er Lars Magnar Røneid/Kjell Kvåle/Bjørn Alsaker/Hilde Gunn Stenseth (Statens vegvesen) og Jørgen Steensæth (Voss kommune). Kontaktpersonane vil fylgja opp kontaktar i samband med planarbeidet. Tidsplan Det er eit mål å ha eit forslag til reguleringsplan og KU ferdig i løpet av sommaren 2010, slik at planen kan leggjast ut til offentleg ettersyn hausten 2010 og vedtas i løpet av Framdrifta gjer at det ikkje bør oppstå spesielle problem i prosessen. Innspel og kontaktar som ein pr. i dag ikkje har oversikt over kan forlenga prosessen vesentleg. I fylgje ny planlov vil ei endring av planforslaget etter høyring medføra ein ny høyringsrunde for dei som vert rørt av ei slik endring. Vidare kan vedtaksprosessen verta vesentleg lengre dersom det kjem motsegn mot det alternativet som planmynde ynskjer å vedta. 6 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

7 2 Rammer og føringar 2.1 Transportplan for Voss Vossapakko Vossapakko er namnet på ein utbyggings- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad. Figur 2.1 Ny tunnel bak Voss sentrum er ein del av tre prosjekt i Vossapakko 2.2 Kommuneplanen for Voss I kommuneplanen for Voss er området for ny tunnel bak Voss vist som trafikkområde. Figur 2.3 Kommunedelplan for Bavallen 2.4 Reguleringsplanar Den reguleringsmessige statusen for fv. 315 og oppover mot Bavallen vart godkjent hausten Figur 2.4 Reguleringsmessig status første nedre del Figur 2.2 Utsnitt av kommuneplanen si arealdel for Voss 2.3 Kommunedelplan for Bavallen Kommunedelplanen omfattar utbygging av 600 einingar for frtidsbustader, nye heisar/løyper i skianlegget, parkeringsplassar og fritidsbustader/hotell. 2.5 Rikspolitiske retningsliner (RPR) Det skal også i planarbeidet takast omsyn til fylgjande rikspolitiske retningsliner: RPR for samordna areal og trafikkplanlegging RPR for verna vassdrag RPR for å styrka barn og unge sine interesser i planlegginga Planen vart godkjent i april 2007 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 7

8 3 Mål for prosjektet 3.1 Hovudmål Ved å gjennomføra handlingsprogrammet for Transportplanen for Voss vil ein: Få på plass eit godt samordna transportsystem som er utforma på ein miljøvenleg forsvarleg måte samtidig som det gjev mogelegheit til å redusera næringslivets transportkostnader og dermed styrka konkurranseevna. Redusera talet på trafikkulukker og miljøproblem som fylgje av trafikken. Laga gode løysingar for dagens og framtidig befolknings- og næringslivsutvikling. Fylgjande målsettingar er lagt til grunn: Å utvikla eit miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsystem. Å redusera veksten i biltrafikken i byområdet. Å redusera talet på trafikkulukker og støyplager som fylgje av transport. Å utvikla eit tilrettelagt og velfungerande transportsystem for alle gruppene transport. 3.2 Målsettingar for evt. ny veg frå E16 til Bavallen Hovudmålsettingane som er nemnt gjeld alle prosjekta rundt Voss. For fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del er måla presisert nærare: Betre trafikktryggleik på strekninga E16 til Bavallen, med færre ulukker og nestenulukker Betre støyforhold i nærmiljøet Forenkla anleggsabeidet/tida 8 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

9 4 Skildring av planområdet 4.1 Områdeskildring Planområdet fv. 315 Bavallsvegen - Nedre del går frå området nord for Leirokrysset ved fv. 315 sør til Lundarosen og austover til E16. Ringheimsvegen er vestre grense. Bavallsvegen Landbruk er som alle kjenner til eit tema som ein vil prøva å verna så godt det let seg gjera. Difor har me laga fleire alternativ som med stor variasjon både tar mykje og lite landbruk. Området er eksponert av støy frå dagens vegar. E16 Barneheimen Lundarosen Rv13 E16 Figur 4.2 Vassdraget og området rundt Voss Planområde/influensområde vert laga slik at ein tar med seg eit stort område for å sikra alle moglegheitar. E16 PLANAVGRENSING Målestokk 1:15000 Figur 4.1 Oversikt over området Figur 4.3 Planområde/influensområde for E16 Vangstunnelen nordre del Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 9

10 5 Viktige utfordringar og problemstillingar 5.1 Trafikk på lenkene Dagens trafikkbilete er som fylgjer: E16 frå krysset ved fv. 315 v/jordbruksskulen har om lag ÅDT (2007) (årsdøgntrafikk) Fv. 315 frå krysset ved E16 og opp til Leiro/Gjerde er om lag ÅDT (2007) nede ved krysset, og omlag oppe ved Leirokrysset Fv. 315 derifrå oppover til Bavallen er 800 ÅDT Fv. 315 langs Ringheimsvegen er ÅDT. utløysa støytiltak der krava i retningslinje T-1442 frå Miljøverndepartementet kjem til bruk. Utforminga og plasseringa av støyskjerm vert utfordrande. 5.6 Kollektivtrafikk Det er viktig å få til plassering av busshaldeplassar i området som er trafikksikre og som samstundes ligg rett til i forhold til passasjergrunnlaget. Det er gjort ein del forundersøkingar på trafikkendringar i området dersom ein bygger ny fv. 315 frå Leiro/Gjerde til E16 i område Lundarosen nord: Ein god del av trafikken på eks. fv. 315 og E16 frå Jordbruksskulen og sørover vil minka. 5.2 Geometrisk utforming og standardkrav Med dei trafikktala som er grovt anslått vil trafikken verta om lag ÅDT på sikt. Dette betyr at vegen bør byggjast med Sa2, 60/50 km/t og 6,5m bredde + gang/sykkelveg (3 (grønt) + 3 m eller 1 (rabatt) +3 m). 5.3 Forholdet til vassdraget - naturmiljø, landskap og friluftsliv Vossavassdraget er i dag eit verna vassdrag og et område med rik flora og fauna. Det vil vera viktig å minisera inngrep i og ved elva, og å utforme gode avbøtande tiltak i så fall. 5.4 Kultur og kulturminner Det er kjennskap til automatisk freda kulturminne ved Ringheimstunet. Ellers er det eit stort potensiale for funn av andre automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering i samband med planarbeidet. Ein må pårekne å treffe på andre kulturminne i aktuelle traséar. 5.5 Støy Områda langs dagens fv. 315 har i dag ein relativt liten støybelastning. Utbygginga av nye område kan 10 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

11 6 Tiltaket 6.1 Standard og utforming Ved utbygginga av fv. 315 vert det teke utgangspunkt i dei nye vegnormalane for både vertikal- og horisontalkurvatur. Dimensjoneringshastigheit for vegen er 60/50 km/t. Gang-/sykkelveg med 3+3 eller 1+3 m leggjast parallelt. Figur 6.1 Tverrprofil Sa2 med 10,5 m vegbredde inkl gang-/sykkelveg Kryss i plan (R-kryss) skal byggjast i alle alternativa. 6.2 Alternativ som skal vurderast Alternativ 0 er dagens veg (sjå Kommundelplan med avkjørsle ved Jordbruksskulen). I alternativ 1 går ny Bavallsveg frå E16 ved evt. ny tunnel ved Lundarosen nord (450 m frå E16/rv. 13) Vegen svingar seg rundt og over tunneltaket til E16. Inn i skogen på Signar Aune sin eigedom og vidare opp mot Ringheimsvegen prøver ein å ligga på tett inntil eks. fylkesveg. I alternativ 2 går evt ny Fv315 Bavallsveg frå E16 med rundkøyring litt lengre nord, opp mellom bustadane og inn på landbruksjord ved Skansehaugen. Svingar på tilbake i skogen til Signar Aune og ligg vidare oppover likt som alt.1. Stor rundkøyring med radius på 44 m med gode radius gjev også rom for ein evt. Bavallsveg og veg til Barneheimen. Bavallsvegen går i dette alternativet attende langs eks. E16 sørover, for så å svinge opp i skogen til Signar Aune som for alt. 1. og fylgjer denne opp forbi Leirokrysset, bak gården til I. Leiro. Alternativ 4 er ei mellomløysing av alt.1 og 2, der alle husa ved Ringheimsområda vert råka av evt.ny E16. Bavallsvegen vert liggjande som alt.1 opp mot Signar Aune og vidare mot Leirokrysset. I alternativ 5 fylgjer ein eks. fv. 315 frå E16 ved jordbruksskulen og oppover eit stykke, svingar så utover dyrka mark, utanfor bustadane. Ved Leirokrysset har ein to alternativ (A og B), der ein enten går mellom eks. tun/ved krysset eller på vestsida av Leirokrysset. Treff såleis den regulerte planen litt lengre oppe. Dette gjeld alle alternativa. Det endelege valet om kva alternativ som skal fremjast er tenkt gjort som ein del av planarbeidet. Val av løysning vil verta gjort med bakgrunn i ei vurdering av fylgjande tema: trafikktryggleik landbruk kollektivtrafikk nærmiljø og støy inngrep i Vossavassdraget anleggskostnader og anleggsgjennomføring Statens vegvesen ber ved høyringa av planprogrammet spesielt om synspunkt på kva alternativ som bør regulerast og konsekvensutgreiast. I alternativ 3 kjem E16-tunnelen ut borte ved Barneheimen. Dette om lag 730 m lengre nord enn dagens godkjende reguleringsplan. Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 11

12 Figur 6.2 Alternativ 1 12 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

13 Figur 6.3 Alternativ 2 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 13

14 Figur 6.4 Alternativ 3 14 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

15 Figur 6.5 Alternativ 4 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 15

16 Figur 6.6 Alternativ 5 16 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

17 7 Konsekvensutgreiing forslag til planprogram 7.1 Innleiing Som del av reguleringsplanen skal det utarbeidast ei konsekvensutgreiing (KU). I konsekvensutgreiinga skal viktige verknadar av tiltaket vurderast. Det vil verta gjennomført ei fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av prissette konsekvenser (nytte/ kost). Anleggskostnader skal bereknast. I konsekvensutgreiinga skal det gjerast ein analyse av relevante ikkje-prissatte konsekvensar, deriblandt landskapsbilete, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressursar. Andre tema vert handsamas i planskildringa til reguleringsplanen, se kap. 8. Utbygginga vil ha liten verknad for lokal og regional utvikling, og tema forslås derfor ikkje utgreia. 7.2 Ikkje prissette konsekvensar Analysen vert gjennomført i samsvar med Statens vegvesen si handbok 140 Konsekvensanalysar. Handboka gir råd om kva for konsekvensar som skal og bør vurderast. I tillegg angir den kva metode ein skal gjennomføra analysen med. Landskapsbilete Tema landskapsbilete handlar om estetiske verdiar i landskapet og menneska sin visuelle oppleving av området. Temaet tek for seg både korleis tiltaket er tilpassa eller endrar landskapet, og korleis me opplever landskapet sett frå vegen. Metode: konsekvensane for alle løysningane skal vurderast ved hjelp av befaringar, kartmateriell, evt. landskapsmodellar, flyfoto, skråfoto og evt. andre kjente data, bl.a. NIJOS si skildring av landskapsregionar i Noreg. Landskapet i planområdet skal beskrivast, og viktige element som skal inngå er landform/terrengform, vegetasjon, vatn og vassdrag, bygningar, vegar, kraftliner, utsiktspunkt og andre eigenskapar. Verdivurdering og sårbarheitsvurderingar, omfangsvurdering og vurdering av konsekvens skal utførast i samsvar med handbok 140. Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø omfattar heilskapen i menneska sitt daglege livsmiljø og er stort sett knytt til bustad, skule, sentrumsliv, nærfriluftsliv m.v. Helse, trivsel, sosialt liv og vilkår for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærområdet er viktige element i dette. Temaet er i denne samanheng avgrensa til dei fysiske omgivnadane dvs. korleis dei ulike alternativa influerer dei fysiske forholda for dei som bur i og bruker området. Metode: Relevante forhold knytta til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenterast ut frå informasjon og kunnskap som ligg hjå offentlege etatar, lag og organisasjonar, og ut frå eigne befaringar i området. Sosiale samlingsstadar, friluftsområde, turstiar, badeplassar, skular, barnehagar m.m. skal kartleggast og omtalast og gje verdivurdering ut frå m.a stad, brukar og brukarfrekvens. Verknader som skal omtalast: arealinngrep i viktige område endringar i støy ved bustad og utandørs oppholdsstadar barriereverknader verknader for gåande og syklande Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Naturmiljø Tema naturmiljø omhandlar naturgrunnlaget, naturtype og det biologiske mangfaldet knytt til dei ulike naturtypane. Metode: verdifulle naturtype og naturområde skal kartfestast, beskrivast og verdisetjast ut frå kjente datakjelder og eigne befaringar/vurderingar. Særleg områder knytt til vatn, vassdrag og vassområde er sentrale. Leveområde og hekkeområde for dyr og fuglar, med særleg vekt på trua arter skal registrerast. Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 17

18 Omfang og konsekvensar av tiltaket skal vurderast i forhold til: arealinngrep i område som er verdifulle for naturmiljøet nærføring til naturområde som kan gi konsekvensar for det biologiske mangfaldet fare for forureining av vatn og vassdrag verknader for vatnmagasineringskapasitet og avrenningshastighet Forslag og vurdering av avbøtande tiltak skal omtalast. Kulturminne og kulturmiljø Namna kulturminne og kulturmiljø er definert i Kulturminnelova. Kulturminne er alle spor etter menneskeleg aktivitet i det fysiske miljø, inkludert lokalitetar det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som område der kulturminne inngår som del av ein større samanheng. med forundersøkingar/prøvestikking. Ein føreset at Kulturminnelova 9 om undersøkingsplikt m.v. blir oppfylt i samband med reguleringsplanarbeidet. Det er i samband med oppstartsvarsel av reguleringsplan ikkje motteke informasjon om kjente kulturminne eller kulturmiljø i området, og utgreiinga sitt omfang vil vera avgrensa. Naturressursar Tema naturressursar omfattar alle ressursar knytt til jord, skog og andre utmarksareal, fisk og vilt, vatn og ressursar knytt til berggrunn og lausmassar. Temaet vil ha lite omfang i denne reguleringsplanen. 7.3 Samanstilling og samanlikning - tilråding Dersom det blir fleire alternativ som vil verta ført vidare skal desse samanliknas og samanstillast i tråd med HB 140 og vert gjeve ei tilråding fra tiltakshavar. Temaet vert delt inn i: Automatisk freda kulturminne (kulturminne frå før 1537) Nyare tids kulturminne Kulturmiljø og kulturlandskap Metode: Kjente kulturminne skal kartfestast og beskrivast, og det skal vurderast kor det er stor sannsynlegheit for å finne fleire, ikkje kjente, automatisk freda kulturminne (potensiale-vurdering). Landskapet og kulturlandskapets historiske verdi skal omtalast. Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderast i forhold til: Inngrep i verdifulle kulturminne og kulturmiljø Nærføring som reduserer verdien av kulturminne/kulturmiljø Oppdeling (visuell og fysisk) som reduserer samanhengar i kulturmiljøet Påvirkning i form av støy og forureining som fører til redusert verdi av kulturminne I samarbeid med fylkeskommunen skal handsaminga av kulturminne og kulturmiljø, og område med stort potensiale for nye funn som blir rørt av tiltaket fylgjast opp vidare i reguleringsplanfasen 18 Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing

19 8 Reguleringsplanen si planskildring I den orienterande planskildringa til reguleringsplanen vil fylgjande tema vert handsama: Standardval og eventuelle fråvik Trafikktryggleik/ROS-analyse Trafikkgrunnlag og -fordeling Kollektivtrafikk og adkomst til busshaldeplassar Forhold for gåande og syklande Støyberekningar og -tiltak forholdet til retningsline T-1442 Omlegging av kablar og leidningar Eigedom og grunnerverv, arealforbruk Anleggsgjennomføring Anleggskostnadar Fv. 325 Bavallsvegen. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutgreiing 19

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne Etne kommune Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny rv. 48 Skånevik-Etne Hovudrapport - høyringsutgåve Føreord Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005 Utgåve: 1 Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 1 Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 Planutkasst til offentleg ettersyn frå 12.06.2014 til 15.08.2014 Saksbehandlar: Espen Skagen 2 Forord Trafikktryggingsplanen har som hensikt å auke og samordne

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer