Konsekvensvurdering. Kommuneplanens arealdel Vedlegg til planbeskrivelsen. Høringsforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensvurdering. Kommuneplanens arealdel 2011 2022. Vedlegg til planbeskrivelsen. Høringsforslag 20.06.2013"

Transkript

1 Konsekvensvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Kommuneplanens arealdel Høringsforslag

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Vurdering av nye boligområder med konsekvensutredning B1 Mære utvidelse av Ørhaugen B2 - Fasteraunet B3 - Nesset B4 Geving B5 - Tønsåsen B6 Hegreneset B7 Staden B8- Skåråen sør B9 Re/Beistad B17 -Ragnheim B11 Husbyaunhammeren B10 Husbyaunet B12 Reberg B15 Kleivan B16 Dullumsbekken B18 Myrtrøa/Stokkan B13 Skatvold Vestre B19 og B20 Arnstadåsen - utvidelse B21 Kirke Skatvold/Forbordslia...Feil! Bokmerke er ikke definert B22 Prestegårdsjordet, Hegra B23 Trettstykkdammen B24 Ydstinesveien Grendefelt og spredt utbygging GF1 Hammer GF2 Røkke vestre... 34

3 3.3 GF6 Dyva Nedre GF8 Austerlia, Sorte GF9 Elvarlifeltet GF10 Horttrøa utvidelse GF11 Myrmoen GF12 Robertusfeltet GF 14 Mobakkan Forradal GF5 Tømmerhaugen GF 16 Megård GF 17 Vilvang GF20 Lundåsen GF 3 (Aune) Rykken N GF 4 Tilderberget GF15 Einbakken GF 18 Øfsti GF13 Sona Næringsbebyggelse N 10 Øymoen/Veisletten nytt næringsareal: N 12 Sutterøy industriområde - høgere utnytting N 14 Ydstines nytt næringsareal N22 Reppe Sør nytt næringsareal N20 Draveng nytt næringsareal N29 Langstein næringsområde Fritidsbebyggelse F1 Viksjøen Utvidelse F2 «Seljelia» Utvidelse/ fortetting F3 Byåsen Utvidelse sør og nord F9 Rykkjasdalen SF11 Bulandsvatnet -Fortetting og mindre utvidelse i område... 63

4 5.6 F 17 stortjønna / litjtjønna SF 18 Skarsjøen F16 Ytteråsen F15 Fauskåsen hytteområde - utvidelse SF16b Ytteråsen SF16a Ytteråsen Offentlig formål O1 Finnmyra - skoletomt O3 Husbyhagen øst Offentlig formål O4 Utvidelse Halsen sykehjem O5 Ydstines Hangar O8 Skoletomt i Hegra... 74

5 1. Innledning Dette dokumentet inneholder konsekvensvurdering av nye formål som er avsatt i kommuneplanen. Og er et vedlegg til planbeskrivelsen. Det er bare tiltak som fremkommer som nye områder til ulike formål i kommuneplanens arealdel, plankartet som er omtalt i konsekvensvurderingen. ROS-analyse er gjennomført for nye tema lagt inn i planen og fremgår av dette dokumentet. Følgende er lagt til grunn i KU jf. plbl skal det utarbeides en vurdering og beskrivelse av planen sin virkning for miljø og samfunn (KU) og det skal foreligge ROS analyse for utbyggings områder og jf. plbl Ved vurdering av områder er følgende datakilder/kjent informasjon brukt områdene er også vurdert i forhold til naturmangfoldloven 8 til 12: Grunnlag: Norges geologiske undersøkelse (NGU) Skrednett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Tema: - aktsomhetskart steinsprang - kvikkleire - Flomsonekart - Kvikkleirekart Snø, kvikkleire, jord, fjell og stein, steinsprang Høyspentlinjer i WinMap Artsdatabanken Artskart evt. registrerte truede arter Riksantikvaren Askeladden.no - kulturminner Direktoratet for naturforvaltning - naturbase - inngrepsfrie naturområder (INON) - Nasjonalt viktige kulturlandskap og naturtyper i kulturlandskapet verneområder, artsdata, prioriterte naturtyper, kulturlandskap, friluftsområder AR5 gårdskart - markslag Reindriftsforvaltningen - reindriftskart Reinbeitedistrikt: - Gaasken-Laante (Færen) - Saanti (Essand) Friluftskart, Stjørdal Naturmangfoldloven, 7 Kommuneplan til Selbu, Malvik, Levanger og Meråker Grønn plakat, datert Kartinnsyn for samfunnssikkerhet hos direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - stier - skiløyper - rasteplasser - 8 til 12 - for risiko og sårbarhetsanalyser, brann, farlig gods, sårbare objekter, naturrisiko, flom, ras m.m

6 2. Vurdering av nye boligområder med konsekvensutredning 2.1 B1 Mære utvidelse av Ørhaugen Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsformål. Forslag: Utbyggingsformål bolig. Ola Fiskvik, Odd Ketil Mæhre, Trond Vedal. Rådmannens vurdering: Forslaget er en utvidelse av Ørhaugen boligfelt mot vest på i alt 16 daa. Fra før er Ørhaugen også gitt en utvidelse mot øst på ca. 15 daa som står uregulert siden forrige planrullering. Forutsetningen nå er at begge utvidelsene av boligfeltet sees i sammenheng og kan inngå i en felles reguleringsplan for hele Ørhaugen-området. Som rekkefølgebestemmelse vil det bli krevd opparbeidet g/s-forbindelse til den eksisterende langs Fv 39. Forbruk av dyrkajord medfører krav til høyere u-grad for omdisponert areal. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Cirka 5 daa dyrkajord forutsettes omdisponert. Resten hovedsakelig skogsmark. Det er ikke registrert verneverdier av biologisk mangfold i området Ørhaugen, må avklares ved detaljregulering. Forslaget berører ikke registrerte kulturminner, i motsetning til den regulerte delen av Ørhaugen hvor det er registrert et automatisk fredet kulturminne. Forslaget berører ikke større friluftsinteresser. Trevegetasjonen av barskog. Forslaget er berørt av elforsyningens sekundærnett i luftledning. Forslaget innebærer at bebygd del av høydedraget Ørhaugen utvides. Området er tilstrekkelig forsynt fra kommunal vannledning langs Fv 38. Avløp må etableres til kommunal ledning tilsvarende. En utbygging vil bero på planlagt oppgradering av Skatval renseanlegg. Veiadkomst må vurderes løst helt eller delvis via eksisterende adkomst til regulert felt Ørhaugen. Avstand til Skatval sentrum og stasjon er ca.1 km. Rekkefølgebestemmelse vil gjelde etablering av separat g/s-forbindelse til eksisterende g/s-vei langs Fv 39. En utbygging vil også være underlagt rekkefølgebestemmelse om tilstrekkelig kapasitet på sosial infrastruktur (skole, barnehage). Med utbygd gang- og sykkelveitilknytning mellom feltet og Skatval sentrum vil det være godt tilrettelagt for miljøvennlige transportformer til/fra området. Det er ikke

7 vurdert å forutsette fjernvarmeforsyning av området. 2.2 B2 - Fasteraunet Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsformål. Forslag: Utbyggingsformål bolig Rådmannen, på grunnlag av kommunestyrevedtak på arealet som fremtidig byggeområde. Rådmannens vurdering: Det foreslåtte boligområdet ligger i Skatval sentrum og er i gjeldende plan utpekt som fremtidig utbyggingsområde. Området er en del av landbrukseiendommen g.nr. 39, b.nr. 2, det utgjør ca. 45 daa, har status som LNF-formål/dyrkajord og er omgitt av bebygd areal på alle kanter. Inntil området er det i gjeldende plan avsatt ca. 10 daa til sentrumsformål. Dette arealet er hverken utbygd eller detaljregulert. Det er en forutsetning at en utbygging i området baseres på forholdsvis høy utnyttelsesgrad. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Området er dekket av eksisterende vannforsyning i Skatval sentrum. Tilfredsstillende avløp oppnås etter planlagt oppgradering av avløpsrenseanlegget på Skatval. Transportløsninger er svært godt tilrettelagt. Området grenser inntil Fv 39 med separat gang- og sykkelvei, og ligger bare ca. 100 m fra Skatval stasjon. Skolekapasiteten i området er anstrengt, og en utbygging vil være underlagt rekkefølgebestemmelse om forsvarlig skoledekning. Etablert barnehage i Skatval sentrum har gunstig beliggenhet i forhold til området. Likevel kan det bli aktuelt å vurdere utbyggingen i forhold til kapasiteter også på dette området. Området består av gårdstunet og omgivende dyrkajord som drives. Ca. 27 daa fulldyrka jord er registrert. Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved regulering Det er registrert kulturminne lokalisert til gårdstunet, oppgitt ingen vernestatus. I hovedsak dyrket mark med begrenset verdi for friluftsliv. Det er ikke påvist kvikkleire i området. Området kan være påvirket av trafikkstøy, spesielt fra tyngre togstammer som passerer Skatval stasjon i fart. Innslaget av grønt i området blir viktig ettersom utnyttingsgraden forutsettes høy. Utbyggingen vil ikke gi silhuettvirkning i det bebyggelsen i nord og vest ligger på

8 Klima og energi vesentlig høyere nivå. Det betyr samtidig at solinnfall er best i tidsrommet frem til kl. 17. Området har de beste forutsetninger for miljøvennlige transportformer. Krav om høy utnyttingsgrad og vannbåren varme fra et nærvarmeanlegg bidrar også i klimavennlig retning. 2.3 B3 - Nesset Arealformål i gjeldene plan: s-, natur- og friluftsformål. I utdatert reguleringsplan fra 1963 ble arealet avsatt til fremtidig byggeformål. Forslag: Utbyggingsformål bolig ved omdisponering av eiendommens 16,5 daa til formålet.(gnr.84/11,130) Advokatfirmaet Welde på vegne av grunneier. Rådmannens vurdering: Forslaget er en gjentagelse av tidligere innspill til rulleringen av kommunedel plan for Stjørdal tettsted i Den gangen ble innspillet avvist, bl.a. med begrunnelse om hensyn til en fremtidig Ytre ringvei mellom Hjelseng og Kvislabakken. Til denne rulleringen er fremtidig trasé til Ytre ringvei vurdert tilstrekkelig til at det kan avsettes en hensynssone til formålet. Det betyr at omdisponering til boligformål kan aksepteres mot at omtrent halvparten av eiendommen avsettes som hensynssone for fremtidig hovedveitrasé. I en oppfølgende reguleringssak vil endelig formålsavgrensing kunne foretas. Biologisk mangfold Friluftsliv/ nærmiljø Samfunns sikkerhet Klima og energi Området er tilstrekkelig forsynt fra kommunalt vann- og avløpsnett. Veiadkomst i form av regulert adkomst mot Fv 36. Gang- og sykkelvei må etableres til eksisterende anlegg i området. Kollektivtilbudet er svakt i dag. En utbygging vil være underlagt rekkefølgebestemmelse om tilstrekkelig kapasitet på sosial infrastruktur (skole, barnehage). Cirka 15 daa dyrkajord forutsettes omdisponert. Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved regulering Forslaget berører ikke registrerte kulturminner. Friluftsliv og nærmiljø rundt Gråelva berøres ved en utbygging. Forslaget er berørt av flomsone Gråelva. Kommunedelplan Stjørdal tettsted Gråelva, Gråbrekk mølle og fremtidig Ytre ringvei blir viktige premisser for landskapet. Med utbygd gang- og sykkelveitilknytning mellom feltet og Stjørdal sentrum vil det være godt tilrettelagt for miljøvennlige transportformer til/fra området. Arealet ligger utenfor dagens konsesjonsområde for fjernvarmeforsyning. 2.4 B4 Geving

9 Arealformål i gjeldende plan: Kjerne av byggeformål Erverv utgjør ca. 53 daa. I tillegg er det en krans av LNF-formål på ca. 36 daa som omslutter byggeområdet i gjeldende plan. Forslag: Ervervsformålet konverteres til byggeformål bolig og omgivende LNF-formål omdisponeres til boligformål. Hensynssone i sør for Gml. Kongevei. Administrativt forslag fra rådmannen. Rådmannens vurdering: Det er større etterspørsel etter boligtomter enn næringstomter i området. Fordi området kan dekkes av et utvidet nærtilbud Tekniske av anlegg Pendel n, som regional vei, vannforsyning og avløp er forholdsvis godt tilrettelagt. bussrute over Gevingåsen Området og Hell ligger stasjon langs vil samlevei det for planlagt busstilbud. Biladkomst skjer også via være riktig å videreføre samleveien. dagens boligutbygging Skolekapasiteten på er i dag tilstrekkelig, men avhengig av utbyggingstempo i Geving inn i dette området. skolekretsen Kommunestyret kan nåværende har kapasitet bli sprengt. Avstanden til Lånke skole er 3 3,5 dessuten i gjeldende plan km, utpekt avhengig omkringliggende av rute som velges, og skoleveien krysser samlevei i plan.. Rekkefølgekrav som bedrer trafikksikkerheten på skolevegen må vurderes i reguleringsplanen. Alternativt areal som fremtidig utbyggingsområde. Området vil må skoleskyss for hele barneskoletrinnet vurderes. Barnehage er ikke etablert i være underlagt rekkefølgebestemmelse. nærområdet. Området er utmark/skogsmark. Biologisk Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved mangfold regulering Ikke registrert kulturminner innenfor området. Friluftsliv/ Friluftsområde er godt ivaretatt i nærområdet. Naboskapet til industriområdet i nord kan, nærmiljø sammen med trafikkstøy, bety en viss støybelastning, men ikke over normkravene for innendørs-/utendørs støynivå. Området er ikke spesielt utsatt for flom og ras. Inntilliggende næringsareal kan, med forbehold om slik fremtidig etablering, representere sjenanse mht. støy og annet uønsket utslipp. Området ligger nordvendt og moderat eksponert på høydedraget Gevingåsen. Solinnfall morgen og formiddag er dårlig i vinterhalvåret. Klima og energi God tilrettelegging for miljøvennlig transport forutsettes gjennom utbygd gang- og sykkelveitilknytning til regional kollektivtrafikk, lokal tjenesteyting og arbeidsplasskonsentrasjoner inkl. kommunesenteret supplert med lokal betjening av Pendel n. Feltet forutsettes utbygd med minst like høy utnyttingsgrad som Geving 3. Vannbåren varmeforsyning fra nærvarmeanlegg. 2.5 B5 - Tønsåsen Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål, hvor en del utgjør fulldyrka areal (6 daa), resten gjengrodd, dyrkbart areal. Forslag: Boligutbyggingsformål: bruttoareal på vel 25 daa. Grunneier til g.nr.158, b.nr.1; Rigmor Laanke.

10 Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Området har tilknytning til vannforsyning og avløp, selv om sistnevnte må ta forbehold om pumpeløsning. Området ligger i umiddelbar kontakt med fylkesvei 23, men mangler rutegående bussforbindelse utenom skolebuss. Det er vel 1 km til nærmeste stoppested for Pendel n. Nåværende og ny gang- og sykkelvei forbinder området med både skole og andre offentlige tjenester i kommunedel Lånke. Tønsåsen barnehage ligger på nabotomta, og Lånke barneskole bare ca. 500 m unna. Området består delvis av dyrkajord (ca. 8 daa) Ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Ikke registrert kulturminner i området. Tønsåsen er mye benyttet til friluftsliv. Dette gjelder ikke aktuelt område. Det er ikke registrert kvikkleire i området. Likevel må det påregnes krav om stabilitetsundersøkelse til detaljplanleggingen. Likeså må det til denne også foretas rasvurderinger ut fra klimaendringer når det gjelder bebyggelsens nærhet til Tønsåsen. Det umiddelbare naboskap med Tønsåsen preger området. Fv 23 danner en naturlig barriere til dyrkajord og omgivende kulturlandskap. Manglende solinnfall morgen og formiddag må søkes kompensert og ivaretatt i videre planlegging. Området er tilrettelagt for gang- og sykkelveiforbindelse til senter- og sosial infrastruktur i denne delen av kommunen. Kollektivdekningen er imidlertid svak. Det forutsettes moderat høy utnyttingsgrad på bebyggelsen. Området må vurderes for krav om eget nærvarmeanlegg for vannbåren varmeforsyning. 2.6 B6 Hegreneset Arealformål i gjeldende plan: Byggeformål næring/industri. Forslag: Et areal på 8,5 daa av brukseiendommen foreslås omdisponert til byggeformål bolig, sammen med eksisterende boligmiljø i området. Kommunedelplan Hegra 2003 Grunneier til g.nr. 228, b.nr. 24 Sigrid Hegre

11 Rådmannen etter at uregulert Biologisk mangfold Friluftsliv /nærmiljø Samfunns - sikkerhet Klima og energi Området er noe mangelfullt dekket av vannforsyning og avløp. Adkomstvei vil være fra eksisterende undergang under jernbanelinja, via tidligere Hegra Bruk. Adkomst for myke trafikanter vil ikke være tilfredsstillende løst før det er etablert en ny undergang for disse ved Hegra stasjon. Den vil også kunne sanere den eksisterende plankryssingen samme sted, noe som er sterkt ønskelig. Skolekapasiteten i området er begrenset på barneskoletrinnet. Det kan bli aktuelt å vurdere bruk av rekkefølgebestemmelsen. Denne delen av Hegra tettsted har et barnehagetilbud begrenset til en familiebarnehage. En utbygging bør kreve et tilbud utover dette. Arealet har vært disponert til byggeformål næring. Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved regulering Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Arealet bærer et privatisert preg, og er ikke benyttet til friluftsformål. Unntaket er elvefisket som foregår i nærområdet. Elveterrassen består av stabile masser. Likevel må det kreves egne stabilitetsberegninger til en detaljplanlegging. Det er ikke påvist fare for truende flomerosjon fra Stjørdalselva, på aktuell strekning. Nærmeste del av bebyggelsen vil ligge m fra kartfestet elvebredd. Nærheten til elva må også tas i betraktning ved tilrettelegging for uteareal til lek og rekreasjon i området. Noe trevegetasjon inne på området bør bevares. Området er godt soleksponert. Mot jernbanelinja gjelder 30 m byggelinjeavstand. Støyskjerming er påkrevd, enten som voll eller skjerm, eventuelt som kombinasjon av disse. Området er ikke aktuelt å tilknytte fjernvarme, selv om utnyttingsgraden kunne tilsi det. Området ligger forholdsvis sentralt i tettstedet. Det ligger til rette for god kollektivtilknytning når g/s-undergangen er etablert under jernbanelinja. Men det forutsetter at også denne delen av Hegra tettsted får tilbake sitt nærrutetilbud. 2.7 B7 Staden Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål, hvor det er godkjent et par fradelinger til boligformål. Forslag: Arealet disponeres til boligformål med den høyeste utnyttingen hvor dyrkajord omdisponeres. Samlet 31,4 daa

12 Rådmannens vurdering: Pågående utbygging i Skåråenfeltet bør Biologisk mangfold Friluftsliv/ nærmiljø Klima og energi Vannforsyningen dekkes av eksisterende nett i området. Det samme gjelder avløp. Transportløsningen krever et nytt kryss med adkomst fra Fv 26 og inn i området. Gang- og sykkelvei er opparbeidet langs Fv 26 og gir sikret forbindelse til barne- og ungdomsskole. Utbyggingen bør gi grunnlag for bedre bussforbindelser enn i dag. Avstanden til Hegra stasjon er kort, men togtilbudet er svært begrenset. Skolekapasiteten i området er begrenset på barneskoletrinnet. Det kan bli aktuelt å vurdere bruk av rekkefølgebestemmelsen. Denne delen av Hegra tettsted har et barnehagetilbud begrenset til en familiebarnehage. En utbygging vil kreve et tilbud utover dette. Omdisponering av ca. 20 daa dyrkajord kreves. Skogteigen som berøres består av hogstmoden skog som til dels er felt for å gi plass til en godkjent fradeling på arealet. Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved regulering Det er ikke registrert kulturminner i området. Utbygging vil ikke berøre friluftsinteresser. Nærmiljøhensyn tilsier en skånsom utbygging vis avis inntilliggende arealer. Det er ikke påvist kvikkleire i området eller i høyereliggende omgivelser. Trafikksikkerheten er ivaretatt tilfredsstillende langs eksterne forbindelser, i og med gang- og sykkelprosjektet som for tiden pågår langs Fv 26. Trafikkstøy vil være neglisjerbar fra veitrafikken, men tyngre togstammer på Meråkerbanen kan gi punktbelastninger. Utbyggingen på dyrkajord vil gi en mer naturlig overgang mellom bebygd areal og det omgivende kulturlandskapet enn i dag. Den åpnere bebyggelsen i den skogbevokste skråningen må ikke få danne silhuett mot horisonten i sør. I vinterhalvåret er det ikke solinnfall morgen og formiddag. Utbyggingen forutsettes basert på vannbåren varmeforsyning fra et nærvarmeanlegg, som et minimum for bebyggelsen med høy utnyttingsgrad. Nærvarmeanlegget er igjen basert på fornybar energi. Mht. transportløsninger vil det være påkrevet med et bedre busstilbud enn hva tilfellet er i dag. 2.8 B8- Skåråen sør Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål. Forslag: Arealet omdisponeres til boligformål for ca. 20 enheter.. Rådmannen, jfr. også Komite Plan sak 07/.

13 Biologisk mangfold Friluftsliv/ nærmiljø Klima og energi Vannforsyning og avløp må sees i sammenheng med den øvrige utbyggingen i området. Det samme gjelder adkomstløsning og andre fellesarealer, samt kollektivtilbudet. Et spesielt forhold vil være arealets tilknytning for myke trafikanter til skole- og idrettsanleggene på motsatt side av fylkesveien (Fv 752). Dette må sees i sammenheng med utbyggingen på nordsida. De to eiendomsparsellene har status landbrukseiendom, men arealet er ute av aktiv landbruksdrift. Det er ikke registrert forekomst av biologisk mangfold i området. Må avklares ved regulering Det er ikke registrert kulturminner i området. Berøres ikke på annen måte enn at fullført utbygging i området gjør det særlig viktig å sikre interne grønnstrukturer. Arealet har noe utfordrende topografi, og det må påregnes vurderinger av bl.a. rasfare. Trafikksikkerheten for ferdsel mellom området og skole- og idrettsanleggene må vurderes spesielt. Arealet er lite eksponert i en landskapssammenheng. En moderat høy utnyttingsgrad forutsettes. Det kan bli aktuelt å kreve et nærvarmeanlegg for vannbåren varme etablert i området. Beliggenheten i tettstedet bør være gunstig for miljøvennlig transport på turer internt. Utbyggingen forutsettes godt tilrettelagt for kollektivtrafikk. 2.9 B9 Re/Beistad Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål. Forslag: G.nr./b.nr. 113/41 tas inn i planen for boligbygging Formannskapet i sak 143/12. Rådmannens vurdering: Det er nødvendig å koble en utbygging på eiendommen til hovedutbyggingsgrepet Husbyaunet-Reberg-Finnmyra og ikke mot sør - både av utbyggingsøkonomiske grunner og av

14 Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Adkomst via Husbykleiva og Remyrvegen som bygger på den fremtidige samleveien og hvor det også er tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk. Vannforsyning må også sees i en slik sammenheng. Avløp i selvfall mot sør. Feltet kan tilknyttes Haraldreina skolekrets. Det drives ikke landbruk i planområdet. Det er i Naturbasen registrert flere verdifulle naturtyper i og i nærheten av planområdet. Selve Kleivhåmmåren er et viktig leveområde for spettefugler. Rehamaran vest for planområdet er rik edelløvskog og et av de best undersøkte liene i kommunen nær det gjelder fugl. Uvanlige arter som spettmeis og hvitryggspett finnes her. Utbyggingen vil få negative konsekvenser for spettefuglene da leveområdet fjernes. Det kan også forventes mer slitasje i edelløvskogen. Det ligger et felt med bergkunst sør i området og det stilles krav om undersøkelser. På Ree gård er fire bygninger Sefrak-registrerte og gården omgis av en park i engelsk stil. Trafikk til utbyggingsområdet gjennom gården vil gi negative konsekvenser. Det er ikke registrert friluftsområder i eller i nærheten av planområdet. Det går høyspent kraftlinje gjennom området. Det har forekommet skredhendelser i området i form av leirskred (2012), men dette ligger utenfor planområdet. Det bør gjøres stabilitetsvurderinger og skredundersøkelser i utbyggingsområdet. Åssiden med planområdet er en del av rammen omkring jordbruks-landskapet i dalen og kulturlandskapet ved Ree gård. Kulturland-skapet er vurdert som blant de mest verdifulle i kommunen. Utbygging av området til boligformål med fremføring av veier, vann og avløp, vil medføre store inngrep i det bratte terrenget. Deler av rammen omkring kulturlandskapet vil bli endret. Arealet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Boenhetene bør likevel etableres med vannbåren varme. Delvis bilbasert utbygging, og svak kollektivdekning. 2.10B17 -Ragnheim Vedtakets Arealformål pkt.28 i gjeldende Vold/Ragnheimområdet plan: Forslag: Markslagskart Arealformål i gjeldende plan: Byggeområde Biologiskmangfold Forslag:

15 Rådmannens vurdering: er å finne i dokument Vurdering av innspilt boligutbygging og andre Kryss til E6 må utbedres Berører ikke dyrkamark direkte men blir liggende i et område med dyrkamark i umiddelbar nærhet Ingen kjente registreringer Biologisk mangfold Ingen kjente registreringer Friluftsliv/nærmiljø Nærhet til idrettsanlegg m.m. Samfunns Støy fra E6; store deler av område ligger i gul støysone. Uoversiktelig og farlig sikkerhet plankryss ved E6 Arealet omgitt av kulturlandskap Klima og energi Utenfor fjernvarmekonsesjon. Bilbasert utbygging. Formannskapets vedtak pkt.28: Forslag til Skatval Bygdeutvikling om spredt boligbygging i Vold /Ragnheimområdet. Deler av området omreguleres og tas inn i planen som et kommunalt utbyggingsprosjekt for boliger. Stjørdal kommune er grunneier. Dette blir da en utvidelse av området gamle Aldersheimen som er omdisponert til boligformål fra før. Rådmannens kommentar: I kommunedelplan- Skatval 2003 er området av merket som A nåværende byggeområde bygning med særskilt angitt allmennyttig formål. og nåværende offentlig bebyggelse-02. Det foreligger reguleringsplan for området Ragnheim skole, PlanId A, vedtatt , planen oppheves ved denne rulleringen B11 Husbyaunhammeren Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål Forslag: Vedtak: Innspillet imøtekommes delvis. Det gjelder arealet fra avkjøringen til Husbyaunet og opp til Finnmyran. Det skal legges inn grønnstrukturer i området.

16 Biologisk mangfold Kultur minner Friluftsliv /nærmiljø Samfunns sikkerhet Klima og energi Området kan tilknyttes Hovedvei Øst via regulert rundkjøring Husbyåsen. G/s-vei må opparbeides langs hovedveien, mellom rundkjøringen og bebyggelsen i Husbykleiva. Vannforsyningen dekkes fra hhv. høydebasseng Kinnset/Fv 33 og høydebasseng Husbyaunet. Spillvann forutsettes tilknyttet etablert ledning til Husbyåsen. Overvannet må håndteres i hht. kommunal VA-norm. Det må påregnes høye interne opparbeidelseskostnader. Det vil ikke være barneskolekapasitet til å dekke området før ny skole er etablert. Det må etableres ny barnehage i området for å dekke utbyggingen. Ca. 4 daa dyrkajord inngår i arealet. Det er ikke registrert verdifullt biologisk mangfold i området. Grønn plakat oppgir imidlertid Naturområde klasse 1 og 2 for det samme området. Ingen kjente registreringer. Området består av både klasse 1 og 2 som rekreasjonsområde, jfr. Grønn plakat. Det er ikke registrert rasfare i området. Gjennom området er det ført en 66 KV strømførende luftledning. Grønn plakat oppgir landskapskvalitet av klasse 1 og 2 i området. Arealet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Stasjonært energiforbruk påvirkes for øvrig av boligtetthet og -typeløsninger. Området ligger i tilnærmet sykkelavstand til Stjørdal sentrum. I likhet med Dullumfeltet vil en bare oppnå en annenrangs kollektivdekning (gangavstand/høydeforskjell). Formannskapets vedtak: (1.43) Ola Gresseth: Omdisponering fra LNF-formål til boligutbygging på g.nr. 101, b.nr. 2. Innspill: Hele eiendomsparsellen på 138 daa, fra Blakstad gård til Finnmyra, søkes omdisponert til boligformål. Vurdering: Det foreligger privat innspill hvor de tilbyr seg å forskuttere veien opp Blakstadbakkene frem til Finnmyra og Remyra. Det gir god lønnsomhet i å akseptere en større utbygging langs fylkesvegen for letter å kunne finansiere vei, vann og kloakk i området. Konklusjon: Innspillet imøtekommes delvis. Det gjelder arealet fra avkjøringen til Husbyaunet til Finnmyran. Det skal legges inn grønnstrukturer i området. Nedre del av området fra Blakstad Gård og til avkjøringen til Husbyaunet imøtekommes ikke i denne omgang.

17 2.12 B10 Husbyaunet Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål Forslag: Rådmannens vurdering: er å finne i dokument Vurdering av innspilt boligutbygging og andre tema se pkt I beskrivelsen nedenfor legges til grunn en konsulentutarbeidet planskisse på i alt 39 boligenheter, dvs. 1,5 boligenheter pr. daa. 25 dekar totalt Biologisk mangfold Kultur minner Friluftsliv /nærmiljø Samfunns sikkerhet Klima og energi Adkomst med g/s-forbindelse fra/til regulert rundkjøring Husbyfaret/Husbyåsen. I tillegg sikring av eget turveidrag gjennom området. Vannforsyning fra nyetablert forsyning i nærområdet. Avløp tilknyttes etablert ledning til Husbyåsen. Det må tas forbehold om barneskolekapasitet før utbygging. Barnehagedekning må også vurderes. Nord for Remyrveien berøres 16 da fulldyrka areal, arealene er def. som jord med god produksjonsevne egnet til grasproduksjon i kommunens temakart, men er svært bratte og tungdrevne. Det er ikke registrert verdifullt biologisk mangfold i området. Grønn plakat oppgir imidlertid Naturområde klasse 1 for aktuelt område. Ingen kjente, men sør for Remyrveien ved oppkjørsel til ligger ett større registrert område Området består av både verdiklasse 1 som rekreasjons(tur-)område, jfr. Grønn plakat. I nedkant av området må det tas særskilte stabilitetshensyn vis á vis ravineområdet. Grønn plakat oppgir verdiklasse 1 på landskap. Arealet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Stasjonært energiforbruk påvirkes for øvrig av boligtetthet og -typeløsninger. Området ligger i tilnærmet sykkelavstand til Stjørdal sentrum. I likhet med Dullumfeltet vil en bare oppnå en annenrangs kollektivdekning (gangavstand/høydeforskjell). Formannskapets vedtak: (1.47) Staur Eiendom AS: Omdisponering fra LNF-formål til boligutbygging på g.nr. 101, b.nr.6. Innspill: seiendommen Husbyaunet (101/6) drives ikke lenger som selvstendig bruk. Det foreslås at store deler av den ca. 25 daa store eiendommen disponeres til boligformål. Innspillet er utdypet gjennom en arkitektskisse med beskrivelser av arealbruk, utbyggingsform og boligtyper. Vurdering: Det foreligger privat innspill hvor de tilbyr seg å forskuttere veien opp Blakstadbakkene frem til Finnmyra og Remyra. Det gir god lønnsomhet i å akseptere en større utbygging langs fylkesvegen for letter å

18 kunne finansiere vei, vann og kloakk i området. Konklusjon: Innspillet imøtekommes. Det skal legges inn grønnstrukturer i området B12 Reberg Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål Forslag: Vedtak: Innspillet (1.48) imøtekommes med begrunnelse som under Vurdering : Det foreligger privat innspill hvor de tilbyr seg å forskuttere veien opp Blakstadbakkene frem til Finnmyra og Remyra. Det gir god lønnsomhet i å akseptere en større utbygging langs fylkesvegen for letter å kunne finansiere vei, vann og kloakk i området. Rådmannens vurdering: er å finne i dokument Vurdering av innspilt boligutbygging og andre tema se pkt I beskrivelsen nedenfor legges til grunn en boligtetthet på 1,5 boliger pr. daa som gir totalt 36 boligenheter. Imidlertid må arealet sees i sammenheng med hele utbyggingssektor NordØst (Finnmyra m.m.) og de rammer planforslaget setter for en samlet arealdisponering. Adkomst forutsetter at ny hovedvei er etablert til dekning av Finnmyra-utbyggingen. Vannforsyning må sees i sammenheng med forsyningen av Finnmyraområdet. Avløp kan baseres på eksisterende saneringsledning ned til Re/Beistad. Manglende skolekapasitet betyr at området ikke kan bygges ut før ny barneskole er etablert. Barnehage er etablert i nærområdet. Det kreves ikke omdisponering av dyrkajord. Arealet er definert som skogsmark høg til middels bonitet. Biologisk Det er ikke registrert verdifullt biologisk mangfold i området. Grønn plakat oppgir mangfold verdiklasse 2 på temaet natur. Kultur Ingen kjente registreringer minner Friluftsliv Grønn plakat oppgir verdiklasse 2 på rekreasjon i området. /nærmiljø Samfunns Det er ikke registrert rasfare i området. Området gjennomskjæres av en 66 KV strømførende sikkerhet luftledning. Grønn plakat oppgir verdiklasse 2 på landskap. Klima Arealet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Stasjonært energiforbruk påvirkes for og energi øvrig av boligtetthet og -typeløsninger. Området ligger utenfor vanlig sykkelavstand til Stjørdal sentrum. Kollektivdekning fra eksisterende tilbud ved vendesløyfe Remyra, på betingelse av gangadkomst over Finnmyra. Formannskapets vedtak pkt.53) 1.48 Arkideco AS: Omdisponering fra LNF-formål til boligutbygging på g.nr.

19 113, b.nr. 18. Innspill: Eiendommen Reberg østre (113/18) ligger mellom nåværende og fremtidig trasé for kommuneveien opp til Resve og grenser inn til det planlagte boligområdet på Finnmyra - utgjør mellom 15 og 20 daa. Den består av berggrunn og blandet skog. Vurdering: Det foreligger privat innspill hvor de tilbyr seg å forskuttere veien opp Blakstadbakkene frem til Finnmyra og Remyra. Det gir god lønnsomhet i å akseptere en større utbygging langs fylkesvegen for letter å kunne finansiere vei, vann og kloakk i området. Konklusjon: Innspillet imøtekommes med begrunnelse som under Vurdering. Områdene B10 B12 er utredet hver for seg. Men ved videre planlegging må disse arealene planlegges under ett for å få tatt tilstrekkelig hensyn til infrastruktur, miljøverdier og Grønn Plakat B13 Beistadgrenda Arealformål i gjeldende plan: Arealformål LNF-formål. i gjeldende plan: s-, Forslag: natur- og friluftsområde Forslag: Forslag: Dagens grendefelt i Beistadgrenda utvides mot sør Omdisponering ned mot dyrkajord. til boligutbygging med vekt på energiøkonomisering i form av pilotprosjekt for lavenergiboliger. Formannskapet etter vedtak i sak 143/12, på grunnlag av et tidligere privat innspill. Grunneier til g.nr. 41, b.nr. 1. Rådmannens vurdering: Tiltaket betyr en utvidelse av tidligere avsatt grendefelt slik at totalt tomtepotensiale blir 10 nye tomter. Avgrensingen er gjort for å unngå omdisponering av dyrkajord. Det er også viktig å avgrense omfanget av hensyn til grendefeltstatusen som markerer at dette ikke er ledd i åpningen av en helt ny utbyggingsretning for tettstedet. Inntilliggende dyrkajord og kulturlandskap tillater ikke større utbygging i området. Husebyvegen og Reealleen Det søndre vil ikke ha bæreevne for større trafikkmengder, og opprusting kan gripe inn i alleen og tunet på Ree. Lokal tilknytning til vann og avløp.

20 Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Det drives landbruk i nærområdet, men ikke på arealet. Det er i Naturbasen registrert flere verdifulle naturtyper i og i nærheten av planområdet. Selve Kleivhåmmåren er et viktig leveområde for spettefugler. Rehamaran vest for planområdet er rik edelløvskog og et av de best undersøkte liene i kommunen når det gjelder fugl. Uvanlige arter som spettmeis og hvitryggspett finnes her. Det ligger et felt med bergkunst sør i området og det stilles krav om undersøkelser. På Ree gård er fire bygninger Sefrak-registrerte og gården omgis av en park i engelsk stil. Trafikk til grendefeltet gjennom gården kan gi negative konsekvenser. Det er ikke registrert friluftsområder i eller i nærheten av planområdet. Det går en høyspent kraftlinje i området. Det har forekommet skredhendelser i området i form av leirskred (2012), men dette ligger utenfor planområdet. Åssiden med planområdet er en del av rammen omkring jordbrukslandskapet i dalen og kulturlandskapet ved Ree gård. Kulturlandskapet er vurdert som blant de mest verdifulle i kommunen. Det bør legges opp til individuelle løsninger med varmepumpe, biobrensel, bioolje eller biogass for varmeforsyning i byggene. Utbyggingen blir noe bilbasert, ingen koll.trafikk B14 Fagerlia Arealformål i gjeldende plan: Arealformål Friområde golfbane. i gjeldende plan: s-, Forslag: natur- og friluftsområde Forslag: Forslag: Omdisponering av ca. 15 daa regulert friområde til Omdisponering boligformål. til boligutbygging med vekt på energiøkonomisering i form av pilotprosjekt for lavenergiboliger. Innspill fra grunneier , vedtatt lagt inn i planforslaget i formannskapssak 143/12. Grunneier til g.nr. 41, b.nr. 1. Rådmannens vurdering: Tiltaket er vurdert tidligere, med negativ konklusjon. Gjeldende regulering sier at dersom golfbanevirksomheten opphører, skal arealene tilbakeføres til landbruksformål. Rådmannen har under tvil funnet å kunne følge opp formannskapet i deres vedtak om omdisponering. Dette innebærer at gjeldende regulering for golfbaneområdet ikke lenger kan ha status som hensynssone etter 11-8 f); dvs. sone hvor gjeldende regulering fortsatt skal gjelde.

21 Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Teknisk infrastruktur i området er stort sett tilfredsstillende utbygd. Ikke berørt i dag, jfr. gjeldende regulering. Ikke registrert på arealet. Ikke registrert på arealet. Jfr. regulert golfbanevirksomhet i området. Ikke spesielle forhold utover hva som gjelder forholdet til dagens gjeldende regulering. En viss kontrast til dagens åpne kulturlandskap. Beliggenhet utenfor fjernvarmekonsesjon. Til en viss grad bilbasert lokalisering, men mulighet for tilfredsstillende kollektivdekning.

22 Basert på virkningene av fsk. vedtak og har Rådmannen foreslått fortetting i Stjørdal tettsted med 3 nye områder: 2.14 B15 Kleivan Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsområde. Gnr.102/9, 4,2 dekar Forslag: Arealet omdisponeres til boligformål som et fortettingstiltak. Rådmannens vurdering: Foreslått fortettingsgrep betinger en utnyttingsgrad på minst 2 boliger pr. daa. Naturmangfold Friluftsliv/ nærmiljø Klima og energi Veiadkomst må utformes under hensyn til dagens innslag av myke trafikanter i området. Vannforsyning og avløp løses lokalt i hht. utbyggingsavtale. Svak kollektivdekning i området. Meget gunstig lokalisering i forhold til skole og barnehage. ca. 3 dekar er definert som fulldyrka areal, arealet er innklemt mellom boligfelt. Det er ikke registrert biologisk mangfold på arealet. Det er ikke regisrert kulturminner på arealet. Ingen konflikt med friluftsliv/nærmiljø med et lite forbehold om fortsatt tilrettelagt turvei langs arealet. Det er ikke registrert kvikkleire på stedet. Sikring mot bergskent i bakkant nødvendig. Ingen støyulemper. Svak kollektivdekning krever at det tilrettelegges særskilt for gang- og sykkeltrafikk til/fra feltet. Tilknytningsplikt til fjernvarme kan bli krevd. Kulturlandskapet, inklusive gårdstunet, må hensyntas under en utbygging.

23 2.15 B16 Dullumsbekken Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsområde. Gnr.94/1,2-2,6 dekar Vedtak: Arealet omdisponeres til boligformål. Rådmannens vurdering: Innspillet etterkommes som fortettingstiltak og en ordnet avslutning av feltet Dullum gård. Reguleringen skal tilrettelegge turdrag og biologisk mangfold i området. Naturmangfold Friluftsliv/ nærmiljø Klima og energi Vei, vann og avløp tilknyttes eksisterende anlegg i området/feltet. ca.1 dekar fulldyrka areal. Langs bekkeløpet er det verdifull biotop og grøntdrag. Ikke regisrert. En betingelse for regulering er at det oppnås tilrettelegging for et turdrag langs bekkeløpet. Ikke påvist kvikkleire på stedet. Arealet ligger utenfor fjernvarmekonsesjonen. Kollektivdekning på stedet. Opprinnelig kulturlandskap er allerede fortrengt av boligbebyggelsen.

24 2.16 B18 Myrtrøa/Stokkan Arealformål i gjeldende plan: Arealformål LNF-formål. i gjeldende plan: s-, Forslag: natur- og friluftsområde Forslag: Forslag: Myrtrøa/Stokkan legges inn som boligområde Omdisponering under forutsetning til boligutbygging at det ikke medgår dyrkajord. vekt på energiøkonomisering i form av pilotprosjekt for lavenergiboliger. Formannskapet i sak 143/12. Grunneier Rådmannens til g.nr. vurdering: 41, b.nr. 1. Et større areal på samme stedet har vært fremmet i tidligere rullering, men møtt med innsigelser. Etter en befaring i 2012 har en imidlertid kommet til at hensynet til biologisk mangfold ivaretas ved den viste avgrensningen som nå fremmes. Arealet omdisponerer ikke dyrkajord, men det må påregnes krav om en «buffer» som reduserer en mulig nabokonflikt her. Teknisk infrastruktur dekkes stort sett tilfredsstillende av eksisterende anlegg i området. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Adkomst via Nedre Stokkanvei. Utbyggingen utløser krav om opparbeidet fortau langs hele denne og separat, tilrettelagt turvei gjennom utbyggingsarealet. Vannforsyning og avløp dekkes tilfredsstillende av eksisterende anlegg i nærområdet. Det er aktivt landbruk i nærområdet, men selve utbyggingstiltaket beslaglegger ikke dyrkajord. Avbøtende tiltak vis á vis landbruket kreves foretatt. Biologisk mangfold er registrert på naboparseller. Det er ikke registrert kulturminner i nærområdet. En utbygging må ta særskilt hensyn til friluftsliv i området. Det er ikke funnet fare for ras eller andre naturlige faremomenter på stedet. Støymessig må det tas høyde for mulige, fremtidige samferdselstiltak i planens båndlagte soner. Det stedlige natur- og kulturlandskapet må det tas særskilt hensyn til. Arealet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Beliggenheten gir god tilrettelegging for alternative transportmidler som sykkel og kollektivtransport.

25 2.17 B13 Skatvold Vestre Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsområde Forslag: Omdisponering til boligutbygging med vekt på energiøkonomisering i form av pilotprosjekt for lavenergiboliger. Grunneier til g.nr. 41, b.nr. 1. Men bearbeidet av Rådmannen Biologisk mangfold Friluftsliv /nærmiljø Samfunns sikkerhet Klima og energi Veiadkomst fra Fv 39 må opparbeides til en akseptabel vegnormal standard etter reguleringsplan. Vannforsyning og avløp baseres på tilknytning til eksisterende anlegg ved Fagerhaug. Sosial infrastruktur er tilfredsstillende dekket i området, jfr. også private institusjoner på Fagerhaug. Ca 4,5 dekar fulldyrka jord, definert som god korndyrkingsjord og ca 1,5 daa skog. Ingen kjente registreringer. Ingen kjente registreringer. Mulig turvei i tilknytning til området. Det er ikke registrert kvikkleire i området. Veitrafikkstøy fra E6 og Fv 39 vil kreve avbøtende tiltak ved en utbygging. Ingen vesentlig konflikt. Avstand til gårdstun er lagt til et minimum. Ikke fjernvarmetilknytning, men desto sterkere satsing på lavenergiprinsipper ligger bak innspillet. Boligfeltet har ikke tilfredsstillende lokal kollektivdekning. Avstanden til Skatval sentrum og stasjon er 1,4 km.

26 Formannskapets vurdering og konklusjon: Inntil 10 daa foreslås omdisponert til boligutbygging i tilknytning til eksisterende klynge av 6 boligenheter. I denne delen av Skatval er det behov for flere boligtomter, og prosjektet søkes gjennomført som et s.k. pilotprosjekt for lavenergi boliger. Området er tilknyttet skole og barnehage med gang- og sykkelveg, og ligger mindre enn 2 km fra skole og flere idrettsanlegg; hall, fotballbane og skianlegg. Området videreutvikler det forholdsvis nye boligområdet Fagerhaug, som ligger 90 m fra det aktuelle området. Jordtypen her er planeringsjord med innslag av tungt drevet leirjord. Åkermarken i nordre del av området er dominert av oppstikkende berggrunn som forhindrer effektiv bruk av jorda til kornproduksjon, som er den aktuelle produksjonsformen på gården. (Siste sesong gav ingen overskuddproduksjon av korn på det aktuelle jordstykket.) I tillegg utgjør krattskog størstedelen av det ubebygde området. Vegmyndighetenes lenge signaliserte ønske om å få flyttet avkjøringa til eksisterende 6 boliger lenger vest på f.v 39 grunnet trafikksikkerhet, er hensyntatt i forslaget. Området benyttes som sørlig innfartsåre til Klempen idrettanlegg. Et godt samarbeid med skole og barnehage vil bli videreført for å oppfylle brukers målsetting om ivaretakelse av biologisk mangfold og vern om kulturlandskapet. En boligbygging vil forenkle landskapspleie hvor kantvegetasjon og åkerholmer som er viktige for naturmiljøet vil bli bevart og utviklet. Et allerede klargjort og regulert tomteområde for boligbygging befinner seg allerede inne i aktuelt område. Det regulerte området skiller seg, hverken i grunnforhold eller i vegetasjon, ut fra store deler av det området som nå forslås. Forslaget opprettholder en klar grense mellom boligutbygging og LNF-områdene rundt B19 og B20 Arnstadåsen - utvidelse Arealformål i gjeldende plan: s-, natur- og friluftsformål Forslag: utvidelse av boligbygging i Arnstadåsen Stjørdal kommune v/rådmannen Rådmannens vurdering: Forslaget er i tråd med utbyggingsretning i gjeldende kommuneplan. Utvidelsen nordvest i området bryter med denne utbyggingsretningen. Arealene kan bygges ut i flere etapper. Dyrkaarealet i sør blir liggende mellom to tunge boligfelt og utpeker seg naturlig for ifyllende boligbebyggelse og fellesfunksjoner.

27 Biologisk mangfold Friluftsliv /nærmiljø Samfunns - sikkerhet Klima og energi Utbyggingen baserer seg i utgangspunktet på eksisterende teknisk infrastruktur i området. Det må legges separat g/s-vei langs Åsveien. Vannforsyning og avløp vil kreve kapasitetsøkning i forhold til dagens situasjon. Dagens togstopp nås innenfor 1 ½ km gangavstand. Fremtidig, mulig busstrasé Mæresmovn./Åsveien vil kunne betjene området. Skolekapasiteten i området vil kunne være kritisk ved en forsert utbygging. Barnehagetomt kan legges i B22. Ca. 25 daa dyrkajord medgår ved utbygging av B22. Buffersone etableres mot gårdstun i vest. Det er registrert viktige naturtyper i nærområdet. Avsatt utbyggingsareal unngår forekomstene. Det er ikke registrert kulturminner på aktuelt areal. Området byr på muligheter for et attraktivt og mangfoldig friluftsliv i nærmeste omgivelser. Det vil ikke være nevneverdig konflikt med eksisterende friluftsliv i området. Det er ikke registrert kvikkleire i området. Høyspentlinjer representerer heller ingen risiko i området. Utbyggingen vil berøre vestligste del av Arnstadåsen rent eksponeringsmessig. Silhuett av bebyggelse søkes unngått i detaljplan. Det dominerende høydedraget lenger øst vil ikke berøres av utbyggingen. Det innebygde jordbruksinnslaget på B22 forsvinner og erstattes av mer og mindre dominerende bebyggelse. Området ligger utenfor fjernvarmeforsyning. Høy tetthet i feltet B22 vil kunne oppfylle klimavennlig utbygging. Gang-/sykkel tilrettelegging inngår i planforutsetninger for utbygging. Dagens og fremtidig antatt kollektivdekning ligger på et akseptabelt nivå for både arbeids- og fritidsreiser.

28 2.19 B21 Kirke Skatvold/Forbordslia Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål. Forslag: Området Forbordslia/Kirke Skatvold avsettes for boligbygging med et anslag på 115 boenheter. Ny adkomst for kjøretøy og g/strafikk får ikke medføre netto tap av dyrkajord. Forslagsstiller: Formannskapet i sak 143/12. Rådmannens vurdering: Formannskapets vedtak reduserer vesentlig det opprinnelige innspill fra grunneier i området. Samtidig vil en forutsetning om netto «nulltap» av dyrkajord ikke kunne innfris uten videre. Selv om et begrenset dyrkaareal på 10 daa må innlemmes i utbyggingsformålet av landskapsmessige og utbyggingsøkonomiske grunner, finner en det forsvarlig å fremme forslaget. Det hefter samtidig betydelige investeringstiltak på teknisk infrastruktur ved en utbygging som foreslått. På plankartet er det vist to alternative traséer for adkomstvei inn i området. Byggeformålet innenfor sone for rasfare krever en nærmere utredning for avbøtende tiltak. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Det må etableres adkomstvei med separat g/s-vei fra enten eksisterende eller nyetablert kryss mot E6. To alternative tilknytninger fremgår av plankartet. Vannforsyning til dekning av byggearealet krever først etablering av et høydebasseng på Arnstadklimpen. Avløp må tilknyttes hovedledning Skatval, og vil trolig også bero på en overordnet tilknytning til nytt sentralrenseanlegg. Sosial infrastruktur vil, med noen unntak, måtte baseres på institusjoner i Skatval sentrum, ca. 2,5 km unna. Omdisponering av ca. 10 daa dyrkajord innenfor byggeområdet. Ny adkomstvei for erstatning av eksisterende vei i området er forutsatt å gi «null netto omdisponering» av dyrkajord. For øvrig er byggeområdet omgitt av fulldyrka areal mot vest og mot nord. Ikke registrert på arealet. Det er registrert et automatisk fredet kulturminne helt i nedkant av byggeområdet. Dette må sikres bevart på en tilfredsstillende måte ved en detaljregulering. Det er store friluftarealer i terrenget ovenfor byggeområdet. En viss friluftslivtrafikk går også igjennom området i dag. For øvrig er det aktivt landbruk i nærområdet. Deler av byggeområdet ligger i avsatt rasfaresone, og vil kreve egen utredning av nødvendige avbøtende tiltak. Særlige hensyn må tas til høydedragene i overkant og kulturlandskapet i nedkant. Beliggenhet utenfor fjernvarmekonsesjon, men mulig åpning for energi levert fra lokale ressurser. En bilbasert lokalisering uten mulighet for tilfredsstillende kollektivdekning.

29 2.20 Prestegårdsjordet, Hegra Arealformål i gjeldende plan: LNF-formål Forslag: Forslag: Arealet omdisponeres til boligformål med friområde mot fredet prestegårdstun. Rådmannen etter formannskapsvedtak i sak 143/12 om økt boligbygging i Hegra. Rådmannens vurdering: Arealet på totalt 32 daa vil kunne romme inntil 60 boligenheter i en tett struktur. Den sentrale beliggenheten gjør at infrastrukturutbyggingen ikke medfører store investeringer i tekniske anlegg. Beliggenheten er gunstig også vis á vis sosial infrastruktur i området. Det må tas særskilt hensyn til det fredede tunet til Hegra prestegård. En utbygging vil være i samsvar med samfunnsdelens klima- og energihensyn. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Godt tilrettelagt både for teknisk og sosial infrastruktur. Ca. 25 daa dyrkajord omdisponeres til byggeformål. Det er ikke registrert biologisk mangfold i området. Det er ikke registrert kulturminner på arealet. Spesielt hensyn må tas til det fredede prestegårdstunet i nærområdet. Sosial infrastruktur samlet i nærområdet. Det er ikke påvist kvikkleire i grunnen. Men nærmere kartlegging må foretas ved en reguleringsplanlegging. Særlige landskapshensyn må tas ved en utbygging. God ivaretagelse av klima- og enegihensyn ved en utbygging.

30 2.21 B23 Trettstykkdammen Arealformål i gjeldende plan: Arealformål LNF-formål. i gjeldende plan: s-, Forslag: natur- og friluftsområde Forslag: Forslag: Et areal på vel 100 daa omdisponeres til Omdisponering byggeformål bolig til boligutbygging for å oppfylle formannskapets med vekt på energiøkonomisering vedtak om tilleggsutbygging i form av i kommunedel pilotprosjekt Hegra. for lavenergiboliger. Rådmannen på bakgrunn av formannskapets vedtak Grunneier i sak 143/12. til g.nr. 41, b.nr. 1. Rådmannens vurdering: Det forutsettes en utbygging av minst 80 boligenheter for å kunne forsvare nødvendige investeringer i teknisk infrastruktur. Utbyggingstiltaket berører ikke vernehensyn i området i nevneverdig grad. Men det er en ulempe at avstand kombinert med høydeforskjell gir en typisk satelittutbygging i forhold til sentrum og sosial infrastruktur i Hegramo. Utbyggingsområdet har potensiale for videre utbygging. Biologisk mangfold Friluftsliv/nærmiljø Klima og energi Adkomstvei må opparbeides bl.a. som en omkjøringsvei rundt Smedhaugen. Behovet for egen gang- og sykkelvei må vurderes nærmere. Vannforsyningen vil kreve eget høydebasseng i området. Avløp kan antagelig baseres på tilkobling til eksisterende anlegg i Smedhaugen. Vil bare bli indirekte berørt av en utbygging. Adkomstvei vil ta noe dyrkajord. Det er ikke registrert biologisk mangfold i området. Det er ikke registrert kulturminner i området. Gode forhold for friluftsliv i nærområdet. Noe rasfare registrert i området. Hensyn må tas til fjerneksponering fra dalføret rundt Stjørdalselva. Beliggenheten er utenfor fjernvarmeforsyning. En svært bilbasert utbygging.

Konsekvensvurdering med risiko og sårbarhetsvurdering

Konsekvensvurdering med risiko og sårbarhetsvurdering Konsekvensvurdering med risiko og sårbarhetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Kommuneplanens arealdel 2011 2022 Revidert 10.9.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 2. Vurdering av nye boligområder

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11 Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak For hver av de aktuelle nye utbyggingsområdene er det for temaet samfunnssikkerhet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/11 08.09.2011

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/11 08.09.2011 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 142 Arkivsaksnr: 2011/2038-35 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/11 08.09.2011 Kommuneplanens arealdel 2011-2022. Fornyet første

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen:

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen: Behandles i: Plan- og miljøutvalget BREVIK SKOLE - FORHÅNDSFORELEGGELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Oversiktskart over området med alternativer 17.10.2014 PLM 2. Kart over alternativ 1 17.10.2014

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 08/4574 Saksbehandler: Birte Adelaide Mobraaten Organ: Kommuneplanutvalget 22.03.2011 Forslag til detaljregulering Trollkleiva Nord Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel. REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING PLANID 2013018 Massetak Bollgården VERDAL KOMMUNE vest Vuku Planområde PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER Oppdragsnr.: 513 3197 Norconsult AS Okkenhaugvegen 4,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer