Foto: Siv Johanne Seglem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Siv Johanne Seglem"

Transkript

1 SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Oppsummering av høringsuttalelser Foto: Siv Johanne Seglem

2 Brukerorganisasjoner Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 3 Konklusjon: [ ] 3a er det eneste reelle alternativ til fremtidens for Innlandet. Det vil gi den beste kompetansen og det beste tilbudet til brukerne og som gir muligheter for å bygge opp sterke og robuste fagmiljøer. Ett nytt sykehus gir en ny og hensiktsmessig og fremtidsrettet bygningsmasse, nytt utstyr og spesialiserte funksjoner tilpasset fremtidens behov. Kreftforeningen 3 Kreftforeningen viser til at de også i tidligere høringsuttalelser har stilt seg bak SIs erkjennelse om at det er behov for gjennomgang av dagens struktur og innhold i tjenesten Pasientenes behov Pasientene må ønske å bli behandlet ved eget helseforetak Avgjørende å videreutvikle sterke og gode fagmiljøer. Utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene er en belastning for pasientene, både med hensyn til transport og flere sykehus å forholde seg til. Det er heller ikke gunstig i en pasients behandlingsforløp med transport mellom behandlingsstedene. Det blir stadig flere eldre med multidiagnoser, disse forventer vi blir behandlet på ett sted og med god kvalitet. Anser Scenario 1 som en forvitringsmodell som på sikt ikke er bærekraftig. Anser Scenario 2 med utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene som uheldig. Pasientene vil ha kreftbehandlingen på et sted Kreftforeningens kjennskap til pasienter og pårørende, og tilbakemeldinger som mottas, Meget viktig at tilbudet til brukerne og kompetansen i sykehuset videreutvikles mens arbeidet med fremtidig pågår. Under arbeidet må eksisterende tilbud opprettholdes slik at pasientene ikke blir skadelidende. Endringer i en krever større satsing innen prehospitale tjenester og disse må utvikles, gis bedre medisinskteknisk utstyr, større faglig kunnskap og godt transportutstyr. Mener det blir viktig med et ambulansehelikopter stasjonert i Mjøsområdet. Utvalget mener avstanden fra et sentralt beliggende sykehus i Mjøsregionen ikke medfører store transportproblemer og bør være akseptabelt. Viktig å desentralisere det som er mulig å desentralisere. Forskning er en lovpålagt oppgave. Kreftforeningen ser at Sykehuset Innlandet kan medvirke til å realisere Helse Sør - Østs mål for 2018 med å øke ressursinnsatsen til forskning fra 3 prosent til 5 prosent dersom man får én arena for kompetansebygging. 1

3 for å sikre en bærekraftig og robust spesialisthelsetjeneste. Foreningen viser også til sitt høringssvar til rapporten "Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør- Øst". tilsier at kreftbehandlingen i Innlandet bør samles under ett tak. Utfordringene de møter er mange og komplekse. Det er gjerne slik at pasienter må reise mellom sykehus på grunn av funksjonsfordelingen. De må selv være kunnskapsformidler i egen sak da kommunikasjon mellom enhetene er mangelfulle. Dagens nettverksmodell er lite egnet for en helhetlig og god kreftbehandling. Viktig at den nye strategien og dens tiitak ses i lys av samhandlingsreformens krav og føringer. Kompetanse, utdanning og forskning: Sentralisering av behandlingstiibudene for kreftpasienter er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. For kreftpasienter er det av stor viktighet at de vurderes av et kvalifisert multidisiplinært team for best mulig diagnostisering og behandling. Avanserte behandlingstilbud innenfor kreftområdet er ikke mulig uten et slikt samarbeid. En ny fellesenhet er best egnet til å utdanne helsepersonell og spesialister, legge til rette for 2

4 Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i Hedmark og Oppland fylkeskommuner Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) FFO-Oppland 3A Felles uttalelse fra de to rådene i Hedmark og Oppland. gode karriereløp og robuste fagmiljø. Scenario 3 A vil etter vår vurdering gi trygge og gode tilbud, med en samling av faglig kompetanse, ny tilpasset bygningsmasse, stort nedslagsfelt og derfor mulighet til opparbeide kompetanse og erfaring til utføre spesialisert behandling, og nytt medisinsk utstyr. Dette er et valg som setter pasientenes behov i sentrum. Samhandlingsreformen må gjennomføres etter intensjonen, vil gi nærhet/bidra til at mange brukere sipper å reise til hovedsykehuset. 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse Ikke tatt stilling Meningene er delte i en så omfattende sak som har føringer langt inn i framtida. Dette gjelder også innen våre medlemsorganisasjoner. Styret i FFO-Oppland har derfor ikke Viser til usikkerhet om fremtiden og understreker at Det valget som tas nå, bør derfor være slik at det lett kan tilpasse seg endrede forutsetninger. Dette hensynet må være et viktig kriterium. Eksisterende tilbud må ikke forringes før nye 3

5 funnet det riktig å ta stilling i valget mellom de scenarier som adm. direktør har stilt opp i høringsnotatet. Norges Blindeforbund Oppland Se over/ffo Norges Blindeforbund Oppland vil med dette gjøre oppmerksom på at vi støtter Fylkesrådet for funksjonshemmedes uttalelse da det gjelder Strategisk fokus 2025 strategiplan for fremtidig utvikling av en i Hedmark og Oppland. Ringebu eldreråd 2 Ikke anført tilbud er etablert. Med de lange avstander det er i SIs område, burde det ligge til rette for enda mer samarbeid med tilgrensende helseforetak mot sør, vest og nord. Eldrerådet Gjøvik kommune 1 Gjøvik sykehus som nå Ikke anført Viktig å organisere og utvikle den prehospitale virksomheten med profesjonell akuttmedisinsk ambulansetjeneste. Diabetesforbundet i Oppland Eget alternativ Frykter svekkelse av tilbudet til Mener opprettholdelse av E-G-L er kronikerne. LHL Oppland 3A Årsmøteuttalelse: Årsmøte i LHL Oppland støtter forslag 3A, å bygge ett nytt stort sykehus for Innlandet, plassert i tilknytning til Mjøsbru-området. det beste. Årsmøtet ser fordelene med ett stort sykehus for Innlandet, der pasienter med multiple lidelser unngår unødig skytteltrafikk mellom spesialenhetene rundt Mjøsa, og der spesialkompetansen er samlet på ett sted. Parallelt med planene om utbygging av nytt sykehus må arbeidet med å styrke de prehospitale tjenester prioriteres. Herunder også planlegging av en ny helikopterbase i Mjøsregionen, samtidig som Dombås-basen videreutvikles. Viktig at de lokalmedisinske sentrene som bygges opp, styrkes med bedre kapasitet, bedre fagkunnskap og bedre tilgjengelighet med vaktordninger på kveld/natt/helg. 4

6 LHL Hedmark 3B Medlemmene i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en gruppe som ofte trenger raske og gode helsetjenester. For oss betyr kvalitet i behandlingen aller mest. Dette kan i fremtiden best ivaretas ved at det bygges et nytt storsykehus ved Mjøsbrua. Vi mener derfor at 3 B er mest egnet. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oppland fylkeslag 3A Konklusjon: NFU Oppland går i likhet med Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i de to fylkeskommunene, samt brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet, inn for en etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet basert på 3 A i høringsdokumentet. Forutsetter at videre planprosess ivaretar elementene oppført i kolonne til høyre. Kvalitet viktigst Storsykehus vil gi utgangspunkt for godt teamarbeid, godt organisert pasientforløp og samarbeid på tvers av faggrenser. Bedre utnyttelse av MTU Pasienten må stå i sentrum, og det innebærer bl.a. at: Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett sted i Innlandet. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Bør også jobbe for å bli et universitetssykehus. Prehospitale tjenester vil måtte styrkes da en stor del av befolkningen vil ha en responstid på mer enn det som er ønskelig. Det er derfor viktig at Sykehuset Innlandet HF arbeider aktivt for at en ny helikopterbase for innlandet blir samlokalisert med det nye sykehuset. Det kan også være en tanke å bygge et nytt storsykehus i nærheten av jernbanen slik at denne kan benyttes til pasienttransport med forbindelse både fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bl.a. kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset og SI Kongsvinger, må inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 5

7 Rådet for funksjonshemmede, Gjøvik kommune Epilepsiforeningen i Hedmark (taler her på vegne av Oppland også) Ikke tatt stilling RFF sluttet seg til Rådmannens forslag til uttalelse i Sykehussaken med 4 mot 3 stemmer. Innebærer at rådet ikke finner beslutningsgrunnlaget grundig nok. Høringsnotatet gir ikke beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon for den framtidige struktur for sykehusene i Innlandet fram mot Utredningen må gå langt dypere inn i de faglige problemstillinger som reises blant annet i denne saken. 1 Nettverksmodellen synes å være det beste valg knyttet til akuttmedisinsk nærhet, mens hvorvidt det eksisterer ett eller to områdesykehus ikke er så avgjørende. Ettersom vi allerede har en nasjonal kompetanseenhet og kommunene vil få et økende ansvar for habilitering/rehabilitering vil vi i valg mellom alternativer derfor anta at dagens nettverksmodell fortsatt vil gi det beste totaltilbudet til pasienter med epilepsi. Astma- og allergiforbundet 1 Konklusjon: Vi synes at Scenario 1, er mest mulig likt det som er i dag, og en videre utvikling av dagens Frykter lange reiseavstander til de som bor i utkantstrøk. Analysen må omfatte alle sykehus i SI og sammenhengen i hele tjenestekjeden fra prehospitale tjenester til ulike spesialiteter og inklusiv forholdet til kommunehelsetjenesten jf. Samhandlingsreformen. Det må bli langt tydeligere hva slags aktiviteter som planlegges opprettholdt på dagens sykehus. Utredningen må også vise hvordan en eventuell overgangsperiode på år skal håndteres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. Som et minimum utarbeide en grundig konsekvensanalyse av de brede samfunnsmessige konsekvenser av de ulike alternativer. 6

8 Regionale myndigheter og organer nettverksmodell. Det er det vi stemmer for. Hedmark fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget : Fylkestinget anbefaler at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med en strukturmodell omtalt i saksutredningen som 3A, som betyr et hovedsykehus for Innlandet. Fylkestinget begrunner valget med at dette: Gir det mest helhetlige tilbudet for pasientene Sikrer rekruttering av fagpersonell Sikrer at flest mulig pasienter fra Innlandet kan behandles i Innlandet. I vedtaket stilles følgende krav: I videre arbeid må: Prehospitale tjenester på vei og i luft bygges ut for å sikre en forsvarlig responstid for et stort geografisk område. SI ha kommunene tettere på arbeidet, for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. I denne sammenheng så er utvikling og styrking av de lokalmedisinske sentra viktig. Konsekvensene av andre utviklingsprosesser i Innlandet, som vei- og jernbaneutbygging og Innlandsuniversitet, utredes grundig Fylkestinget mener Helse Sør-Øst RHF må gis en særskilt oppmerksomhet og involvering i den videre utredningsprosess, da de må erkjenne sine forpliktelser som eier, særlig i forhold til de økonomiske forpliktelser som kommer som en konsekvens av strukturelle endringer i Sykehuset Innlandet. Fylkestinget forutsetter at Sjukehuset Innlandet legger til rette for en større enhet for dagkirurgi og elektiv kirurgi med pasienthotell og femdøgnspost ved det sykehuset som vil få lengst avstand til det nye akuttsjukehuset. 7

9 Oppland fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget 23.4: Under forutsetning av at ovennevnte innfris på en tilfredsstillende måte tilrår fylkestinget at 3A med lokalisering ved Mjøsbrua legges til grunn i det videre planarbeid. Se høyre kolonne Forutsetninger inntatt i vedtaket: 1. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. 2. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bla kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Dette innebærer bl a: a. Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett hovedsykehus i Innlandet. b. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, inklusive psykiatri, rusbehandling, habilitering og rehabilitering, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. c. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Dette setter krav til befolkningsgrunnlag og volum på pasienttilgang. d. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. 8

10 3. Strategisk fokus 2025 og den etterfølgende planprosess må inneholde konkrete føringer om videreutvikling av robuste lokalmedisinske sentra i nært og forpliktende samarbeid med berørte kommuner. Sykehuset Innlandet må prioritere konkrete ressurser til dette og bør ta en initierende og støttende rolle i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner og overordnede helsepolitiske mål om nærhet, tilgjengelig og kvalitet. Lokalmedisinske sentra og intermediærsenger i de byene som mister sine akuttsykehus må være en del av utredningen. 4. Sykehusets videre planarbeid bør inneholde mer konkrete prioriteringer av forebyggende helsearbeid i tråd med nasjonale føringer. 5. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset, SI Kongsvinger og SI Elverum, skal inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 6. Parallelt med det langsiktige utviklingsarbeidet i Strategisk fokus 2025 og uavhengig av valg av alternativ - må arbeidet med sykehusets utfordringer på kort- og mellomlang sikt gis høy prioritet. Både bygningsmessig anlegg, utstyrs- og kompetansenivå må opprettholdes og videreutvikles. En stagnasjon eller forvitring i en mellomperiode må unngås. 7. Kvinneklinikk på Lillehammer etableres umiddelbart, samtidig som kreftenheten ved sykehuset på Gjøvik videreutvikles og at her også legges grunnlag for et fremtidig geriatrisenter 9

11 Fylkesmannen i Hedmark 3 Henviser til tidligere uttalelser fra Fylkesmannen, klagesaker og helsepolitiske føringer, herunder styresak fra Helse Sør-Øst RHF. Drøfter alle scenariealternativene og argumenterer utførlig for 3. Synliggjør fordeler ved 3 ved at det tilrettelegger for samling av kompetansen innen det enkelte fagområde og bedre samhandling mellom de tilgrensende fagområdene. større fagmiljøer innen det enkelte fagområde som er en fordel når det gjelder å rekruttere nødvendig kompetanse. Peker på at mer samlede fagmiljøer også vil gi mulighet for å beholde og utvikle tjenestetilbudet. Mener det også legger til rette for å få overført tilbud fra universitetsklinikker og viser til den raske utviklingen innen onkologien. Viser til andre fagområder eksempelvis kardiologi og nyfødtmedisin der det er slik at et større volum på tjenester vil gi mulighet for at tjenester i større grad kan gis i Sykehuset Innlandet. Anfører videre: En samling av sykehustjenestene vil særlig være en fordel for pasienter som trenger oppfølging og behandling på flere fagområder. Ett, felles sykehus i Mjøsområdet vil gi lengre reiseavstander for en del pasienter. En forutsetning for en slik modell er derfor en videreutvikling av prehospitale tjenester slik at stabiliserende akuttbehandling før og under transport blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Viser til at de senere årene har det vært en betydelig kvalitetsheving i ambulansetjenestene, og at det gis i mange tilfeller avansert behandling også før pasientene kommer til sykehus. Understreker at denne utviklingen vil fortsette, og at det også ligger an til en storsatsing på vei/jernbane i de to fylkene, noe som også vil innebære reduksjon av reisetider i mange tilfeller. [ ] i mellomtiden må vi regne med flere funksjonsfordelinger og samlinger av tjenester som i den nåværende oppdelte modellen vil innebære flere kompromisser som ikke alltid er optimale i forhold til ønsket utvikling. Et vedtak om ett felles sykehus vil imidlertid innebære et ønske og en klar forpliktelse til å planlegge og arbeide for at spesialisthelsetjenestene i Innlandet samles i en framtidsrettet modell. Dette vil gi fagmiljøene i Innlandet et felles mål å arbeide mot, og kan bidra til at de vansker og motsetninger vi i dag ser når det gjelder endring av funksjoner og oppgaver blir tonet noe ned. Når man så har staket ut den videre kursen for Sykehuset Innlandets utvikling med plan om en 10

12 Gjennom klagesaker og henvendelser for øvrig er vi kjent med ulempene det innebærer at pasienter må henvises/sendes fra det ene sykehuset til det andre i Sykehuset Innlandet HF for å få nødvendig behandling. [ ] Ulempene ved reising og transport vil selvsagt bli mindre, men særlig vil en samling av tjenestene medføre større mulighet for koordinering og samarbeid mellom de ulike avdelinger som skal gi tjenestene. I mange tilfeller er diagnose/ problemstilling uklar når pasienten kommer inn, og det er da en fordel å ha bred kompetanse fra flere avdelinger å spille på for å komme til riktig diagnose og igangsette adekvat behandling. [ ]Etter hvert som det viser seg at også flere fagområder blir så spesialiserte at ytterligere samling og funksjonsfordeling kreves, blir de ulike fagområders avhengighet av hverandre tydeliggjort. Det siste eksemplet er en etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet basert på samling av tjenestene, er det viktig at man så snart som mulig legger en plan for denne samlingen og reduksjon av antall steder med vaktberedskap for best mulig utnytting av sykehusets betydelige samlede ressurser med tanke på den framtidige strukturen. Både på kort og lang sikt vil det være til det beste for innbyggerne i våre to fylker. 11

13 Fylkesmannen i Oppland Ikke tatt stilling til fremlagte scenarier (*) Fylkesmannen mener at høringsdokumentet har vesentlige svakheter i forhold til å utrede viktige samfunnsmessige konsekvenser (*) Det er viktig for Opplands befolkning at det er et sykehus i Oppland fylke, både i forhold til trygghet nærhet, men også attraktivitet. Sykehus hører med i en helhetlig samfunnsstruktur. de nasjonale faglige krav til fødeinstitusjoner. Her er det ikke bare kravene til faglige ressurser og organisering i selve avdelingen som er avgjørende, men i like stor grad avhengigheten av andre spesialavdelinger som kan bidra i kompliserte tilfeller. Et nytt storsykehus representerer en meget stor arbeidsplass som vil ha stor betydning for bosettingsmønster, samferdsel og arealbruk i regionen. For å ivareta viktige miljø- og klimahensyn og sikre god tilgjengelighet for alle, bør derfor slike arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres til allerede eksisterende sentrum. Fylkesmannen mener det er uheldig å legge opp til prinsippvedtak om struktur før de samfunnsmessige sidene er bedre utredet Fylkesmannen mener Sykehuset Innlandet HF i sitt videre strategiarbeid må forsterke fokus på kravene til tiltaksretting og samordnet innsats for bedre folkehelse, jf. folkehelseloven. Forventninger/krav til videre strukturarbeid: Drøfting av en i innlandet er en krevende prosess og involverer miljø og samfunn i stor grad. Medvirkning er sentralt i plan- og bygningsloven og den nye folkehelseloven, og Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av åpne og inkluderende prosesser som sikrer reell medvirkning fra alle berørte parter. God planlegging og forpliktende rekkefølgebestemmelser vil være avgjørende for å opprettholde forsvarlige helsetjenester og utvikle helsetilbudene i Oppland. Fylkesmannen forutsetter at eksisterende tilbud og tjenester ikke må avvikles uten at innbyggere sikres likeverdige og forsvarlige tilbud andre steder. Både sykehus, LMS og kommuner må ha klare føringer på 12

14 Helsetilsynet i Hedmark Helsetilsynet i Oppland Fylkesmennene overtok fra de oppgavene som helsetilsynene tidligere hadde. Regionrådet for Fjellregionen 3 Vedtak i møte 2. mai: Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Sykehuset Innlandet HF legger til grunn 3 for sitt videre arbeid med Strategisk fokus Regionrådet for Hamarregionen 3A Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Regionrådet for Hamarregionen opp om 3A. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige Regionrådet for Hamarregionen støtter fullt oppunder at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Hovedutfordringene ligger i oppgavefordeling, tjenester og funksjoner i god tid før endringer trer i kraft. Gjensidig forutsigbarhet i tjenestene er sentralt. Uten trygghet og garanti for at sykehusene ivaretar viktige tilbud og oppgaver, er det vanskelig for kommunene å ta større ansvar, slik samhandlingsreformen tar høyde for. Lokalmedisinske sentra kan være positivt for lokalbefolkningen, og det er viktig at disse kan utnyttes tilstrekkelig, sikres kompetanse, personell og medisinsk teknisk utstyr for å kunne møte fremtidig behov og oppgaver. I distriktskommuner må spesielt akuttfunksjoner, beredskap, prehospitale tjenester og lokale legevaktsordninger vies stor oppmerksomhet. Fra vedtaket: Det forutsettes at etableringen av ett områdesykehus i Mjøsregionen ikke rammer akuttfunksjonene ved sykehusene på Tynset og Kongsvinger, og at utredningen om samordningen av sykehustilbudet i Fjellregionen følges opp. Det kan bare kort kommenteres at det bør kunne være grunn til å tro at den pasientstrømmen, 25 % av pasientene som i dag får behandling utenfor sykehuset Innlandet, vil kunne reduseres i antall ved ett nytt sykehus for Innlandet. Dette vil igjen kunne redusere de utfordringer som er nevnt både i ene 1 og 3 i forhold til avstand mellom 13

15 er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. Regionrådet for Glåmdal Har ikke levert jfr kommentar under Våler kommune infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Bare disse kvalitetsutforutsetninger vil kunne svare opp de målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen Regionrådet for Hamarregionen mener de beskrivelser som gis gjennom 3A, og de vurderinger som gjøres av administrerende direktør, i all hovedsak er sammenfallende med de vinklinger og synspunkter Regionrådet har, og for så vidt lenge har hatt. De dekker de aspekter i saken som er til vurdering nå, og en ser derfor ingen grunn til å gå spesifikt inn på å kommentere enkelthetene i dem. sykehus og derav dårligere kommunikasjonsforhold med kommunehelsetjenesten i oppfølging av pasienter. Det antas vel allerede å være en utfordring nå, med 25 prosent av pasientene utenfor sykehusområdet. Regionrådet for Hamarregionen forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene. 14

16 Regionrådet for Hadeland 3A Viser til nærheten til Vestre Viken, OUS og Ahus og understreker at det haster med å samle høy kompetanse i ett, moderne sykehus dersom SI skal være relevant og interessant for innbyggerne i regionen. Regionkontoret i Nord- Gudbrandsdal Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal 3A, evt 3B hvis det ikke svekker hovedsykehus Støtter 3A Vedtak: Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal gir ingen egen uttale om Strategisk fokus Trygghetsfølelsen er med dagens teknologi og ambulansetjeneste i større grad knyttet til det sykehus som kan gi best behandling, og i mindre grad til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke er det vesentlig å kunne få all behandling ett sted. Nytt bygg gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak til beste for pasienten og kvaliteten i behandlingen. Allerede i dag lang avstand til akuttsykehus. Viktigste for befolkningen i Nord- Gudbrandsdalen er at når de først kommer frem til akuttsykehuset, så må dette ha kompetanse og utstyr slik at videretransport unngås. Påpeker at dette skjer i dag. Savner samfunnsmessig konsekvensanalyse Ønsker avklaring av innhold i øvrige sykehus dersom valg av 3B. Vil støtte et 3B dersom opprettholdelse av øvrige sykehus ikke svekker et nytt hovedsenter Forutsetter kvalitativ og kvantitativ styrking av prehospitale tjenester Ønsker primært lokalisering til Biri Regionrådet viser til at det blir opp til enkeltkommunene å gi evt. uttale. 15

17 Regionrådet for Valdres Ikke levert Regionrådet for Gjøvikregionen Ikke levert Kommuner Hedmark og Oppland Alvdal kommune 3 Politisk vedtak: Alvdal kommune anbefaler 3 som beste alternativ for fremtidig Eidskog kommune 3A Positiv til strategiarbeidet. Elverum kommune 2B-6 og 2B-2 Støtter 3A, med et robust sykehus i Mjøsregionen. Utredningen Strategisk fokus 2025 bærer preg av en rekke ue påstander og antakelser. Oppsummering: Alle forhold tatt i betraktning mener vi alternativ 2 B 6 og 2B- 2 er de beste løsningens for Hedmark. Elverum peker seg ut Fra vedtaket: [ ] gir god forutsigbarhet i behandlingskjeden, ivaretar pasienten best mulig og vil være den modellen som i størst grad ivaretar et godt fagmiljø både ved nytt sykehus og eksisterende lokalsykehus Innlandet er 25 % større enn Danmark, og med store avstander og geografiske utfordringer mener vi at det er grunnleggende viktig at vi satser på flere fullverdige akuttsjukehus i Hedmark og Oppland. Helseforetaket må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av Styrke ambulansetjenesten kvantitativt og kvalitativt Utvikle mer differensiert ambulansetilbud, helseekspress med båreplasser Mener distansen til akuttsykehus i Mjøsregionen vil overstige forsvarlig reiseavstand. Viktig å opprettholde Kongsvinger sykehus som lokalsykehus med akuttfunksjoner. Ønskelig at det etableres fast helikopterbase ved det nye storsykehuset. Uansett hvilket alternativ man mener er det beste, må det gjøres mer presise utredninger før det tas endelig standpunkt for hvordan den framtidige strukturen skal bli. Uansett om man velger modell 2 med to allsidige akuttsjukehus, eller modell 3 med et hovedsjukehus, går vi imot bygging av nytt sjukehus på Moelv eller Biri. Eventuell utbygging skal skje ved allerede eksisterende sjukehus. Kommentarer til høringsdokumentet: 16

18 som det beste stedet for etablering av hovedsjukehus/sentralsjukehus i dette fylket. Engerdal kommune Ikke levert Folldal kommune 2 Politisk vedtak: Folldal kommune støtter modell 2 Grue kommune Uklart/ikke tatt stilling til fremlagte scenarier(*) Modellene vurderes som godt drøftet faglig og økonomisk Konklusjon: Grue Kommune mener Sykehuset Innlandet HF må samle sykehusfunksjoner i et allsidig sykehus som kan diagnostisere og behandle en hel pasient. Dagens funksjonsfordeling er uheldig da det fører til transport fra sted til sted for å nå den rette ekspertisen. sjukehustjenestene, samtidig som sjukehusstrukturen i Hedmark og Oppland er så vidt desentralisert at den gir innbyggerne nærhet og trygghet. Det foretas en nødvendig utbygging på de sjukehusa som blir tillagt nye funksjoner. Anført argumenter for valg av 3 fra Driftsstyret. Scenario 2 fremmet som motforslag av representanter i Kommunestyret, men ikke begrunnet. Påpeker at Hedmark og Oppland utgjør 47 % av Helse Sør-Øst. Viser til at helseforetak med om lag får ha eget akuttsykehus. Hedmark og Oppland utgjør 48 % av arealet til Helse Sør-Øst og er 12 ganger så stort som Østfold fylke og som brukes som referanse i utredningen Strategisk fokus Dokumentet bygger i for liten grad på relevant forskning og tidligere utredninger. Slik dokumentet er utformet er det lite forpliktende. Antall senger, pasientdøgn, ansatte i ulike stillingskategorier osv. er ikke kvantifisert. Funksjonsfordelinga mellom hovedsjukehuset, lokalsjukehusa og distriktsmedisinske sentra er svært omtrentlig beskrevet. Akuttmedisinsk beredskap minst på nivå med dagens. Opprettholdelse av lokalsykehuset på Tynset med god akuttberedskap. (*) Det er viktig å bruke tid og se hele bildet i en så omfattende sak. Vedtak i juni er urealistisk og uforsvarlig når så få utredninger er gjennomført. Fra konklusjonen: På grunn av de store avstandene i Hedmark er det samtidig viktig å videreføre den desentraliserte strukturen med lokalsykehus som har akuttfunksjoner og fødetilbud på Kongsvinger og Tynset. Dette gir innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. 17

19 Hamar kommune 3 Vedtak i Formannskapet: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Hamar kommune opp om 3. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene de best mulige sykehustilbud. Kongsvinger kommune 2B Konklusjon: 1. Kongsvinger kommune mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Løten kommune Ikke levert Nord-Odal kommune Ikke levert Scenario 3 innfrir hovedutfordringene som ligger i infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Kun dette som svarer opp målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet arealog transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt. Forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamar og Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialistheletjenesten og kommunehelsetjenestene. Fra konklusjonen: 2. En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Videreføre den desentralisert sjukehusstrukturen med lokalsykehus på Kongsvinger og Tynset pga de store avstandene. 18

20 Os kommune 2A Vedtak: Os kommune støtter 2A med to akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus og avvikling av sykehusene rundt Mjøsa som ikke blir tillagt akuttfunksjon. Kommuneoverlegens vurdering er inntatt i saksutredningen. Påpeker at innbyggerne for det meste sokner til Tynset. Mener et godt utviklet sykehus på Elverum og Lillehammer fremstår som det mest hensiktsmessige for Os innbyggere. Rendalen kommune 3 (*) (*)Se i siste kolonne Sett ut i fra et perspektiv fra Rendalen, kan det se ut som om det vil være hensiktsmessig med Scenario/modell 3. Dette ut i fra at akuttpasienter allikevel ikke blir sendt til SI Tynset, men til forskjellige sykehus etter som hva det gjelder. Noen ganger blir pasientene også sendt ut av regionen. Det samme er tilfelle med pasienter med forskjellige diagnoser som krever mer spesialisert behandling. Også utfra reisetid kan det for noen pasienter være lettere å søke til sykehusene i Oslo, Akershus og Trøndelag som til et hovedsykehus ved Mjøsa. Å ha muligheten til å komme til ett sykehus og få hele behandlingen sin der av spesialisert personell virker mest hensiktsmessig. Foruten at modell 3 ser ut til å gi det mest helhetlige tilbudet for Vedtak i Kommunestyret : 1. Rendalen kommune forutsetter at etabl. av ett hovedsjukehus (modell 3) i Mjøsregionen ikke rammer akuttilbudene ved sjukehusene på Tynset og Kongsvinger. 2. For Rendalen kommune er det en forutsetning at ambulansetilbudet heves i forhold til dagens nivå med en helikopterbase i N. Østerdalen. 3. Det forutsettes et godt samarbeid med kommunene for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. 4. Valg av struktur skal gjøres ut i fra prinsippet om «pasienten i sentrum». 5. Hensynet til de ansatte vil være viktig, og det må planlegges for best mulige forhold for de ansatte i perioden fram til og ved etableringen av ny struktur. 19

21 Ringsaker kommune 3A "[ ] et meget godt grunnlag for en beslutning om somatisk for Mjøsområdet. Dokumentet gir en bred omtale av mulige scenarier." Utfordringer Sykehus Innlandet nå står overfor er endret i forhold til utgangspunktet for strategiprosessen i 2006 Forutsetningene for et godt tilbud til befolkningen totalt sett har endret seg over tid og bygger opp under den regionale strategien i omstillingsprogrammet til Helse Sør Øst om å desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres pasientene, ser det også ut til på sikt å være mest hensiktsmessig også for å sikre rekruttering av fagpersonell. Det forutsetter imidlertid at man i omstillingsperioden ivaretar hensynet til de ansatte og planlegger for best mulige forhold i perioden fram til og i etableringen av ny struktur. Utfordringsbildet sammen med Samhandlingsreformen og etablerte Lokalmedisinske sentra tilsier sentralisering + desentralisering. Samling til ett felles akuttsykehus er i samsvar med brukerorganisasjonenes ønsker Tilfredsstiller i størst grad de fire effektmålene; trygge og gode tilbud, god tilgjengelighet, organisering som underbygger gode pasientforløp, god ressursutnyttelse. 3A er robust, både faglig og økonomisk, er fremtidsrettet i forhold til utvikling av grenspesialiserte vaktordninger, sikrer en robust akuttberedskap og gir en optimal fordeling mellom personellressurser til hvilende vakt og til aktiv Understreker viktigheten av at brukerorganisasjonenes synspunkter tillegges vekt når fremtidens i Innlandet skal fastlegges Alternativ 3A, ett akuttsykehus i Mjøs-området er det alternativet som totalt sett gir den sikreste og best mulig drifts- og investeringsøkonomi for fremtidens sykehusdrift. Tilrår at en i forbindelse med den videre utredning av Scenario 3A vurderer modeller for/muligheter for en desentralisering av spesialisthelsetjenester til Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum med blant annet stasjonering av ambulanse og utvikling av spesialisthelsetjenester etter modell fra lokalmedisinske sentra. Dette er tjenester som bør vurderes utviklet i sammenheng med kommunale/interkommunale tjenester som eksempelvis legevakt og tjenester som vertkommunen eventuelt i samarbeid med nabokommuner velger å utvikle i forbindelse 20

22 pasientbehandling. Gir pasienten den best mulige trygghet med ei dør inn til et samlet behandlingstilbud i en akuttsituasjon. Dette understrekes med at en stadig eldre befolkning vil øke antall pasienter med uavklarte og komplekse lidelser, noe som øker behovet for en klar og entydig adresse for et komplett faglig tilbud. 3A kombinert med en desentralisering av det som kan desentraliseres er det som i nødvendig grad følger opp føringer fra Helse Sør-Øst for hvordan kvaliteten i tjenestene kan bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi. Dette gir den størst mulige garanti for prioritering av helseinvesteringsmilliarder til Innlandet. Befolkningsutviklingen og dermed sykdomsutviklingen taler klart til fordel for 3A Det er hensynet til den best mulige behandling i akuttsituasjoner, som bør være førende for valgt av og som klart taler for 3A, med Samhandlingsreformen. Understreker at fremtidig nå må vurderes i et langsiktig perspektiv. Innlandet skal nå ta en beslutning om en som vil virke i flere generasjoner fremover. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil være en av de viktigste beslutninger som Innlandet vil stå overfor på lange tider. Det er Innlandet sitt ansvar nå å gi støtte til en utvikling av en rundt Mjøsa i et 50 års perspektiv, slik at vi ikke enda en gang må sette i gang en ny strukturprosess om kort tid. Vurdere frigjort areal ved dagens sykehus i forbindelse med et behov for sykehjemskapasitet i årene fremover. 21

23 Stange kommune 3A Stange kommune støtter det førende prinsipp for strategiarbeidet styret for sykehuset pasienten i sentrum. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Økende knapphet på helsekompetanse/-personell er et hensyn som klart taler til fordel for 3A, ett akuttsykehus for Mjøs-området. Den medisinsk- og teknologiske utvikling er derfor en premiss som klart taler til fordel for 3A, dvs. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Scenario 3 A, ett felles akuttsykehus i Mjøsområdet, muliggjør gode og lovlige vaktordninger, stabile og kompetanseutviklende fagmiljøer, nytt og moderne utstyr og en helt ny og tidsmessig bygningsmasse. Dette legger til rette for faglig vekst og utvikling, virker rekrutterende og bidrar til at Sykehuset Innlandet kan tilby den kompetanse som er nødvendig for å gi pasientene trygge og best mulig tilbud. Stange kommune ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. 22

24 Konklusjon: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Stange kommune opp om 3A. Stor-Elvdal kommune Ikke levert Sør-Odal kommune Ikke levert Tolga kommune Ikke levert Trysil kommune Ikke levert Tynset kommune 3A/3B I høringsdokumentet Strategisk fokus 2025 blir de 3 forskjellige scenariene grundig gjennomgått i forhold til faglig vurderingsgrunnlag og økonomisk vurderingsgrunnlag Vedtak: 1. Tynset kommune støtter 3 med ett områdesykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus. 2. Lokalsykehus med lang avstand fra hovedsykehus Sentralisering av behandlingstilbudene er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. Moderne diagnostikk og behandling forutsetter oppdatert medisinsk- teknisk utstyr. Dagens er økonomisk krevende. Ett hovedsykehus vil kunne utnytte ressursene mer effektivt. Faglige vurderinger: Et hovedsykehus vil oppfylle føringer fra Helse Sør-Øst om samling av akuttsykehus- og områdesykehusfunksjoner. Vil medføre robust og tilstrekkelig kompetanse innen eget foretak. Vil demme opp for pasientflukt samt virke rekrutterende med tanke på personell med høy kompetanse. Gir forutsigbarhet for pasienter hindrer transport mellom sykehus pga funksjonsfordeling. Gir mulighet for stabile og kompetansutviklende fagmiljøer. 23

25 må opprettholdes med akuttfunksjoner innen indremedisin og kirurgi, samt fødetilbud. Dette medfører en mer komplett kompetanse som også vil kunne tilføres spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene. Imøtekommer et entydig ønske fra brukerorganisasjonene om samling av funksjoner Sikrer robust akuttberedskap Økonomiske vurderinger: Vil være robust økonomisk, modellen kommer godt ut driftsøkonomisk sammenlignet med de øvrige alternativ Større muligheter for optimal fordeling av personellressurser til hvilende vakt og aktiv pasientbehandling. God ressursutnyttelse i forhold til befolkningsvekst. Hensiktsmessig bygg med utviklingsmuligheter, medisinteknisk oppdatert utstyr. Generelle vurderinger: Et hovedsykehus vil være et godt tilgjengelig tilbud gjennom akseptabel reiseavstand både for de i sentrale strøk omkring innlandet og for de i grisgrendte strøk. Forutsetter god tilgjengelighet til NLA, og fortsatt 24

26 Våler kommune i Solør 2 Vedtak: Våler kommune slutter seg til Glåmdalens regionråds uttalelse i 2 punkter samt vedlagt høringsuttalelse fra Elverum kommune: 1. Glåmdal regionråd mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Samtidig er det på grunn av de store avstandene i Hedmark, viktig å videreføre den desentraliserte sjukehusstrukturen med lokalsynehus på Kongsvinger og Tynset. Dette gir satsing innen prehospitale tjenester.(kompetanse, teknologisk utstyr etc.) For å opprettholde gode tilbud desentralisert er det viktig med et mest mulig komplett hovedsykehus Med bakgrunn i geografi/reisetid til hovedsykehus må lokalsykehus opprettholdes med akuttfunksjoner innen medisin og kirurgi, samt fødetilbud. Vedtakspunkt 2: En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt Sykehuset i Hedmark må bygge på eksisterende Elverum sykehus. Opprettholde Tynset og Kongsvinger. 25

27 innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. NB. Glåmdalen regionråd har ikke sendt uttalelse. Våler (per tlf 29.5) sier de opprettholder opprinnelig vedtaksforslag i regionrådet, som står her. Dovre kommune 3A Vedtak: Kommunestyret viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Etnedal kommune Ikke levert Gausdal kommune Utrede 3 + O-alternativet Vedtak: Slik scenariene nå er skissert vil Gausdal kommune gå inn for at det utredes ett sentralsykehus ved Mjøsabrua det vil si Biri. I tillegg ber Gausdal kommune om at det blir gjort en utredning av videreføring av dagens struktur. Gjøvik kommune 3A Konklusjon: Gitt de føringer og premisser for videre arbeid som er lagt til Et hovedsykehus i Innlandet vil kunne ivareta behovet for økt kompetanse, høy kvalitet og Fra vedtaket: For de regionene som får lengst reiseavstand til sykehuset vil det være en forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og på lokalmedisinske sentra videreutvikles. Det nye akuttsykehuset bør lokaliseres på vestsiden av Mjøsa, i Biri-området. Luftambulansen på Dombås opprettholdes og videreutvikles. Viser til at det er utarbeidet en analyse av samfunnsmessige konsekvenser for Regionrådet / de 3 kommunene i Lillehammerregionen, som sammen med saksframlegget og vedtaket er en del av høringsuttalelsen. Krever høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av nærmere angitte forhold, se oppramsing under Lillehammer kommune. Betingelser og forutsetninger: Det må skaffes til veie grundig kunnskap om effektene på samfunnsutvikling, bosetting, 26

28 grunn i uttalelsen mener Gjøvik kommune at 3A er det alternativet som bør utredes videre. rekruttering av fagpersonell. Pasientene i Innlandet skal ha like god tilgang til behandling som krever spesialisert og moderne utstyr. De skal ha tilgang til solide fagmiljø. Dette er viktige avveininger for valg av modell. Dette må sikre det mest avgjørende målet av alle; å tilby et faglig godt tjenestetilbud til samtlige pasienter i hele opptaksområdet. arbeidsmarked og infrastruktur positive som negative Nødvendige forutsetninger må utredes, bl.a. tilstrekkelig beredskap i prehospitale tjenester og bil- og luftambulanser. Krav til utviklingen av lokalmedisinske sentra må utredes, blant annet i tråd med samhandlingsreformen. Etter at de nødvendige utredninger er gjort, forventer Gjøvik kommunestyre at saken legges ut til ny høring, før endelig beslutning fattes. Innspill til videre prosess: Ber om at styret for SI ifm ulike sider ved samfunnsmessige konsekvenser vurderer forhold som er omtalt i Notat om ringvirkninger, oppdatering av 2005-utredning fra Østlandsforskning og de påpekinger som rådmannen i Gjøvik har gjort i sin egenvurdering i saksframlegget for kommunestyrets møte Begge dokument er vedlagt høringsuttalelsen fra Gjøvik kommune. Ytterligere kommentarer: Utnytte mulighetene med et storsykehus viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljø, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Utvikle nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljø. SI bør legge vekt på utvikling av et universitetssykehus eller universitetsfunksjoner 27

29 Gran kommune 3A Konklusjon: Kommunestyret støtter 3A med ett nytt, felles akuttsykehus i Mjøsregionen, lokalisert i nærheten av Mjøsbrua, og avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre arbeidet med ny. Scenario 3A er det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Nærhetsbegrepet vil i større grad bli knyttet til det sykehuset som kan gi best behandling, ikke til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke med mange diagnoser vil det også være vesentlig at behandlingen kan gis ett sted. for å bidra til nye muligheter for hele regionen. SIs prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning bør derfor sikre en enhetlig struktur, tilpasset en ny tid og nye krav. Hadelandsregionen har geografisk nærhet til andre spesialisthelsetjenestetilbud som Vestre Viken HF, OUS og Ahus. For planlagt medisinsk behandling kan hadelendinger velge også blant disse. Haster med vedtak om å samle høy kompetanse i ett moderne sykehus. Uten et slikt vedtak og en pålitelig og eieravklart framdriftsplan for videre prosjektering og bygging, vil Sykehuset Innlandet raskt kunne bli uinteressant for mange hadelendinger i det kommende og de neste tiårene. Pga fare for pasientlekkasje fra Hadelandsregionen til andre helseforetak er det viktig at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av kommunehelsetjenesten på Hadeland tilrettelegger for gode samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer. Endring i en gjør nødvendigheten av bedre veger enda mer prekær. Det må etableres en ny base for luftambulansen i tilknytning til det nye 28

30 sykehuset. Det må utarbeides en forpliktende plan for fortsatt utvikling av tjenester og forsvarlig behandling av pasienter i påvente av et nytt sykehus, for å sikre kompetanse ved dagens sykehus, og forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud. Se på grensene for sykehusregionen på nytt - naturlig at innbyggerne lengst sør i regionen sogner til Ahus eller OUS. Jevnaker kommune Ikke levert Lesja kommune 3A Vedtak: 1. Lesja kommune viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Fra vedtaket: En forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og lokalmedisinske sentra videreutvikles. Plan for prehospitale tjenester må være en del av utredningen av en.(otta må styrkes med 1 heldøgns bil, Lesja og Dovre skal ha 2 heldøgns biler, hvorav minst en skal plasseres i Lesja kommune) Plan for utvikling av sentralsykehus i psykiatri, rus og DPS må integreres i sykehusplanen. Et eventuelt nytt sykehus skal lokaliseres til Oppland. Sykehustjenestene ved dagens sykehus må ikke svekkes i tiden fram til etableringen av ny. Luftambulansen på Dombås må bestå. Det bør 29

31 Lillehammer kommune høringsuttalelse ettersendt 4.6 etter vedtak i kommunestyret. Se vedtak Høringsinstansen sendte inn Formannskapets vedtak den 9.5, med forbehold, og ettersendte Kommunestyrets vedtak i saken 4.6. Vedtak: Lillehammer kommune går inn for at det konsekvensutredes videreføring av dagens modell med akuttsykehus i begge de større byene i Oppland, og at det konsekvensutredes en løsning med ett komplett akuttsykehus i Oppland kombinert med annet akuttmedisinsk tilbud i øvrige byer og regionsentre. Utredningen bør ses i sammenheng med, og fortrinnsvis være en del av en nasjonal sykehusplan. Lillehammer kommune mener at utredning av et alternativ med kun ett sykehus som dekker hele Oppland og Hedmark også vill kunne gi nyttig informasjon for den videre prosessen. Lillehammer fylkessykehus er i dag regionens mest komplette sykehus, og er et naturlig utgangspunkt for en samling av flere funksjoner. I alternativer med færre akuttsykehus enn i dag, går Lillehammer kommune inn for at det utredes å lokalisere et samlet akuttsykehus på Lillehammer. Dagens sykehusmodell med flytting av sykehusavdelinger og funksjoner uten forutgående konsekvensutredninger verken av samfunnsmessige konsekvenser eller effekt på helstetilbudene bør ikke fortsette. etableres en ny luftambulanse i Mjøsområdet. Forutsetninger og krav fra vedtaket: Lillehammer kommune forutsetter en grundig samfunnsanalyse, inkludert konsekvensutredning for begge fylkene og dagens byer i innlandet, Hedmark og Oppland. Lillehammer kommune krever at det tilrettelegges for en høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av: Hvilken funksjon og rolle sykehuset skal ha Tilbudet til pasientene Beredskapen i vid forstand, og herunder akuttberedskapen, med særlig fokus på tilbudet i byene. De prehospitale tjenestene er av stor betydning; hvilke funksjoner skal fortsatt ligge BY LMS? Hvordan blir ambulansetjenesten? Plassering av en fremtidig luftambulansetjeneste Hvem finansierer hva? Utvikling av fagmiljø og rekrutteringsutfordringer Samhandlingsreformen: forholdet sykehuset og 48 kommuner Vei- og bane: løsninger og investeringer på kort og lang sikt Annen infrastruktur som utstyr og teknologisk (investeringer og drift) 30

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 12/2780-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING - STRATEGISK FOKUS 2025 Saksbehandler: Per Steinar Skjølaas Arkiv: G00 Saksnr.: Utvalg Møtedato 194/12 FORMANNSKAPET 02.05.2012 Behandling/vedtak

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.03.2017 Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 68/17 FT 17/1241 Høringssvar - Fremtidig

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Status i utviklingsprosessen Møte i politisk referansegruppe 8. januar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan Gjelder for perioden

Detaljer

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Saknr. 17/1241-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Innstilling til vedtak: Fylkestinget støtter opp om anbefalingen

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur:

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur: Arkivsaksnr.: 13/577 Lnr.: 7767/17 Ark.: 614 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring Fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet - sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang

Detaljer

Lesja kommune Fellestjenester

Lesja kommune Fellestjenester Lesja kommune Fellestjenester Sykehuset Innlandet HF Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2013/388/4/H10 2011/02711-201/022/Nyfløt Liv Engen 02.07.2013 61244122 Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sykehuset Innlandet Dato: 19.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/511-4 2400/17 H10 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 040 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfasen

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

K- Endelig vedtak: Eidskog Kommune stiller seg bak høringssvaret fra Regionrådet. (Se vedlegg)

K- Endelig vedtak: Eidskog Kommune stiller seg bak høringssvaret fra Regionrådet. (Se vedlegg) Fra: Kamilla Thue Sendt: 12. mai 2017 20:13 Til: SIHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Eidskog kommune Vedlegg: Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen - SI.pdf Hei

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes Eide kommune Eide kommune Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes 21.05.2010 Høring - Strategi 2020 Helse Midt

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Rådmannen

TYNSET KOMMUNE Rådmannen TYNSET KOMMUNE Rådmannen Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tynset, 11.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/762-5 17581/17 000 Øystein Kyrre Johansen 62485026

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 004 2016 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE I IDÉFASE Forslag til VEDTAK: Styret tar «Samfunnsanalyse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Frosta kommune Administrasjon

Frosta kommune Administrasjon Frosta kommune Administrasjon HELSE 4^0 M IDT-NORGE ^ mi )Tt^3tt: Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL SakSbF.r Arkiv: SA1.._ Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/788/5/

Detaljer

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C.

Begrunnelse for utredning av modell 2B bes også lagt til grunn ved utredning av modell 3C. Kommunestyrets behandling i møte 27.04.2017 sak 32/17: Før behandling av saken fikk Anne Rindal (Sp) innvilget søknad om permisjon fra resten av møtet. Videre ble også Ane S. Tveiten (Ap) innvilget permisjon

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 10., 11. og 12.06.2013 Sak: 49/13 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 13/6208 Tittel: Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Behandling:

Detaljer

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommuneledelse rådgivere Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/1619-10 / DSEG 10.05.2017 FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE Kommunestyret-

Detaljer

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 004 2018 STATUS UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjon om føringer og status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : Vedlegg Sak 16/13 HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : SYKEHUSET INNLANDET HF UTVIKLINGSPLAN DELPLANER: DESENTRALISERTE

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.03.2017 Tid: 13:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 68/17 FT 17/1241 Høringssvar - Fremtidig

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: kl. 19.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 0028/05 VURDERING AV KONSEKVENSER VED EN EVENTUELL NEDLEGGING

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020 Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/1255 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.02.2006 007/06 braann Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 17/1788-5 Sykehuset Innlandet HF Saksbehandler: RKVES P.b. 104 Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 421 2381 BRUMUNDDAL Dato: 19.05.2017

Detaljer

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark

Høringsuttalelse Idéfaserapport. Norsk Sykepleierforbund Hedmark Høringsuttalelse Idéfaserapport Norsk Sykepleierforbund Hedmark Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Hedmark har utarbeidet høringssvaret til «Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Arbeidsgruppa bes ha et overordnet fokus i sitt arbeide. Det nærmere omfang og detaljeringsgrad i dette vurderer arbeidsgruppen selv.

Arbeidsgruppa bes ha et overordnet fokus i sitt arbeide. Det nærmere omfang og detaljeringsgrad i dette vurderer arbeidsgruppen selv. Hedmark Arbeiderparti Sykehuset Innlandet HF (SI) Strategisk fokus 2025 Høringsuttalelse Hedmark Arbeiderparti, representantskapet, nedsatte et eget utvalg til å foreslå høringsuttalelse i forbindelse

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer