Foto: Siv Johanne Seglem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Siv Johanne Seglem"

Transkript

1 SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Oppsummering av høringsuttalelser Foto: Siv Johanne Seglem

2 Brukerorganisasjoner Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 3 Konklusjon: [ ] 3a er det eneste reelle alternativ til fremtidens for Innlandet. Det vil gi den beste kompetansen og det beste tilbudet til brukerne og som gir muligheter for å bygge opp sterke og robuste fagmiljøer. Ett nytt sykehus gir en ny og hensiktsmessig og fremtidsrettet bygningsmasse, nytt utstyr og spesialiserte funksjoner tilpasset fremtidens behov. Kreftforeningen 3 Kreftforeningen viser til at de også i tidligere høringsuttalelser har stilt seg bak SIs erkjennelse om at det er behov for gjennomgang av dagens struktur og innhold i tjenesten Pasientenes behov Pasientene må ønske å bli behandlet ved eget helseforetak Avgjørende å videreutvikle sterke og gode fagmiljøer. Utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene er en belastning for pasientene, både med hensyn til transport og flere sykehus å forholde seg til. Det er heller ikke gunstig i en pasients behandlingsforløp med transport mellom behandlingsstedene. Det blir stadig flere eldre med multidiagnoser, disse forventer vi blir behandlet på ett sted og med god kvalitet. Anser Scenario 1 som en forvitringsmodell som på sikt ikke er bærekraftig. Anser Scenario 2 med utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene som uheldig. Pasientene vil ha kreftbehandlingen på et sted Kreftforeningens kjennskap til pasienter og pårørende, og tilbakemeldinger som mottas, Meget viktig at tilbudet til brukerne og kompetansen i sykehuset videreutvikles mens arbeidet med fremtidig pågår. Under arbeidet må eksisterende tilbud opprettholdes slik at pasientene ikke blir skadelidende. Endringer i en krever større satsing innen prehospitale tjenester og disse må utvikles, gis bedre medisinskteknisk utstyr, større faglig kunnskap og godt transportutstyr. Mener det blir viktig med et ambulansehelikopter stasjonert i Mjøsområdet. Utvalget mener avstanden fra et sentralt beliggende sykehus i Mjøsregionen ikke medfører store transportproblemer og bør være akseptabelt. Viktig å desentralisere det som er mulig å desentralisere. Forskning er en lovpålagt oppgave. Kreftforeningen ser at Sykehuset Innlandet kan medvirke til å realisere Helse Sør - Østs mål for 2018 med å øke ressursinnsatsen til forskning fra 3 prosent til 5 prosent dersom man får én arena for kompetansebygging. 1

3 for å sikre en bærekraftig og robust spesialisthelsetjeneste. Foreningen viser også til sitt høringssvar til rapporten "Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør- Øst". tilsier at kreftbehandlingen i Innlandet bør samles under ett tak. Utfordringene de møter er mange og komplekse. Det er gjerne slik at pasienter må reise mellom sykehus på grunn av funksjonsfordelingen. De må selv være kunnskapsformidler i egen sak da kommunikasjon mellom enhetene er mangelfulle. Dagens nettverksmodell er lite egnet for en helhetlig og god kreftbehandling. Viktig at den nye strategien og dens tiitak ses i lys av samhandlingsreformens krav og føringer. Kompetanse, utdanning og forskning: Sentralisering av behandlingstiibudene for kreftpasienter er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. For kreftpasienter er det av stor viktighet at de vurderes av et kvalifisert multidisiplinært team for best mulig diagnostisering og behandling. Avanserte behandlingstilbud innenfor kreftområdet er ikke mulig uten et slikt samarbeid. En ny fellesenhet er best egnet til å utdanne helsepersonell og spesialister, legge til rette for 2

4 Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i Hedmark og Oppland fylkeskommuner Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) FFO-Oppland 3A Felles uttalelse fra de to rådene i Hedmark og Oppland. gode karriereløp og robuste fagmiljø. Scenario 3 A vil etter vår vurdering gi trygge og gode tilbud, med en samling av faglig kompetanse, ny tilpasset bygningsmasse, stort nedslagsfelt og derfor mulighet til opparbeide kompetanse og erfaring til utføre spesialisert behandling, og nytt medisinsk utstyr. Dette er et valg som setter pasientenes behov i sentrum. Samhandlingsreformen må gjennomføres etter intensjonen, vil gi nærhet/bidra til at mange brukere sipper å reise til hovedsykehuset. 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse Ikke tatt stilling Meningene er delte i en så omfattende sak som har føringer langt inn i framtida. Dette gjelder også innen våre medlemsorganisasjoner. Styret i FFO-Oppland har derfor ikke Viser til usikkerhet om fremtiden og understreker at Det valget som tas nå, bør derfor være slik at det lett kan tilpasse seg endrede forutsetninger. Dette hensynet må være et viktig kriterium. Eksisterende tilbud må ikke forringes før nye 3

5 funnet det riktig å ta stilling i valget mellom de scenarier som adm. direktør har stilt opp i høringsnotatet. Norges Blindeforbund Oppland Se over/ffo Norges Blindeforbund Oppland vil med dette gjøre oppmerksom på at vi støtter Fylkesrådet for funksjonshemmedes uttalelse da det gjelder Strategisk fokus 2025 strategiplan for fremtidig utvikling av en i Hedmark og Oppland. Ringebu eldreråd 2 Ikke anført tilbud er etablert. Med de lange avstander det er i SIs område, burde det ligge til rette for enda mer samarbeid med tilgrensende helseforetak mot sør, vest og nord. Eldrerådet Gjøvik kommune 1 Gjøvik sykehus som nå Ikke anført Viktig å organisere og utvikle den prehospitale virksomheten med profesjonell akuttmedisinsk ambulansetjeneste. Diabetesforbundet i Oppland Eget alternativ Frykter svekkelse av tilbudet til Mener opprettholdelse av E-G-L er kronikerne. LHL Oppland 3A Årsmøteuttalelse: Årsmøte i LHL Oppland støtter forslag 3A, å bygge ett nytt stort sykehus for Innlandet, plassert i tilknytning til Mjøsbru-området. det beste. Årsmøtet ser fordelene med ett stort sykehus for Innlandet, der pasienter med multiple lidelser unngår unødig skytteltrafikk mellom spesialenhetene rundt Mjøsa, og der spesialkompetansen er samlet på ett sted. Parallelt med planene om utbygging av nytt sykehus må arbeidet med å styrke de prehospitale tjenester prioriteres. Herunder også planlegging av en ny helikopterbase i Mjøsregionen, samtidig som Dombås-basen videreutvikles. Viktig at de lokalmedisinske sentrene som bygges opp, styrkes med bedre kapasitet, bedre fagkunnskap og bedre tilgjengelighet med vaktordninger på kveld/natt/helg. 4

6 LHL Hedmark 3B Medlemmene i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en gruppe som ofte trenger raske og gode helsetjenester. For oss betyr kvalitet i behandlingen aller mest. Dette kan i fremtiden best ivaretas ved at det bygges et nytt storsykehus ved Mjøsbrua. Vi mener derfor at 3 B er mest egnet. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oppland fylkeslag 3A Konklusjon: NFU Oppland går i likhet med Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i de to fylkeskommunene, samt brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet, inn for en etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet basert på 3 A i høringsdokumentet. Forutsetter at videre planprosess ivaretar elementene oppført i kolonne til høyre. Kvalitet viktigst Storsykehus vil gi utgangspunkt for godt teamarbeid, godt organisert pasientforløp og samarbeid på tvers av faggrenser. Bedre utnyttelse av MTU Pasienten må stå i sentrum, og det innebærer bl.a. at: Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett sted i Innlandet. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Bør også jobbe for å bli et universitetssykehus. Prehospitale tjenester vil måtte styrkes da en stor del av befolkningen vil ha en responstid på mer enn det som er ønskelig. Det er derfor viktig at Sykehuset Innlandet HF arbeider aktivt for at en ny helikopterbase for innlandet blir samlokalisert med det nye sykehuset. Det kan også være en tanke å bygge et nytt storsykehus i nærheten av jernbanen slik at denne kan benyttes til pasienttransport med forbindelse både fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bl.a. kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset og SI Kongsvinger, må inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 5

7 Rådet for funksjonshemmede, Gjøvik kommune Epilepsiforeningen i Hedmark (taler her på vegne av Oppland også) Ikke tatt stilling RFF sluttet seg til Rådmannens forslag til uttalelse i Sykehussaken med 4 mot 3 stemmer. Innebærer at rådet ikke finner beslutningsgrunnlaget grundig nok. Høringsnotatet gir ikke beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon for den framtidige struktur for sykehusene i Innlandet fram mot Utredningen må gå langt dypere inn i de faglige problemstillinger som reises blant annet i denne saken. 1 Nettverksmodellen synes å være det beste valg knyttet til akuttmedisinsk nærhet, mens hvorvidt det eksisterer ett eller to områdesykehus ikke er så avgjørende. Ettersom vi allerede har en nasjonal kompetanseenhet og kommunene vil få et økende ansvar for habilitering/rehabilitering vil vi i valg mellom alternativer derfor anta at dagens nettverksmodell fortsatt vil gi det beste totaltilbudet til pasienter med epilepsi. Astma- og allergiforbundet 1 Konklusjon: Vi synes at Scenario 1, er mest mulig likt det som er i dag, og en videre utvikling av dagens Frykter lange reiseavstander til de som bor i utkantstrøk. Analysen må omfatte alle sykehus i SI og sammenhengen i hele tjenestekjeden fra prehospitale tjenester til ulike spesialiteter og inklusiv forholdet til kommunehelsetjenesten jf. Samhandlingsreformen. Det må bli langt tydeligere hva slags aktiviteter som planlegges opprettholdt på dagens sykehus. Utredningen må også vise hvordan en eventuell overgangsperiode på år skal håndteres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. Som et minimum utarbeide en grundig konsekvensanalyse av de brede samfunnsmessige konsekvenser av de ulike alternativer. 6

8 Regionale myndigheter og organer nettverksmodell. Det er det vi stemmer for. Hedmark fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget : Fylkestinget anbefaler at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med en strukturmodell omtalt i saksutredningen som 3A, som betyr et hovedsykehus for Innlandet. Fylkestinget begrunner valget med at dette: Gir det mest helhetlige tilbudet for pasientene Sikrer rekruttering av fagpersonell Sikrer at flest mulig pasienter fra Innlandet kan behandles i Innlandet. I vedtaket stilles følgende krav: I videre arbeid må: Prehospitale tjenester på vei og i luft bygges ut for å sikre en forsvarlig responstid for et stort geografisk område. SI ha kommunene tettere på arbeidet, for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. I denne sammenheng så er utvikling og styrking av de lokalmedisinske sentra viktig. Konsekvensene av andre utviklingsprosesser i Innlandet, som vei- og jernbaneutbygging og Innlandsuniversitet, utredes grundig Fylkestinget mener Helse Sør-Øst RHF må gis en særskilt oppmerksomhet og involvering i den videre utredningsprosess, da de må erkjenne sine forpliktelser som eier, særlig i forhold til de økonomiske forpliktelser som kommer som en konsekvens av strukturelle endringer i Sykehuset Innlandet. Fylkestinget forutsetter at Sjukehuset Innlandet legger til rette for en større enhet for dagkirurgi og elektiv kirurgi med pasienthotell og femdøgnspost ved det sykehuset som vil få lengst avstand til det nye akuttsjukehuset. 7

9 Oppland fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget 23.4: Under forutsetning av at ovennevnte innfris på en tilfredsstillende måte tilrår fylkestinget at 3A med lokalisering ved Mjøsbrua legges til grunn i det videre planarbeid. Se høyre kolonne Forutsetninger inntatt i vedtaket: 1. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. 2. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bla kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Dette innebærer bl a: a. Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett hovedsykehus i Innlandet. b. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, inklusive psykiatri, rusbehandling, habilitering og rehabilitering, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. c. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Dette setter krav til befolkningsgrunnlag og volum på pasienttilgang. d. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. 8

10 3. Strategisk fokus 2025 og den etterfølgende planprosess må inneholde konkrete føringer om videreutvikling av robuste lokalmedisinske sentra i nært og forpliktende samarbeid med berørte kommuner. Sykehuset Innlandet må prioritere konkrete ressurser til dette og bør ta en initierende og støttende rolle i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner og overordnede helsepolitiske mål om nærhet, tilgjengelig og kvalitet. Lokalmedisinske sentra og intermediærsenger i de byene som mister sine akuttsykehus må være en del av utredningen. 4. Sykehusets videre planarbeid bør inneholde mer konkrete prioriteringer av forebyggende helsearbeid i tråd med nasjonale føringer. 5. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset, SI Kongsvinger og SI Elverum, skal inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 6. Parallelt med det langsiktige utviklingsarbeidet i Strategisk fokus 2025 og uavhengig av valg av alternativ - må arbeidet med sykehusets utfordringer på kort- og mellomlang sikt gis høy prioritet. Både bygningsmessig anlegg, utstyrs- og kompetansenivå må opprettholdes og videreutvikles. En stagnasjon eller forvitring i en mellomperiode må unngås. 7. Kvinneklinikk på Lillehammer etableres umiddelbart, samtidig som kreftenheten ved sykehuset på Gjøvik videreutvikles og at her også legges grunnlag for et fremtidig geriatrisenter 9

11 Fylkesmannen i Hedmark 3 Henviser til tidligere uttalelser fra Fylkesmannen, klagesaker og helsepolitiske føringer, herunder styresak fra Helse Sør-Øst RHF. Drøfter alle scenariealternativene og argumenterer utførlig for 3. Synliggjør fordeler ved 3 ved at det tilrettelegger for samling av kompetansen innen det enkelte fagområde og bedre samhandling mellom de tilgrensende fagområdene. større fagmiljøer innen det enkelte fagområde som er en fordel når det gjelder å rekruttere nødvendig kompetanse. Peker på at mer samlede fagmiljøer også vil gi mulighet for å beholde og utvikle tjenestetilbudet. Mener det også legger til rette for å få overført tilbud fra universitetsklinikker og viser til den raske utviklingen innen onkologien. Viser til andre fagområder eksempelvis kardiologi og nyfødtmedisin der det er slik at et større volum på tjenester vil gi mulighet for at tjenester i større grad kan gis i Sykehuset Innlandet. Anfører videre: En samling av sykehustjenestene vil særlig være en fordel for pasienter som trenger oppfølging og behandling på flere fagområder. Ett, felles sykehus i Mjøsområdet vil gi lengre reiseavstander for en del pasienter. En forutsetning for en slik modell er derfor en videreutvikling av prehospitale tjenester slik at stabiliserende akuttbehandling før og under transport blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Viser til at de senere årene har det vært en betydelig kvalitetsheving i ambulansetjenestene, og at det gis i mange tilfeller avansert behandling også før pasientene kommer til sykehus. Understreker at denne utviklingen vil fortsette, og at det også ligger an til en storsatsing på vei/jernbane i de to fylkene, noe som også vil innebære reduksjon av reisetider i mange tilfeller. [ ] i mellomtiden må vi regne med flere funksjonsfordelinger og samlinger av tjenester som i den nåværende oppdelte modellen vil innebære flere kompromisser som ikke alltid er optimale i forhold til ønsket utvikling. Et vedtak om ett felles sykehus vil imidlertid innebære et ønske og en klar forpliktelse til å planlegge og arbeide for at spesialisthelsetjenestene i Innlandet samles i en framtidsrettet modell. Dette vil gi fagmiljøene i Innlandet et felles mål å arbeide mot, og kan bidra til at de vansker og motsetninger vi i dag ser når det gjelder endring av funksjoner og oppgaver blir tonet noe ned. Når man så har staket ut den videre kursen for Sykehuset Innlandets utvikling med plan om en 10

12 Gjennom klagesaker og henvendelser for øvrig er vi kjent med ulempene det innebærer at pasienter må henvises/sendes fra det ene sykehuset til det andre i Sykehuset Innlandet HF for å få nødvendig behandling. [ ] Ulempene ved reising og transport vil selvsagt bli mindre, men særlig vil en samling av tjenestene medføre større mulighet for koordinering og samarbeid mellom de ulike avdelinger som skal gi tjenestene. I mange tilfeller er diagnose/ problemstilling uklar når pasienten kommer inn, og det er da en fordel å ha bred kompetanse fra flere avdelinger å spille på for å komme til riktig diagnose og igangsette adekvat behandling. [ ]Etter hvert som det viser seg at også flere fagområder blir så spesialiserte at ytterligere samling og funksjonsfordeling kreves, blir de ulike fagområders avhengighet av hverandre tydeliggjort. Det siste eksemplet er en etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet basert på samling av tjenestene, er det viktig at man så snart som mulig legger en plan for denne samlingen og reduksjon av antall steder med vaktberedskap for best mulig utnytting av sykehusets betydelige samlede ressurser med tanke på den framtidige strukturen. Både på kort og lang sikt vil det være til det beste for innbyggerne i våre to fylker. 11

13 Fylkesmannen i Oppland Ikke tatt stilling til fremlagte scenarier (*) Fylkesmannen mener at høringsdokumentet har vesentlige svakheter i forhold til å utrede viktige samfunnsmessige konsekvenser (*) Det er viktig for Opplands befolkning at det er et sykehus i Oppland fylke, både i forhold til trygghet nærhet, men også attraktivitet. Sykehus hører med i en helhetlig samfunnsstruktur. de nasjonale faglige krav til fødeinstitusjoner. Her er det ikke bare kravene til faglige ressurser og organisering i selve avdelingen som er avgjørende, men i like stor grad avhengigheten av andre spesialavdelinger som kan bidra i kompliserte tilfeller. Et nytt storsykehus representerer en meget stor arbeidsplass som vil ha stor betydning for bosettingsmønster, samferdsel og arealbruk i regionen. For å ivareta viktige miljø- og klimahensyn og sikre god tilgjengelighet for alle, bør derfor slike arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres til allerede eksisterende sentrum. Fylkesmannen mener det er uheldig å legge opp til prinsippvedtak om struktur før de samfunnsmessige sidene er bedre utredet Fylkesmannen mener Sykehuset Innlandet HF i sitt videre strategiarbeid må forsterke fokus på kravene til tiltaksretting og samordnet innsats for bedre folkehelse, jf. folkehelseloven. Forventninger/krav til videre strukturarbeid: Drøfting av en i innlandet er en krevende prosess og involverer miljø og samfunn i stor grad. Medvirkning er sentralt i plan- og bygningsloven og den nye folkehelseloven, og Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av åpne og inkluderende prosesser som sikrer reell medvirkning fra alle berørte parter. God planlegging og forpliktende rekkefølgebestemmelser vil være avgjørende for å opprettholde forsvarlige helsetjenester og utvikle helsetilbudene i Oppland. Fylkesmannen forutsetter at eksisterende tilbud og tjenester ikke må avvikles uten at innbyggere sikres likeverdige og forsvarlige tilbud andre steder. Både sykehus, LMS og kommuner må ha klare føringer på 12

14 Helsetilsynet i Hedmark Helsetilsynet i Oppland Fylkesmennene overtok fra de oppgavene som helsetilsynene tidligere hadde. Regionrådet for Fjellregionen 3 Vedtak i møte 2. mai: Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Sykehuset Innlandet HF legger til grunn 3 for sitt videre arbeid med Strategisk fokus Regionrådet for Hamarregionen 3A Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Regionrådet for Hamarregionen opp om 3A. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige Regionrådet for Hamarregionen støtter fullt oppunder at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Hovedutfordringene ligger i oppgavefordeling, tjenester og funksjoner i god tid før endringer trer i kraft. Gjensidig forutsigbarhet i tjenestene er sentralt. Uten trygghet og garanti for at sykehusene ivaretar viktige tilbud og oppgaver, er det vanskelig for kommunene å ta større ansvar, slik samhandlingsreformen tar høyde for. Lokalmedisinske sentra kan være positivt for lokalbefolkningen, og det er viktig at disse kan utnyttes tilstrekkelig, sikres kompetanse, personell og medisinsk teknisk utstyr for å kunne møte fremtidig behov og oppgaver. I distriktskommuner må spesielt akuttfunksjoner, beredskap, prehospitale tjenester og lokale legevaktsordninger vies stor oppmerksomhet. Fra vedtaket: Det forutsettes at etableringen av ett områdesykehus i Mjøsregionen ikke rammer akuttfunksjonene ved sykehusene på Tynset og Kongsvinger, og at utredningen om samordningen av sykehustilbudet i Fjellregionen følges opp. Det kan bare kort kommenteres at det bør kunne være grunn til å tro at den pasientstrømmen, 25 % av pasientene som i dag får behandling utenfor sykehuset Innlandet, vil kunne reduseres i antall ved ett nytt sykehus for Innlandet. Dette vil igjen kunne redusere de utfordringer som er nevnt både i ene 1 og 3 i forhold til avstand mellom 13

15 er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. Regionrådet for Glåmdal Har ikke levert jfr kommentar under Våler kommune infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Bare disse kvalitetsutforutsetninger vil kunne svare opp de målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen Regionrådet for Hamarregionen mener de beskrivelser som gis gjennom 3A, og de vurderinger som gjøres av administrerende direktør, i all hovedsak er sammenfallende med de vinklinger og synspunkter Regionrådet har, og for så vidt lenge har hatt. De dekker de aspekter i saken som er til vurdering nå, og en ser derfor ingen grunn til å gå spesifikt inn på å kommentere enkelthetene i dem. sykehus og derav dårligere kommunikasjonsforhold med kommunehelsetjenesten i oppfølging av pasienter. Det antas vel allerede å være en utfordring nå, med 25 prosent av pasientene utenfor sykehusområdet. Regionrådet for Hamarregionen forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene. 14

16 Regionrådet for Hadeland 3A Viser til nærheten til Vestre Viken, OUS og Ahus og understreker at det haster med å samle høy kompetanse i ett, moderne sykehus dersom SI skal være relevant og interessant for innbyggerne i regionen. Regionkontoret i Nord- Gudbrandsdal Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal 3A, evt 3B hvis det ikke svekker hovedsykehus Støtter 3A Vedtak: Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal gir ingen egen uttale om Strategisk fokus Trygghetsfølelsen er med dagens teknologi og ambulansetjeneste i større grad knyttet til det sykehus som kan gi best behandling, og i mindre grad til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke er det vesentlig å kunne få all behandling ett sted. Nytt bygg gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak til beste for pasienten og kvaliteten i behandlingen. Allerede i dag lang avstand til akuttsykehus. Viktigste for befolkningen i Nord- Gudbrandsdalen er at når de først kommer frem til akuttsykehuset, så må dette ha kompetanse og utstyr slik at videretransport unngås. Påpeker at dette skjer i dag. Savner samfunnsmessig konsekvensanalyse Ønsker avklaring av innhold i øvrige sykehus dersom valg av 3B. Vil støtte et 3B dersom opprettholdelse av øvrige sykehus ikke svekker et nytt hovedsenter Forutsetter kvalitativ og kvantitativ styrking av prehospitale tjenester Ønsker primært lokalisering til Biri Regionrådet viser til at det blir opp til enkeltkommunene å gi evt. uttale. 15

17 Regionrådet for Valdres Ikke levert Regionrådet for Gjøvikregionen Ikke levert Kommuner Hedmark og Oppland Alvdal kommune 3 Politisk vedtak: Alvdal kommune anbefaler 3 som beste alternativ for fremtidig Eidskog kommune 3A Positiv til strategiarbeidet. Elverum kommune 2B-6 og 2B-2 Støtter 3A, med et robust sykehus i Mjøsregionen. Utredningen Strategisk fokus 2025 bærer preg av en rekke ue påstander og antakelser. Oppsummering: Alle forhold tatt i betraktning mener vi alternativ 2 B 6 og 2B- 2 er de beste løsningens for Hedmark. Elverum peker seg ut Fra vedtaket: [ ] gir god forutsigbarhet i behandlingskjeden, ivaretar pasienten best mulig og vil være den modellen som i størst grad ivaretar et godt fagmiljø både ved nytt sykehus og eksisterende lokalsykehus Innlandet er 25 % større enn Danmark, og med store avstander og geografiske utfordringer mener vi at det er grunnleggende viktig at vi satser på flere fullverdige akuttsjukehus i Hedmark og Oppland. Helseforetaket må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av Styrke ambulansetjenesten kvantitativt og kvalitativt Utvikle mer differensiert ambulansetilbud, helseekspress med båreplasser Mener distansen til akuttsykehus i Mjøsregionen vil overstige forsvarlig reiseavstand. Viktig å opprettholde Kongsvinger sykehus som lokalsykehus med akuttfunksjoner. Ønskelig at det etableres fast helikopterbase ved det nye storsykehuset. Uansett hvilket alternativ man mener er det beste, må det gjøres mer presise utredninger før det tas endelig standpunkt for hvordan den framtidige strukturen skal bli. Uansett om man velger modell 2 med to allsidige akuttsjukehus, eller modell 3 med et hovedsjukehus, går vi imot bygging av nytt sjukehus på Moelv eller Biri. Eventuell utbygging skal skje ved allerede eksisterende sjukehus. Kommentarer til høringsdokumentet: 16

18 som det beste stedet for etablering av hovedsjukehus/sentralsjukehus i dette fylket. Engerdal kommune Ikke levert Folldal kommune 2 Politisk vedtak: Folldal kommune støtter modell 2 Grue kommune Uklart/ikke tatt stilling til fremlagte scenarier(*) Modellene vurderes som godt drøftet faglig og økonomisk Konklusjon: Grue Kommune mener Sykehuset Innlandet HF må samle sykehusfunksjoner i et allsidig sykehus som kan diagnostisere og behandle en hel pasient. Dagens funksjonsfordeling er uheldig da det fører til transport fra sted til sted for å nå den rette ekspertisen. sjukehustjenestene, samtidig som sjukehusstrukturen i Hedmark og Oppland er så vidt desentralisert at den gir innbyggerne nærhet og trygghet. Det foretas en nødvendig utbygging på de sjukehusa som blir tillagt nye funksjoner. Anført argumenter for valg av 3 fra Driftsstyret. Scenario 2 fremmet som motforslag av representanter i Kommunestyret, men ikke begrunnet. Påpeker at Hedmark og Oppland utgjør 47 % av Helse Sør-Øst. Viser til at helseforetak med om lag får ha eget akuttsykehus. Hedmark og Oppland utgjør 48 % av arealet til Helse Sør-Øst og er 12 ganger så stort som Østfold fylke og som brukes som referanse i utredningen Strategisk fokus Dokumentet bygger i for liten grad på relevant forskning og tidligere utredninger. Slik dokumentet er utformet er det lite forpliktende. Antall senger, pasientdøgn, ansatte i ulike stillingskategorier osv. er ikke kvantifisert. Funksjonsfordelinga mellom hovedsjukehuset, lokalsjukehusa og distriktsmedisinske sentra er svært omtrentlig beskrevet. Akuttmedisinsk beredskap minst på nivå med dagens. Opprettholdelse av lokalsykehuset på Tynset med god akuttberedskap. (*) Det er viktig å bruke tid og se hele bildet i en så omfattende sak. Vedtak i juni er urealistisk og uforsvarlig når så få utredninger er gjennomført. Fra konklusjonen: På grunn av de store avstandene i Hedmark er det samtidig viktig å videreføre den desentraliserte strukturen med lokalsykehus som har akuttfunksjoner og fødetilbud på Kongsvinger og Tynset. Dette gir innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. 17

19 Hamar kommune 3 Vedtak i Formannskapet: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Hamar kommune opp om 3. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene de best mulige sykehustilbud. Kongsvinger kommune 2B Konklusjon: 1. Kongsvinger kommune mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Løten kommune Ikke levert Nord-Odal kommune Ikke levert Scenario 3 innfrir hovedutfordringene som ligger i infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Kun dette som svarer opp målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet arealog transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt. Forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamar og Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialistheletjenesten og kommunehelsetjenestene. Fra konklusjonen: 2. En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Videreføre den desentralisert sjukehusstrukturen med lokalsykehus på Kongsvinger og Tynset pga de store avstandene. 18

20 Os kommune 2A Vedtak: Os kommune støtter 2A med to akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus og avvikling av sykehusene rundt Mjøsa som ikke blir tillagt akuttfunksjon. Kommuneoverlegens vurdering er inntatt i saksutredningen. Påpeker at innbyggerne for det meste sokner til Tynset. Mener et godt utviklet sykehus på Elverum og Lillehammer fremstår som det mest hensiktsmessige for Os innbyggere. Rendalen kommune 3 (*) (*)Se i siste kolonne Sett ut i fra et perspektiv fra Rendalen, kan det se ut som om det vil være hensiktsmessig med Scenario/modell 3. Dette ut i fra at akuttpasienter allikevel ikke blir sendt til SI Tynset, men til forskjellige sykehus etter som hva det gjelder. Noen ganger blir pasientene også sendt ut av regionen. Det samme er tilfelle med pasienter med forskjellige diagnoser som krever mer spesialisert behandling. Også utfra reisetid kan det for noen pasienter være lettere å søke til sykehusene i Oslo, Akershus og Trøndelag som til et hovedsykehus ved Mjøsa. Å ha muligheten til å komme til ett sykehus og få hele behandlingen sin der av spesialisert personell virker mest hensiktsmessig. Foruten at modell 3 ser ut til å gi det mest helhetlige tilbudet for Vedtak i Kommunestyret : 1. Rendalen kommune forutsetter at etabl. av ett hovedsjukehus (modell 3) i Mjøsregionen ikke rammer akuttilbudene ved sjukehusene på Tynset og Kongsvinger. 2. For Rendalen kommune er det en forutsetning at ambulansetilbudet heves i forhold til dagens nivå med en helikopterbase i N. Østerdalen. 3. Det forutsettes et godt samarbeid med kommunene for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. 4. Valg av struktur skal gjøres ut i fra prinsippet om «pasienten i sentrum». 5. Hensynet til de ansatte vil være viktig, og det må planlegges for best mulige forhold for de ansatte i perioden fram til og ved etableringen av ny struktur. 19

21 Ringsaker kommune 3A "[ ] et meget godt grunnlag for en beslutning om somatisk for Mjøsområdet. Dokumentet gir en bred omtale av mulige scenarier." Utfordringer Sykehus Innlandet nå står overfor er endret i forhold til utgangspunktet for strategiprosessen i 2006 Forutsetningene for et godt tilbud til befolkningen totalt sett har endret seg over tid og bygger opp under den regionale strategien i omstillingsprogrammet til Helse Sør Øst om å desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres pasientene, ser det også ut til på sikt å være mest hensiktsmessig også for å sikre rekruttering av fagpersonell. Det forutsetter imidlertid at man i omstillingsperioden ivaretar hensynet til de ansatte og planlegger for best mulige forhold i perioden fram til og i etableringen av ny struktur. Utfordringsbildet sammen med Samhandlingsreformen og etablerte Lokalmedisinske sentra tilsier sentralisering + desentralisering. Samling til ett felles akuttsykehus er i samsvar med brukerorganisasjonenes ønsker Tilfredsstiller i størst grad de fire effektmålene; trygge og gode tilbud, god tilgjengelighet, organisering som underbygger gode pasientforløp, god ressursutnyttelse. 3A er robust, både faglig og økonomisk, er fremtidsrettet i forhold til utvikling av grenspesialiserte vaktordninger, sikrer en robust akuttberedskap og gir en optimal fordeling mellom personellressurser til hvilende vakt og til aktiv Understreker viktigheten av at brukerorganisasjonenes synspunkter tillegges vekt når fremtidens i Innlandet skal fastlegges Alternativ 3A, ett akuttsykehus i Mjøs-området er det alternativet som totalt sett gir den sikreste og best mulig drifts- og investeringsøkonomi for fremtidens sykehusdrift. Tilrår at en i forbindelse med den videre utredning av Scenario 3A vurderer modeller for/muligheter for en desentralisering av spesialisthelsetjenester til Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum med blant annet stasjonering av ambulanse og utvikling av spesialisthelsetjenester etter modell fra lokalmedisinske sentra. Dette er tjenester som bør vurderes utviklet i sammenheng med kommunale/interkommunale tjenester som eksempelvis legevakt og tjenester som vertkommunen eventuelt i samarbeid med nabokommuner velger å utvikle i forbindelse 20

22 pasientbehandling. Gir pasienten den best mulige trygghet med ei dør inn til et samlet behandlingstilbud i en akuttsituasjon. Dette understrekes med at en stadig eldre befolkning vil øke antall pasienter med uavklarte og komplekse lidelser, noe som øker behovet for en klar og entydig adresse for et komplett faglig tilbud. 3A kombinert med en desentralisering av det som kan desentraliseres er det som i nødvendig grad følger opp føringer fra Helse Sør-Øst for hvordan kvaliteten i tjenestene kan bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi. Dette gir den størst mulige garanti for prioritering av helseinvesteringsmilliarder til Innlandet. Befolkningsutviklingen og dermed sykdomsutviklingen taler klart til fordel for 3A Det er hensynet til den best mulige behandling i akuttsituasjoner, som bør være førende for valgt av og som klart taler for 3A, med Samhandlingsreformen. Understreker at fremtidig nå må vurderes i et langsiktig perspektiv. Innlandet skal nå ta en beslutning om en som vil virke i flere generasjoner fremover. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil være en av de viktigste beslutninger som Innlandet vil stå overfor på lange tider. Det er Innlandet sitt ansvar nå å gi støtte til en utvikling av en rundt Mjøsa i et 50 års perspektiv, slik at vi ikke enda en gang må sette i gang en ny strukturprosess om kort tid. Vurdere frigjort areal ved dagens sykehus i forbindelse med et behov for sykehjemskapasitet i årene fremover. 21

23 Stange kommune 3A Stange kommune støtter det førende prinsipp for strategiarbeidet styret for sykehuset pasienten i sentrum. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Økende knapphet på helsekompetanse/-personell er et hensyn som klart taler til fordel for 3A, ett akuttsykehus for Mjøs-området. Den medisinsk- og teknologiske utvikling er derfor en premiss som klart taler til fordel for 3A, dvs. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Scenario 3 A, ett felles akuttsykehus i Mjøsområdet, muliggjør gode og lovlige vaktordninger, stabile og kompetanseutviklende fagmiljøer, nytt og moderne utstyr og en helt ny og tidsmessig bygningsmasse. Dette legger til rette for faglig vekst og utvikling, virker rekrutterende og bidrar til at Sykehuset Innlandet kan tilby den kompetanse som er nødvendig for å gi pasientene trygge og best mulig tilbud. Stange kommune ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. 22

24 Konklusjon: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Stange kommune opp om 3A. Stor-Elvdal kommune Ikke levert Sør-Odal kommune Ikke levert Tolga kommune Ikke levert Trysil kommune Ikke levert Tynset kommune 3A/3B I høringsdokumentet Strategisk fokus 2025 blir de 3 forskjellige scenariene grundig gjennomgått i forhold til faglig vurderingsgrunnlag og økonomisk vurderingsgrunnlag Vedtak: 1. Tynset kommune støtter 3 med ett områdesykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus. 2. Lokalsykehus med lang avstand fra hovedsykehus Sentralisering av behandlingstilbudene er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. Moderne diagnostikk og behandling forutsetter oppdatert medisinsk- teknisk utstyr. Dagens er økonomisk krevende. Ett hovedsykehus vil kunne utnytte ressursene mer effektivt. Faglige vurderinger: Et hovedsykehus vil oppfylle føringer fra Helse Sør-Øst om samling av akuttsykehus- og områdesykehusfunksjoner. Vil medføre robust og tilstrekkelig kompetanse innen eget foretak. Vil demme opp for pasientflukt samt virke rekrutterende med tanke på personell med høy kompetanse. Gir forutsigbarhet for pasienter hindrer transport mellom sykehus pga funksjonsfordeling. Gir mulighet for stabile og kompetansutviklende fagmiljøer. 23

25 må opprettholdes med akuttfunksjoner innen indremedisin og kirurgi, samt fødetilbud. Dette medfører en mer komplett kompetanse som også vil kunne tilføres spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene. Imøtekommer et entydig ønske fra brukerorganisasjonene om samling av funksjoner Sikrer robust akuttberedskap Økonomiske vurderinger: Vil være robust økonomisk, modellen kommer godt ut driftsøkonomisk sammenlignet med de øvrige alternativ Større muligheter for optimal fordeling av personellressurser til hvilende vakt og aktiv pasientbehandling. God ressursutnyttelse i forhold til befolkningsvekst. Hensiktsmessig bygg med utviklingsmuligheter, medisinteknisk oppdatert utstyr. Generelle vurderinger: Et hovedsykehus vil være et godt tilgjengelig tilbud gjennom akseptabel reiseavstand både for de i sentrale strøk omkring innlandet og for de i grisgrendte strøk. Forutsetter god tilgjengelighet til NLA, og fortsatt 24

26 Våler kommune i Solør 2 Vedtak: Våler kommune slutter seg til Glåmdalens regionråds uttalelse i 2 punkter samt vedlagt høringsuttalelse fra Elverum kommune: 1. Glåmdal regionråd mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Samtidig er det på grunn av de store avstandene i Hedmark, viktig å videreføre den desentraliserte sjukehusstrukturen med lokalsynehus på Kongsvinger og Tynset. Dette gir satsing innen prehospitale tjenester.(kompetanse, teknologisk utstyr etc.) For å opprettholde gode tilbud desentralisert er det viktig med et mest mulig komplett hovedsykehus Med bakgrunn i geografi/reisetid til hovedsykehus må lokalsykehus opprettholdes med akuttfunksjoner innen medisin og kirurgi, samt fødetilbud. Vedtakspunkt 2: En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt Sykehuset i Hedmark må bygge på eksisterende Elverum sykehus. Opprettholde Tynset og Kongsvinger. 25

27 innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. NB. Glåmdalen regionråd har ikke sendt uttalelse. Våler (per tlf 29.5) sier de opprettholder opprinnelig vedtaksforslag i regionrådet, som står her. Dovre kommune 3A Vedtak: Kommunestyret viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Etnedal kommune Ikke levert Gausdal kommune Utrede 3 + O-alternativet Vedtak: Slik scenariene nå er skissert vil Gausdal kommune gå inn for at det utredes ett sentralsykehus ved Mjøsabrua det vil si Biri. I tillegg ber Gausdal kommune om at det blir gjort en utredning av videreføring av dagens struktur. Gjøvik kommune 3A Konklusjon: Gitt de føringer og premisser for videre arbeid som er lagt til Et hovedsykehus i Innlandet vil kunne ivareta behovet for økt kompetanse, høy kvalitet og Fra vedtaket: For de regionene som får lengst reiseavstand til sykehuset vil det være en forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og på lokalmedisinske sentra videreutvikles. Det nye akuttsykehuset bør lokaliseres på vestsiden av Mjøsa, i Biri-området. Luftambulansen på Dombås opprettholdes og videreutvikles. Viser til at det er utarbeidet en analyse av samfunnsmessige konsekvenser for Regionrådet / de 3 kommunene i Lillehammerregionen, som sammen med saksframlegget og vedtaket er en del av høringsuttalelsen. Krever høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av nærmere angitte forhold, se oppramsing under Lillehammer kommune. Betingelser og forutsetninger: Det må skaffes til veie grundig kunnskap om effektene på samfunnsutvikling, bosetting, 26

28 grunn i uttalelsen mener Gjøvik kommune at 3A er det alternativet som bør utredes videre. rekruttering av fagpersonell. Pasientene i Innlandet skal ha like god tilgang til behandling som krever spesialisert og moderne utstyr. De skal ha tilgang til solide fagmiljø. Dette er viktige avveininger for valg av modell. Dette må sikre det mest avgjørende målet av alle; å tilby et faglig godt tjenestetilbud til samtlige pasienter i hele opptaksområdet. arbeidsmarked og infrastruktur positive som negative Nødvendige forutsetninger må utredes, bl.a. tilstrekkelig beredskap i prehospitale tjenester og bil- og luftambulanser. Krav til utviklingen av lokalmedisinske sentra må utredes, blant annet i tråd med samhandlingsreformen. Etter at de nødvendige utredninger er gjort, forventer Gjøvik kommunestyre at saken legges ut til ny høring, før endelig beslutning fattes. Innspill til videre prosess: Ber om at styret for SI ifm ulike sider ved samfunnsmessige konsekvenser vurderer forhold som er omtalt i Notat om ringvirkninger, oppdatering av 2005-utredning fra Østlandsforskning og de påpekinger som rådmannen i Gjøvik har gjort i sin egenvurdering i saksframlegget for kommunestyrets møte Begge dokument er vedlagt høringsuttalelsen fra Gjøvik kommune. Ytterligere kommentarer: Utnytte mulighetene med et storsykehus viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljø, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Utvikle nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljø. SI bør legge vekt på utvikling av et universitetssykehus eller universitetsfunksjoner 27

29 Gran kommune 3A Konklusjon: Kommunestyret støtter 3A med ett nytt, felles akuttsykehus i Mjøsregionen, lokalisert i nærheten av Mjøsbrua, og avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre arbeidet med ny. Scenario 3A er det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Nærhetsbegrepet vil i større grad bli knyttet til det sykehuset som kan gi best behandling, ikke til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke med mange diagnoser vil det også være vesentlig at behandlingen kan gis ett sted. for å bidra til nye muligheter for hele regionen. SIs prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning bør derfor sikre en enhetlig struktur, tilpasset en ny tid og nye krav. Hadelandsregionen har geografisk nærhet til andre spesialisthelsetjenestetilbud som Vestre Viken HF, OUS og Ahus. For planlagt medisinsk behandling kan hadelendinger velge også blant disse. Haster med vedtak om å samle høy kompetanse i ett moderne sykehus. Uten et slikt vedtak og en pålitelig og eieravklart framdriftsplan for videre prosjektering og bygging, vil Sykehuset Innlandet raskt kunne bli uinteressant for mange hadelendinger i det kommende og de neste tiårene. Pga fare for pasientlekkasje fra Hadelandsregionen til andre helseforetak er det viktig at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av kommunehelsetjenesten på Hadeland tilrettelegger for gode samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer. Endring i en gjør nødvendigheten av bedre veger enda mer prekær. Det må etableres en ny base for luftambulansen i tilknytning til det nye 28

30 sykehuset. Det må utarbeides en forpliktende plan for fortsatt utvikling av tjenester og forsvarlig behandling av pasienter i påvente av et nytt sykehus, for å sikre kompetanse ved dagens sykehus, og forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud. Se på grensene for sykehusregionen på nytt - naturlig at innbyggerne lengst sør i regionen sogner til Ahus eller OUS. Jevnaker kommune Ikke levert Lesja kommune 3A Vedtak: 1. Lesja kommune viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Fra vedtaket: En forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og lokalmedisinske sentra videreutvikles. Plan for prehospitale tjenester må være en del av utredningen av en.(otta må styrkes med 1 heldøgns bil, Lesja og Dovre skal ha 2 heldøgns biler, hvorav minst en skal plasseres i Lesja kommune) Plan for utvikling av sentralsykehus i psykiatri, rus og DPS må integreres i sykehusplanen. Et eventuelt nytt sykehus skal lokaliseres til Oppland. Sykehustjenestene ved dagens sykehus må ikke svekkes i tiden fram til etableringen av ny. Luftambulansen på Dombås må bestå. Det bør 29

31 Lillehammer kommune høringsuttalelse ettersendt 4.6 etter vedtak i kommunestyret. Se vedtak Høringsinstansen sendte inn Formannskapets vedtak den 9.5, med forbehold, og ettersendte Kommunestyrets vedtak i saken 4.6. Vedtak: Lillehammer kommune går inn for at det konsekvensutredes videreføring av dagens modell med akuttsykehus i begge de større byene i Oppland, og at det konsekvensutredes en løsning med ett komplett akuttsykehus i Oppland kombinert med annet akuttmedisinsk tilbud i øvrige byer og regionsentre. Utredningen bør ses i sammenheng med, og fortrinnsvis være en del av en nasjonal sykehusplan. Lillehammer kommune mener at utredning av et alternativ med kun ett sykehus som dekker hele Oppland og Hedmark også vill kunne gi nyttig informasjon for den videre prosessen. Lillehammer fylkessykehus er i dag regionens mest komplette sykehus, og er et naturlig utgangspunkt for en samling av flere funksjoner. I alternativer med færre akuttsykehus enn i dag, går Lillehammer kommune inn for at det utredes å lokalisere et samlet akuttsykehus på Lillehammer. Dagens sykehusmodell med flytting av sykehusavdelinger og funksjoner uten forutgående konsekvensutredninger verken av samfunnsmessige konsekvenser eller effekt på helstetilbudene bør ikke fortsette. etableres en ny luftambulanse i Mjøsområdet. Forutsetninger og krav fra vedtaket: Lillehammer kommune forutsetter en grundig samfunnsanalyse, inkludert konsekvensutredning for begge fylkene og dagens byer i innlandet, Hedmark og Oppland. Lillehammer kommune krever at det tilrettelegges for en høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av: Hvilken funksjon og rolle sykehuset skal ha Tilbudet til pasientene Beredskapen i vid forstand, og herunder akuttberedskapen, med særlig fokus på tilbudet i byene. De prehospitale tjenestene er av stor betydning; hvilke funksjoner skal fortsatt ligge BY LMS? Hvordan blir ambulansetjenesten? Plassering av en fremtidig luftambulansetjeneste Hvem finansierer hva? Utvikling av fagmiljø og rekrutteringsutfordringer Samhandlingsreformen: forholdet sykehuset og 48 kommuner Vei- og bane: løsninger og investeringer på kort og lang sikt Annen infrastruktur som utstyr og teknologisk (investeringer og drift) 30

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF.

HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. HØRINGSUTTALELSE - DELPLANER FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Sykehuset Innlandet har vedtatt målet om ett hovedsjukehus. Hedmark Senterparti ønsket en annen løsning. Hedmark Senterparti poengterte den gang

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/6208 Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 10., 11. og 12.06.2013 Sak: 49/13 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 13/6208 Tittel: Saksprotokoll: Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN :

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : Vedlegg Sak 16/13 HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA REGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN : SYKEHUSET INNLANDET HF UTVIKLINGSPLAN DELPLANER: DESENTRALISERTE

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Arbeidsgruppa bes ha et overordnet fokus i sitt arbeide. Det nærmere omfang og detaljeringsgrad i dette vurderer arbeidsgruppen selv.

Arbeidsgruppa bes ha et overordnet fokus i sitt arbeide. Det nærmere omfang og detaljeringsgrad i dette vurderer arbeidsgruppen selv. Hedmark Arbeiderparti Sykehuset Innlandet HF (SI) Strategisk fokus 2025 Høringsuttalelse Hedmark Arbeiderparti, representantskapet, nedsatte et eget utvalg til å foreslå høringsuttalelse i forbindelse

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer 2006-2020 Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/1255 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.02.2006 007/06 braann Høring - Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. Struktur og investeringer

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.06.15 SAK NR 057 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET MÅL OG VURDERINGSKRITERIER Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner foreliggende vurderingskriterier

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - BEHANDLINGSTILBUD TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER - REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Sakliste: Dato: 04.05.2012 kl. 10:00 14.30 Solobservatoriet på Harestua

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Hadeland. Sakliste: Dato: 04.05.2012 kl. 10:00 14.30 Solobservatoriet på Harestua MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 04.05.2012 kl. 10:00 14.30 Sted: Solobservatoriet på Harestua Forfall: Møtende vararepresentanter Fra administrasjonen møtte Ellers møtte: Frank Morten Nerby,

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/12 Endring av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital HF, jfr. vedtak i sak 39/11 ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler Arild Vassenden Ansvarlig direktør Nils Hermann

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen Journalført i Public 360 Fra: Sendt: 7. april 2016 12:04 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar - Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Skannet på

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune.

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune. Journalført i Public 360 Fra: postmottak@oppegard.kommune.no Sendt: 7. april 2016 10:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Samlet saksfremstilling - Høring - kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Detaljer

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Saknr. 10/5345-3 Ark.nr. G00 &13 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2010-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester.

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. To langsiktige mål og rammebetingelsene: 1. Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN Rådmannens forslag til vedtak: Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet

Detaljer

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET

På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet På jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset Innlandet? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord:

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: Komite for samferdsel JournalpostID: 10/ Sak 105/10 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: eksisterende akuttberedskap.

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Organisering av statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten

Organisering av statlig eierskap til spesialisthelsetjenesten Journalpost:16/24615 Saksnummer Utvalg/komite Dato 026/2016 Fylkestinget 07.03.2016 042/2016 Fylkesrådet 16.02.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Organisering av statlig eierskap til

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Mandat for lokal utviklingsplan 2018-2021 Helse Møre og Romsdal HF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 16. juni 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Nasjonale føringer... 4 3. Regionale

Detaljer