Foto: Siv Johanne Seglem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Siv Johanne Seglem"

Transkript

1 SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Oppsummering av høringsuttalelser Foto: Siv Johanne Seglem

2 Brukerorganisasjoner Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 3 Konklusjon: [ ] 3a er det eneste reelle alternativ til fremtidens for Innlandet. Det vil gi den beste kompetansen og det beste tilbudet til brukerne og som gir muligheter for å bygge opp sterke og robuste fagmiljøer. Ett nytt sykehus gir en ny og hensiktsmessig og fremtidsrettet bygningsmasse, nytt utstyr og spesialiserte funksjoner tilpasset fremtidens behov. Kreftforeningen 3 Kreftforeningen viser til at de også i tidligere høringsuttalelser har stilt seg bak SIs erkjennelse om at det er behov for gjennomgang av dagens struktur og innhold i tjenesten Pasientenes behov Pasientene må ønske å bli behandlet ved eget helseforetak Avgjørende å videreutvikle sterke og gode fagmiljøer. Utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene er en belastning for pasientene, både med hensyn til transport og flere sykehus å forholde seg til. Det er heller ikke gunstig i en pasients behandlingsforløp med transport mellom behandlingsstedene. Det blir stadig flere eldre med multidiagnoser, disse forventer vi blir behandlet på ett sted og med god kvalitet. Anser Scenario 1 som en forvitringsmodell som på sikt ikke er bærekraftig. Anser Scenario 2 med utstrakt funksjonsdeling mellom sykehusene som uheldig. Pasientene vil ha kreftbehandlingen på et sted Kreftforeningens kjennskap til pasienter og pårørende, og tilbakemeldinger som mottas, Meget viktig at tilbudet til brukerne og kompetansen i sykehuset videreutvikles mens arbeidet med fremtidig pågår. Under arbeidet må eksisterende tilbud opprettholdes slik at pasientene ikke blir skadelidende. Endringer i en krever større satsing innen prehospitale tjenester og disse må utvikles, gis bedre medisinskteknisk utstyr, større faglig kunnskap og godt transportutstyr. Mener det blir viktig med et ambulansehelikopter stasjonert i Mjøsområdet. Utvalget mener avstanden fra et sentralt beliggende sykehus i Mjøsregionen ikke medfører store transportproblemer og bør være akseptabelt. Viktig å desentralisere det som er mulig å desentralisere. Forskning er en lovpålagt oppgave. Kreftforeningen ser at Sykehuset Innlandet kan medvirke til å realisere Helse Sør - Østs mål for 2018 med å øke ressursinnsatsen til forskning fra 3 prosent til 5 prosent dersom man får én arena for kompetansebygging. 1

3 for å sikre en bærekraftig og robust spesialisthelsetjeneste. Foreningen viser også til sitt høringssvar til rapporten "Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør- Øst". tilsier at kreftbehandlingen i Innlandet bør samles under ett tak. Utfordringene de møter er mange og komplekse. Det er gjerne slik at pasienter må reise mellom sykehus på grunn av funksjonsfordelingen. De må selv være kunnskapsformidler i egen sak da kommunikasjon mellom enhetene er mangelfulle. Dagens nettverksmodell er lite egnet for en helhetlig og god kreftbehandling. Viktig at den nye strategien og dens tiitak ses i lys av samhandlingsreformens krav og føringer. Kompetanse, utdanning og forskning: Sentralisering av behandlingstiibudene for kreftpasienter er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. For kreftpasienter er det av stor viktighet at de vurderes av et kvalifisert multidisiplinært team for best mulig diagnostisering og behandling. Avanserte behandlingstilbud innenfor kreftområdet er ikke mulig uten et slikt samarbeid. En ny fellesenhet er best egnet til å utdanne helsepersonell og spesialister, legge til rette for 2

4 Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i Hedmark og Oppland fylkeskommuner Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) Som over (oppsplitting per høringsinstans) FFO-Oppland 3A Felles uttalelse fra de to rådene i Hedmark og Oppland. gode karriereløp og robuste fagmiljø. Scenario 3 A vil etter vår vurdering gi trygge og gode tilbud, med en samling av faglig kompetanse, ny tilpasset bygningsmasse, stort nedslagsfelt og derfor mulighet til opparbeide kompetanse og erfaring til utføre spesialisert behandling, og nytt medisinsk utstyr. Dette er et valg som setter pasientenes behov i sentrum. Samhandlingsreformen må gjennomføres etter intensjonen, vil gi nærhet/bidra til at mange brukere sipper å reise til hovedsykehuset. 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse 3A Se over, likelydende/levert felles uttalelse Ikke tatt stilling Meningene er delte i en så omfattende sak som har føringer langt inn i framtida. Dette gjelder også innen våre medlemsorganisasjoner. Styret i FFO-Oppland har derfor ikke Viser til usikkerhet om fremtiden og understreker at Det valget som tas nå, bør derfor være slik at det lett kan tilpasse seg endrede forutsetninger. Dette hensynet må være et viktig kriterium. Eksisterende tilbud må ikke forringes før nye 3

5 funnet det riktig å ta stilling i valget mellom de scenarier som adm. direktør har stilt opp i høringsnotatet. Norges Blindeforbund Oppland Se over/ffo Norges Blindeforbund Oppland vil med dette gjøre oppmerksom på at vi støtter Fylkesrådet for funksjonshemmedes uttalelse da det gjelder Strategisk fokus 2025 strategiplan for fremtidig utvikling av en i Hedmark og Oppland. Ringebu eldreråd 2 Ikke anført tilbud er etablert. Med de lange avstander det er i SIs område, burde det ligge til rette for enda mer samarbeid med tilgrensende helseforetak mot sør, vest og nord. Eldrerådet Gjøvik kommune 1 Gjøvik sykehus som nå Ikke anført Viktig å organisere og utvikle den prehospitale virksomheten med profesjonell akuttmedisinsk ambulansetjeneste. Diabetesforbundet i Oppland Eget alternativ Frykter svekkelse av tilbudet til Mener opprettholdelse av E-G-L er kronikerne. LHL Oppland 3A Årsmøteuttalelse: Årsmøte i LHL Oppland støtter forslag 3A, å bygge ett nytt stort sykehus for Innlandet, plassert i tilknytning til Mjøsbru-området. det beste. Årsmøtet ser fordelene med ett stort sykehus for Innlandet, der pasienter med multiple lidelser unngår unødig skytteltrafikk mellom spesialenhetene rundt Mjøsa, og der spesialkompetansen er samlet på ett sted. Parallelt med planene om utbygging av nytt sykehus må arbeidet med å styrke de prehospitale tjenester prioriteres. Herunder også planlegging av en ny helikopterbase i Mjøsregionen, samtidig som Dombås-basen videreutvikles. Viktig at de lokalmedisinske sentrene som bygges opp, styrkes med bedre kapasitet, bedre fagkunnskap og bedre tilgjengelighet med vaktordninger på kveld/natt/helg. 4

6 LHL Hedmark 3B Medlemmene i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en gruppe som ofte trenger raske og gode helsetjenester. For oss betyr kvalitet i behandlingen aller mest. Dette kan i fremtiden best ivaretas ved at det bygges et nytt storsykehus ved Mjøsbrua. Vi mener derfor at 3 B er mest egnet. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oppland fylkeslag 3A Konklusjon: NFU Oppland går i likhet med Eldrerådene og Rådene for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i de to fylkeskommunene, samt brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet, inn for en etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet basert på 3 A i høringsdokumentet. Forutsetter at videre planprosess ivaretar elementene oppført i kolonne til høyre. Kvalitet viktigst Storsykehus vil gi utgangspunkt for godt teamarbeid, godt organisert pasientforløp og samarbeid på tvers av faggrenser. Bedre utnyttelse av MTU Pasienten må stå i sentrum, og det innebærer bl.a. at: Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett sted i Innlandet. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Bør også jobbe for å bli et universitetssykehus. Prehospitale tjenester vil måtte styrkes da en stor del av befolkningen vil ha en responstid på mer enn det som er ønskelig. Det er derfor viktig at Sykehuset Innlandet HF arbeider aktivt for at en ny helikopterbase for innlandet blir samlokalisert med det nye sykehuset. Det kan også være en tanke å bygge et nytt storsykehus i nærheten av jernbanen slik at denne kan benyttes til pasienttransport med forbindelse både fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bl.a. kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset og SI Kongsvinger, må inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 5

7 Rådet for funksjonshemmede, Gjøvik kommune Epilepsiforeningen i Hedmark (taler her på vegne av Oppland også) Ikke tatt stilling RFF sluttet seg til Rådmannens forslag til uttalelse i Sykehussaken med 4 mot 3 stemmer. Innebærer at rådet ikke finner beslutningsgrunnlaget grundig nok. Høringsnotatet gir ikke beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon for den framtidige struktur for sykehusene i Innlandet fram mot Utredningen må gå langt dypere inn i de faglige problemstillinger som reises blant annet i denne saken. 1 Nettverksmodellen synes å være det beste valg knyttet til akuttmedisinsk nærhet, mens hvorvidt det eksisterer ett eller to områdesykehus ikke er så avgjørende. Ettersom vi allerede har en nasjonal kompetanseenhet og kommunene vil få et økende ansvar for habilitering/rehabilitering vil vi i valg mellom alternativer derfor anta at dagens nettverksmodell fortsatt vil gi det beste totaltilbudet til pasienter med epilepsi. Astma- og allergiforbundet 1 Konklusjon: Vi synes at Scenario 1, er mest mulig likt det som er i dag, og en videre utvikling av dagens Frykter lange reiseavstander til de som bor i utkantstrøk. Analysen må omfatte alle sykehus i SI og sammenhengen i hele tjenestekjeden fra prehospitale tjenester til ulike spesialiteter og inklusiv forholdet til kommunehelsetjenesten jf. Samhandlingsreformen. Det må bli langt tydeligere hva slags aktiviteter som planlegges opprettholdt på dagens sykehus. Utredningen må også vise hvordan en eventuell overgangsperiode på år skal håndteres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. Som et minimum utarbeide en grundig konsekvensanalyse av de brede samfunnsmessige konsekvenser av de ulike alternativer. 6

8 Regionale myndigheter og organer nettverksmodell. Det er det vi stemmer for. Hedmark fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget : Fylkestinget anbefaler at Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med en strukturmodell omtalt i saksutredningen som 3A, som betyr et hovedsykehus for Innlandet. Fylkestinget begrunner valget med at dette: Gir det mest helhetlige tilbudet for pasientene Sikrer rekruttering av fagpersonell Sikrer at flest mulig pasienter fra Innlandet kan behandles i Innlandet. I vedtaket stilles følgende krav: I videre arbeid må: Prehospitale tjenester på vei og i luft bygges ut for å sikre en forsvarlig responstid for et stort geografisk område. SI ha kommunene tettere på arbeidet, for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. I denne sammenheng så er utvikling og styrking av de lokalmedisinske sentra viktig. Konsekvensene av andre utviklingsprosesser i Innlandet, som vei- og jernbaneutbygging og Innlandsuniversitet, utredes grundig Fylkestinget mener Helse Sør-Øst RHF må gis en særskilt oppmerksomhet og involvering i den videre utredningsprosess, da de må erkjenne sine forpliktelser som eier, særlig i forhold til de økonomiske forpliktelser som kommer som en konsekvens av strukturelle endringer i Sykehuset Innlandet. Fylkestinget forutsetter at Sjukehuset Innlandet legger til rette for en større enhet for dagkirurgi og elektiv kirurgi med pasienthotell og femdøgnspost ved det sykehuset som vil få lengst avstand til det nye akuttsjukehuset. 7

9 Oppland fylkeskommune 3A Vedtak i Fylkestinget 23.4: Under forutsetning av at ovennevnte innfris på en tilfredsstillende måte tilrår fylkestinget at 3A med lokalisering ved Mjøsbrua legges til grunn i det videre planarbeid. Se høyre kolonne Forutsetninger inntatt i vedtaket: 1. Pasientene i sentrum må være et gjennomgående og førende prinsipp og må være reelt avgjørende både for valg av og i den etterfølgende gjennomføring. 2. Det må søkes løsninger som ivaretar krav til bla kvalitet, nærhet, tilgjengelighet, sosial likhet samt robuste og rekrutterende fagmiljø og forsvarlig ressursutnyttelse. Dette innebærer bl a: a. Flest mulig pasienter må få dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester på ett hovedsykehus i Innlandet. b. Bred spesialistkompetanse innen alle aktuelle fagområder, inklusive psykiatri, rusbehandling, habilitering og rehabilitering, må være tilgjengelig på døgnbasis slik at belastende pasientoverføringer til andre sykehus herunder områdesykehus i andre deler av landet i størst mulig grad kan unngås. c. Høyt kompetansenivå kan opprettholdes og videreutvikles, herunder god utnyttelse av spesialisert og moderne utstyr. Dette setter krav til befolkningsgrunnlag og volum på pasienttilgang. d. Planprosessen må inneholde konkrete tiltak om utvikling og styrking av de prehospitale tjenester med krav om god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle deler av Innlandet, herunder konkrete forslag om å etablere ny helikopterbase i Mjøsområdet. 8

10 3. Strategisk fokus 2025 og den etterfølgende planprosess må inneholde konkrete føringer om videreutvikling av robuste lokalmedisinske sentra i nært og forpliktende samarbeid med berørte kommuner. Sykehuset Innlandet må prioritere konkrete ressurser til dette og bør ta en initierende og støttende rolle i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner og overordnede helsepolitiske mål om nærhet, tilgjengelig og kvalitet. Lokalmedisinske sentra og intermediærsenger i de byene som mister sine akuttsykehus må være en del av utredningen. 4. Sykehusets videre planarbeid bør inneholde mer konkrete prioriteringer av forebyggende helsearbeid i tråd med nasjonale føringer. 5. Alle sykehusene i Innlandet, også SI Tynset, SI Kongsvinger og SI Elverum, skal inngå i en totalvurdering i det videre planarbeidet. 6. Parallelt med det langsiktige utviklingsarbeidet i Strategisk fokus 2025 og uavhengig av valg av alternativ - må arbeidet med sykehusets utfordringer på kort- og mellomlang sikt gis høy prioritet. Både bygningsmessig anlegg, utstyrs- og kompetansenivå må opprettholdes og videreutvikles. En stagnasjon eller forvitring i en mellomperiode må unngås. 7. Kvinneklinikk på Lillehammer etableres umiddelbart, samtidig som kreftenheten ved sykehuset på Gjøvik videreutvikles og at her også legges grunnlag for et fremtidig geriatrisenter 9

11 Fylkesmannen i Hedmark 3 Henviser til tidligere uttalelser fra Fylkesmannen, klagesaker og helsepolitiske føringer, herunder styresak fra Helse Sør-Øst RHF. Drøfter alle scenariealternativene og argumenterer utførlig for 3. Synliggjør fordeler ved 3 ved at det tilrettelegger for samling av kompetansen innen det enkelte fagområde og bedre samhandling mellom de tilgrensende fagområdene. større fagmiljøer innen det enkelte fagområde som er en fordel når det gjelder å rekruttere nødvendig kompetanse. Peker på at mer samlede fagmiljøer også vil gi mulighet for å beholde og utvikle tjenestetilbudet. Mener det også legger til rette for å få overført tilbud fra universitetsklinikker og viser til den raske utviklingen innen onkologien. Viser til andre fagområder eksempelvis kardiologi og nyfødtmedisin der det er slik at et større volum på tjenester vil gi mulighet for at tjenester i større grad kan gis i Sykehuset Innlandet. Anfører videre: En samling av sykehustjenestene vil særlig være en fordel for pasienter som trenger oppfølging og behandling på flere fagområder. Ett, felles sykehus i Mjøsområdet vil gi lengre reiseavstander for en del pasienter. En forutsetning for en slik modell er derfor en videreutvikling av prehospitale tjenester slik at stabiliserende akuttbehandling før og under transport blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Viser til at de senere årene har det vært en betydelig kvalitetsheving i ambulansetjenestene, og at det gis i mange tilfeller avansert behandling også før pasientene kommer til sykehus. Understreker at denne utviklingen vil fortsette, og at det også ligger an til en storsatsing på vei/jernbane i de to fylkene, noe som også vil innebære reduksjon av reisetider i mange tilfeller. [ ] i mellomtiden må vi regne med flere funksjonsfordelinger og samlinger av tjenester som i den nåværende oppdelte modellen vil innebære flere kompromisser som ikke alltid er optimale i forhold til ønsket utvikling. Et vedtak om ett felles sykehus vil imidlertid innebære et ønske og en klar forpliktelse til å planlegge og arbeide for at spesialisthelsetjenestene i Innlandet samles i en framtidsrettet modell. Dette vil gi fagmiljøene i Innlandet et felles mål å arbeide mot, og kan bidra til at de vansker og motsetninger vi i dag ser når det gjelder endring av funksjoner og oppgaver blir tonet noe ned. Når man så har staket ut den videre kursen for Sykehuset Innlandets utvikling med plan om en 10

12 Gjennom klagesaker og henvendelser for øvrig er vi kjent med ulempene det innebærer at pasienter må henvises/sendes fra det ene sykehuset til det andre i Sykehuset Innlandet HF for å få nødvendig behandling. [ ] Ulempene ved reising og transport vil selvsagt bli mindre, men særlig vil en samling av tjenestene medføre større mulighet for koordinering og samarbeid mellom de ulike avdelinger som skal gi tjenestene. I mange tilfeller er diagnose/ problemstilling uklar når pasienten kommer inn, og det er da en fordel å ha bred kompetanse fra flere avdelinger å spille på for å komme til riktig diagnose og igangsette adekvat behandling. [ ]Etter hvert som det viser seg at også flere fagområder blir så spesialiserte at ytterligere samling og funksjonsfordeling kreves, blir de ulike fagområders avhengighet av hverandre tydeliggjort. Det siste eksemplet er en etablering av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet basert på samling av tjenestene, er det viktig at man så snart som mulig legger en plan for denne samlingen og reduksjon av antall steder med vaktberedskap for best mulig utnytting av sykehusets betydelige samlede ressurser med tanke på den framtidige strukturen. Både på kort og lang sikt vil det være til det beste for innbyggerne i våre to fylker. 11

13 Fylkesmannen i Oppland Ikke tatt stilling til fremlagte scenarier (*) Fylkesmannen mener at høringsdokumentet har vesentlige svakheter i forhold til å utrede viktige samfunnsmessige konsekvenser (*) Det er viktig for Opplands befolkning at det er et sykehus i Oppland fylke, både i forhold til trygghet nærhet, men også attraktivitet. Sykehus hører med i en helhetlig samfunnsstruktur. de nasjonale faglige krav til fødeinstitusjoner. Her er det ikke bare kravene til faglige ressurser og organisering i selve avdelingen som er avgjørende, men i like stor grad avhengigheten av andre spesialavdelinger som kan bidra i kompliserte tilfeller. Et nytt storsykehus representerer en meget stor arbeidsplass som vil ha stor betydning for bosettingsmønster, samferdsel og arealbruk i regionen. For å ivareta viktige miljø- og klimahensyn og sikre god tilgjengelighet for alle, bør derfor slike arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres til allerede eksisterende sentrum. Fylkesmannen mener det er uheldig å legge opp til prinsippvedtak om struktur før de samfunnsmessige sidene er bedre utredet Fylkesmannen mener Sykehuset Innlandet HF i sitt videre strategiarbeid må forsterke fokus på kravene til tiltaksretting og samordnet innsats for bedre folkehelse, jf. folkehelseloven. Forventninger/krav til videre strukturarbeid: Drøfting av en i innlandet er en krevende prosess og involverer miljø og samfunn i stor grad. Medvirkning er sentralt i plan- og bygningsloven og den nye folkehelseloven, og Fylkesmannen vil påpeke viktigheten av åpne og inkluderende prosesser som sikrer reell medvirkning fra alle berørte parter. God planlegging og forpliktende rekkefølgebestemmelser vil være avgjørende for å opprettholde forsvarlige helsetjenester og utvikle helsetilbudene i Oppland. Fylkesmannen forutsetter at eksisterende tilbud og tjenester ikke må avvikles uten at innbyggere sikres likeverdige og forsvarlige tilbud andre steder. Både sykehus, LMS og kommuner må ha klare føringer på 12

14 Helsetilsynet i Hedmark Helsetilsynet i Oppland Fylkesmennene overtok fra de oppgavene som helsetilsynene tidligere hadde. Regionrådet for Fjellregionen 3 Vedtak i møte 2. mai: Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Sykehuset Innlandet HF legger til grunn 3 for sitt videre arbeid med Strategisk fokus Regionrådet for Hamarregionen 3A Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Regionrådet for Hamarregionen opp om 3A. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige Regionrådet for Hamarregionen støtter fullt oppunder at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Hovedutfordringene ligger i oppgavefordeling, tjenester og funksjoner i god tid før endringer trer i kraft. Gjensidig forutsigbarhet i tjenestene er sentralt. Uten trygghet og garanti for at sykehusene ivaretar viktige tilbud og oppgaver, er det vanskelig for kommunene å ta større ansvar, slik samhandlingsreformen tar høyde for. Lokalmedisinske sentra kan være positivt for lokalbefolkningen, og det er viktig at disse kan utnyttes tilstrekkelig, sikres kompetanse, personell og medisinsk teknisk utstyr for å kunne møte fremtidig behov og oppgaver. I distriktskommuner må spesielt akuttfunksjoner, beredskap, prehospitale tjenester og lokale legevaktsordninger vies stor oppmerksomhet. Fra vedtaket: Det forutsettes at etableringen av ett områdesykehus i Mjøsregionen ikke rammer akuttfunksjonene ved sykehusene på Tynset og Kongsvinger, og at utredningen om samordningen av sykehustilbudet i Fjellregionen følges opp. Det kan bare kort kommenteres at det bør kunne være grunn til å tro at den pasientstrømmen, 25 % av pasientene som i dag får behandling utenfor sykehuset Innlandet, vil kunne reduseres i antall ved ett nytt sykehus for Innlandet. Dette vil igjen kunne redusere de utfordringer som er nevnt både i ene 1 og 3 i forhold til avstand mellom 13

15 er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. Regionrådet for Glåmdal Har ikke levert jfr kommentar under Våler kommune infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Bare disse kvalitetsutforutsetninger vil kunne svare opp de målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen Regionrådet for Hamarregionen mener de beskrivelser som gis gjennom 3A, og de vurderinger som gjøres av administrerende direktør, i all hovedsak er sammenfallende med de vinklinger og synspunkter Regionrådet har, og for så vidt lenge har hatt. De dekker de aspekter i saken som er til vurdering nå, og en ser derfor ingen grunn til å gå spesifikt inn på å kommentere enkelthetene i dem. sykehus og derav dårligere kommunikasjonsforhold med kommunehelsetjenesten i oppfølging av pasienter. Det antas vel allerede å være en utfordring nå, med 25 prosent av pasientene utenfor sykehusområdet. Regionrådet for Hamarregionen forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene. 14

16 Regionrådet for Hadeland 3A Viser til nærheten til Vestre Viken, OUS og Ahus og understreker at det haster med å samle høy kompetanse i ett, moderne sykehus dersom SI skal være relevant og interessant for innbyggerne i regionen. Regionkontoret i Nord- Gudbrandsdal Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal 3A, evt 3B hvis det ikke svekker hovedsykehus Støtter 3A Vedtak: Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal gir ingen egen uttale om Strategisk fokus Trygghetsfølelsen er med dagens teknologi og ambulansetjeneste i større grad knyttet til det sykehus som kan gi best behandling, og i mindre grad til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke er det vesentlig å kunne få all behandling ett sted. Nytt bygg gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak til beste for pasienten og kvaliteten i behandlingen. Allerede i dag lang avstand til akuttsykehus. Viktigste for befolkningen i Nord- Gudbrandsdalen er at når de først kommer frem til akuttsykehuset, så må dette ha kompetanse og utstyr slik at videretransport unngås. Påpeker at dette skjer i dag. Savner samfunnsmessig konsekvensanalyse Ønsker avklaring av innhold i øvrige sykehus dersom valg av 3B. Vil støtte et 3B dersom opprettholdelse av øvrige sykehus ikke svekker et nytt hovedsenter Forutsetter kvalitativ og kvantitativ styrking av prehospitale tjenester Ønsker primært lokalisering til Biri Regionrådet viser til at det blir opp til enkeltkommunene å gi evt. uttale. 15

17 Regionrådet for Valdres Ikke levert Regionrådet for Gjøvikregionen Ikke levert Kommuner Hedmark og Oppland Alvdal kommune 3 Politisk vedtak: Alvdal kommune anbefaler 3 som beste alternativ for fremtidig Eidskog kommune 3A Positiv til strategiarbeidet. Elverum kommune 2B-6 og 2B-2 Støtter 3A, med et robust sykehus i Mjøsregionen. Utredningen Strategisk fokus 2025 bærer preg av en rekke ue påstander og antakelser. Oppsummering: Alle forhold tatt i betraktning mener vi alternativ 2 B 6 og 2B- 2 er de beste løsningens for Hedmark. Elverum peker seg ut Fra vedtaket: [ ] gir god forutsigbarhet i behandlingskjeden, ivaretar pasienten best mulig og vil være den modellen som i størst grad ivaretar et godt fagmiljø både ved nytt sykehus og eksisterende lokalsykehus Innlandet er 25 % større enn Danmark, og med store avstander og geografiske utfordringer mener vi at det er grunnleggende viktig at vi satser på flere fullverdige akuttsjukehus i Hedmark og Oppland. Helseforetaket må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av Styrke ambulansetjenesten kvantitativt og kvalitativt Utvikle mer differensiert ambulansetilbud, helseekspress med båreplasser Mener distansen til akuttsykehus i Mjøsregionen vil overstige forsvarlig reiseavstand. Viktig å opprettholde Kongsvinger sykehus som lokalsykehus med akuttfunksjoner. Ønskelig at det etableres fast helikopterbase ved det nye storsykehuset. Uansett hvilket alternativ man mener er det beste, må det gjøres mer presise utredninger før det tas endelig standpunkt for hvordan den framtidige strukturen skal bli. Uansett om man velger modell 2 med to allsidige akuttsjukehus, eller modell 3 med et hovedsjukehus, går vi imot bygging av nytt sjukehus på Moelv eller Biri. Eventuell utbygging skal skje ved allerede eksisterende sjukehus. Kommentarer til høringsdokumentet: 16

18 som det beste stedet for etablering av hovedsjukehus/sentralsjukehus i dette fylket. Engerdal kommune Ikke levert Folldal kommune 2 Politisk vedtak: Folldal kommune støtter modell 2 Grue kommune Uklart/ikke tatt stilling til fremlagte scenarier(*) Modellene vurderes som godt drøftet faglig og økonomisk Konklusjon: Grue Kommune mener Sykehuset Innlandet HF må samle sykehusfunksjoner i et allsidig sykehus som kan diagnostisere og behandle en hel pasient. Dagens funksjonsfordeling er uheldig da det fører til transport fra sted til sted for å nå den rette ekspertisen. sjukehustjenestene, samtidig som sjukehusstrukturen i Hedmark og Oppland er så vidt desentralisert at den gir innbyggerne nærhet og trygghet. Det foretas en nødvendig utbygging på de sjukehusa som blir tillagt nye funksjoner. Anført argumenter for valg av 3 fra Driftsstyret. Scenario 2 fremmet som motforslag av representanter i Kommunestyret, men ikke begrunnet. Påpeker at Hedmark og Oppland utgjør 47 % av Helse Sør-Øst. Viser til at helseforetak med om lag får ha eget akuttsykehus. Hedmark og Oppland utgjør 48 % av arealet til Helse Sør-Øst og er 12 ganger så stort som Østfold fylke og som brukes som referanse i utredningen Strategisk fokus Dokumentet bygger i for liten grad på relevant forskning og tidligere utredninger. Slik dokumentet er utformet er det lite forpliktende. Antall senger, pasientdøgn, ansatte i ulike stillingskategorier osv. er ikke kvantifisert. Funksjonsfordelinga mellom hovedsjukehuset, lokalsjukehusa og distriktsmedisinske sentra er svært omtrentlig beskrevet. Akuttmedisinsk beredskap minst på nivå med dagens. Opprettholdelse av lokalsykehuset på Tynset med god akuttberedskap. (*) Det er viktig å bruke tid og se hele bildet i en så omfattende sak. Vedtak i juni er urealistisk og uforsvarlig når så få utredninger er gjennomført. Fra konklusjonen: På grunn av de store avstandene i Hedmark er det samtidig viktig å videreføre den desentraliserte strukturen med lokalsykehus som har akuttfunksjoner og fødetilbud på Kongsvinger og Tynset. Dette gir innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. 17

19 Hamar kommune 3 Vedtak i Formannskapet: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Hamar kommune opp om 3. En ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene de best mulige sykehustilbud. Kongsvinger kommune 2B Konklusjon: 1. Kongsvinger kommune mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Løten kommune Ikke levert Nord-Odal kommune Ikke levert Scenario 3 innfrir hovedutfordringene som ligger i infrastruktur og egnet bygningsmasse, i avansert medisinteknisk utstyr og i muligheten til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Kun dette som svarer opp målsettinger som Styret for Sykehuset Innlandet har vedtatt; at det først og fremst skal tas utgangspunkt i strukturelle omstillingstiltak som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet arealog transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt. Forutsetter at når vedtak om ønsket utviklingsretning for Sykehuset er fattet, vil det i Tidligfasen i videre arbeid bli lagt opp til medvirkning og samarbeid som sikrer innbyggerne i Hamar og Hamarregionen gode spesialisthelsetjenester både for akuttfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner. I dette perspektivet er det også sentralt å avklare konsekvensene som ligger i gjennomføringen av samhandlingsreformens intensjoner mellom spesialistheletjenesten og kommunehelsetjenestene. Fra konklusjonen: 2. En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Videreføre den desentralisert sjukehusstrukturen med lokalsykehus på Kongsvinger og Tynset pga de store avstandene. 18

20 Os kommune 2A Vedtak: Os kommune støtter 2A med to akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus og avvikling av sykehusene rundt Mjøsa som ikke blir tillagt akuttfunksjon. Kommuneoverlegens vurdering er inntatt i saksutredningen. Påpeker at innbyggerne for det meste sokner til Tynset. Mener et godt utviklet sykehus på Elverum og Lillehammer fremstår som det mest hensiktsmessige for Os innbyggere. Rendalen kommune 3 (*) (*)Se i siste kolonne Sett ut i fra et perspektiv fra Rendalen, kan det se ut som om det vil være hensiktsmessig med Scenario/modell 3. Dette ut i fra at akuttpasienter allikevel ikke blir sendt til SI Tynset, men til forskjellige sykehus etter som hva det gjelder. Noen ganger blir pasientene også sendt ut av regionen. Det samme er tilfelle med pasienter med forskjellige diagnoser som krever mer spesialisert behandling. Også utfra reisetid kan det for noen pasienter være lettere å søke til sykehusene i Oslo, Akershus og Trøndelag som til et hovedsykehus ved Mjøsa. Å ha muligheten til å komme til ett sykehus og få hele behandlingen sin der av spesialisert personell virker mest hensiktsmessig. Foruten at modell 3 ser ut til å gi det mest helhetlige tilbudet for Vedtak i Kommunestyret : 1. Rendalen kommune forutsetter at etabl. av ett hovedsjukehus (modell 3) i Mjøsregionen ikke rammer akuttilbudene ved sjukehusene på Tynset og Kongsvinger. 2. For Rendalen kommune er det en forutsetning at ambulansetilbudet heves i forhold til dagens nivå med en helikopterbase i N. Østerdalen. 3. Det forutsettes et godt samarbeid med kommunene for å sikre at samhandlingsreformen og kommunehelsetjenesten blir godt ivaretatt. 4. Valg av struktur skal gjøres ut i fra prinsippet om «pasienten i sentrum». 5. Hensynet til de ansatte vil være viktig, og det må planlegges for best mulige forhold for de ansatte i perioden fram til og ved etableringen av ny struktur. 19

21 Ringsaker kommune 3A "[ ] et meget godt grunnlag for en beslutning om somatisk for Mjøsområdet. Dokumentet gir en bred omtale av mulige scenarier." Utfordringer Sykehus Innlandet nå står overfor er endret i forhold til utgangspunktet for strategiprosessen i 2006 Forutsetningene for et godt tilbud til befolkningen totalt sett har endret seg over tid og bygger opp under den regionale strategien i omstillingsprogrammet til Helse Sør Øst om å desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres pasientene, ser det også ut til på sikt å være mest hensiktsmessig også for å sikre rekruttering av fagpersonell. Det forutsetter imidlertid at man i omstillingsperioden ivaretar hensynet til de ansatte og planlegger for best mulige forhold i perioden fram til og i etableringen av ny struktur. Utfordringsbildet sammen med Samhandlingsreformen og etablerte Lokalmedisinske sentra tilsier sentralisering + desentralisering. Samling til ett felles akuttsykehus er i samsvar med brukerorganisasjonenes ønsker Tilfredsstiller i størst grad de fire effektmålene; trygge og gode tilbud, god tilgjengelighet, organisering som underbygger gode pasientforløp, god ressursutnyttelse. 3A er robust, både faglig og økonomisk, er fremtidsrettet i forhold til utvikling av grenspesialiserte vaktordninger, sikrer en robust akuttberedskap og gir en optimal fordeling mellom personellressurser til hvilende vakt og til aktiv Understreker viktigheten av at brukerorganisasjonenes synspunkter tillegges vekt når fremtidens i Innlandet skal fastlegges Alternativ 3A, ett akuttsykehus i Mjøs-området er det alternativet som totalt sett gir den sikreste og best mulig drifts- og investeringsøkonomi for fremtidens sykehusdrift. Tilrår at en i forbindelse med den videre utredning av Scenario 3A vurderer modeller for/muligheter for en desentralisering av spesialisthelsetjenester til Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum med blant annet stasjonering av ambulanse og utvikling av spesialisthelsetjenester etter modell fra lokalmedisinske sentra. Dette er tjenester som bør vurderes utviklet i sammenheng med kommunale/interkommunale tjenester som eksempelvis legevakt og tjenester som vertkommunen eventuelt i samarbeid med nabokommuner velger å utvikle i forbindelse 20

22 pasientbehandling. Gir pasienten den best mulige trygghet med ei dør inn til et samlet behandlingstilbud i en akuttsituasjon. Dette understrekes med at en stadig eldre befolkning vil øke antall pasienter med uavklarte og komplekse lidelser, noe som øker behovet for en klar og entydig adresse for et komplett faglig tilbud. 3A kombinert med en desentralisering av det som kan desentraliseres er det som i nødvendig grad følger opp føringer fra Helse Sør-Øst for hvordan kvaliteten i tjenestene kan bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi. Dette gir den størst mulige garanti for prioritering av helseinvesteringsmilliarder til Innlandet. Befolkningsutviklingen og dermed sykdomsutviklingen taler klart til fordel for 3A Det er hensynet til den best mulige behandling i akuttsituasjoner, som bør være førende for valgt av og som klart taler for 3A, med Samhandlingsreformen. Understreker at fremtidig nå må vurderes i et langsiktig perspektiv. Innlandet skal nå ta en beslutning om en som vil virke i flere generasjoner fremover. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil være en av de viktigste beslutninger som Innlandet vil stå overfor på lange tider. Det er Innlandet sitt ansvar nå å gi støtte til en utvikling av en rundt Mjøsa i et 50 års perspektiv, slik at vi ikke enda en gang må sette i gang en ny strukturprosess om kort tid. Vurdere frigjort areal ved dagens sykehus i forbindelse med et behov for sykehjemskapasitet i årene fremover. 21

23 Stange kommune 3A Stange kommune støtter det førende prinsipp for strategiarbeidet styret for sykehuset pasienten i sentrum. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Økende knapphet på helsekompetanse/-personell er et hensyn som klart taler til fordel for 3A, ett akuttsykehus for Mjøs-området. Den medisinsk- og teknologiske utvikling er derfor en premiss som klart taler til fordel for 3A, dvs. ett akuttsykehus i Mjøs-området. Scenario 3 A, ett felles akuttsykehus i Mjøsområdet, muliggjør gode og lovlige vaktordninger, stabile og kompetanseutviklende fagmiljøer, nytt og moderne utstyr og en helt ny og tidsmessig bygningsmasse. Dette legger til rette for faglig vekst og utvikling, virker rekrutterende og bidrar til at Sykehuset Innlandet kan tilby den kompetanse som er nødvendig for å gi pasientene trygge og best mulig tilbud. Stange kommune ser i denne sammenheng ikke behov for å kommentere de øvrige er, som etter vår vurdering ikke sikrer pasientene det best mulige sykehustilbud. 22

24 Konklusjon: Med et klart perspektiv for framtidig struktur og utviklingsretning for sykehuset slutter Stange kommune opp om 3A. Stor-Elvdal kommune Ikke levert Sør-Odal kommune Ikke levert Tolga kommune Ikke levert Trysil kommune Ikke levert Tynset kommune 3A/3B I høringsdokumentet Strategisk fokus 2025 blir de 3 forskjellige scenariene grundig gjennomgått i forhold til faglig vurderingsgrunnlag og økonomisk vurderingsgrunnlag Vedtak: 1. Tynset kommune støtter 3 med ett områdesykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus. 2. Lokalsykehus med lang avstand fra hovedsykehus Sentralisering av behandlingstilbudene er helt avgjørende, slik at tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet ivaretas. Moderne diagnostikk og behandling forutsetter oppdatert medisinsk- teknisk utstyr. Dagens er økonomisk krevende. Ett hovedsykehus vil kunne utnytte ressursene mer effektivt. Faglige vurderinger: Et hovedsykehus vil oppfylle føringer fra Helse Sør-Øst om samling av akuttsykehus- og områdesykehusfunksjoner. Vil medføre robust og tilstrekkelig kompetanse innen eget foretak. Vil demme opp for pasientflukt samt virke rekrutterende med tanke på personell med høy kompetanse. Gir forutsigbarhet for pasienter hindrer transport mellom sykehus pga funksjonsfordeling. Gir mulighet for stabile og kompetansutviklende fagmiljøer. 23

25 må opprettholdes med akuttfunksjoner innen indremedisin og kirurgi, samt fødetilbud. Dette medfører en mer komplett kompetanse som også vil kunne tilføres spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene. Imøtekommer et entydig ønske fra brukerorganisasjonene om samling av funksjoner Sikrer robust akuttberedskap Økonomiske vurderinger: Vil være robust økonomisk, modellen kommer godt ut driftsøkonomisk sammenlignet med de øvrige alternativ Større muligheter for optimal fordeling av personellressurser til hvilende vakt og aktiv pasientbehandling. God ressursutnyttelse i forhold til befolkningsvekst. Hensiktsmessig bygg med utviklingsmuligheter, medisinteknisk oppdatert utstyr. Generelle vurderinger: Et hovedsykehus vil være et godt tilgjengelig tilbud gjennom akseptabel reiseavstand både for de i sentrale strøk omkring innlandet og for de i grisgrendte strøk. Forutsetter god tilgjengelighet til NLA, og fortsatt 24

26 Våler kommune i Solør 2 Vedtak: Våler kommune slutter seg til Glåmdalens regionråds uttalelse i 2 punkter samt vedlagt høringsuttalelse fra Elverum kommune: 1. Glåmdal regionråd mener Sykehuset Innlandet HF må ha en modell som på en best mulig måte ivaretar behovet for samling av sjukehustjenestene i ett hovedsykehus i hvert fylke. Samtidig er det på grunn av de store avstandene i Hedmark, viktig å videreføre den desentraliserte sjukehusstrukturen med lokalsynehus på Kongsvinger og Tynset. Dette gir satsing innen prehospitale tjenester.(kompetanse, teknologisk utstyr etc.) For å opprettholde gode tilbud desentralisert er det viktig med et mest mulig komplett hovedsykehus Med bakgrunn i geografi/reisetid til hovedsykehus må lokalsykehus opprettholdes med akuttfunksjoner innen medisin og kirurgi, samt fødetilbud. Vedtakspunkt 2: En hovedutbygging må skje ved allerede eksisterende sykehus i Elverum. Å etablere et nytt sykehus på et sted hvor tusenvis av arbeidstakere, pasienter og pårørende må pendle hver dag strider klart imot intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging. En slik forflytting av arbeidsplasser og pasientstrømmer vil få store konsekvenser både for den enkelte ansatte og pasient, og også for samfunnsutviklingen totalt Sykehuset i Hedmark må bygge på eksisterende Elverum sykehus. Opprettholde Tynset og Kongsvinger. 25

27 innbyggerne nærhet og trygghet i enhver situasjon. NB. Glåmdalen regionråd har ikke sendt uttalelse. Våler (per tlf 29.5) sier de opprettholder opprinnelig vedtaksforslag i regionrådet, som står her. Dovre kommune 3A Vedtak: Kommunestyret viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Etnedal kommune Ikke levert Gausdal kommune Utrede 3 + O-alternativet Vedtak: Slik scenariene nå er skissert vil Gausdal kommune gå inn for at det utredes ett sentralsykehus ved Mjøsabrua det vil si Biri. I tillegg ber Gausdal kommune om at det blir gjort en utredning av videreføring av dagens struktur. Gjøvik kommune 3A Konklusjon: Gitt de føringer og premisser for videre arbeid som er lagt til Et hovedsykehus i Innlandet vil kunne ivareta behovet for økt kompetanse, høy kvalitet og Fra vedtaket: For de regionene som får lengst reiseavstand til sykehuset vil det være en forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og på lokalmedisinske sentra videreutvikles. Det nye akuttsykehuset bør lokaliseres på vestsiden av Mjøsa, i Biri-området. Luftambulansen på Dombås opprettholdes og videreutvikles. Viser til at det er utarbeidet en analyse av samfunnsmessige konsekvenser for Regionrådet / de 3 kommunene i Lillehammerregionen, som sammen med saksframlegget og vedtaket er en del av høringsuttalelsen. Krever høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av nærmere angitte forhold, se oppramsing under Lillehammer kommune. Betingelser og forutsetninger: Det må skaffes til veie grundig kunnskap om effektene på samfunnsutvikling, bosetting, 26

28 grunn i uttalelsen mener Gjøvik kommune at 3A er det alternativet som bør utredes videre. rekruttering av fagpersonell. Pasientene i Innlandet skal ha like god tilgang til behandling som krever spesialisert og moderne utstyr. De skal ha tilgang til solide fagmiljø. Dette er viktige avveininger for valg av modell. Dette må sikre det mest avgjørende målet av alle; å tilby et faglig godt tjenestetilbud til samtlige pasienter i hele opptaksområdet. arbeidsmarked og infrastruktur positive som negative Nødvendige forutsetninger må utredes, bl.a. tilstrekkelig beredskap i prehospitale tjenester og bil- og luftambulanser. Krav til utviklingen av lokalmedisinske sentra må utredes, blant annet i tråd med samhandlingsreformen. Etter at de nødvendige utredninger er gjort, forventer Gjøvik kommunestyre at saken legges ut til ny høring, før endelig beslutning fattes. Innspill til videre prosess: Ber om at styret for SI ifm ulike sider ved samfunnsmessige konsekvenser vurderer forhold som er omtalt i Notat om ringvirkninger, oppdatering av 2005-utredning fra Østlandsforskning og de påpekinger som rådmannen i Gjøvik har gjort i sin egenvurdering i saksframlegget for kommunestyrets møte Begge dokument er vedlagt høringsuttalelsen fra Gjøvik kommune. Ytterligere kommentarer: Utnytte mulighetene med et storsykehus viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljø, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Utvikle nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljø. SI bør legge vekt på utvikling av et universitetssykehus eller universitetsfunksjoner 27

29 Gran kommune 3A Konklusjon: Kommunestyret støtter 3A med ett nytt, felles akuttsykehus i Mjøsregionen, lokalisert i nærheten av Mjøsbrua, og avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre arbeidet med ny. Scenario 3A er det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Nærhetsbegrepet vil i større grad bli knyttet til det sykehuset som kan gi best behandling, ikke til om sykehuset ligger i nærheten. Særlig for eldre og multisyke med mange diagnoser vil det også være vesentlig at behandlingen kan gis ett sted. for å bidra til nye muligheter for hele regionen. SIs prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning bør derfor sikre en enhetlig struktur, tilpasset en ny tid og nye krav. Hadelandsregionen har geografisk nærhet til andre spesialisthelsetjenestetilbud som Vestre Viken HF, OUS og Ahus. For planlagt medisinsk behandling kan hadelendinger velge også blant disse. Haster med vedtak om å samle høy kompetanse i ett moderne sykehus. Uten et slikt vedtak og en pålitelig og eieravklart framdriftsplan for videre prosjektering og bygging, vil Sykehuset Innlandet raskt kunne bli uinteressant for mange hadelendinger i det kommende og de neste tiårene. Pga fare for pasientlekkasje fra Hadelandsregionen til andre helseforetak er det viktig at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av kommunehelsetjenesten på Hadeland tilrettelegger for gode samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer. Endring i en gjør nødvendigheten av bedre veger enda mer prekær. Det må etableres en ny base for luftambulansen i tilknytning til det nye 28

30 sykehuset. Det må utarbeides en forpliktende plan for fortsatt utvikling av tjenester og forsvarlig behandling av pasienter i påvente av et nytt sykehus, for å sikre kompetanse ved dagens sykehus, og forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud. Se på grensene for sykehusregionen på nytt - naturlig at innbyggerne lengst sør i regionen sogner til Ahus eller OUS. Jevnaker kommune Ikke levert Lesja kommune 3A Vedtak: 1. Lesja kommune viser til saksutredningen med vurdering og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med sikte på å etablere et nytt akuttsykehus/områdesykehus for Sykehuset Innlandet ut fra alternativet i Scenario 3 A. Fra vedtaket: En forutsetning at omfang og kvalitet på ambulansetjenesten og lokalmedisinske sentra videreutvikles. Plan for prehospitale tjenester må være en del av utredningen av en.(otta må styrkes med 1 heldøgns bil, Lesja og Dovre skal ha 2 heldøgns biler, hvorav minst en skal plasseres i Lesja kommune) Plan for utvikling av sentralsykehus i psykiatri, rus og DPS må integreres i sykehusplanen. Et eventuelt nytt sykehus skal lokaliseres til Oppland. Sykehustjenestene ved dagens sykehus må ikke svekkes i tiden fram til etableringen av ny. Luftambulansen på Dombås må bestå. Det bør 29

31 Lillehammer kommune høringsuttalelse ettersendt 4.6 etter vedtak i kommunestyret. Se vedtak Høringsinstansen sendte inn Formannskapets vedtak den 9.5, med forbehold, og ettersendte Kommunestyrets vedtak i saken 4.6. Vedtak: Lillehammer kommune går inn for at det konsekvensutredes videreføring av dagens modell med akuttsykehus i begge de større byene i Oppland, og at det konsekvensutredes en løsning med ett komplett akuttsykehus i Oppland kombinert med annet akuttmedisinsk tilbud i øvrige byer og regionsentre. Utredningen bør ses i sammenheng med, og fortrinnsvis være en del av en nasjonal sykehusplan. Lillehammer kommune mener at utredning av et alternativ med kun ett sykehus som dekker hele Oppland og Hedmark også vill kunne gi nyttig informasjon for den videre prosessen. Lillehammer fylkessykehus er i dag regionens mest komplette sykehus, og er et naturlig utgangspunkt for en samling av flere funksjoner. I alternativer med færre akuttsykehus enn i dag, går Lillehammer kommune inn for at det utredes å lokalisere et samlet akuttsykehus på Lillehammer. Dagens sykehusmodell med flytting av sykehusavdelinger og funksjoner uten forutgående konsekvensutredninger verken av samfunnsmessige konsekvenser eller effekt på helstetilbudene bør ikke fortsette. etableres en ny luftambulanse i Mjøsområdet. Forutsetninger og krav fra vedtaket: Lillehammer kommune forutsetter en grundig samfunnsanalyse, inkludert konsekvensutredning for begge fylkene og dagens byer i innlandet, Hedmark og Oppland. Lillehammer kommune krever at det tilrettelegges for en høring mellom beslutningspunktene B1 og B2. Utredningen må da også inneholde god beskrivelse av løsninger og konsekvensvurderinger av: Hvilken funksjon og rolle sykehuset skal ha Tilbudet til pasientene Beredskapen i vid forstand, og herunder akuttberedskapen, med særlig fokus på tilbudet i byene. De prehospitale tjenestene er av stor betydning; hvilke funksjoner skal fortsatt ligge BY LMS? Hvordan blir ambulansetjenesten? Plassering av en fremtidig luftambulansetjeneste Hvem finansierer hva? Utvikling av fagmiljø og rekrutteringsutfordringer Samhandlingsreformen: forholdet sykehuset og 48 kommuner Vei- og bane: løsninger og investeringer på kort og lang sikt Annen infrastruktur som utstyr og teknologisk (investeringer og drift) 30

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKER 63/12 12/01126 2 Uttalelse til Oppland fylkeskommune i

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte 28.10.2010 slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer

Detaljer

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11

Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal HF. Romsdal Regionråd v/britt Flo DATO 2012-10-11 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Vurdering av Høyringsdokumentet for Utviklingsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV.

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. VEDLEGG til sak om HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. 10/3741 Behandles i: Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2010, HHS-sak 1/11 Formannskapet 19.01.2010 Vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

Premissavklaringer for hovedstadsområdet

Premissavklaringer for hovedstadsområdet UTK Premissavklaringer for hovedstadsområdet Anbefalinger om kortsiktige kapasitetsløsninger og føringer for videre utvikling 1 Avlevert 10. desember 2013 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER...

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

«Opptur» og Samhandlingsreformen

«Opptur» og Samhandlingsreformen «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 [6-10] SI magasinet SI mer enn pasientbehandling 18-19 Lang-Ree ved årsskiftet 4-7 Mange høringssvar 8-10 Fikk Charnley-stipendet 26-27 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020 1 Høringsdokument Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag og punkter til diskusjon...3 1 Bakgrunn...5 1.1 oppdrag og prosess...5 1.2 Om Helse Midt-Norge...7

Detaljer