Problemer i bøtter og spann!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemer i bøtter og spann!"

Transkript

1 Ikke akkurat et fruktfat! Men laken smaker visstnok mye bedre enn den ser ut. Pilotprosjektet i Stjørdal utvikler seg videre, men ikke i det tempoet gründerne håper på. I år har det meste gått på tverke, og mest sannsynlig blir det ikke kommersiell produksjon av oppdrettslake før i (Foto: Roger Selset) Fjelltorsken bøndenes oppdrettslaks: Episode 5: Problemer i bøtter og spann! Nå skulle vi hatt lake og andemat i bøtter og spann! Istedet har vi bare problemer, sukker Rolf Selset i BioBase AS. Livet som gründer er ikke enkelt. Her følger episode fem i realityserien om fjelltorsken fra Stjørdal. Sist skrev vi at pengene omsider var på plass, og med dem en rekke nye aksjonærer med verdifull kompetanse for prosjektet fiskeoppdrettere, planteforskere, geneti kere, økonomer og markedsførere lå an til å bli et spen nende år, konkluderte vi. Men så langt har året vært mest frus trasjoner! Å utvikle lake som ny oppdrettsart i Norge er ikke gjort over natta. «Det kan bli et eventyr, det kan bli en flopp. Uansett blir det spennende. «Norsk Fiskerinæring» har gleden av å invitere leserne med på ferden. Vi skal følge historien fra start til mål enten fjelltorsken blir bøndenes oppdrettslaks eller et nytt mislykket forsøk på en blågrønn allianse. Vi anser sjansen for det siste som størst. Selv om ambisjonene er skyhøye og entusiasmen upåklagelig, er fi skeoppdrett «riski business». Å lansere et nytt fi skeslag i markedet er tungt, tungt, tungt. At startskuddet smeller i Stjørdal og at stamfi sken skal hentes opp av isen i Selbusjøen, gjør ikke akkurat prosjektet mindre sjansepreget eller spennende.» Slik formulerte vi oss for ganske nøyaktig to år siden. Så langt kan Rolf Selset i BioBase AS bekrefte at det har vært mye mot bakke. BioBase AS er stiftet av Calcus AS, Planteforsk og Forsk ningsparken AS. Selskapet satser på utvikling av en ny og foru rensningsfri oppdrettsteknologi for ferskvannsfi sk, oppdrett av ferskvannstorsken lake og produksjon av vannplanten andemat. Andematen skal brukes som nytt proteinråstoff til fôrindustrien i stedet for fi skemel og soyamel. På papiret uhyre interessante prosjekter, i praksis formidable utfordringer. I desember ifjor trodde vi at fi nansieringen av pilotprosjek tet var i orden, forteller Rolf Selset. Men så meldte plutse lig en av investorene at pengesummen måtte reduseres drastisk. Det var vi i og for seg forberedt på. Vi regnet med å gjennomføre prosjektet likevel, men med enda større innsats av de personene som arbeider for aksjeopsjoner i Calcus. Men så skar det seg på et annet område også, sukker han. Det ble nemlig besluttet at alle investeringer gjennom Forskning sparken AS skulle skje "Norsk Fiskerinæring" nr

2 i det nyopprettede Springfondet. Retningslinjene for dette fondet gjorde investeringer i et så bredt prosjekt som BioBase uaktuelt. Som om ikke det var nok, ble det etterhvert klart at omorganiseringen av Planteforsk til Bioforsk fra 1. januar 2005, medførte en kraftig nedskjæring av virksomhe ten. Bremsene ble satt på for nye satsingsområder, og mye av fokuset rettet mot oppsigelser og kostnadskutt. Planteforsk har 15 forskningsstasjoner fordelt over hele landet, og dette skal visstnok reduseres til 4-5. Den eneste forskeren med kompetanse på andemat ble overtallig, og i tillegg utredes nå flytting av stasjonen på Kvithamar til Steinkjer eller Trondheim. Det effek tive utviklingssamarbeidet mellom Planteforsk og Calcus opphørte fra det øyeblikket Bioforsk ble etablert til tross for lang siktige strategiplaner for FoU-samarbeid i blå-grønn sektor. Lokalt bidrar Bioforsk likevel til finansiering av prosjektene ved å avstå fra betaling for husleie, strøm og vann inntil pilot prosjektet er avsluttet, altså et risikolån, forteller Selset. Foreløpig er resultatene beskjedne. Men at laken er utrolig lett å ha med å gjøre i oppdrett, er sikkert. Tam er den også. Og så liker den godt å bli klødd under haken! (Foto: Roger Selset) Nei til jorddammer Resultatet av denne omorganiseringen førte til at Rolf Selset, gjennom sitt eget selskap Calcus AS, det siste halvannet året har måttet ta seg av nesten hele den faglige innsatsen både på opp drett av lake og produksjon av andemat. For å makte dette har selskapet knyttet til seg to planteforskere som medeiere. Professoren i plantegenetikk, som tidligere arbeidet i Planteforsk med BioBase-prosjektene, er dessuten fortsatt rådgiver for BioBase. Det mest alvorlige er imidlertid at BioBase ikke har fått tillatelse av Bioforsk til å lage jorddammer til dyrking av andemat, forteller Selset. Disse dammene er en essensiell del av pilotanlegget for testing av teknologikonseptet, og da Bio forsk satt foten ned måtte vi foreta en drastisk nedskalering av hele prosjektet. Mye av de investeringer som allerede er gjort i pilotanleggets oppdrettsdel ble dermed bortkastet i alle fall foreløpig, beklager Selset. Jorddammene skulle vært på plass allerede våren 2005 for dyrking av andemat til fôringsforsøkene EWOS Innovation og Felleskjøpet Fôrutvikling skulle gjennomføre på lakseyngel og mink. Tanken er å erstatte vanlig fi skemel med proteinrikt mel av andemat. Bio Base fi kk omsider tillatelse til å bruke noen provisoriske dammer til dette, men de var for små og dårlig egnet til formålet. Tillatelsen kom i tillegg alt for sent i vekstsesongen til at det var mulig å produsere nok andemat av god kvalitet i BioBase klarte likevel å skrape sammen endel andemat ved å samle inn store mengder viltvoksende planter. Men maksimalt proteininnhold på 45 prosent får man bare ved god gjødsling i egne dammer, og blandingen med viltvoksende og gjødslet andemat inneholdt under 35 prosent protein. Motarbeidet av medeier Som leserne skjønner; Rolf Selset og BioBase har ikke hatt det enkelt. Uten Nord-Trøndelag fylkeskommune som solid medspiller, hadde nok både pilotprosjektet og BioBase allerede vært saga blott. Men om det kan være noen trøst; vår hensikt med denne realityserien er å vise hvilke utfordringer nyskapningsprosjekter kan møte i praksis. Slik sett har serien allerede lykkes over all forventning! 76 "Norsk Fiskerinæring" nr

3 I realityserien om fjelltorsken fra Selbu-sjøen prøver vi å få frem hvilke utfordringer gründere og ildsjeler ofte må slite med. I så måte har serien allerede vært en fulltreffer. Det mener iallefall Rolf Selset, som er rimelig oppgitt over den behandlin gen han har fått. Men troen er fortsatt i behold. Den kan som kjent fl ytte fjell! (Foto: Thv jr.) Det er mange gode offentlige støtteordninger og mange dyktige og positive saksbehandlere. Fylkeskommunen er alt nevnt. Men det hjelper lite når andre offentlige etater med et pennestrøk kan slå overende hele utviklingsarbeidet. Dette er saken: BioBase AS i Stjørdal i Nord-Trøndelag har utviklet en ny teknol ogi for landbasert oppdrett av lake, også kalt fjelltorsk. Alt skjer i et lukket forurensningsfritt system, og fi sken skal fôres på mel av andemat, en utrolig spennende og proteinrik plante vekst. «Norsk Fiskerinæring» har en avtale med gründer Rolf Selset om å følge utviklingen i prosjektet, forhåpentligvis frem til full kommersiell drift. Den første artikkelen kom høsten Veien frem er ikke dekket med roser eller for den saks skyld; andemat! Fjelltorsken og andematen i Stjørdal har altså opplevd den «morsomme» situasjonen at Staten i halvannet år har forhindret utviklingen av BioBase et sel skap Staten selv eier 1/3 av gjennom Bioforsk. Calcus har erfart lignende episoder før, da Fiskeridirektoratet i 1995 stanset handlingsplanen for utvikling av ålenæringen i Norge, et fl erårig prosjekt startet av Norges fi skeriforskningsråd. Men til tross for alle problemer og forsinkelser for BioBase de siste to årene, har det da så smått også begynt å komme noen lovende faglige resultater. Utrolig tam Lakeforsøkene har foreløpig ikke gitt så mye konkret nytt. Fra litteraturen om vill lake vet vi at den tilfredsstiller de vik tigste kravene til lønnsomt oppdrett; yngelproduksjonen er enkel, fi sken vokser hurtig 1. september var en merkedag for BioBase AS. Da ble den første oppdrettslaken satt til livs. Den smakte akkurat som den skulle som vill lake! Roger og Rolf Selset har lyst på mer. og den betales godt. Av egne erfaringer vet BioBase i tillegg at lake er lett å temme og at den tåler svært lavt oksygennivå i vannet. Pilotanlegget på Kvithamar er verdens første oppdrettsanlegg for matfi sk av lake, og der jobber man nå videre med å teste om teori og praksis stemmer overens. Etter planen skulle vi nå hatt ca villfanget smålake gående i kar for registrering av veksthastighet og andre data av interesse for å vurdere lønnsomheten av kommersielt oppdrett. "Norsk Fiskerinæring" nr

4 Men på grunn av de allerede omtalte problemene, har vi måttet nøye oss med 134 lake med en snittvekt på 187 gram og bare 1 kar med resirkulasjon av vannet. Snaut halvparten er individm erket med Carlin-merker i ryggfi nnen for å få mer informasjon, forteller Rolf Selset, og fortsetter: Vi vet ennå ikke hvor godt laken vil trives i resirkulert vann, og heller ikke hvilken vanntemperatur som gir best vekst. Lake er kjent som en kaldtvannsfi sk, selv om den fi nnes naturlig helt ned til Nord- Italia. Polske forsøk med liten yngel har vist at fi sken vokser meget hurtig, og at den tar fôr selv ved vann temperatur i overkant av 20 grader C. Planen var en gradvis opptrapping av resirkulasjonsgraden og temperaturen for å peile inn optimal vanntemperatur og teste toleransen for vannkvalitet. Ved å lede alt avløpsvannet ut i jordammene kunne vi starte med full gjennomstrømning. Da vi ikke fi kk dammer, har vi kjørt tilnærmet full resirkulasjon hele tiden. I og med at vi heller ikke har tillatelse til utslipp av avløpsvann, har vi hatt mini male muligheter til å regulere vanntemperaturen. De sparsomme resultatene så langt er at laken er utrolig tam og lett å ha med å gjøre i oppdrett. Men kun en liten andel av den villfangede laken tar kunstig fôr, kanskje ikke mer enn prosent. Noe lignende gjelder for torsk. Det er mulig at fl ere fi sk hadde tatt fôr uten resirkulasjon og med lavere vanntempera tur. Dødeligheten har følgelig vært stor på grunn av Planen i 2006 var å dyrke andemat i store jorddammer rundt forsk ningsstasjonen på Kvithamar. Men det ville ikke Bioforsk. Alter nativet ble disse fi re små plastkarene og nesten ingen produksjon i det hele tatt. Hva som skjer videre er usikkert. (Foto: Roger Selset) 78 "Norsk Fiskerinæring" nr

5 avmagring, men hovedsakelig på individmerket fi sk. Det kan skyldes sår eller soppinfeksjon. Merkingen er trolig også en årsak til at så få fi sk har tatt til seg fôr. Nytt forsøk med villfanget yngel Daglig tildelt fôrmengde tyder på at veksthastigheten er god hos de få fi skene som spiser. Men det vil ikke Rolf Selset få svar på før fi sken blir veid senere i høst. Foreløpig har vi bare veid to lake. Den ene vokste fra 180 til 400 gram på 4 måneder, inkludert tilvenning til tørrfôr. Det er antagelig ikke så verst, forholdene tatt i betraktning, mener Selset. Vanntemperaturen har det meste av tiden ligget mellom 20 og 25 grader C, dvs. skremmende høyt for en antatt kaldtvannsart. Laken tar merkelig nok bra med fôr likevel, men det behøver ikke å resultere i vektøkning. BioBase har enda ikke foretatt noen inngående undersøkelse av fi sken med tanke på parasitter, men har registrert at enkelte individer er infi sert. Både i Sverige og Finland fi nnes en leverparasitt som hemmer fi skens vekst betyde lig. Trolig er denne parasitten like utbredt i Norge. Planen videre er å starte et nytt forsøk med villfanget lak eyngel fra Selbusjøen, forteller Selset. Den er trolig lettere å få til å ta kunstig fôr. Muligens skal yngelen også behandles mot parasitter for ikke å risikere hemming av veksten. Utover høsten og vinteren blir det dessuten lettere å unngå for høy vanntemperatur. 1. september 2006 ble en liten merkedag for BioBase. Da døde nemlig den første av de fi skene som har tatt fôr. Den ble øye blikkelig konsumert for å teste smak og kvalitet. Det var en liten lake på 270 gram som led en naturlig død i løpet av natten. Laken ble tilberedt i mikrobølgeovn i snaut 1 minutt, og både fi let og lever smakte som villfi sk. Det er meget viktig for prisen på produktet at man klarer å få til den karakteristiske smaken til vill lake. I 2006 skulle vi også ha gjennomført forsøk med befruktning, klekking og startfôring med levende fôr i samarbeid med Bioforsk Nord i Tromsø. Det var et delprosjekt Nord-Trøndelag fylkeskommune på strak arm vedtok å støtte økonomisk. Men med alle de administrative problemene vi har slitt med, var det umulig å gjennomføre prosjektet. Derfor satser vi på å få det til i vint er. Selve prosessen er ikke vanskelig, og det er prosent overlevelse på yngelen. I Finland har man produsert lakeyngel for utsetting i vassdrag i mange år. Det har ikke skjedd i Norge. Egnet som dyrefôr Forsøkene med oppdrettslaken har altså gått tregt. BioBase har heldigvis kommet lenger med andematen. Men det gjenstår enda mye arbeid med dyrkingsteknikken Foringsforsøk med tørket mel av andemat viser at planten gir utmerket dyrefor. Nå er det kun et spørsmål om pris. Rolf Selset mener han har funnet løsningen, og er overbevist om at andemat vil bli en av de viktigste kulturplantene i Norge. (Foto: Roger Selset) "Norsk Fiskerinæring" nr

6 før kommersiell produksjon er ak tuelt. Forsøkene må også vise at andematmel er en god nok pro teinkilde i fôr til fi sk og husdyr, at den kan dyrkes effektivt nok og at kostnadene inklusiv tørking og oppmaling til mel ikke overstiger prisen markedet er villig til å betale. I øyeblikket venter vi spent på rapporten fra EWOS Innovation om forsøket med fôring av lakseyngel. Men muntlig informasjon tyder på at dette ikke ble helt vellykket. Det var kun 31 prosent protein i andematmelet, og det betyr at over 60 prosent av fôret besto av næringsstoffer laksen ikke kan utnytte. Med pro sent protein, som vi kan oppnå ved å dyrke andemat i jorddammer, vil det trolig gå bedre. Andemat inneholder også pigmenter som kan gi feil filetfarge, men det er i hovedsak et problem for stor laks, forteller Selset. Konklusjonen fra Felleskjøpet Fôrutvikling om fôringsforsøkene på mink var at andemat er en fullgod proteinkilde til husdyrfôr. Det ikke er behov for flere forsøk. Nå dreier det seg kun om prisen på produktet. Vi har fått prisantydninger for den kvaliteten som ble benyttet i forsøkene, og alle overstiger beregnet produksjonskostnad. Verdensmarkedet for protein til fôr er 170 millioner tonn (400 milliarder kroner) pr. år. Nå gjenstår kun å vise at vi klarer å produsere ande matmelet billig nok før kommersiell produksjon kan starte. Tørkekostnadene for andemat, som inneholder over 90 prosent vann, har vært ansett som det største hinderet. Gjennom en serie forsøk med forskjellige metoder mener vi å ha løst dette problemet, sier Selset. Uhyre viktig proteinkilde Uten de planlagte dammene kan ikke Bio- Base gjennomføre så omfat tende dyrkingsforsøk av andemat som selskapet ønsker, og sjansen for å oppnå overbevisende vekstresultater er derfor små. Man har kjørt forsøk i 4 plastkar med litt jord i bunnen for å simulere jorddammer. Resultatene så langt er ikke all verden å skryte av. Forsøkene i plastkarene skulle blant annet avklare hvor mange andematdammer vi trenger for å ta hånd om alt avløpsvannet fra fiskeproduksjonen. Vi måler derfor mengdene av avløpsvann og regnvann som tilføres dammene, hvor mye vann som fordamper og hvor mye vi tar ut i form av andemat. Selv om vi ikke har nådd maksimal andematproduksjon i plastkarene, er det likevel klart at andematdammene må tildekkes for å unngå regnvann. Andematproduksjonen de siste 55 dagene i plastkarene er bare 1/10 av hva som teoretisk er mulig med de metrologiske forholdene i Stjørdal. Vi har produsert 50 kilo andemat pr. dekar pr. dag, mens 500 kg skal være oppnåelig. Den ekstra varme sommeren i år gjorde trolig at temperaturen i lange perioder ble for høy for andematen i forsøkskarene. I miniforsøk har vi oppnådd bedre resultater, som også bør være overførbare til storskala kommersi ell produksjon. Beste forsøk hittil har gitt en 7-dobling på 12 dager. Det betyr at 1 tonn andemat blir til 7 tonn på snaue 2 uker. Det burde vært minst 40 tonn! Det kan være mange forklaringer på det svake resultatet. Vi har startet med en tilfeldig valgt villplante, og bare brukt én gjødselblanding. Det ville vært ulovlig mye flaks om vi traff blink med en gang. Hadde vi nok ressurser, skulle vi først testet andemat fra forskjellige lokaliteter for å plukke ut populasjonen med raskest vekst. Dernest skulle vi testet flere typer gjødselb landinger og vekstforhold. Senere ville systematisk avl gi både større produksjon og bedre kvalitet, slik det har gjort for kulturplanter generelt, mener Selset. Med enkle forsøk og lite ressurser har BioBase på kort tid oppnådd en produksjon pr. dekar av andemat som er 4 ganger større enn for bygg. Prisantydningene på andematmel er vesentlig høyere enn for bygg. Rolf Selset føler seg derfor sikker på at andemat med tiden blir en av de viktigste kulturplantene for landbruket, forhåpentligvis også i Norge. Vår kunnskap og erfaring med andemat så langt har overbevist meg om at planten vil bli en uhyre viktig proteinkilde for dyrefôr, sier han. På denne bakgrunnen ser vi også muligheten for fremtidig genmodifisering av andemat for å spesialtilpasse næringsinnholdet til forskjellige arter av fisk og husdyr. Det er også aktuelt å sette inn gener for produksjon av vaksinekomponenter og andre farmasøytika. Sammen med blant andre NTNU, vurderer vi nå å starte et prosjekt for å undersøke muligheten for kommer siell produksjon av såkalte rekombinante proteiner. Nord-Trøndelag fylkeskommune har allerede signalisert interesse og mulig støtte. Både USA og Frankrike har startet produksjon av farmasøytika ved hjelp av genmodifisert andemat. Også på Island, med en befolkning mindre enn i Trøndelag, produseres slike stoff er med genmodifiserte planter. Investeringene har vært svært beskjedne, så det bør være overkommelig også for BioBase i Norge, forutsatt at vi finner et lønnsomt konsept. Internasjonalt samarbeid Selv om mye har buttet imot, er det lyspunkter. Rolf Selset velger å fokusere på dem. Nå ser det heldigvis ut til at både Bioforsk og Forskning sparken kan bidra noe mer til finansieringen av pilotprosjektet enn jeg fryktet, selv om det er langt mindre enn opprinnelig planlagt. Med et sterkt redusert prosjekt kan vi likevel med litt flaks i høst få gode nok resultater både med lakeoppdrettet og produksjonen av andemat til at kommersiell produksjon kan starte i Hvis ikke og det er vel mest sannsynlig må vi klare å finansiere enda et års drift av pilotanlegget. Er det noen investorer som melder seg? Som en oppmuntring midt i den verste problemperioden, ble Bio Bases prosjekt plukket ut til den lokale fi nalen for DnB Nor s Innovasjonspris for Det ga bare diplom og blomster i første omgang. Finaleplassen resulterte nemlig i at Rolf Selset ble invitert av Trondheim kommune til å presentere teknologikon septet for ordføreren og rådmannen, samt en delegasjon fra Puerto Montt i Chile under Nor-Fishing i august. Interessen fra chilenerne var betydelig for hele konseptet, og det ble foreslått et mulig samarbeid med universitetet i Puerto Montt. Det siste halvannet år har vi hatt kontakt med universite tet i Brasilia, som også ønsker et utviklingssamarbeid med Bio Base. Det er til og med anbefalt av den brasilianske forsknings ministeren. Nå venter vi på at den norske regjeringen også fi nner ut at dette er noe å satse på. Etter min mening burde prosjektet være kommet langt nok til det både på lake og andemat. Sann synligvis er lake allerede kommet nærmere kommersiell produksjon enn både kveite og torsk var da den statlige innsatsen på disse artene hadde passert milliarden. Her kan vi kanskje få en erstat ning for fi skemel på kjøpet, avslutter en fortsatt optimistisk Rolf Selset. Vi skal uansett følge prosjektet videre. 80 "Norsk Fiskerinæring" nr

Håpet mister han aldri. Og kanskje får han snart lønn for alt strevet også. Under Aqua-Nor i august skal daglig leder Rolf Selset i Calcus

Håpet mister han aldri. Og kanskje får han snart lønn for alt strevet også. Under Aqua-Nor i august skal daglig leder Rolf Selset i Calcus En liten bit Norgeshistorie. Tidlig i april i år ble det for første gang kunstig klekket lakelarver i Norge. Alle døde dess verre i løpet av 2-3 uker. Rolf Selset tror han vet årsaken. Her 16 dager gamle

Detaljer

Snipp, snapp, snute...

Snipp, snapp, snute... Fjelltorsken bøndenes oppdrettslaks: Snipp, snapp, snute... Tiden løper. Det er nå fire år siden den syvende og foreløpig siste episode i serien om oppdrettslaken, eller «fjelltorsken» som vi kalte den.

Detaljer

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17.

Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte. Bjørn Morten Myrtvedt. Tromsø, 16. 17. Litt om dagens og fremtidens torskefôr... Sats på torsk! Nasjonalt nettverksmøte Tromsø, 16. 17. februar 2006 Bjørn Morten Myrtvedt Produktsjef marint fôr EWOS AS Hva påvirker veksten hos torsk? Lokalitet/merder

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ

UDSSRUWÃIUDÃ$NYDIRUVNÃLÃ6XQQGDOV UDÃ 1\UDSSRUW -) UUHDNW UHU LQQHQ NYHLWHDYO 'HWHUHQDYNRQNOXVMRQHQHLHQQ\ UDSSRUWIUD$NYDIRUVNL6XQQGDOV UD 5DSSRUWHQVNLVVHUHURJVnHQPRGHOOIRU GHWYLGHUHDYOVDUEHLGHWPHGNYHLWH - Målet med avlsarbeid er å få ned produksjonstiden

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) Finansiering / samarbeidspartnere:

Detaljer

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge

Utfordringer i oppdrett av Berggylt. - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Utfordringer i oppdrett av Berggylt - Produksjon - Avl - Alle foto: E. Hauge Bakgrunn for prosjektet 7 lokale lakseoppdrettere i Sogn og fjordane går i 2014 sammen om å finansiere oppstart av Berggylt

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 27: Trær Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 30. april 2008 Oppsummering Mandag så vi på hvordan vi kan finne uttrykk og termer på infiks form,

Detaljer

Stor dødfisk er dyr dødfisk

Stor dødfisk er dyr dødfisk Stor dødfisk er dyr dødfisk driver då rlig lusebeha ndling opp økonom isk fôr fa k tor? Analysesjef John Harald Pettersen, EWOS AS Innledning Jeg vil prøve å se på hvordan utviklingen av en del nøkkeltall

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir.

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir. Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg Finn Chr Skjennum Adm.dir. Sats Marint 16.mars 2017 TEKNOLOGIUTVIKLING NORSK OPPDRETT 30 års egen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring

Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring RAPPORT-TITTEL MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS. Forsøk med utfôring RAPPORTNUMMER 316/71 PROSJEKTNUMMER 316 UTGIVER RUBIN DATO Desember 1997 UTFØRENDE

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva lukter verst i sekken? Forskere: 2.trinn ved Ila skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Forelesning 27. MAT1030 Diskret Matematikk. Bevistrær. Bevistrær. Forelesning 27: Trær. Roger Antonsen. 6. mai 2009 (Sist oppdatert: :28)

Forelesning 27. MAT1030 Diskret Matematikk. Bevistrær. Bevistrær. Forelesning 27: Trær. Roger Antonsen. 6. mai 2009 (Sist oppdatert: :28) MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 27: Trær Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 27 6. mai 2009 (Sist oppdatert: 2009-05-06 22:28) MAT1030 Diskret Matematikk 6.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Hva kan tang og tare brukes til?

Hva kan tang og tare brukes til? Tare- grønn energi fra havet? Seminar hos FKD 25.10.11 Hva kan tang og tare brukes til? Forskningssjef Trine Galloway SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Tang og tare er internasjonale råstoff Kilde: Y Lerat,

Detaljer

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Foto: Mette Breiland Havbruksseminaret 30 september 2014 Av: Sten Ivar Siikavuopio sten.siikavuopio@nofima.no Fakta om Nofima Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert

Detaljer

KULTIVERINGSARBEIDET I NUMEDALSLÅGEN 2009

KULTIVERINGSARBEIDET I NUMEDALSLÅGEN 2009 KULTIVERINGSARBEIDET I NUMEDALSLÅGEN 2009 AKTIVITETER Et forsiktig overslag viser at Lågens Framtid (LF) har bidratt med mer enn 800 timer med dugnadsarbeid i 2009 for å fremme laksens levevilkår i Numedalslågen.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Vi har valgt å vurdere spontan lek med vann, hvor barna tok initiativ, og vannlek hvor vi voksne hadde tilrettelagt.

Vi har valgt å vurdere spontan lek med vann, hvor barna tok initiativ, og vannlek hvor vi voksne hadde tilrettelagt. I januar og februar har vi hatt vann som prosjektarbeid. Bakgrunnen for dette valget var de observasjonene vi har gjort av hvordan vann fasinerer barna uansett alder. I løpet av dagen finner vi ofte barna

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Konsesjonsnr. T/G-0005 Lok. nr. 11325. Mottatt dato 18.02.2010

Konsesjonsnr. T/G-0005 Lok. nr. 11325. Mottatt dato 18.02.2010 1. OPPSUMMERING Lokalitet Besøksdato 13. desember 2010 2010 Generasjonen 2. Innlegg Generasjon 2010 Antall rognkorn levert 2 498 749 Dato, innsett, døgngrader, temp. Astafjord smolt AS Besøksnr. 12/2010

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Fire faser i et innovasjonsprosjekt? STOP 2 Fire faser i et innovasjonsprosjekt BLODBADET? STOP

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Forsøksdata: Feltvert: Sigbjørn Grøtterød 2års eng, fôr til ammekyr Plassering: Linnestad, Re Rute str. 12*30 m 2 gjentak. Feltet ble stort og det

Detaljer

Fiskens Miljø og Velferd. Et tema som opptar sjømatelskerne? Ole Torrissen Professor AFN

Fiskens Miljø og Velferd. Et tema som opptar sjømatelskerne? Ole Torrissen Professor AFN . Fiskens Miljø og Velferd. Et tema som opptar sjømatelskerne? Ole Torrissen Professor AFN Og svaret er: Nei Elskerne burde i langt større grad bry seg med hvem de elsker med! Fornøyde fisker har bedre

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse.

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Tubmerd Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Figur 1 Tubmerd Lerøy Vest AS fikk 04. juli 2014 tilsagn om grønt løyve H-SR-5 i gruppe C åpen gruppe. Løyvet ble 08.01.2016 tilknyttet lokalitet

Detaljer

Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011

Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011 Rapport spredetesting av Helgjødsel 28. og 29. mars 2011 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Postvegen 211, 4353 Klepp St 2 Innhold Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Formålet med testen... 3

Detaljer

Hummer skal gi gull. http://www.ecim.no/ir/public/openindex/view/page1.html?article_id=115277322...

Hummer skal gi gull. http://www.ecim.no/ir/public/openindex/view/page1.html?article_id=115277322... Side 1 av 5 Framside Fagforum for mat og drikke Hva skjer i Matfylket Aktuelt Arkiv Publikasjoner Fakta matfylket Rogaland Lenker Kontakt oss Måltids Arena Hummer skal gi gull De har slitt med blått og

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Sunndalsøra 24. oktober 2012 Kl 13.10 til 13.25 2011, Preline Fishfarming System AS Leverandør av ny oppdrettsteknologi.

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Anja Kastnes, Evenstad 28.01.15 Historie Småbruk kjøpt i 1981 Melkegeiter Begge ønsket å kunne leve av gården Oppdrettsanlegg for røye oppsatt i 1990 Første landbaserte

Detaljer

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle TEKMAR 2004 Øyvind Tørlen Pan Fish Norway Hvorfor fokus på produksjonskost? Pan Fish definerer laks som en standard råvare!det er teknisk mulig å produsere

Detaljer

Håndbok i kveiteoppdrett

Håndbok i kveiteoppdrett Håndbok i kveiteoppdrett Kapittel Innhold 5 Forord...4 Naturgrunnlag og produksjonsmåte Kap 1 Innfanging og utvalg av stamfisk...8 Kap 2 Stamfiskhold og eggproduksjon...16 Kap 3 Eggfasen...22 Kap 4 Kveiteeggets

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

MAT1030 Diskret Matematikk

MAT1030 Diskret Matematikk MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 27: Trær Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 4. mai 2010 (Sist oppdatert: 2010-05-04 14:11) Forelesning 27 MAT1030 Diskret Matematikk 4. mai 2010

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Arbeiderpartiet Havet, folket og maten. Bent Dreyer. Innhold. Havet som spiskammer. Utfordringer. Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet Havet, folket og maten. Bent Dreyer. Innhold. Havet som spiskammer. Utfordringer. Arbeiderpartiet Havet, folket og maten Bent Dreyer Innhold Havet som spiskammer Utfordringer 1 Europe, according to Yanko Tsvetkov Konkurransekraft i en global økonomi Verdiposisjon Lav Normal Høy Kostnadsposisjon Lav

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Fagrapport fra prosjektet UTSETT-Effekt av gytetidspunkt, yngelstørrelse og tetthet på utbytte av setteskjell til havbeite med kamskjell

Fagrapport fra prosjektet UTSETT-Effekt av gytetidspunkt, yngelstørrelse og tetthet på utbytte av setteskjell til havbeite med kamskjell Fagrapport fra prosjektet UTSETT-Effekt av gytetidspunkt, yngelstørrelse og tetthet på utbytte av setteskjell til havbeite med kamskjell Deltagere: Kvitsøy edelskjell As, Norskjell As, Scalpro AS Finansiering:

Detaljer

Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve. 2011, Preline Fishfarming System AS

Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve. 2011, Preline Fishfarming System AS Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve 2011, Preline Fishfarming System AS Tidslinja vår 2000 Preline etablert 2007 Bygging av pilot startet 2008 Pilot i vannet Hardanger lite utvalg 2009 Pilot med

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter?

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Bergen, 10.02.11 Frank Asche Introduksjon Oppdrett i Norge er en stor suksess Men er basert på en art Andre arter har hatt en ujevn utvikling, men

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

Honne, seminar Tilbakeblikk

Honne, seminar Tilbakeblikk Honne, seminar Tilbakeblikk 10. oktober 2007 Vektlegging i ulike perioder 1975 1995 Avlingsøkning, effektivitet 1985 2000 Avrenning, næringsutvasking Miljø, rester av plantevernmidler 1995 2007 Kvalitet

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Viktige datoer i juni: 1. juni: Oskar fyller fem år! 3-4. juni: Eirik og Olav skal på skolebesøk på SOS 5-6. juni: Truls skal på skolebesøk til Vik Skole 10. juni: Eire,

Detaljer

Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?

Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge? Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge? Langs Nord-Norges lange kyst munner det ut mer enn 400 vassdrag som har en slik størrelse at fisk kan vandre opp i dem for å overvintre eller gyte. Etter siste

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Parallell 1: Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter

Parallell 1: Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter Parallell 1: Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter Lære å argumentere naturvitenskapelig 15.00 16.00 Prof. Stein Dankert Kolstø Stip. Idar Mestad Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Erfaringer og utfordringer med RAS i røyeoppdrett

Erfaringer og utfordringer med RAS i røyeoppdrett Erfaringer og utfordringer med RAS i røyeoppdrett Av: Sten I. Siikavuopio og Steinar Skybakmoen Seminar Sunndalsøra 27.-28. februar 2008 Røyas utbredelse 4 4 22 * 7 Konsesjoner for røye totalt 52 To i

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring?

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Ove Skilbrei TEKSET, Trondheim 3-4 Februar 2014 Adferd og spredning av rømt laks 1) Merkeforsøk 2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for å se om

Detaljer

TEMA ROMFART. 10 vi reiser i rommet

TEMA ROMFART. 10 vi reiser i rommet Det er 60 år siden menneskene skjøt ut Sputnik, den aller første satellitten. Siden den gangen har vi sendt både mennesker til månen og roboter til Mars. Men hva skal vi gjøre nå? TEKST: INGRID SPILDE

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Forsker på hestens termoreguleringsevne

Forsker på hestens termoreguleringsevne Forsker på hestens termoreguleringsevne Av Grete H.M. Jørgensen (Bioforsk Nord Tjøtta), Knut E. Bøe (NMBU) og Cecilie M. Mejdell (Veterinærinstituttet) Foto: Bioforsk Foto: Bioforsk Fryser hesten om vinteren?

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking PROMAC Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking Jorunn Skjermo, Seniorforsker SIG-Seaweed workshop Bakgrunn Makroalger (tang og

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Helse og velferd hos villfanget leppefisk. Foto Erling Svensen

Helse og velferd hos villfanget leppefisk. Foto Erling Svensen Helse og velferd hos villfanget leppefisk Foto Erling Svensen Stein Mortensen, Anne Christine Utne Palm, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Lisbeth S. Harkestad, Cecilie K. Skår, Egil Karlsbakk Havforskningsinstituttet,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer