Kommuneplanens arealdel KU av innspill Nes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel KU av innspill Nes kommune"

Transkript

1 RAPPORT Kommuneplanens arealdel KU av innspill Nes kommune NES KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING AV AREALINNSPILL DATO / REVISJON: / 00 DOKUMENTKODE: PLAN-RAP-001

2 PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 2 av 136

3 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 3 av 136

4 RAPPORT OPPDRAG Kommuneplan Nes kommune DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 EMNE Konsekvensutredning av arealinnspill TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Nes kommune OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON UTARBEIDET AV Ane Tingstad Grav ANSVARLIG ENHET 1037 Oslo Areal og utredning Konsekvensutredning av arealinnspill - endelig Konsekvensutredning av arealinnspill REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf NO MVA

5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Rullering av kommuneplanens arealdel... 7 Metodikk Skjema som er benyttet i arbeidet... 8 Kunnskapsgrunnlag og kriterier som legges til grunn miljømessige konsekvenser Forurensning Naturressurs Naturmiljø... 9 Nærmiljø og friluftsliv Kulturminner Risiko- og sårbarhet (ROS) Dagens situasjon og kriterier som legges til grunn - samfunnsmessige konsekvenser Kollektivdekning og transportbehov skolekapasitet Konsekvensutredning av de private innspillene Boliger Tomteråsen innspill nr Neskollen, innspill nr Neskollen II, innspill nr Tomteråsen, innspill nr Auli innspill nr Auli nord innspill nr Brårud, Låvegåsen innspill nr Bodding innspill nr Haga innspill nr Brårud innspill nr Fenstad, Kampå innspill nr Vormsund, Vormsundvegen innspill nr Vingersdalen, Vormsund innspill nr Årnes, Sagvegen innspill nr Fjuk innspill nr. 16 a Fjuk innspill nr. 16 b Neskollen innspill nr Haga, Myra innspill nr Haga, innspill nr Herbergåsen, Oppaker innspill nr Brårud Nord innspill nr Fuglefjellvegen innspill nr Seterstøa innspill nr Mogrendvegen, innspill nr Ålandsvegen, Fenstad innspill nr Øvre Hagaveg, Trasopp innspill nr Øvre Hagaveg, Østby innspill nr Seterstøavegen innspill nr Øvre Hagaveg innspill nr Øvre Hagaveg/Lundsbråten innspill nr Eltonvegen, Haga innspill nr Bodding, Vesttunvegen, innspill nr Bodding Næringsområde, innspill nr Torstuvegen, innspill nr Fjuk ved Nordlitunet innspill nr Næringsarealer Esval Miljøpark KF, innspill nr Esval Miljøpark KF, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 5 av 136

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Vormsund, Disen gård, innspill nr Rød, Grenimåsan, innspill nr Vormsund, Kulmoen, innspill nr Jokern, Brårud, innspill nr Tesiåsen, innspill nr Tidligere Ødegård deponi, innspill nr Fritidsbebyggelses Sagstusjøen innspill nr Flolangen innspill nr Flolangen innspill nr Annen arealbruk Skøienvegen, Brårud innspill nr Korsdalen barnehage, Auli, innspill nr Søndre Løken innspill nr Haga skytterlag innspill nr Ingeborgrud kirkegård, innspill nr Klodsbodding kapell og kirkegård, innspill nr Nes kirke, innspill nr Oppaker ved FuVo, innspill nr Konsekvensutredning av rådmannens innspill Skoler Auli, innspill nr Årnes, innspill nr Utvidelse av fremtidig areal for idrettsanlegg, innspill nr Oppaker skole, innspill nr. 103 alternativ I Oppaker skole, innspill nr. 103 alternativ II Bolig Flytting av Raumnes og Årnes idrettsanlegg, innspill nr Runni, innspill Fjellfoten, innspill Infrastruktur Krysningsspor Bodding, innspill nr Renseanlegg Fjellfoten renseanlegg, innspill nr Framtidige boligområder som ligger i kommuneplanen og som ikke er regulert Brårud, Låvegåsen, innspill nr Eikra, Bodding, innspill nr Munkerudhagen, innspill nr Stadfesting av eksisterende bruk Udnes gamle skole, innspill nr Oppaker, Nes næringspark, innspill nr Brårud, gamle skole, innspill nr Udnes Naturbarnehage, innspill nr Nes skianlegg, innspill nr Villmarkforum, innspill nr Framtidig boligområde som ligger i kommuneplanen og foreslås til næringsområde Innspill nr. 131, Kvernberget Samlede konsekvenser Oppsummering av boliginnspill Samlede virkninger næringsområder Oppsummering PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 6 av 136

7 1 Innledning 1 Innledning 1.1 Rullering av kommuneplanens arealdel Nes kommune har igangsatt arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i Kommuneplanens virkning for miljø og samfunn skal konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningsloven 4.2 første ledd (2009) og tilhørende forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Forskriftens 6 påpeker at konsekvensutredning skal gjennomføres for enkeltområder ved endret arealbruk og av planen som helhet. Oppdateringer av kommuneplankartet i henhold til regulering vedtatt mellom to rulleringer av arealdelen omfattes ikke av kravet til konsekvensutredning. I denne rapporten vurderes konsekvensene av både rådmannens og alle innsendte private arealinnspill. 1.2 Metodikk Konsekvensutredningen baserer seg på metodikken som vist i veilederen T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen (Miljøverndepartementet, 2012), og med noe tilpasning Statens Vegvesens metodikk gitt i håndbok V712. Denne rapporten omhandler kun de ikke prissatte konsekvensene for miljø og samfunn Ikke prissatte konsekvenser for miljø omfatter vurderinger av naturressurser, naturmiljø, nærmiljø- og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og landskap. For samfunn omfatter det befolkningsutvikling, kollektivtilgang, forhold til framtidig arealstrategi og barn- og unges oppvekstvilkår. Konsekvensene er vurdert ved å foreta en forenklet vurdering av verdi og omfang. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt er område eller miljø er og med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Inndelingen i farger illustrerer konsekvensnivået hvor grønt er liten, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ verdi og rødt er stor/svært stor negativ konsekvens. Alle områdene presenteres i et eget skjema som viser oversiktskart, planavgrensningen med ortofoto, nøkkeltall og selve konsekvensutredningen hvor de ulike tema vurderes. Tilslutt gir man en samlet vurdering av området og kommer med en anbefaling av hvorvidt området anbefales. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Fargekoder for konsekvensvurdering: Stor/svært stor negativ konskvens Middels eller usikker negativ konsekvens Liten negativ, ingen el positiv konsekvens Alle områdene presenteres i et eget skjema som viser oversiktskart, planavgrensningen med ortofoto, nøkkeltall og selve konsekvensutredningen hvor de ulike tema vurderes. Tilslutt gis en samlet vurdering av området og en anbefaling av hvorvidt området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel. Konsekvensutredningen forholder seg til kjente registreringer, faglig skjønn og kommunens lokalkunnskap PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 7 av 136

8 1 Innledning 1.3 Skjema som er benyttet i arbeidet Tema Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Sikring av jordressurser (jordvern) Naturmangfold Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv, folkehelse kunnskapsgrunnlag for vurdering av konsekvens (under arbeid) Oversikt over eiendommer med forurenset grunn. Ev. problemer knyttet til vannkvalitet vurderes ut fra arealbruk og resipienter Klimagassutslipp som følge av økt bilbruk tas under transport Overordnet vurdering for naboer. Kart med støysoner og avvikssoner. (Det anbefales å lage bestemmelser om støy til kommuneplanens arealdel 1 ) Temakart jordressurser Egen reguleringsplan for Årnes Temakart naturmangfold, arter Fylkeskommunal grøntstruktur Grøntstruktur Romerike. Friluftskart, O-kart, turkart fra Akershus.no, turkartet over Nes kommune. Nærhet til gang-, sykkelveier, rekreasjonsområder Temakart kulturminner og kulturmiljø Nes kommune bidrar med relevant informasjon. Akershusmuseet oversikt over lokale kulturminner. Tema Transportbehov og kollektivdekning Befolkningsutvikling og tjenestebehov Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Forhold til strategi for fremtidig arealbruk Kunnskapsgrunnlag for vurdering av konsekvens (under arbeid) Kollektivtilbud, sannsynlighet for økt bilbruk Oversikt over eksisterende og fremtidig kapasitet på VA- nett og veinett i kommunen Ressurspersoner i Nes kommune og Årnes vannverk Prognoser for vekst for kommunen sett opp mot kapasitet på barneskolene i nærheten Temakart for kvikkleire og flom Overordnet ROS-analyse (hvis tilgjengelig) Vurderinger er gjort med utgangspunkt i avgrensning fra flommen i 1995 og foreløpig beregnede tverrsnitt (flomhøyder) fra pågående flomsonekartlegging I hvilken grad er innspillet i tråd med utviklingen beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel og i langsiktig arealstrategi for Nes (se Planbeskrivelsen kap. 3) Innspillets innvirkning på barns nærmiljø; ute- lekearealer, trafikksikkerhet Nærhet til sammenhengende gang- og sykkelvei 1 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442): PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 8 av 136

9 1 Innledning 1.4 Kunnskapsgrunnlag og kriterier som legges til grunn miljømessige konsekvenser Forurensning Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Vurderinger er basert på Miljødirektoratets register over eiendommer med forurenset grunn og opplysninger på miljostatus.no om vannkvalitet og støy Ny bruk av områder med forurenset grunn kan kreve kostbare oppryddingstiltak. Betydning for foreslått bruk vurderes. Kjente støy- og forurensningskilder: sonekartlegging i Nes kommune Miljostatus.no I de områdene hvor arealinnspillet kommer inn i rød støysone vurderes dette som en negativ konsekvens. Dersom områdene ligger innenfor gul støysone vurderes konsekvensen til middels innenfor tettsteder og rød i spredt bebygde områder. Områder nærmere enn 100 m fra E16 og 50 m fra andre riks- og fylkesveier vurderes som rød sone Naturressurs Temakart basert på kjente registreringer: NVE (http://gis3.nve.no/kartkatalog/) Drikkevannskilde Norges geologiske undersøkelse, Sand/grus uttak Mineralressurs område Mineralressurs lokalitet Grus/pukk råstoff Pukk/uttak Råstoff prøvepunkt Fjellbrønn Kilde løsmasse Sand/grus område/registrering Pukkområde Norsk institutt for skog og landskap AR5 Markslag, FKB Lastet ned fra Norge Digitalt FKB Dyrkbar jord, oversendt fra skog og landskap Utredningen beskriver virkninger for landbruket. Fulldyrket jord og dyrkbar jord er en ikke-fornybar ressurs som må sikres iht. nasjonale mål for jordvern for å sikre nasjonal matproduksjon. Når det gjelder formål som allerede ligger inne i kommuneplanens arealdel og hvor arealet ligger på fulldyrka eller dyrkbar jord, så tas det ikke ny vurdering med tanke på jordvern Naturmiljø Temakart basert på kjente registreringer: Miljødirektoratets Naturbase: PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 9 av 136

10 1 Innledning Artsforekomster Naturvernområde Viktige naturtyper Artsdatabanken: Rødlistearter (status) Akershus Fylkeskommune (Grønnstruktur Romerike 2002) Biologisk mangfold (oversendt per epost) NVE: Verneplan for vassdrag (http://gis3.nve.no/kartkatalog/) Verna vassdrag Miljødirektoratet, inngrepsfri naturområde: https://download.geonorge.no/skdl2/nl2prot/ngisnl2: DN INON 2008 Temaet beskriver konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter. Det ble i 2003 utført en kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nes kommune (Siste Sjanse 2003). Det har blitt gjennomført miljøregistreringer i skogen i Nes på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Viken Skog BA og Nes kommune (Siste Sjanse). Registreringene ble utført i to omganger, Nes øst for Glomma i 2001 og Nes vest for Glomma i Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø, grøntstruktur, friluftsliv og folkehelse Temakart basert på Miljødirektoratets Naturbase: Sikret friluftslivsområde Fylkesmannen i Akershus: Oversendt per epost Verdifulle friluftsområder Regional grønnstruktur Den Norske Turistforening, lastet ned fra Norge Digitalt: Turstier Akershus Fylkeskommune, oversendt per epost (Grønnstruktur Romerike 2002) Friområder Romerike I følge ny folkehelselov skal utfordringene knyttet til innbyggernes helse utgjøre en del av grunnlaget for arbeidet med kommunens planstrategi. Nes kommune omhandler folkehelse som eget tema både i planprogram og i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseperspektivet ivaretas i hovedsak gjennom strategiene under satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, og er ikke definert som et eget mål. Folkehelsebegrepet må forstås ganske bredt og inkluderer sentrale verdier som livskvalitet og trivsel, som alle skal bidra til at vi får en frisk og mestrende befolkning. I veilederen fra Miljødepartementet som vi legger til grunn for konsekvensutredningen faller dette inn under tema nærmiljø, og behandles derfor ikke som eget tema under samfunnsmessige konsekvenser. Innenfor de områdene hvor arealinnspillene berører viktige friluftsområder vurderes konsekvensen å være middels til usikker negativ konsekvens hvor det må sees på avbøtende tiltak Kulturminner Temakart basert på kjente registreringer: Miljødirektoratets Naturbase: PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 10 av 136

11 1 Innledning e. Helhetlig kulturlandskap Akershus Fylkeskommune, oversendt per epost (Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus ) Kulturmiljøer og kulturlandskap (av lokal, regional og nasjonal verdi) Fredete bygninger, anlegg og områder Fredete og listeførte kirker Statens kulturhistoriske eiendommer og landvernplaner Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden. https://askeladden.ra.no/askeladden/: Fredete bygninger SEFRAK-bygninger Kulturminnepunkt Arkeologiske kulturminne Temakartene baseres på kjente registreringer fra Askeladden. I de områdene hvor det ligger automatisk fredede kulturminner vurderes dette til å være en negativ konsekvens Risiko- og sårbarhet (ROS) Fylkesmannen i Akershus: Verdidatasett beredskap NVE (http://gis3.nve.no/kartkatalog/) : Steinsprang og snøskred aktsomhetsområde Kvikkleire Flomsone 200 år NVE (oversendt per epost): Skreddatapunkt Tverrprofiler for flomberegninger foreløpige beregninger *) *NVEs flomsonekartlegging for Nes var under utarbeiding da utredningen ble skrevet. Denne rapporten benyttet foreløpige beregninger av tverrsnitt for flom for Vorma og Glomma tilsendt fra NVE. Disse beregningene kan av avvike fra de endelige flomsoner laget av NVE. For tema risiko- og sårbarhet vurderes kartlagte områder for kvikkleire og flom. Dersom arealinnspillet kommer innenfor et område med kvikkleire med høy risiko for ras vurderes dette til å være en negativ konsekvens. Dersom området ligger innenfor et område med moderat risiko vurderes dette til å være en middels til usikker negativ konsekvens. Det er ikke utarbeidet noe eget flomsonekart for Glomma og Vorma i Nes kommune, men det er satt en kotehøyde for 200-årsflom (denne er noe usikker, men ligger uansett ikke langt unna det som et framtidig flomsonekart vil kunne vise). Dersom arealinnspillene kommer innenfor denne koten vurderes konsekvensen å være negativ PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 11 av 136

12 1 Innledning 1.5 Dagens situasjon og kriterier som legges til grunn - samfunnsmessige konsekvenser Kollektivdekning og transportbehov Dagens situasjon Prognosene viser at folketallet til Oslo og Akershus vil øke med personer de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med pr år. Spørsmålet blir hvor disse menneskene skal bo, arbeide og hvordan de skal reise. For å håndtere denne veksten og for å nå klimamålene må hoveddelen av veksten i Oslo og Akershus konsentreres til noen prioriterte vekstområder der kollektivtransport kan bli et naturlig førstevalg, og der innbyggerne kan gå og sykle til daglige gjøremål. Jernbanen er det viktigste strukturerende elementet for ny bolig- og næringsvekst i regionen. I kommuneplanens samfunnsdel for Nes står det at nye utbyggingsprosjekter hovedsakelig skal lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt med offentlige tjenester og servicefunksjoner, slik at innbyggerne får bedre muligheter til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål. I konsekvensutredningen ser vi sammenhengen mellom transportbehov og kollektivdekning; på hvilken konsekvens et innspill har på transportbehov, og om økt transportbehov kan tenkes å løses ved hjelp av kollektivtransport. Vi baserer oss på rutetabeller fra Ruter og NSB for å vurdere kollektivdekningen. På alle steder i Nes hvor det har kommet inn innspill eksisterer det et eller annet kollektivtilbud som gjør det mulig å pendle i forbindelse med jobbreiser til Oslo og/eller Jessheim/Gardermoen næringspark/osl morgen og ettermiddag. Avgangene har minimum en times frekvens i løpet av dagen, og gir tilgang til handels- og servicefunksjoner. Kriterier for konsekvensvurdering - boliginnspill Innspill på steder med god kollektivdekning (buss og tog) får grønn på «Kollektivdekning og transportbehov» Innspill på steder med middels kollektivdekning: Buss med mindre enn halvtimes frekvens gul på «Kollektivdekning og transportbehov» Kriterier for konsekvensvurdering Øvrige innspill Øvrige innspill som medfører økt bilbruk får gul på «Kollektivdekning og transportbehov». Lager- og logistikkvirksomhet får grønt hvis det er god og trafikksikker tilknytning til E16. Kommunalteknisk avdeling i Nes kommune har stått for konsekvensutredning av de kommunale vann- og avløpstjenestene. I Nes er det også et kommunalt vannverk som leverer vann til store deler av innbyggerne. Årnes Vannverk har selv stått for konsekvensutredning av vannforsyning i sine områder. Ved konsekvensutredning for kommunalt vann og avløp er det lagt til grunn tilgjengelighet av tjenester, dette vil i hovedsak si avstand til kommunalt anlegg og kapasiteten på dette. Rødt betyr at den økonomiske konsekvensen er stor, hvis noen av disse områdene vedtas utbygd bør det vurderes å legge kostnader for oppgradering av VA-ledninger over på utbygger PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 12 av 136

13 1 Innledning skolekapasitet Dagen situasjon For vurdering av konsekvenser for tjenestebehov har vi begrenset oss til å se på skolekapasitet i kommunen. Kriterier for konsekvensvurdering Under temaet befolkningsutvikling og tjenestebehov ser vi på skolekapasiteten på skolen som ligger i nærheten av området for det enkelte boliginnspill. Boliginnspill som ligger der hvor det ligger an til lite kapasitet på barneskolen i nærheten får middels negativ konsekvens, altså oransje befolkningsutvikling og tjenestebehov. Det er naturlig at de fleste boliginnspillene får middels negativ konsekvens (gul) på dette temaet, da det ikke er utarbeidet skolestruktur som skuer frem til At et innspill får middels negativ konsekvens på dette temaet vil ikke være utslagsgivende for om innspillet anbefales eller ikke, men gir en pekepinn på utfordring knyttet til skoleplasser Boliginnspill Boliginnspill vurderes i forhold til mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi for Nes kommune, slik som beskrevet i planbeskrivelsen kap. 3. I arbeidet har vi videre basert oss på statistikk fra SSB, gjeldende arealdel, beregninger for boligbehov og boligmarkedsundersøkelse utført av Prognosesenteret høsten Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi, og antallet boliger som allerede ligger inne i eksisterende arealplan gjør at det er et fåtall av boliginnspill som anbefales gjennomført. Kriterier for konsekvensvurdering Boliginnspill i Årnes-området prioriteres høyest Moderat vekst i kommunens øvrig tettsteder. Nye boligområder er vurdert ut i fra følgende kriterier: - Kollektivdekning - Tilknytning til eksisterende boligområder - Nærhet til eksisterende servicetilbud - Vern av dyrket- og dyrkbar jord - Skolekapasitet - Eksisterende tomtereserver Næring Nes kommune er landets største kornkommune. Dette er et viktig fortrinn som skal videreutvikles. Landbruksbasert næringsutvikling, både ivaretakelse av eksisterende jordbruk, men også videreutvikling av landbruksrelatert næring vektlegges i konsekvensutredningen. Det foreligger ingen vedtatt næringsplan, men vi legger til grunn kommunens ønske om at eksisterende næringsområde på Herbergåsen og utvalgte arealer langs ny E16 skal videreutvikles og utnyttes til næringsformål. Kriterier for konsekvensvurdering PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 13 av 136

14 1 Innledning Handel og servicevirksomheter med stort kundebesøk og høy tetthet av arbeidsplasser (kontorbedrifter, offentlig forvaltning, kundeintensiv handel og service) skal fortrinnsvis lokaliseres til Årnes. Virksomheter med stort arealbehov og stor transportaktivitet, som produksjonsbedrifter, gods- og logistikkvirksomhet samt handel med plasskrevende varer, lokaliseres utenfor tettbebyggelsen Videreutvikle og utnytte eksisterende næringsområde på Herbergåsen og utvalgte arealer langs ny E16 til næringsformål. Esval Miljøpark KF videreutvikles i henhold til samfunnsdelens strategier Områder for masseuttak og deponi skal reguleres særskilt gjennom bestemmelser er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel. I konsekvensutredningen har vi vektlagt utgangspunktet om at barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer. Dette er til dels overlappende med temaet nærmiljø og friluftsliv, men vektlegges spesielt med utgangspunkt i barn og unges behov og behandles derfor som eget tema i den videre konsekvensutredningen. Kriterier for konsekvensvurdering Tilgang på leke-oppholdsarealer Trafikksikkerhet og trygg skolevei PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 14 av 136

15 2 Konsekvensutredning av de private innspillene 2 Konsekvensutredning av de private innspillene 2.1 Boliger Tomteråsen innspill nr. 1 Gnr/bnr: 220/10, 220/11 og 220/12 Navn: Tomteråsen Innspill nr: 1 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg bolig Arealstørrelse: 298 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Mellem, Thoresen og Stenberg Beskrivelse: Området ligger øst for fv. 477 og nord for boligområdet på Tomteråsen. I nord grenser området mot et næringsområde på Herremyra som tar ut torv til plantejord. Denne driften er i ferd med å avvikles. Tema Konsekvens (Verdi) Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Forklaring/begrunnelse Ingen registrerte forekomster Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 64 dekar dyrkbar jord og 14,7 dekar fulldyrka jord. Det forutsettes at avgrensingen justeres slik at fulldyrket jord unngås. Den dyrkbare jorden ligger inneklemt og er mindre aktuell å dyrke opp. Skog med høy/middels bonitet. Grenser til et område som er registrert som en viktig naturtype - intakte høgmyrer som er vurdert som svært viktig. Denne PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 15 av 136

16 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene registreringen tillegges imidlertid mindre verdi fordi myra er i drift til torvuttak. Den intakte delen av myra i øst berøres ikke direkte. Den nordligste delen av området er i artskartet vurdert som et viktig område for rådyr. Område har lokal verdi. Området vil kunne utformes med trafikksikre løsninger og grønne fellesområder. Lek i naturområder bør kunne ivaretas. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (bussforbindelse til Oslo/Jessheim/Gardermoen), men veier ikke opp for økt bilbruk Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og oppgradering av pumpeledning Begrenset kapasitet på Neskollen skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde på Tomteråsen. Deler av planområdet berører dyrkbar jord. Den fulldyrkede jorden forutsettes unngått. Den nordligste delen av området ligger innenfor et område som er vurdert som et lokalt viktig område for rådyr. Moderat utvikling på Tomteråsen er i tråd med langsiktig arealstrategi. Imidlertid har det kommet inn flere innspill enn det det er rom for med en tomtereserve på 50 prosent, og det er Ikke behov for å legge området inn som bolig i planforslaget i denne omgang. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 16 av 136

17 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Neskollen, innspill nr. 2 Gnr/bnr: 220/26 Navn: Neskollen Innspill nr: 2 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: bolig Arealstørrelse: 56 dekar Boenheter: 50 Forslagsstiller: Neskollen Invest AS Beskrivelse: Området ligger på sørsiden av Neskollen. Ønsker å legge til rette for mer utbygging av Neskollen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, Ingen registrerte forekomster jord og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Ikke dyrkbar mark 40 dekar skog med middels bonitet og 16 dekar uproduktiv skog Ingen registrerte naturmiljøverdier Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder. Det går en sti inn i området. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (bussforbindelse til Oslo/Jessheim/Gardermoen), men veier ikke opp for økt bilbruk Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 17 av 136

18 2 Konsekvensutredning av de private innspillene oppgradering av pumpeledning Begrenset kapasitet på Neskollen skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Det er ingen negative konsekvenser for miljøtemaene. Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og kanskje oppgradering av 2 km overføringsledning. Det foreslåtte området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde på Neskollen. Utbyggingen er tråd med langsiktig arealstrategi. Imidlertid har det kommet inn flere innspill enn det det er rom for med en tomtereserver på 50 prosent, og det er Ikke behov for å legge området inn som bolig i planforslaget i denne omgang. Anbefales ikke lagt inn Neskollen II, innspill nr. 3 Gnr/bnr: 220/13 Navn: Neskollen Innspill nr: 3 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 56 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Anners Nygårdsmoen Beskrivelse: Ønsker å legge til rette for mer utbygging av boligområdet på Neskollen PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 18 av 136

19 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Tema Konsekven Forklaring/begrunnelse s Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, Ingen registrerte forekomster jord og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) I hovedsak skog med middels/lav bonitet og 9,8 dekar fulldyra mark og 1,9 dekar dyrkbar jord. Deler av området grenser til et større sammenhengende jorde i øst. Ingen registrerte naturmiljøverdier Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder. Det går en sti inn i området. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (bussforbindelse til Oslo/Jessheim/Gardermoen), men veier ikke opp for økt bilbruk Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og oppgradering av pumpeledning begrenset kapasitet på Neskollen skole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Neskollen er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. I nærheten av eksisterende servicetilbud. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Det er negative konsekvenser for jordressurser. Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og mulig oppgradering av 2 km overføringsledning. Det foreslåtte området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde på Neskollen. Utbyggingen er tråd med langsiktig arealstrategi. Imidlertid har det kommet inn flere innspill enn det det er rom for med en tomtereserve på 50 prosent, og det er Ikke behov for å legge området inn som bolig i planforslaget i denne omgang. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 19 av 136

20 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Tomteråsen, innspill nr. 5 Gnr/bnr: 220/9 Navn: Tomteråsen Innspill nr: 5 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: olig Arealstørrelse: 30 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Aslaug Svarteberg Beskrivelse: Området ligger vest for boligområdet på Tomteråsen. Ønsker at området reguleres fra LNFformål til boligformål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, Ingen registrerte forekomster jord og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) I hovedsak skog med høy/middels bonitet. 0,7 dekar fulldyrka jord. Dersom plangrensen endres noe unngår man å beslaglegge dyrket mark. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Området vil kunne utformes med trafikksikre løsninger og grønne fellesområder. Lek i naturområder bør kunne ivaretas. Ingen registrerte kulturminner Tema Transportbehov, kollektivdekning Konsekven s Forklaring Kollektivdekning (bussforbindelse til Oslo/Jessheim/Gardermoen), men veier ikke opp PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 20 av 136

21 2 Konsekvensutredning av de private innspillene for økt bilbruk Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og oppgradering av pumpeledning Begrenset kapasitet på Neskollen skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde på Tomteråsen. Deler av planområdet berører dyrkbar jord. Moderat utvikling på Tomteråsen er i tråd med langsiktig arealstrategi. Imidlertid har det kommet inn flere innspill enn det det er rom for med en tomtereserve på 50 prosent, og det er Ikke behov for å legge området inn som bolig i planforslaget i denne omgang. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 21 av 136

22 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Auli innspill nr. 6 Gnr/bnr: 198/6 Navn: Auli Innspill nr: 6 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg bolig Arealstørrelse: 24 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Ella Jensen og Per Øivind Jensen Beskrivelse: Området ligger mellom Glomma og Borgenvegen/Aulivegen. Ønsker at området reguleres fra LNF-formål til boligformål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Liten del av området ligger innenfor gul sone i støysonekartet, og området ligger innenfor byggegrensen til veien. Området grenser mot Aulivegen og jernbanen som begge genererer noe trafikkstøy. Området består av skog. Ingen dyrket mark. Området ligger innenfor fylkesmannens temakart for biologisk mangfold, nærhet til Glomma, men anses likevel å ha begrenset verdi for biologisk mangfold. Over halvparten av arealet ligger innenfor Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder område avsatt som verdifulle friluftsområde, men begrenset verdi grunnet at området ligger mellom vei og jernbane. Nærhet til rekreasjonsområder, men beslaglegger også verdifulle friluftsområder PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 22 av 136

23 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivtilbud (buss og tog) Svært begrenset kapasitet på pumpeledning til renseanlegg, må ses i sammenheng med annen utbygging på Auli God kapasitet på Auli barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Vil bli liggende i tilknytning til nytt boligområde på Auli. Utbyggingen er tråd med langsiktig arealstrategi, og det er ingen miljømessige konsekvenser som gjør utbyggingsformålet uegnet. Vil bli liggende i tilknytning til eksisterende boligområde på Auli. Ledningsnett mot Fjellfoten RA må oppgraderes. Anbefales lagt inn Auli nord innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 23 av 136

24 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 201/1 Navn: Auli nord Innspill nr: 7 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg bolig Arealstørrelse: 116 dekar Boenheter: ca Forslagsstiller: Fauna Eiendom As på vegne av Yngvar Wennevold Beskrivelse: Tilrettelegge for utbygging av Aulifeltet i østlig retning. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) I hovedsak skog, dyrkbar jord, 2,8 dekar. Dersom plangrensen justeres kan beslaget unngås. Ingen registrerte naturmiljøverdier Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Landskap Nærhet til rekreasjonsområder. Ingen registrerte kulturminner Noe kupert terreng Transportbehov, kollektivdekning Kollektivtilbud (buss og tog) Svært begrenset kapasitet på pumpeledning til renseanlegg, må ses i sammenheng med annen utbygging på Auli God kapasitet på Auli barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Utbyggingen er tråd med langsiktig arealstrategi, og det er ingen miljømessige konsekvenser som gjør utbyggingsformålet uegnet. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde på Auli. Ledningsnett mot Fjellfoten RA må oppgraderes. Anbefales lagt ut PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 24 av 136

25 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Brårud, Låvegåsen innspill nr. 8 Gnr/bnr: 30/1, 30/4 og 28/2 Navn: Brårud, Låvegåsen Innspill nr: 8 Dagens formål: Framtidig byggeområde - bolig Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 375 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Jan Sundby, Martin Finstad, Paal Mogens Furuseth Beskrivelse: Ønsker å opprettholde boligområde på Låvegåsen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Området er registrert med 21,5 dekar dyrkbar jord. Dette ligger imidlertid ikke i sammenheng med annen dyrka jord, men midt inne i skogen og i tilknytning til boligområdet. Ingen registrerte naturmiljøverdier Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Liten sti inn i området fra vest og fra sør, kan ivaretas. Nærhet til rekreasjonsområder Ingen registrerte kulturminner Tema Konsekvens PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 25 av 136

26 Transportbehov, kollektivdekning 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Kollektivtilbud (buss), men veier ikke opp for økt bilbruk Overvannsproblemer og begrenset kapasitet på trykkledning spillvann Hol - Vormsund Ikke kapasitet på Fenstad barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi for kommunen. Det er ikke kapasitet på Fenstad skole. Se innspill nr. 107, der det legges et mindre område med mulighet for ca. 10 boenheter i tilknytning til boligfeltet Brårud sør. Anbefalt tatt ut som boligområde og tilbakeført til LNF-område Bodding innspill nr. 9 Gnr/bnr: 179/18 Navn: Bodding Innspill nr: 9 Dagens formål: Framtidig byggeområde - bolig Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 6 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Gunn Bodding, Britt-Mona Bodding og Morten Bodding Beskrivelse: Ønsker at arealet opprettholdes som PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 26 av 136

27 2 Konsekvensutredning av de private innspillene boligformål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Store deler av området ligger innenfor gul sone i støysonekartet. Grenser til fv dekar fulldyrka jord, ligger i tilknytning til sammenhengende fulldyrka jord. Ingen registrerte naturmiljøverdier Ingen registreringer. Nærhet til Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder rekreasjonsområder. Ligger innenfor et område satt av til kulturmiljø lokal verdi Transportbehov, kollektivdekning Jernbaneverket har redusert antall togavganger fra stasjonen ved Bodding. Ingen negativ konsekvens God kapasitet på Fjellfoten skole Ingen registeringer Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Gode oppvekstsvilkår må sikres i planarbeidet Ikke i tråd med langsiktig arealstrategi, og færre togavganger fra stasjonen gjør at området ikke egner seg for boligutvikling. Arealet ligger som fulldyrka jord og i sammenheng med arealer som er fulldyrket. Må sees i sammenheng med innspill nr Anbefalt tatt ut som boligområde og tilbakeført til LNF-område PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 27 av 136

28 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Haga innspill nr. 10 Gnr/bnr: 195/45, 46 Navn: Haga Innspill nr: 10 Dagens formål: Framtidig boligformål Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: 12 dekar Boenheter: 25 (jfr dagens kommuneplan) Forslagsstiller: Haga Idrettsforening Beskrivelse: Området ligger øst for Haga samfunnshus ved fv Ønsker at arealet opprettholdes som boligformål Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Innmarksbeite 3,7 daa, grenser til et større areal med innmarksbeite. Grenser til og berører en liten del av svært viktig naturbeitemark. Omtrent halvparten av arealet ligger Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder innenfor område avsatt til verdifulle friluftsområder. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag Området er i dag bebygd med samfunnshus og markert som idrettsplass i kart. Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 28 av 136

29 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Transportbehov, kollektivdekning Kollektivtilbud (buss og tog) Ingen negativ konsekvens Framtun barneskole fusjoneres inn i ny Auli skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Det er tilstrekkelig tomtereserve på Haga. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Utbyggingen er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi, og det er middels negativ miljømessige konsekvenser knyttet til utbyggingsformålet. Området ligger inne i dagens kommuneplan. Anbefaler at område tilbakeføres til LNF-område. Det er tilstrekkelig tomtereserve på Haga. Ikke anbefalt oppretholdt som boligformål. Tilbakeføres til LNF-område Brårud innspill nr. 11 Brårud Gnr/bnr: 30/19 Navn: Brårud Innspill nr: 11 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 52 dekar Boenheter: 30 Forslagsstiller: Hege A. Kjensli Mikkelsen Beskrivelse: Området ligger på Brårud nord for fv. 179 Svanfossvegen PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 29 av 136

30 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 40 dekar, dyrkbar jord 1,2 dekar og innmarksbeite 1,3 dekar. Området ligger delvis omgitt av boliger. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Ikke kapasitet på OV-nettet. Ikke kapasitet på Fenstad skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Utbygging har negativ konsekvens for naturressurs og er ikke med nasjonalt jordvern. Utbygging ikke i tråd med langsiktig arealstrategi. Anbefaler ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 30 av 136

31 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Fenstad, Kampå innspill nr. 12 Gnr/bnr: 18/96 og 14/68 Navn: Fenstad, Kampå Innspill nr: 12 Dagens formål: Friområde Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: 25 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Fenstad Fotballklubb Beskrivelse: Området ligger på Fenstad vest for fv Omdisponering av idrettsområde til boligformål. Nytt idrettsområde foreslås lagt i tilknytning til Fenstad skole. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Byggegrense på 30 m fra senterlinja. Ingen registreringer Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nytt idrettsanlegg er foreslått lagt i tilknytning til Fenstad skole. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Ingen negativ konsekvens Ikke kapasitet på Fenstad skole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 31 av 136

32 2 Konsekvensutredning av de private innspillene langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde Det er regulerte tomtereserver på Fenstad og ytterligere vekst er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi. Flytting av idrettsanlegget bør vurderes i sammenheng med fremtidig skolestruktur. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 32 av 136

33 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Vormsund, Vormsundvegen innspill nr. 13 Gnr/bnr: 60/16 Navn: Vormsundvegen, Vormsund Innspill nr: 13 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 19 dekar Boenheter: boenheter Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS Beskrivelse: Området ligger på Vormsund, sør for dagens E16. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Området lengst i nordøst ligger innenfor gul sone (støysonekart) E16 flyttes slik at støy fra E16 reduseres, men det vil fortsatt være noe støy fra fv Fulldyrka jord 15,3 dekar, men ser ut til å være noe kupert, trolig mindre egnet til åkervekseter. Grenser til fulldyrka mark. Ingen registreringer Mindre del av området mot nord ligger Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder innenfor område avsatt til verdifulle friluftsområder. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 33 av 136

34 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Utbygger må selv bekoste veikryssing Begrenset kapasitet på Neskollen skole Området ligger innenfor et område med høy beredskapsgrad ift. Kvikkleire. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Området ligger i tilknytning med større jordbruksareal. Området ligger innenfor et område med høy beredskap for kvikkleireskred. Anbefaler ikke at forslaget går videre Vingersdalen, Vormsund innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 34 av 136

35 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 84/1 Navn: Vingersdalen, Vormsund Innspill nr: 14 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 18 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Per Ødegaard på vegne av Inger Marie Sørum og Per Ødegaard Beskrivelse: Området ligger ved Nes kirke nord for E16 og Glomma. Ønsker LNF-område satt av til boligområde. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) En liten del av området i sør grenser mot E16 og ligger innenfor gul sone (støysonekart). E16 flyttes slik at støy reduseres. Dyrkbar jord 16, 9 dekar. Området ligger noe inneklemt mellom Nes kirke og boligene. Området består av ravinedaler som kan forventes å ha verdi for biologisk mangfold Nærmiljø, grøntstruktur og friluftslivn (herunder En liten del av området mot vest er avsatt som verdifulle friluftsområder. Gjennom området renner en bekk som må hensyntas. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Ingen negativ konsekvens Begrenset kapasitet på Neskollen barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Området ligger på dyrkbar jord, og består av ravinedaler. Områdets kupering og nærhet til vassdrag gjør det mindre egnet som boligområde, og det er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 35 av 136

36 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Anbefaler ikke Årnes, Sagvegen innspill nr. 15 Gnr/bnr: 167/12 og 26 Navn: Sagvegen, Årnes Innspill nr: 15 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 7 dekar Boenheter: Mona N. Bergersen og Svein Bergersen Forslagsstiller: Mona N. Bergersen og Svein Bergersen Beskrivelse: Området ligger på Årnes øst for fv Ønsker LNF-område satt av til boligområde. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord, 6,6 dekar. Ligger delvis omgitt av boliger. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag Ingen registreringer Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 36 av 136

37 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Transportbehov, kollektivdekning God kollektivdekning; buss og tog Ingen negativ konsekvens God kapasitet på Årnes barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde Utbyggingsformålet gir negativ konsekvens for jordbruk. Fortetting og vekst i knutepunktet Årnes vurderes som viktigere enn jordvern. Øvrig overveiende positive konsekvenser for langsiktig arealstrategi. Anbefales lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 37 av 136

38 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Fjuk innspill nr. 16 a Gnr/bnr: 169/36 m. fl. Navn: Fjuk Innspill nr: 16 a Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca. 15 dekar Boenheter: 30 Forslagsstiller: Arne-Erik Nilsen Beskrivelse: Området ligger på Fjuk, øst for fv. 478 Øvre Hagaveg. Ønsker å endre LNF-område til boligområde. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 15, 6 dekar fulldyrka jord og 0,2 dekar innmarksbeite. Liggerdelvis omgitt av boliger. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Gang og sykkelvei til Årnes. Ingen registrerte kulturminner. To registrerte SEFRAK-bygg. Transportbehov, kollektivdekning Gang og sykkelvei til tog og buss i Årnes (2 km). Ingen negativ konsekvens. God kapasitet på Årnes barneskole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 38 av 136

39 2 Konsekvensutredning av de private innspillene I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Forslaget får negative konsekvenser for jordbruk, men fortetting i Årnes veier tyngre enn jordvern. Anbefales lagt inn Fjuk innspill nr. 16 b Gnr/bnr: 169/36 m. fl. Navn: Fjuk Innspill nr: 16 b Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 31 dekar Boenheter: 10 Forslagsstiller: Arne - Erik Nilsen Beskrivelse: Området ligger på Fjuk, øst for fv. 478 Øvre Hagaveg. Ønsker å endre LNF-område til boligområde. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Ikke i tråd med nasjonale mål om jordvern, fulldyrka jord, 12, 9 dekar og 1,2 dekar PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 39 av 136

40 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene dyrkbar jord. Et relativt lite areal driftsmessig. Jordet er planert over en ravine, bør trolig deles. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Gang og sykkelvei til Årnes Ingen registrerte kulturminner. To registrerte SEFRAK-bygg. Transportbehov, kollektivdekning Gang og sykkelvei til tog og buss i Årnes (2 km). Ingen negativ konsekvens. God kapasitet på Årnes skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksistensene boligområde. Forslaget får negative konsekvenser for jordbruk, men fortetting i Årnes veier tyngre enn jordvern. Anbefales lagt inn Neskollen innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 40 av 136

41 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 60/4, 79/16, 79/6 Navn: Neskollen Innspill nr: 17 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig, næring/handel og service Arealstørrelse: 79 dekar Boenheter: 3-5 boenheter pr. dekar Forslagsstiller: Ovida AS ved Anne K. B. Haugen, Knut Paulsen Beskrivelse: Området ligger ved Neskollen sør for E16. Ønskelig å endre LNF-formål ti boligformål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Området lengst mot nord grenser til E16 og ligger innenfor gul sone (støysonekart) Det er registrert 51, 8 dekar fulldyrka jord og 27, 2 dekar dyrkbar jord. Området er delt opp med en bekk som går i østvestretning. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Vil kreve bygging av ny pumpestasjon og oppgradering av pumpeledning Begrenset kapasitet på Neskollen Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Vern av dyrka mark utenfor Årnes. Ligger i tilknytning til eksistensene boligområde Utbyggingsformålet er i tråd med langsiktig arealstrategi som åpner for moderat vekst på Neskollen, men de negative konsekvensene for jordbruk sammen med tilstrekkelige arealer andre steder på Neskollen gjør at dette området ikke anbefales reservert for boligformål PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 41 av 136

42 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Anbefales ikke Haga, Myra innspill nr. 18 Gnr/bnr:195/68 Navn: Haga Myra Innspill nr: 18 Dagens formål: LNF-område og friområde Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 8 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Bjørn Aulie og Kari Kværnes Beskrivelse: Området ligger øst for fv. 175 og nord for fv. 478 Øvre Hagaveg. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Området består av dyrkbar jord 7,2. Arealet ligger inneklemt mellom spredtbygd boligbebyggelse. Skog middels bonitet. Artsforekomst rådyr, ligger i utkanten av området Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 42 av 136

43 Transportbehov, kollektivdekning 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Kollektivdekning (buss og tog) Svært begrenset kapasitet på pumpeledning til renseanlegg, må ses i sammenheng med annen utbygging på Auli Framtun barneskole fusjoneres inn i ny Auli skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Vern av dyrka mark utenfor Årnes Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Ikke i tråd med samfunnsdelen og langsiktig arealstrategi. Ligger på dyrkbar jord. Tilstrekkelig med tomtereserve på Haga. Anbefaler ikke at forslaget legges inn Haga, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 43 av 136

44 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr:195/19 Navn: Haga Innspill nr: 19 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 6 dekar Boenheter: 5 eneboliger Forslagsstiller: Trine Hauger og Per Gunnar Opheim Beskrivelse: Området ligger vest for fv Ønsker å endre fra LNF-formål til bolig-formål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 5, 5 dekar. Del av et større jorde med fylldyrket mark. Ingen registreringer Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Gang og sykkelvei til Årnes Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss og tog) Svært begrenset kapasitet på pumpeledning til renseanlegg, må ses i sammenheng med annen utbygging på Auli Framtun barneskole fusjoneres inn i ny Auli skole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Vern av dyrka mark utenfor Årnes Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Ikke i tråd med samfunnsdelen og langsiktig arealstrategi. Ligger på dyrka jord. Tilstrekkelig med tomtereserve på Haga. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 44 av 136

45 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Herbergåsen, Oppaker innspill nr. 20 Gnr/bnr: 140/1 Navn: Herbergåsen, Oppaker Innspill nr: 20 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 611 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Per Gunnar Røed Beskrivelse: Området ligger øst for Oppåkermoen og sør for E16. Ønsker å endre fra LNF-formål til bolig-formål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) En liten del av området grenser til rød og gul sone (støysonekart) I hovedsak stort skogområdet, men 66,7 dekar dyrkbar jord i ytterkantene av området. Avbøtende tiltak kan være å endre noe på plangrensen. Trekkvei hjortevilt Lite område med gammel barskog Registert rødliste (nær truet) i utkant av området (mot sør) Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Viktig område for friluftsliv. Beslaglegger nærfriluftsområde og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 45 av 136

46 2 Konsekvensutredning av de private innspillene opp mot økt bilbruk Planlegges ny skole på Oppaker Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med langsiktig arealstrategi. Ligger inne tomtereserver på Oppaker/Bjertnes Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Dyrkbar jord, og det er allerede store tomtereserver i området (Bjertnesfeltet). Anbefales ikke lagt inn Brårud Nord innspill nr. 21 Gnr/bnr: 33/10 Navn: Brårud Nord Innspill nr: 21 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 36 dekar Boenheter: Forslagsstiller: Thor Olav Sundby, utbygger Paal Mogens Furuseth Beskrivelse: Området ligger vest for fv Ønsker å endre fra LNF-formål til bolig-formål PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 46 av 136

47 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 0,9 dekar dyrkbar jord registrert Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv Sti fra vest krysser over området på to steder. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk Overvannsproblematikk og begrenset kapasitet på overføringsledning Hol - Vormsund Ikke kapasitet på Fenstad barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Forslaget vil føre til økt bilbruk. Området har noe overvannsproblematikk. Lite kapasitet på Fenstad barneskole. Anbefales ikke lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 47 av 136

48 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Fuglefjellvegen innspill nr. 22 Gnr/bnr: 78/14 Navn: Fullgfjellvegen Innspill nr: 22 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 67 dekar Boenheter: romslige eneboligtomter Forslagsstiller: Bjørn Ås Beskrivelse: Området ligger ved Fuglefjellet, sør for E16 og nord for fv. 477 Fuglefjellvegen. Ønsker å endre fra LNF-formål til bolig-formål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registreringer og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Over halvparten av planområdet har dyrkbar jord, 31, 2 dekar dyrkbar jord og grenser mot et stort jorde i nordvest som er fulldyrket. Ingen registreringer Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Bilbasert Ikke avløp PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 48 av 136

49 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Begrenset kapasitet på Neskollen barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt. Ikke gang- og sykkelveg. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt. Ikke gang- og sykkelveg. Ikke avløp. Anbefales ikke Seterstøa innspill nr. 23 Gnr/bnr: 231/10 Navn: Seterstøa Innspill nr: 23 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 26 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Solveig Dahlstrøm Beskrivelse: Området ligger ved Seterstøa øst for Glomma, Kongsvingerbanen og fv Ønsker å endre fra LNF-formål til bolig-formål PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 49 av 136

50 Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Ingen registrerte forekomster Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Ikke i tråd med nasjonale mål for jordvern. Innmarksbeite 15, 6 dekar og 15,7 dekar dyrkbar jord. Ingen registreringer Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Kulturmiljø nasjonal/regional verdi. To SEFRAK-bygninger. Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss). Togstasjon lagt ned 2012 Ikke avløp. Ikke kapasitet på vann Ikke nærhet til barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt. Ikke gang- og sykkelveg. Området er satt av som kulturmiljø nasjonal/regional verdi og det ligger to SEFRAK-bygninger innenfor området. Innspillet ligger på et område uten teknisk infrastruktur. Det er ikke i tråd med nasjonale mål for jordvern, eller langsiktig arealstrategi. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 50 av 136

51 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Mogrendvegen, innspill nr. 24 Gnr/bnr: 150/34, 43 m.fl. Navn: Mogrendvegen Innspill nr: 24 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 53 dekar Boenheter: ca. 30 Forslagsstiller: Beskrivelse: Området ligger ved Grønnerud, øst for fv. 478 Øvre Hagaveg. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 44,5 dekar fulldyrka jord som ligger i tilknytning til større areal med fulldyrka jord. Ligger innenfor et område som Fylkesmannen har satt av som viktig område for biologisk mangfold. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Gang og sykkelvei til tog og buss i Årnes. Behov for oppgradering av trykkledning, avløp PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 51 av 136

52 2 Konsekvensutredning av de private innspillene God kapasitet på Årnes barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt. Gang- og sykkelveg Forslaget er i konflikt med nasjonale mål for jordvern. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Anbefales ikke lagt inn Ålandsvegen, Fenstad innspill nr. 25 Gnr/bnr: 22/1 Navn: Ålandsvegen, Fenstad Innspill nr: 25 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 184 dekar Boenheter: boenheter, 1-1,5 dekar pr. boenhet Forslagsstiller: Ole Eggum Beskrivelse: Området ligger nord i kommunen øst for fv. 483 ved Nordby forsamlingshus. Ønsker å endre fra LNFformål til bolig-formål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 52 av 136

53 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv 2 Konsekvensutredning av de private innspillene (støysonekart) Kun registrert skog, lav til middels bonitet. Ikke dyrkbar jord. Gammel barskog, lokalt viktig Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner. Grenser til et område satt av som kulturmiljø med lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Omtrent 2 km til bussstopp (Jokern). Veier ikke opp mot økt bilbruk. Ikke avløp. Ikke kapasitet på vann. Ikke kapasitet på Fenstad barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Det er allerede tomtereserver på Fenstad, og det er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi å legge ytterligere vekst til området. Det foreligger ikke teknisk infrastruktur i tilknytning til området, og det er liten kapasitet på barneskolen. Anbefaler ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 53 av 136

54 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Øvre Hagaveg, Trasopp innspill nr. 26 Gnr/bnr:179/1 Navn: Øvre Hagaveg, Trasopp Innspill nr: 26 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 77 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Morten Bodding Beskrivelse: Området ligger på Trasopp ved fv. 175 Nedre Hagaveg og Kongsvingerbanen. Ønsker å endre fra LNFformål til bolig-formål. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Skog høy til lav bonitet. Ikke dyrkbar jord Et område med gammel barskog nord i planområdet vurdert som lokalt viktig, Artsforekomst viktig område for rådyr Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 54 av 136

55 2 Konsekvensutredning av de private innspillene opp mot økt bilbruk. Ikke avløp God kapasitet på Fjellfoten skole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ikke i tilknytning til eksisterende boligområder. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Et område med gammel barskog nord i planområdet vurdert som lokalt viktig, fører til at tema naturmiljø kommer innenfor gul sone. vanskeliggjør utbyggingsformålet, og området er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi. Anbefaler ikke at forslaget går videre Øvre Hagaveg, Østby innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 55 av 136

56 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 179/1 Navn: Øvre Hagaveg, Østby Innspill nr: 27 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca. 20 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Morten Bodding Beskrivelse: Ligger sør for Fjellfoten boligområde og øst for fv Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Skog, høy til lav bonitet, ikke dyrkbar jord Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Artsforekomst område for rådyr vurdert som viktig. Ligger innenfor et område som fylkesmannen har vurdert som et viktig område for biologisk mangfold. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Ikke kapasitet på avløp Kapasitet på Fjellfoten skole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til Fjellfoten boligområde som ses på som en del av Årnes-område. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ligger i tilknytning til Fjellfoten boligområde som ses på som en del av Årnes-område. Ses i sammenheng med innspill nr. 104 (Fjellfoten) PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 56 av 136

57 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Anbefaler lagt inn Seterstøavegen innspill nr.28 Gnr/bnr: 150/9 Navn: Seterstøavegen Innspill nr: 28 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 3 dekar Boenheter: Forslagsstiller: Geir Kristiansen Beskrivelse: Området ligger langs fv. 175 Seterstøavegen Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka mark 2,5 dekar er del av sammenhengende jorde med fulldyrket mark. Ingen registreringer Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss). Ikke kapasitet pr i dag, avhengig av ny PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 57 av 136

58 2 Konsekvensutredning av de private innspillene overføringsledning Årnes - Fjellfoten God kapasitet på Årnes barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Utrygg skoleveg. Forslaget er i konflikt med nasjonale mål for jordvern. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Anbefales ikke lagt inn Øvre Hagaveg innspill nr. 29 Gnr/bnr: 192/12, 191/1 Navn: Øvre Hagaveg Innspill nr: 29 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 6 dekar Boenheter: 6 boenheter Forslagsstiller: Audun Ødegård Beskrivelse: Området ligger øst for fv eneboligtomter med felles avkjørsel. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 58 av 136

59 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Ligger i hovedsak i skogsområde, 0,1 dekar fulldyrka jord. Her kan man justere avgrensningen slik at man unngår å komme inn på dyra mark. Artsforekomst Område for rådyr som viktig Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss), men veier ikke opp mot økt bilbruk. Ikke avløp Framtun skole fusjoneres inn i Auli Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Er med på å opprettholde desentralisert boligstruktur Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Skole veien blir noe lengre. vanskeliggjør utbyggingsformålet, og området er ikke i tråd med langsiktig arealstrategi. Anbefaler ikke at forslaget går videre PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 59 av 136

60 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Øvre Hagaveg/Lundsbråten innspill nr. 31 Gnr/bnr: 182/17 Navn: Øvre Hagaveg, Lundsbråten Innspill nr: 31 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 10 dekar Boenheter: 4-5 eneboligtomter Forslagsstiller: Beskrivelse: Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Skog, middels bonitet, ingen registreringer av dyrka mark. Artsforekomstområde for rådyr er vurdert som viktig. Grenser til et naturtypeområde med gammel barskog vurdert som lokalt viktig. Ligger innenfor området fylkesmannen har vurdert som viktig for biologisk mangfold. Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 60 av 136

61 Transportbehov, kollektivdekning 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Kollektivdekning. Økt bilbruk Ikke avløp Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Utrygg skoleveg. Ikke avløp. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Anbefales ikke Eltonvegen, Haga innspill nr. 35 Gnr/bnr: 195/33 Navn: Eltonvegen, Haga Innspill nr: 35 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 13 dekar Boenheter: Ikke vurdert Forslagsstiller: Beskrivelse: Området ligger på Haga vest for fv. 480 og Vorma PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 61 av 136

62 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 9,7 dekar fulldyrka jord, ligger i sammenheng med et større jorde. Ingen registreringer på fylkesmannens temakart biologisk mangfold Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss og tog) Ikke kapasitet på pumpeledning Bodding - Fjellfoten Planlegges ny skole på Auli Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Det må legges vekt på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Ligger på fulldyrka mark. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 62 av 136

63 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Bodding, Vesttunvegen, innspill nr. 37 Gnr/bnr: 178/55, 50 Navn: Bodding, Vesttunvegen Innspill nr: 37 Dagens formål: Næringsformål Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 3 dekar Boenheter: 6 Forslagsstiller: Sameie Årnes Industrier Beskrivelse: Området ligger øst for fv. 175 Nedre Hagaveg og nord for næringsområdet på Smiuvegen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Dyrkbar jord, 3,2 dekar som ligger i sammenheng med et større areal med fulldyrka jord. Området er imidlertid satt av til næringsformål i forrige kommuneplanrullering slik at vurderingen i forhold til tap av dyrka mark er allerede gjort. Ligger i utkanten av fylkesmannens temakart biologisk mangfold Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner. Ligger innenfor område satt av til kulturmiljø med lokal verdi PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 63 av 136

64 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning, men veier ikke opp mot økt bilbruk. Begrenset togavganger Ikke kapasitet på pumpeledning Bodding - Fjellfoten Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Utrygg skoleveg. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Anbefaler ikke Bodding Næringsområde, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 64 av 136

65 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 178/62 m. fl., 178/67, 178/68, 178/69 og 179/50 Navn: Bodding næringsområde Innspill nr: 38 Dagens formål: Framtidig industriområde Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 50 dekar Boenheter: Ikke vurdert Beskrivelse: Området ligger på vestsiden av fv. 175 ved Bodding. Ønskes endret fra framtidig industriområde til boligformål. Rådmannen har foreslått deler av område som areal for krysningsspor. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 21, 8 dekar og 6,9 dekar dyrkbar jord. Området er imidlertid satt av til framtidig industriområde i forrige kommuneplanrullering slik at vurderingen i forhold til tap av dyrka mark er allerede gjort. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til næringsområde. Ingen registrerte kulturminner. Ligger innenfor område satt av til kulturmiljø med lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning, men veier ikke opp mot økt bilbruk. Begrenset togavganger Ikke kapasitet på pumpeledning Bodding - Fjellfoten Kapasitet på Fjellfoten barneskole Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med samfunnsdelen eller langsiktig arealstrategi. Kan komme i konflikt med krysningsspor, og Jernverket har prioritet. Nærhet til jernbanelinje Ikke i tråd med samfunnsdelen eller langsiktig arealstrategi. Området vil bli liggende mellom jernbanen og næringsområdet PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 65 av 136

66 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Anbefaler ikke Torstuvegen, innspill nr. 64 Gnr/bnr: 155/1 Navn: Torstuvegen Innspill nr.: 64 Dagens formål: LNF- Spredt Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 117 dekar Boenheter: 2-4 dekar pr. bolig Forslagsstiller: Lars Erik Nygård og Per-Rar Schøyen Beskrivelse: Området ligger nordøst for Årnes sentrum vest langs Torstuvegen vest for Skøyenåsen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Skog, ingen dyrket mark. Ingen registreringer PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 66 av 136

67 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner. Grenser mot et område satt av som kulturmiljø av lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Ingen kollektivdekning. Ikke avløp. Kapasitet på Årnes barneskole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Ikke i tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ikke nærhet til eksisterende boligfelt, ikke gang- og sykkelveg. Ikke i tråd med langsiktig arealstrategi, ingen kollektivdekning, ikke avløp. Anbefales ikke Fjuk ved Nordlitunet innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 67 av 136

68 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 169/40, 223 Navn: Fjuk ved Nordlitunet Innspill nr: 65 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 20 dekar Boenheter: Forslagsstiller: Hans-axel Jahren og Odd Magne Øverheim Beskrivelse: Området ligger sør for Årnes sentrum på nordsiden av fv. 478 Øvre Hagaveg. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). 8 dekar fulldyrka og 12 dekar dyrkbar jord som ligger som skog i dag. Ingen registreringer. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Nærhet til rekreasjonsområder og turdrag. Ingen registrerte kulturminner. Transportbehov, kollektivdekning Gang og sykkelvei til tog og buss i Årnes (2 km). Ikke kapasitet pr i dag, avhengig av ny overføringsledning Årnes - Fjellfoten God kapasitet på Årnes barneskole. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av langsiktig arealstrategi. Ingen kjente forhold som skulle gjøre det uegnet som oppvekstmiljø for barn og unge. Forslaget får negative konsekvenser for jordbruk, men fortetting i Årnes-område veier tyngre enn jordvern. Anbefales lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 68 av 136

69 2 Konsekvensutredning av de private innspillene 2.2 Næringsarealer Esval Miljøpark KF, innspill nr. 40 Gnr/bnr: 22/14/1 Navn: Esval Miljøpark KF Innspill nr: 40 Dagens formål: LNF-område, natur- og viltområder Foreslått formål: Deponi Arealstørrelse: 183 dekar Forslagsstiller: Esval Miljøpark KF Beskrivelse: Ønsker å sette av areal til fremtidig næringsarealer. Lett tilgjengelig til E16. Nytt kryss vil komme 1 km sør. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Berører i hovedsak skog og ravinelandskap, middels bonitet. Dyrkbar jord 43, 2 dekar. Naturtype: gammel barskog (svært viktig) Det går en trekkvei for hjortevilt gjennom området i sørvest øst-retning. Artsforekomst: rådyr (viktig). Negativ virkning på naturtypen ravinedal (regionalt viktig). Innspillet ligger innenfor et område som fylkesmannen vurderer som viktig for biologisk mangfold. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer. Ingen registrerte kulturminner. Ligger innenfor område satt av til PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 69 av 136

70 2 Konsekvensutredning av de private innspillene kulturmiljø med lokal verdi samt kulturmiljø med potensiale for funn. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens. Begrenset kapasitet på overføringsledning Hol - Vormsund Ingen negativ konsekvens. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. I tråd med kommuneplanens samfunnsdel om videreutvikling av Esval Miljøpark. Ingen negativ konsekvens. Dyrkbar jord 43, 2 dekar. Negativ virkning på naturtypen ravinedal (regionalt viktig). Tiltaket er i konflikt med nasjonale mål om jordvern, samt at tiltaket har negative konsekvenser for naturtypen gammel barskog og naturtypen ravinedal. Det skal utføres ytterligere registrering. Dersom nytt kunnskapsgrunnlag skulle vise noe annet enn dagens registreringer, vil konklusjonen oppdateres. I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål å bidra til at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles til at område blir et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Tiltaket anbefales på bakgrunn av mål i kommuneplanens samfunnsdel Esval Miljøpark KF, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 70 av 136

71 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 23/1 Navn: Esval Miljøpark KF Innspill nr: 41 Dagens formål: LNF-område, natur- og viltområder Foreslått formål: annen type bebyggelse og anlegg tilknyttet gjenvinningsvirksomheten Arealstørrelse: 147dekar Forslagsstiller: Esval Miljøpark KF Beskrivelse: Ønsker å sette av areal til fremtidig næringsarealer Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 118, 6 dekar og dyrkbar jord 15, 8 dekar. Naturtype stort sammenhengende område med gammel barskog lengst nord i planområdet, med tiltak kan denne komme innen for grønn sone (endre plangrensen). Det går en trekkvei for hjortevilt gjennom området i sørvest østretning. Artsforekomst for rådyr over større del av området mot sør Innspillet ligger innenfor et område som fylkesmannen vurderer som viktig for biologisk mangfold. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer Ingen registrerte kulturminner. Ligger innenfor område satt av til kulturmiljø med potensiale for funn. Transportbehov, kollektivdekning Kan generere økt bilbruk Begrenset kapasitet på overføringsledning Hol - Vormsund Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med kommuneplanens samfunnsdel om videreutvikling av Esval Miljøpark. Ingen negativ konsekvens Tiltaket er i konflikt med nasjonale mål om jordvern. I samfunnsdelen er det et mål å bidra til at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles til at område blir et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 71 av 136

72 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Tiltaket anbefales på bakgrunn av mål i kommuneplanens samfunnsdel Vormsund, Disen gård, innspill nr. 42 Gnr/bnr: 83/1 Navn: Vormsund, Disen gård Innspill nr: 42 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Masssedeponi LNF Arealstørrelse: 30 dekar Forslagsstiller: Disen gård Beskrivelse: Området ligger på Disen gård nord for E16. Oppfylling av rene masser og nydyrking til jordbruksareal. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Omtrent halvparten av området er dyrkbar jord 29,6 dekar og innmarksbeite 12 dekar. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer Ingen registrerte kulturminner PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 72 av 136

73 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Overvannsproblemer og begrenset kapasitet på trykkledning spillvann Hol - Vormsund Ingen negativ konsekvens Rundt halve området ligger innenfor areal som har høy beredskapsgrav - kvikkleire Det er under utarbeidelse en regional plan for masseforvaltning. Det anbefales at kommunen avventer føringer fra denne planen før nye tiltak om masseforvaltning legges inn i kommuneplanen. Folkehelse Ingen negativ konsekvens (beslaglegge turområde?) Ingen negativ konsekvens Omtrent halvparten av området er dyrkbar jord 29,6 dekar og innmarksbeite 12 dekar. Det må utarbeides en plan for oppfyllingen og med krav om tilbakeføring til LNF. Det må utføres grunnundersøkelser. Tiltaket kan anbefales forutsatt at det utarbeides en plan for oppfyllingen og med krav om tilbakeføring til LNF. Det må utføres grunnundersøkelser. Det er under utarbeidelse en regional plan for masseforvaltning. Det anbefales at kommunen avventer føringer fra denne planen før nye tiltak om masseforvaltning legges inn i kommuneplanen. Anbefales ikke Rød, Grenimåsan, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 73 av 136

74 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 49/3 Navn: Rød, Grenimåsan Innspill nr: 44 Dagens formål: Område for råstoffutvinning Foreslått formål: Næringsformål (logistikk og lager) Arealstørrelse: 534 dekar Forslagsstiller: Ing. Ola Valen-Senstad, Herremyr gård Beskrivelse: Området ligger på Grenimåsan, ved Rød. Omradet er i det vesentlige avtorvet myrområde. Ønsker å sette av areal til fremtidig næringsareal. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Fulldyrka jord 59, 7 dekar og dyrkbar jord 456,6 dekar. Området er imidlertid satt av til område for råstoffutvinning i forrige kommuneplanrullering slik at vurderingen i forhold til tap av dyrka mark er allerede gjort. Naturtype, intakte høgmyrer. Området er imidlertid benyttet til uttak av torvstrø slik at naturtypen har ikke verdi Denne registreringen tillegges imidlertid mindre verdi for myra har vært brukt til torvuttak inntil nylig og er således ikke inntakt. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv(herunder Artsforekomst, hortulan (fugl), svært viktig registrert på halve området. Ingen registreringer. Ingen registrerte kulturminner. Transportbehov, kollektivdekning Økt bilbruk Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ikke i tråd med langsiktig arealstrategi for næring, der det skal bygge på eksisterende næringsområder i nærheten av E16 Ingen negativ konsekvens PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 74 av 136

75 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Ikke i tråd med kommunens næringsstrategi om videreutvikling og utnytting av eksisterende næringsområde på Herbergåsen og utvalgte arealer langs ny E16 til næringsformål. Anbefales ikke Vormsund, Kulmoen, innspill nr. 45 Gnr/bnr: 60/9, 60/24, 64/44 med flere Navn: Vormsund, Kulmoen Innspill nr: 45 Dagens formål: Masseuttak/lager/industri og LNF-område Foreslått formål: Annen type bebyggelse massedeponi og næringsbebyggelse. Areal totalt berørt: 590 dekar. Massedeponiområde: 360 dekar, næringsområde: 230 dekar (i gjeldende plan ca. 161 dekar) Forslagsstiller: AS Feiring Bruk på vegne av grunneiere. Beskrivelse: Utvidelse av næringsområde og oppfylling av ravinedalen i nord for fremtidig fulldyrka mark. Området ligger like nord for E16 øst for Vormsund. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 296,4 dekar og dyrkbar jord 123, 1 dekar. Arealet mot øst består av et sand/grustak/pukk uttak. Artsforekomst, sandsvale (viktig)registrert på deler av området og andefugl (viktig) PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 75 av 136

76 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Trekkvei tilgrensende Ingen registreringer I ytterkant av området ligger det to automatisk fredet kulturminner og et område avsatt med landsvernplan for forsvaret. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Ikke avløp Ingen negativ konsekvens En svært liten del av området kommer inn i areal med høy beredskapsgrav ift. Kvikkleire. I tråd med langsiktig arealstrategi for næring, der det skal bygge på eksisterende næringsområder i nærheten av E16. Ingen negativ konsekvens Konflikt med nasjonale mål for jordvern. Det er regulert areal til næringsformål i reguleringsplanen for Kulmoen. Dette anses for å være tilstrekkelig. Anbefales ikke Jokern, Brårud, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 76 av 136

77 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 30/1 Navn: Jokern, Brårud Innspill nr: 46 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Næringsformål Arealstørrelse: 9 dekar Forslagsstiller: Martin Finstad Beskrivelse: Området ligger på Brårud sør for fv. 179 Svanfossvegen. Det er ønskelig å utvide forretningen Jokern. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Arealet er en del av et større jorde med fulldyrka mark 8,4 dekar. Ingen registreringer av naturmiljø. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer. Ingen registrerte kulturminner. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Konflikt med nasjonale mål for jordvern. Arealet er en del av et større jordbruksareal med fulldyrka mark. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 77 av 136

78 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Tesiåsen, innspill nr. 59 Gnr/bnr: 55/1-1 Navn: Tesiåsen Innspill nr: 59 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Råstoffutvinning Arealstørrelse: 181 daa Forslagsstiller: Beskrivelse: Tesiåsen ligger nord for E16. Vil få nærføring av ny E16 som blir liggende vest for åsen. Ligger gunstig til i forhold til E16 utbyggingen. Uttaksmengde: 5,5 mill m 3, m3 per år. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord I forbindelse med driften vil det og vann) produseres en del støv. Omfanget av dette og aktuelle tiltak for å avgrense ev. plager for omgivelsene vil måtte utredes i forbindelse med at tiltaket utløser KU-plikt (konsekvensutredningsplikt). Driften vil produsere en del støy og trafikk. Tiltaket utløser KU-plikt, og i tilknytning til planforslaget skal det utarbeides en driftsplan for tiltaket med klare bestemmelser om driftstid. Det er spredtbygd bebyggelse i området rundt Tesiåsen. Ny E16 blir liggende øst for Tesiåsen og vil generere noe støy. Skog, hovedsakelig lav bonitet. Ingen dyrket mark. Området ligger innenfor et område som fylkesmannen har satt av som viktig område for biologisk mangfold, og innenfor et viktig artsforekomstområde for PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 78 av 136

79 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder 2 Konsekvensutredning av de private innspillene rådyr. Det krysser en trekkvei i nord-sørretning for vilt midt gjennom hele planområdet. Tesiåsen er en skogkledd åsrygg i et relativt flatt jordbrukslandskap og området er et viktig nærfriluftsområde for Vormsund med stier og lysløype. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Det er under utarbeidelse en regional plan for masseforvaltning. Det anbefales at kommunen avventer føringer fra denne planen før nye tiltak om masseforvaltning legges inn i kommuneplanen. Negativt for barn og unges behov Forslaget har middels negativ konsekvens for naturmiljø og negativ konsekvens for tema nærmiljø. Dersom ny E16 kommer på østsiden av Tesiåsen vil nærføringen generere trafikkstøy slik at åsen som friluftsområde vil få mindre verdi. Tesiåsen er et viktig nærfriluftsområde for Vormsund. Ellers ingen konsekvens for de øvrige miljømessige temaene. For de samfunnsmessige tema har utbyggingsforslaget ingen negative konsekvenser annet enn for barn og unge hvor konsekvensen vurderes som negativ, for de øvrige tema er det ingen negative konsekvenser. I henhold til Forskrift om konsekvensutredning vedlegg I skal uttak av stein, grus, sand eller andre masser dersom minst 200 daa samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m 3 masse alltid konsekvensutredes. Det betyr at det må utarbeides en reguleringsplan med konsekvensutredning. I reguleringsbestemmelsene må det settes rekkefølgebestemmelser om at lysløypen må legges om og krav til at området skal fylles opp med egnede masser og tilbakeføres til LNF etter tiltaket er utført. Det foreslås at uttaksmengden reduseres og at man kun tar ut en del av den nordligste delen av åsryggen. Dersom det tas ut 5,5 m 3 masse vil være umulig å gjenskape denne åsryggen. Dersom uttaket pågår over en årsperode vil dette være en negativ konsekvens for brukerne av nærfriluftsområdet. Det er under utarbeidelse en regional plan for masseforvaltning. Det anbefales at kommunen avventer føringer fra denne planen før nye tiltak om masseforvaltning legges inn i kommuneplanen. Anbefales ikke PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 79 av 136

80 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Tidligere Ødegård deponi, innspill nr. 47 Gnr/bnr: 163/2 Navn: Ødegård deponi Innspill nr: 47 Dagens formål: Industri og LNF-område Foreslått formål: Massedeponi tilbakeføres til LNF Arealstørrelse: 125,5 dekar Forslagsstiller: AS Feiring Bruk Beskrivelse: Området ligger øst for Årnes i tilknytning til tidligere Ødegård Avfallsdeponi. Utvidelse av tidligere avfallsdeponi. Det gamle deponiet er regulert til landbruksområde. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Kjent område med forusenset grunn. Dette og vann) må håndteres med tanke på avrenning. salting. Støvplager begrenses ved gode anleggsrutiner som rengjøring av maskiner, salting/vanning av anleggsveger, tildekking av lass etc Driften vil produsere støy og trafikk til omkringliggende områder. Området ligger relativt nært boligområder i sør-vest. Størsteparten av området består av fulldyrket jord 110 dekar noe dyrkbar jord 9,5. Halvparten av området er imidlertid satt av til område for industri i forrige kommuneplanrullering slik at vurderingen i forhold til tap av dyrka mark er allerede gjort. Ingen registreringer av naturmiljø Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 80 av 136

81 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Vil generere næringstransport gjennom boligområde Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Området grenser mot/kommer så vidt inn i et område med middels beredskapsgrad ift. kvikkleire. Kjent område med forusenset grunn Ingen konsekvens Vil genere tungtrafikk gjennom boligområde på Svarverud. Ev. omkjøringsvei via Rakeievegen er også en skoleveg. Størsteparten av området består av fulldyrket jord 110 dekar og dyrkbar jord 9,5 dekar. Avfallsdeponiet ble avsluttet i De negative konsekvensene for støy og trafikksikkerhet i Årnes og tilgrensende områder tilsier at det ikke bør legges til rette for massedeponi i dette område. Anbefales ikke. 2.3 Fritidsbebyggelses Sagstusjøen innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 81 av 136

82 2 Konsekvensutredning av de private innspillene Gnr/bnr: 158/2 Navn: Sagstusjøen Innspill nr: 49 Dagens formål: LNF med tillatt spredt fritidsbebyggelse Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Arealstørrelse: 230 daa Boenheter: Etappevis utbygging av 39 hyttetomter Forslagsstiller: Beskrivelse: Området ligger vestsiden av Sagstusjøen. Fv. 479 passerer på sørsiden av sjøen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Liten del av planområdet i sør ligger innenfor gul støysonen (støysonekart). Det er 50 m byggegrense fra fv Skog, ingen dyrket mark Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Sagstusjøen med en grønn buffer er av fylkesmannen satt av som et område for biologisk mangfold. Området grenser i sør mot et område registrert som naturtypen naturbeitemark og er kategorisert som viktig. Sagstusjøen med et 100-m belte er av fylkesmannen satt av som et verdifullt friluftsområde. Tiltaket kan være i konflikt med turområder. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Økt bilbruk Ikke avløp Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Utredningen viser en usikker negativ konsekvens for tema naturmiljø og nærmiljø, ellers ingen negative konsekvenser for det øvrige miljøtema. For samfunnstemaene er det usikker negativ konsekvens for transportbehov og tekniske infrastruktur, ellers ingen negative konsekvenser for de øvrige samfunnsmessige konsekvensene. Det må utarbeides en reguleringsplan for området med rekkefølgebestemmelser knyttet til infrastruktur (adkomstveg og avløp). Det bør vurderes å sette en maksimal tillatt størrelse på hyttene PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 82 av 136

83 3 Utbygging skal på en slik måte at grøntstruktur og viktige landskapselementer bevares. Anbefales lagt inn Flolangen innspill nr Gnr/bnr: 175/2 Navn: Flolangen Innspill nr: 50 Dagens formål: LNF med tillatt spredt fritidsbebyggelse Foreslått formål: Ønsker at formålet opprettholdes i ny kommuneplan Arealstørrelse: 191 dekar Forslagsstiller: Arno Berg og Lars Bugge Beskrivelse: Området ligger øst for Flolangen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Området består i hovedsak av skog, 0,1 daa fulldyrka jord og 1,1 daa dyrkbar jord. Flolangen med omland er satt av som verna vassdrag (del av verneplan I for vassdrag, Haldenvassdraget, 6.april 1973). Flolangen med sideareal er vurdert av fylkesmannen som et viktig område med biologisk mangfold. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Flolangen med 100 m-belte er av fylkesmannen vurdert som et verdifullt friluftsområde. Planområdet grenser i øst til Tjernsli og PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 83 av 136

84 3 Posttjernet som også er vurdert som verdifulle friluftsområder. Planforslaget kan være i konflikt med turområder. Ingen registrerte kulturminner Tema Transportbehov, kollektivdekning Konsekven s Forklaring Økt bilbruk Ikke avløp Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Utredningen viser en usikker negativ konsekvens for tema naturmiljø og nærmiljø, ellers ingen negative konsekvenser for det øvrige miljøtema. Flolangen er et verna vassdrag. Fylkesmannen har vurdert Flolangen til å være et viktig område for biologiske mangfold og et viktig friluftsområde. For samfunnstemaene er det usikker negativ konsekvens for transportbehov og tekniske infrastruktur, ellers ingen negative konsekvenser for de øvrige samfunnsmessige konsekvensene. Anbefaler enten at plankravet i gjeldende kommuneplan videreføres, men det presiseres når plankravet slår inn, eller krav om reguleringsplan. Anbefales lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 84 av 136

85 Flolangen innspill nr. 51 Gnr/bnr: 166/7 Navn: Flolangen Innspill nr: 51 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Arealstørrelse: 399 dekar Antall hytter: ca. 100 Forslagsstiller: Sven Borud Beskrivelse: Fritidsbebyggelse fra Flolangens nordre ende og begge sider til tomtegrense i syd. Avstand fra Årnes sentrum 10 km. Bebyggelsen skal ikke avsettes nærmere enn 100 meter fra sjøen. Alle hytter skal ha vanlig boligstandard, vann, avløp og strøm. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Skog, ingen dyrka mark Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Flolangen med omland er satt av som verna vassdrag. Flolangen med en grønn buffer er av fylkesmannen vurdert som et viktig område for biologisk mangfold. Planområdet grenser mot Geittjenn og Kjussæter i nordvest, disse er også vurdert som viktige områder for biologisk mangfold. Flolangen med 100 m-belte er av fylkesmannen vurdert som et verdifullt friluftsområde. Planområdet grenser i nordvest til Geittjenn og Kjussæter som PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 85 av 136

86 0 også er vurdert som verdifulle friluftsområder. Planforslaget kan være i konflikt med turområder. Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Økt bilbruk Ikke avløp Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Utredningen viser en usikker negativ konsekvens for tema naturmiljø og nærmiljø, ellers ingen negative konsekvenser for de øvrige miljøtema. Flolangen er et verna vassdrag. Fylkesmannen har vurdert Flolangen til å være et viktig område for biologiske mangfold og et viktig friluftsområde. For samfunnstemaene er det usikker negativ konsekvens for transportbehov og tekniske infrastruktur, ellers ingen negative konsekvenser for de øvrige samfunnsmessige konsekvensene. Anbefaler enten at plankravet i gjeldende kommuneplan videreføres, men det presiseres når plankravet slår inn, eller krav om reguleringsplan. Anbefales lagt inn. 3.2 Annen arealbruk Skøienvegen, Brårud innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 86 av 136

87 0 Gnr/bnr: 33/7 og 9 Navn: Skøienvegen, Brårud Innspill nr: 52 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Småbåthavn med båtplasser og tilhørende servicebygg, parkering, brygger og badebrygge. Arealstørrelse: 7 daa Forslagsstiller: Beskrivelse: Området ligger på Brårud vest for Vorma. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Området ligger på 4 daa fulldyrka jord og dyrkbar jord 0,8 daa, samt noe skog. Arealet for fulldyrket jord ligger i sammenheng med et større jorde med fulldyrka jord. Vorma er et naturvernområde med dyrelivsfredning (opprettet 3. mai 1935). Fra utløpet av Mjøsa og ned til Svanfossen er fuglelivet ved elva fredet. Det samme området er satt av som et svært viktig artsforekomstområde for andefugler. Vorma med noe sideareal er av fylkesmannen satt som et område for biologisk mangfold. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Skape møteplass, sosialt Ingen registrerte kulturminner. Området ligger innenfor område avsatt som kulturmiljø med lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Kan medføre noe økt bilbruk Ikke kommunalt avløp. Krever privat anlegg Ingen negativ konsekvens En svært liten del av området ute i Vorma kommer innenfor et område med høy beredskapsgrad. Dette er knyttet til flom og grunnforhold. Innspillsområdet ligger innenfor usikker flomgrense, generert ut fra tverrprofil. Serviceanlegget bør legges lengst sørvest innenfor planområdet slik at det blir liggende utenfor flomsonen PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 87 av 136

88 0 Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens De miljømessige konsekvensene vurderes til å ha en middels negativ konsekvens for tema naturressurser og usikker negativ konsekvens for naturmiljø. Tema nærmiljø vurderes til å ha en positiv konsekvens da dette vil kunne bli en ny møteplass. For de samfunnsmessige konsekvensene vurderes samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet til å ha en negativ konsekvens da en mindre del av området ligger ut i Vorma hvor det er risiko for flom og dårlig grunnforhold. For tema teknisk infrastruktur vurderes konsekvensen til å være middels negativ da området ikke har kommunalt avløp. Det forutsettes at nødvendig stabilitet i grunnen kan dokumenteres med tanke på fundamentering av bryggeanlegg. Planområdet ligger i hovedsak innenfor flomsonen slik at serviceanlegget må legges lengst sørvest innenfor planområdet slik at anlegget blir liggende utenfor flomsonen. Anbefales lagt inn Korsdalen barnehage, Auli, innspill nr. 48 Gnr/bnr: 201/2 Navn: Korsdalen barnehage, Auli Innspill nr: 48 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Idrettshall Arealstørrelse: 6 dekar Forslagsstiller: Haga IL og Korsdalen barnehage Beskrivelse: Området ligger på Auli. Det er et stort behov for idrettshaller i Nes kommune. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger utenfor rød og gul sone PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 88 av 136

89 0 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder (støysonekart) Fulldyrka jord, 5 dekar og 0,4 dekar dyrkbar mark, ligger i sammenheng med fulldyrka Ingen registreringer av naturmiljø Positivt for alle Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Svært begrenset kapasitet på pumpeledning, må ses i sammenheng med annen utbygging på Auli Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken I tråd med samfunnsdelen Svært positivt for barn og unge Dette er i utgangspunktet positivt initiativ, men ligger på fulldyrket mark. Svært positivt for barn og unge I tråd med samfunnsdelen. Andre nærliggende områder bør vurderes der det ikke er konflikt med jordvernet. Anbefales ikke Søndre Løken innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 89 av 136

90 0 Gnr/bnr: 150/2 Navn: Søndre Løken Innspill nr: 53 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Kolonihager Arealstørrelse: ca. 37 dekar Forslagsstiller: Kai Vestby Beskrivelse: Området ligger på Søndre Løken. Ønsker ca. 50 hytter a 40 m2 per stk., samt servicebygg. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, Ingen registrerte forekomster jord og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) 35 dekar fulldyrka jord, grenser mot et større sammenhengende areal med fulldyret jord. Ligger innenfor et område som fylkesmannen har satt av som viktig område for biologisk mangfold. Boligområdet sør for området ligger også innenfor dette området. En liten del av området i nordvest ligger innenfor artsforekomstområde for andefugler og spettefugler vurdert som henholdsvis viktig og svært viktig. Området grenser til naturtypen evjer, bukter og viker i Glomma vurdert som svært viktig. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Planområdet ligger i hovedsak innenfor 100-m beltet. Tiltaket vil føre til at dette blir en ny sosial møteplass, noe som er positivt for nærmiljøet og folkehelsa. Ingen registrerte kulturminne. Området ligger innenfor område avsatt som kulturmiljø med lokal verdi. Tema Transportbehov, kollektivdekning Konsekven s Forklaring Kollektivdekning. Ikke avløp, utbygger må bekoste dette. ikke kapasitet på videre ledningsnett pr i dag, avhengig av ny overføringsledning Årnes - Fjellfoten Ingen negativ konsekvens. Området ligger innenfor areal med moderat beredskapsgrad og lav faregrad for kvikkleireskred. Den nordligste delen av området ligger innenfor foreløpig beregnede tverrsnitt (flomhøyder) fra pågående flomsonekartlegging. Positivt for bymessige kvaliteter i Årnes PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 90 av 136

91 0 Kan gi tilgang på parsellhager - noe som er positivt for barn og unge. Området har negativ konsekvens for naturressurs. Tiltaket beslaglegger 35,1 daa fulldyrka jord som grenser mot et større sammenhengende areal med fulldyrket jord. Tiltaket har middels negativ til usikker konsekvens for naturmiljø da deler av området i nordvest ligger innenfor et artsforekomstområde for andefugler og spettefugler vurdert som henholdsvis viktig og svært viktig. Området grenser til naturtypen evjer, bukter og viker i Glomma vurdert som svært viktig. Tiltaket har middels negativ til usikker konsekvens for samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet da området ligger innenfor et areal med moderat beredskapsgrad og lav faregrad for kvikkleireskred. Tiltaket er positivt for befolkningen som bor tettbygd i Årnes. Vil kreve tilknytning til kommunalt avløp. Det bør vurderes andre alternativer som ikke kommer i konflikt med dyrka jord og kvikkleire-utfordringer. Tiltaket må ha krav om grunnundersøkelse. Bestemmelser knyttets til området. Positivt tiltak for landbruksnæringen. Anbefales lagt inn Haga skytterlag innspill nr. 54 Gnr/bnr: Navn: Hage skytterlag Innspill nr: 54 Dagens formål: Friluftsområde Foreslått formål: Friluftsområde Arealstørrelse: 1226 dekar Forslagsstiller: Haga Skytterlag Beskrivelse: Området ligger ved Haga skytterlag. Ønsker å endre grensen for skytebanen. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 91 av 136

92 0 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart) Ingen negativ konsekvens Innspillet ligger innenfor et viktig område for orrfulg. Et lite område er av fylkesmannen vurdert til å være et viktig område for biologisk mangfold. Ingen registreringer Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken Ingen negativ konsekvens Ingen negativ konsekvens Ingen negative konsekvenser. Anbefales Ingeborgrud kirkegård, innspill nr PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 92 av 136

93 0 Gnr/bnr: 124/125 Navn: Ingeborgrud kirkegård Innspill nr.: 55 Dagens formål: LNF-område Foreslått formål: Kirkegård Arealstørrelse: 9 dekar Forslagsstiller: Nes kirkelige fellesråd Beskrivelse: Området ligger ved Ingeborgrud kirkegård. Ønsker å utvide kirkegården. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Fulldyrka jord 6,4 dekar og 1,9 dekar dyrkbar jord. Ingen registreringer. Ingen registreringer. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registrerte kulturminne. Området ligger innenfor område avsatt som kulturmiljø med lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens Tiltaket er i konflikt med jordvern. Men behov for utvidelse av kirkegården må veie tung. Det er ingen andre utvidelsesmuligheter i tilknytnings til kirken. Anbefales lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 93 av 136

94 Klodsbodding kapell og kirkegård, innspill nr Gnr/bnr: 185/7, 186/11 Navn: Klodsbodding kapell og kirkegård Innspill nr: 55 Dagens formål: Friområde Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg - kirkegård Arealstørrelse: 6 dekar Forslagsstiller: Nes kirkelige fellesråd Beskrivelse: Området brukes som kirkegård. Det kommer ikke frem av kommuneplan at kapellet og kirkegården har dette formålet. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Ingen registreringer. Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Grenser mot et område avsatt som artsforekomstområde: andefugler (viktig). Ingen registreringer. Ingen registrerte kulturminne. Området ligger innenfor område avsatt som kulturmiljø med lokal verdi og halve området ligger avsatt som kulturmiljø potensiale for funn. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 94 av 136

95 0 Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens. En svært liten del av området kommer inn i areal med høy beredskapsgrad ift. kvikkleire. Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens. Område benyttes som del av kirkegården i dag. Anbefales lagt inn Nes kirke, innspill nr Gnr/bnr: 84/9, 13 og 16 Navn: Nes kirke Innspill nr: 55-4 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Kirke Arealstørrelse: 22 dekar Forslagsstiller: Nes kirkelige fellesråd Beskrivelse: Utvidelse av Nes kirke Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster. og vann) Ligger utenfor rød og gul sone (støysonekart). Fulldyrka jord 10, 9 dekar og 7 dekar dyrkbar jord PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 95 av 136

96 0 Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Ingen registreringer. Ingen registreringer. Ingen registrerte kulturminner. Omtrent halvparten av arealet ligger innenfor område satt av til kulturmiljø med lokal verdi. Transportbehov, kollektivdekning Ingen negativ konsekvens. Spillvann og overvannsledning over eiendom. Må legges om hvis det skal bygges. Ingen negativ konsekvens. Ingen registreringer som medfører restriksjoner i arealbruken. Ingen negativ konsekvens. Ingen negativ konsekvens. Utbyggingen av dette området får konsekvenser for jordbruk da arealet ligger på fulldyrket og dyrkbar jord. Behovet for utvidelse ligger et stykke fram i tid. Anbefales at det legges inn som fremtidig kirkegård med krav om reguleringsplan. Anbefales lagt inn PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 96 av 136

97 Oppaker ved FuVo, innspill nr. 56 Gnr/bnr: 140/1 Navn: Oppaker ved FuVo Innspill nr: 56 Dagens formål: Friområde i tilknytning til FuVo Reguleringsplan for utbyggingsområde type B, oppaker, stadfestet Regulert til idrettsanlegg, parkeringsareal og kiosk. Foreslått formål: Idrett/barnehage/aktivitetshus Arealstørrelse: 5 dekar Boenheter: 0 Forslagsstiller: Pål Mogen Furuseth Beskrivelse: Området ligger sør for E16 ved Funnefoss stadion. Forurensing (klimagass og annet utslipp til luft, jord Ingen registrerte forekomster og vann) Ligger innenfor gul sone (støysonekart) Fulldyrka jord 4, 4 dekar (del av et lite jorde) og dyrkbar jord 0,4 dekar. Området ligger inne kommuneplanen som friområdet. Ingen registreringer Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv (herunder Idrettstilbud, sosial møteplass Ingen registrerte kulturminner Transportbehov, kollektivdekning Kollektivdekning (buss). Ikke kapasitet pr i dag, avhengig av ny PLAN-RAP juni 2014 / 00 Side 97 av 136

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL

PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL Foreløpig PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL Nes kommune Foreliggende planforslag er ikke fullstendig i forhold til kart, bestemmelser og retningslinjer og hensynssoner. Dette må det arbeides med

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innledning Arkitektkontoret Stav AS gir med dette innspill til Stavanger kommune om omdisponering av et område til boligformål. Og har

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12 NOTODDEN KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Blueskommunen AT Plan AS Ole Cudriogt. 25 Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 GROVSILING AV INNSPILL Politisk behandling: Saksnr. Dato Planutvalg 8.6.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. Bakgrunn og metode... 3 1.1 BEHANDLING AV NYE INNSPILL TIL AREALBRUK...

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden

ROAN KOMMUNE. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya. Høring og offentlig ettersyn i perioden ROAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 Tilleggsutredning for Farmannsøya Høring og offentlig ettersyn i perioden 4.9.2015-23.10.2015 Farmannsøya i Roan Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

OFFENTLIG HØRING PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013-2030. Nes kommune. Nes kommune. Høringsfrist 10.11.2014

OFFENTLIG HØRING PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013-2030. Nes kommune. Nes kommune. Høringsfrist 10.11.2014 OFFENTLIG HØRING PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013-2030 Offentlig Offentlig høring høring Vedtatt Vedtatt av kommunestyret av kommunestyret 16.09.2014 16.09.2014 Høringsfrist 10.11.2014 Nes

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Innspill til diskusjon

Innspill til diskusjon Innspill til diskusjon Lokalisering 120 Flere områder: Vestsidavegen nord for Brårud Skogbygda Greniskogen Ålandsvegen Østadmo Torstuvegen Eidsvollveien Kjærnsmo På kartet vises dette som gule prikker.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Vedlegg Begrenset høring

Vedlegg Begrenset høring Vedlegg Begrenset høring Kommunedelplan Støren foreslått endring ved 2. gangs behandling i Kommunestyret 2014 begrenset høring Vedlegget omfatter konsekvensvurdering av o_aba1 som foreslås utvidet i forhold

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill

Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill Vedlegg 2 Forslag til metode for konsekvensutredning av innspill Datert: 24.05.2017 1. Innhold i vedlegget Ved rullering av kommuneplanens arealdel er det mulig å komme med innspill til endring av formål,

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer