Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset"

Transkript

1 PROSJEKT ID Rapport nr Dato Prosjektnamn Hamn - Rossneset Prosjekt nr Tittel Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset Oppdragsgjevar Prosjekt organisering Referat Havnehagen AS Prosjektgruppe: Nils Magne Skumsnes, Karl Sandvik, Jan A. Tranøy og Theodor Træet Reg.arkitekt Plan Vest Stord As Knut Vikestrand Konsulterande : Siv.ing Terje Vikestrand Plan Vest Stord As, Samf.viter Kari Johannesen PlanVest Bergem As, Landsk.arkitekt. Silke Görrissen Plan Vest Bergen As, Samf.geograf Kari Anne Drangsland Plan Vest Bergen As Ref. til prosjektmøter Produsert av Plan Vest Stord As Plan Vest Bergen As Postboks 667, 5404 Stord Domkirkegaten 3, 5017 Bergen Tlf Mail: Tlf Mail: Kontrollert av 1 av 56

2 INNHALD 1. Forord Leserveiledning 4 2. Nøkkelopplysningar Eigartilhøve 5 3. Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planframlegget 6 4. Planprosessen Kunngjering og varsling av oppstart Merknader i samband med varsling 7 5. Gjeldande planstatus og overordna rentningsliner Fylkes(del)plan Kommuneplan Reguleringsplan(ar) Eventuelle temaplanar Rikspolitiske retningsliner Skildring av planområdet Innleiing Lokalisering Avgrensing Tilstøytande areal sin bruk/status Trafikk Topografi/landskap Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Landbruk og skogbruk Kulturminne Skildring av planframlegget Reguleringsføremål Byggeområde Leik/uteopphaldsareal Arkitektur og landskapstilpassning Veg og trafikktilhøve Støytiltak Strandsone Sol og skugge Kommunaltekniske anlegg Avfallshandtering/miljøstasjon Utbyggingsrekkefølgje Offentleg kommunikasjon/kollektivdekning Vatn og avlaup Energi Risiko Privatrettslege bindingar ROS-analyse Utgreiing i hht føreskrift om konsekvensutgreiingar Innleiing Samfunn Tettstadutvikling Offentleg tenesteyting Samordna areal- og transportplanlegging 9.3. Natur- og kulturmiljø Universell utforming Biologisk mangfald Fornminne og kulturminne Landskap Friluftsliv Strandsone Folkehelse Born og unge sine interessar Støy Naturressursar 54 2 av 56

3 Landbruk og skogbruk Tilråding og samanstilling av konsekvensar Innleiing Samanstilling av konsekvensar Tilråding Literatur og kjelder 57 FIGURLISTE Figur 1. Kulturhistorisk registrering Figur 2. Utsnitt av kommuneplankartet for Fitjar kommune med planområdet lagt inn omtrentleg. Figur 3. Reguleringsplanen Figur 4. Bilete av rasteplass langs med naturstien Figur 5. Trafikktelinga 2008 Figur 6. Landskapsrommet på Fitjar Figur 7. Illustrasjon av høgdedrag på Rossneset Figur 8. Silhuettverknad i dag sett frå Breidvika Figur 9. Silhuettverknad i dag sett frå Sørvest Figur 10. Historisk foto av Rossneset frå begynninga av 1900-talet Figur 11. Planta barskog på Rossneset Figur12. Opent, våtlendt myrområde på Storhaugen Figur 13. Storhaugen sett frå nord Figur 14.Yngleområde for fiskemåsen Figur 15. Dyrkbar jord på Rossneset Figur 16. Produksjonsevne i skog på Rossneset Figur 17. Historisk kart frå 1877 over Rossneset Figur 18. Historisk foto ca Figur 19. Kart over kulturminnar på Fitjar Figur 20. Steingard i den nordlege delen av Rossneset Figur 21. Steingard nordaust på Rossneset Figur 22. Spor frå born si leik i området Figur 23. Verdsettting av regionalt viktig område for friluftsliv Figur 24. Generell vegprofil Figur 25. Generell vegprofil Figur 26. Generell vegprofil Figur 27. Talet på alvorleg skadde og drepte pr ulykke Figur 28. Sol 21. mars kl Figur 29. Sol 21. september kl Figur 30. Bustadområde og kobling til overordna vegnett Figur 31. Landskapsrommet på Rossnes Figur 32. Modell over Rossneset med høgdedrag teikna inn, samt silhuett Figur 33. 3D-modell, utbygging på Rossneset Figur 34. Valde perspektiv på Rossneset tatt frå 3D-modell Figur 35. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Fitjar sentrum Figur 36. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Fitjar sentrum Figur 37. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Breidvika Figur 38. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Breidvika Figur 39. Avgrensing av landskapsrommet i nord Figur 40. Silhuettverknad av nye busetnad sett frå sjøsida Figur 41. Nærområde for friluftsliv i Fitjar kommune Figur 42. Særleg viktige bruksområde for borna i Bakken barnehage TABELL Tabell 1. Oversikt over utbyggingskarakter og kva som krevast av autorisasjon for prosjektering. Tabell 2. Bustader og busette i planområdet ved dei to alternativa 3 av 56

4 1. FORORD Intensjonen med å utarbeide reguleringsplanen for området Hamn-Rossneset er å utvikle området til eit attraktivt buområde nord for og inn til Fitjar sentrum. Ein visar til dei intensjonar som er nedfelt i vedteken kommuneplan. Frå utbyggar si side blir det lagt opp til høg standard på tekniske anlegg. Det er tatt omsyn til naturmiljøet i området med vegetasjon, stiar, steingardar osv. Planarbeidet starta opp i november 2007, med kunngjering av oppstart. Det er gjennomført ein konsekvensutgreiing (KU) av vesentlege verknader av planen etter føreskrift om konsekvensutgreiing 3.1 g og 4 a, c, og i. Det er Havnehagen AS som står føre arbeidet, representert ved grunneigarar og Plan Vest AS. Plan Vest AS, den LESERVEILEDNING Planframlegget inneheld både planskildring og konsekvensutgreiing av vesentlege konsekvensar av tiltaket. I følgje føreskrift om KU skal konsekvensutgreiinga går føre seg parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. Det er derfor naturleg å samla planskildring og KU i same dokument. Planframlegget er bygd opp på følgjande måte: Kapittel 2 og 3 presenterar nøkkelopplysningar og bakgrunn for planarbeidet. Kapittel 4 gjer deretter ei oversikt over planprosessen, mens kapittel 5 presenterar gjeldande planstatus og overordna retningsliner. I kapittel 6 skildrast situasjon, bruk og verdi i planområdet i dag. Denne skildringa av tilhøve i dag ligg også til grunn for drøfting av konsekvensar i KUen. Etter at situasjonen i planområdet i dag er skildra, presenterast deretter planframlegget i kapittel 7. I kapittel 8 kjem deretter ei ROS-analyse. Kapittel 9 er ei konsekvensutgreiing. Denne kjem naturleg nok til sist i dokumentet, når både planframlegget og tilhøve og verdi i plan- og influensområde i dag er presentert. 4 av 56

5 2. KAPITTEL NØKKELOPPLYSNINGAR Kommune Fitjar Bydel Hamn - Rossneset Gardsnr./bruksnr. Gnr. 65/ Bnr. 1, 2, 5, 47, 276. Gnr 47/ Bnr. 1, 2, 2, 2, 81, 84. Gnr. 68/Bnr. 1 Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommuneplan Forslagstillar Plankonsulent Havnehagen AS Plan Vest AS Hovudføremål til ny plan Utvikle bustadområde nord for og inn til Fitjar Sentrum Planområdets areal i daa Ca. 490 daa Tal på nye bueiningar/ nytt næringsareal (BRA) 230 nye bueiningar, ein bygning til ålmennyttige føremål Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Fjernverknad, natur- og kulturmiljø, samordna areal- og transportplanlegging Føreligg det varsel om innsigelse (j/n) N Konsekvensutreiingsplikt (j/n) J Kunngjøring oppstart, dato og Fullstendig planframlegg mottatt, dato Informasjonsmøte haldt.(j/n) N 2.1. EIGARTILHØVE Nr Gnr. Bnr. Omfang Heimelsinnehavar Del av eigedomen Olaf Aarskog Del av eigedomen Hordaland Fylkeskommune Del av eigedomen Opplysningsvesenets fond, v/nils Lygre Heile eigedomen Theodor Træet Del av eigedomen Fitjar Kommune Del av eigedomen Jan A. Tranøy Heile eigedomen Karl A. Sandvik Heile eigedomen Gullborg Sandvik Heile eigedomen Johannes A. Sandvik Heile eigedomen Sissel M. Våge Del av eigedomen Vik-Sandvik Holding AS Del av eigedomen Einar W. Breivik 5 av 56

6 3. KAPITTEL BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1. BAKGRUNN Tiltakshavar ynskjer å utvikle området Hamn-Rossneset til eit attraktivt bustadområde. Intensjonen om å utvikle området til bustadområde er nedfelt i gjeldande kommuneplan for Fitjar kommune. Rossneset kan definerast som eit tilstøytande friluftsområde til tettstaden Fitjar og vil etter ei utbygging vere ein del av tettstaden Fitjar INTENSJONEN MED PLANFRAMLEGGET Intensjonen bak reguleringsplanen for området Hamn-Rossneset er å utvikle området til eit attraktivt bustadområde nord for og inn til Fitjar sentrum. Planframlegget består av plankart m. føresegner, planskildring og konsekvensutgreiing av vesentlege verknader av planen i høve naturressursar, miljø og samfunn. Tiltaket kjem inn under krav til KU etter 3-1 g og 4 a, c og i, i føreskrift om KU. Stortinget vedtok ny forskrift om KU, med verknad frå Vedtekne endringar i lov og føreskrift medfører at KU-prosessen skal samordnast med den ordinære planprosessen for tiltak som skal avgjerast gjennom plan- og bygningslova. Planprogram m. program for KU var ute til høyring i 6 veker med høyringsfrist til og blei framlagt for planutvalet og godkjent med to tillegg den Dette ligg til grunn for planframlegget. 6 av 56

7 4. KAPITTEL PLANPROSESSEN 4.1. KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART Formell kunngjering blei gjeve i Sunnhordland og Bergens Tidende den , med frist for merknadar Kunngjering blei på same tid også sendt til eigarar, naboar og til offentlege instansar på ulike nivå. Planprosessen har vore organisert gjennom Havnehagen As, i nært samarbeid med Plan Vest As, og i samråd med Fitjar kommune. Havnehagen As er tiltakshavar og har sitt utgangspunkt i eit lokalt initiativ frå dei tre grunneigarane i området: Jan Tranøy, Theodor Træet og Karl Sandvik. Eit tilbakeblikk på prosessen Planlegginga av området Hamn/Rossneset til eit bustadutbyggingsområde starta opp i Da blei det utarbeidd eit forprosjekt for utbygging av bustadfelt i Hamn-Rossneset. Denne fyrste planen blei kalla Trivselspark og omfatta idear til bustadområde, leilegheitsprosjekt, utviding av kontorbygg, naust og småbåthamn. Summen av desse tiltaka skulle gje eit rikt bu- og aktivitetstilbod i Fitjar. I denne planen var det gjeve framlegg om 70 bustadeiningar. Forprosjektet og områdeplanen for utbygging av Hamn/Rossnes blei presentert for Hordland Fylkeskommune i juni Synfaring blei gjennomført med påfølgande diskusjon. Dette munna ut i ei semje om at utbyggingsområdet kunne utvidast noko i høve til gjeldande kommuneplan. I dei føreliggande planane var det tatt omsyn til dei landskapsmessige tilhøva. Oppstart av planarbeid blei varsla Området ein varsla på dette tidspunktet var i hovudsak i samsvar med gjeldande kommuneplan. Omarbeida planframlegg frå februar 2008 la opp til 230 bustadeiningar og eit par større friområde, og omfatta no også område som ikkje ligg inne i gjeldande kommuneplan som avsett til bustadområde. Etter diskusjon med kommunen blei det lagt fram eit revidert planframlegg i mai Her blei utbyggingsareala trekt noko lengre frå eksisterande sti/gangvegsystem, men volumet for bustadeiningane blei ikkje endra. Planframlegget frå mai 2008 blei også lagt fram for Fylkesmannen. I møte med Fitjar kommune, og på bakgrunn av innspel frå Fylkesmannen si miljøvernavdeling, blei ein samd om at tiltaket kom inn under krav til KU etter 3. 1 g og 4 a, c og i, i forskrift om KU MERKNADAR I SAMBAND MED VARSLING Varsling blei gjennomført i to omgangar. I samband med varsling av oppstart av reguleringsplan for Hamn- Rossneset den kom det inn 8 merknadar knytt til planen. Ved varslinga av reguleringsplan og planprogram den kom det inn 5 merknadar. Dei innkomne innspela i 2007 og 2009 dreier seg grovt om: 2 innspel om omsyn til kulturminne 5 innspel om sjøinteresser 2 innspel om friluftsinteresser 2 innspel om landbruksinteresser 1 innspel om vegløysning 1 innspel om avklaringar i høve til overordna plan Avsendar Dato Offentlege instansar statleg 1. Statsskog Brev Hordaland Fylkeskommune Kultur og Brev og og idrettsavdeling Fylkesmannen i Hordaland miljøvernavdelinga Brev og Fylkesmannen i Hordaland landbruksavdelinga Brev og Kystverket Brev og Fiskeridirektoratet Brev og Statens vegvesen Brev Hordaland Fylkeskommune Strategi og E-post næringsavdelinga Kommunale etatar 7 av 56

8 9. SFLMK Brev Private/ interesseorganisasjonar 10. Sunnhordland Fiskarlag Brev Fitjar Frivilligsentral E-post Bakken barnehage E-post Fitjar Mekaniske verkstad E-post Statsskog i brev av : Statsskog visar til varslingsbrevet og har ingen merknadar til planen. Planleggjar sitt svar : Takast til etterretning. - Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdeling i brev av , og : : Vil minne om punkt 2 i dei regionale retningslinene i fylkesplanen for kulturminne. Ber om at ev kulturminneinteresser vert omtalt, verneverdien vurdert og tatt omsyn til i det vidare planarbeidet. Fylkeskommunen er generelt skeptiske til planlegging av område i strid med overordna plan. Gjer merksam på eit automatisk freda kulturminne i det omgjeldande området. Dette er ei gravrøys frå yngre bronsealder. Vil påpeike at tiltaket ligg i direkte konflikt med denne gravrøysa : Kulturavdelinga visar til brev av om melding om oppstart av planarbeid og brev av om kulturhistorisk synfaring. Det er no gjennomført synfaring og på den bakgrunn finn ein det nødvendig med ei mindre arkeologisk registrering for å av gjere om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne. Det er ei fordel å klarleggje spørsmål om kulturminneverdiar tidleg i prosessen. Kostnadene takast av tiltakshavar og kostnadsoverslag ligg ved, og dette må godkjennast : Arkeologisk registrering på Rossneset vart utført og det vart påvist automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Funnet er ein steinalderbuplass som ligg nordvest i planområdet og ligg om lag 100 m aust-søraust for eit tidlegare funn av ein automatisk freda gravrøys. Desse kulturminna må takast omsyn til i den vidare planprosessen. Planleggjar sitt svar : : Kulturminne vil omtalast som eige punkt i planskildringa. Det er noko avvik i høve kommuneplan med unntak i nord og aust. Det er betre samsvar med seinare disp. plan : Tiltakshavar godkjenner budsjettet for Arkeologisk registrering på Rossneset : Det er registrert eit nytt funn i 2008 innanfor sjølve planområdet i tillegg til gravrøysa som var lokalisert frå tidlegare. Det er no lokalisert ei gravrøys nord på Rossneset og ein steinalderbuplass (Askeladden id. Nr ) nordvest i planområdet. Buplassen ligg om lag 100 m austsøraust for ei tidlegare registrert automatisk freda gravrøyst frå bronsealder/jernalder (Askeladden id. Nr ). Funnet nord for planområdet vert ikkje rørt av tiltaket. Det nye funnet lengre sør, markert med R og rosa og rød farge i kartet under, ynskjer tiltakshavar å flytte ut av området, og rett mynde vil kontaktast med det som føremål når planen er godkjent. 8 av 56

9 Kart henta frå rapport , Kulturhistorisk registrering. - Fylkesmannen i Hordaland miljøvernsavdelinga i brev av og : : Arealbruksføremål i reguleringsplanen skal være avklart i overordna plan. Vår uttale til varsla regulering legg dette til grunn. Visar til brev : Tilleggsuttale til oppstart av arbeid med privat reguleringsplan der fylkesmannen er kritisk til etablering av bustader i område avsett til LNF, men ser at det kan vere hensiktsmessig å tekke utbygginga på Rossneset opp i frå strandsona for å redusere konflikten med standsoneverdiar og landskapskvalitetar. I følgje forskrift om KU skal reguleringsplanar for by og tettstadsområde konsekvensutgreiast jf 3 bokstav g. Fylkesmannen vurderar at utbygginga vert omfatta av paragrafen då utbygginga vil vere eit stor og tungt inngrep i eit område som i dag ikkje er utbygd. Ei KU må bør ha fylgjande sentrale tema med: landskap, biologisk mangfald, friluftsliv, ROS og samfunnsmessige konsekvensar. Fylkesmannen vil signalisere at ein vil vurdera å fremje motsegn til eit planframlegg med den grad av utbygging i strandsona som vart vist i møte den I tillegg er ein særleg kritisk til byggeområde lengst nord i planområdet : Fylkesmannen meiner at planprogrammet er generelt når det gjeld opplegg for informasjon og medverknad og saknar eit meir konkret opplegg der også barn og unge sine interesse vert tatt med. Temaet biologisk mangfald må konkretiserast meir og i ROS-analyse bør ein sjå på NS 5814:2008. Støy er ikkje tatt med og det bør vurderast om det er relevant. Planleggjar sitt svar : : Noko avvik i høve kommuneplan med unntak i nord og aust. Betre samsvar med seinare disp. plan : På vegne av oppdragsgjevar meiner Plan Vest Stord at tolkinga av forskrift for KU er å trekke lovteksta for langt skriver Knut Vikestrand i svarbrev til miljøvernavdelinga. Tilhøva i Fitjar er kjende og har etter vår vurdering ikkje den kompleksitet i høve til lovintensjonen som gjer KU naudsynt. KU har som intensjon å kvalitetssikre medverknad og faglege vurderingar innanfor dei fagtema som forskrifta nemner innanfor kompliserte utbyggingsområde med mange ukjende variable etableringsfaktorar og aktivitetar og næringar med tilhøyrande infrastruktur som på ukjend måte kan påverka økonomiske og samfunnsmessige strukturar i og ved sentra. Dette er ikkje realitetane for Hamn i Fitjar. Dette er eit (berre eitt) oversiktleg og ukomplisert bustadområde. Ein har ikkje behov for KU for å avklare korleis dette kan påverke elevtal i skulen eller behovet for barnehage. Det greier ein like godt å avklare gjennom reguleringsplanprosessen. Ein har heller ikkje behov for KU for å avklare dei visuelle tilhøva. Nett den same prosessen kan ein gjennomføre i reguleringsplanen. Dei same vurderingane kan ein vidare gjere i høve til natur og friluftsliv. I kommuneplanen for Fitjar kommune står det ingenting om at nett dette området er serleg viktig for Fitjar. At området er nytta som utfartsområde er ikkje heilt rette sjølv om stisystemet som i dag på ein lite samanhengande måte går rundt området, er mykje nytta. Området er trekt unna dette stisystemet, dessutan inneheld planen naudsynte føresetnader for å føre dette stisystemet vidare rundt området. Fitjar har natur på alle sider. Med Fitjarfjellet og Midtfjellet i aust og Fitjarøyane i vest. Viktigare er det å ta stilling til kva som er attraktive og viktige stimuleringsfaktorar som kan trekke bygda vidare framover i utvikling med auka tilflytting og ikkje fråflytting. Når det gjeld kulturminne er det liten eller ingen skilnad mellom prosessane. Same undersøking må gjennomførast uansett. Det som då gjenstår er biologisk mangfald. Ein bør kunne vurdere om nett dette fagtemaet bør vurderast nærare samt at ein gjennomfører ei meir vidtgåande fagleg vurdering av dei visuelle sidene av å b ygge ut området. At kommuneplanen er endra med utbyggingsareal lagt til feil område (i strandsona) kan ikkje lastast private utbyggarar. Landskapsanalysen som tidlegare er utført og som er konservativ i høve til omfang gjev eit større rom for ut bygging enn det kommuneplanen etter seinare revisjon legg opp til. Me vonar ein vidare kan ha ei nøktern forståing av utgreiingsbehovet og at denne er fagrelatert og ikkje prosessrelatert slik KU legg opp til. Dette med bakgrunn i den reelle grad av kompleksitet området verkeleg har. Tiltakshavar og Plan Vest Stord godtek å gjennomføre KU-utgreiing og arbeidet med denne vert sett i gong : Planprogrammet vert tydelegare på punktet medverknad, men vi vil påpeike at medverknad m. a allereie er tatt med som metode under nærmiljø og friluftsliv: Kontakt med lokale aktørar som idrettslag og institusjonar som skule og barnehage. Vi klargjer no meir kva metodar som skal nyttast i prosessen. Her kan mellom anna nemnast deltakande observasjon og intervju. Når det kjem til biologisk mangfald har ein tydeleggjort i teksten kva kjelder og metode som skal nyttast. ROS- analyse vert gjennomført og er alleie omtalt under punkt 5.4 i planprogrammet. 9 av 56

10 Støy har vore undersøkt på staden tidlegare i samband med kontrollmålingar av Fitjar Mek. Verkstad. Den siste kjente rapporten er frå Konklusjonen er at grenseverdiane for støy ikkje vert broten. Drifta ved bedrifta og aktiviteten er den same i 2009 som i 2004., støy vert difor ikkje tatt med som ei aktuell problemstilling i planprogrammet. - Fylkesmannen i Hordaland landbruksavdelinga i brev av og : Fylkesmannen er kritisk til reguleringsplanar som er i strid med overordna plan. Fylkesmannens landbruksavdeling rår til at planarbeidet vert avgrensa til dei delane av planområdet som er i samsvar med kommuneplanen. Oppmodar elles om at landbruksansvarleg i kommunen tidleg vert trekt inn i planprosessen for å ivareta landbruksinteressene, kulturlandskapet og andre grøne verdiar : fagetaten vil at desse tema vert tatt med inn og vurdert i KU: dyrka mark, beite, skogbruk, kulturlandskap, driftsulemper, næringsutvikling om desse områda får endra status/konsekvens etter omregulering frå LNF til utbyggingsområde. Planleggjar sitt svar : Drivverdig skog eller ikkje er drøfta med landbruksfagleg instans. Dette og andre tema som vert omtalt i brev av vert tatt opp og diskutert i KU- rapporten. Innafor planområdet elles er det ikkje dyrka eller overflatedyrka mark, berre spreidde førekomstar av skog. Det meste av denne består av grov buskfuru, sitkagran og med ulike typar lauvtre. Innimellom finst det lerk, serleg i den solvarme lia mot sør og vest. Noko av skogen i området er planta, dette gjeld omlag 4-5daa på gnr 65 bnr 47 og delvis på gnr 65 bnr 5. Frå landbruksfagleg hald er verdien av denne skogen karakterisert på følgjande måte: Desse mindre felta er ikkje nyplanta skog med vernekrav etter skoglova, men skog truleg i hogstklasse 4 eller 5 og består i hovudsak av sitkagran. - Kystverket Vest i brev av og : Gjer merksam på at tiltak i sjø, så som kaiar, flytebrygger, utfyllingar, sjøleidningar m.m. krev løyve av hamnemynde i tillegg til handsaming etter plan- og bygningslova, jf. Hamne- og farvassloven 18 andre ledd. Har ingen andre merknadar på noverande tidspunkt, men avventar reguleringsplanen når den føreligg. Planleggjar sitt svar : Ein tek merknaden til etterretning. Planframlegget vert oversendt kystverket til høyring. - Fiskeridirektoratet i brev av og : : Fiskeridirektoratet, region vest, har registrert fiskeriinteresser i området utanfor Rossneset og vil difor be om å få tilsendt utkast til reguleringsplanen når det føreligg : Planområdet omfattar eit område som er satt av til kast og låssettingsplass i kommuneplanen for Fitjar. Området nyttast av lokale fiskarar samt fiskarar frå Bømlo. Fisk i steng er sårbare for forstyrringar og det er ikkje ideelt med småbåthamn tett opp til plassen. Ved ev. sprengingsarbeid må ein ta kontakt med akvakulturanlegget og Sunnhordland fiskarlag i forkant. Planlggjar sitt svar : I området er det planlagt naust med pir og bølgjebrytar og ikkje småbåthamn. Det skal difor ikkje verta meir småbåtaktivitet i området. Ved ev. sprenging vil ein ta dei nødvendige omsyn. Planframlegget vert oversendt Fiskeridirektoratet til høyring. Sjå elles svar nr 9. - Statens vegvesen i brev av : Vegvesenet minnar om at det må leggast vekt på å finne gode og trafikktrygge løysingar for gåande og syklande. Planleggjar sitt svar : Takast til etterretning. - Hordaland Fylkeskommune Strategi og næringsavdelinga i e-post av : Hordaland fylkeskommune vurderar at planprogrammet bør presiserast på fyljande område: Organisering og medverknad og korleis denne skal gå før seg. Universell utforming må vektleggast i planen. Klima og folkehelse her bør planprogrammet oppdaterast i høve eige tema i høve til klima og folkehelse. Automatisk freda kulturminne her må konfliktgraden mellom dei ulike byggeområda og kulturminne gå klart fram. Kulturminne bør vurderast samla og ikkje isolert. 10 av 56

11 Planleggjar sitt svar : Organisering og medverknad vert utdjupa i planprogrammet. Universell utforming er og vert omtalt i planprogrammet og reguleringsplanen. Klima og energi vert tatt inn som eige punkt i planprogrammet. Likeeins vil konsekvensar for folkehelsa i samband med moglegheit for fysisk aktivitet verta tatt inn som tema. Kulturminne vert vurdert samla. - SLFMK i brev av : Berekraftig arealbruk Nedbygging av urørt areal er i utgangspunktet uheldig i miljøsamanheng, men ein ser at området er under utbyggingspress også av di det er vurdert som naturleg vidareutvikling av sentrumsnære bustadområde. Området er hekkeområde for fiskemåke og rår til at delar av hekkeområdet vert avmerka som eige planføremål. Det må elles presiserast at nausta som er planlagt berre skal nyttast til oppbevaring av reiskap osb. Friluftsliv Skogen er eit attraktiv leikeområde for born og eit område som vert nytta i friluftsamanheng, og friluftsinteresser må takast vare på i planen. Klima og energi Ein ynskjer at ein skal ha fokus på energikrav til byggverk, der bygningane bør prosjekterast og utførast slik at ein vesentleg del av varmetrongen kan dekkast med anna energiforsyning. Å samle fleire bustader på eit lite areal vil kunne gjere det enklare å investere i alternative energikjelder. Støy Det omsøkte området ligg ved Fitjar mekaniske noko som gjer det viktig å legge frå dokumentasjon som syner at støyforholda ligg innanfor godkjent støygrense. Landbruk/kulturlandskap Det er viktig at tiltaket ikkje vert eit negativt element for landbruksdrifta i området. Planleggjar sitt svar : Deler at hekkeområdet vert markert i plankartet som friluftsområde. Naustet som er under planlegging skal nyttast som naust og vil ikkje ha innlagt vatn eller avlaup. Friluftsinteressene vert tatt vare på ved at ein held god avstand til tursti og er medveten i samband med kvar dei ulike husa vert plassert i området. Ein tek inn i planprogrammet at det skal sjåast på tiltak som kan verke energifleksible for å gje rom for å nytte alternative fornybare energikjelder. Støy er vurdert tidlegare for området i samband med anna byggeprosjekt, og rapporten konkluderte med at området ikkje vert utsett for støy som går over tillatne støygrenser. Tiltaket vil ikkje føre med seg negative konsekvensar for landbruksdrifta i området. - Sunnhordland Fiskarlag i brev av : Sunnhordland Fiskarlag går i mot utbygging i sjø. Visar til at det berre er to låssettingsplassar for fisk i Fitjarvika og at låssetting berre kan skje der det ikkje er brygger og båtar. Planleggjar sitt svar: Fiskeriinteressene utanfor Rossneset er drøfta med lokalt fiskarlag. Området like sør for Rossavikjo er nytta til kaste og låssettingsstad. Tiltak for å imøtekomme ev. krav frå lokalt fiskarlag vil ein drøfte nærare når planen er lagt ut til offentleg ettersyn, og kome fram til semje for endeleg plassering. Plasseringa ein vel er valt ut frå tilpassing til dagens bruk av låssetting i området. - Fitjar Frivilligsentral i e-post av : Turgruppa er oppteken av at turløype i Rossneset vert bevart, og at den delen av løypa som er opprusta med tippemidlar, vert vidareført sørover på vestsida, attende til Fitjar Idrettspark med tida. Turløypa rundt Rossneset er svært mykje i bruk av turgåarar,- ikkje berre dei frå nærområdet, nærliggjande byggjefelt, men òg av bygdefolk rundt i heile Fitjar. Planleggjar sitt svar : Turløypa skal takast vare på og ein vil leggje god avstand frå busetnad til løypa. Ein ev. vidareføring vert ei sak for Fitjar kommune. Det er lagt til rette for at det skal vere samanhengande stisystem innanfor og i samband med eksisterande stiar i området. 11 av 56

12 - Bakken barnehage i e-post av : Bakken barnehage ynskjer å gje melding om at dei nyttar området på Rossneset til turområde. Det er særleg området rundt Storhaugen som vert mykje nytta, og ein vonar at ein i framtida kan halde fram med å nytte området til friluftsliv. Planleggjar sitt svar : I gjeldande kommuneplan er området er lagt ut til bustadbygging. Med bustader i området vil ikkje området bli heilt som før, men store delar vil vere urørt som i dag og vonleg vil oppveksande born få mykje glede av området også i framtida. - Fitjar Mekaniske verkstad i e-post av : Fitjar Mekaniske Verksted AS er bekymret for regulering av Rossneset som boligområde. Dette henger sammen med våre erfaringer med boliger og småbåthavn i nærområdet. Flere boliger bidrar til å øke motviljen mot vår virksomhet og dermed også våre muligheter til å realisere de planer vi har fremover. Fitjar Mekaniske Verksted AS vil med dette kommentere dette på generelt grunnlag, og ber om å få tilsendt eventuelle planer som er tilgjengelige til gjennomsyn. Planleggjar sitt svar: Det meste av planområdet som er tatt med i dette planarbeidet er avsett i gjeldande kommuneplan for bustadføremål. Tiltakshavarane har også planar for området og ein må søkje om løysingar som tener båe partar. For gjeldande prosjekt er det ikkje planlagt båthamn, men badeplass. Fitjar Mekaniske Verksted As vil få tilgang til materiellet knytt til planarbeidet til liks med alle andre partar og interessentar i saka. 12 av 56

13 5. KAPITTEL GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1. FYLKES(DEL)PLAN Fylkesplanen for Hordaland er eit styringsdokument for utvikling i fylket. Planen sett fokus på viktigheita av gode lokale sentra for utvikling av ein livskraftig region. Dette er sentra som kan stø opp under lokalsamfunna og tilby relevante tenester til innbyggarane. Attraktive omgivnader, gode bustadområde, møteplassar for sosial og fysisk aktivitet og tilgang til friareal er viktige verdiar. Planen legg vekt på variasjon i bustadtilbodet KOMMUNEPLAN Reguleringsplan for Hamn-Rossneset tek utgangspunkt i kommuneplanen for Fitjar vedteken 2002 til I kommuneplanen er planområde for Hamn/Rossneset sett av til LNF, forretning/kontor, fiskeområde og bustadområde (B2 og B3). Strandsona frå Vik-Sandvik til rundt bukta er avsett til utbyggingsføremål i gjeldande kommuneplan. Utanfor i bukta er det avsett eit kaste- og låssetjingsområde (KL) (sjå figur 2). Utsnitt av kommuneplankartet for Fitjar kommune Planområdet lagt inn omtrentleg. 13 av 56

14 Framlegg til reguleringsplan tek utgangspunkt i intensjonane i kommuneplanen om at Hamn-Rossneset skal være ei forlenging av noverande bustadområde i Hamn-Bakken, og vidareføre aksen av bustader som strekkjer seg frå Fitjarstølane til Hamn-Bakken. I framlegg til reguleringsplan er det avsett eit noko større areal til bustader enn i gjeldande kommuneplan (Figur 3). Nordre del av Rossneset er i kommuneplanen lagt ut til LNF/ friluftsområde sør til steingard. Det same gjeld austre del av flata nord for Storhaugen. I kommuneplanen er det peikt på at området er eit viktig tur- og friluftsområde i nærleik til Fitjar sentrum og at omfang av utbygging må vurderast i lys av dette. Det er vidare peikt på at det er viktig å sikre og vidareutvikle stisystemet som delvis er opparbeid nord og aust av Storhaug. Reguleringsplanen. Skravert felt visar område avsett til bustadutbygging i gjeldande kommuneplan REGULERINGSPLAN(AR) Ikkje aktuelt EVENTUELLE TEMAPLANAR Barnehageplan for Fitjar og Skuleutviklingsplan er relevante planar i høve KU RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging har som mål og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov. Dei rikspolitiske retningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsiktig, berekraftig perspektiv i planlegginga. Dei rikspolitiske retningslinene for universell utforming (høyringsdokument) har som mål å sikre ein utforming av dei fysiske omgjevnadene som gjer tilgjengelegheit for alle. 14 av 56

15 6. KAPITTEL SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1. INNLEIING I skildringa av planområdet er det lagt særleg vekt på å gje ei utfyllande skildring av tema som er viktige i høve konsekvensutgreiinga. Analyse av no-situasjonen i planområdet og i influensområda ligg som ein bakgrunn for konsekvensutgreiinga i kapittel LOKALISERING Hamn-Rossneset ligg like nordaust for Fitjar sentrum. Neset stikk ut i sjøen mellom Breivika i aust og Fitjarvika i vest. Fitjar kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til kommunane Austevoll, Stord, Tysnes og Bømlo. Totalt flatemål er på 145 km². Innbyggartalet er på ca 3000 innbyggarar. Kommunesenteret Fitjar er den største tettstaden i kommunen. Staden Fitjar ligg nordvest i kommunen på vestsida av øya Stord AVGRENSING Planområdet omfattar delar av Hamn-Rossneset nordaust for Fitjar sentrum. Det er avgrensa ved strandsona i vest, og strekk seg mot Storhaugen og stisystemet på Rossneset i aust. I sør strekk området seg mot Fitjar Kultur- og idrettshall, mens det i nord stekker seg til like nord for steingarden TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/ STATUS Inntil planområdet i sør er det busetnad (bustadområde Hamn-Bakken). I søraust ligg Fitjar Kultur- og idrettsanlegg. Delar av strandsona vest på Rossneset er regulert til industriføremål og nyttast i dag til dette. Det finnast også eit kaste- og låssettjingsområde for fisk meir nordvest i planområdet. Den nordaustre delen av Rossneset, utanfor planområdet, har god jord i form av tilplanta skogsmark eller overflatedyrka beitemark. Aust for planområdet går ein tursti, som strekk seg frå Fitjar Kultur- og idrettshall og nordover på Rossneset. Stien er tilrettelagt ved hjelp av tippemidlar. Han blei rusta opp kring 1996, i eit samarbeid mellom Fitjar kommune, grunneigarar og private organisasjonar. Det føreligg kommunale planar om å vidareføre stien sørover på vestsida rundt heile Rossneset. På enkelte punkt langs stien er det satt ut benkar. Bilete av rasteplass langs med turstien (Kjelde: Plan Vest Bergen). 15 av 56

16 6.5. TRAFIKK Generelt er arbeidsreiser prega av pendling ut og inn av Fitjar. Reisene går i hovudsak til og frå Stord, Bømlo og Sveio. Reisene er i hovudsak generert av to faktorar, a) skulereiser b) arbeidsreiser. I tillegg kjem andre reiser generert ved fritid og handel. Arbeidsreisene er dominante og regelmessige og gjev det størst trykket frå kl 0600 kl 0900 og frå kl kl Reisene er stabile i omfang over tid, med mellom frå Det er ikkje utført nøyaktige målingar som visar kva retning all pendletrafikk tek vegen, men eit stipulert anslag ut frå stikkmålingar kan vere som følgjer; a) mot Fitjar sentrum Stord grense eller Vestbøstad ca 70 % b )mot Sandvikvåg i nord 30 % c) mot næringsområda ved Hamn - vestre sentrum mm 30 % Dette skil seg noko frå den generelle trafikkfordelinga ut og inn av sentrum som i hovudsak skuldast lokale reiser. Tal for hovudretningane er 50 % mot Vestbøstad - 29 % mot Rv. 545 sør og 21 % mot Rv. 545 nord. Strekninga Rv. 545 gjennom Fitjar sentrum er prega av nærattrahert trafikk der berre ca 25% er gjennomgangstrafikk av i alt ca 3500 kjt. ÅDT. Av dette utgjer tungtrafikk. 10 % (person og varetransport) Vegnettet i Fitjar sentrum er godt relativt sett med nyleg tilrettelagt fortau/ gangbaner langs hovudvegnettet. ÅDT=1100 Tungtrafikk 10 % Rossneset Rv.545 ÅDT=3500 Tungtrafikk 8 % ÅDT=2600Tungtrafik k 8% Fitjar sentrum ÅDT=1500 Tungtrafikk 10 % Ttafikkteljinga av 56

17 6.6. TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Mesteparten av Rossneset ligg på om lag 40 moh. Dei to høgste punkta på neset er Storhaugen, som er på om lag 80 moh og ein høgde i nord på om lag 50 moh. Austre kanten av neset er svært bratt, medan den vestre kanten er slakare og har flate parti innimellom. Rossneset er eit viktig element i landskapsbilete i Fitjar. Fitjar er ei vidstrakt bygd som vender seg nordover mot Fitjarvika. Dei dominerande landemerka på staden er Rossneset og Storhaugen ( Havnasåto ) i nordaust, Storhaugen og Rimsvarden i sør og Fitjarfjellet i aust. Desse landskapselementa utgjer ein sterk kontrast til det elles flatlendte jordbrukslandskapet. Innafor desse formasjonane finn ein det store landskapsrommet i Fitjar. Landskapsrommet på Fitjar (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). Illustrasjon av høgdedraga på Rossneset, som avgrensar og dannar ei ramme om landskapsrommet. 17 av 56

18 Silhuettverknad i dag sett frå Breidvika. Landskapsbilete er prega av jordbruk og skog (Kjelde: Plan Vest Stord AS). Silhuettverknad i dag sett frå sørvest (Bilete tatt på Storhaugen). Silhuetten er prega av småhusbusetnad nedanfor Storhaugen på Rossneset, og av ein trekledd del i bakgrunn av busetnaden, samt på den nordlige spissen av Rossneset. Sjøfronten i vest er prega av industri. (Kjelde: Plan Vest Stord AS). 18 av 56

19 6.7. VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Planområdet ligg i dag urørt og kan karakteriserast som utmark med skog og anna vegetasjon. I høve vegetasjon kan Rossneset deles inn i to område: ein nordlig, skogkledd del, Rossneset, og ein sørleg del, med eit meir opent landskap prega av myrområde og fjell, Storhaugen. På den nordlige delen av neset dominerar planta barskog. Dette er fyrst og fremst furu (Pinus Sylvestris), lerk (Larix decidua) og gran (Picea abies). Historisk foto av Rossnes frå begynninga av 1900-talet, før skogplantinga (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). Planta barskog på Rossneset (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). 19 av 56

20 Opent, våtlendt myrområde ved Storhaugen (Kjelde: Plan Vest Stord) Vegetasjonen på og ikring Storhaugen er karrig og prega av lyngheivegetasjon. Mellom dei to høgdene er det et flatt myrområde. Området er våtlendt, med bergknausar som stikk opp her og der. Dei dominerande artene rundt Storhaugen er røsslyng (Calluna vulgaris), purpurlyng (Erica cinerea), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og einer (Juniperus communis). Førekomsten av nokre av desse artene visar til tidligare beite i området. Området er ikkje beita sidan 70-talet, unntatt det nordlige delen av det opne landskapet ved Storhaugen. Dette har vore rydda og beita også i seinare tid (Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor). Vegetasjonen på Storhaugen er i eit suksesjonsstadium. Området pregast av buskvekst og den opphavlige lyngvegetasjon er i ferd med å fortrengjast. No veks furu, bjørk (Betula pubescens), rogn (Sorbus aucuparia) og forskjellige seljearter (Salix) opp. Desse trea er om lag 15 år gamle. Det blei funne tre raudlista artar (havburkne, purpurlyng, alm) på Fitjar i 2008, men ingen av desse er funne i planområdet (Moe og Fadnes 2008). Storhaugen sett frå nord (Kjelde: Plan Vest Stord). 20 av 56

21 Dyr Det er ikkje funne nokon raudlista artar i planområdet (Steinsvåg og Overvoll 2004). I dei opne myrområda på Storhaugen har ein funne eit yngleområde for fiskemåsen (Larus canus) (Sjå figur14). Fiskemåsen er ein vanleg hekkefugl i koloniar fleire stader på Stordøya. Yngleområdet på Storhaugen er på om lag 202 daa og blei påvist (Direktoratet for naturforvaltning). Hekkekolonien er vekta 1, der 3 er høgaste verdi. Fiskemåka er dag ikkje ein trua fugleart. Skravert felt visar yngleområde for fiskemåsen (Kjelde: naturbase.no) LANDBRUK OG SKOGBRUK Landbruk Det er ikkje registrert dyrka eller overflatedyrka mark innanfor planområdet. Kvaliteten på jordsmonnet på Rossneset varierer mellom grunt myrlendt jordsmonn til djupare jordsmonn egna for dyrking av skog. Den midtre og vestre delen av Rossneset er myrlendt eller bart, mens den nordre og austre delen av området (utanfor planområdet) har god jord, med tilplanta skogsmark eller overflatedyrka beitemark. Figur 15 visar ei klassifisering av dyrkbar jord på Rossneset. 21 av 56

22 Dyrkbar jord på Rossneset (Naturbase.no). Skogbruk Innanfor planområdet er det bare spreidde førekomstar av skog. Det meste av denne består av grov buskfuru, sitkagran og ulike typar lauvtre. Innimellom finst det lerk, særleg i den solvarme lia mot sør og vest. Ein del av skogen i planområdet er planta. Dette gjeld omlag 4-5 daa på gnr 65 bnr 47 og delvis på gnr 65 bnr 5. Skogplantinga på Rossneset starta i 1955 på gnr. 67/2 og 68/1. For dei andre gnr/bnr. er det meir usikkert når skogplantinga starta, men trugleg blei skogen her planta etter Deler av området er truleg tilplanta også i seinare tid (samtale med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor). Frå landsbruksfagleg hald er verdien av den planta skogen på Rossneset karakterisert på følgjande måte: Desse mindre felta er ikkje nyplanta med vernekrav 22 av 56

23 etter skoglova, men er skog truleg i hogstklasse 4 eller 5 og består i hovudsak av sitkagran (Kjelde: samtale med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor). Figur 16 visar ei oversikt over produksjonsevne i skogen på Rossneset. Skogareal, annen jorddekt fastmark, grunnlendt mark og myr/torvmark blir inndelt etter arealet sin evne til å produsere trevirke. Symbolet for bonitet visar potensiell produksjonsevne, dvs. den produksjonen ein kan vente med riktig treslag, normal tettleik og vanlig god skogskjøtsel. Høg bonitet finn ein først og fremst området nord for planområdet, men også nordlige delar av planområdet har høg bonitet. Produksjonsevne i skog på Rossneset (Kjelde: naturbase.no). 23 av 56

24 6.9. KULTURMINNE Kulturlandskapet på Fitjar er prega av mange spor etter tidlegare busetnad og aktivitet. I området frå stranda og opp mot kyrkja og hovudtunet på Fitjar, og vidare over mot Hamn og Bakken, kan ein forventa å finna fornminne som automatisk er freda. Kulturhistoria sett sitt preg på Fitjar og er med å skapa identitet til bygda og kommunen (Stadanalyse Fitjar). Historisk kart frå 1877 over Rossneset (Kjelde: Jordskifteverket) Historisk foto cirka av 56

25 Det er registrert to automatisk freda kulturminne innanfor planområdet (jf. Kulturminneloven 4). Ved ei arkeologisk registrering den , blei det funne ein steinalderbuplass (Askeladden id. Nr ) nordvest i planområdet. Buplassen ligg om lag 100 m. austsøraust for ei tidlegare registrert automatisk freda gravrøys frå bronsealder/jernalder (Askeladden id. Nr ). Kart over kulturminner på Fitjar (Kjelde: Stadanalyse Fitjar 2000). 25 av 56

26 Det finst også mange nyare kulturspor i kulturlandskapet på Fitjar. Særleg er steingardane viktige historiske landskapselement. Desse avspeglar tidlegare drift og eigedomstilhøve i området, og er viktige landskapspregande element. Mange av steingardane er borte, men fleire er framleis synlege og har også i dag ein praktisk funksjon. På Rossnes går det lange, samanhengande steingardar både på langs og tvers av området. Desse følgjer eigedomsgrensene, og er opp til 2 meter høge (Hordaland Fylkeskommune Rapport 26/2008). Nokon stader er steingardane fint oppmura, mens dei andre steder delvis er øydelagt/falt ned. Steingard i den nordlege delen av Rossneset (Kjelde: Plan Vest Stord As). Steingard nordaust på Rossneset (Kjelde: Plan Vest Stord AS). 26 av 56

27 Rossneset som friluftsområde Rossneset er eit mykje nytta nærområde, både for dei som bur i byggefelt i nærleiken og for innbyggjarar i resten av Fitjar-bygda. Tilkomst til området er i dag frå idrettsparken og frå Havnavegen, via eksisterande skogsvegar og stiar. Også lag og foreininga nyttar området hyppig. Vidare blir området nytta til friluftsaktivitetar, leik og læring av forskjellige offentlege institusjonar. Dette gjeld mellom anna Rimbareid barne- og ungdomsskule, Fitjarstølane barnehage og Bakken barnehage. For Bakken barnehage er Rossneset det viktigaste nærområdet. Området er også eit viktig område for dei ulike aktørane som nyttar idrettshallen. Det har vidare ein funksjon i høve planlagt utbygging av Rimbareid skule. Som nærområde nyttast Rossneset til forskjellige formål: turgåing, spasering, leik, læring, jogging, nordic walking, sykling, friluftsliv som til dømes bål og fuglekikking. Spor frå born si leik i området (Kjelde: Plan Vest Bergen). 27 av 56

28 Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune føretok i 2008 ei kartlegging og verdsetting av regionalt viktige område for friluftsliv i Hordaland (Hordaland Fylkeskommune. Område for friluftsliv. Prosjektrapport 2008). Kartlegginga var avgrensa til å gjelde areal i LNF-områda i kommuneplanen. Omgrepet regionalt friluftsområde er her nytta om område med stort nedslagsfelt og mange brukarar (totalt eller i forhold til folkemengda i regionen). Verdsettinga tek utgangspunkt i ein tredelt skala: A (svært viktig), B (viktig) og C (registrert).eit av dei registrerte områda i Fitjar ligg delvis inne i planområdet (sjå figur 23, raud skravering). Område er gitt totalverdien C. Verdsetting av regionalt viktige område for friluftsliv (stripla linje) (Kjelde: Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Prosjektrapport 2008). Rossneset byr på eit særs rikt og vekslande landskapsbilde. Oppe på sjølve Storhaugen blir ein knytt til det større landskapsrommet på Fitjar og får eit overblikk over Fitjar og Fitjarøyane. Rommet opnar seg på det opne, flate platået nord for Storhaugen. Her har ein utsikt mot nordaust og Breidvika. Deretter kan ein bevege seg gjennom skogen som utgjer eit meir lukka landskapsrom. Samstundes møtar ein innimellom meir myrlendte område. Her er det nokre stader lagt ut små bruer. Denne strukturrikdomen, vekslinga mellom fjell, skog og opent rom, gjer området nokon særlege landskapsmessige kvalitetar. Vidare ligg dei kulturhistoriske spora i planområdet som referansar i landskapet og vitnar om tidlegare bruk. 28 av 56

29 7. KAPITTEL SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET 7.1. REGULERINGSFØREMÅL Planområdet utgjer eit samla areal på ca. 482 daa og kan innehalde frå 150 til vel 200 nye bustader. Planen har i hovudsak følgjande arealbruk: Byggeområde Frittliggande småhusbebyggelse 89,0 daa Konsentrert småhusbebyggelse 29,0 daa Blokkbebyggelse 14,3 daa Kontor / forretning 5,8 daa Områder for naust 1,6 daa Allmennyttig forsamlingslokale/grendehus 3,5 daa Landbruksområder Områder for jord og skogbruk 58,0 daa Offentleg trafikkområde Kjøreveg/parkering 25,3 daa Anna veggrunn 5,4 daa Gangveg/fortau 9,8 daa Kai 0,1 daa Offentlig friområde Offentlig friområde, generelt 8,7 daa Anlegg for idrett og sport 20,4 daa Badeområde (land) 4,2 daa Badeområde (sjø) 0,3 daa Spesialområde Friluftsområde på land 44,5 daa Friluftsområde i sjø og vassdrag 22,5 daa Kommunalteknisk verksemd 0,6 daa Fiskebruk/kaste- og låssettingsstad 1,5 daa Fellesområde Felles grønt anlegg 23,0 daa Felles veg/ parkering 11,5 daa 7.2. BYGGEOMRÅDE Som grunnlag for utnyttingsgrad blir omgrepet % BYA nytta, jf. revidert forskrift T Vidare blir byggehøgde fastsett frå gjennomsnittleg planert terreng ved veggliv og til gesimshøgd eller mønehøgd. Busetnad Det blir lagt opp til tredelt grad av konsentrasjon. 1. Frittliggjande busetnad 2. Tun - og rekkehus - mellom konsentrert 3. Lavblokk - konsentrert For områda med konsentrert utbygging skal det utarbeidast og godkjennast detaljert tomteplan/byggeplan i høveleg målestokk, jf. reguleringsføresegnene. For områda med frittliggjande busetnad står ein friare i høve til utbyggingsmåte. Ein må likevel følgje dei krav som føresegnene føresett, - innafor dei tomtegrenser som reguleringsplanen fastsett. Område (2), med lettare konsentrert utbygging, vil i hovudsak vere 2etg. rekkehusløysingar/tun. I dei konsentrerte områda (blokkbusetnad) kan det førast opp bygningar opp til 4etg. pluss nedgraven parkeringskjellar. I området er det lagt opp til 50-60% frittliggande busetnad. Resten består av konsentrert utbygging i variert grad. 29 av 56

30 Parkering/garasjer Oppstillingsplass pr. bueining er sett til 2 pluss gjesteparkering tilsvarande 0,25 = 1,75. Område (2) med lettare konsentrert utbygging vil ha felles eler anna parkeringsanlegg basert på 2 oppstillingsplassar pr. bueining, der den eine kan vere i carport/garasje. Fellesområde Fellesområda utgjer i hovudsak felles grønt område som høyrer busetnaden til. Vidare utgjer fellesområda felles vegar og felles parkering. I dette området kan det byggast stiar, leikeplassar osv. Området kan vegeterast. Her kan det førast opp mindre bygningar med innretningar som høyrer til kommunalteknisk anlegg. Trafokioskar m.v. Busetnaden deler felles rett og plikt til opparbeiding og vedlikehald LEIK/ UTEOPPHALDSAREAL I planområdet ligg det inne to område, FR-1 og FR-2 som er regulert til leik og idrett. Det kan tilretteleggast for bading. Fitjar idrettsanelgg, FR-3, skal nyttast til idrett. Felles grøntområde er felles for alle eigedomane i delområda. Det kan byggast stiar etter krav i 8.3, - turløyper og leikeområde. Vegetasjonen i sonen skal i størst mogeleg grad takast vare på og elles haldast vedlike slik bebuarane i området bestemmer i fellesskap. I friluftsområde kan det byggast og vedlikehaldast grusa stiar. Breidd overflate 1,5 1,8m - berelagsbreidde. 2,2m, jf. elles 3.1. Stiane skal korrespondere med tilsvarande stiar i byggeområde og i felles områda ARKITEKTUR OG LANDSKAPSTILPASSNING For områda med frittliggande busetnad vert det ikkje gjeve arkitektoniske føringar utover det føresegna fastsett. For dei meir konsentrerte områda er det sett krav om arkitektonisk kompetanse tilsvarande tiltaksklasse 3. Både når det gjeld område for lettare konsentrert og tyngre utbygningskonsentrasjon er det i føresegnene sett krav til god terrengtilpassing. For blokkbusetnaden vil dette få følgjer som terrasserte løysingar, fasadeinntrekk og innordning etter landskapslinjer i området. Konsentrert busetnad er underlagt rammer for god arkitektonisk utforming. Føringar ut over det som er nemnt ovanfor blir difor ikkje gitt for denne type busetnad. For frittliggande busetnad er det lagt opp til ei deling mellom ei tradisjonell tidstypisk allmenn byggestil til felt med ein meir moderne arkitektur. Dette kjem klarast til uttrykk når det gjeld takform, jf. føresegna. Bygningar oppført under andre formål som til dømes allmennyttig/grendehus skal ha ein byggestil som er samordna med bygg i omgivnaden. Naust i naustområde skal ha ei tradisjonell reisning, takvinkel 35 grader og byggehøgde på 4,5m. Område Karakter utb. Autorisasjon Krav til detaljering 1 A,D,F,G,I,J,K,M og Q Frittliggande busetnad Tiltakskl. 1 Situasjonsplan 2 C,E,H,L og O Lettare konsentrert Tiltakskl. 3 Byggeplan/tomteplan 3 B og P Lavblokk busetnad Tiltakskl. 3 Byggeplan/tomteplan Tabell 1. Oversikt nedanfor visar utbyggingskarakter og kva som krevast av autorisasjon for prosjektering. Ut over dette inneheld området naust og bygningar til andre formål, som vil kunne romme kommunalteknisk anlegg samt andre formål som grendehus i allmennyttig område osv. Dette utgjer i hovudsak felles grøntområde som høyrer busetnaden til. Vidare utgjer fellesområda felles vegar og felles parkering. I dette området kan det byggast stiar, leikeplassar osv. Området kan vegeterast. Her kan det førast opp mindre bygnadar med innretningar som høyrer til kommunalteknisk anlegg. Trafokioskar m.v. Busetnaden deler felles rett og plikt til opparbeiding og vedlikehald. Krav til byggeplan/tomteplan For område med frittliggande busetnad er det ikkje sett krav om vidare detaljering, jf. reguleringsføresegna 5.4. For andre område er det sett krav om plan for detaljering kalla byggeplan/tomteplan. Denne skal godkjennast av det faste utvalet for plansaker, seinast som del av søknad om rammeløyve. 30 av 56

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005. Utgåve: 1. Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss Plan ID 2011005 Utgåve: 1 Dato: 2014-06-27 Planskildring Reguleringsplan med KU for gondol Voss 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Planomtale Plan og næring, Sogndal kommune 22.08.2014 1. Innhald 2. Samandrag... 4 3. Bakgrunn... 6 4. Planprosess... 6 5. Planstatus og rammer for

Detaljer

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt

Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Reguleringsplan for Espelia hyttefelt Landskapsanalyse, reguleringsplan og drøfting Ann Sissel Heilevang og Kristin Libjå Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Juni 2012 Forord

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer