Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset"

Transkript

1 PROSJEKT ID Rapport nr Dato Prosjektnamn Hamn - Rossneset Prosjekt nr Tittel Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset Oppdragsgjevar Prosjekt organisering Referat Havnehagen AS Prosjektgruppe: Nils Magne Skumsnes, Karl Sandvik, Jan A. Tranøy og Theodor Træet Reg.arkitekt Plan Vest Stord As Knut Vikestrand Konsulterande : Siv.ing Terje Vikestrand Plan Vest Stord As, Samf.viter Kari Johannesen PlanVest Bergem As, Landsk.arkitekt. Silke Görrissen Plan Vest Bergen As, Samf.geograf Kari Anne Drangsland Plan Vest Bergen As Ref. til prosjektmøter Produsert av Plan Vest Stord As Plan Vest Bergen As Postboks 667, 5404 Stord Domkirkegaten 3, 5017 Bergen Tlf Mail: Tlf Mail: Kontrollert av 1 av 56

2 INNHALD 1. Forord Leserveiledning 4 2. Nøkkelopplysningar Eigartilhøve 5 3. Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn Intensjonen med planframlegget 6 4. Planprosessen Kunngjering og varsling av oppstart Merknader i samband med varsling 7 5. Gjeldande planstatus og overordna rentningsliner Fylkes(del)plan Kommuneplan Reguleringsplan(ar) Eventuelle temaplanar Rikspolitiske retningsliner Skildring av planområdet Innleiing Lokalisering Avgrensing Tilstøytande areal sin bruk/status Trafikk Topografi/landskap Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Landbruk og skogbruk Kulturminne Skildring av planframlegget Reguleringsføremål Byggeområde Leik/uteopphaldsareal Arkitektur og landskapstilpassning Veg og trafikktilhøve Støytiltak Strandsone Sol og skugge Kommunaltekniske anlegg Avfallshandtering/miljøstasjon Utbyggingsrekkefølgje Offentleg kommunikasjon/kollektivdekning Vatn og avlaup Energi Risiko Privatrettslege bindingar ROS-analyse Utgreiing i hht føreskrift om konsekvensutgreiingar Innleiing Samfunn Tettstadutvikling Offentleg tenesteyting Samordna areal- og transportplanlegging 9.3. Natur- og kulturmiljø Universell utforming Biologisk mangfald Fornminne og kulturminne Landskap Friluftsliv Strandsone Folkehelse Born og unge sine interessar Støy Naturressursar 54 2 av 56

3 Landbruk og skogbruk Tilråding og samanstilling av konsekvensar Innleiing Samanstilling av konsekvensar Tilråding Literatur og kjelder 57 FIGURLISTE Figur 1. Kulturhistorisk registrering Figur 2. Utsnitt av kommuneplankartet for Fitjar kommune med planområdet lagt inn omtrentleg. Figur 3. Reguleringsplanen Figur 4. Bilete av rasteplass langs med naturstien Figur 5. Trafikktelinga 2008 Figur 6. Landskapsrommet på Fitjar Figur 7. Illustrasjon av høgdedrag på Rossneset Figur 8. Silhuettverknad i dag sett frå Breidvika Figur 9. Silhuettverknad i dag sett frå Sørvest Figur 10. Historisk foto av Rossneset frå begynninga av 1900-talet Figur 11. Planta barskog på Rossneset Figur12. Opent, våtlendt myrområde på Storhaugen Figur 13. Storhaugen sett frå nord Figur 14.Yngleområde for fiskemåsen Figur 15. Dyrkbar jord på Rossneset Figur 16. Produksjonsevne i skog på Rossneset Figur 17. Historisk kart frå 1877 over Rossneset Figur 18. Historisk foto ca Figur 19. Kart over kulturminnar på Fitjar Figur 20. Steingard i den nordlege delen av Rossneset Figur 21. Steingard nordaust på Rossneset Figur 22. Spor frå born si leik i området Figur 23. Verdsettting av regionalt viktig område for friluftsliv Figur 24. Generell vegprofil Figur 25. Generell vegprofil Figur 26. Generell vegprofil Figur 27. Talet på alvorleg skadde og drepte pr ulykke Figur 28. Sol 21. mars kl Figur 29. Sol 21. september kl Figur 30. Bustadområde og kobling til overordna vegnett Figur 31. Landskapsrommet på Rossnes Figur 32. Modell over Rossneset med høgdedrag teikna inn, samt silhuett Figur 33. 3D-modell, utbygging på Rossneset Figur 34. Valde perspektiv på Rossneset tatt frå 3D-modell Figur 35. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Fitjar sentrum Figur 36. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Fitjar sentrum Figur 37. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Breidvika Figur 38. Silhuettverknad av ny busetnad sett frå Breidvika Figur 39. Avgrensing av landskapsrommet i nord Figur 40. Silhuettverknad av nye busetnad sett frå sjøsida Figur 41. Nærområde for friluftsliv i Fitjar kommune Figur 42. Særleg viktige bruksområde for borna i Bakken barnehage TABELL Tabell 1. Oversikt over utbyggingskarakter og kva som krevast av autorisasjon for prosjektering. Tabell 2. Bustader og busette i planområdet ved dei to alternativa 3 av 56

4 1. FORORD Intensjonen med å utarbeide reguleringsplanen for området Hamn-Rossneset er å utvikle området til eit attraktivt buområde nord for og inn til Fitjar sentrum. Ein visar til dei intensjonar som er nedfelt i vedteken kommuneplan. Frå utbyggar si side blir det lagt opp til høg standard på tekniske anlegg. Det er tatt omsyn til naturmiljøet i området med vegetasjon, stiar, steingardar osv. Planarbeidet starta opp i november 2007, med kunngjering av oppstart. Det er gjennomført ein konsekvensutgreiing (KU) av vesentlege verknader av planen etter føreskrift om konsekvensutgreiing 3.1 g og 4 a, c, og i. Det er Havnehagen AS som står føre arbeidet, representert ved grunneigarar og Plan Vest AS. Plan Vest AS, den LESERVEILEDNING Planframlegget inneheld både planskildring og konsekvensutgreiing av vesentlege konsekvensar av tiltaket. I følgje føreskrift om KU skal konsekvensutgreiinga går føre seg parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. Det er derfor naturleg å samla planskildring og KU i same dokument. Planframlegget er bygd opp på følgjande måte: Kapittel 2 og 3 presenterar nøkkelopplysningar og bakgrunn for planarbeidet. Kapittel 4 gjer deretter ei oversikt over planprosessen, mens kapittel 5 presenterar gjeldande planstatus og overordna retningsliner. I kapittel 6 skildrast situasjon, bruk og verdi i planområdet i dag. Denne skildringa av tilhøve i dag ligg også til grunn for drøfting av konsekvensar i KUen. Etter at situasjonen i planområdet i dag er skildra, presenterast deretter planframlegget i kapittel 7. I kapittel 8 kjem deretter ei ROS-analyse. Kapittel 9 er ei konsekvensutgreiing. Denne kjem naturleg nok til sist i dokumentet, når både planframlegget og tilhøve og verdi i plan- og influensområde i dag er presentert. 4 av 56

5 2. KAPITTEL NØKKELOPPLYSNINGAR Kommune Fitjar Bydel Hamn - Rossneset Gardsnr./bruksnr. Gnr. 65/ Bnr. 1, 2, 5, 47, 276. Gnr 47/ Bnr. 1, 2, 2, 2, 81, 84. Gnr. 68/Bnr. 1 Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommuneplan Forslagstillar Plankonsulent Havnehagen AS Plan Vest AS Hovudføremål til ny plan Utvikle bustadområde nord for og inn til Fitjar Sentrum Planområdets areal i daa Ca. 490 daa Tal på nye bueiningar/ nytt næringsareal (BRA) 230 nye bueiningar, ein bygning til ålmennyttige føremål Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Fjernverknad, natur- og kulturmiljø, samordna areal- og transportplanlegging Føreligg det varsel om innsigelse (j/n) N Konsekvensutreiingsplikt (j/n) J Kunngjøring oppstart, dato og Fullstendig planframlegg mottatt, dato Informasjonsmøte haldt.(j/n) N 2.1. EIGARTILHØVE Nr Gnr. Bnr. Omfang Heimelsinnehavar Del av eigedomen Olaf Aarskog Del av eigedomen Hordaland Fylkeskommune Del av eigedomen Opplysningsvesenets fond, v/nils Lygre Heile eigedomen Theodor Træet Del av eigedomen Fitjar Kommune Del av eigedomen Jan A. Tranøy Heile eigedomen Karl A. Sandvik Heile eigedomen Gullborg Sandvik Heile eigedomen Johannes A. Sandvik Heile eigedomen Sissel M. Våge Del av eigedomen Vik-Sandvik Holding AS Del av eigedomen Einar W. Breivik 5 av 56

6 3. KAPITTEL BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1. BAKGRUNN Tiltakshavar ynskjer å utvikle området Hamn-Rossneset til eit attraktivt bustadområde. Intensjonen om å utvikle området til bustadområde er nedfelt i gjeldande kommuneplan for Fitjar kommune. Rossneset kan definerast som eit tilstøytande friluftsområde til tettstaden Fitjar og vil etter ei utbygging vere ein del av tettstaden Fitjar INTENSJONEN MED PLANFRAMLEGGET Intensjonen bak reguleringsplanen for området Hamn-Rossneset er å utvikle området til eit attraktivt bustadområde nord for og inn til Fitjar sentrum. Planframlegget består av plankart m. føresegner, planskildring og konsekvensutgreiing av vesentlege verknader av planen i høve naturressursar, miljø og samfunn. Tiltaket kjem inn under krav til KU etter 3-1 g og 4 a, c og i, i føreskrift om KU. Stortinget vedtok ny forskrift om KU, med verknad frå Vedtekne endringar i lov og føreskrift medfører at KU-prosessen skal samordnast med den ordinære planprosessen for tiltak som skal avgjerast gjennom plan- og bygningslova. Planprogram m. program for KU var ute til høyring i 6 veker med høyringsfrist til og blei framlagt for planutvalet og godkjent med to tillegg den Dette ligg til grunn for planframlegget. 6 av 56

7 4. KAPITTEL PLANPROSESSEN 4.1. KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART Formell kunngjering blei gjeve i Sunnhordland og Bergens Tidende den , med frist for merknadar Kunngjering blei på same tid også sendt til eigarar, naboar og til offentlege instansar på ulike nivå. Planprosessen har vore organisert gjennom Havnehagen As, i nært samarbeid med Plan Vest As, og i samråd med Fitjar kommune. Havnehagen As er tiltakshavar og har sitt utgangspunkt i eit lokalt initiativ frå dei tre grunneigarane i området: Jan Tranøy, Theodor Træet og Karl Sandvik. Eit tilbakeblikk på prosessen Planlegginga av området Hamn/Rossneset til eit bustadutbyggingsområde starta opp i Da blei det utarbeidd eit forprosjekt for utbygging av bustadfelt i Hamn-Rossneset. Denne fyrste planen blei kalla Trivselspark og omfatta idear til bustadområde, leilegheitsprosjekt, utviding av kontorbygg, naust og småbåthamn. Summen av desse tiltaka skulle gje eit rikt bu- og aktivitetstilbod i Fitjar. I denne planen var det gjeve framlegg om 70 bustadeiningar. Forprosjektet og områdeplanen for utbygging av Hamn/Rossnes blei presentert for Hordland Fylkeskommune i juni Synfaring blei gjennomført med påfølgande diskusjon. Dette munna ut i ei semje om at utbyggingsområdet kunne utvidast noko i høve til gjeldande kommuneplan. I dei føreliggande planane var det tatt omsyn til dei landskapsmessige tilhøva. Oppstart av planarbeid blei varsla Området ein varsla på dette tidspunktet var i hovudsak i samsvar med gjeldande kommuneplan. Omarbeida planframlegg frå februar 2008 la opp til 230 bustadeiningar og eit par større friområde, og omfatta no også område som ikkje ligg inne i gjeldande kommuneplan som avsett til bustadområde. Etter diskusjon med kommunen blei det lagt fram eit revidert planframlegg i mai Her blei utbyggingsareala trekt noko lengre frå eksisterande sti/gangvegsystem, men volumet for bustadeiningane blei ikkje endra. Planframlegget frå mai 2008 blei også lagt fram for Fylkesmannen. I møte med Fitjar kommune, og på bakgrunn av innspel frå Fylkesmannen si miljøvernavdeling, blei ein samd om at tiltaket kom inn under krav til KU etter 3. 1 g og 4 a, c og i, i forskrift om KU MERKNADAR I SAMBAND MED VARSLING Varsling blei gjennomført i to omgangar. I samband med varsling av oppstart av reguleringsplan for Hamn- Rossneset den kom det inn 8 merknadar knytt til planen. Ved varslinga av reguleringsplan og planprogram den kom det inn 5 merknadar. Dei innkomne innspela i 2007 og 2009 dreier seg grovt om: 2 innspel om omsyn til kulturminne 5 innspel om sjøinteresser 2 innspel om friluftsinteresser 2 innspel om landbruksinteresser 1 innspel om vegløysning 1 innspel om avklaringar i høve til overordna plan Avsendar Dato Offentlege instansar statleg 1. Statsskog Brev Hordaland Fylkeskommune Kultur og Brev og og idrettsavdeling Fylkesmannen i Hordaland miljøvernavdelinga Brev og Fylkesmannen i Hordaland landbruksavdelinga Brev og Kystverket Brev og Fiskeridirektoratet Brev og Statens vegvesen Brev Hordaland Fylkeskommune Strategi og E-post næringsavdelinga Kommunale etatar 7 av 56

8 9. SFLMK Brev Private/ interesseorganisasjonar 10. Sunnhordland Fiskarlag Brev Fitjar Frivilligsentral E-post Bakken barnehage E-post Fitjar Mekaniske verkstad E-post Statsskog i brev av : Statsskog visar til varslingsbrevet og har ingen merknadar til planen. Planleggjar sitt svar : Takast til etterretning. - Hordaland Fylkeskommune Kultur og idrettsavdeling i brev av , og : : Vil minne om punkt 2 i dei regionale retningslinene i fylkesplanen for kulturminne. Ber om at ev kulturminneinteresser vert omtalt, verneverdien vurdert og tatt omsyn til i det vidare planarbeidet. Fylkeskommunen er generelt skeptiske til planlegging av område i strid med overordna plan. Gjer merksam på eit automatisk freda kulturminne i det omgjeldande området. Dette er ei gravrøys frå yngre bronsealder. Vil påpeike at tiltaket ligg i direkte konflikt med denne gravrøysa : Kulturavdelinga visar til brev av om melding om oppstart av planarbeid og brev av om kulturhistorisk synfaring. Det er no gjennomført synfaring og på den bakgrunn finn ein det nødvendig med ei mindre arkeologisk registrering for å av gjere om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne. Det er ei fordel å klarleggje spørsmål om kulturminneverdiar tidleg i prosessen. Kostnadene takast av tiltakshavar og kostnadsoverslag ligg ved, og dette må godkjennast : Arkeologisk registrering på Rossneset vart utført og det vart påvist automatisk freda kulturminne innanfor planområdet. Funnet er ein steinalderbuplass som ligg nordvest i planområdet og ligg om lag 100 m aust-søraust for eit tidlegare funn av ein automatisk freda gravrøys. Desse kulturminna må takast omsyn til i den vidare planprosessen. Planleggjar sitt svar : : Kulturminne vil omtalast som eige punkt i planskildringa. Det er noko avvik i høve kommuneplan med unntak i nord og aust. Det er betre samsvar med seinare disp. plan : Tiltakshavar godkjenner budsjettet for Arkeologisk registrering på Rossneset : Det er registrert eit nytt funn i 2008 innanfor sjølve planområdet i tillegg til gravrøysa som var lokalisert frå tidlegare. Det er no lokalisert ei gravrøys nord på Rossneset og ein steinalderbuplass (Askeladden id. Nr ) nordvest i planområdet. Buplassen ligg om lag 100 m austsøraust for ei tidlegare registrert automatisk freda gravrøyst frå bronsealder/jernalder (Askeladden id. Nr ). Funnet nord for planområdet vert ikkje rørt av tiltaket. Det nye funnet lengre sør, markert med R og rosa og rød farge i kartet under, ynskjer tiltakshavar å flytte ut av området, og rett mynde vil kontaktast med det som føremål når planen er godkjent. 8 av 56

9 Kart henta frå rapport , Kulturhistorisk registrering. - Fylkesmannen i Hordaland miljøvernsavdelinga i brev av og : : Arealbruksføremål i reguleringsplanen skal være avklart i overordna plan. Vår uttale til varsla regulering legg dette til grunn. Visar til brev : Tilleggsuttale til oppstart av arbeid med privat reguleringsplan der fylkesmannen er kritisk til etablering av bustader i område avsett til LNF, men ser at det kan vere hensiktsmessig å tekke utbygginga på Rossneset opp i frå strandsona for å redusere konflikten med standsoneverdiar og landskapskvalitetar. I følgje forskrift om KU skal reguleringsplanar for by og tettstadsområde konsekvensutgreiast jf 3 bokstav g. Fylkesmannen vurderar at utbygginga vert omfatta av paragrafen då utbygginga vil vere eit stor og tungt inngrep i eit område som i dag ikkje er utbygd. Ei KU må bør ha fylgjande sentrale tema med: landskap, biologisk mangfald, friluftsliv, ROS og samfunnsmessige konsekvensar. Fylkesmannen vil signalisere at ein vil vurdera å fremje motsegn til eit planframlegg med den grad av utbygging i strandsona som vart vist i møte den I tillegg er ein særleg kritisk til byggeområde lengst nord i planområdet : Fylkesmannen meiner at planprogrammet er generelt når det gjeld opplegg for informasjon og medverknad og saknar eit meir konkret opplegg der også barn og unge sine interesse vert tatt med. Temaet biologisk mangfald må konkretiserast meir og i ROS-analyse bør ein sjå på NS 5814:2008. Støy er ikkje tatt med og det bør vurderast om det er relevant. Planleggjar sitt svar : : Noko avvik i høve kommuneplan med unntak i nord og aust. Betre samsvar med seinare disp. plan : På vegne av oppdragsgjevar meiner Plan Vest Stord at tolkinga av forskrift for KU er å trekke lovteksta for langt skriver Knut Vikestrand i svarbrev til miljøvernavdelinga. Tilhøva i Fitjar er kjende og har etter vår vurdering ikkje den kompleksitet i høve til lovintensjonen som gjer KU naudsynt. KU har som intensjon å kvalitetssikre medverknad og faglege vurderingar innanfor dei fagtema som forskrifta nemner innanfor kompliserte utbyggingsområde med mange ukjende variable etableringsfaktorar og aktivitetar og næringar med tilhøyrande infrastruktur som på ukjend måte kan påverka økonomiske og samfunnsmessige strukturar i og ved sentra. Dette er ikkje realitetane for Hamn i Fitjar. Dette er eit (berre eitt) oversiktleg og ukomplisert bustadområde. Ein har ikkje behov for KU for å avklare korleis dette kan påverke elevtal i skulen eller behovet for barnehage. Det greier ein like godt å avklare gjennom reguleringsplanprosessen. Ein har heller ikkje behov for KU for å avklare dei visuelle tilhøva. Nett den same prosessen kan ein gjennomføre i reguleringsplanen. Dei same vurderingane kan ein vidare gjere i høve til natur og friluftsliv. I kommuneplanen for Fitjar kommune står det ingenting om at nett dette området er serleg viktig for Fitjar. At området er nytta som utfartsområde er ikkje heilt rette sjølv om stisystemet som i dag på ein lite samanhengande måte går rundt området, er mykje nytta. Området er trekt unna dette stisystemet, dessutan inneheld planen naudsynte føresetnader for å føre dette stisystemet vidare rundt området. Fitjar har natur på alle sider. Med Fitjarfjellet og Midtfjellet i aust og Fitjarøyane i vest. Viktigare er det å ta stilling til kva som er attraktive og viktige stimuleringsfaktorar som kan trekke bygda vidare framover i utvikling med auka tilflytting og ikkje fråflytting. Når det gjeld kulturminne er det liten eller ingen skilnad mellom prosessane. Same undersøking må gjennomførast uansett. Det som då gjenstår er biologisk mangfald. Ein bør kunne vurdere om nett dette fagtemaet bør vurderast nærare samt at ein gjennomfører ei meir vidtgåande fagleg vurdering av dei visuelle sidene av å b ygge ut området. At kommuneplanen er endra med utbyggingsareal lagt til feil område (i strandsona) kan ikkje lastast private utbyggarar. Landskapsanalysen som tidlegare er utført og som er konservativ i høve til omfang gjev eit større rom for ut bygging enn det kommuneplanen etter seinare revisjon legg opp til. Me vonar ein vidare kan ha ei nøktern forståing av utgreiingsbehovet og at denne er fagrelatert og ikkje prosessrelatert slik KU legg opp til. Dette med bakgrunn i den reelle grad av kompleksitet området verkeleg har. Tiltakshavar og Plan Vest Stord godtek å gjennomføre KU-utgreiing og arbeidet med denne vert sett i gong : Planprogrammet vert tydelegare på punktet medverknad, men vi vil påpeike at medverknad m. a allereie er tatt med som metode under nærmiljø og friluftsliv: Kontakt med lokale aktørar som idrettslag og institusjonar som skule og barnehage. Vi klargjer no meir kva metodar som skal nyttast i prosessen. Her kan mellom anna nemnast deltakande observasjon og intervju. Når det kjem til biologisk mangfald har ein tydeleggjort i teksten kva kjelder og metode som skal nyttast. ROS- analyse vert gjennomført og er alleie omtalt under punkt 5.4 i planprogrammet. 9 av 56

10 Støy har vore undersøkt på staden tidlegare i samband med kontrollmålingar av Fitjar Mek. Verkstad. Den siste kjente rapporten er frå Konklusjonen er at grenseverdiane for støy ikkje vert broten. Drifta ved bedrifta og aktiviteten er den same i 2009 som i 2004., støy vert difor ikkje tatt med som ei aktuell problemstilling i planprogrammet. - Fylkesmannen i Hordaland landbruksavdelinga i brev av og : Fylkesmannen er kritisk til reguleringsplanar som er i strid med overordna plan. Fylkesmannens landbruksavdeling rår til at planarbeidet vert avgrensa til dei delane av planområdet som er i samsvar med kommuneplanen. Oppmodar elles om at landbruksansvarleg i kommunen tidleg vert trekt inn i planprosessen for å ivareta landbruksinteressene, kulturlandskapet og andre grøne verdiar : fagetaten vil at desse tema vert tatt med inn og vurdert i KU: dyrka mark, beite, skogbruk, kulturlandskap, driftsulemper, næringsutvikling om desse områda får endra status/konsekvens etter omregulering frå LNF til utbyggingsområde. Planleggjar sitt svar : Drivverdig skog eller ikkje er drøfta med landbruksfagleg instans. Dette og andre tema som vert omtalt i brev av vert tatt opp og diskutert i KU- rapporten. Innafor planområdet elles er det ikkje dyrka eller overflatedyrka mark, berre spreidde førekomstar av skog. Det meste av denne består av grov buskfuru, sitkagran og med ulike typar lauvtre. Innimellom finst det lerk, serleg i den solvarme lia mot sør og vest. Noko av skogen i området er planta, dette gjeld omlag 4-5daa på gnr 65 bnr 47 og delvis på gnr 65 bnr 5. Frå landbruksfagleg hald er verdien av denne skogen karakterisert på følgjande måte: Desse mindre felta er ikkje nyplanta skog med vernekrav etter skoglova, men skog truleg i hogstklasse 4 eller 5 og består i hovudsak av sitkagran. - Kystverket Vest i brev av og : Gjer merksam på at tiltak i sjø, så som kaiar, flytebrygger, utfyllingar, sjøleidningar m.m. krev løyve av hamnemynde i tillegg til handsaming etter plan- og bygningslova, jf. Hamne- og farvassloven 18 andre ledd. Har ingen andre merknadar på noverande tidspunkt, men avventar reguleringsplanen når den føreligg. Planleggjar sitt svar : Ein tek merknaden til etterretning. Planframlegget vert oversendt kystverket til høyring. - Fiskeridirektoratet i brev av og : : Fiskeridirektoratet, region vest, har registrert fiskeriinteresser i området utanfor Rossneset og vil difor be om å få tilsendt utkast til reguleringsplanen når det føreligg : Planområdet omfattar eit område som er satt av til kast og låssettingsplass i kommuneplanen for Fitjar. Området nyttast av lokale fiskarar samt fiskarar frå Bømlo. Fisk i steng er sårbare for forstyrringar og det er ikkje ideelt med småbåthamn tett opp til plassen. Ved ev. sprengingsarbeid må ein ta kontakt med akvakulturanlegget og Sunnhordland fiskarlag i forkant. Planlggjar sitt svar : I området er det planlagt naust med pir og bølgjebrytar og ikkje småbåthamn. Det skal difor ikkje verta meir småbåtaktivitet i området. Ved ev. sprenging vil ein ta dei nødvendige omsyn. Planframlegget vert oversendt Fiskeridirektoratet til høyring. Sjå elles svar nr 9. - Statens vegvesen i brev av : Vegvesenet minnar om at det må leggast vekt på å finne gode og trafikktrygge løysingar for gåande og syklande. Planleggjar sitt svar : Takast til etterretning. - Hordaland Fylkeskommune Strategi og næringsavdelinga i e-post av : Hordaland fylkeskommune vurderar at planprogrammet bør presiserast på fyljande område: Organisering og medverknad og korleis denne skal gå før seg. Universell utforming må vektleggast i planen. Klima og folkehelse her bør planprogrammet oppdaterast i høve eige tema i høve til klima og folkehelse. Automatisk freda kulturminne her må konfliktgraden mellom dei ulike byggeområda og kulturminne gå klart fram. Kulturminne bør vurderast samla og ikkje isolert. 10 av 56

11 Planleggjar sitt svar : Organisering og medverknad vert utdjupa i planprogrammet. Universell utforming er og vert omtalt i planprogrammet og reguleringsplanen. Klima og energi vert tatt inn som eige punkt i planprogrammet. Likeeins vil konsekvensar for folkehelsa i samband med moglegheit for fysisk aktivitet verta tatt inn som tema. Kulturminne vert vurdert samla. - SLFMK i brev av : Berekraftig arealbruk Nedbygging av urørt areal er i utgangspunktet uheldig i miljøsamanheng, men ein ser at området er under utbyggingspress også av di det er vurdert som naturleg vidareutvikling av sentrumsnære bustadområde. Området er hekkeområde for fiskemåke og rår til at delar av hekkeområdet vert avmerka som eige planføremål. Det må elles presiserast at nausta som er planlagt berre skal nyttast til oppbevaring av reiskap osb. Friluftsliv Skogen er eit attraktiv leikeområde for born og eit område som vert nytta i friluftsamanheng, og friluftsinteresser må takast vare på i planen. Klima og energi Ein ynskjer at ein skal ha fokus på energikrav til byggverk, der bygningane bør prosjekterast og utførast slik at ein vesentleg del av varmetrongen kan dekkast med anna energiforsyning. Å samle fleire bustader på eit lite areal vil kunne gjere det enklare å investere i alternative energikjelder. Støy Det omsøkte området ligg ved Fitjar mekaniske noko som gjer det viktig å legge frå dokumentasjon som syner at støyforholda ligg innanfor godkjent støygrense. Landbruk/kulturlandskap Det er viktig at tiltaket ikkje vert eit negativt element for landbruksdrifta i området. Planleggjar sitt svar : Deler at hekkeområdet vert markert i plankartet som friluftsområde. Naustet som er under planlegging skal nyttast som naust og vil ikkje ha innlagt vatn eller avlaup. Friluftsinteressene vert tatt vare på ved at ein held god avstand til tursti og er medveten i samband med kvar dei ulike husa vert plassert i området. Ein tek inn i planprogrammet at det skal sjåast på tiltak som kan verke energifleksible for å gje rom for å nytte alternative fornybare energikjelder. Støy er vurdert tidlegare for området i samband med anna byggeprosjekt, og rapporten konkluderte med at området ikkje vert utsett for støy som går over tillatne støygrenser. Tiltaket vil ikkje føre med seg negative konsekvensar for landbruksdrifta i området. - Sunnhordland Fiskarlag i brev av : Sunnhordland Fiskarlag går i mot utbygging i sjø. Visar til at det berre er to låssettingsplassar for fisk i Fitjarvika og at låssetting berre kan skje der det ikkje er brygger og båtar. Planleggjar sitt svar: Fiskeriinteressene utanfor Rossneset er drøfta med lokalt fiskarlag. Området like sør for Rossavikjo er nytta til kaste og låssettingsstad. Tiltak for å imøtekomme ev. krav frå lokalt fiskarlag vil ein drøfte nærare når planen er lagt ut til offentleg ettersyn, og kome fram til semje for endeleg plassering. Plasseringa ein vel er valt ut frå tilpassing til dagens bruk av låssetting i området. - Fitjar Frivilligsentral i e-post av : Turgruppa er oppteken av at turløype i Rossneset vert bevart, og at den delen av løypa som er opprusta med tippemidlar, vert vidareført sørover på vestsida, attende til Fitjar Idrettspark med tida. Turløypa rundt Rossneset er svært mykje i bruk av turgåarar,- ikkje berre dei frå nærområdet, nærliggjande byggjefelt, men òg av bygdefolk rundt i heile Fitjar. Planleggjar sitt svar : Turløypa skal takast vare på og ein vil leggje god avstand frå busetnad til løypa. Ein ev. vidareføring vert ei sak for Fitjar kommune. Det er lagt til rette for at det skal vere samanhengande stisystem innanfor og i samband med eksisterande stiar i området. 11 av 56

12 - Bakken barnehage i e-post av : Bakken barnehage ynskjer å gje melding om at dei nyttar området på Rossneset til turområde. Det er særleg området rundt Storhaugen som vert mykje nytta, og ein vonar at ein i framtida kan halde fram med å nytte området til friluftsliv. Planleggjar sitt svar : I gjeldande kommuneplan er området er lagt ut til bustadbygging. Med bustader i området vil ikkje området bli heilt som før, men store delar vil vere urørt som i dag og vonleg vil oppveksande born få mykje glede av området også i framtida. - Fitjar Mekaniske verkstad i e-post av : Fitjar Mekaniske Verksted AS er bekymret for regulering av Rossneset som boligområde. Dette henger sammen med våre erfaringer med boliger og småbåthavn i nærområdet. Flere boliger bidrar til å øke motviljen mot vår virksomhet og dermed også våre muligheter til å realisere de planer vi har fremover. Fitjar Mekaniske Verksted AS vil med dette kommentere dette på generelt grunnlag, og ber om å få tilsendt eventuelle planer som er tilgjengelige til gjennomsyn. Planleggjar sitt svar: Det meste av planområdet som er tatt med i dette planarbeidet er avsett i gjeldande kommuneplan for bustadføremål. Tiltakshavarane har også planar for området og ein må søkje om løysingar som tener båe partar. For gjeldande prosjekt er det ikkje planlagt båthamn, men badeplass. Fitjar Mekaniske Verksted As vil få tilgang til materiellet knytt til planarbeidet til liks med alle andre partar og interessentar i saka. 12 av 56

13 5. KAPITTEL GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1. FYLKES(DEL)PLAN Fylkesplanen for Hordaland er eit styringsdokument for utvikling i fylket. Planen sett fokus på viktigheita av gode lokale sentra for utvikling av ein livskraftig region. Dette er sentra som kan stø opp under lokalsamfunna og tilby relevante tenester til innbyggarane. Attraktive omgivnader, gode bustadområde, møteplassar for sosial og fysisk aktivitet og tilgang til friareal er viktige verdiar. Planen legg vekt på variasjon i bustadtilbodet KOMMUNEPLAN Reguleringsplan for Hamn-Rossneset tek utgangspunkt i kommuneplanen for Fitjar vedteken 2002 til I kommuneplanen er planområde for Hamn/Rossneset sett av til LNF, forretning/kontor, fiskeområde og bustadområde (B2 og B3). Strandsona frå Vik-Sandvik til rundt bukta er avsett til utbyggingsføremål i gjeldande kommuneplan. Utanfor i bukta er det avsett eit kaste- og låssetjingsområde (KL) (sjå figur 2). Utsnitt av kommuneplankartet for Fitjar kommune Planområdet lagt inn omtrentleg. 13 av 56

14 Framlegg til reguleringsplan tek utgangspunkt i intensjonane i kommuneplanen om at Hamn-Rossneset skal være ei forlenging av noverande bustadområde i Hamn-Bakken, og vidareføre aksen av bustader som strekkjer seg frå Fitjarstølane til Hamn-Bakken. I framlegg til reguleringsplan er det avsett eit noko større areal til bustader enn i gjeldande kommuneplan (Figur 3). Nordre del av Rossneset er i kommuneplanen lagt ut til LNF/ friluftsområde sør til steingard. Det same gjeld austre del av flata nord for Storhaugen. I kommuneplanen er det peikt på at området er eit viktig tur- og friluftsområde i nærleik til Fitjar sentrum og at omfang av utbygging må vurderast i lys av dette. Det er vidare peikt på at det er viktig å sikre og vidareutvikle stisystemet som delvis er opparbeid nord og aust av Storhaug. Reguleringsplanen. Skravert felt visar område avsett til bustadutbygging i gjeldande kommuneplan REGULERINGSPLAN(AR) Ikkje aktuelt EVENTUELLE TEMAPLANAR Barnehageplan for Fitjar og Skuleutviklingsplan er relevante planar i høve KU RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER Dei rikspolitiske retningslinene for barn og planlegging har som mål og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov. Dei rikspolitiske retningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsiktig, berekraftig perspektiv i planlegginga. Dei rikspolitiske retningslinene for universell utforming (høyringsdokument) har som mål å sikre ein utforming av dei fysiske omgjevnadene som gjer tilgjengelegheit for alle. 14 av 56

15 6. KAPITTEL SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1. INNLEIING I skildringa av planområdet er det lagt særleg vekt på å gje ei utfyllande skildring av tema som er viktige i høve konsekvensutgreiinga. Analyse av no-situasjonen i planområdet og i influensområda ligg som ein bakgrunn for konsekvensutgreiinga i kapittel LOKALISERING Hamn-Rossneset ligg like nordaust for Fitjar sentrum. Neset stikk ut i sjøen mellom Breivika i aust og Fitjarvika i vest. Fitjar kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til kommunane Austevoll, Stord, Tysnes og Bømlo. Totalt flatemål er på 145 km². Innbyggartalet er på ca 3000 innbyggarar. Kommunesenteret Fitjar er den største tettstaden i kommunen. Staden Fitjar ligg nordvest i kommunen på vestsida av øya Stord AVGRENSING Planområdet omfattar delar av Hamn-Rossneset nordaust for Fitjar sentrum. Det er avgrensa ved strandsona i vest, og strekk seg mot Storhaugen og stisystemet på Rossneset i aust. I sør strekk området seg mot Fitjar Kultur- og idrettshall, mens det i nord stekker seg til like nord for steingarden TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/ STATUS Inntil planområdet i sør er det busetnad (bustadområde Hamn-Bakken). I søraust ligg Fitjar Kultur- og idrettsanlegg. Delar av strandsona vest på Rossneset er regulert til industriføremål og nyttast i dag til dette. Det finnast også eit kaste- og låssettjingsområde for fisk meir nordvest i planområdet. Den nordaustre delen av Rossneset, utanfor planområdet, har god jord i form av tilplanta skogsmark eller overflatedyrka beitemark. Aust for planområdet går ein tursti, som strekk seg frå Fitjar Kultur- og idrettshall og nordover på Rossneset. Stien er tilrettelagt ved hjelp av tippemidlar. Han blei rusta opp kring 1996, i eit samarbeid mellom Fitjar kommune, grunneigarar og private organisasjonar. Det føreligg kommunale planar om å vidareføre stien sørover på vestsida rundt heile Rossneset. På enkelte punkt langs stien er det satt ut benkar. Bilete av rasteplass langs med turstien (Kjelde: Plan Vest Bergen). 15 av 56

16 6.5. TRAFIKK Generelt er arbeidsreiser prega av pendling ut og inn av Fitjar. Reisene går i hovudsak til og frå Stord, Bømlo og Sveio. Reisene er i hovudsak generert av to faktorar, a) skulereiser b) arbeidsreiser. I tillegg kjem andre reiser generert ved fritid og handel. Arbeidsreisene er dominante og regelmessige og gjev det størst trykket frå kl 0600 kl 0900 og frå kl kl Reisene er stabile i omfang over tid, med mellom frå Det er ikkje utført nøyaktige målingar som visar kva retning all pendletrafikk tek vegen, men eit stipulert anslag ut frå stikkmålingar kan vere som følgjer; a) mot Fitjar sentrum Stord grense eller Vestbøstad ca 70 % b )mot Sandvikvåg i nord 30 % c) mot næringsområda ved Hamn - vestre sentrum mm 30 % Dette skil seg noko frå den generelle trafikkfordelinga ut og inn av sentrum som i hovudsak skuldast lokale reiser. Tal for hovudretningane er 50 % mot Vestbøstad - 29 % mot Rv. 545 sør og 21 % mot Rv. 545 nord. Strekninga Rv. 545 gjennom Fitjar sentrum er prega av nærattrahert trafikk der berre ca 25% er gjennomgangstrafikk av i alt ca 3500 kjt. ÅDT. Av dette utgjer tungtrafikk. 10 % (person og varetransport) Vegnettet i Fitjar sentrum er godt relativt sett med nyleg tilrettelagt fortau/ gangbaner langs hovudvegnettet. ÅDT=1100 Tungtrafikk 10 % Rossneset Rv.545 ÅDT=3500 Tungtrafikk 8 % ÅDT=2600Tungtrafik k 8% Fitjar sentrum ÅDT=1500 Tungtrafikk 10 % Ttafikkteljinga av 56

17 6.6. TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Mesteparten av Rossneset ligg på om lag 40 moh. Dei to høgste punkta på neset er Storhaugen, som er på om lag 80 moh og ein høgde i nord på om lag 50 moh. Austre kanten av neset er svært bratt, medan den vestre kanten er slakare og har flate parti innimellom. Rossneset er eit viktig element i landskapsbilete i Fitjar. Fitjar er ei vidstrakt bygd som vender seg nordover mot Fitjarvika. Dei dominerande landemerka på staden er Rossneset og Storhaugen ( Havnasåto ) i nordaust, Storhaugen og Rimsvarden i sør og Fitjarfjellet i aust. Desse landskapselementa utgjer ein sterk kontrast til det elles flatlendte jordbrukslandskapet. Innafor desse formasjonane finn ein det store landskapsrommet i Fitjar. Landskapsrommet på Fitjar (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). Illustrasjon av høgdedraga på Rossneset, som avgrensar og dannar ei ramme om landskapsrommet. 17 av 56

18 Silhuettverknad i dag sett frå Breidvika. Landskapsbilete er prega av jordbruk og skog (Kjelde: Plan Vest Stord AS). Silhuettverknad i dag sett frå sørvest (Bilete tatt på Storhaugen). Silhuetten er prega av småhusbusetnad nedanfor Storhaugen på Rossneset, og av ein trekledd del i bakgrunn av busetnaden, samt på den nordlige spissen av Rossneset. Sjøfronten i vest er prega av industri. (Kjelde: Plan Vest Stord AS). 18 av 56

19 6.7. VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Planområdet ligg i dag urørt og kan karakteriserast som utmark med skog og anna vegetasjon. I høve vegetasjon kan Rossneset deles inn i to område: ein nordlig, skogkledd del, Rossneset, og ein sørleg del, med eit meir opent landskap prega av myrområde og fjell, Storhaugen. På den nordlige delen av neset dominerar planta barskog. Dette er fyrst og fremst furu (Pinus Sylvestris), lerk (Larix decidua) og gran (Picea abies). Historisk foto av Rossnes frå begynninga av 1900-talet, før skogplantinga (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). Planta barskog på Rossneset (Kjelde: Stadanalyse Fitjar). 19 av 56

20 Opent, våtlendt myrområde ved Storhaugen (Kjelde: Plan Vest Stord) Vegetasjonen på og ikring Storhaugen er karrig og prega av lyngheivegetasjon. Mellom dei to høgdene er det et flatt myrområde. Området er våtlendt, med bergknausar som stikk opp her og der. Dei dominerande artene rundt Storhaugen er røsslyng (Calluna vulgaris), purpurlyng (Erica cinerea), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og einer (Juniperus communis). Førekomsten av nokre av desse artene visar til tidligare beite i området. Området er ikkje beita sidan 70-talet, unntatt det nordlige delen av det opne landskapet ved Storhaugen. Dette har vore rydda og beita også i seinare tid (Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor). Vegetasjonen på Storhaugen er i eit suksesjonsstadium. Området pregast av buskvekst og den opphavlige lyngvegetasjon er i ferd med å fortrengjast. No veks furu, bjørk (Betula pubescens), rogn (Sorbus aucuparia) og forskjellige seljearter (Salix) opp. Desse trea er om lag 15 år gamle. Det blei funne tre raudlista artar (havburkne, purpurlyng, alm) på Fitjar i 2008, men ingen av desse er funne i planområdet (Moe og Fadnes 2008). Storhaugen sett frå nord (Kjelde: Plan Vest Stord). 20 av 56

21 Dyr Det er ikkje funne nokon raudlista artar i planområdet (Steinsvåg og Overvoll 2004). I dei opne myrområda på Storhaugen har ein funne eit yngleområde for fiskemåsen (Larus canus) (Sjå figur14). Fiskemåsen er ein vanleg hekkefugl i koloniar fleire stader på Stordøya. Yngleområdet på Storhaugen er på om lag 202 daa og blei påvist (Direktoratet for naturforvaltning). Hekkekolonien er vekta 1, der 3 er høgaste verdi. Fiskemåka er dag ikkje ein trua fugleart. Skravert felt visar yngleområde for fiskemåsen (Kjelde: naturbase.no) LANDBRUK OG SKOGBRUK Landbruk Det er ikkje registrert dyrka eller overflatedyrka mark innanfor planområdet. Kvaliteten på jordsmonnet på Rossneset varierer mellom grunt myrlendt jordsmonn til djupare jordsmonn egna for dyrking av skog. Den midtre og vestre delen av Rossneset er myrlendt eller bart, mens den nordre og austre delen av området (utanfor planområdet) har god jord, med tilplanta skogsmark eller overflatedyrka beitemark. Figur 15 visar ei klassifisering av dyrkbar jord på Rossneset. 21 av 56

22 Dyrkbar jord på Rossneset (Naturbase.no). Skogbruk Innanfor planområdet er det bare spreidde førekomstar av skog. Det meste av denne består av grov buskfuru, sitkagran og ulike typar lauvtre. Innimellom finst det lerk, særleg i den solvarme lia mot sør og vest. Ein del av skogen i planområdet er planta. Dette gjeld omlag 4-5 daa på gnr 65 bnr 47 og delvis på gnr 65 bnr 5. Skogplantinga på Rossneset starta i 1955 på gnr. 67/2 og 68/1. For dei andre gnr/bnr. er det meir usikkert når skogplantinga starta, men trugleg blei skogen her planta etter Deler av området er truleg tilplanta også i seinare tid (samtale med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor). Frå landsbruksfagleg hald er verdien av den planta skogen på Rossneset karakterisert på følgjande måte: Desse mindre felta er ikkje nyplanta med vernekrav 22 av 56

23 etter skoglova, men er skog truleg i hogstklasse 4 eller 5 og består i hovudsak av sitkagran (Kjelde: samtale med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor). Figur 16 visar ei oversikt over produksjonsevne i skogen på Rossneset. Skogareal, annen jorddekt fastmark, grunnlendt mark og myr/torvmark blir inndelt etter arealet sin evne til å produsere trevirke. Symbolet for bonitet visar potensiell produksjonsevne, dvs. den produksjonen ein kan vente med riktig treslag, normal tettleik og vanlig god skogskjøtsel. Høg bonitet finn ein først og fremst området nord for planområdet, men også nordlige delar av planområdet har høg bonitet. Produksjonsevne i skog på Rossneset (Kjelde: naturbase.no). 23 av 56

24 6.9. KULTURMINNE Kulturlandskapet på Fitjar er prega av mange spor etter tidlegare busetnad og aktivitet. I området frå stranda og opp mot kyrkja og hovudtunet på Fitjar, og vidare over mot Hamn og Bakken, kan ein forventa å finna fornminne som automatisk er freda. Kulturhistoria sett sitt preg på Fitjar og er med å skapa identitet til bygda og kommunen (Stadanalyse Fitjar). Historisk kart frå 1877 over Rossneset (Kjelde: Jordskifteverket) Historisk foto cirka av 56

25 Det er registrert to automatisk freda kulturminne innanfor planområdet (jf. Kulturminneloven 4). Ved ei arkeologisk registrering den , blei det funne ein steinalderbuplass (Askeladden id. Nr ) nordvest i planområdet. Buplassen ligg om lag 100 m. austsøraust for ei tidlegare registrert automatisk freda gravrøys frå bronsealder/jernalder (Askeladden id. Nr ). Kart over kulturminner på Fitjar (Kjelde: Stadanalyse Fitjar 2000). 25 av 56

26 Det finst også mange nyare kulturspor i kulturlandskapet på Fitjar. Særleg er steingardane viktige historiske landskapselement. Desse avspeglar tidlegare drift og eigedomstilhøve i området, og er viktige landskapspregande element. Mange av steingardane er borte, men fleire er framleis synlege og har også i dag ein praktisk funksjon. På Rossnes går det lange, samanhengande steingardar både på langs og tvers av området. Desse følgjer eigedomsgrensene, og er opp til 2 meter høge (Hordaland Fylkeskommune Rapport 26/2008). Nokon stader er steingardane fint oppmura, mens dei andre steder delvis er øydelagt/falt ned. Steingard i den nordlege delen av Rossneset (Kjelde: Plan Vest Stord As). Steingard nordaust på Rossneset (Kjelde: Plan Vest Stord AS). 26 av 56

27 Rossneset som friluftsområde Rossneset er eit mykje nytta nærområde, både for dei som bur i byggefelt i nærleiken og for innbyggjarar i resten av Fitjar-bygda. Tilkomst til området er i dag frå idrettsparken og frå Havnavegen, via eksisterande skogsvegar og stiar. Også lag og foreininga nyttar området hyppig. Vidare blir området nytta til friluftsaktivitetar, leik og læring av forskjellige offentlege institusjonar. Dette gjeld mellom anna Rimbareid barne- og ungdomsskule, Fitjarstølane barnehage og Bakken barnehage. For Bakken barnehage er Rossneset det viktigaste nærområdet. Området er også eit viktig område for dei ulike aktørane som nyttar idrettshallen. Det har vidare ein funksjon i høve planlagt utbygging av Rimbareid skule. Som nærområde nyttast Rossneset til forskjellige formål: turgåing, spasering, leik, læring, jogging, nordic walking, sykling, friluftsliv som til dømes bål og fuglekikking. Spor frå born si leik i området (Kjelde: Plan Vest Bergen). 27 av 56

28 Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune føretok i 2008 ei kartlegging og verdsetting av regionalt viktige område for friluftsliv i Hordaland (Hordaland Fylkeskommune. Område for friluftsliv. Prosjektrapport 2008). Kartlegginga var avgrensa til å gjelde areal i LNF-områda i kommuneplanen. Omgrepet regionalt friluftsområde er her nytta om område med stort nedslagsfelt og mange brukarar (totalt eller i forhold til folkemengda i regionen). Verdsettinga tek utgangspunkt i ein tredelt skala: A (svært viktig), B (viktig) og C (registrert).eit av dei registrerte områda i Fitjar ligg delvis inne i planområdet (sjå figur 23, raud skravering). Område er gitt totalverdien C. Verdsetting av regionalt viktige område for friluftsliv (stripla linje) (Kjelde: Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Prosjektrapport 2008). Rossneset byr på eit særs rikt og vekslande landskapsbilde. Oppe på sjølve Storhaugen blir ein knytt til det større landskapsrommet på Fitjar og får eit overblikk over Fitjar og Fitjarøyane. Rommet opnar seg på det opne, flate platået nord for Storhaugen. Her har ein utsikt mot nordaust og Breidvika. Deretter kan ein bevege seg gjennom skogen som utgjer eit meir lukka landskapsrom. Samstundes møtar ein innimellom meir myrlendte område. Her er det nokre stader lagt ut små bruer. Denne strukturrikdomen, vekslinga mellom fjell, skog og opent rom, gjer området nokon særlege landskapsmessige kvalitetar. Vidare ligg dei kulturhistoriske spora i planområdet som referansar i landskapet og vitnar om tidlegare bruk. 28 av 56

29 7. KAPITTEL SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET 7.1. REGULERINGSFØREMÅL Planområdet utgjer eit samla areal på ca. 482 daa og kan innehalde frå 150 til vel 200 nye bustader. Planen har i hovudsak følgjande arealbruk: Byggeområde Frittliggande småhusbebyggelse 89,0 daa Konsentrert småhusbebyggelse 29,0 daa Blokkbebyggelse 14,3 daa Kontor / forretning 5,8 daa Områder for naust 1,6 daa Allmennyttig forsamlingslokale/grendehus 3,5 daa Landbruksområder Områder for jord og skogbruk 58,0 daa Offentleg trafikkområde Kjøreveg/parkering 25,3 daa Anna veggrunn 5,4 daa Gangveg/fortau 9,8 daa Kai 0,1 daa Offentlig friområde Offentlig friområde, generelt 8,7 daa Anlegg for idrett og sport 20,4 daa Badeområde (land) 4,2 daa Badeområde (sjø) 0,3 daa Spesialområde Friluftsområde på land 44,5 daa Friluftsområde i sjø og vassdrag 22,5 daa Kommunalteknisk verksemd 0,6 daa Fiskebruk/kaste- og låssettingsstad 1,5 daa Fellesområde Felles grønt anlegg 23,0 daa Felles veg/ parkering 11,5 daa 7.2. BYGGEOMRÅDE Som grunnlag for utnyttingsgrad blir omgrepet % BYA nytta, jf. revidert forskrift T Vidare blir byggehøgde fastsett frå gjennomsnittleg planert terreng ved veggliv og til gesimshøgd eller mønehøgd. Busetnad Det blir lagt opp til tredelt grad av konsentrasjon. 1. Frittliggjande busetnad 2. Tun - og rekkehus - mellom konsentrert 3. Lavblokk - konsentrert For områda med konsentrert utbygging skal det utarbeidast og godkjennast detaljert tomteplan/byggeplan i høveleg målestokk, jf. reguleringsføresegnene. For områda med frittliggjande busetnad står ein friare i høve til utbyggingsmåte. Ein må likevel følgje dei krav som føresegnene føresett, - innafor dei tomtegrenser som reguleringsplanen fastsett. Område (2), med lettare konsentrert utbygging, vil i hovudsak vere 2etg. rekkehusløysingar/tun. I dei konsentrerte områda (blokkbusetnad) kan det førast opp bygningar opp til 4etg. pluss nedgraven parkeringskjellar. I området er det lagt opp til 50-60% frittliggande busetnad. Resten består av konsentrert utbygging i variert grad. 29 av 56

30 Parkering/garasjer Oppstillingsplass pr. bueining er sett til 2 pluss gjesteparkering tilsvarande 0,25 = 1,75. Område (2) med lettare konsentrert utbygging vil ha felles eler anna parkeringsanlegg basert på 2 oppstillingsplassar pr. bueining, der den eine kan vere i carport/garasje. Fellesområde Fellesområda utgjer i hovudsak felles grønt område som høyrer busetnaden til. Vidare utgjer fellesområda felles vegar og felles parkering. I dette området kan det byggast stiar, leikeplassar osv. Området kan vegeterast. Her kan det førast opp mindre bygningar med innretningar som høyrer til kommunalteknisk anlegg. Trafokioskar m.v. Busetnaden deler felles rett og plikt til opparbeiding og vedlikehald LEIK/ UTEOPPHALDSAREAL I planområdet ligg det inne to område, FR-1 og FR-2 som er regulert til leik og idrett. Det kan tilretteleggast for bading. Fitjar idrettsanelgg, FR-3, skal nyttast til idrett. Felles grøntområde er felles for alle eigedomane i delområda. Det kan byggast stiar etter krav i 8.3, - turløyper og leikeområde. Vegetasjonen i sonen skal i størst mogeleg grad takast vare på og elles haldast vedlike slik bebuarane i området bestemmer i fellesskap. I friluftsområde kan det byggast og vedlikehaldast grusa stiar. Breidd overflate 1,5 1,8m - berelagsbreidde. 2,2m, jf. elles 3.1. Stiane skal korrespondere med tilsvarande stiar i byggeområde og i felles områda ARKITEKTUR OG LANDSKAPSTILPASSNING For områda med frittliggande busetnad vert det ikkje gjeve arkitektoniske føringar utover det føresegna fastsett. For dei meir konsentrerte områda er det sett krav om arkitektonisk kompetanse tilsvarande tiltaksklasse 3. Både når det gjeld område for lettare konsentrert og tyngre utbygningskonsentrasjon er det i føresegnene sett krav til god terrengtilpassing. For blokkbusetnaden vil dette få følgjer som terrasserte løysingar, fasadeinntrekk og innordning etter landskapslinjer i området. Konsentrert busetnad er underlagt rammer for god arkitektonisk utforming. Føringar ut over det som er nemnt ovanfor blir difor ikkje gitt for denne type busetnad. For frittliggande busetnad er det lagt opp til ei deling mellom ei tradisjonell tidstypisk allmenn byggestil til felt med ein meir moderne arkitektur. Dette kjem klarast til uttrykk når det gjeld takform, jf. føresegna. Bygningar oppført under andre formål som til dømes allmennyttig/grendehus skal ha ein byggestil som er samordna med bygg i omgivnaden. Naust i naustområde skal ha ei tradisjonell reisning, takvinkel 35 grader og byggehøgde på 4,5m. Område Karakter utb. Autorisasjon Krav til detaljering 1 A,D,F,G,I,J,K,M og Q Frittliggande busetnad Tiltakskl. 1 Situasjonsplan 2 C,E,H,L og O Lettare konsentrert Tiltakskl. 3 Byggeplan/tomteplan 3 B og P Lavblokk busetnad Tiltakskl. 3 Byggeplan/tomteplan Tabell 1. Oversikt nedanfor visar utbyggingskarakter og kva som krevast av autorisasjon for prosjektering. Ut over dette inneheld området naust og bygningar til andre formål, som vil kunne romme kommunalteknisk anlegg samt andre formål som grendehus i allmennyttig område osv. Dette utgjer i hovudsak felles grøntområde som høyrer busetnaden til. Vidare utgjer fellesområda felles vegar og felles parkering. I dette området kan det byggast stiar, leikeplassar osv. Området kan vegeterast. Her kan det førast opp mindre bygnadar med innretningar som høyrer til kommunalteknisk anlegg. Trafokioskar m.v. Busetnaden deler felles rett og plikt til opparbeiding og vedlikehald. Krav til byggeplan/tomteplan For område med frittliggande busetnad er det ikkje sett krav om vidare detaljering, jf. reguleringsføresegna 5.4. For andre område er det sett krav om plan for detaljering kalla byggeplan/tomteplan. Denne skal godkjennast av det faste utvalet for plansaker, seinast som del av søknad om rammeløyve. 30 av 56

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert MINDRE REGULERINGSENDRING AV STOREBØ SENTRUMSPLAN. AUSTEVOLL KOMMUNE BESKRIVELSE AV ENDRINGEN gnr 43 bnr 069, 732, mfl Tiltakshavarar: Blænes bygg AS Endringsforslag er utarbeidet av Tippetue Arkitekter

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen: Port Steingardseid as c/o GSE Sandvik as 5419 Fitjar Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen: 31.03.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PORT STEINGARDSEID,

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hans Kristian Dolmen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS 03.06.2014

Detaljer

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard015014 Bergen: 21.07.2015 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR NESFOSSEN

Detaljer

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID Granvin herad Planprogram Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID 12342014001 Granvin herad, teknisk etat 29.01.2014 Innhold Innleiing... 2 Bakgrunn... 2 Føremål... 2 Planområde... 2 Planprosess... 3 Organisering

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader.

Naboeigedommen gnr 15, bnr 201 er godkjent for utbygging av 40 bustader. REGULERINGSPLAN GNR 15 BNR 1, 140 og 232. SKÅLVIK I FJELL KOMMUNE PLANSKILDRING Straume Rådgivning AS søkjer på vegne av FV Eiendom AS om regulering av deler av Skålvik frå uregulert område til bustad-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6 JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova 4-2 05.12.2010 1 av 6 GENERELT Plan- og bygningslova 4-2 krev at det skal utarbeidast ein planbeskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201110 Datert: 23.08.2016 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer