Overor dnede kommentarer Merknader knyttet opp mot kravene i Plan og bygningsloven inkludert Forskrift om konsekvensutredninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overor dnede kommentarer Merknader knyttet opp mot kravene i Plan og bygningsloven inkludert Forskrift om konsekvensutredninger 2005.04."

Transkript

1 Kommentarer fra Frognmar kas Venner vedrørende utkast til Planpr ogram Reguleringsplan med KU, næringsområder Frogn, utarbeidet av Asplan Viak AS. datert 12.november 2007 Forbehold angående høringen Grunnet sakens kompleksitet og det faktum at grunnlagsdata/konsekvensutredning (KU) fra Frogn kommune i henhold til krav i forskrift om konsekvensutredninger ikke forelå før planutkastet ble utarbeidet, vil Frognmarkas Venner forbeholde seg retten til å kunne komme med utfyllende opplysninger og kommentarer også etter Markagrenser/Markaloven Vi viser til høringsprosess for Markaloven Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Marka. Frognmarkas venner og en rekke andre frilufts og naturvernorganisasjoner i Follo har uttalt seg og krever at Frognmarka blir del av den foreslåtte markaloven. Områdene Måna/Holt inngår i Frognmarka venners forslag til markområde for Frogn. Vår uttalelse samt kart som viser forslag til markagrense for Frogn kommune, er vedlagt. Det er viktig at arbeidet med en reguleringsplan med KU for Holt og KU for Måna vurderes opp mot vårt forslag og ikke minst endelig forslag til lov fra Miljøverndepartementet. Frognmarkas venner vil be om minst to møter med kommuneadministrasjonen og utbygger, representert ved Asplan Viak AS. Disse møtene må finne sted i perioden mellom godkjent utkast til planprogram og første gangs behandling av planprogrammet. Overor dnede kommentarer Merknader knyttet opp mot kravene i Plan og bygningsloven inkludert Forskrift om konsekvensutredninger Arealene det fremmes forslag til planprogram for, er i Kommuneplan for Frogn avsatt til næring. Planen er vedtatt 26. februar Områdene Måna og Holt er av Asplan Viak AS vurdert som områder som faller inn under Plan og bygningslovens bestemmelser og krav til konsekvensutredning for arealplaner. Frogn kommune har i strid med Plan og bygningsloven unnlatt å utføre lovpålagte konsekvensutredninger for overordnede planer for disse områdene. Frognmarkas Venner vil understreke følgene av dette. Etter det vi kan se foreligger det i sakskomplekset problemstillinger med et klart potensiale for utsettelse og eventuelt kullkasting av planene om utbygging. En beskrivelse av planens innhold og hovedmål. I det offentlige rom har kommunens viktigste argument for utbygging vært å minske behovet for pendling ut fra kommunen ved å skape arbeidsplasser innen kommunen. Dette behovet er berørt flere steder i kommuneplanen Side 1 av 8

2 Å styrke Frogn kommunes posisjon som vertskommune for lite arealkrevende kompetansebedrifter er et annet siktemål som understrekes. Frogn kommune har ikke kartlagt hvilke kategorier av arbeidskraft som pendler ut av kommunen eller hva som må tilbys innen kommunen for at pendlerne kan få arbeidsplasser innen kommunen. Arealene Holt og Måna er avsatt til Lager/industri og kontorer. Det er ikke gitt betingelser til disponering av arealene ut over dette. Kommuneadministrasjonen har opplyst at planer som ikke inneholder et tilstrekkelig antall arbeidsplasser og hovedseter for bedrifter vil bli avvist. Det er videre rimelig å anta at dersom planarbeidet avdekker at utnyttelsen av områdene vil avvike fra de politisk uttalte målene for utbyggingene, vil dette fjerne det politiske grunnlaget for vedtak om utbygging. I dette ligger det et betydelig potensiale for konflikter og økonomiske tap for utbyggere og Frogn kommune. Nødvendig oppgradering av Fylkesvei 78 fra Riksvei 23 til adkomstvei til Holt. Ansvarlig veiholder er: Statens vegvesen, Region Øst. Vegvesenet og Frogn kommune har etter det vi kan se, ikke hatt drøftinger vedrørende FV78. Vi har heller ikke sett skisser som kartlegger denne grunnleggende forutsetningen for utnytting av Holt som næringsområde. Les: I kommuneplanen er det tatt inn følgende forutsetning i henhold til Plan og bygningslovens paragraf ledd.bokstav b: Framtidig næringsareal på Holt kan ikke utvikles før Holtbråtveien er tilstrekkelig oppgradert, inkl. avkjørsel og tilfredsstillende gang og sykkelvei. Veien har dårlig standard og går gjennom Dammengrenda. Frogn kommune har klassifisert grenda som et område med viktig kulturverdi. Veiholder har etter det vi kan se ingen tidsfestede planer om oppgradering av veien. Dette er en problemfylt plansak som det er rimelig å tro at utbygger må dekke i sin helhet. Frogn kommune har etter det vi kan se, ikke budsjettert med utgifter her. Problemstillingens vanskelighetsgrad er anskueliggjort av Asplan Viak AS. De lanserte et nytt alternativ for trase utenom bebyggelsen Dammengrenda, men samtidig innenfor Grønn strek. Grønn strek er imidlertid nettopp vedtatt båndlagt i 50 års perspektiv av Frogn kommune. Vi vil peke på at områdene Måna Nord og Måna Syd også må få adkomst fra FV78, noe som utgjør en egen problemstilling. Hensynstaken til natur, miljø og verdi som friluftsområde. Registreringer som skulle vært gjort av kommunen er ikke foretatt. Dette arbeidet må nå gjøres av utbygger. Nødvendige registreringer kan ikke sluttføres før vår/sommer Dette medfører at utbygger ikke kan utføre nødvendige arealdisposisjoner som grunnlag for det videre arbeidet. Hvilke arealer som må båndlegges som følge av registreringene er en del av inngangsdata for analyse. Som for eksempel; type og mengde utslipp, oppgave over arealbruk og fremtidig arbeidskraft på området, samt beregninger av trafikkbelastning på FV78 fra områdene Side 2 av 8

3 Frogn kommune har ikke vurdert konsekvensene av tiltakene for egen teknisk infrastruktur. Områdene ligger utenfor planområdet for Hovedplan Avløp. Behov for vann og borttransport av avløp er ikke vurdert. Det er derfor rimelig å anta at alle kostnader ved en eventuell utbygging fra eksisterende ledningsnett til Måna og Holt, samt eventuelle konsekvenser i form av oppgraderinger av det eksisterende nettet vil måtte bæres av utbygger. Frogn kommune har så vidt vi kan se ikke budsjettert med utgifter her. Merknader vedrørende saksgang for innklagede forhold i forbindelse med Frogn kommunes planarbeid Frognmarkas venner har klaget på brudd på lover, forskrifter og offentlige bestemmelser i kommunens saksforberedelse og mener derfor det er stor risiko å basere kostbare saksforberedelser på nåværende vedtak om utbygging. Denne saksgangen er ikke avsluttet fra Frognmarkas venner. Saken vil bli påklaget og oversendt til sivilombudsmannen Merknader vedrørende grunnlaget for planlegging av fremdrift i planarbeidet Pga at Frogn kommune har unnlatt å gjøre lovpålagte forberedelser i planarbeidet, er den videre fremdriften i prosjektet ikke mulig å tidfeste. Det er derfor grunn til å sette den planlagte tempoplanen til side for så å utarbeide en ny som tar høyde for tidsbehov for nødvendige avklaringer og kartlegginger, som for eksempel avklaring av fremtidig opprustning av Fylkesvei 78. Merknader og innsigelser til det fremlagte forslag til planpr ogr ammet for Holt og Måna nord for RV23 Punktanvisninger henviser til planforslagets innholdsfortegnelse. 1 Bakgrunn for planarbeidet Første avsnitt: Vi vil bemerke at de sentrale målene ved å legge ut næringsarealer som uttalt i kommuneplanen er å minske andelen pendlere fra kommunen, samt å øke egendekningen av arbeidsplasser. Dette tilsier at en utredning vedrørende måloppnåelse for Frogn kommune for arbeidsplasser og type næring, som områdene ut i fra en fagmessig vurdering kan tiltrekke seg, er av høyeste viktighet. 2.1 Planens innhold og avgrensning Avgrensing av arealene er vurdert uforsvarlig snevert med hensyn til arealer som må tas inn i utredningen. Mot vest må grensen for utredning som et minimum flyttes til grønn strek fra Holt nord og til Måna syd. Langs vestgrensen for Måna syd må området flyttes inn i området vest for grønn strek. Slik grensen nå er foreslått faller områdene ved Dammengrenda vest for FV78 utenfor. Det samme gjelder bebyggelsen vest for FV78 ved den nordre delen av Holt. Begrensningen av områder for utredning nord og øst for Holt tar ikke hensynet til innlemmelse av områder for natur, vilt og friluftsliv som vil bli påvirket av tiltaket. Asplan Viaks egen biolog har allerede registrert viktige biotoper og viltområder langs østsiden av Holt som kommuniserer med områdene utenfor utredningsgrensen. Virkningen av det foreslåtte planområdet som barriere for dyr og mennesker må også tas inn i utredningen Side 3 av 8

4 Vedrørende avgrensingen av de planlagte næringsområdene: Samtlige områder er tegnet inn i den 100m sonen Statens vegvesen opererer med på begge sider av RV23. Området for Måna Nord og Syd et tegnet helt opp mot gården Søndre Dammen. Det opptegnede området går inn i et område som Frogn kommune har klassifisert som område med viktig naturverdi. Vi må legge til grunn at dette skyldes en unøyaktighet i kartgrunnlaget. 4 Planstatus 4.1 Fylkesplanen Etter det vi kan se foreligger det ikke dokumentasjon fra Frogn kommune som tilsier at målsetning om samordning av areal og transportplanlegging er oppfylt. Fylkesmannens kommentar til kommuneplanen: " Det er behov for en helhetlig politikk på tvers av kommunegrensene i Follo om fremtidige næringsetableringer. Det bør derfor ikke treffes beslutninger om lokalisering av ny næringsvirksomhet uten at det foreligger en regional avklaring av hvor slike etableringer skal lokaliseres. Slik avklaring har ikke skjedd. I kommunikasjonen mellom kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling har også fylkesmannen påpekt nødvendigheten av regionale hensyn i planleggingen. 4.2 Kommuneplanen Første avsnitt side 9: Kommuneplanen for Frogn fokuserer særlig på bærekraftig næringsutvikling med mål om å skape arbeidsplasser i kommunen for å redusere andelen utpendlere Dette er i samsvar med vår oppfatning av deler av planens målsetning. Det må forutsettes at planforslaget blir lagt opp slik at måloppnåelse kan kvantifiseres, dvs at utbygger kan vise til forpliktende avtaler med firmaer som avklarer hva slags næring som det er inngått avtale med, og hvor mange arbeidsplasser dette gir. Dette betinger at Frogn kommune på sin side spesifiserer hvilke grunnleggende krav til næring og sysselsetting en plan må inneholde. Avsnitt 3 side 9: Grønn Strek: Dette er en ubegripelig Markagrense som Frognmarkas Venner vil arbeide videre for å få justert. Slik den nå er utformet er ikke siktemålet å sikre naturområder, men snarere å sikre utbyggingsområdene Måna, Holt og eventuelle nye boligfelt. Vi minner om at Asplan Viaks planalternativ for FV78 er i strid også med den vedtatte grønn strek. Avsnitt 4 side 9: Forholdet til infrastruktur Det er i dag ikke tilbud til kollektivt reisende til området. Det må utredes hvordan kollektivtilbudet skal legges opp, slik at folk vil velge å reise kollektivt til næringsområdene Holt/Måna. Forholdet til natur: Dette er omtalt på en rekke steder i kommuneplanen. Side 31: Å ta vare på leveområder for sjeldne, sårbare og trua arter og naturmiljø, og arter/naturmiljø der Frogn har særskilt ansvar Vi avventer derfor resultatet av de utførte og planlagte registreringene, samt konsekvensen av disse nedfelt i fremtidig plan Side 4 av 8

5 Måna næring Viltundergangen. Det er allerede svært dårlig kommunikasjon for vilt inn i området som følge av RV23. Det er nødvendigvis ikke fornuftig å søke å lage en kombinert viltundergang og friluftstrase. Holt næring De merknader som gjøres gjeldende for masseuttak, oppfylling og drenering med hensyn til sumpskog nordøst for Holt må gjøres gjeldende med hensyn til alle tilstøtende arealer. Dette for å ikke skape problemer inn i tilstøtende områder eller som ligger innenfor grønn strek. 4.3 Reguleringsplaner Som tidligere bemerket berører planområdene 100m sonen langs RV m sonen må respekteres. Det er i tillegg behov for en utvidelse av byggefri sone for å sikre kommunikasjon for vilt langs RV Strategisk næringsplan for Follo Det bes dokumentert hvilke bestrebelser som er gjort for å søke alternativ plassering av næringsarealer etter prinsippet om samordnet arealstrategi. 4.5 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Vi vil påpeke at beliggenheten av planområdene, særlig Holt, bryter med de vedtatte retningslinjene på en rekke punkter. 2.mål. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks. natur og friluftsområder Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivnettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern. Under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og at det tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstrukturer. En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle kulturlandskap, sjø og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og kulturminner. 4.8 Hovedplan for avløp og vannmiljø Områdene Holt/Måna ligger utenfor området for gjeldende hovedplan avløp. Det gjøres oppmerksom på kommuneplanen side 18: Langsiktige mål for samferdsel og teknisk infrastruktur. Utlekking fra ledningsnettet reduseres til 20 % av total avløpsmengde. Eventuelle følger for nettet pga eventuelle belastninger fra Holt/Måna må utredes. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Konsekvensene for klassifiseringen av deler av Måna området som kulturviktige områder forutsettes utredet i planen. Arkeologisk registrering og eventuelt utgraving skal være gjennomført før reguleringsplanen kan godkjennes av planmyndigheten Side 5 av 8

6 Frognmarkas Venner ser det som naturlig og viktig at denne aktiviteten kreves inntatt og tidfestet i planprogrammet for konsekvensutredning på lik linje med registreringer av natur/biotoper. 6 Aktuelle konsekvenser utredningsbehov De merknader vi har fremført under våre overordnede kommentarer, samt merknader til planutkastets punkter 1 5, gjøres også gjeldende som grunnlag for konsekvensutredning i den grad de omfatter forhold omtalt i Forskrift om konsekvensutredning.vi finner også grunn til å understreke at planforslaget skal oversendes Miljøverndepartementet før planprogrammet kan fastsettes. Kfr paragraf 6 og 7 i forskriften. Det er nå kartlagt sjeldne og truede dyrearter i tilknytning til planområdene/områdene for utredning. 6.2 Trafikk Det må først fastsettes en plan for utnytting av områdene. Hva slags bedrifter planlegges lagt til området? Dette er igjen avhengig av hvilke arealer som eventuelt kan utbygges etter avklaring av registrerte natur/viltområdet er gjort. Videre må man fastsette den andelen av Holt som ikke kan bebygges som følge av behov for arealer til stier/løypenett og andre forhold. Først da kan det sies noe fornuftig om trafikkutviklingen. Det er vesensforskjell på teknologibedrifter og bedrifter som driver med transport/logistikk. Alternativt forslag til FV78 i ny trase, kolliderer som tidligere påpekt med områder vernet av Grønn strek. Da området Holt er isolert fra tettstedene i Frogn, og mangler bussforbindelse, er det grunn til å frykte en sterk øking i trafikken på fylkesvei 78. Det vil også føre til økt støybelastning i området. Boligområdene langs FV78 har fra før svært dårlig trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter. Utbyggingen kan i sitt fulle omfang skape store problemer med trafikkavvikling og trafikksikkerhet i hele Frogn kommune. 6.3 Friluftsliv og rekreasjon Områdene, særlig Holt, ligger sentralt i den gjenværende sammenhengende delen av marka i Frogn med kommunikasjon øst vest over FV78. Det foreslåtte området for utredning er som tidligere påpekt for lite, se merknader til punkt 2.1. Det bes utredet hvorledes en eventuell utbygging vil påvirke bruken av de gjenværende områdene av marka, samt kommunikasjonen mellom Holtmarka/Stubberudmarka og Seierstenmarka. Støybelastningen på områdene rundt må utredes. Påvirkning på dagens stier i Holtområdet på grunn av utbyggingen, må utredes Side 6 av 8

7 6.4 Naturmiljø og biologisk mangfold Konsekvensene av de nåværende og fremtidige funn med hensyn til viltområdet med blant annet tretåspett og hønsehauk, samt biotoper, må utredes. Det er klart at registreringene først kan utføres til våren. Resultatene må som tidligere understreket, oversendes miljøverndepartementet før planprogrammet kan fastsettes. Virkningen av planområdene som barrierer for viltets bevegelser øst vest i områdene, må konsekvensanalyseres. Dette gjelder Holt hvor planområdet går helt frem til eksisterende bebygd område nord og vest for området. Stinettet går i det samme området. Langs RV23 bør det analyseres om 100m sonen bør utvides for å sikre trase for dyr langs RV23. Det er observert bevegelse av dyr fra området Måna Nord over i Måna Syd og inn i Seierstenmarka. Dette må utredes nærmere da denne muligheten for adkomst via viltundergang og over FV78 slik områdene nå er avsatt, blir avskåret i sin helhet. Det må utredes hvilke konsekvenser en eventuell utbygging vil få på de omliggende naturområdene med hensyn til for eksempel hydrologi og særlig fare for å drenere ut de fuktige områdene rundt Holt. Randsoner rundt myrer/fuktige områder er særlig viktige for et biologisk mangfold. En fullskala analyse av områdets natur, biologiske mangfold, landskap og kulturmiljø må utredes. 6.5 Landskap Grunnforhold. Kart og foto viser områder med bløt grunn både innenfor planområdene på Holt og utenfor. Det må redegjøres for hvordan dagens hydrologiske forhold utenfor planområdet skal sikres. De dårlige grunnforholdene kan dersom dette ikke reguleres nærmere utløse store behov for masseutskifting med tilhørende transportbelastninger. 6.6 Kulturmiljø og kulturminner Det vises til merknader under punkt 5.4. Arkeologisk registrering og eventuelt utgraving skal være gjennomført før reguleringsplanen kan godkjennes av planmyndigheten. Frognmarkas Venner ser det som naturlig og viktig at denne aktiviteten kreves inntatt og tidfestet i planprogrammet for konsekvensutredning på lik linje med registreringer av natur/biotoper. Området som er ført opp for utbygging ved Måna syd ligger i konflikt med Dammengrenda som regnes som kulturmiljø av stor verdi. Det bes om at dette utredes spesielt. 6.7 Samfunn Det er grunn til å anta at støy i forbindelse med økt trafikk og aktivitet i næringsområdene vil ha stor påvirkning på områdene rundt og samfunnet som helhet. Det er som sagt grunn til å forvente en utnyttelse av Holt, som vil gi massiv trafikkøkning av tunge kjøretøyer med tilhørende støybelastning, og da særlig for Dammengrenda. Dette må utredes spesielt. De antatt positive konsekvensene som Frogn kommune har oppgitt vedrørende økt egendekning av arbeidsplasser og reduksjon i utpendlingen, utgjør grunnlaget for å legge ut områdene Holt og Måna til næringsområder, til tross for massiv motstand i befolkningen. Det må utredes hvor mange arbeidsplasser som er sannsynlige på Holt/Måna, og hvilke Side 7 av 8

8 Side 8 av 8

9

10

11

12

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune.

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune. Forord Denne kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen etter avtale med Alta kommune. Planen er utarbeidet med hjemmel 9-4 i plan- og bygningslovens (nr 77, av 14. juni 1985). Statens vegvesen

Detaljer

SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver Sørlandsparken Øst AS Rapporttype Konsekvensutredning med planbeskrivelse 2012-03-30 Revidert 2012-12-13 SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER FORSLAG

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

EINARGARDEN SOLA AIRPORT ARENA

EINARGARDEN SOLA AIRPORT ARENA Detaljreguleringsplan EINARGARDEN SOLA AIRPORT ARENA Planbeskrivelse med konsekvensutredning Plan 0438 for Einargarden, del av gnr. 33, bnr. 8 m.fl., Sola kommune Oktober 2012 Forside: Konseptskisse/3D,

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer