Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: ) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram (NASJ. PLAN-ID: ) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

2

3 3 (14) Oppdragsnr.: A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn Dokument nr.: 1 Filnavn: Planprogram Korshavn doc Dato Utarbeidet av Hanne Prangerød Torskenes Kontrollert av Per Atle Tangen Godkjent av Andreas Sporild Olsen Beskrivelse Planprogram i hht. pbl. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Phønixbrygga Pb 383 NO-1601 Fredrikstad T

4 4 (14)

5 5 (14) INNHOLD 1. INNLEDNING Formål med planarbeidet Planprogrammet Utredningsplikt Konsekvensutredning Planprosess og medvirkning PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSNING OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER Overordnede rammer og føringer Planstatus REDEGJØRELSE FOR PLANEN Innhold i planen Begrunnelse for tiltaket alternativet Forholdet til overordnede føringer, samt offentlige planer og tillatelser Offentlige og private tiltak KONSEKVENSER Forurensning Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Kulturminner og kulturmiljø Naturens mangfold Landskap Sikring av jordressurser Samisk natur- og kulturgrunnlag Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn og unges oppvekstvilkår KORSHAVN HAVN

6 6 (14) 6. FORESLÅTTE UTREDNINGER... 14

7 7 (14) 1. INNLEDNING 1.1 Formål med planarbeidet Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av småbåthavn med tilhørende funksjoner som parkering, drivstoffutsalg og kiosk i Korshavn. Det vil bli tatt nødvendige hensyn til nødfergeleie. Dette skal være tilgjengelig selv når parkeringsplassen til marinaen er full. Samtidig som nødfergeleie opprettholdes vil det kommunale bryggeanlegget oppgraderes for å gi hele Korshavn et mer helhetlig uttrykk. For øvrig vil det bli utarbeidet en plan for hele havnebassenget slik at en effektiv utnyttelse kan sikres samtidig som det sikres tilstrekkelig areal til ferdsel. Fig. 1: Flybilde som viser dagens situasjon. Planavgrensning vist med blå linje. Med bakgrunn i dette skal det utarbeides en detaljreguleringsplan for Korshavn havn med utgangspunkt i eiendommene gnr. 511, bnr. 34, gnr. 25, bnr. 80, gnr. 25 bnr. 87, gnr. 25, bnr. 70, gnr. 25, bnr. 3 og gnr. 25, bnr. 86. Tiltakshaver er Kjerringholmen Gård AS. Rambøll AS er innleid som plankonsulent for arbeidet. Tiltaket vurderes å utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften (se kap. 1.3). Detaljreguleringen med tilhørende konsekvensutredning foreslås utredet med minst 2 alternativer i tillegg til 0-alternativet for å belyse positive og negative konsekvenser for de ulike løsningene. Konsekvensutredning av dagens situasjon (0- alternativ), alternativ 1 og alternativ 2: ulik utforming av småbåthavn med tilhørende infrastruktur/funksjoner. Det vil i tillegg foreslås eventuelle avbøtende tiltak. Rambøll AS vil utarbeide fullstendig planforslag med plankart, beskrivelse og bestemmelser med tilhørende konsekvensutredning. 1.2 Planprogrammet I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 første ledd, er det krav til utarbeidelse av planprogram dersom reguleringsplan kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet forteller om formålet med planleggingen og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til opplegg for medvirkning. Videre skal det gis en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst, og utredninger som ansees nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker.

8 8 (14) 1.3 Utredningsplikt Detaljreguleringen vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger 3, ettersom det skal legges til rette for lystbåtanlegg med mer enn 20 båtplasser (jfr. vedlegg II). Disse tiltakene skal vurderes i henhold til kriterier gitt i 4. Planområdet omfattes blant annet av rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden, som gir strenge retningslinjer for bruk. I kommuneplanens arealdel er det i tillegg avsatt hensynssoner til både naturmiljø, kulturmiljø og landskap i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Hvaler kommunes administrasjon vurderer konsekvensutredning av tiltaket som nødvendig. Hvaler kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen og skal fatte vedtak etter forskriften. Tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide konsekvensutredningen. 1.4 Konsekvensutredning Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom to hovedtrinn: 1) Planprogrammet, som skal gjøre rede for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten i Hvaler kommune. 2) Konsekvensutredningen, som skal beskrive planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen inngår normalt som en del av planbeskrivelsen. Hvaler kommune vil som planmyndighet ha plikt til å ta konsekvensutredningen i betraktning og vurdere denne når det skal fattes vedtak om reguleringsplan. 1.5 Planprosess og medvirkning Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet og planprogrammet skal ihht henholdsvis Plan- og Bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger sendes ut på høring i minst seks uker. Planprogrammet sendes ut til berørte parter på lik linje som varsel om oppstart av planarbeidet. Etter at planprogrammet har vært ute på høring, vil de innkomne uttalelsene bli vurdert og kommentert før saken sendes over til kommunen for vedtak av planprogrammet. Vedtatt planprogram vil danne grunnlaget for den påfølgende konsekvensutredningen. Kommunen vil sende kopi av fastsatt planprogram til de som har avgitt høringsuttalelse til forslag til planprogram. Man tar sikte på vedtak av planprogrammet i august Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det bli en periode for utarbeidelse av konsekvensutredningen og forslag til detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Disse dokumentene vil så bli fremmet for kommunen med tanke på en samlet behandling. Fremming av planforslag med KU vil sannsynligvis skje i løpet av høsten Første gangs behandling av planforslaget i kommunen vil normalt skje innen 12 uker fra fremming. Etter første gangs behandling sendes dokumentene ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil bli en samlet høring og offentlig ettersyn av dokumentene, med en frist for uttalelse på minst seks uker. Etter denne høringsperioden vil innkomne merknader blir vurdert og kommentert før planforslag og konsekvensutredning tas opp til andre gangs behandling i kommunens planutvalg med påfølgende endelig vedtak i kommunestyret. Det er en målsetting at planen vedtas i løpet av PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSNING Planområdet omfatter størsteparten av Korshavnkilen i Hvaler kommune. Planområdet har adkomst fra Korshavnveien (fra sør) og Dammyrskogen (fra øst). Forslag til planens avgrensning følger av kartet nedenfor, med et totalareal på ca. 41 daa.

9 9 (14) Fig. 2: Forslag til planavgrensning 3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 3.1 Overordnede rammer og føringer Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Fylkesplan for Østfold Østfold mot 2050 (Fylkesplanperioden ) Kommuneplan for Hvaler Kommunedelplan for havneutvikling Kystsoneplan for Østfold (2006) Naturmangfoldloven RPR for Oslofjorden RPR for samordnet areal og transportplanlegging RPR for barn og unges interesser i planlegging 3.2 Planstatus Kommuneplan for Hvaler Korshavn er i hovedsak anvist som område for småbåtanlegg, farled, havn og veg, samt boligbebyggelse i kommuneplan for Hvaler kommune. Samtidig ligger den indre delen av kilen med hensynssone kulturmiljø, bekken som har sitt utløp helt innerst i kilen er anvist som hensynssone naturmiljø og strandsonen sør for kilen er vist som hensynssone landskap. I oppstartsmøtet med Hvaler kommune ble det opplyst at arealet som i kommuneplanen er avsatt til farled er merket feil og skulle vært avsatt som småbåtanlegg.

10 10 (14) Fig. 3: Utsnitt av kommuneplan for Hvaler kommune. Planavgrensning vist med blå linje. 4. REDEGJØRELSE FOR PLANEN. 4.1 Innhold i planen Konsekvensutredningen skal redegjøre for innholdet i planen. Det skal utredes minst 2 alternative varianter av utbygging i tillegg til 0-alternativet. Dette gjelder ulike alternativer i forhold til omfang og plassering/utforming av parkering, småbåthavn og øvrig arealbruk på land og i sjø. Ihht statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen skal alternative plasseringsmuligheter vurderes. 4.2 Begrunnelse for tiltaket Konsekvensutredningen skal gi en kortfattet begrunnelse for tiltaket alternativet Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En utredning/beskrivelse av 0- alternativet kan omfatte konsekvensene for eller utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 0-alternativet skal beskrives. 4.4 Forholdet til overordnede føringer, samt offentlige planer og tillatelser Det gis en redegjørelse for planer, målsetninger og retningslinjer på nasjonalt nivå som har betydning for tiltaket, samt for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. Herunder RPR for Oslofjorden, planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen, Fylkesplanen, Kystsoneplanen for Østfold, kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune og kommuneplanens føringer i forhold til etablering av småbåthavner. 4.5 Offentlige og private tiltak Det gis en redegjørelse for hvilke offentlige eller private tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planen.

11 11 (14) 5. KONSEKVENSER. Nedenforstående temaer er vurdert i henhold til vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger: 5.1 Forurensning Klimagassutslipp Det planlagte tiltaket vil indirekte medføre endringer i klimagassutslipp gjennom transport og energibruk. Dette er imidlertid av helt marginalt omfang. Klimagassutslipp foreslås IKKE utredet i KU Annet utslipp til luft, herunder støy Utbyggingene vil kunne gi noe økt aktivitet både med bil- og båttrafikk. Dette vil imidlertid få et meget begrenset omfang. Som eksempel kan nevnes at 100 båtplasser medfører krav om 40 parkeringsplasser. Ferdsel ut og inn av 40 parkeringsplasser gir 80 turer. En økning i ÅDT på 80 vil ikke gjøre utslag i forhold til støy. Båttrafikken innerst i havnebassenget er begrenset og skjer i meget lav hastighet. I hastighetsområde under 5 knop vil støy fra småbåter være svært begrenset og uansett langt under normgrensen for støy mot boliger eller fritidsbebyggelse. Annet utslipp til luft (støy) foreslås IKKE utredet i KU Forurensing av grunn og vann Området har tidligere vært benyttet til fergeleie, i tillegg til at det er noe benyttet til småbåthavn. I tillegg til utvidelse av småbåthavnen, vurderes det å etablere en kiosk og drivstoffutsalg (for småbåter, tilknyttet bryggeanlegget). Det skal vurderes om det er mulig å etablere en tømmestasjon for septik fra fritidsbåter. Forurensning av grunn og vann skal utredes i KU. Det skal gjennomføres en trinn 1-undersøkelse (Statens forurensningstilsyn 1999). Dette innebærer en risikovurdering på grunnlag av identifisering av potensielle forurensningskilder. Hvis denne undersøkelsen viser at risikoen er lav, avsluttes undersøkelsen. Hvis det er risiko for forurensning over normverdiene, må undersøkelsen utvides. 5.2 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Transportbehov Planen medfører flere båtplasser i tillegg til noe økt virksomhet på land. Dette gir et økt behov for parkering i tillegg til noe økt ferdsel i planområdet. Konsekvensutredningen må redegjøre for behov for båtplasser både lokalt og i et noe større perspektiv. Så langt som mulig skal det identifiseres hvem båthavnen i første rekke er for. Basert på den helhetlige utviklingen i Korshavn skal det redegjøres for parkeringsbehov og dekning, dimensjonering av trafikkområder samt nødvendige løsninger for myke trafikanter. Det skal redegjøres for trafikkområder i sjø. Det skal også redegjøres for kollektivtransport til planområdet. Trafikk- og parkeringsløsninger skal utredes i KU. Det vil bli gjort konkrete vurderinger av parkeringsbehov i forhold til både båtplasser i sjø og ny bebyggelse på land. I kommuneplanens er det gitt føringer om et parkeringskrav på 0,4 parkeringsplasser pr. båtplass. Dimensjonering av trafikkområder på land vil ta utgangspunkt i vegvesenets håndbøker, i første rekke håndbok 017.

12 12 (14) Energiforbruk og energiløsninger Planen legger ikke til rette for vesentlige energikrevende tiltak. Planområdet ligger ikke i nærheten av noen konsesjonsområder for fjernvarme. Energiforbruk og energiløsninger foreslås IKKE utredet i KU. 5.3 Kulturminner og kulturmiljø Det finnes et kulturmiljø i tilknytning til "Frøkengården" i Korshavn. Dette er med på å gjøre at Korshavn ligger innenfor et område avsatt til hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Det er gitt egne retningslinjer for bevaring/tiltak i disse sonene. Registrert fornminner under vann skal tas inn i planen som en hensynssone kulturminne med tilhørende bestemmelser. Konsekvensene for evt. automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner/bevaringsverdige bygningsmiljøer, samt evt. undersjøiske kulturminner må utredes. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Kulturminner og kulturmiljø skal utredes i KU. Det vil bli gjort en gjenomgang av kjente registreringer i området. Dette gjelder både undersjøiske kulturminner, automatisk fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Norsk maritimt museum avgjør behov for marinearkeologisk registrering i området. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner på land, antas dette å være lite sannsynlig, i og med at planområdet ligger like over havnivået. Basert på gjennomgang av gamle og nye registreringer vil det bli foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg og anlegg. Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i forhold til kulturlandskap og byggeskikk. Det vil være dialog med aktuelle myndigheter. 5.4 Naturens mangfold Behovet for mudring skal beskrives. Konsekvenser for maritimt liv i områder hvor bryggeanlegg planlegges utvidet/etablert må utredes, evt. ved marinbiologiske undersøkelser. Tilsvarende skal berørte landområder vurderes i forhold til evt. forekomster av sjeldne/utryddingstruede arter eller høyt biologisk mangfold. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Naturens mangfold skal utredes i KU. Undersøke biologisk mangfold, fauna (Arealis-arter), bonitet, dyre- og planteliv, vegetasjon, truende arter, bevaring av biotoper, etablering av nye biotoper, vern og bærekraftig utvikling. Det vil bli gjort en gjennomgang av diverse databaser med oversikt over kjente registreringer i området. Dette gjelder både i sjø og på land. Basert på en gjennomgang av foretatte registreringer vil det bli utørt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg og anlegg. Det skal kartlegges hvor det kan være aktuelt med mudring og evt. konsekvenser av slik mudring. 5.5 Landskap Det skal redegjøres for landskapsvirkningen av utbygging av småbåthavnanlegg - opplevd fra både sjø- og landsiden samt effekten av ny bebyggelse. Det skal vurderes hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekt både i forhold til landskapsopplevelsen og for naboer. Landskap skal utredes i KU. Det skal lages en helhetlig oversikt basert temaene natur, friluftsliv, kulturlandskap, hoveddrag, terrengforming, grønnstruktur, vegetasjon og fjernvirkning/nærvirkning basert på fylkesmannens

13 13 (14) rapport Østfoldlandskap av regional betydning, egne befaringer og kart. Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i landskapet. 5.6 Sikring av jordressurser Det aktuelle tiltaket berører ikke drivbare jord- og skogressurser. Jordressurser foreslås IKKE utredet i KU. 5.7 Samisk natur- og kulturgrunnlag Det aktuelle tiltaket berører ikke samiske interesser. Samisk natur- og kulturgrunnlag foreslås IKKE utredet i KU. 5.8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Tiltaket vil i liten grad endre på lokale helsemessige forhold. Lokalt vil det kunne bli en liten økning i trafikken. Dette er omtalt under andre temaer. Tiltaket vil legge til rette for økt friluftsliv på land og sjø. Dette vil være positivt for helsen. For øvrig ingen innvirkning på helsen. Befolkningens helse og helsens fordeling foreslås IKKE utredet i KU. 5.9 Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett Konsekvensen for friluftslivet utredes med særskilt fokus på utvidelse av marinaanleggene og økt aktivitet, herunder effekter i forhold til vannkvalitet. Området syd for kilen er et verdifullt område for friluftsliv og rekreasjon. Det utredes hvorvidt tiltaket vil føre til økt privatisering av strandsonen eller bedret tilgang. Det er en målsetting at allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres. Det skal legges særskilt vekt på sjøbasert friluftsliv. Det skal redegjøres for mulig(e) plassering(er) av utsettingsrampe(r), kartlegging av eksisterende og mulige badeplasser samt behov for gjesteplasser. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelveinett skal utredes i KU. Basert på befaringer og lokalkunnskap skal det foretas en kartlegging av allmennhetens tilgang til strandsonen, både i form av eksisterende tilrettelegging og hindre for allmennhetens ferdsel. Det skal kartlegges alternative løsninger for å bedre framkommeligheten i strandsonen. Det skal på samme måte registreres eksisterende og potensielle badeplasser samt adkomst til disse Kriminalitetsforebygging Småbåthavner har vært og er til dels utsatt for kriminalitet i form av tyveri av båter og utstyr. Dette løses lokalt i form av vakthold og/eller stengsler. Det er viktig at tiltak ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen eller at f.eks. belysning ikke er til sjenanse for omgivelsene. Kriminalitetsforebygging skal utredes i KU. Undersøke lokale forhold. Basert på lokale registreringer i forhold til estetikk, ferdsel i strandsonen og landskapshensyn kan det gis føringer i plan og bestemmelser om utforming og løsninger Beredskap og ulykkesrisiko Virksomheten som planlegges vil kunne gi noe økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det ligger viktig ledningsnett i området. I tillegg er det aktuelt å legge til rette for bruk av nødfergeleie i området. Disse elementene skal tillegges spesiell vekt.

14 14 (14) Beredskap og ulykkesrisiko skal utredes i KU. Risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i henhold til veiledere fra miljøverndepartementet. I forhold til ledningsnett og nødfergeleie vil det blir opprettet dialog med aktuelle myndigheter Risiko ved havstigning Planområdet ligger i og ved sjøen. Dette kan bety at det er en viss risiko forbundet med havstigning. Risikoen for episoder med oversvømmelse o.l. skal innarbeides i ROS-analysen. Risiko ved havstigning innarbeides i ROS-analysen. Det skal særlig legges vekt på risiko ved stormflo Barn og unges oppvekstvilkår Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen kreves vurdert i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i utgangspunktet er regulert til noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge i dag. Det ligger ingen tradisjonelle lekeplasser innenfor planområdet, men strandsonen og småbåtvirksomhet (bl.a. seiling) vil kunne være viktig for barn og unge. Barn og unges oppvekstvilkår skal utredes i KU. Basert på lokal kunnskap og befaringer registreres eksisterende aktiviteter og tilbud for barn og unge. I tillegg vurderes tiltak for å tilrettelegge for utvidelse av tilbudet. 6. FORESLÅTTE UTREDNINGER På grunnlag av vurderingene foran foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: - Forurensning av grunnen og vann - Trafikk- og parkeringsløsninger - Kulturminner og kulturmiljø - Naturens mangfold - Landskap - Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelveinett - Kriminalitetsforebygging - Beredskap og ulykkesrisiko, herunder ledningsnett/infrastruktur, nødfergeleie og risiko ved havstigning - Barn og unges oppvekstvilkår Konsekvensutredningen vil behandle utredningstemaene hver for seg, samt gjøre en oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, skal vurderes. I tillegg til den temavise konsekvensutredningen som følger planprogrammet og er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for en rekke andre problemstillinger og forhold.

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan Fana. Gnr. 40 m.fl. bnr. 204 m.fl. PlanID 62530000 Offentlig reguleringsplan for friområde Skiparvika. Revidert 04.03.2013 Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan 1 Forord

Detaljer

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 1 (15) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Sandnes kommune Rapporttype Planprogram 2013-08-30 OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 2 (15) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 3120229 Oppdragsnavn: Områderegulering

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Reguleringsplan Gruset

Reguleringsplan Gruset Plan Vest As Reguleringsplan Gruset Gnr 46 bnr. 372 m.fl Planprogram --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon 1 2012-08-23 Oppdragsnr.: 5121823 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer