Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: ) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram (NASJ. PLAN-ID: ) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

2

3 3 (14) Oppdragsnr.: A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn Dokument nr.: 1 Filnavn: Planprogram Korshavn doc Dato Utarbeidet av Hanne Prangerød Torskenes Kontrollert av Per Atle Tangen Godkjent av Andreas Sporild Olsen Beskrivelse Planprogram i hht. pbl. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Phønixbrygga Pb 383 NO-1601 Fredrikstad T

4 4 (14)

5 5 (14) INNHOLD 1. INNLEDNING Formål med planarbeidet Planprogrammet Utredningsplikt Konsekvensutredning Planprosess og medvirkning PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSNING OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER Overordnede rammer og føringer Planstatus REDEGJØRELSE FOR PLANEN Innhold i planen Begrunnelse for tiltaket alternativet Forholdet til overordnede føringer, samt offentlige planer og tillatelser Offentlige og private tiltak KONSEKVENSER Forurensning Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Kulturminner og kulturmiljø Naturens mangfold Landskap Sikring av jordressurser Samisk natur- og kulturgrunnlag Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett Kriminalitetsforebygging Beredskap og ulykkesrisiko Risiko ved havstigning Barn og unges oppvekstvilkår KORSHAVN HAVN

6 6 (14) 6. FORESLÅTTE UTREDNINGER... 14

7 7 (14) 1. INNLEDNING 1.1 Formål med planarbeidet Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av småbåthavn med tilhørende funksjoner som parkering, drivstoffutsalg og kiosk i Korshavn. Det vil bli tatt nødvendige hensyn til nødfergeleie. Dette skal være tilgjengelig selv når parkeringsplassen til marinaen er full. Samtidig som nødfergeleie opprettholdes vil det kommunale bryggeanlegget oppgraderes for å gi hele Korshavn et mer helhetlig uttrykk. For øvrig vil det bli utarbeidet en plan for hele havnebassenget slik at en effektiv utnyttelse kan sikres samtidig som det sikres tilstrekkelig areal til ferdsel. Fig. 1: Flybilde som viser dagens situasjon. Planavgrensning vist med blå linje. Med bakgrunn i dette skal det utarbeides en detaljreguleringsplan for Korshavn havn med utgangspunkt i eiendommene gnr. 511, bnr. 34, gnr. 25, bnr. 80, gnr. 25 bnr. 87, gnr. 25, bnr. 70, gnr. 25, bnr. 3 og gnr. 25, bnr. 86. Tiltakshaver er Kjerringholmen Gård AS. Rambøll AS er innleid som plankonsulent for arbeidet. Tiltaket vurderes å utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften (se kap. 1.3). Detaljreguleringen med tilhørende konsekvensutredning foreslås utredet med minst 2 alternativer i tillegg til 0-alternativet for å belyse positive og negative konsekvenser for de ulike løsningene. Konsekvensutredning av dagens situasjon (0- alternativ), alternativ 1 og alternativ 2: ulik utforming av småbåthavn med tilhørende infrastruktur/funksjoner. Det vil i tillegg foreslås eventuelle avbøtende tiltak. Rambøll AS vil utarbeide fullstendig planforslag med plankart, beskrivelse og bestemmelser med tilhørende konsekvensutredning. 1.2 Planprogrammet I henhold til plan- og bygningslovens 4-1 første ledd, er det krav til utarbeidelse av planprogram dersom reguleringsplan kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet forteller om formålet med planleggingen og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til opplegg for medvirkning. Videre skal det gis en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst, og utredninger som ansees nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker.

8 8 (14) 1.3 Utredningsplikt Detaljreguleringen vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger 3, ettersom det skal legges til rette for lystbåtanlegg med mer enn 20 båtplasser (jfr. vedlegg II). Disse tiltakene skal vurderes i henhold til kriterier gitt i 4. Planområdet omfattes blant annet av rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden, som gir strenge retningslinjer for bruk. I kommuneplanens arealdel er det i tillegg avsatt hensynssoner til både naturmiljø, kulturmiljø og landskap i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Hvaler kommunes administrasjon vurderer konsekvensutredning av tiltaket som nødvendig. Hvaler kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen og skal fatte vedtak etter forskriften. Tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide konsekvensutredningen. 1.4 Konsekvensutredning Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres. Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom to hovedtrinn: 1) Planprogrammet, som skal gjøre rede for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten i Hvaler kommune. 2) Konsekvensutredningen, som skal beskrive planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen inngår normalt som en del av planbeskrivelsen. Hvaler kommune vil som planmyndighet ha plikt til å ta konsekvensutredningen i betraktning og vurdere denne når det skal fattes vedtak om reguleringsplan. 1.5 Planprosess og medvirkning Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet og planprogrammet skal ihht henholdsvis Plan- og Bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger sendes ut på høring i minst seks uker. Planprogrammet sendes ut til berørte parter på lik linje som varsel om oppstart av planarbeidet. Etter at planprogrammet har vært ute på høring, vil de innkomne uttalelsene bli vurdert og kommentert før saken sendes over til kommunen for vedtak av planprogrammet. Vedtatt planprogram vil danne grunnlaget for den påfølgende konsekvensutredningen. Kommunen vil sende kopi av fastsatt planprogram til de som har avgitt høringsuttalelse til forslag til planprogram. Man tar sikte på vedtak av planprogrammet i august Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det bli en periode for utarbeidelse av konsekvensutredningen og forslag til detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Disse dokumentene vil så bli fremmet for kommunen med tanke på en samlet behandling. Fremming av planforslag med KU vil sannsynligvis skje i løpet av høsten Første gangs behandling av planforslaget i kommunen vil normalt skje innen 12 uker fra fremming. Etter første gangs behandling sendes dokumentene ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil bli en samlet høring og offentlig ettersyn av dokumentene, med en frist for uttalelse på minst seks uker. Etter denne høringsperioden vil innkomne merknader blir vurdert og kommentert før planforslag og konsekvensutredning tas opp til andre gangs behandling i kommunens planutvalg med påfølgende endelig vedtak i kommunestyret. Det er en målsetting at planen vedtas i løpet av PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSNING Planområdet omfatter størsteparten av Korshavnkilen i Hvaler kommune. Planområdet har adkomst fra Korshavnveien (fra sør) og Dammyrskogen (fra øst). Forslag til planens avgrensning følger av kartet nedenfor, med et totalareal på ca. 41 daa.

9 9 (14) Fig. 2: Forslag til planavgrensning 3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 3.1 Overordnede rammer og føringer Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Fylkesplan for Østfold Østfold mot 2050 (Fylkesplanperioden ) Kommuneplan for Hvaler Kommunedelplan for havneutvikling Kystsoneplan for Østfold (2006) Naturmangfoldloven RPR for Oslofjorden RPR for samordnet areal og transportplanlegging RPR for barn og unges interesser i planlegging 3.2 Planstatus Kommuneplan for Hvaler Korshavn er i hovedsak anvist som område for småbåtanlegg, farled, havn og veg, samt boligbebyggelse i kommuneplan for Hvaler kommune. Samtidig ligger den indre delen av kilen med hensynssone kulturmiljø, bekken som har sitt utløp helt innerst i kilen er anvist som hensynssone naturmiljø og strandsonen sør for kilen er vist som hensynssone landskap. I oppstartsmøtet med Hvaler kommune ble det opplyst at arealet som i kommuneplanen er avsatt til farled er merket feil og skulle vært avsatt som småbåtanlegg.

10 10 (14) Fig. 3: Utsnitt av kommuneplan for Hvaler kommune. Planavgrensning vist med blå linje. 4. REDEGJØRELSE FOR PLANEN. 4.1 Innhold i planen Konsekvensutredningen skal redegjøre for innholdet i planen. Det skal utredes minst 2 alternative varianter av utbygging i tillegg til 0-alternativet. Dette gjelder ulike alternativer i forhold til omfang og plassering/utforming av parkering, småbåthavn og øvrig arealbruk på land og i sjø. Ihht statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen skal alternative plasseringsmuligheter vurderes. 4.2 Begrunnelse for tiltaket Konsekvensutredningen skal gi en kortfattet begrunnelse for tiltaket alternativet Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En utredning/beskrivelse av 0- alternativet kan omfatte konsekvensene for eller utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 0-alternativet skal beskrives. 4.4 Forholdet til overordnede føringer, samt offentlige planer og tillatelser Det gis en redegjørelse for planer, målsetninger og retningslinjer på nasjonalt nivå som har betydning for tiltaket, samt for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. Herunder RPR for Oslofjorden, planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen, Fylkesplanen, Kystsoneplanen for Østfold, kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune og kommuneplanens føringer i forhold til etablering av småbåthavner. 4.5 Offentlige og private tiltak Det gis en redegjørelse for hvilke offentlige eller private tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planen.

11 11 (14) 5. KONSEKVENSER. Nedenforstående temaer er vurdert i henhold til vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger: 5.1 Forurensning Klimagassutslipp Det planlagte tiltaket vil indirekte medføre endringer i klimagassutslipp gjennom transport og energibruk. Dette er imidlertid av helt marginalt omfang. Klimagassutslipp foreslås IKKE utredet i KU Annet utslipp til luft, herunder støy Utbyggingene vil kunne gi noe økt aktivitet både med bil- og båttrafikk. Dette vil imidlertid få et meget begrenset omfang. Som eksempel kan nevnes at 100 båtplasser medfører krav om 40 parkeringsplasser. Ferdsel ut og inn av 40 parkeringsplasser gir 80 turer. En økning i ÅDT på 80 vil ikke gjøre utslag i forhold til støy. Båttrafikken innerst i havnebassenget er begrenset og skjer i meget lav hastighet. I hastighetsområde under 5 knop vil støy fra småbåter være svært begrenset og uansett langt under normgrensen for støy mot boliger eller fritidsbebyggelse. Annet utslipp til luft (støy) foreslås IKKE utredet i KU Forurensing av grunn og vann Området har tidligere vært benyttet til fergeleie, i tillegg til at det er noe benyttet til småbåthavn. I tillegg til utvidelse av småbåthavnen, vurderes det å etablere en kiosk og drivstoffutsalg (for småbåter, tilknyttet bryggeanlegget). Det skal vurderes om det er mulig å etablere en tømmestasjon for septik fra fritidsbåter. Forurensning av grunn og vann skal utredes i KU. Det skal gjennomføres en trinn 1-undersøkelse (Statens forurensningstilsyn 1999). Dette innebærer en risikovurdering på grunnlag av identifisering av potensielle forurensningskilder. Hvis denne undersøkelsen viser at risikoen er lav, avsluttes undersøkelsen. Hvis det er risiko for forurensning over normverdiene, må undersøkelsen utvides. 5.2 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Transportbehov Planen medfører flere båtplasser i tillegg til noe økt virksomhet på land. Dette gir et økt behov for parkering i tillegg til noe økt ferdsel i planområdet. Konsekvensutredningen må redegjøre for behov for båtplasser både lokalt og i et noe større perspektiv. Så langt som mulig skal det identifiseres hvem båthavnen i første rekke er for. Basert på den helhetlige utviklingen i Korshavn skal det redegjøres for parkeringsbehov og dekning, dimensjonering av trafikkområder samt nødvendige løsninger for myke trafikanter. Det skal redegjøres for trafikkområder i sjø. Det skal også redegjøres for kollektivtransport til planområdet. Trafikk- og parkeringsløsninger skal utredes i KU. Det vil bli gjort konkrete vurderinger av parkeringsbehov i forhold til både båtplasser i sjø og ny bebyggelse på land. I kommuneplanens er det gitt føringer om et parkeringskrav på 0,4 parkeringsplasser pr. båtplass. Dimensjonering av trafikkområder på land vil ta utgangspunkt i vegvesenets håndbøker, i første rekke håndbok 017.

12 12 (14) Energiforbruk og energiløsninger Planen legger ikke til rette for vesentlige energikrevende tiltak. Planområdet ligger ikke i nærheten av noen konsesjonsområder for fjernvarme. Energiforbruk og energiløsninger foreslås IKKE utredet i KU. 5.3 Kulturminner og kulturmiljø Det finnes et kulturmiljø i tilknytning til "Frøkengården" i Korshavn. Dette er med på å gjøre at Korshavn ligger innenfor et område avsatt til hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Det er gitt egne retningslinjer for bevaring/tiltak i disse sonene. Registrert fornminner under vann skal tas inn i planen som en hensynssone kulturminne med tilhørende bestemmelser. Konsekvensene for evt. automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner/bevaringsverdige bygningsmiljøer, samt evt. undersjøiske kulturminner må utredes. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Kulturminner og kulturmiljø skal utredes i KU. Det vil bli gjort en gjenomgang av kjente registreringer i området. Dette gjelder både undersjøiske kulturminner, automatisk fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Norsk maritimt museum avgjør behov for marinearkeologisk registrering i området. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner på land, antas dette å være lite sannsynlig, i og med at planområdet ligger like over havnivået. Basert på gjennomgang av gamle og nye registreringer vil det bli foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg og anlegg. Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i forhold til kulturlandskap og byggeskikk. Det vil være dialog med aktuelle myndigheter. 5.4 Naturens mangfold Behovet for mudring skal beskrives. Konsekvenser for maritimt liv i områder hvor bryggeanlegg planlegges utvidet/etablert må utredes, evt. ved marinbiologiske undersøkelser. Tilsvarende skal berørte landområder vurderes i forhold til evt. forekomster av sjeldne/utryddingstruede arter eller høyt biologisk mangfold. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Naturens mangfold skal utredes i KU. Undersøke biologisk mangfold, fauna (Arealis-arter), bonitet, dyre- og planteliv, vegetasjon, truende arter, bevaring av biotoper, etablering av nye biotoper, vern og bærekraftig utvikling. Det vil bli gjort en gjennomgang av diverse databaser med oversikt over kjente registreringer i området. Dette gjelder både i sjø og på land. Basert på en gjennomgang av foretatte registreringer vil det bli utørt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg og anlegg. Det skal kartlegges hvor det kan være aktuelt med mudring og evt. konsekvenser av slik mudring. 5.5 Landskap Det skal redegjøres for landskapsvirkningen av utbygging av småbåthavnanlegg - opplevd fra både sjø- og landsiden samt effekten av ny bebyggelse. Det skal vurderes hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekt både i forhold til landskapsopplevelsen og for naboer. Landskap skal utredes i KU. Det skal lages en helhetlig oversikt basert temaene natur, friluftsliv, kulturlandskap, hoveddrag, terrengforming, grønnstruktur, vegetasjon og fjernvirkning/nærvirkning basert på fylkesmannens

13 13 (14) rapport Østfoldlandskap av regional betydning, egne befaringer og kart. Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i landskapet. 5.6 Sikring av jordressurser Det aktuelle tiltaket berører ikke drivbare jord- og skogressurser. Jordressurser foreslås IKKE utredet i KU. 5.7 Samisk natur- og kulturgrunnlag Det aktuelle tiltaket berører ikke samiske interesser. Samisk natur- og kulturgrunnlag foreslås IKKE utredet i KU. 5.8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen Tiltaket vil i liten grad endre på lokale helsemessige forhold. Lokalt vil det kunne bli en liten økning i trafikken. Dette er omtalt under andre temaer. Tiltaket vil legge til rette for økt friluftsliv på land og sjø. Dette vil være positivt for helsen. For øvrig ingen innvirkning på helsen. Befolkningens helse og helsens fordeling foreslås IKKE utredet i KU. 5.9 Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett Konsekvensen for friluftslivet utredes med særskilt fokus på utvidelse av marinaanleggene og økt aktivitet, herunder effekter i forhold til vannkvalitet. Området syd for kilen er et verdifullt område for friluftsliv og rekreasjon. Det utredes hvorvidt tiltaket vil føre til økt privatisering av strandsonen eller bedret tilgang. Det er en målsetting at allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres. Det skal legges særskilt vekt på sjøbasert friluftsliv. Det skal redegjøres for mulig(e) plassering(er) av utsettingsrampe(r), kartlegging av eksisterende og mulige badeplasser samt behov for gjesteplasser. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes. Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelveinett skal utredes i KU. Basert på befaringer og lokalkunnskap skal det foretas en kartlegging av allmennhetens tilgang til strandsonen, både i form av eksisterende tilrettelegging og hindre for allmennhetens ferdsel. Det skal kartlegges alternative løsninger for å bedre framkommeligheten i strandsonen. Det skal på samme måte registreres eksisterende og potensielle badeplasser samt adkomst til disse Kriminalitetsforebygging Småbåthavner har vært og er til dels utsatt for kriminalitet i form av tyveri av båter og utstyr. Dette løses lokalt i form av vakthold og/eller stengsler. Det er viktig at tiltak ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen eller at f.eks. belysning ikke er til sjenanse for omgivelsene. Kriminalitetsforebygging skal utredes i KU. Undersøke lokale forhold. Basert på lokale registreringer i forhold til estetikk, ferdsel i strandsonen og landskapshensyn kan det gis føringer i plan og bestemmelser om utforming og løsninger Beredskap og ulykkesrisiko Virksomheten som planlegges vil kunne gi noe økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det ligger viktig ledningsnett i området. I tillegg er det aktuelt å legge til rette for bruk av nødfergeleie i området. Disse elementene skal tillegges spesiell vekt.

14 14 (14) Beredskap og ulykkesrisiko skal utredes i KU. Risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i henhold til veiledere fra miljøverndepartementet. I forhold til ledningsnett og nødfergeleie vil det blir opprettet dialog med aktuelle myndigheter Risiko ved havstigning Planområdet ligger i og ved sjøen. Dette kan bety at det er en viss risiko forbundet med havstigning. Risikoen for episoder med oversvømmelse o.l. skal innarbeides i ROS-analysen. Risiko ved havstigning innarbeides i ROS-analysen. Det skal særlig legges vekt på risiko ved stormflo Barn og unges oppvekstvilkår Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen kreves vurdert i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i utgangspunktet er regulert til noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge i dag. Det ligger ingen tradisjonelle lekeplasser innenfor planområdet, men strandsonen og småbåtvirksomhet (bl.a. seiling) vil kunne være viktig for barn og unge. Barn og unges oppvekstvilkår skal utredes i KU. Basert på lokal kunnskap og befaringer registreres eksisterende aktiviteter og tilbud for barn og unge. I tillegg vurderes tiltak for å tilrettelegge for utvidelse av tilbudet. 6. FORESLÅTTE UTREDNINGER På grunnlag av vurderingene foran foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen: - Forurensning av grunnen og vann - Trafikk- og parkeringsløsninger - Kulturminner og kulturmiljø - Naturens mangfold - Landskap - Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelveinett - Kriminalitetsforebygging - Beredskap og ulykkesrisiko, herunder ledningsnett/infrastruktur, nødfergeleie og risiko ved havstigning - Barn og unges oppvekstvilkår Konsekvensutredningen vil behandle utredningstemaene hver for seg, samt gjøre en oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, skal vurderes. I tillegg til den temavise konsekvensutredningen som følger planprogrammet og er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for en rekke andre problemstillinger og forhold.

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN Hvaler kommune KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVENS 4 2 Dato: 16.09.2011 Sist revidert: Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Utredningsplikt...

Detaljer

OVENSUNDET SMÅBÅTHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OVENSUNDET SMÅBÅTHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Anders Oven Planfase Forslag til planprogram 14.08.2014 OVENSUNDET SMÅBÅTHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (15) Oppdragsnr.: 1350003961 Oppdragsnavn: Ovensundet småbåthavn Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredrikstad kommune, RTD. Planfase. Forslag til planprogram ÅLEDALSLINJA (NASJONAL PLAN-ID:01061122) PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Fredrikstad kommune, RTD. Planfase. Forslag til planprogram ÅLEDALSLINJA (NASJONAL PLAN-ID:01061122) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Fredrikstad kommune, RTD Planfase Forslag til planprogram (NASJONAL PLAN-ID:01061122) PLANPROGRAM PLANPROGRAM 2 (16) (NASJONAL PLAN-ID:01061122) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 1350005503 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

LEKTEREN, KJØKØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

LEKTEREN, KJØKØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjøkøysund Marina AS 2013-06-14 LEKTEREN, KJØKØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (19) LEKTEREN, KJØKØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Andersen gartneri AS Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID 0135 2017 02) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING 2 (14) Oppdragsnr.: 1350018701 Oppdragsnavn: Andersens gartneri, reguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM GANG-/SYKKELVEG PUTTESUND - ASMALØY (NASJONAL PLAN-ID HVALER: ) (NASJONAL PLAN-ID FREDRIKSTAD: )

PLANPROGRAM GANG-/SYKKELVEG PUTTESUND - ASMALØY (NASJONAL PLAN-ID HVALER: ) (NASJONAL PLAN-ID FREDRIKSTAD: ) Oppdragsgiver Hvaler kommune Planfase Forslag til planprogram GANG-/SYKKELVEG PUTTESUND - ASMALØY (NASJONAL PLAN-ID HVALER: 0111140) (NASJONAL PLAN-ID FREDRIKSTAD: 01061144) 2 (14) Oppdragsnr.: 1350011352

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver. Rakkestad Næringstorg AS. Rapporttype. Planprogram ISEN, RAKKESTAD

Oppdragsgiver. Rakkestad Næringstorg AS. Rapporttype. Planprogram ISEN, RAKKESTAD Oppdragsgiver Rakkestad Næringstorg AS Rapporttype Planprogram 2015-08-20 ISEN, RAKKESTAD ISEN, RAKKESTAD 3 (15) Oppdragsnavn: Isen, Rakkestad Dokument nr.: 1 Filnavn: Planprogram 200815.docx Revisjonsoversikt

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

MOSSEPORTEN KONFERANSESENTER

MOSSEPORTEN KONFERANSESENTER Oppdragsgiver Mosseporten konferansesenter AS Planfase Planprogram MOSSEPORTEN KONFERANSESENTER PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN 2 (16) MOSSEPORTEN KONFERANSESENTER Oppdragsnr.: 1350017213 Oppdragsnavn: MOSSEPORTEN

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS.

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE 18.11.14 Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. HVORFOR REGULERINGSPLAN? Reguleringsplan Planbeskrivelse / saksfremlegg Plankart Bestemmelser,

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredrikstad kommune. Planfase. Planprogram. Datert GUDEBERG SKOLE (ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

Oppdragsgiver. Fredrikstad kommune. Planfase. Planprogram. Datert GUDEBERG SKOLE (ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Planfase Planprogram Datert 19.01.2017 GUDEBERG SKOLE (ID 01061157) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING 2 (16) (ID 01061157) Oppdragsnr.: 1350018766 Oppdragsnavn: Gudeberg

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Johnsrud Anleggsdrift AS 2016-01-08 NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID 20160001 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Illustrasjon: Trond Martens Sivilarki Illustrasjon:

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.02.2015 Arkiv: :PL 19910007, FA L12, GBR 8/36 Arkivsaksnr.: 14/2175 Journalpostløpenr.: 15/3551 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

Oppdragsgiver Moss kommune. Planfase Forslag til planprogram PLANPROGRAM MOSSEELVA BRU (NASJONAL PLAN-ID: )

Oppdragsgiver Moss kommune. Planfase Forslag til planprogram PLANPROGRAM MOSSEELVA BRU (NASJONAL PLAN-ID: ) Oppdragsgiver Moss kommune Planfase Forslag til planprogram MOSSEELVA BRU (NASJONAL PLAN-ID: 104 374) 2 (17) Oppdragsnr.: 1350014095 Oppdragsnavn: Dokument nr.: 1 Filnavn: Mosseelva_planprog1_160117.doc

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FREDRIKSTAD RIDESENTER THORSLUND

FREDRIKSTAD RIDESENTER THORSLUND Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Planfase Forslag til planprogram FREDRIKSTAD RIDESENTER THORSLUND PLANPROGRAM PLANPROGRAM 2 (13) FREDRIKSTAD RIDESENTER THORSLUND PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 1130571 Oppdragsnavn:

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram AREALPLAN FOR NY ÅLESUND DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram 4. september 2017 MULTICONSULT Kvaløyvn 156 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf 77 62 26 00 NO 910 253 158 MVA INNHOLD

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer