PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT"

Transkript

1 ANTON IVAR HUNSBEDT APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID

2

3 ADRESSE COWI AS Vesterveien Kristiansand Norge TLF WWW cowi.no APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HYTTEVARDEN HYTTEFELT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Håkon Lohne KONTROLLERT Toni S. Sinnes GODKJENT Håkon Lohne

4 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Planprosess Medvirkning 5 2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Gjeldende planer og føringer Eierforhold Natur og landskap Biologisk mangfold Overvann/avrenning Eksisterende bebyggelse Kulturminner Trafikkforhold Offentlige funksjoner Lek og fritid 11 3 Planforslag Formål Arealbruk Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur VA-anlegg Grønnstruktur Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift Bruk og vern av sjø og vassdrag Hensynssoner Krav til estetisk utforming Krav til universell utforming Barn og unges interesser Risiko og sårbarhet Rekkefølgekrav 15 4 REGULERINGSBESTEMMELSER 17 Vedlegg: 1 Risiko og sårbarhet sjekkliste 2 Varsling og innkomne merknader 3 VA-skisse hyttevarden (tegn. nr. 10) 4 Lengdeprofil KV1-KV15 (tegn.nr ). 5 Fastlegging av skredfaregrenser -NGI

5 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 1 Innledning 1.1 Bakgrunn COWI AS fremmer på vegne av Anton Ivar Hunsbedt forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt. Planen omfatter deler av gnr. 191, bnr. 2 og 5 i Kvinesdal kommune. Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger i henhold til gjeldende kommunedeleplan for Knaben. I kommunedelplanen er området angitt som område F03 og F04. Det er også lagt til rette for planfri krysning av skiløyper. Planområdet er derfor utvidet noe i forhold til det som er angitt som byggeområder i kommunedelplanen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 1.2 Planprosess Planarbeidet presenteres som forslag til detaljregulering. Arbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens prosedyrer for reguleringsarbeid. Det ble varslet oppstart , med frist for merknader Oppstartvarselet ble publisert i Avisen Agder. 1.3 Medvirkning Plan- og utredningsarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til merknadene: Innkomne merknader: Vest-Agder Fylkeskommune/ Merknad: 1. Planen omfatter et stort område der det må legges til grunn at utbygging vil skje over tid. Er derfor i tvil om det er hensiktsmessig å utforme planen som detaljplan pga 5 års regelen. Fylkeskommunen er av den oppfatning om at planen bør behandles som områdeplan da med krav om oppfølgende detaljregulering for det enkelte delfelt. Deler av områdeplanen kan Kommentarer: 1. Innspillet er diskuteret med kommunen. Kommunen ønsker å kjøre dette som en detaljregulering. Det vurderes som lite hensiktsmessig å gå inn på en ny overordnet plan i form av områdeplan. Detaljregulering av enkeltområder vil føre til at man mister sammenhengen i Side 5 av 23

6 imidlertid utformes som en detaljplan. 2. Byggeområdene som er eksponert mot elva (Knabeåna), stiller særlige krav til god landskapstilpasning. Dette innbærer vektlegging av fyllinger/skjæringer, bygningsvolumer, naturmaterialer og naturfarger, enhetlig og godt formspråk, lokal byggeskikk, det bør utformes formingsveileder, skiløypa må legges skånsomt i terrenget. infrastruktur og grønnstruktur. 2. Kommunedelplanen legger opp til 157 hytter i området. Vi har redusert dette antallet til 142 nettopp for å få til en mer skånsom utnytting. Det estetiske uttrykk på hyttene er detaljert beskrevet. NVE / På grunn av stor saksmengde har NVE for tiden begrenset kapasitet til å komme med konkrete innspill til oppstartsvarsel. Viser derfor til veiledningsmateriell og vil komme tilbake til planen ved offentlig ettersyn. 1. Tatt til orientering. Planen ivaretar og beskriver de forhold som NVE er opptatt av. Fylkesmannen i Vest-Agder Det er viktig med godt tilrettelagte og funksjonelle løsninger for skiløype, særlig ved kryssing av vei og elv. 2. Det bør legges vekt på at bygninger og andre tiltak får god tilpasning til terrenget. 3. Har forøvrig ingen spesielle merknader til at det startes planarbeid i samsvar med kommunedelplan for Knaben. 1. Det legges til rette for planfri kryssing av fylkesvegen. Bru over Knabeåni. Bruer skal etableres med god kvalitet både når det gjelder funksjon og estetikk. 2. Tatt til følge 3. Tatt til orientering Statens vegvesen / Vil legge vekt på løsning for planskilt kryssing av fylkesvegen (Fv 839). Om nødvendig må planområdet utvides til å omfatte arealer sør for vegen 1. Planområdet er utvidet slik at man kan etablere planfri kryssing av fylkesvegen

7 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Agder Energi Nett AS Ber om at det avsettes nødvendig plass for ny nettstasjon sentralt plassert i planområdet. 2. Øvrig nett og forsyning antas å følge VVA-anleggene for området. 1. Plass for nettstasjon er avsatt i ØK1 2. Øvrig nett og forsyning vil følge VVA-anleggene for området. Side 7 av 23

8 2 Planområdet 2.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet Hattevarden ligger på østsiden av Skrubbedalen. Gamleveien går gjennom planområdet. Planområdet avgrenses ellers av Knabeåni og Skubbbedalen. Planområdet er på ca 234 daa. Figur 1: Planområdet Flyfoto 2.2 Gjeldende planer og føringer I gjeldende kommunedelplan for Knaben, datert , er området regulert til framtidig arealbruk byggeområde - fritidsbebyggelse. I gjeldende kommunedelplan er området angitt som F03 og F04. Det åpnes opp for hhv 52 og 105 enheter. Enhetene skal være i frittliggende hytter, vertikaldelte hytter eller rekkehus. Området omfattes ikke av eksisterende reguleringsplaner. Mulighetsstudiet for Knabenområdet datert , benevner området som SK 3 og SK 4. Disse områdene er angitt som kategori 1- aktuell utbyggingsområde der det er liten problematikk omkring en eventuell bebyggelse.

9 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planforslaget representerer en videreføring og oppfølging av mulighetsstudiet for Knaben og Kommunedelplan for Knabenområdet. Etter nærmere vurdering og etter samråd med Kvinesdal kommune har vi valgt å øke antall hytter i F03 og redusere antall enheter i F04 til hhv 83 og 59. Totalt 142 enheter fordelt på 132 tomter. 2.3 Eierforhold 191/2 Alice Dagfinsen 191/5 Torleiv Kvinen 2.4 Natur og landskap Planområdet omkranses av store sammenhengende friluftsområder. Løsning av turløypetrase er ment for å gi enkel tilgang til skiløyper. Det er ingen landbruksområder i form av dyrket mark innenfor planområdet pr. i dag. Planområdet er sørvendt og er per i dag ubebygd. Området er uberørt og består i stor grad av myr omkranset av høyere fjell i nord og vest. Vegetasjonen i området er i all hovedsak bjørk. Planområdet har for byggeområdet en høydeforskjell på ca. 55 meter. 2.5 Biologisk mangfold Kartlagt leveområde for villrein ligger utenfor planområdet. Side 9 av 23

10 Utsnitt fra naturbase viser trekkveg for elg. Utsnitt fra naturbase viser spillområde for orrfugl. Utsnitt fra Naturbase viser registrert spillområde for orrfugl (BA ) og trekkvei for elg (BA ). Bebyggelsen antas å ikke ha innvirkninger på spillplassen. Det er etablert bebyggelse på Kvinaveien hyttefelt som ligger nærmere. Det er registrert trekkveg for elg opp Skrubbedalen. 2.6 Overvann/avrenning Planlagt utbygging krever ingen spesielle tiltak med tanke på overvannshåndtering. Det bør imidlertid gjøres en vurdering på hvorvidt det er behov for fordrøyningsbasseng. Det planlagte utbyggingsområdet består stort sett av myr. For å unngå eventuelle utilsiktete vannveier i flomperioder, bør det ved utarbeiding av tekniske planer gjøres en vurdering/beregning på overvannshåndtering.. Bekken som renner gjennom det nordligste området skal legges om. Den legges om og vil gå i åpen grøft langs KV 4og KV1 før den ledes ut i sitt naturlige løp i FO2.

11 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Konkrete løsninger for dette vil håndteres ved utarbeiding av tekniske planer. 2.7 Eksisterende bebyggelse Det finnes ikke eksisterende bebyggelse innenfor området. 2.8 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området (kilde : 2.9 Trafikkforhold Gamlevegen er privat vei og går gjennom planområdet. Denne skal rustes opp og utføres ihht kommunens "Norm for vei-, vann- og avløpsanlegg" (1. utgave - nov. 2004) / Statens vegvesen sin håndbok Offentlige funksjoner Planområdet ligger rett over 2 km fra Knaben landhandel. Fra planområdet er det 27 km til Kvinlog med butikk og skole, og 55 km til Kvinesdal sentrum med tilhørende sentrumsfunksjoner Lek og fritid Fjellet omkring Knaben er et mye brukt rekreasjonsområde. Området er i hovedsak rekreasjonsområde for skiaktiviteter (langrenn og alpint) og fjellturer til fots og til hest. Det finnes fotballbane i området og flere grøntområder i nær bebyggelse som kan brukes til lek og aking. Sentralt i planområdet er det regulert inn en lekeplass på 1040m 2. Side 11 av 23

12 3 Planforslag 3.1 Formål Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger i henhold til gjeldende kommunedelplan for Knaben. 3.2 Arealbruk Planområdet er på ca 234 daa. Planforslaget vises under. Tegningen er ikke i målestokk. Det foreslås følgende arealbruk innenfor området: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse Bebyggelse og anlegg - øvrige kommunaltekniske anlegg Bebyggelse og anlegg - lekeplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur annen veggrunn teknisk anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - parkeringsplasser Grønnstruktur - turvei 110,7daa 0,07 daa 1 daa 17.4 daa 1,9 daa 1 daa 16,9 daa

13 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - friluftsområde Bruk og vern av sjø og vassdrag friluftsområde i sjø og vassdrag 81,1 daa 4,1 daa 3.3 Bebyggelse og anlegg Det er i planforslaget lagt til rette for 82 tomter nord for Gamlevegen og 50 tomter sør for Gamlevegen. Sør for Gamlevegen er det lagt til rette for 7 tomter for flermannsboliger. Totalt er det foreslått 142 enheter i planområdet. Kommunedelplanen åpner for 157 hytter. I planforslaget er det redusert antall hytter for å gi bedre kvalitet i området. Samtidig er det noe høyere utnytting nord for Gamlevegen enn kommunedelplanens bestemmelser. Dette er diskutert og avklart med administrasjonen i Kvinesdal kommune. Atkomstvei til fritidsboligene er vist med avkjørselspil og gir kjøremulighet til alle hytteenhetene. Noen av tomtene legges til rette for flermannshytter. Dette gjelder tomtene 65, 92, 93, 95, 109, 124 og 126. En del av tomtene bør bygges med sokkel. Høyder, antall enheter og fordeling av fritidsboliger med og uten underetasje går frem av bestemmelsene. BYA for frittliggende fritidsboliger er satt til maksimalt 200m 2 pr. tomt, inkludert parkering/garasje. Mønehøyde er satt til maksimalt 6,5 meter. Alle bygningers takvinkel skal være mellom grader. Valmtak er ikke tillatt. Eventuell kvist må ikke være høyere enn mønet eller lengre enn 1/3 av byggets lengde. Fritidsboligene skal ha villmarkspanel eller laft, torvtak, rutete vinduer og behandles utvendig med en matt farge som ikke markeres i terrenget. Alle bygninger som henger sammen skal ha lik farge og lik farge på staffasje, dører og vinduer. Det er ikke lov å gjerde inne eiendommene eller påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering ut over det som er nødvendig for å oppføre fritidsboligene. Det er ikke lov å grave i veiskråninger for eventuell mer utnyttelse av tomta. Hver fritidsbolig skal ha to biloppstillingsplasser på egen grunn. Det tillates en carport/garasje på hver tomt, dette gjelder da som en biloppstillingsplass. 3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg inn i planområdet er privat. Kjøreveien opparbeides med 6 meters bredde inkludert grøft. Det skal legges vekt på at veien får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Kjøreveg opparbeides i samsvar med gjeldende kommunale vegnormal. Vegene i planområdet har maksimal stigning på 12,5 % for kortere strekninger (Se vedlegg 4 for lengdeprofiler). Det skal opparbeides total 32 gjesteparkeringer for bruk av fritidsboligene og andre brukere på område PP1- PP3. Det skal legges vekt på at parkeringsplassen får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Side 13 av 23

14 3.5 VA-anlegg VA-ledninger skal i all hovedsak følge veger. Enkelte steder må man imidlertid legge disse i friluftsområder. VA-ledningene vil føres fra feltet og ned i hovedskiløypa. Her blir de ledet vestover til pumpestasjon helt vest i planområde. Det er ikke avsatt eget formål for denne. Det er imidlertid tatt høyde for i bestemmelsene. Løsning for VA er i detalj angitt i vedlegg Grønnstruktur Det er i planforslaget regulert inn en turvei. Turvegen er regulert med en bredde på 10 meter og skal brukes til turløype for bruk sommer og vinter. Det tillates ryddet og planert i en bredde på maks 8 meter og gruset i en bredde på maks 4 meter. Over Knabeåni skal det bygges bru med plassering som vist på plankartet. Bruens utforming og turløypa skal planeres og tilpasses med hensyn til funksjonalitet som skiløype, estetiske kvaliteter og vedlikehold. I alle fyllinger brukes stedlige masser ved revegetering. Bruens utforming og bruk av materialer skal godkjennes av Kvinesdal kommune. Ved plassering av brukar må det tas hensyn til høyeste vannføring, slik at man unngå å lage terskler som igjen kan føre til flom. Skiløypa er i henhold til kommunedelplanen. Bru over vassdrag er vist med eget linjesymbol for bru. Det er ikke vist eget formål for elva som løper under bruene. Vi har ikke funnet hensiktsmessig å fremstille planen i to vertikal nivå for disse områdene. Den foreslåtte planfremstilling gir en slik vi ser det en entydig forståelse av plankartet. 3.7 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift Nødvendige skråningsutslag for etablering av skiløype tillates. Skråningene skal jorddekkes slik at ikke fjellnabber blir synlige. VA ledninger tillates gravd ned i friluftsområde i hht VA-skisse (vedlegg 3). 3.8 Bruk og vern av sjø og vassdrag Det går en liten bekk gjennom planområdet. Denne forutsettes lagt litt om slik at den følger veggrøften gjennom nordlig del av området. 3.9 Hensynssoner I planområdet inngår det en faresone for skred. Skredgrensen er inntegnet på plankartet. Det tillates ingen form for utbygging innenfor sonen. Etablering av veg og skiløype helt øst i planområdet tillates etter at tilstrekkelig sikring mot snøras er gjennomført I tilknytning til kjøreveg er det sikringssoner for frisikt. Her skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane Krav til estetisk utforming Innenfor planområdet skal fritidsbebyggelsen ha en enhetlig utforming. Bebyggelsen skal ha en god landskapstilpasning og ha preg av fjellhytte med naturtilpassede farger og saltak med møne i byggets lengderetning. Taktekke skal være torv, skifer eller annet materiale med matt overflate. Fritidsbebyggelsen skal ha stokkevegger eller bordbekledning.

15 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 3.11 Krav til universell utforming Flere av tomtene er lagt slik at de får god tilgjengelighet til inngangsparti og utearealer i tråd med prinsippene om universell utforming. Lekeplass er plassert på det best egnete stedet for å oppnå enkel tilgang og tilgjengelighet for alle Barn og unges interesser Planlagt bebyggelse grenser til store sammenhengende friluftsområder. Disse områdene kan benyttes til fri lek/aktivitet for barn og unge. Tilgjengeligheten til disse områdene er svært god da det er kort avstand til skiløyper og friluftsområder. Fjellet omkring Knaben er et mye brukt rekreasjonsområde. Regulering av turløypen vil være et positivt innslag og supplement for Hattevarden og vil bidra til enklere atkomst til fjellpartiene. Det er også avsatt eget område til lek. Barn og unge sine interesser innenfor planområdet ansees som godt ivaretatt Risiko og sårbarhet SKRED/STEINSPRANG NGI laget i 2010 en egen rapport for planområdet (sak 3 og sak 4). Rapporten fastlegger skredfaregrensene i disse områdene. Rapporten slår fast at planområdet har små problemer med skred. I den sørvestre delen av planområdet kan eventuelle sørpeskred bre seg utover. Planlagte hytter er i dette området trukket tilbake og opp fra elva. De ligger nå med 5 meters overhøyde i forhold til elva og vil dermed ikke være truet av et eventuelt sørpeskred. De planlagte hyttene tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet (vedlegg 5). Etablering av veg og skiløype helt øst i planområdet tillates imidlertid ikke før tilstrekkelig rassikring er gjennomført. FLOM Flomfare er vurdert i kommunedelplanen for Knaben. Det er ikke flomfare i planområdet utover det som er nevnt om sørpeskred over. Det er utover dette ingen forhold som tilsier særlige hensyn med tanke på risiko og sårbarhet. Sjekkliste for standard ROS-analyse ligger vedlagt (vedlegg 1) Rekkefølgekrav Reguleringsbestemmelsene fastsetter følgende rekkefølgekrav: Side 15 av 23

16 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeidet kan starte, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer. Veger, parkeringsplass og annen kommunalteknisk infrastruktur skal opparbeides i takt med utbygging av området. Det må gjøres tiltak mot snøskred før veg og skiløype helt øst i planområdet etablerers.

17 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 4 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR HATTEVARDEN HYTTEFELT, GNR/BNR 191/5, KNABEN, KVINESDAL KOMMUNE. Plan Id Anton Ivar Hunsbedt, COWI AS Kristiansand, Bebyggelse og anlegg pbl. 12-5, nr Fritidsbebyggelse (BF1-24) Hver fritidsboligenhet skal ha 2 biloppstillingsplasser på egen grunn. Det tillates 1 carport/garasje på hver tomt og dette vil da være 1 biloppstillingsplass. Carport/garasje skal henge sammen med fritidsboligen og tilpasses dens materialbruk, form og farge Kotehøyde for ferdig planert terreng er angitt på plankartet for den enkelte tomt Det tillates totalt oppført 142 fritidsbolig-enheter innenfor planområdet Maksimum tillatt mønehøyde er 6,5 meter målt fra ferdig planert terreng. Synlig grunnmur som er over 0,6 meter, skal kles med natursteinmur Hovedmøneretningen på hyttene skal ligge parallelt med kotene Tillatt bebygd areal for frittliggende fritidsboliger er BYA = 200 m 2 pr. tomt inkl parkering/garasje Alle bygningers takvinkel skal være mellom grader og utformet som saltak med mønet i lengderetning. Eventuell kvist må ikke være høyere enn mønet eller lengre enn 1/3 av byggets lengde Fritidsboligene skal ha villmarkspanel eller laft, torvtak, rutete vinduer og behandles utvendig med en matt farge som ikke markeres i terrenget. Alle bygninger på samme tomt skal ha lik farge og lik farge på staffasje, dører og vinduer. Det settes krav om mørke farger i nyanser av brunt Det tillates ikke flaggstenger Hyttene skal være nummerert Utvendige terrasser kan ha maksimalhøyde inntil 0,4 m over gjennomsnittlig planert terreng. Gjerde på terrasse må ikke være høyere enn 0,7 m. Gjerde må være tilpasset panel på fritidsbolig Det er ikke lov å gjerde inne eiendommene. Terrenginngrep som fjerning av løsmasser og vegetasjon, sprenging og planering er ikke tillatt utover det som er strengt tatt nødvendig for oppføring av hyttene og anlegging av parkeringsplass, dvs. areal som inngår i BYA. Hytter, parkeringsplasser og terrasser skal plasseres slik på tomtene at behovet for terrenginngrep og planering blir minst mulig. Side 17 av 23

18 Det settes krav om tilkobling til kommunalt VA-anlegg Renovasjon fra hyttene skal leveres til søppelbu ved Knaben Leirskole og sorteres ihht kommunens enhver tid gjeldende retningslinjer og krav Høyder og antall bruksenheter som er tillatt for den enkelte tomt er gitt i følgende tabell: Tomt nr. (jf. kart) Antall bruksenhe ter Høyde i m.o.h på laveste innvendige gulv +/- 0,5 m Høyde i moh på laveste innvendige gulv ved sokkel-etasje +/-0,5 m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 -

19 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 - Side 19 av 23

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 -

21 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU , , , ,0-1.2 Øvrige kommunaltekniske anlegg (ØK1) Innenfor området ØK1 kan det oppføres nettstasjon. 1.3 Lekeplass (LEK1) I området kan det oppføres lekeapparater, benker eller lignende Området er felles for alle eiendommene innenfor planområdet. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur pbl. 12-5, nr Kjøreveg (KV1-16) Kjørevegene er private Kjørevegene opparbeides med 4 meters bredde og med 1 meters grøft på hver side Det skal legges vekt på at veien får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger Kjøreveg opparbeides i samsvar med gjeldende kommunale vegnormal. 2.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVT1-39) Annen veggrunn omfatter areal for skjæringer og fyllinger der tilstøtende areal ikke er byggeområde Skjæringer og fyllinger skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. 2.3 Parkeringsplass (PP1-3) Det skal opparbeides tre parkeringsplasser til gjesteparkering, hhv PP1, PP2 og PP PP1 får ni parkeringsplasser, PP2 får elleve parkeringsplasser og PP3 får 12 parkeringsplasser Det skal legges vekt på at parkeringsplassen får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Skjæringer og fyllinger skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. Side 21 av 23

22 3 Grønnstruktur pbl. 12-5, nr Turveg (TV1-7) Området er regulert i en bredde på 10 meter og skal brukes til turløype for bruk sommer og vinter. Det tillates ryddet og planert i en bredde på maks 8 meter og gruset i en bredde på maks 4 meter Over Knabeåni skal det bygges bru med plassering som vist på plankartet. Bruens utforming og turløypa skal planeres og tilpasses med hensyn til estetiske kvaliteter og vedlikehold I alle fyllinger brukes stedlige masser ved revegetering Bruens utforming og bruk av materialer skal godkjennes av Kvinesdal kommune VA-ledninger tillates lagt i turvegene. 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål 12-5, nr Friluftsformål (LNFRF1-17) Nødvendige skråningsutslag for etablering av skiløype tillates Skråningene skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. VA-ledninger tillates etablert i LNFRF 1 (mellom tomt 73 og 74). VA-Grøftene skal jordkles og revegeteres I LNFRF 12 kan det etableres pumpestasjon. 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 12-5, nr Friluftsområde i sjø og vassdrag (FO1-12) Det tillates ingen inngrep i vassdraget. 6 Hensynssoner Sikringssone - Frisikt (H140_1-26) I soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane. 6.2 Faresone Ras- og skredfare (H310_1) I faresoner er det fare for snøskred. Skredgrensen er inntegnet på plankartet Det tillates ingen form for utbygging i området unntatt sikkerhetstiltak i forbindelse med veg og skiløype. 6.3 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), (H370_1) Fareområder merket H370_1 gjelder sikkerhetssone ved høyspentledning (luftstrekk). Tiltak i dette området skal godkjennes av ledningseier. Faresonen er satt av i en bredde på 8 meter målt fra linjesenter.

23 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 7. Rekkefølgebestemmelser 7.1 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeidet kan starte, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer. 7.2 Veger, parkeringsplass og annen kommunalteknisk infrastruktur skal opparbeides i takt med utbygging av området. 7.3 Det må gjøres tiltak mot snøskred før veg og skiløype helt øst i planområdet etableres. Side 23 av 23

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113. Planbeskrivelse Planens navn Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune Arkivsak 11/398 Planid 201113 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling,

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

LYKKESTADEN AUST OG NORD

LYKKESTADEN AUST OG NORD PlanID: 201402 LYKKESTADEN AUST OG NORD DETALJREGULERINGSPLAN Høyringsutkast ULEBERG ANS Plankontoret Hallvard Homme A/S 4747 Valle Tlf: 37937000 post@plankontoret.no - BORØYVEIEN 505 4916 Borøy - Tlf:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE

Detaljregulering for. Langemyrrinnen. Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Langemyrrinnen Josdal, Sirdal kommune (del av gnr/bnr 48/10 m.fl.) Planid: 2011011 PLANBESKRIVELSE 16.05.2013 Detaljregulering for Langemyrrinnen, Josdal, Sirdal kommune Innhold BAKGRUNN...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer