PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT"

Transkript

1 ANTON IVAR HUNSBEDT APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID

2

3 ADRESSE COWI AS Vesterveien Kristiansand Norge TLF WWW cowi.no APRIL 2012 PLANBESKRIVELSE HYTTEVARDEN HYTTEFELT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Håkon Lohne KONTROLLERT Toni S. Sinnes GODKJENT Håkon Lohne

4 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Planprosess Medvirkning 5 2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Gjeldende planer og føringer Eierforhold Natur og landskap Biologisk mangfold Overvann/avrenning Eksisterende bebyggelse Kulturminner Trafikkforhold Offentlige funksjoner Lek og fritid 11 3 Planforslag Formål Arealbruk Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur VA-anlegg Grønnstruktur Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift Bruk og vern av sjø og vassdrag Hensynssoner Krav til estetisk utforming Krav til universell utforming Barn og unges interesser Risiko og sårbarhet Rekkefølgekrav 15 4 REGULERINGSBESTEMMELSER 17 Vedlegg: 1 Risiko og sårbarhet sjekkliste 2 Varsling og innkomne merknader 3 VA-skisse hyttevarden (tegn. nr. 10) 4 Lengdeprofil KV1-KV15 (tegn.nr ). 5 Fastlegging av skredfaregrenser -NGI

5 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 1 Innledning 1.1 Bakgrunn COWI AS fremmer på vegne av Anton Ivar Hunsbedt forslag til detaljregulering for Hattevarden hyttefelt. Planen omfatter deler av gnr. 191, bnr. 2 og 5 i Kvinesdal kommune. Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger i henhold til gjeldende kommunedeleplan for Knaben. I kommunedelplanen er området angitt som område F03 og F04. Det er også lagt til rette for planfri krysning av skiløyper. Planområdet er derfor utvidet noe i forhold til det som er angitt som byggeområder i kommunedelplanen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 1.2 Planprosess Planarbeidet presenteres som forslag til detaljregulering. Arbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens prosedyrer for reguleringsarbeid. Det ble varslet oppstart , med frist for merknader Oppstartvarselet ble publisert i Avisen Agder. 1.3 Medvirkning Plan- og utredningsarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart. Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen med representant fra tiltakshaver til stede. Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til merknadene: Innkomne merknader: Vest-Agder Fylkeskommune/ Merknad: 1. Planen omfatter et stort område der det må legges til grunn at utbygging vil skje over tid. Er derfor i tvil om det er hensiktsmessig å utforme planen som detaljplan pga 5 års regelen. Fylkeskommunen er av den oppfatning om at planen bør behandles som områdeplan da med krav om oppfølgende detaljregulering for det enkelte delfelt. Deler av områdeplanen kan Kommentarer: 1. Innspillet er diskuteret med kommunen. Kommunen ønsker å kjøre dette som en detaljregulering. Det vurderes som lite hensiktsmessig å gå inn på en ny overordnet plan i form av områdeplan. Detaljregulering av enkeltområder vil føre til at man mister sammenhengen i Side 5 av 23

6 imidlertid utformes som en detaljplan. 2. Byggeområdene som er eksponert mot elva (Knabeåna), stiller særlige krav til god landskapstilpasning. Dette innbærer vektlegging av fyllinger/skjæringer, bygningsvolumer, naturmaterialer og naturfarger, enhetlig og godt formspråk, lokal byggeskikk, det bør utformes formingsveileder, skiløypa må legges skånsomt i terrenget. infrastruktur og grønnstruktur. 2. Kommunedelplanen legger opp til 157 hytter i området. Vi har redusert dette antallet til 142 nettopp for å få til en mer skånsom utnytting. Det estetiske uttrykk på hyttene er detaljert beskrevet. NVE / På grunn av stor saksmengde har NVE for tiden begrenset kapasitet til å komme med konkrete innspill til oppstartsvarsel. Viser derfor til veiledningsmateriell og vil komme tilbake til planen ved offentlig ettersyn. 1. Tatt til orientering. Planen ivaretar og beskriver de forhold som NVE er opptatt av. Fylkesmannen i Vest-Agder Det er viktig med godt tilrettelagte og funksjonelle løsninger for skiløype, særlig ved kryssing av vei og elv. 2. Det bør legges vekt på at bygninger og andre tiltak får god tilpasning til terrenget. 3. Har forøvrig ingen spesielle merknader til at det startes planarbeid i samsvar med kommunedelplan for Knaben. 1. Det legges til rette for planfri kryssing av fylkesvegen. Bru over Knabeåni. Bruer skal etableres med god kvalitet både når det gjelder funksjon og estetikk. 2. Tatt til følge 3. Tatt til orientering Statens vegvesen / Vil legge vekt på løsning for planskilt kryssing av fylkesvegen (Fv 839). Om nødvendig må planområdet utvides til å omfatte arealer sør for vegen 1. Planområdet er utvidet slik at man kan etablere planfri kryssing av fylkesvegen

7 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Agder Energi Nett AS Ber om at det avsettes nødvendig plass for ny nettstasjon sentralt plassert i planområdet. 2. Øvrig nett og forsyning antas å følge VVA-anleggene for området. 1. Plass for nettstasjon er avsatt i ØK1 2. Øvrig nett og forsyning vil følge VVA-anleggene for området. Side 7 av 23

8 2 Planområdet 2.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet Hattevarden ligger på østsiden av Skrubbedalen. Gamleveien går gjennom planområdet. Planområdet avgrenses ellers av Knabeåni og Skubbbedalen. Planområdet er på ca 234 daa. Figur 1: Planområdet Flyfoto 2.2 Gjeldende planer og føringer I gjeldende kommunedelplan for Knaben, datert , er området regulert til framtidig arealbruk byggeområde - fritidsbebyggelse. I gjeldende kommunedelplan er området angitt som F03 og F04. Det åpnes opp for hhv 52 og 105 enheter. Enhetene skal være i frittliggende hytter, vertikaldelte hytter eller rekkehus. Området omfattes ikke av eksisterende reguleringsplaner. Mulighetsstudiet for Knabenområdet datert , benevner området som SK 3 og SK 4. Disse områdene er angitt som kategori 1- aktuell utbyggingsområde der det er liten problematikk omkring en eventuell bebyggelse.

9 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planforslaget representerer en videreføring og oppfølging av mulighetsstudiet for Knaben og Kommunedelplan for Knabenområdet. Etter nærmere vurdering og etter samråd med Kvinesdal kommune har vi valgt å øke antall hytter i F03 og redusere antall enheter i F04 til hhv 83 og 59. Totalt 142 enheter fordelt på 132 tomter. 2.3 Eierforhold 191/2 Alice Dagfinsen 191/5 Torleiv Kvinen 2.4 Natur og landskap Planområdet omkranses av store sammenhengende friluftsområder. Løsning av turløypetrase er ment for å gi enkel tilgang til skiløyper. Det er ingen landbruksområder i form av dyrket mark innenfor planområdet pr. i dag. Planområdet er sørvendt og er per i dag ubebygd. Området er uberørt og består i stor grad av myr omkranset av høyere fjell i nord og vest. Vegetasjonen i området er i all hovedsak bjørk. Planområdet har for byggeområdet en høydeforskjell på ca. 55 meter. 2.5 Biologisk mangfold Kartlagt leveområde for villrein ligger utenfor planområdet. Side 9 av 23

10 Utsnitt fra naturbase viser trekkveg for elg. Utsnitt fra naturbase viser spillområde for orrfugl. Utsnitt fra Naturbase viser registrert spillområde for orrfugl (BA ) og trekkvei for elg (BA ). Bebyggelsen antas å ikke ha innvirkninger på spillplassen. Det er etablert bebyggelse på Kvinaveien hyttefelt som ligger nærmere. Det er registrert trekkveg for elg opp Skrubbedalen. 2.6 Overvann/avrenning Planlagt utbygging krever ingen spesielle tiltak med tanke på overvannshåndtering. Det bør imidlertid gjøres en vurdering på hvorvidt det er behov for fordrøyningsbasseng. Det planlagte utbyggingsområdet består stort sett av myr. For å unngå eventuelle utilsiktete vannveier i flomperioder, bør det ved utarbeiding av tekniske planer gjøres en vurdering/beregning på overvannshåndtering.. Bekken som renner gjennom det nordligste området skal legges om. Den legges om og vil gå i åpen grøft langs KV 4og KV1 før den ledes ut i sitt naturlige løp i FO2.

11 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Konkrete løsninger for dette vil håndteres ved utarbeiding av tekniske planer. 2.7 Eksisterende bebyggelse Det finnes ikke eksisterende bebyggelse innenfor området. 2.8 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området (kilde : 2.9 Trafikkforhold Gamlevegen er privat vei og går gjennom planområdet. Denne skal rustes opp og utføres ihht kommunens "Norm for vei-, vann- og avløpsanlegg" (1. utgave - nov. 2004) / Statens vegvesen sin håndbok Offentlige funksjoner Planområdet ligger rett over 2 km fra Knaben landhandel. Fra planområdet er det 27 km til Kvinlog med butikk og skole, og 55 km til Kvinesdal sentrum med tilhørende sentrumsfunksjoner Lek og fritid Fjellet omkring Knaben er et mye brukt rekreasjonsområde. Området er i hovedsak rekreasjonsområde for skiaktiviteter (langrenn og alpint) og fjellturer til fots og til hest. Det finnes fotballbane i området og flere grøntområder i nær bebyggelse som kan brukes til lek og aking. Sentralt i planområdet er det regulert inn en lekeplass på 1040m 2. Side 11 av 23

12 3 Planforslag 3.1 Formål Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger i henhold til gjeldende kommunedelplan for Knaben. 3.2 Arealbruk Planområdet er på ca 234 daa. Planforslaget vises under. Tegningen er ikke i målestokk. Det foreslås følgende arealbruk innenfor området: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse Bebyggelse og anlegg - øvrige kommunaltekniske anlegg Bebyggelse og anlegg - lekeplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur annen veggrunn teknisk anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - parkeringsplasser Grønnstruktur - turvei 110,7daa 0,07 daa 1 daa 17.4 daa 1,9 daa 1 daa 16,9 daa

13 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - friluftsområde Bruk og vern av sjø og vassdrag friluftsområde i sjø og vassdrag 81,1 daa 4,1 daa 3.3 Bebyggelse og anlegg Det er i planforslaget lagt til rette for 82 tomter nord for Gamlevegen og 50 tomter sør for Gamlevegen. Sør for Gamlevegen er det lagt til rette for 7 tomter for flermannsboliger. Totalt er det foreslått 142 enheter i planområdet. Kommunedelplanen åpner for 157 hytter. I planforslaget er det redusert antall hytter for å gi bedre kvalitet i området. Samtidig er det noe høyere utnytting nord for Gamlevegen enn kommunedelplanens bestemmelser. Dette er diskutert og avklart med administrasjonen i Kvinesdal kommune. Atkomstvei til fritidsboligene er vist med avkjørselspil og gir kjøremulighet til alle hytteenhetene. Noen av tomtene legges til rette for flermannshytter. Dette gjelder tomtene 65, 92, 93, 95, 109, 124 og 126. En del av tomtene bør bygges med sokkel. Høyder, antall enheter og fordeling av fritidsboliger med og uten underetasje går frem av bestemmelsene. BYA for frittliggende fritidsboliger er satt til maksimalt 200m 2 pr. tomt, inkludert parkering/garasje. Mønehøyde er satt til maksimalt 6,5 meter. Alle bygningers takvinkel skal være mellom grader. Valmtak er ikke tillatt. Eventuell kvist må ikke være høyere enn mønet eller lengre enn 1/3 av byggets lengde. Fritidsboligene skal ha villmarkspanel eller laft, torvtak, rutete vinduer og behandles utvendig med en matt farge som ikke markeres i terrenget. Alle bygninger som henger sammen skal ha lik farge og lik farge på staffasje, dører og vinduer. Det er ikke lov å gjerde inne eiendommene eller påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering ut over det som er nødvendig for å oppføre fritidsboligene. Det er ikke lov å grave i veiskråninger for eventuell mer utnyttelse av tomta. Hver fritidsbolig skal ha to biloppstillingsplasser på egen grunn. Det tillates en carport/garasje på hver tomt, dette gjelder da som en biloppstillingsplass. 3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg inn i planområdet er privat. Kjøreveien opparbeides med 6 meters bredde inkludert grøft. Det skal legges vekt på at veien får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Kjøreveg opparbeides i samsvar med gjeldende kommunale vegnormal. Vegene i planområdet har maksimal stigning på 12,5 % for kortere strekninger (Se vedlegg 4 for lengdeprofiler). Det skal opparbeides total 32 gjesteparkeringer for bruk av fritidsboligene og andre brukere på område PP1- PP3. Det skal legges vekt på at parkeringsplassen får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Side 13 av 23

14 3.5 VA-anlegg VA-ledninger skal i all hovedsak følge veger. Enkelte steder må man imidlertid legge disse i friluftsområder. VA-ledningene vil føres fra feltet og ned i hovedskiløypa. Her blir de ledet vestover til pumpestasjon helt vest i planområde. Det er ikke avsatt eget formål for denne. Det er imidlertid tatt høyde for i bestemmelsene. Løsning for VA er i detalj angitt i vedlegg Grønnstruktur Det er i planforslaget regulert inn en turvei. Turvegen er regulert med en bredde på 10 meter og skal brukes til turløype for bruk sommer og vinter. Det tillates ryddet og planert i en bredde på maks 8 meter og gruset i en bredde på maks 4 meter. Over Knabeåni skal det bygges bru med plassering som vist på plankartet. Bruens utforming og turløypa skal planeres og tilpasses med hensyn til funksjonalitet som skiløype, estetiske kvaliteter og vedlikehold. I alle fyllinger brukes stedlige masser ved revegetering. Bruens utforming og bruk av materialer skal godkjennes av Kvinesdal kommune. Ved plassering av brukar må det tas hensyn til høyeste vannføring, slik at man unngå å lage terskler som igjen kan føre til flom. Skiløypa er i henhold til kommunedelplanen. Bru over vassdrag er vist med eget linjesymbol for bru. Det er ikke vist eget formål for elva som løper under bruene. Vi har ikke funnet hensiktsmessig å fremstille planen i to vertikal nivå for disse områdene. Den foreslåtte planfremstilling gir en slik vi ser det en entydig forståelse av plankartet. 3.7 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift Nødvendige skråningsutslag for etablering av skiløype tillates. Skråningene skal jorddekkes slik at ikke fjellnabber blir synlige. VA ledninger tillates gravd ned i friluftsområde i hht VA-skisse (vedlegg 3). 3.8 Bruk og vern av sjø og vassdrag Det går en liten bekk gjennom planområdet. Denne forutsettes lagt litt om slik at den følger veggrøften gjennom nordlig del av området. 3.9 Hensynssoner I planområdet inngår det en faresone for skred. Skredgrensen er inntegnet på plankartet. Det tillates ingen form for utbygging innenfor sonen. Etablering av veg og skiløype helt øst i planområdet tillates etter at tilstrekkelig sikring mot snøras er gjennomført I tilknytning til kjøreveg er det sikringssoner for frisikt. Her skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane Krav til estetisk utforming Innenfor planområdet skal fritidsbebyggelsen ha en enhetlig utforming. Bebyggelsen skal ha en god landskapstilpasning og ha preg av fjellhytte med naturtilpassede farger og saltak med møne i byggets lengderetning. Taktekke skal være torv, skifer eller annet materiale med matt overflate. Fritidsbebyggelsen skal ha stokkevegger eller bordbekledning.

15 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 3.11 Krav til universell utforming Flere av tomtene er lagt slik at de får god tilgjengelighet til inngangsparti og utearealer i tråd med prinsippene om universell utforming. Lekeplass er plassert på det best egnete stedet for å oppnå enkel tilgang og tilgjengelighet for alle Barn og unges interesser Planlagt bebyggelse grenser til store sammenhengende friluftsområder. Disse områdene kan benyttes til fri lek/aktivitet for barn og unge. Tilgjengeligheten til disse områdene er svært god da det er kort avstand til skiløyper og friluftsområder. Fjellet omkring Knaben er et mye brukt rekreasjonsområde. Regulering av turløypen vil være et positivt innslag og supplement for Hattevarden og vil bidra til enklere atkomst til fjellpartiene. Det er også avsatt eget område til lek. Barn og unge sine interesser innenfor planområdet ansees som godt ivaretatt Risiko og sårbarhet SKRED/STEINSPRANG NGI laget i 2010 en egen rapport for planområdet (sak 3 og sak 4). Rapporten fastlegger skredfaregrensene i disse områdene. Rapporten slår fast at planområdet har små problemer med skred. I den sørvestre delen av planområdet kan eventuelle sørpeskred bre seg utover. Planlagte hytter er i dette området trukket tilbake og opp fra elva. De ligger nå med 5 meters overhøyde i forhold til elva og vil dermed ikke være truet av et eventuelt sørpeskred. De planlagte hyttene tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet (vedlegg 5). Etablering av veg og skiløype helt øst i planområdet tillates imidlertid ikke før tilstrekkelig rassikring er gjennomført. FLOM Flomfare er vurdert i kommunedelplanen for Knaben. Det er ikke flomfare i planområdet utover det som er nevnt om sørpeskred over. Det er utover dette ingen forhold som tilsier særlige hensyn med tanke på risiko og sårbarhet. Sjekkliste for standard ROS-analyse ligger vedlagt (vedlegg 1) Rekkefølgekrav Reguleringsbestemmelsene fastsetter følgende rekkefølgekrav: Side 15 av 23

16 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeidet kan starte, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer. Veger, parkeringsplass og annen kommunalteknisk infrastruktur skal opparbeides i takt med utbygging av området. Det må gjøres tiltak mot snøskred før veg og skiløype helt øst i planområdet etablerers.

17 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 4 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR HATTEVARDEN HYTTEFELT, GNR/BNR 191/5, KNABEN, KVINESDAL KOMMUNE. Plan Id Anton Ivar Hunsbedt, COWI AS Kristiansand, Bebyggelse og anlegg pbl. 12-5, nr Fritidsbebyggelse (BF1-24) Hver fritidsboligenhet skal ha 2 biloppstillingsplasser på egen grunn. Det tillates 1 carport/garasje på hver tomt og dette vil da være 1 biloppstillingsplass. Carport/garasje skal henge sammen med fritidsboligen og tilpasses dens materialbruk, form og farge Kotehøyde for ferdig planert terreng er angitt på plankartet for den enkelte tomt Det tillates totalt oppført 142 fritidsbolig-enheter innenfor planområdet Maksimum tillatt mønehøyde er 6,5 meter målt fra ferdig planert terreng. Synlig grunnmur som er over 0,6 meter, skal kles med natursteinmur Hovedmøneretningen på hyttene skal ligge parallelt med kotene Tillatt bebygd areal for frittliggende fritidsboliger er BYA = 200 m 2 pr. tomt inkl parkering/garasje Alle bygningers takvinkel skal være mellom grader og utformet som saltak med mønet i lengderetning. Eventuell kvist må ikke være høyere enn mønet eller lengre enn 1/3 av byggets lengde Fritidsboligene skal ha villmarkspanel eller laft, torvtak, rutete vinduer og behandles utvendig med en matt farge som ikke markeres i terrenget. Alle bygninger på samme tomt skal ha lik farge og lik farge på staffasje, dører og vinduer. Det settes krav om mørke farger i nyanser av brunt Det tillates ikke flaggstenger Hyttene skal være nummerert Utvendige terrasser kan ha maksimalhøyde inntil 0,4 m over gjennomsnittlig planert terreng. Gjerde på terrasse må ikke være høyere enn 0,7 m. Gjerde må være tilpasset panel på fritidsbolig Det er ikke lov å gjerde inne eiendommene. Terrenginngrep som fjerning av løsmasser og vegetasjon, sprenging og planering er ikke tillatt utover det som er strengt tatt nødvendig for oppføring av hyttene og anlegging av parkeringsplass, dvs. areal som inngår i BYA. Hytter, parkeringsplasser og terrasser skal plasseres slik på tomtene at behovet for terrenginngrep og planering blir minst mulig. Side 17 av 23

18 Det settes krav om tilkobling til kommunalt VA-anlegg Renovasjon fra hyttene skal leveres til søppelbu ved Knaben Leirskole og sorteres ihht kommunens enhver tid gjeldende retningslinjer og krav Høyder og antall bruksenheter som er tillatt for den enkelte tomt er gitt i følgende tabell: Tomt nr. (jf. kart) Antall bruksenhe ter Høyde i m.o.h på laveste innvendige gulv +/- 0,5 m Høyde i moh på laveste innvendige gulv ved sokkel-etasje +/-0,5 m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 -

19 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 - Side 19 av 23

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 -

21 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU , , , ,0-1.2 Øvrige kommunaltekniske anlegg (ØK1) Innenfor området ØK1 kan det oppføres nettstasjon. 1.3 Lekeplass (LEK1) I området kan det oppføres lekeapparater, benker eller lignende Området er felles for alle eiendommene innenfor planområdet. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur pbl. 12-5, nr Kjøreveg (KV1-16) Kjørevegene er private Kjørevegene opparbeides med 4 meters bredde og med 1 meters grøft på hver side Det skal legges vekt på at veien får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger Kjøreveg opparbeides i samsvar med gjeldende kommunale vegnormal. 2.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVT1-39) Annen veggrunn omfatter areal for skjæringer og fyllinger der tilstøtende areal ikke er byggeområde Skjæringer og fyllinger skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. 2.3 Parkeringsplass (PP1-3) Det skal opparbeides tre parkeringsplasser til gjesteparkering, hhv PP1, PP2 og PP PP1 får ni parkeringsplasser, PP2 får elleve parkeringsplasser og PP3 får 12 parkeringsplasser Det skal legges vekt på at parkeringsplassen får et tiltalende ytre når det gjelder skjæringer og fyllinger. Skjæringer og fyllinger skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. Side 21 av 23

22 3 Grønnstruktur pbl. 12-5, nr Turveg (TV1-7) Området er regulert i en bredde på 10 meter og skal brukes til turløype for bruk sommer og vinter. Det tillates ryddet og planert i en bredde på maks 8 meter og gruset i en bredde på maks 4 meter Over Knabeåni skal det bygges bru med plassering som vist på plankartet. Bruens utforming og turløypa skal planeres og tilpasses med hensyn til estetiske kvaliteter og vedlikehold I alle fyllinger brukes stedlige masser ved revegetering Bruens utforming og bruk av materialer skal godkjennes av Kvinesdal kommune VA-ledninger tillates lagt i turvegene. 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål 12-5, nr Friluftsformål (LNFRF1-17) Nødvendige skråningsutslag for etablering av skiløype tillates Skråningene skal jordkles slik at ikke fjellnabber blir synlige. VA-ledninger tillates etablert i LNFRF 1 (mellom tomt 73 og 74). VA-Grøftene skal jordkles og revegeteres I LNFRF 12 kan det etableres pumpestasjon. 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 12-5, nr Friluftsområde i sjø og vassdrag (FO1-12) Det tillates ingen inngrep i vassdraget. 6 Hensynssoner Sikringssone - Frisikt (H140_1-26) I soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegbane. 6.2 Faresone Ras- og skredfare (H310_1) I faresoner er det fare for snøskred. Skredgrensen er inntegnet på plankartet Det tillates ingen form for utbygging i området unntatt sikkerhetstiltak i forbindelse med veg og skiløype. 6.3 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), (H370_1) Fareområder merket H370_1 gjelder sikkerhetssone ved høyspentledning (luftstrekk). Tiltak i dette området skal godkjennes av ledningseier. Faresonen er satt av i en bredde på 8 meter målt fra linjesenter.

23 Hyttevarden hyttefelt Planbeskrivelse med KU 7. Rekkefølgebestemmelser 7.1 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeidet kan starte, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer. 7.2 Veger, parkeringsplass og annen kommunalteknisk infrastruktur skal opparbeides i takt med utbygging av området. 7.3 Det må gjøres tiltak mot snøskred før veg og skiløype helt øst i planområdet etableres. Side 23 av 23

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

VEDLEGG 8 - REGULERINGSBESTEMMELSER

VEDLEGG 8 - REGULERINGSBESTEMMELSER VEDLEGG 8 - REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR HATTEVARDEN HYTTEFELT, GNR/BNR 191/5. KNABEN, KVINESDAL KOMMUNE. Plan Id 10372011004 Anton Ivar Hunsbedt, COWI AS Kristiansand, 26.04.2012

Detaljer

FORMINGSVEILEDER HATTEVARDEN HYTTEFELT

FORMINGSVEILEDER HATTEVARDEN HYTTEFELT OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FORMINGSVEILEDER HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 OPPDRAGSNR. A013927 DOKUMENTNR. 003 VERSJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT ANTON IVAR HUNSBEDT JULI 2014 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JULI 2014 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE Datert 18.01.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT BYGGEOMRÅDE

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT BYGGEOMRÅDE 17 5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT I medhold av Plan- og bygningsloven er det utarbeidet Reguleringsplanendring for Kvinavegen hyttefelt Knaben i Kvinesdal kommune. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser datert 15.4.2015 Vedtatt av kommunestyre i sak KS 027/15

Bestemmelser datert 15.4.2015 Vedtatt av kommunestyre i sak KS 027/15 Reguleringsbestemmelser Nordfjellstølen DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

KNABEN REINSHOMMEN II

KNABEN REINSHOMMEN II Vesterveien 6 4613 Kristiansand Telefon: 38 12 92 92 Telefax: 38 12 92 93 E-post: post@sorlandskonsult.no KNABEN KVINESDAL KOMMUNE DETALJREGULERING Kristiansand, oktober 2009, rev 30.04.10 4610.3556 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Gratangen kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 2011002 DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Dato:... 06.06.2017 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune Reguleringsbestemmelser for Sandvikahytteområde Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune 29.01.2017 Revidert15.05.2017 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen.

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen. Datert 03.06.2016 PLANBESTEMMELSER for PLAN ID0542DR224 SANDERSTØLEN HYTTEGREND Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse og tilhørende rekreasjonsarealer. Det skal også

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Farevassknuten I ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER Farevassknuten I ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Farevassknuten I ÅSERAL KOMMUNE Datert 04.06.2010 Revidert 11.01.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT OKTOBER 2014 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT PLAN ID 10372011004 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OKTOBER 2014 PLANBESKRIVELSE HATTEVARDEN HYTTEFELT

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik Område: Eigerøy Plannummer: 0000000 Planid: 11012011--- Saksnummer:

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE Plankart datert 11.04.14 Sist revidert 26.06.14 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen Arkivsak: 2010/1626 Arkivkode: 2109r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 11.12.2014, PS 14/196 Plankartets dato:

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: Bestemmelser datert Plankart datert

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: Bestemmelser datert Plankart datert Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30075 Bestemmelser datert 26.04.2017 Plankart datert 26.04.2017 1 GENERELT 1.1 Områderegulering for Hellesvika omfatter

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KRØGLEVIK HYTTEFELT, TROMØY Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 23.10.2015 Bestemmelsenes dato: 23.10.2015 Revidert: 17.12.2015 Revidert: 17.16.2015 Vedtatt:..2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: 1-200-A PLANBESTEMMELSER Dat. 14.05.2010 Rev. 06.09.2010 Reguleringsplan E6 Havnekrysset-Kvithammar 2 REGULERINGSPLAN FOR E6 HAVNEKRYSSET

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA, BORØYA Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 10.05.2017 Bestemmelsenes dato: 10.05.2017 Sist revidert: 26.06.2017 1 GENERELT 1.01 Planområdet er regulert

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Sandå, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Sandå, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Sandå, Tromøy Arkivsak: 2014/6409 Arkivkode: 09062014-29 Vedtatt i Arendal bystyre: 23.06.2016, PS 109/16 Plankartets dato: 14.10.2015, sist revidert

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt

Detaljer