Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl."

Transkript

1 Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Dato: Prosjekt nr

2 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Snikkersvingen AS å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutgreiing for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 og 57/8. Planarbeidet blir gjennomført som detaljregulering etter pbl Planområdet er om lag 11.4 daa, der eigedom 57/555 utgjer hovuddelen av området saman med 57/8. Planområdet omfattar område for bustad, næring, friluftsområde rundt Storavatnet og krysset mellom fv.545 og fv.67. Målsettinga med reguleringsplan for Snikkersvingen er å legge tilrette dette området til bustad- og næringsareal. Forut for planarbeidet skal det vedtakast eit planprogram (jf. pbl. 12-9), som gjer greie for intensjonane ved planen, og korleis planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet fastset også kva utgreiingar som skal gjeras før planen kan vedtakast. Rapport nr. S Dato Prosjekttype Planprogram Pbl. 4-1 Prosj.nr. S11819 Tittel Oppdragsgjevar Prosjektorganisering Referat oppstartsmøte Planprogram - detaljregulering med KU for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 m.fl. Snikkersvingen As Plan Vest AS Detaljregulering med planprogram jf. oppstartsmøte og seinare orienterande møte Produsert av Plan Vest AS avd. Stord Postboks Stord Kontrollert av Tlf.53 Terje Vikestrand Mail: Web: Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 1

3 Innhaldsforteikning 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Målsetting ved planarbeid Hensikta med planprogrammet Planområdet og eigedomstilhøve PLANSTATUS/GJELDENDE PLANAR Planstatus Nasjonale og regionale føringar Aktuelle rikspolitiske retningslinjer Regionale føringar Kommunale utgreiingar PLANPROSESS Framdrift OMTALE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Grunnforhold Eksisterande veg og trafikksystem Kjørevegar og gang og sykkelvegar Kollektivtrafikk Trafikktryggleik Grøntstruktur, friluftsliv og nærmiljø Naturmangfald og ytre miljø Kulturminne INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR MED PLANARBEIDET Intensjonar Problemstillingar og utfordringar Tiltaket i høve til senterstruktur Bustadområdet/Arealutnytting Fortetting Skule og barnehage Estetikk Samferdsel Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 2

4 5.2.8 Grøntstruktur og uteområde Naturmangfald Kulturminne PROGRAM FOR KONSEKVENSVURDERING Arbeidsopplegg og metode Utgreiingstema Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 3

5 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 Målsetting ved planarbeid Krav om planprogram er sett med heimel i plan og bygningslova 4 1. Målsettinga med detaljreguleringsplan for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 er å fortette området og utvikle det for bustad og næringsverksemd. Området vil innehalde husvære med høg utnytting, parkeringsplassar og bygg for lettare nærings- eller serviceverksemd. Ein vil søkje å utnytte nærleiken til Storavatnet slik at det kan verte opparbeidd gode uterom. Det er også ein intensjon i planen å sikre trafikktilhøva i området. Delmål: Tilrettelegge for næringsformål Utvikle bumiljø med gode bukvalitetar Fortette og bidra til stadstilpassing Ta omsyn til grøntstruktur ved Storavatnet Delta i utvikling av Sagvåg sentrum Etablera trygg og effektiv trafikkavvikling 1.2 Hensikta med planprogrammet I kommuneplanen er området lagt ut til bustad- og fritidsområde, men fordi ny reguleringsplan også legg opp til å utvikle planområdet til næringsformål, må det utarbeidast planprogram og KU jf. Pbl Planområdet og eigedomstilhøve Planområdet er om lag 11.4 daa, og omfattar eigedom 57/555 m.fl. Plan og bygningslovens 4 1: Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Figur 1. Planområdet med førebels avgrensing Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 4

6 2. PLANSTATUS/GJELDENDE PLANAR 2.1 Planstatus Området er i kommuneplanen synt som areal der reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Arealet ein ynskjer å regulere er omfatta av reguleringsplan Sagvåg R (vedtatt i 1979) og avsett til område for bustad og til fritidsområde. Arealet som er regulert til fritidsområde er i stor grad samanfallande med omsynssone for friluftsliv rundt Storavatnet. I tillegg er krysset fv.545/fv.67 omfatta av reguleringsplan Sagvåg Sentrum R I følgje Stord kommune sin planstrategi skal kommunen starte opp arbeidet med kommunedelplan for Sagvåg i løpet av Figur 2. Planstatus 2.2 Nasjonale og regionale føringar Aktuelle rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) legg til grunn eit langsiktig, bærekraftig perspektiv i planlegginga. Retningslinjene gjev føringar for å oppnå gode regionale heilskaplege løysingar på tvers av kommunegrensene. Publikumsretta servicetilbod skal lokaliserast ut frå ein regional heilskapleg vurdering tilpassa eksisterande og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkt. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging set krav til planprosessen og til fysisk utforming. Det vert retta spesiell merksemd mot sikring mot ureining, støy, trafikkfare og anna helsefare, krav til leikemiljø og tilstrekkeleg areal for barnehage. Retningslinjene påpeikar også at ved omdisponering av areal som er i bruk eller er eigna for lek, skal det skaffast fullverdig erstatning. Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (T-1497,2011) inngår som en del av plansystemet etter ny plan- og bygningslov. I dokumentet framset regjeringa forventningar til kommunar og fylkeskommunar i forhold til nasjonale interesser, med vekt på følgjande tema: Klima og energi, by- og tettstadsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap og Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 5

7 Tilgjenge for alle (T-5/99) tar opp korleis tilgjenge i dei fysiske omgjevnadane og omsynet til funksjonshemma kan sikrast gjennom planlegginga. Vegleiaren set også krav til tilgjenge. Konklusjonar frå vegleiaren er vidareført gjennom krav i TEK 10, Norsk standard (NS11005:2011), Handlingsplan Norge universelt utforma 2025, og regjeringa sin handlingsplan for universell utforming og økt tilgjenge Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 /2012) gjev grenser for akseptabel støy, og gjev retningslinjer for støytiltak i forbindelse med arealplanar. Statens Vegvesen sine standardar for riks- og fylkesveier gjev rammer for vegstandard, kryssløysningar i forhold til dimensjonerande fart og trafikkmengd. Stortingsmelding nr. 16( ) Leve med kulturminner utgjer regjeringa sin handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot Meldinga inneheld ein tiltakspakke med formål å sikre at mangfaldet av viktige kulturminne og kulturmiljø ikkje går tapt. Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringa sin miljøpolitikk og rikets miljøtilstand innehar målsettinga om bl. anna bærekraftig areal og transportpolitikk, bevaring av naturens mangfald og friluftsliv og bevaring og bruk av kulturminne. St.meld. fastset at måla for miljøpolitikken skal følgjast opp gjennom nasjonale nøkkeltal Regionale føringar Hordaland Fylkeskommune har utarbeidd følgjande planar som har betyding for planarbeidet: Fylkesplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2002 Fylkesdelplan for Sunnhordland Kommunale utgreiingar Kommuneplan for Stord kommune Delprosjekt til kommuneplanen: «Grøntstruktur, turvegar og gangsykkelvegar på Stord» 2010 Vassbruksplan for Storavatnet i Stord: Arealbruk, miljømål og forvaltning. Rapport 1/2007 Klima- og energiplan for Stord kommune. Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø. Rapport vedteken Skulebruksplan for Stord kommune Kommunedelplan «Trafikksikringsplan ». Kommunedelplan for avløp og vassmiljø Planprogram for kommunedelplan for avlaup og vassmiljø ( ) Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Stord PLANPROSESS 3.1 Framdrift Planen vert utarbeidd i regi av privat utbyggar, og i samarbeid med Stord kommune. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 6

8 Oppstart av planarbeidet vert varsla saman med kunngjering av planprogrammet i desember Reguleringsplanarbeidet med konsekvensutgreiing vil bli gjennomført i løpet av 2014, og det er føresett at eit planforslag vert lagt fram til 1. gangs handsaming juni 2014, med forventa vedtak innan andre halvdel av Det vert utarbeidd reguleringsplan, planomtale og supplerande konsekvensutgreiing som vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Milepelar i planprosessen: AKTIVITET DATO Oppstartsmøte Kunngjering planprogram og planoppstart Desember 2013 Handsaming og vedtak i forvaltningsstyret - planprogram og merknader til Februar 2014 oppstart Planforslag med KU oversendt fyrste gong Mai 2014 Utlegg til offentleg ettersyn Juni 2014 Slutthandsaming Stord Kommune Oktober 2014 Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 7

9 4. OMTALE AV PLANOMRÅDET 4.1 Lokalisering Planområdet ligg i den nest mest folketette bydelen i Stord kommune. Sagvåg er definert som tettstad 1. Tettstaden Sagvåg omfattar området frå Vikanes til Valvatna samt busetnaden på Litlabø og Nysæter. Tettstaden har innbyggarar per 1. januar 2012, med ein befolkningstettleik på 1125 per km 2 (Statistisk Sentralbyrå, 2012). Planområdet er lokalisert sørvest i Stord kommune og ligg om lagt 0,5 km nord frå Sagvåg sentrum og om lag 1,5 frå Litlabø. Arealet grensar til utbygd område i sør og nord og Sagvågs- og Fitjarvegen i vest. Aust for planen ligg Storavatnet. Planområdet 1 I høve til Statistisk Sentralbyrås definisjon er tettsted et område der det bor minst 200 personer og det normalt ikke er mer enn 50 m mellom bygningene. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 8

10 4.2 Grunnforhold Store delar av planområdet er prega av bart fjell, dekka med et tynt lausmassedekke (Figur 3). På midten er det noko av området som har tjukkare jorddekke. Figur 3 Jordforhold 4.3 Eksisterande veg og trafikksystem Kjørevegar og gang og sykkelvegar Planområdet ligg ved krysset mellom fv.545 og fv.67. Vegnettet består av kjørebane med tilhøyrande gang- og sykkelveg. Fv. 545 er vegen mot Fitjar, Sagvåg og Heiane. Vegen har funksjon som skuleveg både til Sagvåg skule, Tjødnalio skule og Nysæter ungdomsskule. Fv.545 og fv.67 er også hovudruter for syklistar. Ein kjem frå Leirvik til Sagvåg sentrum med sykkel på ca. 25 minutt (avstand 8 km) Kollektivtrafikk Det er lagt til rette med busslommer på deler av fv.545, m.a. er det busslommer i begge retningar ca m sør for planområdet. Bussrute 673- Leirvik, Vikanes og Sagvåg kjører forbi planområdet. Skyss har ansvaret for bussrutene i området Trafikktryggleik Snikkarsvingskrysset er eit velkjent problempunkt. Ifølgje trafikksikringsplan er dette krysset med dagens utforming potensielt trafikkfarleg. Krysset er svært uoversiktleg med dårlige sikttilhøve. Stord kommune vedtok i 2002 reguleringsplan som omfattar rundkøyring for krysset. Det er ikkje bygd rundkøyring. 2 Stord Kommune (2003). Trafikksikringsplan Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 9

11 4.4 Grøntstruktur, friluftsliv og nærmiljø Planområdet grensar til Storavatnet. Storavatnet har gode kvalitetar som turområde i dag, men har også stort potensiale for vidare utvikling som eit særmerkt turområde i kommunen. Den delen av planområdet som grensar til Storavatnet er blautt og noko sumpaktig. Storavatnet med strandsone er i kommuneplanen synt med omsynssone friluftsliv. Innafor desse områda skal naturkvalitetar og områda sine verdiar for friluftsliv ivaretakast og leggjast til grunn for den langsiktige arealdisponeringa. Figur 4 Våtmarksområde ved Storavatnet 4.5 Naturmangfald og ytre miljø Heile Storavatnet er i naturbase registrert som raste- og yngleområde for andefugl. Område har verdikode B (viktig) som rasteområde og C (lokalt viktig) som yngleområde. I følgje artsdatabanken er den raudlista arten lappfiskand (VU sårbar) registrert i vatnet, det same er den svartelista arten kanadagås (SE særs høg risiko). Registreringane er ikkje gjort i den delen av Storavatnet som inngår i planområdet, men ein må rekne området som ein del av biotopen for desse artane. 4.6 Kulturminne Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne eller sefrak- registrerte bygg innafor planområdet. Det er heller ikkje bygningar eller konstruksjonar i planområdet som inngår i Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø. 5. INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR MED PLANARBEIDET 5.1 Intensjonar Det er tiltakshavar sin intensjon å fortette området og utvikle det til bustadar og næring. Arealbehov, stadsattraktivitet og tilkomst er viktige føresetnadar i planlegginga. Ein vil søkje å utnytte fordelen ved lokalisering av bustadar nær Storavatnet, dette aukar bukvaliteten i området. Vidare er det ein intensjon ved planen å forbetre trafikkforhold i området både for køyrande og ved å etablere trygge gang- og sykkelsamband langs fylkesvegsystemet og forbindelsar mellom busetnad og service- og næringsområdet. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 10

12 Bustadar Sjølv om det allereie skjer ei fortetting i Sagvåg/Litlabø området, består bebyggelsen stor sett av einebustadar. Skal ein oppnå intensjonen om fortetting og eit attraktivt område, er det essensielt å ha andre bustadtypar enn einebustadar. Det vert planlagd å bygge rekkehus eller lavblokker for inntil 25 husvære, med storleik frå 60 til 120 m 2 (BRA). Næring Det er ønskeleg med arbeidsplassintensive verksemder i Sagvåg/Litlabø bydel. Eksisterande areal avsett til forretningsføremål i Sagvåg sentrum er svært avgrensa og i høve til logistikk ikkje optimalt. Del av intensjonen er derfor å sikre nye og attraktive areal for næringsformål i Sagvåg. Det vert planlagd å bygge daglegvareforretning, og lokale for kontor og handel. Adkomst, parkering og varelevering Trafikkforholda og parkeringssituasjonen er utfordrande. Det må tilretteleggast parkering for bustad og næring. Vareleveranse til dagligvare vil skje med både semitrailer og bil med hengar. Parkering, vareleveranse og gangtrafikk bør i størst mulig grad separerast. 5.2 Problemstillingar og utfordringar Fortetting og utbygging av området ved Snikkarsvingen gjev nokre utfordringar i forhold til trafikktilhøve, infrastruktur, landskapstilpassing, bydelsutvikling, ivaretaking av grøntstruktur mm. Det er derfor fleire tilhøve både innanfor samfunns- og miljøtema som må konsekvensutgreiast. Problemstillingane og utfordringane er nærmare belyst tematisk nedanfor Tiltaket i høve til senterstruktur Målet for utvikling av det enkelte senter må ta omsyn til den rolla sentrum bør spele i høve til privat og offentleg tenesteyting og som handelssentrum (Hordaland Fylkeskommune, 2002). Definisjonen av sentrumsområdet Sagvåg er viktig for den vidare utviklinga av bydelen, det sokalla funksjonelle sentrum. I dei overordna kommunale planane for Sagvåg er det ikkje gjennomført analysar som tydeliggjer kva senteret er og kva utstrekning det har, men det er gitt same rolle som andre bydelssenter i kommunen. Sagvåg har lange tradisjonar som handelsstad, båtbyggjarstad og som hamn. Sagvåg sentrum har vore et knutepunkt for handel, arbeidsplassar, service- og tenestetilbod. Det som tradisjonelt har vore oppfatta som Sagvåg sentrum ligg mellom fv.545 og fv.66 mot tidlegare Sagvåg ferjekai. Å føre denne avgrensa delen av sentrum inn i ei tid med nye krav til lokalisering og utbygging kan vere ei utfordring utan at ein samstundes utvidar området og tek andre lettare tilgjengelege areal i bruk. Den eldre sentrumsdelen i Sagvåg som er lokaliset rundt hamna, er prega av bruksendring og overgang til bustadareal. Dette er gjerne eldre bygningsmasse som ein ynskjer å ta vare på og som har ein historisk og kulturell verdi. Per i dag har Sagvåg sentrum eit heller avgrensa service- og tenestetilbod, og lite handelsstruktur, sjølv om dei lokalgjevne føresetnadane ligg til rette for dette. I sentrum av Sagvåg er det bensinstasjon, matvarebutikk/post, pub, bruktbutikk og elektroverksemd. I tillegg er det servicetilbod som tannlegeverksemd, lege og frisør. Det er fleire ledige næringslokale i sentrum, men desse er lite attraktive etter dagens standard og med ei uheldig lokalisering. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 11

13 Sentrumsstrukturen i Sagvåg treng å oppgraderast slik at ulike private og offentleg tenester kan knytast saman. Sagvåg (og Litlabø) har spreidde lokalsentrumsfunksjonar. Mellom Snikkarsvingen og krysset mot Almås finn ein legesenter, bu- og behandlingssenter, kontor- og forretningsområde, bensinstasjon, to forsamlingslokale og eit større nærings- og kontoranlegg. Langt på veg utgjer dette det funksjonelle Sagvåg sentrum, «sentrumsaksen» - i motsetnad til det avgrensa området ein historisk sett ser på som sentrum i Sagvåg. Dette gir rom og berekraft til bydelen. Vegen gjennom sentrumsaksen Fv. 545 stettar ikkje sentrum sine framtidige behov for ei fleksibel og brukartilpassa ferdsle mellom tenestefunksjonane. Vegen må utformast på ein annan måte og tilpassa senteret sine behov med fortausrom, miljøgate, møblering og nedsett fart. Dette er basis og avgjerande premiss for utviklingsarbeidet, og må løysast gjennom føreståande kommunedelplanarbeid. Ei etablering av varehandel kan få positive ringverknadar for lokalsamfunnet. Meir attraktivt og variert tilbod kan føre til at fleire vel å handle på lokalbutikken enn å køyre til Heiane. Lokal konkurranse kan også virke skjerpande for etablert varehandel, slik at service og tilbod til dei handlande vert betre. Spreidde nærsenterfunksjonar som t.d. daglegvareforretningar, bank og matvarer er i første rekke av betyding for dei som ikkje er like mobile, for eksempel personar som ikkje har tilgang på bil. Det vil vere gåavstand mellom dei ulike tenestefunksjonane i Sagvåg sentrum og planområdet. Tiltaket ved Snikkersvingen vil påverke reisemønster og vidare utforming av Sagvåg sentrum. Derfor er det viktig å kartlegga dei ulike utfordringar tiltaket medfører og kanskje i særleg grad servicebasert næring i planområdet. Ei av utfordringane vil bli å tryggje standard og kvalitet ved handelstilbodet/tiltaket i ein slik grad at innbyggjarane aksepterer og gjer seg nytte av tilbodet. Andre utfordringar er best mogeleg tilpassing av bygningar, sikring av signatureffekt mot gate og god regulering av biltrafikk inn i planområdet. Tiltaket si rolle må sjåast i høve til offentleg forvaltning, trafikknutepunkt og til busetnad og arbeidsplassar. Det er i høve til desse stadgjevne føresetnadane for Sagvåg sentrum at det nye tiltaket må vurderast Bustadområdet/Arealutnytting I arealdelen til kommuneplanen 3 for Stord understrekar ein ønske om å auka antall miljøvenlege bustadar og bygg, og samtidig å auka byggjehøgder og meir konsentrert utbygging. Sjølv om det allereie skjer ei fortetting i Sagvåg/Litlabø området, består bebyggelsen stor sett av einebustadar. I planområdet vil ein forsøke å maksimisere arealutnytting og kombinere attverande areal til fleire viktige bustads- og næringsfunksjonar samtidig som ein sikrar grøntområda. Aktuelle utbyggingsformer for bustader vil være rekkehus/lavblokk med høg utnytting. Bygningsmassen vert tilpassa terrenget i området. Ein ser for seg å bygge inn i skråninga mot nord slik at ein får næringsareal med inngang frå bakkeplan frå sør, og bustadareal i nivået over som også vil få inngang frå bakkeplan. Det må avklarast i planprosessen i kva aldersgrupper det skal byggast bustadar for. 3 Stord Kommune (2011). Saman om utvikling og velferd. Kommuneplan for Stord kommune Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 12

14 5.2.3 Fortetting I kapittel om utfordringar i arealdelen til kommuneplanen står det: «Kommunen må og stimulera til fortetting i eksisterande utbyggingsområde og meir konsentrert utbygging i sentrumsnære område samstundes som nødvendige grøntstrukturar skal sikrast» (Stord kommune, 2011: 53). Vidare under delmål står det at ved revidering av eksisterande reguleringsplanar skal fortetting vere eit fokusområde. Generelt er det stor trong for bustad og næringsareal i Sagvåg/Litlabø. Planområdet er eit av få tilgjengelege areal av tilsvarande kvalitet i området, og har fleire positive lokaliseringsfaktorar som: Nærleik til grøntområde ved Storavatnet, sentrums- /trafikknært og nært skular/barnehage. Fortetting vil medføre utfordringar i høve til trafikkløysningar, ivaretaking av grøntstruktur og grøntkorridorar, lokalisering av parkering, tilpassing til landskap og estetikk. Fortettingsproblematikken må difor drøftast i høve til Stord kommune sine retningslinjer. I samband med fortetting vil det gjerast sol/skugge- analyser og vurdering av estetikk i forhold til omkringliggande bebyggelse for å sikre kvalitetar i bustadområdet Skule og barnehage Stord kommune har utarbeidd Skulebruksplanen (Stord Kommune, 2008) som presenterer kartleggingsarbeid og analysar av skule- og barnehagekapasitet og fastlagt kvar ny utbygging skal skje. Ifølgje til denne planen har Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio skulekrins god kapasitet til elevane i dag og framover. Det vil være god kapasitet i barnehagane rundt området også etter utbygging av bustadområdet i Snikkersvingen. Det er ein tendens til nedgang i elevtalet ved Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio skular. Utbygging av nye bustadområde vil forbetre fysisk miljø for skulebygga og føre til auke i elevtalsutviklinga. I høve til Skulebruksplanen «Auka bustadutbygging i oppvekstområdet vil gje betre vilkår for Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio barneskular» Estetikk I kommuneplan for Stord blir det gitt føresegner for estetikk at «ved fortetting i eksisterande område skal nye hus forhalda seg til nabohusa, terrenget og landskapet og som hovudregel underordna seg eksisterande byggelinjer, volum, takform og gesims-/ mønehøgder». I samband med planarbeidet skal det gjerast analysar av bygningstypologi/skala, bydelsutvikling, tilpassing til nabohus, terreng og grøntstruktur. Analysar som dannar grunnlag for forståing av viktige bystrukturar, vil også gje retningar for vidare utvikling både innan det aktuelle planområdet og i tilliggande områder. Det skal leggast vekt på: Omsynet til bydelslandskapet/estetikk og grøntstruktur Arkitektonisk uttrykk /fasadar Bevaring av siktlinjer Bygningsoppdeling / høgder 4 Stord kommune (2008). Skulebruksplan for Stord kommune Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 13

15 Opparbeiding av uteareal Samferdsel Planprogrammet har følgjande fokusområde for samferdsel: Gang- og sykkeltrafikk Adkomst Parkering Varelevering Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk: Ein må sikre gode forbindelsar mellom planområdet og eksisterande gang og sykkelvegar. Spesielt viktig er det å sikre god sikt i overgangar med kryssande trafikk. Skulevegen må stå i fokus. Adkomst: Området ligg tett til fv.545 og fv.67. I gjeldande reguleringsplan er det planlagd rundkøyring. Opparbeiding av denne rundkøyringa er ikkje aktuelt på noverande tidspunkt. Statens vegvesen har per i dag ikkje midlar til å gjennomføre dette tiltaket. Ein har i møte med Statens vegvesen avklart at det ikkje vil verte stilt rekkjefølgjekrav til utbygging av rundkøyring, jf. gjeldande reguleringsplan. Men det må etablerast ei mellombels løysing som ivaretek tilkomst og generell trafikkavvikling i krysset på ein trygg og akseptabel måte. Det må vurderast tilkomst til området, der minirundkøyring er eit alternativ som mellombels løysing inntil større rundkøyring vert bygd i regi av Statens vegvesen seinare. Løysinga for krysset vil verte presentert i planarbeidet. Parkering og varelevering: Området må tilretteleggast for parkering både med omsyn på bustad og næring. Trafikkareala må vera dimensjonert for varelevering. Ein må finna gode separate løysingar for bustad og næringstrafikken. Parkeringsgarasjar kan verta aktuelt å vurdere. Kollektivtransport: Ein føreset at busslommene langs fv.545 er tilstrekkelege for planområdet, det vil ikkje verta planlagt tiltak for kollektivtrafikk utover dette Trafikktryggleik Ein skal generelt legge trafikktryggleik til grunn i all planlegging Grøntstruktur og uteområde I kommuneplanen sin arealdel står fylgjande om utfordringar for nye utbyggingsområde: «Det har og vore ei målsetting å sikra samanhengande grøntstruktur/turvegar som fører frå bustadområde til dei større frilufts- og naturområda både innover på øya og mot strandsona.» Planen grenser (i aust) til Storavatnet, som er ein viktig del av grøntstrukturen i kommunen. Utbygging av nye areal vil skape nye fritidsområdet og sikre tilkomst til Storavatnet. Sjølv om at det Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 14

16 ikkje vil skje utbygging like ved Storavatnet kan fortetting av arealet føre til negative verknadar for naturområdet. Det kan redusere vasskvalitet og påverka det maritime mangfaldet negativ. Under konsekvensvurderinga må det gjerest greie for dei verknadar endra arealbruk gjev for naturmiljø, omgjevnadar og for inntilliggande bustader. Grøntstruktur og stiar må koordinerast mot tilsvarande område og funksjon inn og ut av planområdet Naturmangfald Heile Storavatnet er registrert som viktig rasteområde og lokalt viktig yngleområde for andefugl. Delen av biotopen som inngår i planområdet er særs liten og ligg avskjerma frå resten av vatnet. Truleg er ikkje denne delen av vatnet av særleg betyding for fuglane sin bruk av biotopen. Auka bruk av området med tilrettelegging for friluftsliv vil likevel kunne påverke fuglelivet. Ved planlegging av uteareal ned mot vatnet må ein ta omsyn til ev. påverknad på fuglane. Planen sine konsekvensar for naturmangfaldet må utgreiast nærare i samsvar med prinsippa i naturmangfaldlova Kulturminne Det er ingen automatisk freda kulturminne, og ingen SEFRAK-registrerte bygningar innanfor planområdet. Kulturminnemynde skal vurdere om det er behov for arkeologisk undersøking i planområdet. 6. PROGRAM FOR KONSEKVENSVURDERING 6.1 Arbeidsopplegg og metode Planen skal utarbeidast som reguleringsplan med konsekvensutgreiing. Det vert utarbeidd plankart, føresegner og planomtale med konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Eventuelle temakart og illustrasjonar inngår som vedlegg til planen. KU-prosessen vil gå parallelt med planarbeidet og innarbeidast i planomtalen. Konsekvensutgreiinga skal omfatte tema som er relevant for handsaming av planen. Det vil bli nytta temakart og andre typar illustrasjonar der dette kan klargjere presentasjonen. Metode for konsekvensvurdering vil variere for de enkelte tema, i forhold til temaets karakter samt på kva måte tiltaket har innverkar på det enkelte tema og på planutforminga. Som hovudprinsipp vil KU bli gjennomført etter følgjande metode: Beskrive tema i nødvendig omfang og karakter basert på faglige vurderingar. Vurderingane av tema vert vekta i forhold til konsekvensar/verknadar for samfunn og miljø med sammenstilling og konklusjon. Vekting av konsekvens gjennomføres etter følgjande metode: o Negativ konsekvens (-) o Ingen konsekvens (0) o Positiv konsekvens (+) Avbøtande, dempande eller kompenserande tiltak Tilråding i planforslag. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 15

17 For enkelte tema vil det vere vanskeleg å trekke klare konklusjonar med omsyn til konsekvens for tiltaket /planen. KU vil i disse tilfella bli beskrive utan vekting og konklusjon med omsyn til konsekvens. 3D-framstilling: For best mulig å kunne vurdere verknader av, - og synliggjere korleis bustad- og næringsområdet og andre element påverkar omgjevnadene, vil det bli konstruert ein 3D-modell av tomta. Modellen vil verta nytta til utarbeiding av sol- og skyggeanalyse. 6.2 Utgreiingstema Utover utgreiing om formål og omsynssoner i planomtale, skal det i planen utgreiast kva konsekvensar planen får for natur, miljø og samfunn. Tema vil verte vurdert i høve til godkjent planprogram. I det vidare arbeidet kan fleire tema inngå i eit større hovudavsnitt fordi dei heng saman eller gjev felles verknad. Fleire av tema krev berre ei lett utgreiing, dels fordi de ikkje representerer viktige problemstillingar og dels fordi tiltak ikkje har konsekvens. Andre tema blir via meir merksemd, særlig gjeld dette dei tema som knyt seg til utvikling av senterstruktur for Sagvåg/Litlabø, som generell fortetting, antatt høvelege service- og næringsetableringar, tilpassing til landskapet, grøntstrukturar, trafikale spørsmål og risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS). I tabellane nedanfor er tema delt mellom 2 kategoriar: MILJØ OG SAMFUNN. I kolonnen FOKUS er det angitt kva spørsmål det bør være fokus på i vurderingane for det enkelte TEMA. Kolonnen KILDE angir kva datakjelder som kan nyttast for innhenting av informasjon Dersom det må gjerast supplerande undersøkingar vert dette markert i egen kolonne. Ny alternativ arealbruk vert spegla mot følgjande: Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 16

18 MILJØ TEMA FOKUS KILDE Supplerande undersøking Klimagassutslepp Ureining Ureining av jordbotn, vassdrag og sjø Miljøstatus (luft, vatn og grunn) Ureina grunn Stord Luftureining frå eksisterande og planlagde tiltak Klima- og Fare for ureining av drikkevasskjelde energiplan 5 Støy Støy frå eksisterande og planlagde tiltak (vegtrafikkstøy m.m.) Berekning av støynivå (vegtrafikk) Utarbeiding av støysonekart etter vegleiar T-1442 Vurdering av støy frå vegsystemet i friområde og grøntområde. Vurdering av evt. andre støykjelde. Ja Energiløysingar Miljøvenlege hus Energiforsyning Klimaforhold Energibruk Klima- og energiplan Naturmangfald (inkl strandsone, vassdrag og landskap) Verneinteresser ved vassdrag Korleis vil tilgjengeleg grøntstruktur og strandsone ivaretakast ved fortetting av arealet? Vurdering jf. naturmangfaldlova Kulturminne Potensiale for funn av kulturminne vil bli vurdert i planprosessen. 5 Stord kommune (2008). Klima- og energiplan for Stord kommune. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 17

19 SAMFUNN TEMA FOKUS KJELDE Fortetting Trafikkløysningar og trafikktryggleik Ivaretaking av grøntstruktur, og grøntkorridorar Tilpassing til landskap og estetikk. Ureining Byggehøgde og arealutnytting Kommuneplan for Stord Miljøverndepartementet 6 Supplerande undersøking Service/ næring Kva tilbod har Sagvåg/Litlabø bydel behov for Kommuneplan for Stord Senterstruktur Attraktivitet Sagvåg/Litlabø utvikling av senterstruktur Byggehøgde og tomteutnytting Lokaliseringsfaktorar i høve til kommunale, private tenester og grøntstruktur Kommunikasjonslinjer Kommuneplan for Stord Kommunedelplan/ Områdeanalyse for Sagvåg/Litlabø Barn og unges interesser i planområdet Oppretting av nye leike- og opphaldsareal Er areal og anlegg for barn og unge tilfredsstillende sikra mot ureining, støy, trafikkfare og annen helsefare? Er areal store nok og egna til formålet? Skule/barnehage RPR for barn og unge i planlegginga. Trafikktryggleik og tilgjenge Veg- /trafikksituasjon, tilkomst/ avkjørsel Skule og barnehage Leike- og opphaldsareal Grøntområde/ friluftsområde/ friområde Busshaldeplassar Servicefunksjonar Trafikkmengd (ÅDT), type trafikk Trong for fortau og eller gang-/ sykkelveg Vegstandard, vegbreidd, kurvatur, stigningsgrad Dimensjonerande fartsgrense Byggegrenser Rekkefølgjekrav Parkering (Min/maks krav) Det vert lagt opp til gjennomgang av løysingane i samarbeid med Statens vegvesen. 6 Miljøverndepartementet (2001). Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder: sluttrapport. Miljøverndepartementet. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 18

20 TEMA FOKUS KILDE Supplerande undersøking Medfører tiltaket kommunal ovetaking av vegar? Medfører tiltaket overtaking av vaanlegg? Økonomiske konsekvensar for Er det sett rekkjefølgjekrav for kommunen gjennomføring av infrastrukturtiltak? Nærmiljø og Friluftsliv Forhold til off. friluftsområde eller friområde Korleis ivaretek planen ein samanhengjande grøntstruktur Korleis vil grøntstruktur og stiar koordinerast mot tilsvarande område og funksjon i Sagvåg/Litlabø bydel? Tilgjenge for ålmenta Grøntstruktur og turvegar 7 Naboomsyn/ eigedoms inngrep Konsekvens for naboar i forhold til sol, utsikt, innsyn. Konsekvensar for eigedommar Universell utforming Konsekvensar i forhold til prinsippa for universell utforming: o Enkel og intuitiv i bruk o Forståelig informasjon o Toleranse for feil o Like muligheiter for alle o Fleksibel i bruk o Lav fysisk anstrenging o Størrelse og plass for tilgang og bruk NS 11005:2011 Beredskap og ulykkesrisiko Flaum og eller springflo Ras (stein, jord, leire, snø) Skrentar/ stup Radon Ureina grunn Klima Vind Industri/ verksemd med fare for brann/ eksplosjon Industri/ verksemd med fare for utslepp av kjemikaliar eller annen ureining Lagring og/eller transport av farlig gods Elektromagnetiske felt frå kraftledningar Stord kommune ROS 8 7 Stord kommune (2010). Grøntstruktur, turvegar og Gang- sykkelvegar på Stord. Delprosjekt til kommuneplanen sin arealdel. 8 Stord kommune (2010). Risiko- og Sårbarhetsanalyse. Stord kommune sin arealdel av kommuneplanen for perioden Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 19

21 Skade på vassdrag eller strandsone Støy Spesielle hendingar i forbindelse med gjennomføring av planlagde tiltak Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 20

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR SJEKKLISTE TIL INNLEVERING AV PLANFRAMLEGG PLAN-ID PLANNAMN: FAGKUNNIG: Oppsettet tek utgangs pkt. 2 i Kvam herad sitt notat frå oppstartsmøte. Målsetnaden

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 84/17 Saksbehandlar: Sonja Katrine

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Formannskapet Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter 17 i plan og bygningsloven

Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Formannskapet Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter 17 i plan og bygningsloven Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 031/16 Formannskapet 05.04.2016 Sakshandsamar: Johannes Henrik Myrmel Arkiv: K2 - L10 Arkivsaksnr. 16/505-16/3395 Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2013/467-16 Hanne Heieraas Evju 30.03.2016 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Planprogram - detaljregulering for. Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune

Planprogram - detaljregulering for. Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune Planprogram - detaljregulering for Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Vabakken Invest AS å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune

Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Vabakken Invest AS å utarbeide detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune

Statens vegvesen sin uttale til off. ettersyn detaljreguleringsplan - gnr. 144 bnr. 44 m.fl. - Korggardsvika - Husnes - Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Ingo Bewer Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520232 15/233554-5 07.03.2017 Statens

Detaljer

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato:

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato: Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 19.05.2016 Melding om oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing og høyring av planprogram (PlanID: 2016002) for Langedalshaugen, del av eigedomen

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN OMRÅDE OG PLANTYPE Områderegulering. Planavgrensing, utsnitt av kommuneplanen og oversiktskart ligg ved. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIING Forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi.

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi. Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima og energi. INNHALDSLISTE. 1.0 BAKGRUNN...3 planprogram...3 2.0 RAMMER FOR PLANARBEIDET....3 Lovgrunnlag og overordna føringar....3 3.0 PLANOMFANG...4

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim

Plan- og bygningsloven. Gunn Tove Nyheim Plan- og bygningsloven Gunn Tove Nyheim 1-1 i plan- og bygningsloven Fremma berekraftig utvikling, samordna statlege, regionale og kommunale oppgåver, gje grunnlag for bruk og vern av ressursar Skal bidra

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Arkivref: 2016/1324-8719/2017 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 11/17 Forvaltningsstyret 16.05.2017 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta kommune - hjartet av Sunnmørsalpane Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta Ca. 10 500 innbyggjarar Sentralt i regionen Ørsta er kommunesenter Jordbrukskommune, industri, veksande reiseliv, handel Ørsta

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9.

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9. REGULERINGSPLAN FOR: VOSS GYMNAS, SKULEHAUGEN, VOSS KOMMUNE PLANPROGRAM Hord aland f ylk eskommune 20.04. 2010 29. juni.2010 Innhald 1.INNLEIING 2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV

Detaljer

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA

FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA FØRESEGNER DETALJREGULERING JOGARDEN, ROALD, DELAR AV 1/17 MED FLEIRE, VIGRA Føresegner datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 Plankart datert 21.01.2015. GK 22.01.2015 GK 02.06.2015 GK 18.08.2015

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer