Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl."

Transkript

1 Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Dato: Prosjekt nr

2 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Snikkersvingen AS å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutgreiing for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 og 57/8. Planarbeidet blir gjennomført som detaljregulering etter pbl Planområdet er om lag 11.4 daa, der eigedom 57/555 utgjer hovuddelen av området saman med 57/8. Planområdet omfattar område for bustad, næring, friluftsområde rundt Storavatnet og krysset mellom fv.545 og fv.67. Målsettinga med reguleringsplan for Snikkersvingen er å legge tilrette dette området til bustad- og næringsareal. Forut for planarbeidet skal det vedtakast eit planprogram (jf. pbl. 12-9), som gjer greie for intensjonane ved planen, og korleis planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet fastset også kva utgreiingar som skal gjeras før planen kan vedtakast. Rapport nr. S Dato Prosjekttype Planprogram Pbl. 4-1 Prosj.nr. S11819 Tittel Oppdragsgjevar Prosjektorganisering Referat oppstartsmøte Planprogram - detaljregulering med KU for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 m.fl. Snikkersvingen As Plan Vest AS Detaljregulering med planprogram jf. oppstartsmøte og seinare orienterande møte Produsert av Plan Vest AS avd. Stord Postboks Stord Kontrollert av Tlf.53 Terje Vikestrand Mail: Web: Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 1

3 Innhaldsforteikning 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Målsetting ved planarbeid Hensikta med planprogrammet Planområdet og eigedomstilhøve PLANSTATUS/GJELDENDE PLANAR Planstatus Nasjonale og regionale føringar Aktuelle rikspolitiske retningslinjer Regionale føringar Kommunale utgreiingar PLANPROSESS Framdrift OMTALE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Grunnforhold Eksisterande veg og trafikksystem Kjørevegar og gang og sykkelvegar Kollektivtrafikk Trafikktryggleik Grøntstruktur, friluftsliv og nærmiljø Naturmangfald og ytre miljø Kulturminne INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR MED PLANARBEIDET Intensjonar Problemstillingar og utfordringar Tiltaket i høve til senterstruktur Bustadområdet/Arealutnytting Fortetting Skule og barnehage Estetikk Samferdsel Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 2

4 5.2.8 Grøntstruktur og uteområde Naturmangfald Kulturminne PROGRAM FOR KONSEKVENSVURDERING Arbeidsopplegg og metode Utgreiingstema Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 3

5 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.1 Målsetting ved planarbeid Krav om planprogram er sett med heimel i plan og bygningslova 4 1. Målsettinga med detaljreguleringsplan for Snikkersvingen gnr/bnr 57/555 er å fortette området og utvikle det for bustad og næringsverksemd. Området vil innehalde husvære med høg utnytting, parkeringsplassar og bygg for lettare nærings- eller serviceverksemd. Ein vil søkje å utnytte nærleiken til Storavatnet slik at det kan verte opparbeidd gode uterom. Det er også ein intensjon i planen å sikre trafikktilhøva i området. Delmål: Tilrettelegge for næringsformål Utvikle bumiljø med gode bukvalitetar Fortette og bidra til stadstilpassing Ta omsyn til grøntstruktur ved Storavatnet Delta i utvikling av Sagvåg sentrum Etablera trygg og effektiv trafikkavvikling 1.2 Hensikta med planprogrammet I kommuneplanen er området lagt ut til bustad- og fritidsområde, men fordi ny reguleringsplan også legg opp til å utvikle planområdet til næringsformål, må det utarbeidast planprogram og KU jf. Pbl Planområdet og eigedomstilhøve Planområdet er om lag 11.4 daa, og omfattar eigedom 57/555 m.fl. Plan og bygningslovens 4 1: Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Figur 1. Planområdet med førebels avgrensing Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 4

6 2. PLANSTATUS/GJELDENDE PLANAR 2.1 Planstatus Området er i kommuneplanen synt som areal der reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Arealet ein ynskjer å regulere er omfatta av reguleringsplan Sagvåg R (vedtatt i 1979) og avsett til område for bustad og til fritidsområde. Arealet som er regulert til fritidsområde er i stor grad samanfallande med omsynssone for friluftsliv rundt Storavatnet. I tillegg er krysset fv.545/fv.67 omfatta av reguleringsplan Sagvåg Sentrum R I følgje Stord kommune sin planstrategi skal kommunen starte opp arbeidet med kommunedelplan for Sagvåg i løpet av Figur 2. Planstatus 2.2 Nasjonale og regionale føringar Aktuelle rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) legg til grunn eit langsiktig, bærekraftig perspektiv i planlegginga. Retningslinjene gjev føringar for å oppnå gode regionale heilskaplege løysingar på tvers av kommunegrensene. Publikumsretta servicetilbod skal lokaliserast ut frå ein regional heilskapleg vurdering tilpassa eksisterande og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkt. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging set krav til planprosessen og til fysisk utforming. Det vert retta spesiell merksemd mot sikring mot ureining, støy, trafikkfare og anna helsefare, krav til leikemiljø og tilstrekkeleg areal for barnehage. Retningslinjene påpeikar også at ved omdisponering av areal som er i bruk eller er eigna for lek, skal det skaffast fullverdig erstatning. Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (T-1497,2011) inngår som en del av plansystemet etter ny plan- og bygningslov. I dokumentet framset regjeringa forventningar til kommunar og fylkeskommunar i forhold til nasjonale interesser, med vekt på følgjande tema: Klima og energi, by- og tettstadsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap og Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 5

7 Tilgjenge for alle (T-5/99) tar opp korleis tilgjenge i dei fysiske omgjevnadane og omsynet til funksjonshemma kan sikrast gjennom planlegginga. Vegleiaren set også krav til tilgjenge. Konklusjonar frå vegleiaren er vidareført gjennom krav i TEK 10, Norsk standard (NS11005:2011), Handlingsplan Norge universelt utforma 2025, og regjeringa sin handlingsplan for universell utforming og økt tilgjenge Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 /2012) gjev grenser for akseptabel støy, og gjev retningslinjer for støytiltak i forbindelse med arealplanar. Statens Vegvesen sine standardar for riks- og fylkesveier gjev rammer for vegstandard, kryssløysningar i forhold til dimensjonerande fart og trafikkmengd. Stortingsmelding nr. 16( ) Leve med kulturminner utgjer regjeringa sin handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot Meldinga inneheld ein tiltakspakke med formål å sikre at mangfaldet av viktige kulturminne og kulturmiljø ikkje går tapt. Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringa sin miljøpolitikk og rikets miljøtilstand innehar målsettinga om bl. anna bærekraftig areal og transportpolitikk, bevaring av naturens mangfald og friluftsliv og bevaring og bruk av kulturminne. St.meld. fastset at måla for miljøpolitikken skal følgjast opp gjennom nasjonale nøkkeltal Regionale føringar Hordaland Fylkeskommune har utarbeidd følgjande planar som har betyding for planarbeidet: Fylkesplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2002 Fylkesdelplan for Sunnhordland Kommunale utgreiingar Kommuneplan for Stord kommune Delprosjekt til kommuneplanen: «Grøntstruktur, turvegar og gangsykkelvegar på Stord» 2010 Vassbruksplan for Storavatnet i Stord: Arealbruk, miljømål og forvaltning. Rapport 1/2007 Klima- og energiplan for Stord kommune. Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø. Rapport vedteken Skulebruksplan for Stord kommune Kommunedelplan «Trafikksikringsplan ». Kommunedelplan for avløp og vassmiljø Planprogram for kommunedelplan for avlaup og vassmiljø ( ) Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Stord PLANPROSESS 3.1 Framdrift Planen vert utarbeidd i regi av privat utbyggar, og i samarbeid med Stord kommune. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 6

8 Oppstart av planarbeidet vert varsla saman med kunngjering av planprogrammet i desember Reguleringsplanarbeidet med konsekvensutgreiing vil bli gjennomført i løpet av 2014, og det er føresett at eit planforslag vert lagt fram til 1. gangs handsaming juni 2014, med forventa vedtak innan andre halvdel av Det vert utarbeidd reguleringsplan, planomtale og supplerande konsekvensutgreiing som vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Milepelar i planprosessen: AKTIVITET DATO Oppstartsmøte Kunngjering planprogram og planoppstart Desember 2013 Handsaming og vedtak i forvaltningsstyret - planprogram og merknader til Februar 2014 oppstart Planforslag med KU oversendt fyrste gong Mai 2014 Utlegg til offentleg ettersyn Juni 2014 Slutthandsaming Stord Kommune Oktober 2014 Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 7

9 4. OMTALE AV PLANOMRÅDET 4.1 Lokalisering Planområdet ligg i den nest mest folketette bydelen i Stord kommune. Sagvåg er definert som tettstad 1. Tettstaden Sagvåg omfattar området frå Vikanes til Valvatna samt busetnaden på Litlabø og Nysæter. Tettstaden har innbyggarar per 1. januar 2012, med ein befolkningstettleik på 1125 per km 2 (Statistisk Sentralbyrå, 2012). Planområdet er lokalisert sørvest i Stord kommune og ligg om lagt 0,5 km nord frå Sagvåg sentrum og om lag 1,5 frå Litlabø. Arealet grensar til utbygd område i sør og nord og Sagvågs- og Fitjarvegen i vest. Aust for planen ligg Storavatnet. Planområdet 1 I høve til Statistisk Sentralbyrås definisjon er tettsted et område der det bor minst 200 personer og det normalt ikke er mer enn 50 m mellom bygningene. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 8

10 4.2 Grunnforhold Store delar av planområdet er prega av bart fjell, dekka med et tynt lausmassedekke (Figur 3). På midten er det noko av området som har tjukkare jorddekke. Figur 3 Jordforhold 4.3 Eksisterande veg og trafikksystem Kjørevegar og gang og sykkelvegar Planområdet ligg ved krysset mellom fv.545 og fv.67. Vegnettet består av kjørebane med tilhøyrande gang- og sykkelveg. Fv. 545 er vegen mot Fitjar, Sagvåg og Heiane. Vegen har funksjon som skuleveg både til Sagvåg skule, Tjødnalio skule og Nysæter ungdomsskule. Fv.545 og fv.67 er også hovudruter for syklistar. Ein kjem frå Leirvik til Sagvåg sentrum med sykkel på ca. 25 minutt (avstand 8 km) Kollektivtrafikk Det er lagt til rette med busslommer på deler av fv.545, m.a. er det busslommer i begge retningar ca m sør for planområdet. Bussrute 673- Leirvik, Vikanes og Sagvåg kjører forbi planområdet. Skyss har ansvaret for bussrutene i området Trafikktryggleik Snikkarsvingskrysset er eit velkjent problempunkt. Ifølgje trafikksikringsplan er dette krysset med dagens utforming potensielt trafikkfarleg. Krysset er svært uoversiktleg med dårlige sikttilhøve. Stord kommune vedtok i 2002 reguleringsplan som omfattar rundkøyring for krysset. Det er ikkje bygd rundkøyring. 2 Stord Kommune (2003). Trafikksikringsplan Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 9

11 4.4 Grøntstruktur, friluftsliv og nærmiljø Planområdet grensar til Storavatnet. Storavatnet har gode kvalitetar som turområde i dag, men har også stort potensiale for vidare utvikling som eit særmerkt turområde i kommunen. Den delen av planområdet som grensar til Storavatnet er blautt og noko sumpaktig. Storavatnet med strandsone er i kommuneplanen synt med omsynssone friluftsliv. Innafor desse områda skal naturkvalitetar og områda sine verdiar for friluftsliv ivaretakast og leggjast til grunn for den langsiktige arealdisponeringa. Figur 4 Våtmarksområde ved Storavatnet 4.5 Naturmangfald og ytre miljø Heile Storavatnet er i naturbase registrert som raste- og yngleområde for andefugl. Område har verdikode B (viktig) som rasteområde og C (lokalt viktig) som yngleområde. I følgje artsdatabanken er den raudlista arten lappfiskand (VU sårbar) registrert i vatnet, det same er den svartelista arten kanadagås (SE særs høg risiko). Registreringane er ikkje gjort i den delen av Storavatnet som inngår i planområdet, men ein må rekne området som ein del av biotopen for desse artane. 4.6 Kulturminne Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne eller sefrak- registrerte bygg innafor planområdet. Det er heller ikkje bygningar eller konstruksjonar i planområdet som inngår i Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø. 5. INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR MED PLANARBEIDET 5.1 Intensjonar Det er tiltakshavar sin intensjon å fortette området og utvikle det til bustadar og næring. Arealbehov, stadsattraktivitet og tilkomst er viktige føresetnadar i planlegginga. Ein vil søkje å utnytte fordelen ved lokalisering av bustadar nær Storavatnet, dette aukar bukvaliteten i området. Vidare er det ein intensjon ved planen å forbetre trafikkforhold i området både for køyrande og ved å etablere trygge gang- og sykkelsamband langs fylkesvegsystemet og forbindelsar mellom busetnad og service- og næringsområdet. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 10

12 Bustadar Sjølv om det allereie skjer ei fortetting i Sagvåg/Litlabø området, består bebyggelsen stor sett av einebustadar. Skal ein oppnå intensjonen om fortetting og eit attraktivt område, er det essensielt å ha andre bustadtypar enn einebustadar. Det vert planlagd å bygge rekkehus eller lavblokker for inntil 25 husvære, med storleik frå 60 til 120 m 2 (BRA). Næring Det er ønskeleg med arbeidsplassintensive verksemder i Sagvåg/Litlabø bydel. Eksisterande areal avsett til forretningsføremål i Sagvåg sentrum er svært avgrensa og i høve til logistikk ikkje optimalt. Del av intensjonen er derfor å sikre nye og attraktive areal for næringsformål i Sagvåg. Det vert planlagd å bygge daglegvareforretning, og lokale for kontor og handel. Adkomst, parkering og varelevering Trafikkforholda og parkeringssituasjonen er utfordrande. Det må tilretteleggast parkering for bustad og næring. Vareleveranse til dagligvare vil skje med både semitrailer og bil med hengar. Parkering, vareleveranse og gangtrafikk bør i størst mulig grad separerast. 5.2 Problemstillingar og utfordringar Fortetting og utbygging av området ved Snikkarsvingen gjev nokre utfordringar i forhold til trafikktilhøve, infrastruktur, landskapstilpassing, bydelsutvikling, ivaretaking av grøntstruktur mm. Det er derfor fleire tilhøve både innanfor samfunns- og miljøtema som må konsekvensutgreiast. Problemstillingane og utfordringane er nærmare belyst tematisk nedanfor Tiltaket i høve til senterstruktur Målet for utvikling av det enkelte senter må ta omsyn til den rolla sentrum bør spele i høve til privat og offentleg tenesteyting og som handelssentrum (Hordaland Fylkeskommune, 2002). Definisjonen av sentrumsområdet Sagvåg er viktig for den vidare utviklinga av bydelen, det sokalla funksjonelle sentrum. I dei overordna kommunale planane for Sagvåg er det ikkje gjennomført analysar som tydeliggjer kva senteret er og kva utstrekning det har, men det er gitt same rolle som andre bydelssenter i kommunen. Sagvåg har lange tradisjonar som handelsstad, båtbyggjarstad og som hamn. Sagvåg sentrum har vore et knutepunkt for handel, arbeidsplassar, service- og tenestetilbod. Det som tradisjonelt har vore oppfatta som Sagvåg sentrum ligg mellom fv.545 og fv.66 mot tidlegare Sagvåg ferjekai. Å føre denne avgrensa delen av sentrum inn i ei tid med nye krav til lokalisering og utbygging kan vere ei utfordring utan at ein samstundes utvidar området og tek andre lettare tilgjengelege areal i bruk. Den eldre sentrumsdelen i Sagvåg som er lokaliset rundt hamna, er prega av bruksendring og overgang til bustadareal. Dette er gjerne eldre bygningsmasse som ein ynskjer å ta vare på og som har ein historisk og kulturell verdi. Per i dag har Sagvåg sentrum eit heller avgrensa service- og tenestetilbod, og lite handelsstruktur, sjølv om dei lokalgjevne føresetnadane ligg til rette for dette. I sentrum av Sagvåg er det bensinstasjon, matvarebutikk/post, pub, bruktbutikk og elektroverksemd. I tillegg er det servicetilbod som tannlegeverksemd, lege og frisør. Det er fleire ledige næringslokale i sentrum, men desse er lite attraktive etter dagens standard og med ei uheldig lokalisering. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 11

13 Sentrumsstrukturen i Sagvåg treng å oppgraderast slik at ulike private og offentleg tenester kan knytast saman. Sagvåg (og Litlabø) har spreidde lokalsentrumsfunksjonar. Mellom Snikkarsvingen og krysset mot Almås finn ein legesenter, bu- og behandlingssenter, kontor- og forretningsområde, bensinstasjon, to forsamlingslokale og eit større nærings- og kontoranlegg. Langt på veg utgjer dette det funksjonelle Sagvåg sentrum, «sentrumsaksen» - i motsetnad til det avgrensa området ein historisk sett ser på som sentrum i Sagvåg. Dette gir rom og berekraft til bydelen. Vegen gjennom sentrumsaksen Fv. 545 stettar ikkje sentrum sine framtidige behov for ei fleksibel og brukartilpassa ferdsle mellom tenestefunksjonane. Vegen må utformast på ein annan måte og tilpassa senteret sine behov med fortausrom, miljøgate, møblering og nedsett fart. Dette er basis og avgjerande premiss for utviklingsarbeidet, og må løysast gjennom føreståande kommunedelplanarbeid. Ei etablering av varehandel kan få positive ringverknadar for lokalsamfunnet. Meir attraktivt og variert tilbod kan føre til at fleire vel å handle på lokalbutikken enn å køyre til Heiane. Lokal konkurranse kan også virke skjerpande for etablert varehandel, slik at service og tilbod til dei handlande vert betre. Spreidde nærsenterfunksjonar som t.d. daglegvareforretningar, bank og matvarer er i første rekke av betyding for dei som ikkje er like mobile, for eksempel personar som ikkje har tilgang på bil. Det vil vere gåavstand mellom dei ulike tenestefunksjonane i Sagvåg sentrum og planområdet. Tiltaket ved Snikkersvingen vil påverke reisemønster og vidare utforming av Sagvåg sentrum. Derfor er det viktig å kartlegga dei ulike utfordringar tiltaket medfører og kanskje i særleg grad servicebasert næring i planområdet. Ei av utfordringane vil bli å tryggje standard og kvalitet ved handelstilbodet/tiltaket i ein slik grad at innbyggjarane aksepterer og gjer seg nytte av tilbodet. Andre utfordringar er best mogeleg tilpassing av bygningar, sikring av signatureffekt mot gate og god regulering av biltrafikk inn i planområdet. Tiltaket si rolle må sjåast i høve til offentleg forvaltning, trafikknutepunkt og til busetnad og arbeidsplassar. Det er i høve til desse stadgjevne føresetnadane for Sagvåg sentrum at det nye tiltaket må vurderast Bustadområdet/Arealutnytting I arealdelen til kommuneplanen 3 for Stord understrekar ein ønske om å auka antall miljøvenlege bustadar og bygg, og samtidig å auka byggjehøgder og meir konsentrert utbygging. Sjølv om det allereie skjer ei fortetting i Sagvåg/Litlabø området, består bebyggelsen stor sett av einebustadar. I planområdet vil ein forsøke å maksimisere arealutnytting og kombinere attverande areal til fleire viktige bustads- og næringsfunksjonar samtidig som ein sikrar grøntområda. Aktuelle utbyggingsformer for bustader vil være rekkehus/lavblokk med høg utnytting. Bygningsmassen vert tilpassa terrenget i området. Ein ser for seg å bygge inn i skråninga mot nord slik at ein får næringsareal med inngang frå bakkeplan frå sør, og bustadareal i nivået over som også vil få inngang frå bakkeplan. Det må avklarast i planprosessen i kva aldersgrupper det skal byggast bustadar for. 3 Stord Kommune (2011). Saman om utvikling og velferd. Kommuneplan for Stord kommune Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 12

14 5.2.3 Fortetting I kapittel om utfordringar i arealdelen til kommuneplanen står det: «Kommunen må og stimulera til fortetting i eksisterande utbyggingsområde og meir konsentrert utbygging i sentrumsnære område samstundes som nødvendige grøntstrukturar skal sikrast» (Stord kommune, 2011: 53). Vidare under delmål står det at ved revidering av eksisterande reguleringsplanar skal fortetting vere eit fokusområde. Generelt er det stor trong for bustad og næringsareal i Sagvåg/Litlabø. Planområdet er eit av få tilgjengelege areal av tilsvarande kvalitet i området, og har fleire positive lokaliseringsfaktorar som: Nærleik til grøntområde ved Storavatnet, sentrums- /trafikknært og nært skular/barnehage. Fortetting vil medføre utfordringar i høve til trafikkløysningar, ivaretaking av grøntstruktur og grøntkorridorar, lokalisering av parkering, tilpassing til landskap og estetikk. Fortettingsproblematikken må difor drøftast i høve til Stord kommune sine retningslinjer. I samband med fortetting vil det gjerast sol/skugge- analyser og vurdering av estetikk i forhold til omkringliggande bebyggelse for å sikre kvalitetar i bustadområdet Skule og barnehage Stord kommune har utarbeidd Skulebruksplanen (Stord Kommune, 2008) som presenterer kartleggingsarbeid og analysar av skule- og barnehagekapasitet og fastlagt kvar ny utbygging skal skje. Ifølgje til denne planen har Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio skulekrins god kapasitet til elevane i dag og framover. Det vil være god kapasitet i barnehagane rundt området også etter utbygging av bustadområdet i Snikkersvingen. Det er ein tendens til nedgang i elevtalet ved Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio skular. Utbygging av nye bustadområde vil forbetre fysisk miljø for skulebygga og føre til auke i elevtalsutviklinga. I høve til Skulebruksplanen «Auka bustadutbygging i oppvekstområdet vil gje betre vilkår for Sagvåg, Litlabø og Tjødnalio barneskular» Estetikk I kommuneplan for Stord blir det gitt føresegner for estetikk at «ved fortetting i eksisterande område skal nye hus forhalda seg til nabohusa, terrenget og landskapet og som hovudregel underordna seg eksisterande byggelinjer, volum, takform og gesims-/ mønehøgder». I samband med planarbeidet skal det gjerast analysar av bygningstypologi/skala, bydelsutvikling, tilpassing til nabohus, terreng og grøntstruktur. Analysar som dannar grunnlag for forståing av viktige bystrukturar, vil også gje retningar for vidare utvikling både innan det aktuelle planområdet og i tilliggande områder. Det skal leggast vekt på: Omsynet til bydelslandskapet/estetikk og grøntstruktur Arkitektonisk uttrykk /fasadar Bevaring av siktlinjer Bygningsoppdeling / høgder 4 Stord kommune (2008). Skulebruksplan for Stord kommune Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 13

15 Opparbeiding av uteareal Samferdsel Planprogrammet har følgjande fokusområde for samferdsel: Gang- og sykkeltrafikk Adkomst Parkering Varelevering Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk: Ein må sikre gode forbindelsar mellom planområdet og eksisterande gang og sykkelvegar. Spesielt viktig er det å sikre god sikt i overgangar med kryssande trafikk. Skulevegen må stå i fokus. Adkomst: Området ligg tett til fv.545 og fv.67. I gjeldande reguleringsplan er det planlagd rundkøyring. Opparbeiding av denne rundkøyringa er ikkje aktuelt på noverande tidspunkt. Statens vegvesen har per i dag ikkje midlar til å gjennomføre dette tiltaket. Ein har i møte med Statens vegvesen avklart at det ikkje vil verte stilt rekkjefølgjekrav til utbygging av rundkøyring, jf. gjeldande reguleringsplan. Men det må etablerast ei mellombels løysing som ivaretek tilkomst og generell trafikkavvikling i krysset på ein trygg og akseptabel måte. Det må vurderast tilkomst til området, der minirundkøyring er eit alternativ som mellombels løysing inntil større rundkøyring vert bygd i regi av Statens vegvesen seinare. Løysinga for krysset vil verte presentert i planarbeidet. Parkering og varelevering: Området må tilretteleggast for parkering både med omsyn på bustad og næring. Trafikkareala må vera dimensjonert for varelevering. Ein må finna gode separate løysingar for bustad og næringstrafikken. Parkeringsgarasjar kan verta aktuelt å vurdere. Kollektivtransport: Ein føreset at busslommene langs fv.545 er tilstrekkelege for planområdet, det vil ikkje verta planlagt tiltak for kollektivtrafikk utover dette Trafikktryggleik Ein skal generelt legge trafikktryggleik til grunn i all planlegging Grøntstruktur og uteområde I kommuneplanen sin arealdel står fylgjande om utfordringar for nye utbyggingsområde: «Det har og vore ei målsetting å sikra samanhengande grøntstruktur/turvegar som fører frå bustadområde til dei større frilufts- og naturområda både innover på øya og mot strandsona.» Planen grenser (i aust) til Storavatnet, som er ein viktig del av grøntstrukturen i kommunen. Utbygging av nye areal vil skape nye fritidsområdet og sikre tilkomst til Storavatnet. Sjølv om at det Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 14

16 ikkje vil skje utbygging like ved Storavatnet kan fortetting av arealet føre til negative verknadar for naturområdet. Det kan redusere vasskvalitet og påverka det maritime mangfaldet negativ. Under konsekvensvurderinga må det gjerest greie for dei verknadar endra arealbruk gjev for naturmiljø, omgjevnadar og for inntilliggande bustader. Grøntstruktur og stiar må koordinerast mot tilsvarande område og funksjon inn og ut av planområdet Naturmangfald Heile Storavatnet er registrert som viktig rasteområde og lokalt viktig yngleområde for andefugl. Delen av biotopen som inngår i planområdet er særs liten og ligg avskjerma frå resten av vatnet. Truleg er ikkje denne delen av vatnet av særleg betyding for fuglane sin bruk av biotopen. Auka bruk av området med tilrettelegging for friluftsliv vil likevel kunne påverke fuglelivet. Ved planlegging av uteareal ned mot vatnet må ein ta omsyn til ev. påverknad på fuglane. Planen sine konsekvensar for naturmangfaldet må utgreiast nærare i samsvar med prinsippa i naturmangfaldlova Kulturminne Det er ingen automatisk freda kulturminne, og ingen SEFRAK-registrerte bygningar innanfor planområdet. Kulturminnemynde skal vurdere om det er behov for arkeologisk undersøking i planområdet. 6. PROGRAM FOR KONSEKVENSVURDERING 6.1 Arbeidsopplegg og metode Planen skal utarbeidast som reguleringsplan med konsekvensutgreiing. Det vert utarbeidd plankart, føresegner og planomtale med konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Eventuelle temakart og illustrasjonar inngår som vedlegg til planen. KU-prosessen vil gå parallelt med planarbeidet og innarbeidast i planomtalen. Konsekvensutgreiinga skal omfatte tema som er relevant for handsaming av planen. Det vil bli nytta temakart og andre typar illustrasjonar der dette kan klargjere presentasjonen. Metode for konsekvensvurdering vil variere for de enkelte tema, i forhold til temaets karakter samt på kva måte tiltaket har innverkar på det enkelte tema og på planutforminga. Som hovudprinsipp vil KU bli gjennomført etter følgjande metode: Beskrive tema i nødvendig omfang og karakter basert på faglige vurderingar. Vurderingane av tema vert vekta i forhold til konsekvensar/verknadar for samfunn og miljø med sammenstilling og konklusjon. Vekting av konsekvens gjennomføres etter følgjande metode: o Negativ konsekvens (-) o Ingen konsekvens (0) o Positiv konsekvens (+) Avbøtande, dempande eller kompenserande tiltak Tilråding i planforslag. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 15

17 For enkelte tema vil det vere vanskeleg å trekke klare konklusjonar med omsyn til konsekvens for tiltaket /planen. KU vil i disse tilfella bli beskrive utan vekting og konklusjon med omsyn til konsekvens. 3D-framstilling: For best mulig å kunne vurdere verknader av, - og synliggjere korleis bustad- og næringsområdet og andre element påverkar omgjevnadene, vil det bli konstruert ein 3D-modell av tomta. Modellen vil verta nytta til utarbeiding av sol- og skyggeanalyse. 6.2 Utgreiingstema Utover utgreiing om formål og omsynssoner i planomtale, skal det i planen utgreiast kva konsekvensar planen får for natur, miljø og samfunn. Tema vil verte vurdert i høve til godkjent planprogram. I det vidare arbeidet kan fleire tema inngå i eit større hovudavsnitt fordi dei heng saman eller gjev felles verknad. Fleire av tema krev berre ei lett utgreiing, dels fordi de ikkje representerer viktige problemstillingar og dels fordi tiltak ikkje har konsekvens. Andre tema blir via meir merksemd, særlig gjeld dette dei tema som knyt seg til utvikling av senterstruktur for Sagvåg/Litlabø, som generell fortetting, antatt høvelege service- og næringsetableringar, tilpassing til landskapet, grøntstrukturar, trafikale spørsmål og risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS). I tabellane nedanfor er tema delt mellom 2 kategoriar: MILJØ OG SAMFUNN. I kolonnen FOKUS er det angitt kva spørsmål det bør være fokus på i vurderingane for det enkelte TEMA. Kolonnen KILDE angir kva datakjelder som kan nyttast for innhenting av informasjon Dersom det må gjerast supplerande undersøkingar vert dette markert i egen kolonne. Ny alternativ arealbruk vert spegla mot følgjande: Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 16

18 MILJØ TEMA FOKUS KILDE Supplerande undersøking Klimagassutslepp Ureining Ureining av jordbotn, vassdrag og sjø Miljøstatus (luft, vatn og grunn) Ureina grunn Stord Luftureining frå eksisterande og planlagde tiltak Klima- og Fare for ureining av drikkevasskjelde energiplan 5 Støy Støy frå eksisterande og planlagde tiltak (vegtrafikkstøy m.m.) Berekning av støynivå (vegtrafikk) Utarbeiding av støysonekart etter vegleiar T-1442 Vurdering av støy frå vegsystemet i friområde og grøntområde. Vurdering av evt. andre støykjelde. Ja Energiløysingar Miljøvenlege hus Energiforsyning Klimaforhold Energibruk Klima- og energiplan Naturmangfald (inkl strandsone, vassdrag og landskap) Verneinteresser ved vassdrag Korleis vil tilgjengeleg grøntstruktur og strandsone ivaretakast ved fortetting av arealet? Vurdering jf. naturmangfaldlova Kulturminne Potensiale for funn av kulturminne vil bli vurdert i planprosessen. 5 Stord kommune (2008). Klima- og energiplan for Stord kommune. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 17

19 SAMFUNN TEMA FOKUS KJELDE Fortetting Trafikkløysningar og trafikktryggleik Ivaretaking av grøntstruktur, og grøntkorridorar Tilpassing til landskap og estetikk. Ureining Byggehøgde og arealutnytting Kommuneplan for Stord Miljøverndepartementet 6 Supplerande undersøking Service/ næring Kva tilbod har Sagvåg/Litlabø bydel behov for Kommuneplan for Stord Senterstruktur Attraktivitet Sagvåg/Litlabø utvikling av senterstruktur Byggehøgde og tomteutnytting Lokaliseringsfaktorar i høve til kommunale, private tenester og grøntstruktur Kommunikasjonslinjer Kommuneplan for Stord Kommunedelplan/ Områdeanalyse for Sagvåg/Litlabø Barn og unges interesser i planområdet Oppretting av nye leike- og opphaldsareal Er areal og anlegg for barn og unge tilfredsstillende sikra mot ureining, støy, trafikkfare og annen helsefare? Er areal store nok og egna til formålet? Skule/barnehage RPR for barn og unge i planlegginga. Trafikktryggleik og tilgjenge Veg- /trafikksituasjon, tilkomst/ avkjørsel Skule og barnehage Leike- og opphaldsareal Grøntområde/ friluftsområde/ friområde Busshaldeplassar Servicefunksjonar Trafikkmengd (ÅDT), type trafikk Trong for fortau og eller gang-/ sykkelveg Vegstandard, vegbreidd, kurvatur, stigningsgrad Dimensjonerande fartsgrense Byggegrenser Rekkefølgjekrav Parkering (Min/maks krav) Det vert lagt opp til gjennomgang av løysingane i samarbeid med Statens vegvesen. 6 Miljøverndepartementet (2001). Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder: sluttrapport. Miljøverndepartementet. Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 18

20 TEMA FOKUS KILDE Supplerande undersøking Medfører tiltaket kommunal ovetaking av vegar? Medfører tiltaket overtaking av vaanlegg? Økonomiske konsekvensar for Er det sett rekkjefølgjekrav for kommunen gjennomføring av infrastrukturtiltak? Nærmiljø og Friluftsliv Forhold til off. friluftsområde eller friområde Korleis ivaretek planen ein samanhengjande grøntstruktur Korleis vil grøntstruktur og stiar koordinerast mot tilsvarande område og funksjon i Sagvåg/Litlabø bydel? Tilgjenge for ålmenta Grøntstruktur og turvegar 7 Naboomsyn/ eigedoms inngrep Konsekvens for naboar i forhold til sol, utsikt, innsyn. Konsekvensar for eigedommar Universell utforming Konsekvensar i forhold til prinsippa for universell utforming: o Enkel og intuitiv i bruk o Forståelig informasjon o Toleranse for feil o Like muligheiter for alle o Fleksibel i bruk o Lav fysisk anstrenging o Størrelse og plass for tilgang og bruk NS 11005:2011 Beredskap og ulykkesrisiko Flaum og eller springflo Ras (stein, jord, leire, snø) Skrentar/ stup Radon Ureina grunn Klima Vind Industri/ verksemd med fare for brann/ eksplosjon Industri/ verksemd med fare for utslepp av kjemikaliar eller annen ureining Lagring og/eller transport av farlig gods Elektromagnetiske felt frå kraftledningar Stord kommune ROS 8 7 Stord kommune (2010). Grøntstruktur, turvegar og Gang- sykkelvegar på Stord. Delprosjekt til kommuneplanen sin arealdel. 8 Stord kommune (2010). Risiko- og Sårbarhetsanalyse. Stord kommune sin arealdel av kommuneplanen for perioden Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 19

21 Skade på vassdrag eller strandsone Støy Spesielle hendingar i forbindelse med gjennomføring av planlagde tiltak Reguleringsplan for Snikkersvingen, planprogram med konsekvensutgreiing. 20

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK

KOMMUNEDELPLAN FOR BJÅNES - HATVIK Høgehaugen Hegglandsliane EN ND SD AL TEIKNFORKLARING 308 500 308 000 307 500 307 000 6 680 000 GL A Godtjørna Vertikalnivå 2: På bakken 308 500 308 000 6 679 500 H1 11.5 daa 307 500 6 680 000 306 500

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Planomtale Plan og næring, Sogndal kommune 22.08.2014 1. Innhald 2. Samandrag... 4 3. Bakgrunn... 6 4. Planprosess... 6 5. Planstatus og rammer for

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 E-post: post@solemhartmann.no www.solemhartmann.no NO 942 024 290 MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune.

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer