Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn"

Transkript

1 Ørsta kommune Dalevegen ØRSTA Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2012/ /2014/KOMMUNEPLAN Johnny Loen, Ørsta kommune - kommunedelplan for Ørsta sentrum og Hovdebygda - offentleg ettersyn - motsegn Vi viser til avtale om utsett frist til Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: KONSEKVENSUTGREIINGA Vi registrerer at planprogrammet som vart endeleg vedteke for ein stor del har imøtekome merknadene vi hadde då dette var til offentleg ettersyn, kva gjeld delplan Ørsta sentrum/hovdebygda. Dette vart vel også stadfesta då kommunen la fram planforslaget i regionalt planforum. Grunnlaget for KU er derfor tilfredsstillande ut frå vår vurdering, med unnatak av to punkt som kjem fram under kulturminne. Vi har motsegn til nødvendige presiseringar er på plass. Innleiingsvis i KU er det gjort ei oppsummering av konsekvensutgreiingane i tabellform. Saman med avsnittet om samla arealbruk gir dette eit godt oversyn over "sluttproduktet" og vi har sansen for at dette vert presentert først i dokumentet. Jamfør merknader i planforum er det no også gitt ei god forklaring på korleis konsekvensar er vurdert tema for tema, og kva kunnskap som ligg bak. Ein kunne kanskje vore konkret på kvar grunnlagsdokumenta er å finne (t.d. I det store og heile er likevel KU svært systematisk og svarer godt ut dei utgreiingskrava som er sett opp i planprogrammet. Vi har ingen vesentlege merknader, og meiner at kunnskapsgrunnlaget for endeleg vedtak om kommunedelplan er godt. Sjå likevel merknader under kulturminne, både automatisk freda og nyare tids. Riksantikvaren tilrår ikkje at det i KU generelt vert sett opp potensial for funn av automatisk freda kulturminne på kommuneplannivå dersom dette ikkje er konkret vurdert for det enkelte område. Planavdelinga i Ørsta har kvalifiserte fagfolk for slik vurdering og har valt å gjere det. Vi ser likevel at det er store vanskar å gjennomføre ei systematisk vurdering, og at vurderingane ikkje alltid gir ein like god reiskap for val. I Ku-ens pkt 17 Øvre Mo - Brekke, er vi ikkje kjent med arkeologisk automatisk freda kulturminne her og ber om at de fortel oss kva dette er. Om det er feilplassering jfr manglande kulturminne under, synest ikkje vi dette skal inngå som del av grunnlag for omsyn i KU og derved val om utbygging/ ikkje utbygging. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Telefon: Telefaks: e-post:

2 Side 2 I KU pkt 18 Brekke manglar idnr Helgasteinen - ein bønestein/ fredagsvessestad frå katolsk tid. Dette er eit sjeldant minne og bør nemnast i KU sjølv om arealet ikkje er med som byggeareal. PLANFORSLAGET MED FØRESEGNER Automatisk freda kulturminne Marine kulturminne/automatisk freda kulturminne i sjø Saka er oversendt Bergen Sjøfartsmuseum for fråsegn til planen utifrå omsyn til automatisk freda marine kulturminne eldre enn 100 år jfr kulturminnelova 14. Eit svar vart fyrst sendt Ørsta kommune direkte, i fråsegn sendt oss av er fråsegna betre spesifisert: «Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Vårt ansvarsområde, etter føresegn til Lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminne, gjeld marine kulturminne og omfattar derfor sjø- og strandområda, samt vann og vassdrag. Bergens Sjøfartsmuseum er etter føresegna til Kulturminneloven marinarkeologisk uttalemuseum i forbindelse med alle tiltak som vil kunne røyre sjøbotnen. Museet er vidare rette myndigheit til å krevje undersøkingar ved tiltak, planer og utreiingar som kan røyre kulturminne under vann, og skal derfor underrettast ved oppstart av alle regulerings- og byggeplanar, samt andre tiltak som omfattar sjøareal. Vi minner om at undersøkingsplikta i Kulturminnelovens 9 også gjelder for sjøbotnen og i vassdrag. Døme på tiltak i sjø er mudring/graving, utfylling/dumping, legging av vassleidningar, bygging av kaier, brygger, flytebrygger med meir. Særskild for kulturminne i vatn og sjø er Kulturminnelovens 14 som inneber at skip- og skipslast eldre enn 100 år er statleg eigedom. Varslinga skal skje gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga, eventuelt med kopi av sakene direkte til oss for uttale. Alle saker må leggjast fram for fylkeskommunen, som er mottak for alle plan- og tiltakssaker. Våre vurderingar av kva for planer som krev særskilte undersøkingar vil bl.a. ta utgangspunkt i føreliggjande kunnskap om førekomstar av kulturminne, eventuelt en vurdering av regulerings-/ tiltaksområdets potensial for marine kulturminne. Vi kan nemne vraket D/S Radbod (Askeladden id: ) som er verna under 14 i Kulturminnelova. Vraket er også opptegna i sjøkart. Vi kjenner til at det ved V1 (framtidig) har vore ein tørneplass for småfartøyer. En lignende tørneplass har det også vært ved Rolfsbukta på Raudøyna. Ved Raudøyna har det også vært ankringsplass mellom Raudøyna og Raudøyholmen. I området for Sørheim og Sørheimstranda kjenner vi til at det har vore sag på 1600-talet. Bergens Sjøfartsmuseum oppmodar Ørsta kommune om føljande: - Å sørgje for at planlagde områdedisponeringar som omfattar sjøareal har en klausul i kommunedelplanens forskrifter om at de skal utredes med regulerings- eller byggeplan, og dermed lagt fram for museet for uttale via fylkeskommunen. - Å sørgje for at kommunedelplanens føresegn har eit påbod om at alle planlagde enkelttiltak som skal utførast i sjø skal leggjast fram for Bergens Sjøfartsmuseum for uttale via fylkeskommunen.» Oversendingsplikta generelt skal nedfelle seg i retningsliner Det siste punktet her, oversendingsplikta, gjeld for ei rekke tilfelle også knytt til automatisk freda kulturminne på land. I planområdet kan det finnast automatisk freda kulturminne jfr 3, 4 og 14 både på land og sjø som ikkje er kjende. Slike tilhøve vert ikkje klarlagt på kommunedelplannivå, men skal avklarast før ein tek endeleg stilling til byggeområde jfr 9 og 14. Regulerings-

3 Side 3 planar og dispensasjonar frå kommuneplan vil normalt kome oss i hende. Reguleringsplan er ein måte å sikre tilstrekkeleg høyringsprosess. For å sikre oversending i andre saker er det naudsynt med gode retningsliner i planen for oversending av andre saker. Dette gjeld byggeområde i samsvar med kommuneplan på land og sjø der det ikkje er krav om reguleringsplan, det gjeld samferdsel og teknisk infrastruktur, grøntstruktur og LNF område i samsvar med kommuneplan. Vi har atterhald i forhold til godkjenning av plan i forhold til eventuelle nye funn. Kartmarkering av automatisk freda kulturminne Fylgjande fornminne er ikkje markert då dei ikkje er innlagde i Askeladden: -Gravrøyser Fettsfk 2 i Flåvika (gnr 110 Bjørndalen)- og vert ettersendt. -Idnr Helgasteinen - på Askeladden var den komen svært langt opp og vi har no endra kartfestinga i samsvar med registreringa som forøvrig ikkje er oppmålt men kartfesta omtrentleg. Ver venleg å laste inn på nytt. Det vil ikkje påverke planframlegget elles. -Vi viser også til Sjøfartsmuseets fråsegn for idnr Måten dei automatisk freda kulturminna er markert i kommunedelplanen er svært vanskeleg å lese av di oppløysinga etter ei stund ikkje blir finare ettersom ein zoomar inn i kartet. Dette veit vi av andre planar kan løysast betre. Slik vi ser det er berre omsynsone D nytta (fornminne samt næraste 5 metrar). Utanom denne skal det også vere markert ei omsynsone C. Omfang av denne C-sona skal ideelt sett famne ca 50 m radius. I praksis, ikkje minst i tettbygd strok, er det betre å ha ei C-sone som ikkje grip inn i eksisterande anlegg. Fornminna er lettast gjenkjennelege om dei er markert med rune-r og må ha grøn bakgrunn (ikkje utbyggingsføremål) om den ikkje skal vere i strid med kulturminnelova. Fleire nærliggande D-soner, kan samlast i ei C-sone. Før denne er komen på plass er det vanskeleg å vurdere eventuelle arealbrukskonflikter og vi har difor forbehold i forhold til denne vurderinga inntil betre kartmaterial er på plass. Vi har motsegn til planen inntil ein får ei betra markering. Arealbrukskonflikter Planen unngår i stor grad direkte konflikt med kjende fornminne. Vi har motsegn til slike konfliktområde inntil dei er løyste gjennom kommuneplan eller at ein føreset løysing gjennom reguleringsplan. Dette må nedfellast som føresegn til kommuneplanen. Pk 6 Mosflata Konflikt med kjente fornminne idnr (bustad), , , , , , samt truleg del av idnr (veg). I tillegg nytt bustadareal med forventa funn. Her pliktar vi å reise motsegn. Vegen er pålagt regulering, bustadområda er rekna som eksisterande utan krav om nyregulering. Fornminna vart påviste i samband med plan om veg, og det vart fremja dispensasjon frå kulturminnelova 8 fjerde ledd. Men sidan planen ikkje vart vedteken gjeld ikkje denne dispensasjonen. Byggeareal kan - der kommunens særskilt ber om det - handterast som dispensasjon frå kulturminnelova 8.4 i samband med kommuneplanen, men ikkje vegareal. Vi må derfor satse på at dette vert ordna på reguleringsplan nivå og tilrår at byggeområda kring vegen, samt LNF med fornfunn vert inkludert i vegplanen. Pkt 61 Bru mellom Sørheim og Lianeset På Lianessida ligg det ein gravhaug i direkte konflikt med lina, idnr Vi har motsegn slik planen no er forma. Her er fleire gravrøyser noko nordanfor (idnr og 73028),

4 Side 4 steinalderbuplassen ligg enno lenger nord. Dersom ein flyttar lina slik at ho går imellom gravminna unngår ein direkte konflikt, men visuelt vil dette innverke relativt sterkt. Pkt 62 Tunnell under Raudøya. I Flåvika ligg ei flott gravrøys (Fettsfk 2/1), der har vore og sikkert framleis er, spor etter fleire (Bjørndalen gnr 110). Desse ser vi no ikkje er lagt inn i Askeladden. Her må kartfesting på plass og omsynsoner Utan dette vil vi ha motsegn mot planframlegget. Vi oversender ny kartfesting. Grunnen til at denne ikkje er kome inn frå før, er truleg utviding av planområdet. Funn av ei flintøks idnr er eit teikn på uavklara busetjingsspor frå yngre steinalder. Denne ligg i Askeladden, men er ikkje medteken på plankart, der den skal vere med omsynsone. (Motsegn). I KU er det ikkje rekna som at tunnelen under Raudøya får konsekvens for kulturminne dersom ein utformar planen med omtanke (0 i konflikt). Samstundes er heile Flåvika inkludert tun og kulturlandskap markert med vegareal og med nærføring til gravrøys. Her må ein derfor rekne negativ verknad i forhold til kulturminne i KU (minus). Dersom planen er å unngå konflikt i komande reguleringsarbeid, bør kommunedelplanen utformast med dette for sikte; ved å inkludere minst mogleg areal på nedsida av dagens E39. Likevel vil planen ha negativ innverknad på kulturminne, men i mindre grad enn bru, pkt 61 i KU, sidan det ikkje er direkte konflikt. Inntil vidare har vi motsegn på dette punktet. Dersom ein held saman pkt 61 og pkt 62 i forhold til kulturminne er begge to negative med direkte konflikt slik det framstår i kartet. KU vektlegg konflikt med kulturminne på Lianes pkt 61, men tonar ned tilsvarande på pkt 62. Begge stadar er det slik konflikt og begge stader kan dette reduserast gjennom detaljplassering av tiltaket. Størst sjanse i å lukkast er ved Flåvika pkt 61 tunnell under Raudøya, er om ein held seg ovanfor fylkesvegen. Veg vert rekna som viktig her, men vi kan ikkje akseptere at gravrøyser ligg som midtlinepunkt i traseane. Det er synd at utgreiingane ikkje i utgangspunktet tek desse vurderingane. Vi har motsegn så lenge vegsambanda er lokalisert i strid med synlege gravminne. Hestesportanlegg Daleteigane. Desse fornminna er ikkje innlagt i Askeladden, dette må vi få gjort. Reguleringsplan for anlegget skal ikkje nyttast og dispensasjon vil ikkje vere relevant. Kulturminna må då takast inn i kommuneplanen med omsynsone c og d. I den særskilte utgreiinga er det relativt liten skilnad i vurdering av kulturminne isolert, frå uspesifisert funnpotensial til kjende funn. Dette er etter våre omgrep ein stor skilnad i seg sjølv, sjølv om det også her skal andre faktorar med i biletet. BFR2- BUN5 (I KU 34. Bjønndalen) har direkte konflikt med fornminne idnr Her har vi motsegn til plan og til utgreiingane i KU som ikkje fortel at det er stort funnpotensial i området og ikkje tek med kulturminne i samla vurdering. Her må fornminneområdet, samt vid sone som går heilt til sjøen takast ut av byggeområde, alternativt inngå i område med krav til regulering. B17 (I KU25 Liadal alt. 1.) Konflikt med idnr , busetjings- og dyrkingsspor påvist i sør. Desse funna har høg kvalitet og strekkjer seg truleg lenger nordover. På grunn av kvaliteten vil vi ikkje kunne tilrå frigiving. Vi har motsegn mot planframleggetr på dette punktet. Også her er KU mangelfull, som ikkje dreg kulturminne inn i sluttvurderinga. Ei rekke andre område her på solvende nørestranda har stort potensial for funn, ikkje minst

5 Side 5 Pkt 31 Flesjen BFR, Pkt 35 Grøvik BFR3, BUN6. Dette gjeld også område som ikkje er medtekne som utbyggingsforslag i planen så som pkt 33 Lessingane og pkt 32 Liadal. Det bør takast omsyn til Morkageila (B16), Vikegeila (vest av B15 og event andre geiler, som dels kan gå attende til mellomalder. Også i sentrum må ein pårekne nye funn som saman med allereie kjende må avklarast i fornya planarbeid. På grunn av vanskar med å lese kartet må vi til sist ha atterhald om at det kan vere konfliktar vi ikkje har registrert. Kulturminne frå nyare tid Kartmarkering av verneområde/kulturminne frå nyare tid. Kommunedelplanen femner kulturminnemiljø som i gjeldande reguleringsplaner er regulert til spesialområde bevaring. Dette gjeld følgjande reguleringsplanar og miljø: Reguleringsplan for Ørsta sentrum (vedtatt år 2000): - Spesialområde bygningsvern; SP5 og SP6 Kyrkjegata. - Spesialområde bygningsvern; Sp8 Svendsengarden. - Spesialområde kulturminnevern; SP9 Støa (landingsvor og naust). Reguleringsendring Verneplan for del av Kyrkjegata mellom Garvargata og Vikegeila (vedtatt år 1992): - Spesialområde vern; S1, S2 og S3. Ørsta kommune skal ha all ære for at desse kulturminnemiljøa er underlagt juridisk bindande vern gjennom regulering til spesialområde bygningsvern/kulturminnevern. Synet på kva som bør vernast har likevel endra seg i seinare år, med større og større vekt på ivaretaking av heilskaplege miljø. Kulturminnemiljøa i Ørsta tettstad har etter vår vurdering regional verdi. Dette gjeld både spesialområda innanfor dei to reguleringsplanane som er nemnt, men også nokre område i tillegg: Innanfor reguleringsplan for Ørsta sentrum: - Kyrkjegata 33 (viktig landemerkebygg med tårn). - Spesialområde Sp6 utvidast mot nordvest til å omfatte bygningane Kyrkjegata Nytt område nord for SP5/Sp6 som omfattar bygningane Kyrkjegata Innanfor reguleringplan Verneplan for del av Kyrkjegata mellom Garvargata og Vikegeila: - Spesialområde S1 vert utvida mot nordvest til også å omfatte Bruksbutikken (Kyrkjegata 44), eldre villa sveitserstilvilla (Kyrkjegata 46) og Møre Folkehøgskule (Kyrkjegata 48) Utanfor desse reguleringsplanane: - Gamlevegen 6 og 7 - Gamlevegen 17 og 21 - Larsgarden Melle (gbnr 15/5) - Jensgarden Melle (gbnr 15/940) - Tunet sør for Larsgarden Melle (gbnr 15/932).

6 Side 6 I framlegget til kommunedelplan er det ikkje teke tilstrekkjeleg omsyn til dette, og vi reiser motsegn inntil det vert lagt inn omsynssone C med tilstrekkjelege føresegner. Vi føreset at gjeldande reguleringar med spesialområde framleis skal gjelde, og at det vert nedfelt reguleringskrav også i dei nye omsynssonene. I samband med nyregulering i sentrumsområdet kan reguleringsføresegne kan reviderast og tilpassast på detaljnivå i samråd med Fylkeskonservatoren. Dette vil gi ein meir oppdatert og vernefagleg betre føringar for nødvendig restaureringsarbeid. Konsekvensutgreiingane bør vise til dei regionalt viktige kulturminna og tilkjennegi omsynssoner som avbøtande tiltak. I nokre av dei nye utbyggingsareala er konfliktgraden for kulturminne vurdert som «0» sjølv om det finst kulturminne i eller like utanfor arealet. Dette gjeld 26. Liadal, alt 2, 27. Liadal alt 3, 32.Liadal. Det går ikkje klart fram om dette inneber at kulturminna ikkje vert berørt. Vi ber om avklåring av dette. Fleire andre utbyggingsareal vert vurdert til å ha middels små eller ukjente konsekvensar for nyare tids kulturminne, men nokre få har stor eller særs negativ konsekvens. Det vert også konkludert med at det innanfor fleire av utbyggingsområda er Sefrak-registrerte bygg, men at dei fleste av desse vil kunne ivaretakast gjennom regulering. Vi saknar meir konkret informasjon om Sefrak-bygg som ikkje kan ivaretakast gjennom regulering. Dette må sjåast i samanheng med kravet om omsynssoner ovanfor. Folkehelse Det fysiske miljøet er grunnleggande for helse, trivsel og livskvalitet for innbyggarane. Ørsta kommune skal ha ros for å ha gjort ein grundig jobb både med kartlegging og ivaretaking av dette i kommunedelplanen. Til dømes gjennom temautgreiing av hovudstruktur for turvegar som er utarbeidd i samband med planen. Innspelet frå fylkeskommunen til planprogrammet om å sjå på behovet for sikring av friluftsområde med statlege midlar, samt behovet for tilretteleggingstiltak er også teke til følgje. Kommunen er i tillegg opptekne av å arbeide for å leggje til rette for at innbyggarane skal kunne røre seg fritt for å nå sine daglege gjeremål gjennom å sikre gode ferdselsårer mellom bustad skole, arbeidsplass og servicefunksjonar, samt lage møteplassar. Det er viktig å tenke utforming av gode bumiljø for eldre i all planlegging av bustader i kommunane. Dette synest å kome fram i planen. I følgje Folkehelseprofilen for Ørsta 2014 så er delen eldre over 80 år i 2020 estimert til å vere høgare enn gjennomsnittet i landet. Å leggje til rette for utbygging av eit sentrumsnært hestesportsanlegg er positivt, og Mele/Melsbygda 2 synes å vere ei god lokalisering. Det bør leggjast opp til atskilt ferdsel for gåande/syklande og hestar på tilførselsløyper til hestesportsanlegget (både med omsyn til hygieniske tilhøve og tryggleik). Samferdsel Det er positivt at kommunen har skissert trasear for eit eventuelt utvida kollektivtilbod i planen. Vi vil signalisere at det er eit ønske frå fylkeskommunen at traséen for Timeekspressen i framtida blir lagt langs hovudvegen, E39. Ein føresetnad for dette er gode haldeplassar langs E39 som tener sentrum på ein god måte. Etablering/ utbetring av haldeplassar må ta omsyn til at det er behov for omstiging frå lokalruter til regionale ruter og/eller ekspressruta. I vidare planlegging er det viktig å legge til rette for haldeplass(ar) i kategori 2 frå kollektivstrategien: Kategori 2: Haldeplass med mindre trafikk. Det er lagt til rette for å skifte frå ei line til ei anna. Her kan vi ha venteromsfasilitetar.

7 Side 7 Val av tilbod på haldeplassane skal vurderast på bakgrunn av nye rutemønster, talet på omstigingar, trafikkmønster, passasjertal, informasjon med meir. Det er i dag ei utfordring å tene flyplassen med kollektivtransport. Når planlegging av kryss og haldeplassar i Hovdebygda skal ta til, ber vi om at fylkeskommunen får ta del i arbeidet, slik at slik at det kan leggast til rette for best mogleg løysing for dette. Vi ser også at det er planer om etablering av hestesenter i nærleiken av sentrum. Kommunen og utbyggar må sjå til trafikktryggleiken blir ivareteke i samband med etablering og bruk av hestesenteret. Planfagleg vurdering Det er oversendt to kart i samband med saken. Det eine er eit såkalla forenkla plankart utan juridisk verknad. Det andre kartet, som er juridisk bindande er i praksis uleseleg fordi det ligg lag på lag med omsynssoner/faresoner. Vi har forståing for at det ved mange høve er nødvendig med fleire lag omsynssoner, men juridisk bindande kart må vere leselege. Dette kan gjerast ved å teikne ut det juridisk bindande kartet i fleire lag. I praksis betyr dette fleire kart som må vise til kvarandre. Etter vår vurdering er det generelt god samanheng mellom dei prinsippa kommunen legg til grunn i planprogrammet, planomtalen og det kartet ein legg fram. Føresegnene til planen er for såvidt godt redigert og med god samanheng reint framdriftsmessig. Vi finn det likevel nødvendig å peike på nokre hovudtrekk og detaljar som framstår som såpass uklart at det fordrar omarbeiding: For det første er føresegnene redigert slik at det kan sjå ut som om berre dei lysblå tekstboksane er juridisk bindande, medan grå boksar er retningsliner. Det er uklart kva status tekst imellom boksane har, men dei er framstilt som paragrafar. Våre merknader nedanfor er derfor bygd på at formuleringane er rettsleg bindande, men teksten i seg sjølv kan tyde på både det eine (t.d ) og det andre (t.d. 1.3). Dersom teksten er tenkt som orienterande - for å grunngi val av løysingar - høyrer dette til planomtalen. Føresegnene er det rettslege grunnlaget saman med kartet. For å gjere føresegnene praktisk anvendeleg bør dei generelt gi minst mogleg rom for skjøn, og vere lettfatteleg redigert. I Ørsta kommune sitt framlegg er det rom for tvil her. Som nemnt ovanfor er fleire av formuleringane av orienterande karakter eller synleggjer intensjonar som ikkje kan styrast gjennom reguleringsføresegnene. Dersom tekst mellom boksane ikkje er rettsleg bindande, manglar fellesføresegner i det heile, og for fleire av arealbruksføremåla er det også knapt. Vi registrerer at det i nokre høve er tilvisingar frå føresegnene og direkte til planomtalen. Dette gjeld til dømes 1.1. der "sentrumskjernen" ikkje framgår av plankartet, men av planomtalen (kap. 6.1). Føresegnene må knyttast konkret til kva areal i plankartet dei skal gjelde. Delområda "Ose", "Hovdebygda","Liadal" og "sentrum utanom sentrumskjernen" er tilsvarande udefinert. Paragrafen 1.1 har plass under fellesføresegnene og skal såleis gjelde heile planen, men det er likevel klart i teksten at det ikkje gjeld heile planområdet. Det er derfor ikkje umiddelbart klart kva areal føresegna gjeld og her er såpass stort rom for skjønn at føresegna i praksis er open når ho eventuelt vert prøvd rettsleg. I kommuneplankartet er det elles berre "sentrumsføremålet" (som arealbruksføremål) som er ope for detaljhandel, samt eventuelle gjeldande reguleringar som er nyare enn RPB om kjøpesenter. Detaljhandelen er såleis avgrensa godt nok etter vårt syn. Ein kan eventuelt presisere føresegn til "næringsområde" om at detaljhandel ikkje inngår i føremålet. Vi er samd at det seinare kan vurderast nye, sentrumsnære areal gjennom

8 Side 8 reguleringsprosessar, gjerne i samsvar med planomtalen, men som føresegn synest strengt tatt 1.1 unødvendig. I tilknyting til 1.1 er det også nødvendig å kommentere Vi registrerte i planforum at det ikkje utan vidare er ønskeleg å sette iverk nyregulering i heile sentrumsområdet. Ein del av dette er allereie regulert, men i kjølvatnet av arkitektkonkurranse, synest det lett å tru at regulering kan bli nødvendig likevel. Det er i formulert plankrav til delar av sentrumsføremålet, med tilvising til omynssoner i Paragrafen bør vere meir eksplisitt [slik: for areal omfatta av omsynssonene H_** og H_** kan utbygging berre skje etter at det er utarbeidd reguleringsplan]. Dersom berre dei blå tekstboksane er rettsleg bindande, må teksten inn i ein slik boks. Boksen som høyrer til listar innhald som ligg til føremålet, og som dermed er definert gjennom kartet. Dette er unødvendig. Dersom det er ønskeleg, kan føresegn presisere kva som ikkje skal inngå. Andre avsnitt i boksen refererer ikkje til plankartet men til planomtalen og vil såleis ikkje vere til gagn som føresegn. Formuleringa tyder derimot på at kravet om regulering bør gjelde større areal enn berre omsynssonene. Det må også under andre paragrafar gjerast tydeleg at kravet om regulering, eventuelt samla regulering er rettsleg bindande (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8, , , 2.2, 2.5). Tilsvarande problemstilling gjeld for andre formuleringar som finst i teksta, men der vi er i tvil om det er å forstå som rettsleg bindande. Tettstadutvikling Ørsta kommune har gjennom fleire år hatt fokus på å utvikle kommunesenteret. Mange element er lagt til rette for ei vidare god utvikling. Ein av hovudutfordringane er å sikre tettheit slik også kommunestyret har peikt på i planprogrammet. Det området som er vist som «sentrumsføremål» er om lag 2,0 km langt. Det er vanskeleg å tru at folk vil bruke føtene for å nytte heile dette området. Kommunen må samstundes ha oversikt over arealbehovet for utvikling av handelen i sentrum. Eit arealbudsjett for 100% eigendekning for handel blei utarbeidd i samband med LUK-prosjektet, og bør ligge til grunn for framtidig detaljregulering i sentrum. Tettstadprogrammet til Fylkeskommunen vil støtte ei vidare gjennomføring med arkitektkonkurranse for sentrum som tydeleggjer gode estetiske og bruksmessige løysingar. Konklusjon Konsekvensutgreiingane er systematisk oppbygd og svarer i stor grad tilstrekkjeleg på dei utgreiingskrava som er fastsett i planprogrammet. På to punkt krev vi ut frå vår kunnskap presiseringar og har motsegn inntil dette kjem på plass: - pkt 34 Bjønndalen må synleggjere det er stort funnpotensial i området og drøfte dette i den samla vurderinga - pkt 25 Liadal, kulturminna er ikkje vektlagde i den samla vurderinga av området Ut frå omsynet til automatisk freda kulturminne har vi motsegn på følgjande arealbruksforslag: - manglande kartfesting av kjende kulturminne og manglande omsynssone C - Pk6 Mosflata - konflikt med kjende kulturminne - Pkt 61 Bru mellom Sørheim og Lianeset - konflikt med kjende kulturminne - Pkt 62 Tunnell under Raudøya. Manglande kartfesting av omsyssoner - idnr 92464, manglande kartfesting av omsynssoner - brualternativ E39 Sørheim-Lianeset - konflikt med kjende kulturminne - BFR2- BUN5 konflikt med kjende kulturminne - B17 Liadal - konflikt med kjende kulturminne - her vil vi ikkje kunne tilrå frigiving

9 Side 9 Ut frå omsynet til nyare tids kulturminne har vi motsegn på følgjande punkt: - Kulturminnemiljøa innanfor reguleringsplan for Ørsta sentrum og reguleringsplanen Verneplan for del av Kyrkjegata og Vikegata (eksisterande spesialområde og nokre nye areal) må markerast som omsynssone C i kommunedelplanen. Det må utarbeidast tilstrekkjelege føresegner til desse. Vi føreset at gjeldande reguleringar med spesialområde framleis skal gjelde. Når det gjeld planføresegnene rår vi sterkt til at desse vert omarbeidd noko, først og fremst slik at det vert eintydig kva som er rettsleg bindande eller ikkje, men også slik at den rettsleg bindande teksten er eintydig og med innhald som har styringsverknad. Vi rår også til at KU vert oppdatert tilsvarande og viser elles til meir detaljert tekst ovanfor. Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. Med helsing Ingunn Bekken Sjåholm Ass. fylkesplansjef Johnny Loen Plansamordnar Fagsaksbehandlar Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Øyunn Kleiva tlf / Kulturminne frå nyare tid: Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, tlf Samferdsel: rådgivar Rolf Stavik tlf rådgivar Hilde J. Svendsen tlf Tettstadutvikling: Overingeniør Arne-Dag Gjærde, tlf Folkehelse: rådgivar folkehelse Sigri Spjelkavik, tlf Vedlegg: Kartoversikt over forslag om nye omsynssone C-områder, kulturminne nyare tid. Kopi: Statens vegvesen, Region midt Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her Bergens Sjøfartsmuseum, Postboks 7800, 5020 Bergen

10

11

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Hei! Viser til deres brev av 30.01.2014. Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref: 2014/104-1/L12

Hei! Viser til deres brev av 30.01.2014. Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref: 2014/104-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/26821_fix.html Side 1 av 1 12.02.2014 Hei! Viser til deres brev av 30.01.2014 Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2011/815 Løpenr.: 2844/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/33 Teknisk utval 16.03.2017 17/20 Ulstein kommunestyre 30.03.2017 Saka gjeld:

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7 2 Innhald Forord.......... 4 1.0 Samandrag......... 5 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga..... 6 3.0 Området......... 7 4.0 Kulturhistorisk riss........ 8 4.1 Automatisk freda kulturminne...... 8 4.2

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval 05.09.2017 70/2017 Saksansv.: Tveit, Randi Karin Arkiv: ST/PL namn - Lofthus sentrum - Røyse,

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Saksnr 07 NOV, 2013 3Ls'S- u.off. Saksbeh.11:1(1 Kop 3L Vår ref.: (nyttast ved

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Vedlegg nr.1. Einset. Test HS-mast Test HS-mastepunkt Snitt Snitt Snitt - peker Snitt - trasé Snitt - rør Snittkabel.

Vedlegg nr.1. Einset. Test HS-mast Test HS-mastepunkt Snitt Snitt Snitt - peker Snitt - trasé Snitt - rør Snittkabel. Beregning Forbindelser Komponenter Nettverk Trase Andre 11/22 Grøft 11/22 Luft 11/22 Andre 66/132 Grøft 66/132 Luft 66/132 Knutepunkt Koblingsstasjon Hs-skjøt Kraftstasjon Mastestasjon Stasjon Trafostasjon

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og PS 19.09.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Anders Espeset ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Offentleg ettersyn av reguleringsplan hyttefelt

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2042 Løpenr.: 2053/2012 Arkivkode: L12 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Sakshandsamar:

Detaljer

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud

Ørsta kommune. - hjartet av Sunnmørsalpane. Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta kommune - hjartet av Sunnmørsalpane Foto: Janne Gerd Dagfinnrud Ørsta Ca. 10 500 innbyggjarar Sentralt i regionen Ørsta er kommunesenter Jordbrukskommune, industri, veksande reiseliv, handel Ørsta

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet

Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet Førde kommune Arkiv: FE - 123 JournalpostID: 16/16554 Sakshandsamar: Østenstad, Ole John Dato: 12.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 050/16 Planutvalet 15.09.2016 Avgrensa rullering av Fylkesdelplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7. Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2013/7 Arkiv: L12 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 148/15 Formannskapet 18.08.2015 94/15 Kommunestyret 27.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning Aukra kommune Plan og utvikling Arkivsak: 2013/881-32 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 17.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 52/14 Drift og arealutvalet 12.11.2014 94/14 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Eikesdalen, gnr. 79 i Nesset kommune Kristoffer Dahle 4 Innhald Forord.......... 6 1.0 Samandrag......... 7 2.0 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Ulstein kommune - kommuneplan - samfunns- og arealdel - fråsegn til planprogram og varsel om oppstart

Ulstein kommune - kommuneplan - samfunns- og arealdel - fråsegn til planprogram og varsel om oppstart Ulstein kommune Postboks 143 6067 Ulsteinvik Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2015/83 06.03.2015 15464/2015/KOMMUNEPLAN/1516 Johnny Loen, 71 25 82 88 21.04.2015 - Ulstein

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 4. mai pr. epost Sak 08/17 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring Bakgrunn Regional kystsoneplan for Sunnhordland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/17 Formannskapet 25.04.2017 51/17 Kommunestyret 11.05.2017 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 018/16 Formannskapet 28.01.2016 003/16 Kommunestyret 11.02.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 15/46-23 Detaljreguleringsplan

Detaljer