OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING FORURENSNING TIL LUFT, JORD OG VANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING FORURENSNING TIL LUFT, JORD OG VANN"

Transkript

1 repo001.docx OMRÅDEREGULERING KIRKENES MARITIME PARK KONSEKVENSUTREDNING FORURENSNING TIL LUFT, JORD OG VANN Sweco Norge AS Ragnhild Willersrud Sweco

2

3 repo001.docx Sammendrag Sweco Norge AS har i oppdrag for Kirkenes Maritime Park AS gjort en utredning av forurensning til luft, jord og vann i forbindelse med reguleringsplanen for Kirkenes Maritime Park. Vurderingen av luftkvaliteten er gjort med bakgrunn i beregning av totalkonsentrasjonen av NO 2 og PM 10 ved hjelp av nomogrammer. Luftkvaliteten som forventes i planområdet med bakgrunn i antatte bakgrunnskonsentrasjoner og beregninger utført av Sweco, er vurdert opp mot anbefalte grenser for luftforurensning i Miljøverndepartementets retningslinje T For vurdering av forurensning til jord og vann er det gjennomført en befaring i området, gjort intervjuer og innhentet eksisterende data og informasjon fra tidligere undersøkelser. Det er videre gjort en analyse av hvordan planlagte virksomheter kan påvirke miljøtilstanden i vannforekomster eller føre til forurenset grunn. På bakgrunn av forsvarets aktivitet er det grunn til mistanke om forurenset grunn i området på og rundt det eksisterende sprengingsfeltet ytterst på Kvalbuktnes. For øvrig er det generelt mistanke om forurenset grunn rundt tidligere tyske tankanlegg, bunkere og eksplosive krigsetterlatenskaper. Det må gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse i eksisterende sprengningsfelt og eventuelt andre områder der det mistenkes forurenset grunn. Resultatet av de forenklede beregningene av nitrogendioksid- og svevestøvnivåene langs den planlagte veitraseen viser at planområdet og nærliggende boliger/fritidsboliger ligger utenfor gul og rød luftforurensningssone. Luftforurensning fra trafikken vil dermed ikke medfører noen helserisiko. Bygge- og anleggsarbeider, og da særlig sprengning, knusing, graving og transport vil kunne føre til noe svevestøv. Svevestøvet vil i hovedsak bestå av partikler PM 10 og partikler større 10 µm. Større partikler deponeres relativt raskt og utgjør ikke noen helserisiko eller miljørisiko, men vil kunne føre til noe nedstøving av det mest nærliggende området og teknisk utstyr. Det anbefales at det ved behov gjennomføres tiltak, som hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser, for å forhindre støvproblemer i bygge- og anleggsperiode. Påvirkningsanalysen viser at de planlagte aktivitetene som kan medføre forurensning ligger inne på industriområdet inntil eller på utfylling til sjø. Hvordan en eventuell forurensning sprer seg er avhengig av forurensningens karakter samt grunnforhold. Det anbefales at det gjennomføres stedsspesifikk risikovurdering når planer for snøhåndtering foreligger. Det må også gjøres konsekvensanalyser mhp forurensning dersom det planlegges andre typer virksomheter eller rutiner som kan medføre betydelige forurensinger. 1 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

4 repo001.docx Før anleggsarbeidene starter opp anbefales det også at det gjennomføres en kartlegging av forurenset grunn på berørte arealer. Under forutsetning av at virksomhetene følger kravene til internkontroll, har gode HMSrutiner, og har tilfredsstillende løsninger for vern av det ytre miljø vurderes lokaliseringen på Pulkneset som miljømessig tilrådelig. 2 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

5 repo001.docx Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning 4 Planområdet og influensområdet 6 Planlagt tiltak 8 Metode 10 Metode og inngangsdata for vurdering av luftforurensning 10 Metode og grunnlagsdata for vurdering av forurensning til vann 11 Metode og grunnlagsdata for vurdering av forurensning til grunn 11 Dagens miljøtilstand 12 Påvirkningsanalyse 13 Konsekvensvurdering og anbefalinger til videre vurderinger og avbøtende tiltak 15 Luft 15 Vann og grunn 16 Referanser 18 3 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

6 repo001.docx Innledning I forbindelse med reguleringsplanen for Kirkenes Maritime Park er det gjort en konsekvensutredning for temaet forurensning til luft, vann og jord. Utdrag fra planprogrammet: Lokal luftforurensning Aktuelle problemstillinger: Behov for medvirkning: Konsekvensutredning: Plantiltaket vil medføre aktivitet som kan påvirke lokal luftkvalitet. Herunder vurderes svevestøv som særlig aktuelt i forbindelse med anleggsarbeider og uttak/bearbeiding av masser. Svevestøv og andre lokale utslipp kan være helseskadelig, samt at svevestøv kan skape driftsforstyrrelser for etablerte virksomheter innenfor industriområde og/eller flytrafikk ved Høybuktmoen. Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og kommunelegen er med som høringsparter vedrørende folkehelse. Forslagsstiller vil avholde dialog med Avinor vedrørende svevestøv i forhold til luftferdsel. Konsekvenser med tanke på lokal luftforurensning skal utredes. Utredningen skal legge særlig vekt på problematikken knyttet til svevestøv. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), samt Folkehelseinstituttets og Miljødirektoratet (tidligere Klif og SFT) sine anbefalte luftkvalitetskriterier legges til grunn for vurderingene vedrørende folkehelse. Utredningens omfang vil avklares nærmere med Miljødirektoratet. 4 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

7 repo001.docx Utslipp til jord og vann Aktuelle problemstillinger: Foreliggende kunnskap: Behov for ny/oppdatert kunnskap: Behov for medvirkning: Konsekvensutredning: Spredning av eksisterende forurensning: Tiltaket kan medføre spredning av evt. eksisterende forurensing i grunn/sjøbunn. Ved utbygging av området må det være tilstrekkelig sikkerhet for at grunnen ikke inneholder forurensning. Utslipp som følge av industrietablering: Tiltaket vil medføre utslipp fra båter, samt industri- og havnevirksomhet på land. Grunnforurensning: I Klima- og forurensningsdirektoratets database over grunnforurensning er det registrert miljøgifter i nærheten av lufthavna (Klima og forurensningsdirektoratet). Det kan også være forurensning fra skytebanene sør for planområdet. Sjøbunn: Det er uvisst hvorvidt sjøbunn er forurenset. Gruvevirksomhet, forsvarets virksomhet og Kirkenes lufthavn sin virksomhet kan ha medført forurensning av sjøbunn. På bakgrunn av skisseprosjektet som er under utarbeidelse skal det i samråd med Fylkesmannen i Finnmark avklares om det er behov for å undersøke om grunnen og/eller sjøbunn er forurenset jf. forurensningsforskriftens 2-4 knyttet til utbygging av industriområdet. Omfang og metode for evt. kartlegging av miljøgifter avklares i samråd med Fylkesmannen i Finnmark. Fiske- og gyteplasser innenfor influensområde skal kartlegges. Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og Fiskeridirektoratet er med som høringsparter. Det skal avholdes dialog med Avinor og Forsvaret vedrørende eksisterende forurensning. Behovet for evt. miljøoppfølging og overvåkning avklares med Fylkesmannen i Finnmark og Miljødirektoratet. Konsekvenser som følge av utslipp til jord og vann skal utredes. Konsekvensutredningen skal avdekke eventuelle konsekvenser av selve anlegget og byggeaktiviteten, samt belyse eventuelle negative konsekvenser av forurensning som virksomheten på anlegget kan medføre. Det skal i utredningen tas høyde for etablering av den type virksomheter som er gitt i planprogrammet. Konsekvensutredningen skal også vurdere eventuelle negative konsekvenser fra økt skipsfart, herunder forurensning/utslipp fra båtene. Som del av utredningen skal det gjøres en vurdering av hvilke vannforekomster som kan bli påvirket i en slik grad at økologisk eller kjemisk tilstand vesentlig påvirkes. Vesentlig berørte vannforekomster skal kartlegges iht. vannforskriftens vedlegg V., slik at dagens tilstand kan bestemmes. Risiko og sårbarhet knyttet til utslipp som følge av uforutsette hendelser vurderes i ROS-analysen. 5 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

8 repo001.docx Planområdet og influensområdet 6 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

9 repo001.docx Planområdet omfatter Kvalbuktneset, Kvalbukta, Pulkneset og Lille Gamnesbukt ved Korsfjorden i Sør-Varanger kommune (figur 1). Området ligger i kupert terreng på tykke marine avsetninger over glimmergneis/glimmerskifer og granittisk gneis. Området beskrives som åpen skrinn fastmark/snaumark. Området består i hovedsak av stein og grus, og lite vegetasjon (geo.ngu.no/kart/arealisngu) Innenfor planområdet ligger det flere vannforekomster som vil kunne påvirkes av tiltaket. Av elver/bekker er det Kvalbuktbekken med utløp i Kvalbukt/Fálesgohppi og en mindre bekk fra myrområdet i Lille Gamnesbukt. Det er forholdsvis dypt i sjøen utenfor både Kvalbuktneset og Pulkneset. Inne i Kvalbukt og Lille Gamnesbukt er det derimot grunnere. Av grunnvann har NGU (Norges geologiske undersøkelse) tidligere vurdert at området fra Kristinebukt og sørover mot Kirkenes lufthavn kan ha et begrenset grunnvannspotensiale. Figur 1 Grunnvannspotensiale og vannforekomster på Pulkneset med område rundt (ngu.no) 7 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

10 repo001.docx De sørligste delene av planområdet ligger i et område som var befestet av tyskerne under 2.verdenskrig. Det var kaianlegg, havn og tankanlegg langs strandlinjen fra Kvalbukta til Kvalbuktneset og sørover mot Høybukta. I tillegg har det vært u-båthavn i området. Rester etter 2.verdenskrig finnes i dag i form av bunkere og andre krigsetterlatenskaper. En kan også regne med at det finnes udetonert sprengstoff i grunnen på land og i sjøbunnen (Sørlie, J. og Bolstad, M.). Forsvaret har siden 1952 hatt et sprengningsfelt ytterst på Kvalbuktneset. Til å begynne med ble det sprengt en rekke gjenstander, blant annet bilvrak. Restene etter sprengning ble blant annet gravet ned på banen, og det kan ha vært dumpet bilvrak i sjøen utenfor neset. Det er observert gamle avfallsplasser ned mot stranden (Sørlie, J.). Senere er sprengningsfeltet benyttet til å uskadeliggjøre blindgjengere og ammunisjon fra krigens dager som stadig avdekkes i Sør-Varanger. Omfanget er mellom kg per år. Feltet har også vært benyttet til sprengningsutdanning for militært personell, ca dager i året. Forsvaret har for øvrig flere skytebaner som ligger utenfor planområdet. 1.2 Planlagt tiltak Tiltaksområdet vil omfatte et nytt industriareal på og ved Pulkneset. Industriarealet utgjør ca. 800 dekar og vil kunne omfatte basevirksomhet, skipsverft og annen sjørettet serviceindustri. Ny atkomstvei ønskes anlagt nord for Kirkenes lufthavn. Videre følger et utdrag fra tiltaksbeskrivelsen: Basevirksomhet Kirkenesbase AS har til hensikt å flytte sin aktivitet fra Havneveien 5 til Pulkneset innen Kirkenesbase ønsker å få reservert et område på inntil 180 mål i første omgang. Baseområdet vil være inngjerdet og ha adgangskontroll. Kirkenesbase forventer at de første baseforsyningene til offshoreindustrien vil komme i gang rundt 2015/2016. Da er det sannsynlig at de første leteboringsoperasjonene vil starte. Til denne type forsyning trenger man å etablere: - en kai på ca. 120 m - et varehus på ca m² - utelagringsområder for foringsrør og borerør - lagringsplass for containere - rengjøringsstasjon for utsyr - område for avfallsbehandling (ikke deponering) - tankanlegg for sement, barytt og bentonitt - tankanlegg for borevæsker og kjemikalier - et verksted for vedlikehold og inspeksjon av rør samt mekaniske tjenester - en tank for drivstoff til båtene - Infrastruktur for elektrisitet og vannforsyning. 8 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

11 repo001.docx Aktiviteter på basen: - Lasting og lossing av båter med mobilkraner og trucker - Intern transport på baseområdet med trucker, trekkvogner og lasteflak - Lagring av utstyr inne og ute ved hjelp av trucker og kraner - Rengjøring av materiell på spesielt anlagte vaskeplasser betongplater med oljeutskillere - Forskjellige verkstedtjenester maskinering, sveising og brenning, inspeksjonstjenester - Leveranser av borekjemikalier som blandes i spesielle anlagte anlegg som samler opp eventuelt spill. - Leveranse av sement, baritt og bentonitt fra tankanlegg til om bord i båter - Leveranse av drivstoff fra stasjonære tankanlegg til båter - Leveranse av vann til båter - Mottak av avfall fra offshore. Eget anlegg med betongplater og oppsamling av eventuelt spill. - Inspeksjon og testing av undervanns produksjonsutstyr i spesielt anlagte testbasseng inne i verkstedhaller. - Overhaling/vedlikehold av produksjonsutstyr i verkstedhaller. - Lagring av reservedeler og utstyr i lagre. - Mellomlagring av rør og utstyr på utelagringsområder mål. Annen industri I tillegg til baseområde vil det etableres områder for øvrige industrivirksomheter. Kirkenes Maritime Park AS vil leie ut areal til de virksomhetene som ønsker å etablerer seg. Her kan det være aktuelt med blant annet verkstedlokaler samt kontor/administrasjon i tillegg til kai. 9 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

12 repo001.docx Metode Metode og inngangsdata for vurdering av luftforurensning Vurderingen av luftkvaliteten omfatter planområdet og vei som anlegges fra E6 til planområdet. Luftforurensning ved E6 er ikke vurdert. Vurderingen av luftkvaliteten er gjort med bakgrunn i beregning av totalkonsentrasjonen av NO 2 og PM 10 ved hjelp av nomogrammer. For svevestøv, PM 10, er nomogrammetoden på internettsiden benyttet. For nitrogendioksid er nomogrammetoden utviklet av Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), benyttet. Beregningene av totalkonsentrasjonen av nitrogendioksid og svevestøv er gjort med bakgrunn i trafikkdata som ÅDT (årsdøgntrafikk), trafikkhastighet, piggdekkandel i området, tungtrafikkandel i området og bakgrunnskonsentrasjoner. Meteorologiske data og topografi inngår ikke i de forenklede beregningene. NILUS beregninger av bakgrunnskonsentrasjonene av nitrogendioksid og svevestøv (NILU 2007), er benyttet som input parametere i beregningene. Bakgrunnskonsentrasjonene er nasjonale snittverdier og har derfor en del usikkerhet. Ved vurderinger av områdets påvirkning og egnethet er miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, lagt til grunn. Trafikk Det vil anlegges ny atkomstvei til industriområdet fra E6. Ny vei til Kvalbuktnes (fase 1) vil utgjøre om lag 4 km. Dersom det skal anlegges vei videre mot Gamnesbukt vil denne veien anlegges i bakkant av industriområdet. Herfra kan det etableres atkomst til industriområde til Kvalbukt og til Lille Gamnesbukt ved behov. Følgende trafikkdata er lagt til grunn: ÅDT Tungtrafikkandel Piggdekkandel % 85 % Båttrafikk Mengden båttrafikk er vanskelig å anslå da man ikke vet hvilke typer virksomheter som vil etablere seg utenfor baseområdet. For basevirksomheten vil mengden båttrafikk variere etter hvilken aktivitet som foregår på baseområdet. Anlegget vil dimensjoneres for å kunne ta i mot rigger og andre store fartøy. 10 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

13 repo001.docx Bakgrunnskonsentrasjoner Bakgrunnskonsenstrasjoner er å forstå som forurensningskonsentrasjoner fra ulike utslippskilder i regionen, men som ikke er inkludert i beregningene. Den totale forurensningskonsentrasjonen i et område er summen av bakgrunnskonsentrasjonen og forurensningskonsentrasjonene fra spesifikke utslippskilder som vegtrafikk og industri. Årsmiddelverdiene av NO 2 og PM 10 for Pulkneset er hentet fra bakgrunnsaplikasjonen på internettsiden Bakgrunnskonsentrasjonen (µg/m 3 ) for henholdsvis NO 2 og PM 10 er vist i tabell 1. Tabell 1 Årsmiddel (urbane bakgrunnsverdier) for NO 2 og PM 10 NO 2 (µg/m 3 ) PM 10 (µg/m 3 ) Årsmiddel (urban bakgrunnsverdi) 4,9 7,4 Utslippsdata Den europeiske utslippsmodellen HBEFA har blitt benyttet til beregning av emisjonsdata mhp nitrogendioskid. Utslippsfaktoren for nitrogendioksid for den antatte trafikksammensetningen er beregnet til 0,83 g/km per kjøretøy for veier med 20 % tungtrafikkandel. 2.2 Metode og grunnlagsdata for vurdering av forurensning til vann Det er gjennomført en befaring for å få en oversikt over planområdet og influensområdet. Internettsiden vann-nett.no har vært benyttet til å hente ut data og informasjon om vannforekomstene i området. Det er videre gjort en analyse av planlagte virksomheter som kan påvirke miljøtilstanden i vannforekomstene, og en vurdering av konsekvenser som følge av en eventuell forurensning til vann. 2.3 Metode og grunnlagsdata for vurdering av forurensning til grunn Det er gjort en kartlegging av hvorvidt det eksisterer forurenset grunn i planområdet som følge av tidligere aktiviteter, og om det foreligger tidligere undersøkelser mhp grunnforurensning. Det er gjort intervjuer med kjentfolk i området, der i blant skytefeltansvarlig for Høybuktmoen skytefelt Jan Sørlie. Det er videre gjort en analyse av planlagte virksomheter som kan føre til forurenset grunn og en vurdering konsekvenser som følge av en eventuell forurensning til grunnen. 11 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

14 repo001.docx Dagens miljøtilstand Luft Luftforurensning er et helse- og miljøproblem i mange norske byer og tettsteder, hovedsakelig om vinteren og våren. De viktigste luftforurensningene i tettstedene er nitrogenoksider (særlig NO 2 ) som kommer fra forbrenningsmotorer, og svevestøv (PM 10 ) som hovedsakelig stammer fra eksos, piggdekkslitasje av vegbanen og vedfyring. Biltrafikken er den viktigste kilden til luftforurensninger i byer og tettsteder. Det meste av NO 2 -utslippene stammer fra bilparken, og omtrent halvparten av svevestøvet på landsbasis er generert av biler. Det er per i dag ingen kilder til nitrogendioksid eller svevestøv i planområdet. Deler av Sør-Varanger er mottaker av utslipp av svoveldioksid og tungmetaller fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj i Russland. Høybuktmoen med området rundt er derimot ikke særlig påvirket av luftforurensningen fra Russland, og planområdet har per i dag god luftkvalitet. Det vil kunne være noe luftforurensning i form av nitrogendioksid og svevestøv som stammer fra ulike utslippskilder i området (vedfyring, bil-, båt- og flytrafikk fra Kirkenes og Høybuktmoen). Disse er tatt med i beregningene som bakgrunnskonsentrasjoner. Vann Kvalbuktbekken og bekken i Lille Gamnesbukt har i følge vann-nett antatt svært god miljøtilstand da det ikke er noen kjent påvirkning i området. Korsfjorden er en del av en nasjonal laksefjord. I vann-nett er miljøtilstanden for Korsfjorden udefinert. Av kjente påvirkninger på miljøtilstanden i Korsfjorden er den introduserte arten kongekrabbe. Det er uvisst i hvilken grad forurensning fra krigsetterlatenskaper og sprengningsfeltet på land, påvirker miljøtilstanden. Grunn Sweco Norge AS med bistand fra Cowi AS gjennomførte i 2012 en miljøteknisk grunnundersøkelse ved Kirkenes lufthavn. Ved Kirkenes lufthavn er det påvist to områder med oljeforurensning i tilstandsklasse 5 (i henhold til miljødirektoratets veileder TA- 2553/2009) i dypereliggende masser. I tillegg er det en uavklart forurensningssituasjon mht. avisningskjemikalier. Det er påvist moderate PFOS/PFOA-konsentrasjoner sentralt i det yngste av de to gamle brannøvingsfeltene i tilknytning flyplassen. Resultatet fra undersøkelsene tyder på at PFOS fra brannøvingsfeltet sprer seg med grunnvannet. Avrenningen føres videre til et myrområde hvor selve myrområde er kilde til en ca. 300 meter lang bekk som renner ut i Korsfjorden. Vannprøver fra bekken viser lave konsentrasjoner av PFOS. Rapporten konkluderer med at utslippet av PFOS trolig har liten betydning for Korsfjorden. 12 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

15 repo001.docx Forurensningen som er registrert ved Kirkenes lufthavn ligger så langt unna at det ikke er sannsynlig at det vil påvirke planområdet i nevneverdig grad. På bakgrunn av forsvarets aktivitet er det grunn til mistanke om forurenset grunn på og rundt det eksisterende sprengingsfeltet ytterst på Kvalbuktneset. For øvrig er det grunn til mistanke om forurenset grunn rundt tidligere tyske tankanlegg, bunkere og eksplosive krigsetterlatenskaper. Det er ikke kjent at det har vært gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i tilknytning til sprengningsfeltet eller tyske anlegg fra andre verdenskrig i området. 4 Påvirkningsanalyse Forurensningsloven skal hindre at forurensning, avfall og produkter med helse- og miljøskadelige kjemikalier fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Alle som produserer, importerer, bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense skade. Forurensningsloven 7 gir forbud mot å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av loven. Virksomhet som kan medføre forurensning kan få tillatelse etter søknad til forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet). Det er usikkert hvor mange virksomheter på Pulkneset som vil være søknadspliktige etter forurensningsloven. Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheter har en systematisk gjennomføring av tiltak, slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning oppnås. Dersom virksomhetene på Pulkneset gjennomfører kravene til internkontroll, har gode rutiner for forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser, tilstrekkelig vern av det ytre miljø mot forurensning og god behandling av avfall, skal virksomhetene i prinsippet ikke medføre fare for forurensning til luft, vann eller jord. Ved dårlige rutiner, svikt i systemet eller uhell/ulykker kan ukontrollert utslipp av forurensning likevel forekomme. I det følgende er det gjort en vurdering av hvilke av de planlagte aktivitetene på Pulkneset som i verste fall kan føre til forurensning til luft, grunn eller vann. Kaianlegg: Ved kaianlegg kan det forekomme utslipp fra fartøy til sjø, samt utslipp til luft. Kaianlegg og havner er også en kilde til forurensning i sjøbunn. Generelt bidrar skipstrafikken til utslipp av klimagasser (CO 2 og CH 4 ), svoveldioksid, NO X og svevestøv til luft. Utslipp til vann kan forekomme ved ulykker. Det planlagte tiltaket vil medføre økt skipstrafikk utenfor Pulkneset. Økt skipstrafikk vil isolert sett medføre økt 13 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

16 repo001.docx sannsynlighet for uhell. Forurensning til grunn kan forekomme ved uhell under lasting og lossing av båter. Da det er usikkert hvor stor båttrafikk tiltaket vil generere, er det vanskelig å anslå omfanget av utslippet fra skipstrafikk til luft og vann. Avfallsbehandling og mottak av avfall (ikke deponering): Anlegg som mottar eller behandler avfall vil kunne medføre forurensning til grunn eller avrenning av forurensning til vann. Særlig gjelder dette ved dårlige driftsrutiner eller uhell. Typisk forurensning fra avfallsanlegg er tungmetaller, klorerte- og ikke klorerte løsemidler, fenoler, klorerte hydrokarboner og olje. Avfallsmottaket er tenkt plassert i området mellom Kristinebukt og Kvalbuktneset. Omfanget er usikkert. Avfallsmottak skal ha tillatelse hos Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, og nærmere utredning av utslipp må gjøres i forbindelse med søknad om tillatelse. Ved eventuell utslipp til grunnen vil forurensning kunne spre seg i de nærliggende massene, og videre ned til sjø. Tankanlegg: Ved uhell, eller dårlig rutiner kan det forekomme forurensning til grunn eller vann i forbindelse med fylling/tømming av tanker for borevæsker, kjemikalier og drivstoff. Typisk forurensning fra tankanlegg er olje, BTEX, bly-organiske forbindelser, PAH, tungmetaller, klorerte løsemidler og glykoler. Ved eventuell utslipp til grunnen vil forurensning kunne spre seg i de nærliggende massene og videre ned til sjø. Verksted og vaskeplasser: Høytrykksspyling og blåserensing av begroingshindrende stoffer og/eller andre miljøskadelige stoffer kan føre til forurensning til grunn og vann. Vedlikehold og overflatebehandling av kjøretøyer og utstyr kan føre til utslipp av olje og andre miljøgifter. Typisk forurensning fra ulik verkstedvirksomhet er klororganiske stoffer, klorerte- og ikkeklorerte løsemidler, fenoler, tungmetaller, PCB, olje, metallorganiske forbindelser og tinnorganiske forbindelser. Ved dårlige driftsrutiner, uhell eller feil på oljeutskiller eller annet rensing vil det kunne forekomme forurensning til grunn eller vann. Ved eventuelle utslipp til grunnen vil forurensning kunne spre seg i de nærliggende massene og videre ned til sjø. For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29. Det er satt begrensninger til overflatebehandling i sjøen, og grenser for støvutslipp fra punktkilder og for nedfallsstøv. Det er satt krav om oppsamling av brukt blåsesand og avvirket materiale med levering til godkjent mottak. 14 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

17 repo001.docx Håndtering av snø: Snø i tettbygde eller trafikkerte områder i byer og industriområder kan inneholde betydelige mengder forurensning og søppel. Dumping av slik snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan føre til forurensning i grunn eller vann. Om snødeponering/dumping av snø medfører forurensning kommer an på områdets trafikk og aktivitet, og hvor mye snø som skal deponeres. Ved etablering av snødeponi må det gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å finne ut om snøen som er planlagt deponert eller dumpet kan medføre skade eller ulempe for nærliggende grunn eller vassdrag. Dersom den stedsspesfikke risikovurderingen viser at snødeponiet/dumpingen kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter forurensningsloven 11. Et snødeponi kan også være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det er foreløpig ikke planlagt hvordan snø skal håndteres i planområdet. Det anbefales derfor å gjennomføre en stedsspesifikk risikovurdering i en senere fase. Bygg- og anleggsfasen: Bygge- og anleggsarbeider vil i hovedsak kunne medføre oppvirvling av støvpartikler til luft, særlig under sprengning, graving og transport. Støv består av partikler av ulik sammensetning og størrelse. Typisk fordeling av støvpartikler generert fra gruvevirksomhet og liknende (steinbrudd) er følgende: - Partikler mindre enn 1 µm, ca. 0,2 % - Partikler, PM 2,5, ca. 2-5 % - Partikler, PM 10, va % - Partikler større enn 10 µm, ca % Også i bygge- og anleggsfasen er det fare for utslipp av drivstoff og oljerester Konsekvensvurdering og anbefalinger til videre vurderinger og avbøtende tiltak Luft Kildebidraget av nitrogendioksid fra veien til Pulkneset er beregnet ved trafikknomogram. Beregningene er gjort for en avstand på 25 meter fra midten av veg. Tabell 2 viser resultatet av de forenklede beregningene av årsmiddelverdien av NO 2. Tabell 2 Beregnet årsmiddelverdi av nitrogendioksid ved Pulkneset industriområde ÅDT, 2020 Lokalt NO 2 bidrag 25 meter fra veg (årsmiddel µg/m 3 ) Total NO 2 -konsentrasjon (årsmiddel µg/m 3 ) Grenseverdi rød sone (årsmiddel µg/m 3 ) , (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

18 repo001.docx Med beregnet ÅDT på 2000 kjøretøyer vil årsmiddelverdien av nitrogendioksid være om lag 6,9 µg/m 3 25 meter fra midten av planlagt veg. Det vil si at planområdet vil ligge godt under grenseverdien for gul og rød luftforurensningssone med hensyn på nitrogendioksid. Konsentrasjonen av svevestøv, PM 10, er beregnet ut fra nomogrammet på internettsiden luftkvalitet.info. Med en bakgrunnskonsentrasjon på 7,4 µg/m 3, trafikkhastighet på 50 km/t, piggdekkandel på 85 % og tungtrafikkandel på 20 %, må årsdøgntrafikken være eller mer for å overskride grenseverdien for gul luftforurensningssone ved veg. Det vil si at den fremtidige vegen ut til Pulkneset ikke vil bidra med høye luftforurensningskonsentrasjoner i området. Resultatet av de forenklede beregningene av nitrogendioksid- og svevestøvnivåene langs den planlagte veitraseen viser at planområdet og nærliggende boliger/fritidsboliger ligger utenfor gul og rød luftforurensningssone. Bygge- og anleggsperioden Bygge- og anleggsarbeider, og da særlig sprengning, knusing, graving og transport vil kunne føre til noe svevestøv. Svevestøvet vil i hovedsak bestå av partikler PM 10 og partikler større enn 10 µm. Større partikler deponeres relativt raskt og utgjør ikke noen helserisiko eller potensial for miljøskade, men vil kunne føre til noe nedstøving av det mest nærliggende området samt teknisk utstyr. Små partikler, mindre enn 10 µm, og da særlig de mindre enn 1 µm vurderes å være mest helseskadelige. Konsentrasjonen av de små partiklene generert av tiltaket vurderes å være så liten at det ikke vil utgjøre noen fare for verken helse eller miljø. Utslipp av partikler til luften fra planlagte tiltak vil mest sannsynlig ikke føre til overskridelser av grenseverdiene for svevestøv, da bakgrunnskonsentrasjonen er lav og området for øvrig er lite trafikkert. Flytrafikken vil med liten sannsynlighet bli berørt. Tiltak Det kan være aktuelt med avbøtende tiltak i anleggs- og byggeperiode, både på selve bygge- og anleggsområdet og for omkringliggende arealer og/eller veier. Hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser er relativt enkle tiltak for å hindre støving fra anleggsbiler. Anleggsmaskiner, lastebiler etc av eldre type har relativt store utslipp av partikler og NO X. Det kan eventuelt stilles krav til bruk av nyere anleggmaskiner og lastebiler under anleggsperioden. 5.2 Vann og grunn 16 (18) Eksisterende forurensning: Det er mistanke om forurenset grunn i det eksisterende sprengningsfeltet ytterst på Kvalbuktneset og rundt tidligere tyske tankanlegg, bunkere og eksplosive p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

19 repo001.docx krigsetterlatenskaper. For å hindre spredning av eksisterende forurensning er det krav om at det gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse for områder med mistanke om forurenset grunn. Dersom undersøkelsen viser at området er forurenset er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan for opprydding eller omdisponering etter forurensningsloven kapittel 2. Fremtidig forurensning: Flere av de planlagte virksomhetene på Pulkneset kan være søknadspliktige etter forurensningsloven og kan i så tilfelle få tillatelse til å forurense innen gitte grenseverdier. Nærmere opplysninger om størrelse på utslipp og forurensningens karakter skal fremkomme i søknad om tillatelse. Dersom det planlegges virksomhet som kan medføre store forurensninger har denne meldeplikt til forurensningsmyndigheten og det vil være krav om konsekvensanalyse. Dersom det skulle forekomme manglende system eller svikt i rutiner for å forhindre forurensning, eller skje uhell/ulykker, vil det kunne være fare for forurensning til luft, grunn eller vann som følge av det planlagte tiltaket på Pulkneset. Påvirkningsanalysen viser at de planlagte aktivitetene som kan medføre forurensning ligger inne på industriområdet inntil eller på utfylling til sjø. Hvordan en eventuell forurensning sprer seg er avhengig av forurensningens karakter og grunnforholdene. Om en eventuell forurensning til luft, jord eller vann medfører noen helserisiko er avhengig av størrelse på utslipp og forurensningstype. Da det ikke er noen nære naboer i området, og området kun er avsatt til industri, vil forurensningen kun medføre direkte helserisiko for de som arbeider eller oppholder seg på stedet hvor forurensningen har funnet sted. Det må imidlertid understrekes at noen forurensningskomponenter er svært stabile og kan spre seg i det lokale økosystemet, for eksempel til fisk som går til menneskelig konsum. God internkontroll hos virksomhetene skal i prinsippet hindre at mennesker utsettes for helserisiko. Punktutslipp av forurensning fra industriområdet vil kunne spre seg til sjø, men i liten eller ingen grad til Kvalbuktbekken eller andre vannforekomster i området. Hvorvidt det terrestriske miljø rundt planområdet kan påvirkes av forurensning avhenger av type virksomhet som etableres. Av virksomheter som fremkommer av tiltaksbeskrivelsen, kan skipsverft/verkstedvirksomhet som innebærer blant annet sandblåsing, kunne medføre risiko for terrestrisk miljø. Disse typer virksomheter bør derfor plasseres slik at risikoen minimeres. Eventuelle avbøtende tiltak, som for eksempel skjerming, må vurderes nærmere ved etablering av virksomhet. For øvrig kan det forekomme ulykker som medfører spredning av forurensning til terrestrisk miljø. Dette er vurdert nærmere i ROSanalysen. Konsekvenser for det akvatiske miljø og strandsonen som følge av eventuell forurensning på Pulkneset redegjøres for i Akvaplan Nivas delutredning. 17 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

20 repo001.docx Anbefalinger Det anbefales at det gjennomføres stedsspesifikk risikovurdering ved nærmere planlegging av snøhåndtering, og gjøres konsekvensanalyser mhp forurensning fra den enkelte virksomhet dersom det planlegges virksomheter som kan medføre betydelig forurensing. Før anleggsarbeidene starter opp anbefales det også at det gjennomføres en kartlegging av forurenset grunn på berørte arealer. 6 Referanser Folkehelseinstituttet, Luftkvalitetskriterier, 2005 FOR , Forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) kapittel 7 lokal luftkvalitet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Svar på henvendelse vedrørende håndtering av overskuddssnø fra private områder, brev datert Intervju med Jan Sørlie, våren 2014 Intervju med Magne Bolstad, våren 2014 Miljøverndepartementet, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T- 1520, 2012 Norsk institutt for luftforskning (NILU), rapport OR 57/2007, 2007 Statens vegvesen, vegdatabase, https://www.vegvesen.no/vegkart/, 2013 Sweco Norge AS, Miljøteknisk grunnundersøkelse Avinor (Sweco-rapport ) 18 (18) p:\291\ pulkneset maritime industriområde - regulering og skisseprosjekt - gti as og svi as\08 rapporter\3_konsekvensutredning\ku - forurensning\662201_ku-forurensning kirkenes maritime park.docx

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Høringsforslag. Planbestemmelser og retningslinjer. Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park

Høringsforslag. Planbestemmelser og retningslinjer. Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park Sør-Varanger kommune Områderegulering for Pulkneset - Kirkenes Maritime Park Planbestemmelser og retningslinjer Høringsforslag Plannummer: 2013009 Arkivsak: 12/1572 Dato for siste revisjon: 12.2.2015 Avgrensning

Detaljer

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET Moss Havn KF Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30.06.2015 SIDE 1/10 REF

Detaljer

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Luftkvalitet Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 8, Dok.B0006 NOTAT Til: Fra: Statens vegvesen Region sør Norconsult v/mats Nordum Dato

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Grunnforurensning Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013 Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Miljødirektoratet fra 1. juli + Myndighet forurenset grunn Klif Forurensningsloven

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

RAPPORT. RIM Litldalen grustak Sunndal OPPDRAGSNUMMER VEIDEKKE INDUSTRI AS STØV FRA UTTAK OG KNUSING AV MASSE LUFT01_REV

RAPPORT. RIM Litldalen grustak Sunndal OPPDRAGSNUMMER VEIDEKKE INDUSTRI AS STØV FRA UTTAK OG KNUSING AV MASSE LUFT01_REV VEIDEKKE INDUSTRI AS -6152 RIM Litldalen grustak Sunndal OPPDRAGSNUMMER 19199001 STØV FRA UTTAK OG KNUSING AV MASSE RAGNHILD WILLERSRUD repo001.docx 2015-10-05 ENDRINGSLISTE REV DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 Ulsberg - Støren - Lokal luftkvalitet OPPDRAGSNUMMER 11927001 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN 14 LUFTVURDERINGER

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

LUFTKVALITET. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

LUFTKVALITET. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) E16 REGULERINGSPLAN NYBAKK-SLOMARKA LUFTKVALITET NOTAT TIL SILINGSRAPPORT NYBAKK-ULLERN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. A028094 DOKUMENTNR.

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FORURENSET GRUNN

NOTAT 1 INNLEDNING FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Oppdrag: 531493 Gjenvinnings- og omlastingsstasjoner RfD Del: Dato: 2013-06-17 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal FORURENSET

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Kåre Holthe & Sønner AS Måneset 7970 KOLVEREID Organisasjonsnummer 984463952 Tidsrom for kontrollen 05.11.2014 Deltagere

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK

Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK April 2008 Side: 2 av 8 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. GRUNNLAGSDATA...3 2.1. PLANOMRÅDET...3 2.2. TRAFIKKDATA MM...3

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene?

Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Luftkvaliteten i Oslo, hva må til for å nå kravene? Ingrid Sundvor Innlegg for NVTF 25.april 2017 Oversikt Litt generelt om luftkvalitet, hvilke krav skal oppnås? - Helse, regelverk, status og kilder Spredningsberegninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.06.2015 2014/5299/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Sletta Verft AS 6693

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Luftforurensing

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Luftforurensing KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Luftforurensing Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Luft01 258321

Detaljer

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSBESTEMMELSER Forslagsstiller: Tschudi Kirkenes AS og Sør-Varanger

Detaljer

RAPPORT. Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning RAMBØLL NORGE AS HEO HAMAR VM SPREDNINGSBEREGNINGER

RAPPORT. Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning RAMBØLL NORGE AS HEO HAMAR VM SPREDNINGSBEREGNINGER RAPPORT RAMBØLL NORGE AS Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning OPPDRAGSNUMMER 15776001 SPREDNINGSBEREGNINGER HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN 14 LUFTVURDERINGER MED SPREDNINGSBEREGNINGER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen -14 OPPDRAG Hjelmeland massetak Eid støy og støv OPPDRAGSNUMMER 22747001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS 27.03.017 Julie Kollstrøm Nguyen Støvutredning Hjelmeland

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

Ålesund kommune - Inspeksjonsrapport A.FMMR

Ålesund kommune - Inspeksjonsrapport A.FMMR Vår dato 05.12.2016 2016/5221/GUGJ/462.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 01.11.2016 Vår ref. Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID:

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: 2014004 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.08.2015 Kommunestyrets godkjenning, sak 41/15: 03.09.2015

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning Nytt fra forurenset grunn Faktaark, veiledere og forskrifter Oppdarterte faktaark og veileder

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Luftforurensning og industri

Luftforurensning og industri TEKNISK By- og samfunnsenheten Luftforurensning og industri Erfaringer fra Kristiansand kommune Solvor B. Stølevik Denne presentasjonen Status for luftkvalitet i Kristiansand. Hvilke komponenter sliter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Rapport etter inspeksjon den hos Aas Mek. Verksted AS i Vestnes kommune, skipsverftsaksjonen 2016.

Rapport etter inspeksjon den hos Aas Mek. Verksted AS i Vestnes kommune, skipsverftsaksjonen 2016. Vår dato 04.05.2016 2007/359/MAMI/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 Vår ref. Aas Mek. Verksted AS Vestnesbukta 6390 Vestnes Rapport etter

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 07.11.2014 2013/7044/MAMI/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 Vår ref. Myklebust Verft AS

Detaljer

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Lokal luftkvalitet Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 7.2.17 Innhold Kommunenes ansvar og rolle Resultater etter tilsyn fra Fylkesmannen Målestasjoner og måleresultater Helsevirkninger

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Hva skal jeg snakke om? Utfordringer i forbindelse med overskuddsmasser Kompleksiteten ved massehåndteringssaker.

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

Kristiansund kommune - kontrollrapport A.FMMR

Kristiansund kommune - kontrollrapport A.FMMR Vår dato 07.12.2016 2016/5265/GUGJ/410 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 11.10.2016 2016/2936-2 Vår ref. Kristiansund kommune Postboks

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK Beregnet til Tronrud Engineering AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato Mars, 2014 LOKAL LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK LUFTFORURENSNING EGGEMOEN FLYPLASS OG NÆRINGSPARK

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet NOTAT OPPDRAG Ny legevakt i Bergen OPPDRAGSNUMMER 99434001 OPPDRAGSLEDER Bjørn Martin Holo OPPRETTET AV Bjørn Martin Holo DATO NOTAT NR RIV-05 Innendørs luftkvalitet Innhold Innledning 2 Luftkvaliteten

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato:

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato: Oslo Lufthavn AS Luftkvalitet Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Luftkvalitet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS Rapportnavn: Luftkvalitet Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

De nye industrikapitlene i forurensningsforskriften

De nye industrikapitlene i forurensningsforskriften De nye industrikapitlene i forurensningsforskriften Fellesfagsamlingen 2011 Egil Strøm Kapittel 24 Asfaltverk ca 100 stk (15-20% mobile) Hvorfor er 200 tonn/time satt? De største er mellom 200-250 Kom

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon...

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon... Oppdragsgiver: Oppdrag: 537362-01 Miljøteknisk vurdering Skolebakken Dato: 15.5.2015 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal INNHOLD 1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3

Detaljer

Luftkvalitetsvurdering

Luftkvalitetsvurdering Luftkvalitetsvurdering Vestlundveien og Jonstadveien Opus Bergen September 2015 Luftkvalitetsvurdering for Vestlundveien og Jonstadveien 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer