Hareid Fastlandssamband AS Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hareid Fastlandssamband AS Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula"

Transkript

1 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: :00:00 Dato:

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato: :00:00 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Hareid Fastlandsamband, planprogram for reguleringsplan Oppdragsbeskrivelse: Utarbeidelse av planprogram for Hafast som kryssingsalternativ for Sulafjorden Oppdragsleder: Diana van der Meer Fag: Plan og urbanisme Leveranse: Planprogram Skrevet av: Kvalitetskontroll: Diana van der Meer, Alf Idar Småge, Birgit Hagen Bjørn Egil Male

3 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 3 FORORD har på vegne av Hareid og Sula kommuner utarbeidet planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for fremtidig kryssingsalternativ over Sulafjorden (Hafast). Det endelige planprogrammet omfatter ett utredningsalternativ med flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Hensikten med kommunedelplanen er å få avklart realismen i en fremtidig flytebruløsning og avklare konflikter med andre interesser, både når det gjelder fjordkryssingen, og konflikter knyttet til de nye vegene som må bygges fra ei eventuell flytebru fram til eksisterende vegnett i Hareid og Sula. Hareid kommune er bl.a opptatt av at ferjekaia av hensyn til utviklingen av tettstedet uansett bør flyttes ut av Hareid sentrum, og at utredning av nytt hovedvegsystem gjennom Hareidsdalen vil ha verdi i en slik sammenheng. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Hafast vil gi behov for planavklaringer i to kommuner: Hareid og Sula. Det utarbeides ett felles planprogram for hele vegstrekningen. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens 33-5, ble det varslet oppstart av kommunedelplan, og planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 16. mars april Det ble annonsert i Sunnmørsposten, Vikebladet og Sulaposten i tillegg til på hjemmesidene til Hareid og Sula kommuner. Det har vært ett folkemøte på Søre Sula. Det kom inn 12 merknader som er oppsummert og kommentert i et eget notat. Der merknadene er tatt til følge er de innarbeidet i det endelige planprogrammet. Ett av resultatene av den kommunale behandlingen var at alternativ A, med flytebru mellom Langeneset og Nøringset, og med tunnel under Sulafjellet ble tatt ut. Begrunnelsen er bl.a at flytebru nord for Hareid sentrum vil gi begrensninger i seilingshøyde, og dermed kunne være til hinder for f. eks vedlikehold av oljeinstallasjoner. Det ville også føre til behov for store og kostbare veg og tunnelanlegg på land, og også gi av gjennomføring av Borgundfjordtunnelen mellom Vedde og Gåseide. Ved å eliminere alternativ A forenkles det videre utredningsarbeidet betraktelig, ikke minst mht geologi, rasfare og behov for massedeponi.

4 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 4 Kontaktinformasjon: Hareid kommune Rådhuset Rådhusplassen Hareid Sula kommune Postboks Langevåg Hareid Fastlandsamband AS 122 Sentrum 6001 Ålesund tl Enenvn 2A 6411 Molde tlf

5 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn og formål for planarbeidet Planprosess Rammebetingelser for planarbeidet Planprogram Kommunedelplan Konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig informasjon og medvirkning Framdrift Overordnede rammer og føringer Nasjonal transportplan Handlingsprogram (2023) Rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer Fylkesplan for Møre og Romsdal Konseptvalgutredning E39 Skei Ålesund (KVU) Kommunale planer Planområdet - Dagens situasjon Vegstandard og trafikkvolum Planens avgrensing Beskrivelse av planlagte tiltak Beskrivelse av utredningsalternativene Tekniske forhold Konsekvensutredning Metodikk Prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser... 28

6 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Andre samfunnsmessige konsekvenser ROS-analyse Sammenstilling og sammenligning... 36

7 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 7 1 INNLEDNING Sunnmøre består av 17 kommuner - Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Disse Sunnmørskommunene har til sammen over innbyggere. Her finnes et stort og variert omfang av industribedrifter som i stor grad er rettet mot eksport, og derfor er avhengig av effektiv og rasjonell logistikk og transportmuligheter, både innad i regionen og ut mot det internasjonale markedet. Ålesund er regionens hovedstad. Det er meget stor innpendling til Ålesund og til Ulsteinvik fra omlandskommunene. Hafast vil knytte Ålesund tettere sammen med nabokommunene og gjøre transporten av personer og gods enklere og mer effektiv. Figur 1-1: Kartet viser de næringsmessige tyngdepunktene i regionen som gjennom Hafast vil knyttes tettere sammen. Det næringsmessige tyngdepunktet på Sunnmøre har historisk bevegd seg vestover mot ytre del av kysten, og ligger nå på aksen Fosnavåg-Ulsteinvik-Hareid-Sula-Ålesund-Haram (se Figur -1) Strekningen langs E39 mellom Skei og Ålesund er ca. 160 km lang, og har en reisetid på ca 3,5 time. I traseen inngår tre fergestrekninger. Strekningen inngår i den ca km lange Kyststamvegen som er definert som E39 mellom Kristiansand og Trondheim (Klett). Trasévalget for Kyststamvegen ble gjort av Stortinget i Kyststamvegens hovedoppgave er å gi en mer effektiv riksvegforbindelse på Vestlandet og knytte Vestlandet mot Sørlandet og Trøndelag.

8 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Bakgrunn og formål for planarbeidet Formålet med planarbeidet er å bidra til en realisering av et meget viktig infrastrukturtiltak over Sulafjorden. Hafast har bred lokal og regional oppslutning, og Møre og Romsdal fylkeskommune har foretrukket Hafast som kryssingsalternativ for Sulafjorden/ Storfjorden i saken om fergefri E39. Ved å legge E39 over Hareidlandet og inkludere Hafast-sambandet vil denne traseen fungere for både E39 og Kystvegen (www.kystvegen.no), og med det effektivt kunne knytte næringslivet i kystkommunene i Sogn og Fjordane tettere til næringslivet på Sunnmøre. Det er utarbeidet en Konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E39 Skei Ålesund. Denne ligger per september 2013 til behandling i Samferdselsdepartementet/ Stortinget. Det er tidligere utredet en løsning med rørbru, og en løsning med dyp fjelltunnel mellom Hareid og Sula under Sulafjorden. Vegmyndighetene har uttalt at det er flere forhold ved en tunnelløsning som er problematisk, bl.a. driftsutgifter, brukervennlighet, miljøaspektet og sikkerhetsaspektet. Rørbru er så vidt vites aldri bygd. har derfor valgt å jobbe videre med et flytebrukonsept over Sulafjorden. Figur 1-2: Opprinnelig foreslått flytebrutrasé kombinert med flytetunnel som skipspassasje nær Hareid (LMG Marin) Figur 1-3 Flytebrutrasé som foreslås utredet videre.

9 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 9 2 PLANPROSESS 2.1 Rammebetingelser for planarbeidet Utforming av plan og planbestemmelser og politisk behandling skal skje i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) bestemmelser for slikt arbeid (del IV, kapittel 11, ). Foreliggende planprogram er første fase i dette arbeidet. I henhold til PBL 4-3 skal det i arbeidet med planen gis en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Dette gjøres gjennom en konsekvensutredning som blir en integrert del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling. 2.2 Planprogram Planprogrammet fastsetter hvilke alternativer som skal utredes, og hvilke konsekvenser som er viktig å få vurdert. Planprogrammet ble fastsatt av Hareid kommune møte, og Sula kommune i møte. 2.3 Kommunedelplan Kommunedelplandokumentet skal vise og omtale de alternativene som er utredet og består av en kartdel, en tekstdel og eventuelle planbestemmelser. Kartdelen og planbestemmelsene er juridisk bindende for videre arbeid med prosjektet og viser det anbefalte alternativet. Hver kommune vedtar kommunedelplan med bestemmelser innenfor sine grenser. 2.4 Konsekvensutredning En viktig del av kommunedelplanarbeidet er å gjennomføre en konsekvensutredning (KU). Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at miljø, naturressurser og samfunn blir tatt hensyn til ved utarbeiding av planen. Konsekvensutredningen vil bli gjennomført i tråd med vedtatt planprogram. Utredningen framstilles som et samlet dokument som godkjennes av hver av kommunene ved vedtak av kommundelplanen. 2.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utredningsalternativet (ikke dagens 0-alternativ). ROS-analysen skal identifisere uønskede hendelser og gi en karakteristikk med hensyn til sannsynlighet og konsekvens av de ulike hendelser. Forebyggende tiltak skal beskrives. ROS-analysen må ha vurderinger både for anleggs- og driftsfasen. Analysen skal utarbeides etter anerkjente metoder. Det vises til Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av

10 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 10 risiko og sårbarhet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (revidert utgave desember 2011). Analysen skal gjøres ut fra lokale forutsetninger og egnede sjekklister. 2.6 Offentlig informasjon og medvirkning Regelverket for planlegging etter Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger sikrer medvirkning og en åpen planprosess. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet og av planforslaget når det foreligger gis offentligheten mulighet til å påvirke planarbeidet. I og med at E39 er et viktig element i planen, er det ønskelig og nødvendig at det etableres et nært samarbeid mellom kommunene og Statens vegvesen i forbindelse med planarbeidet. Statens vegvesen inviteres til slikt samarbeid gjennom et eget brev fra kommunene. I tillegg er det planlagt følgende informasjons- og medvirkningstiltak: - Informasjon via internett: Kommunene vil informere om planarbeidet for E39 under nettsidene til kommunene. - Offentlig møte i planfasen: Det er planlagt offentlig for presentasjon av planforslag og forutsetninger. 2.7 Framdrift Forslag til planprogram ble utarbeidet høsten 2012, og lå ute til offentlig ettersyn i mars april I tabellen nedenfor er det satt opp en plan for videre framdrift i planarbeidet. Planen er satt opp ut fra en forutsetning om at det ikke dukker opp vesentlige endringer i planutforming/ planinnhold i forbindelse med offentlig høring av planforslaget. Aktivitet Tidsramme (mnd./år) Fastsetting planprogram Februar2013 Kontrahering av rådgiver for utarbeidelse av April 2014 plan Utarbeidelse av kommunedelplan med KU Mai november 2014 Offentlig orienteringsmøte Desember gangs behandling av planforslag Januar 2015 Offentlig høring av planforslag med KU Februar 2015 Mars 2015 Merknadsbehandling etter høring April mai 2015 Saksforberedelse for planvedtak Juni 2015 Planvedtak August 2015

11 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 11 3 OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 3.1 Nasjonal transportplan Planarbeidet er underlagt de mål og premisser som er lagt i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). NTP nevner ferjefri E39 i løpet av en 20- årsperiode som et mål. Det er gjennomført konseptutvalgsutredning og kvalitetssikring (KVU og KS1) for bl.a strekningen E39 Skei Ålesund. 3.2 Handlingsprogram (2023) Handlingsprogram (2023) er oppfølging av NTP. I prioriteringen av ferjefri E39 er det strekningene mellom fjordkryssingene som er prioritert de første 10 årene, med unntak av Rogfast, der det blir anleggstart. 3.3 Rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer Rikspolitiske retningslinjer gir føringer på utredningsarbeidet. Et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal legges til grunn. Kommunedelplanen må utformes i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer: - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen - Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 3.4 Fylkesplan for Møre og Romsdal Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11. desember 2012, T-74/12. Planen dreier seg om regional utvikling og har som mål å utvikle vekstkraftige regioner for å sikre bolyst og verdiskaping. Fylkesplanens visjon er: «Vi vågar litt meir!». Planen har et sterkt fokus på å skape et samfunn i vekst med tre satsingsområder som er kultur, kompetanse, verdiskapning og samferdsel. Resultatmål nr 4 under hovedmål samferdsel sier at: «Ferjestrekningar skal på sikt avløysast av bru eller tunnelløysingar der det er samfunnsøkonomisk forsvarleg, teknisk mogleg og der effektane er særs positive for utvikling av robuste bu-,arbeids- og serviceregionar» Regional energi- og klimaplan med strategier for industri og transport Møre og Romsdal har utarbeidet en regional energi- og klimaplan som ble vedtatt i Fylkestinget Planen omfatter mål og strategier for klimaarbeidet i Møre og

12 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 12 Romsdal samt en oversikt over tilgjengelig data. Strategiene skal følges opp gjennom sektorvise handlingsplaner Møre og Romsdals Fylkesdelplan for senterstruktur Fylkesdelplan for senterstruktur ble vedtatt i 2004 og omfatter blant annet retningslinjer for lokalisering av kjøpesenter og andre større nyetableringer/ utvidelser innen detaljvarehandel. Fylkesdelplanen beskriver at disse skal lokaliseres innenfor sentrumsareal avgrenset i kommuneplan, og være tilpasset tettstedets størrelse og funksjon. Handel med plasskrevende varer bør ligge i eller i utkanten av sentrumsarealet. 3.5 Konseptvalgutredning E39 Skei Ålesund (KVU) I flere stamvegutredninger og Stortingsmeldinger om Nasjonal Transportplan er det påvist store mangler ved dagens E39 som går på fremkommelighet, fergestrekninger og trafikksikring. Vestlandsrådet har påpekt behov for en satsing for å gjøre E39 til en god hovedåre nord-sør på Vestlandet. I dag oppleves de mange fergestrekningene som vesentlige hinder som fører til lang transporttid og høye fergekostnader. I 2010 ga Samferdselsdepartementet sin tilslutning til et prosjekt som går på fergefrie fjordkryssinger for E39. Prosjektet er startet opp med vekt på undersøkelser av teknologiske løsninger for fjordkryssing. I dag har E39 i alt åtte fergestrekninger mellom Stavanger og Trondheim, tre av fergestrekningene er lokalisert mellom Skei og Ålesund. Figur 3-1: E39 Skei-Ålesund. Kilde: Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund, Reduksjon i reisetid og avstandskostnader er sentrale nasjonale mål for strekningen. Det er behov for å løfte vegstandarden til et nivå som samsvarer med vegens funksjon. Vegnettet skal sikre bosetting og regional utvikling, reduserte avstandskostnader og kortere reisetid.

13 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 13 Statens vegvesen har på bestilling av Samferdselsdepartementet i brev av utarbeidet en konseptvalgutredning som har som hensikt å få avklart hvordan transportbehovet mellom Skei og Ålesund for gods og personer best skal tilfredsstilles i framtida. Konseptvalgutredning er per september 2013 hos Samferdselsdepartementet for behandling. Alternative traseer som er med videre i KVU-prosessen Konseptvalgutredningen legger i utgangspunktet opp til samordning mellom tre KVUstrekninger på E39: - Rute 4a E39 Skei-Moa (Ålesund) - Rute 4b E39 Moa (Ålesund) Bergsøy - Rute 4b E39 Bergsøy-Betna Det er rute 4a, mellom Skei og Ålesund som berører foreliggende planarbeid. I den innledende fasen av konseptvalgutredningen ble mange alternative konsept undersøkt, med vekt på utbyggingskostnader, etappeløsninger og effekt for reisetider lokalt og regionalt. En del av disse ble forkastet. Sju konsept er med videre i tillegg til 0-alternativet (se Figur 3-2). Fem konsept følger i stor grad dagens E39, mens to alternativ omfatter nytt tunnelløp i Eiksundsambandet med ombygging over Ulstein/ Hareid/ Sula. NTP gir ingen endelig avklaring på valg av konsept, dvs om E39 skal gå via Festøy (Fefast) eller Eiksund (Hafast). For det videre kommunedelplanarbeidet legger Hafast konsept VÅ-K2 og VÅ-K3 fra Volda fram til Hareid grense. Videre herfra utredes ny trasé på vestsida av Hareidsdalen til Overåneset med flytebru over til Sulesund.

14 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 14 Figur 3-2 Alternative konsept som er med videre i KVU-arbeidet Kilde: Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund, 2011.

15 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 15 Alternative muligheter for fjordkryssing Sommeren 2012 offentliggjorde Samferdselsdepartementet Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) E39 Skei-Valsøya», utarbeidet av Terramar A/S og Oslo Economics A/S. I denne rapporten er det lagt til grunn at Sulafjorden krysses med enten en rørbru eller undersjøisk tunnel. Terramar A/S og Oslo Economics A/S skriver (sitat): Isolert sett er det større nytteeffekter av fergefri forbindelse over Sulafjorden enn over Storfjorden. Årsaken til at vi likevel anbefaler å legge den fergefrie fjordkryssingen over Storfjorden (alt. K5) er at rørbru har en vesentlig høyere investeringskostnad enn flytebru. En undersjøisk tunnel vil måtte bli svært dyp og undersjøiske tunneler krever erfaringsmessig høye reinvesteringskostnader etter relativt kort tid. Dette tyder på at det er først og fremst de tekniske løsninger av kryssing av Sulafjorden som har ført til at Hafast-alternativet ikke anbefales i KS1. Hareid Fastlandsamband A/S har fått utredet et annet alternativ for kryssing av Sulafjorden; et flytebrukonsept. I rapporten, utarbeidet av LMG Marin, konkluderes det følgende: Flytebrokonseptet kan brukes på kryssing av Sulafjorden. Flytebrokonseptet til Hafast-sambandet er basert på kun bruk av kjent teknologi. Planlegging, prosjektering og bygging kan skje innenfor en tidsperiode på 6 år. Kostnadene for flytebrokonstruksjonen er estimert til ca. 4,6 mdr kr, dvs. en løpemeterpris på ca. 1,15 mill kr. Muligheten for bruk av flytebru på den aktuelle strekningen er ikke vurdert i KS1-rapporten. 3.6 Kommunale planer Kommuneplan for Hareid Kommuneplan for Hareid ( ) med både samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret den 27. april Revidert arealdel med tilhørende bestemmelser, planomtale, konsekvensanalyse, samt risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ble egengodkjent av kommunestyret Vurdering av overordnet vegnett i kommunen med inntegning av to alternative vegtraseer for framtidig ny FV61 gjennom Hareidsdalen med tunnelpåhogg for framtidig fastlandsforbindelse mot Ålesund/ Sula har vært et sentralt punkt i planrulleringen.

16 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 16 Figur 3-3: Hareid sentrum mot sør Figur 3-4: Kommuneplanens arealdel Hareid sentrum Kommuneplan for Sula Sula kommunestyre vedtok den kommuneplanens samfunnsdel med hjemmel i Plan- og bygningsloven, Planen er sterkt forenklet og basert på prinsippet om balansert målstyring. I samfunnsdelen beskriver kommunen seg som sentral når det gjelder samferdsel på Sunnmøre da den vestlandske stamvegen (E39) og kyststamvegen (fylkesveg 61) går over Sula. Også nærheten til Ålesund er viktig for Sula kommune. Den økende trafikken gjør at nye trafikkløsninger er aktuelle. For Sula gjelder det å sikre at naturog bomiljø ikke blir skadelidende, samtidig som Sula medvirker til framtidsrettede trafikkløsninger. Sula kan også trenge bedre trafikkløsninger ut fra egne behov.

17 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 17 Kollektivtrafikktilbudet har utfordringer når det gjelder samordning og frekvenser. Blant annet er det viktig å sikre båtruta Langevåg Ålesund. Sula kommune har gjort vedtak om å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Vedtatt i kommunestyret Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn med frist Figur 3-5: Langevåg, Sula i kommune Berørte reguleringsplaner Hareid kommune Følgende planer berøres av planarbeidet: Plan ID Plannavn Dato for vedtak Hareid sentrum Hareidsmyrane II Trafikkregulering Holstad Overåsanden Langetangen Sunnmøre Golfbane Sula kommune Følgende planer berøres av planarbeidet: Plan ID Plannavn Dato for vedtak Plan for eit område rundt Sulesund ferjekai Detaljregulering for gnr 69 bnr 1 på Eikrem Grimstadvatn naturreservat er hjemlet gjennom forskrift ( FOR nr 2011)

18 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 18 4 PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON 4.1 Vegstandard og trafikkvolum Dagens E39 over Ørsta og Volda har store variasjoner i trafikkvolum og vegstandard. Strekningen mellom Ørsta og Volda har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på (i 2010). Trafikkmengden på E39 reduseres vesentlig lenger nord og mellom Nordre Vartdal og Barstadvik er ÅDT ca (i 2010). På E39 forbi planområdet er det bare korte strekninger som innfrir vegnormalens krav til standard bredde 8,5 m. På strekninger med lite trafikk og vanskelig terreng finnes ofte en vegstandard som ligger under gjeldende krav til stamveger. Lange strekninger har en vegbredde under 7 m. Noen av disse er naturlig å se som flaskehalser som det vil være viktig å få bygd om. Deler av Fylkesveg 61 og Fylkesveg 653 over Hareidlandet vil inngå i E39-traséen i utredningsalternativet. Disse vegene har i dag en varierende vegstandard med kun korte strekninger som tilfredsstiller vegnormalens krav til 8,5 m. bredde. Begge veger har en ÅDT på mellom og kjøretøy pr. døgn. Figur 4-1: Dagens trafikkmengder innenfor planområdet (i ÅDT). Kilde: Norsk Veidatabank (2013) Ferjesambandet Hareid-Sulesund på Fylkesvei 61 krysser Sulafjorden. Sambandet er siden 2008 drevet av Tide Sjø, og to ferjer trafikkerer strekningen. Den 7,7 km lange overfarten tar

19 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 19 ca. 25 minutter, og det er daglige avganger. I henhold til ferjestatistikk for 2010 hadde ferjesambandet en trafikk på 3035 PBE (personbilekvivalenter) i dette året. Trafikken på E39 Kyststamvegen har økt sterkt de siste 15 årene. Dette er langt høyere enn NTP-prognosene på 1-2 % pr. år og gjennomsnittlig trafikkvekst i landet. Dette er ei utvikling som har gått over mange år. Fergesambandet Hareid Sulesund har også hatt en trafikkvekst som ligger høyere enn den generelle veksten på vegnettet. Mellom 2005 og 2009 har den årlige veksten vært på ca. 5 %. Fergestrekningene gir videre opphav til puljekjøring med forbikjøringsbehov på lange strekninger etter avkjøring fra ferja, og kan gi opphav til risikofylt adferd. inn mot fergekaia for å rekke bestemte fergeavganger og komme foran andre biler ved trafikktopper. Dagens plassering av ferjekai og oppstillingsområdet på land legger beslag på store, attraktive arealer, og gir sterke begrensninger for utvikling av Hareid sentrum. Det er også en hurtigbåtforbindelse mellom Hareid og Ålesund med ca. 15 avganger daglig i hver retning og ca passasjerer daglig. Hurtigbåten hadde en trafikkvekst på 12% fra 2010 til Planens avgrensing Kommunedelplanen vil omfatte flytebru og ny veg med nødvendig tilsluttende sideterreng i Hareid kommune og Sula kommune. I Hareid starter den ytre geografiske rammen ved kommunegrensa til Ulstein. I Sula stopper planen ca. ved Sulesund ferjekai Kommunedelplanen vil kun omhandle selve vegkorridoren. Planen tar ikke sikte på å endre arealbruken i gjeldende planer langs vegkorridoren. I konsekvensutredningen vil det for hvert utredningstema defineres et influensområde, som er det området som vil bli påvirket av vegutbyggingen. Dette vil for noen tema være forskjellig fra planområdet.

20 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 20 Figur 4-2 Utredningsalternativ med planavgrensing.

21 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 21 5 BESKRIVELSE AV PLANLAGTE TILTAK 5.1 Beskrivelse av utredningsalternativene alternativet 0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for utredningsalternativene. Alternativet skal beskrive dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg. Det er avhengig av befolkning og næringsutvikling, kommunale, fylkeskommunale og statlige disposisjoner i årene framover. Framskrivning av dagens situasjon blir derfor et best mulig estimat basert på eksisterende kunnskap. Følgende forutsetninger tas hensyn til ved framskriving av dagens situasjon: - Befolkningsvekst i henhold til SSB s midlere prognose. - Forventet næringsutvikling - Trafikkvekst i henhold til Samferdselsdepartementets standard fylkesprognoser - Vegprosjekter som inngår i gjeldende handlingsplaner for riks- og fylkesvegnettet - Andre vegprosjekter som med overveiende sannsynlighet finansieres og bygges utenom handlingsplanene. - Trafikkvekst på fergestrekningene kan tas i hovedsak ved a) større ferger b) økt frekvens/ flere ferger. Figur 5-1: Vegnett i 0-alternativet

22 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 22 Nullalternativet omfatter dagens vegnett, dagens fergeruter og dagens hurtigbåter som vist i figur 5-1. I høringsutgaven av planprogrammet inngikk også den planlagte undersjøiske tunnelen under Borgundfjorden med nytt kryss ved Gåseidvika, og Veddetunnelen mellom Veddevika og Mauseidvåg i 0-alternativet, men disse er tatt ut av nullalternativet i revidert planprogram Utredningsalternativ I arbeidet med planprogrammet er det vurdert to utredningsalternativer for kryssing av Sulafjorden. Alternativene er basert på konsept VÅ-K2 / VÅ-K3 fra KVU-en, med ombygging av dagens E39 over Ulstein/Hareid/Sula, tunnel (VÅ-K2) eller bru (VÅ-K3) under/over Sulafjorden og nytt tunnelløp i Eiksundsambandet. Undervegs i arbeidet har man valgt flytebru istedenfor tunnelløsning. Flytebru-konseptet har kommet inn senere i prosessen, og i etterkant av arbeidet med KVU-ene, som Hareid Fastlandsamband A/S sitt alternativ til dyp fjelltunnel. Det ene alternativet som har vært vurdert er mellom Nøringset på Sula og Langeneset på Hareid (Alternativ A). Det andre er mellom Sulesund på Sula og Overå på Hareid (Alternativ B). I forbindelse med høringen av planprogrammet har Hareid kommune gått inn for å bare utrede flytebru mellom Overåneset og Sulesund, dvs alternativ B. Figur 5-2: Kart som viser vurderte utredningsalternativer

23 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 23 Den totale lengden på flytebrua vil være ca. 4 km i alternativ A, og ca. 5.4 km i alternativ B. LMG Marin A/S har utarbeidet et forslag til traséløsning med flytebru over Sulafjorden basert på at kryssingen skjer etter alternativ A. LMG Marin (G. Kjersem) bekrefter at en trasé mellom Sulebust og Overå kan være vel så gunstig, men brua blir lengre og dyrere. Hareid På landsiden i Hareid utredes en trase mellom landfestet for flytebrua ved Overåneset og Ulstein grense etter alternativ B. I Ulstein arbeides det med ny linje for Fv61 fra kommunegrensa til Hasundområdet. Øverst i Hareidsdalen er det derfor en viss usikkerhet om vegvalget. Kommuneplanen for Hareid, som det er vist utsnitt av i fig 5-3, gjenspeiler dette, og det er kommuneplanens veglinjer fram til Ulstein grense som vil bli utredet. Dette er vist på figuren nedenfor. Figur 5-3: Utsnitt kommuneplan for Hareid sentrum med nye vegtraséer inntegnet Det er behov for utbedring av vegsystemet i Ulstein når E39 blir lagt om via Hafast, og Ulstein kommune har dette inne i sin kommuneplan, men dette anses som et separat prosjekt, og inngår ikke i utredningen. I Alternativ B er flytebrua knyttet til land ved Overåneset. Her krysser ny veg Fv35, og det etableres nytt kryss med forbindelse til Hareid sentrum og Hjørungavåg. Deretter går vegen i dagen (Alternativ B1) eller i tunnel (Alternativ B2) sør for bebyggelsen i området Vabakken Smådalane, og knytter seg på kommuneplanen sør for Grimstadvatnet.

24 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 24 Sula I og med at alternativ A går ut, avgrenses planområdet her til bare å omfatte arealet rundt landfestet for flytebrua og den nødvendige tilknytningen til eksisterende Fv61. Andre forhold Influensområdet for EFFEKT-beregninger er det samme som i 0-alternativet. I utredningsalternativet vil fergesamband Hareid - Sulesund bli lagt ned, mens sambandet Festøya Solavågen og Festøya Hundeidvik må avklares som en del av utredningsarbeidet, jfr pkt 5.2. Hafast har som forutsetning at hurtigbåtsambandet Hareid Ålesund Valderøya skal opprettholdes, bla. av hensyn til reisende til og fra flyplassen på Vigra. Det skal gjøres en vurdering av vegstatus i ettertid for de ulike veglenkene som inngår i prosjektet. Avklaring rundt vegstatus, nedklassifisering og ansvar vil være av stor betydning. Prinsipper / forutsetninger for dette klarlegges som del av planprosessen, og vil være viktig både ut i fra økonomiske hensyn, samt som grunnlag for nødvendige politiske vedtak. Vegstandard I den grad det blir nødvendig med mer detaljerte tekniske vurderinger i forbindelse med trasévalg for E39 gjennom planområdet, skal standardkrav til utforming og dimensjonering av veger, bruer og tunneler avklares med Statens vegvesen. Deler av E39 er preget av lange strekninger med randbebyggelse og nedsatt fartsgrense. Konseptvalgutredning E39 Skei - Ålesund lister opp følgende forhold som skal ivaretas i planleggingen av landstrekninger:

25 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 25 - Vegstandard skal være i samsvar med vegnormalene. Fartsgrensen bør ligge i området km/t avhengig av trafikkvolum og behov for en ensartet standard. Sammenhengende strekninger med midtrekkverk bør være et delmål. - Mindre lokalsamfunn bør få skjerming mot gjennomgangstrafikk. Her ligger et viktig samspill mellom vegmyndighetene og de aktuelle kommunene når det gjelder arealplanlegging. - Større tettsteder bør få en kort og effektiv tilknytting til E39. Disse tettstedene er ofte naturlige mål for trafikantene. De bør ikke få lange strekninger med nedsatte fartsgrenser, men være lett tilgjengelige. - I tillegg skal følgende forhold vektlegges: - Effektiv, trygg og miljøvennlig transport med avgrenset transportbehov. - Klare grenser mellom utbygde område og landbruks, natur- og friluftsområde. - Unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder. - Hensyn til transport av farlig gods. 5.2 Tekniske forhold Det skal gis en teknisk beskrivelse av alternative traséer. Denne skal inneholde en kartlegging/vurdering av geotekniske og geologiske forhold, vassdragstekniske forhold (evt. flomfare), rasfare, eksisterende og planlagte høyspentlinjer, kommunaltekniske anlegg og andre forhold som kan ha innvirkning på kostnadene ved prosjektet. De tekniske forholdene vil være premissgivende for valg av løsning og trasé og for plassering av tunnelpåhugg. Planarbeidet må avklare behov for midlertidige og permanente massedeponi og massetak. Konsekvensene for sjøtrafikk som følge av flytebruløsningen vil bli utredet. Hovedtrafikken fra i alt 5 fjordarmer har et knutepunkt og vil bli påvirket av begge flytebrualternativene og bør utredes, blant annet med tanke på fremkommelighet for cruiseskip. Nødvendig minstehøyde og bredde for bru og passering av åpning, bruk av eksisterende navigasjonsinstallasjoner og eventuell plassering av erstatninger og vurdering av alternative farleder for skipstrafikken må kartlegges i det videre planarbeidet. Det bør også utredes hvorvidt småbåttrafikken som i dag går langs med land fremdeles skal kunne gå der (i le). En trafikkanalyse av nåværende og framtidig sjøtrafikk vil da være aktuelt. Slike utredninger bør også gjøres for skipstrafikken i anleggstiden. Sjøtrafikk i forhold til ulykkesrisiko vil også bli et tema. Altså er sikkerhet mot skipspåkjørsler skip/skip og skip/brufundament og flyteelement mm. viktige punkt i vurderingen. Flytebruløsningene ligger i et værhardt område og med påvirkning fra havdønninger. Det er gjort en numerisk simulering av strøm og bølger i forbindelse med en tidligere utredet senketunnelløsning «Crossing the wide and highly exposed Sulafjord with an SFT». Simuleringene er gjort på grunnlag av data for offshore bølgetilstand i perioden i et punkt 120 km NV for Breisundet ved Storegga-kanten på ca 900m dyp. Dette er grunnlaget som er benyttet i LMG Marins utredning av flytebru. Det antas derfor at den tekniske løsningen for flytebru er tilstrekkelig dokumentert til at en med sikkerhet kan si at

26 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 26 den er gjennomførbar. Strøm-, vind og bølgemålinger kan derfor bero inntil neste steg i teknisk prosjektering, og trenger ikke være en del av konsekvensutredningen. Den tekniske løsningen og kostnadene må også kvalitetssikres i av uavhengige eksperter.

27 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 27 6 KONSEKVENSUTREDNING 6.1 Metodikk Prissatte konsekvenser vurderes i samsvar med Statens vegvesens håndbok 140 om Konsekvensutredninger. Håndboken gir anbefalinger for hvilke konsekvenser som skal og bør vurderes. I tillegg angir den hvilke metoder en skal benytte for å gjennomføre utredningen. 6.2 Prissatte konsekvenser Hovedfokus for de prissatte konsekvensene er å få fram de transportøkonomiske virkningene tiltaket vil gi. Dette skjer gjennom en nytte-/ kostnadsanalyse som gjennomføres ved hjelp av Statens vegvesen sitt beregningsprogram EFFEKT. Investeringskostnaden for veganlegg skal beregnes som grunnlag for konsekvensutredningen. Dette omfatter anleggs-kostnadene, byggherrekostnadene og usikkerhetspåslag. Vurdering av byggekostnadene skjer ved ANSLAG-metoden. Nytte-/ kostnadsanalyse. Selve nytte-/ kostnadsanalysen skal omfatte følgende hovedposter: - Nytte for trafikantene og transportbrukere, herunder distanseavhengige, tidsavhengige kostnader og eventuelle andre kostnader som ulempekostnader i fergesamband, helsevirkninger og utrygghetsvirkninger for gående og syklende. - Operatørnytte, dvs. nytten for busselskaper, parkeringsselskaper, bompengeselskaper og andre private aktører som driver med offentlig transport. - Budsjettvirkning for det offentlige. Dette er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Omfatter investeringskostnader i tillegg til drifts- og vedlikeholdskostnader, skatteinntekter, overføringer til operatører med mer. - Samfunnet for øvrig. Omhandler ulykkeskostnader, kostnader ved støy og forurensning, restverdi av anlegget og skattekostnader. - Beregning av støy og luftforurensing. Analyseperioden er 25 år fra antatt åpning av tiltaket, mens levetiden for veganlegg settes til 40 år. Nytten uttrykkes ved hjelp av den såkalte netto-nytten, dvs summen av nytte for de ulike aktørene fratrukket kostnadene som følger med det å gjennomføre og drifte tiltaket. I høringsutgaven av planprogrammet strekte influensområdet for beregning av prissatte konsekvenser seg fra Furene i Volda i sør til kryss mellom E39 og E136 på Moa. Beregningen må omfatte dagens E39 om Festøya Solavågen, og dagens veg via Eiksundsambandet over Ulstein og Hareid. Som følge av at alternativ A går ut, og at avhengigheten av gjennomføring av Borgundfjordtunnelen derfor blir borte, kan influensområdet i nord avgrenses til krysset mellom E39 og fv61 på Solevågseidet. For å holde beregningene av prissatte konsekvenser på et overkommelig nivå, gjøres noen forutsetninger og forenklinger, der dette antas å liten betydning for valg av alternativ.

28 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 28 Det forutsettes at hurtigbåtruta Hareid Ålesund Valderøya opprettholdes som et viktig kollektivtilbud, dvs ingen endring sammenlignet med 0-alternativet. Denne ruta ses bort fra i beregning av prissatte konsekvenser. Trafikkgrunnlaget for strekningen Festøya - Solavågen vil bli endret som følge av tiltaket. Virkningen av dette beregnes. Sambandet Festøya Hundeidvik har liten trafikk, og eventuelle virkninger vil derfor ha liten betydning for den samlede nytte/kostnadsberegningen, og holdes derfor utenfor. Betydningen av sambandet drøftes under pkt Lokal og regional utvikling. 6.3 Ikke-prissatte konsekvenser Konsekvensutredningen skal gjennomføres i henhold til metodikken for ikke-prissatte konsekvenser som er beskrevet i Vegdirektoratets håndbok nr. 140, Konsekvensanalyser. Vurdering av de ikke prissatte konsekvensene skjer ved en systematisk gjennomgang av: - VERDI: uttrykt gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende tema i det området der vegprosjektet planlegges. Skala: liten middel stor - OMFANG av konsekvensene, dvs. hvor store endringer vegtiltaket vil medføre for det aktuelle temaet. Skala: stort negativt middels negativt lite/intet-middels positivt stort positivt - KONSEKVENS som fremkommer ved å sammenholde VERDI og OMFANG innen det enkelte tema Konsekvensvurderingene kan utføres ved bruk av den såkalte konsekvensvifta som vist under, og konsekvensene uttrykkes på en skala med + og med følgende betegnelser: ++++ Meget stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens Figur 6-1: Konsekvensvifta (Kilde: Håndbok 140)

29 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 29 0 Ubetydelig - Liten negativ konsekvens -- Middels negativ konsekvens --- Stor negativ konsekvens ---- Meget stor negativ konsekvens Konsekvensene for et alternativ fremkommer ved at en til slutt sammenholder konsekvensene for alle deltemaene. Det skal utarbeides temakart for hvert utredningstema som viser inndeling i delområder og områdenes verdi.

30 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Landskapsbildet Landskapsbildet brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Utredningen skal beskrive både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse) samt hvordan dette endres som følge av tiltaket. NIJOS nasjonale referansesystem for landskap skal benyttes for å sette planområdet inn i en større landskapsmessig sammenheng. Tiltaket skal vurderes i forhold til: - Nær- og fjernvirkning - Viktige landskapsformer - Tilpassing veg/ terreng Planområdet deles inn i delområder for beskrivelse, fastsetting av verdi, tiltakets omfang og konsekvenser. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det er den permanente virkningen som skal utredes, men midlertidige konsekvenser i anleggsfasen beskrives (se kap Konsekvenser i anleggsperioden) Nærmiljø/ friluftsliv I håndbok 140 defineres nærmiljø som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet ifriluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Helse og trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Konsekvensene for bomiljøet skal utredes. Det skal også utredes barrierevirkninger av veganlegg i forhold til boligområder, skoler, butikker og fritidsaktiviteter samt konsekvensen av veganleggets arealbeslag. Utrygghet vurderes i forhold til vegens nærområder. Eventuell innløsning av boliger/ institusjoner skal vurderes ut fra hvilken betydning dette vil ha for nærmiljøet. Friluftsliv omfatter opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden med sikte på miljøforandring, mosjon, rekreasjon og naturopplevelse, så vel i nærmiljøet som i skog og mark. Det er viktig å vurdere den samlede effekt av veganlegget sett i sammenheng med annen regional infrastruktur og barrieredannere i regionen. Områder som er viktige for friluftslivet skal kartfestes og verdivurderes. Verdien av friluftslivsområder må ikke bare vurderes ut fra bruksfrekvens da fjernere friluftslivsområder kan ha stor verdi selv om det ikke er like mange som bruker disse som for eksempel nærrekreasjonsområdene. De forskjellige friluftslivsområdene kan også ha en innbyrdes betydning for hverandre. DN-håndbok nr «Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» skal ligge til grunn for utredningsarbeidet. Nødvendig kartlegging og verdisetting av friluftsområder skal baseres på metode i DN-håndbok nr Mulige avbøtende tiltak skal beskrives.

31 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 31 Det er den permanente virkningen som skal utredes, men midlertidige konsekvenser i anleggsfasen beskrives (se kap Konsekvenser i anleggsperioden) Naturmiljø Temaet omfatter fysiske omgivelser med vekt på naturgitte forhold. Det skal gjøres en kartlegging av naturverdier i planområdet. Kartleggingen skal gjennomføres etter metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kartlegging av vilt og biologisk mangfold på land og i ferskvatn (DN-håndbok , , , ); se Kartleggingen skal fokusere på spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold (naturtyper og vilt), dvs. t.d. leveområde for truede arter. Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdivurderes. Spesielt viktig er: - Internasjonalt vernede områder (Ramsarområder, våtmark) Områder vernet etter naturvernloven (nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområder) - Områder vernet etter eget vedtak, for eksempel vernede vassdrag med tilhørende RPR (rikspolitiske retningslinjer) - Områder regulert som spesialområde naturvern (PBL 25 nr. 6) - Områder omtalt i forbindelse med nasjonale og fylkesvise verneplaner (barskog, edelløvskog, våtmark, myr, kulturlandskap, sjøfugl) - Regionale grøntstruktur og trekkruter for vilt - Områder og lokaliteter som er viktige for sjeldne og truede arter, eller som er viktige for det biologiske mangfoldet (nøkkelbiotoper) - Naturmangfoldloven Konsekvensene for naturmiljø skal beskrives og vurderes på bakgrunn av informasjon som er kartfestet og omtalt i og artsdatbankens artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/). Det skal gis en beskrivelse av inngrepet og mulige negative konsekvenser for naturtypene som blir påvirket av planforslaget. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. I arbeidet med KU og kommunedelplan skal det så tidlig som mulig tas kontakt med vernemyndighetene for å finne løsninger som har så få negative konsekvenser som mulig for Grimstadvatn naturreservat, som er vernet gjennom forskrift. Fig 6-2 Grimstadvatn naturreservat (Kilde: naturbase.no)

32 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Kulturminner og kulturmiljø Temaet omfatter følgende kulturminner og kulturmiljø innen planområdet: - Automatisk fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) - Nyere tids kulturminner - Marinarkeologiske kulturminner Kjente, registrerte kulturminner skal beskrives og kartfestes. Planområdet inndeles i hensiktsmessige kulturmiljø som skal beskrives ut fra hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i. Verdisetting gjøres etter følgende verdiskala: liten, middels og stor verdi. Kulturminnenes verdi skal gjøres uavhengig av juridisk status. Det skal også redegjøres for kulturminnenes eventuelle vernestatus (fredet, regulert til spesialområde bevaring etc.) Det skal vises hvordan den umiddelbare virkning av tiltaket vil bli på kulturminner og kulturmiljø, eksempelvis terrenginngrep og arealforbruk, hvilke kulturminner som går tapt, hvilke arealer som får støybelastning slik at kulturminner må innløses eller får redusert verdi og barriereeffekt. Betydningen av inngrepet for kulturminner og kulturmiljø (inngrepets konsekvens) fastsettes på grunnlag av verdiene i det berørte området og tiltakets omfang. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det skal vises hvor en kan forvente å finne ikke-kjente, automatisk fredede kulturminner. Områder med potensialet for funn og antatt behov for ytterligere undersøkelser på kommunedelplannivå avgrenses på kart. Kulturminnelovens 9 (undersøkelsesplikten) forutsettes oppfylt i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan, men vil ikke være en del av konsekvensutredningen. Det er den permanente situasjonen som skal utredes, men dersom det blir store inngrep i anleggsfasen som kan påvirke verdiene skal dette også beskrives (se kap Konsekvenser i anleggsperioden) Naturresurser Temaet naturressurser omfatter landbruk, fiske, reindrift, berggrunn, vann og løsmasser som ressurser. Landbruk omfatter jordbruk og skogbruk samt annen økonomisk utnytting av utmarksressurser i tilknytning til landbruk. For eventuelle konsekvenser innenfor landbruk, skal det gjøres vurderinger av arealregnskapet og driftsmessige ulemper på et overordnet nivå. Følgende nasjonale og regionale mål og føringer skal ivaretas: - Plan- og bygningsloven 3 - St. meld nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan og innst. S. nr. 300 ( ) - St. meld nr. 26 ( ). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand - Nytt jordvernbrev til kommunene m.fl. fra miljøvernministeren og landbruks- og matministeren av : Kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene - Fylkesplan for Møre og Romsdal

33 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula 33 For øvrige deler av temaet er det viktig å få kartfestet og vurdert eventuelle konsekvenser i forhold til: - Vernede geologiske forekomster - Løsmasseforekomster - Berggrunn og løsmasser som er utnyttbare til samfunnsmessige formål - Vannforsyning inklusive grunnvannsforekomster, drikkevannskilder og overflatevann. Veganleggets eventuelle konflikter med trekkveger for vilt vil bli utredet under kapittel «Naturmiljø». Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det er den permanente situasjonen som skal utredes. Men dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn til driftsveger og deponier som skaper barrierer mht. tilgjengelighet til friluftsområder og rekreasjonsområder, anleggstrafikk og støy, skal dette også beskrives (se kap konsekvenser i anleggsperioden).

34 Planprogram for kommunedelplaner og KU - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Andre samfunnsmessige konsekvenser Konsekvenser i anleggsperioden Konsekvenser i anleggsperioden omfatter lokale ulemper som følge av anleggsarbeid i området. Bare kortsiktige virkninger skal tas med her. De permanente virkningene behandles under de øvrige temaene. Anleggstrafikk Belastning på eksisterende veger av anleggstrafikk må vurderes ut fra vegenes bæreevne og vegens omfivelser. Virkning på framkommeligheten og trafikksikkerhet på eksisterende vegnett vurderes. Behovet for nye anleggsveger skal utredes, herunder om disse kan inngå i et framtidig permanent vegnett, eller om arealene kan tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig tilstand. Dette gjelder også vurdering av mulige utskipningssteder for masser. Sjøtrafikk Montering av flytebrua vil ha innvirkning på avvikling av sjøtrafikken Virkningen for sjøtrafikken i anleggsfasen utredes. Riggområder Alternative riggområder for de ulike alternativene utredes i forhold til egnethet og mulighet for etterbruk eller tilbakeføring til tilnærmet opprinnelig tilstand. Metoder for tilbakeføring må defineres. Riggområder for de ulike alternativene må utredes for tilgang til nødvendig vann, avløp og i forhold til forurensning. Kombinasjon rigg og deponi utredes. Massedeponi Evt overskuddsmasser vil i hovedsak være en følge av tunnel gjennom Melshornet. Disponering av overskuddsmassene skal omtales i planarbeidet. Permanente deponiområder beskrives under ikke prissatte konsekvenser som landskapsbilde og naturmiljø. Aktuelle steder for deponier må vurderes mht. kapasitet og egnethet, og innarbeides i plankart og bestemmelser. Ved vurdering av egnethet må landskap, naturmiljø, grunnforhold, transportavstander være med i vurderingene. Avbøtende tiltak med hensyn til forurensing beskrives. Støy og forurensing De mest sentrale problemstillingene er støy, støv og rystelser ved sprengning. Grenseverdier fra forurensningsmyndighet for støy, utslipp til luft og rystelser ved sprenging må avklares og beskrives Det skal redegjøres for spesielle hensyn som må tas til Grimstadvatn naturreservat. For støy gjelder T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Denne inneholder anbefalte støygrenser for anleggsvirksomhet.

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

ROVDEFJORDBRUA AS KOMMUNEDELPLAN

ROVDEFJORDBRUA AS KOMMUNEDELPLAN Oppdragsgiver Rovdefjordbrua AS Rapporttype Kommunedelplan 2014-02-28 ROVDEFJORDBRUA AS KOMMUNEDELPLAN PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (85) ROVDEFJORDBRUA

Detaljer

E39 VESTNES - MOLDE KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

E39 VESTNES - MOLDE KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Kommunedelplan 2013-02-18 E39 VESTNES - MOLDE KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING 3 (99) E39 VESTNES - MOLDE KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Nykirke - Barkåker Forslag til planprogram til offentlig ettersyn KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR DOBBELTSPOR NYKIRKE BARKÅKER I KOMMUNENE

Nykirke - Barkåker Forslag til planprogram til offentlig ettersyn KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR DOBBELTSPOR NYKIRKE BARKÅKER I KOMMUNENE Nykirke - Barkåker Forslag til planprogram til offentlig ettersyn KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR DOBBELTSPOR NYKIRKE BARKÅKER I KOMMUNENE HORTEN, RE OG TØNSBERG 28.02.2014 Vestfoldbanen, Nykirke

Detaljer

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan Forord Trondheim og Klæbu kommuner og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen Tulluan. Kommunene er planmyndighet, og

Detaljer

PLANPROGRAM Fv. 319 Svelvikveien

PLANPROGRAM Fv. 319 Svelvikveien PLANPROGRAM Fv. 319 Svelvikveien Kommunedelplan med konsekvensutredning Drammen kommune Region sør Prosjektavdelingen Desember 2014 FORORD Statens vegvesen Region Sør har fått i oppdrag av Buskerud fylkeskommune

Detaljer

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU PLANPROGRAM Midtbygda - Nordhordlandsbrua HØRINGSUTGAVE Region vest Bergen kontorsted Planseksjonen Dato: Mai 2011 Revidert:

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA PLANPROGRAM HØRINGSUTGAVE E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER Region øst E6 BIRI - OTTA Mai 2014 E6 Vingrom - Ensby, Planprogram, høringsforslag mai 2014 2 E6 Vingrom - Ensby,

Detaljer

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Planbeskrivelse med konsekvensutredninger Høringsutgave Region midt August 2012 Rapport Oppdrag: Kommunedelplan med konsekvensutredning fv. 17 og fv.

Detaljer

Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for rv. 509 Transportkorridor vest i Sola og Stavanger kommuner.

Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for rv. 509 Transportkorridor vest i Sola og Stavanger kommuner. 1 Forord Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for rv. 509 Transportkorridor vest i Sola og Stavanger kommuner. Sola og Stavanger kommuner vil fastsette planprogrammet

Detaljer

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU Region vest Stavanger kontorstad 11.4.2014 1 Forord Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for fv.

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM. Foto: Hilde Sanden Nilsen, Statens vegvesen. E16 Arna - Vågsbotn Bergen kommune. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

FORSLAG PLANPROGRAM. Foto: Hilde Sanden Nilsen, Statens vegvesen. E16 Arna - Vågsbotn Bergen kommune. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning PLANPROGRAM FORSLAG Foto: Hilde Sanden Nilsen, Statens vegvesen E16 Arna - Vågsbotn Bergen kommune Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 19. april 2013, revidert 10. juni 2013 Forord Dette planprogrammet

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Planprogram E6 Ranheim - Værnes

Planprogram E6 Ranheim - Værnes Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 23.10.2013 Revidert etter høring 13.01.2014 Planprogram E6 Ranheim - Værnes Reguleringsplan med konsekvensutredning STATENS VEGVESENS RAPPORTER

Detaljer

Rapport. Statens vegvesen Region midt. OPPDRAG E6 Selli Asphaugen Trøa (Plan-id 2015006) EMNE. 416474-PLAN-PBL-03_rev00

Rapport. Statens vegvesen Region midt. OPPDRAG E6 Selli Asphaugen Trøa (Plan-id 2015006) EMNE. 416474-PLAN-PBL-03_rev00 Rapport Statens vegvesen Region midt OPPDRAG E6 Selli Asphaugen Trøa (Plan-id 2015006) EMNE 416474-PLAN-PBL-03_rev00 Forside: Rungstadvatnet sett fra Aspåsen (foto: Multiconsult ASA) Bilder og figurer:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Planprogram

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Planprogram KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Planprogram Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 28.11.2014 Forord Statens vegvesen Region øst har i samråd med

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Planprogram Bybanen Bergen sentrum - Åsane

Planprogram Bybanen Bergen sentrum - Åsane [Skriv inn et sitat fra dokumentet eller sammendrag av et interessant poeng. Du kan plassere tekstboksen hvor som helst i dokumentet. Bruk kategorien Tegneverktøy for å endre formateringen av tekstboksen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Fv. 47 Åkra sør-veakrossen

Fv. 47 Åkra sør-veakrossen ROGALAND FYLKESKOMMUNE Fv. 47 Åkra sør-veakrossen KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Et prosjekt i Haugalandspakken Region vest Avdeling Rogaland Dato: 2010-03-18 fv. 47 åkra sør-veakrossen - kommundelplan

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune.

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune. Forord Denne kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen etter avtale med Alta kommune. Planen er utarbeidet med hjemmel 9-4 i plan- og bygningslovens (nr 77, av 14. juni 1985). Statens vegvesen

Detaljer

Konsekvensutredning Rv 519 Fastlandsforbindelse for Finnøy FINNFAST

Konsekvensutredning Rv 519 Fastlandsforbindelse for Finnøy FINNFAST Konsekvensutredning Rv 519 Fastlandsforbindelse for Finnøy FINNFAST Forside: Statens vegvesen Rogaland, Grafisk senter Kart: Statens vegvesen Rogaland, Grafisk senter 1 Forord Denne rapporten oppsummerer

Detaljer

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens Konsekvensutredning E16 Wøyen - Økri Konsekvensutredning utvidelse til fire felt september 2004 Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014 2026. Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014 2026. Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 10-04-2014 Kommunestyret vedtok mindre endringer i planen den 12.06.2014 og 18.09.2014.

Detaljer