Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak"

Transkript

1 Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Plankonferansen 2013

2 Innhald Kva seier rettleiarane Min kjepphest: "Det totale fotavtrykket " av planen Eksempel på GIS-analysar av arealdelen i Os kommune. Mest fokus på samordna areal- og transportplanlegging Ikkje så mykje om kva datagrunnlag som finst Plankonferansen 2013

3 Utgangspunkt for foredraget: Plankonferansen 2013

4 Generell metode for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Sitat fra veileder: «Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene i planforslaget. Der planforslaget inneholder strategier for fremtidig arealbruk skal det også gis en vurdering av hvordan disse strategiene vil påvirke miljø og samfunn.» Plankonferansen 2013

5 Dvs. krav om utgreiing på minst 2 nivå: 1) Verknader av dei enkelte utbyggingsområda (kvar for seg) 2) Verknader av dei samla arealbruksendringane i planen Del 2 er det utvikla lite metodikk på - F.eks. kva er dei samla verknadene av planforslaget, med tanke på transportbehovet? Plankonferansen 2013

6 Nokre kommuneplanar har utgreiing på 3 nivå: Verknader av dei enkelte utbyggingsområda (kvar for seg) Verknader av dei samla arealbruksendringane i planen Verknader av den langsiktige arealstrategien (kan ulike scenario for utvikling i kommunen) Plankonferansen 2013

7 1) Utgreiing av dei enkelte utbyggingsområda Utgreiinga må få fram: - Viktige miljø- og samfunnsverdiar i dei foreslåtte utbyggingsområda - Verknader utbygginga kan få for desse verdiane - Kva kan gjerast for å avbøte negative verknader Plankonferansen 2013

8 KU-forskrift, Vedlegg III. Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan- eller utredningsprogram og i nødvendig utstrekning omfatte: a) Redegjørelse for planen eller tiltaket: b) Konsekvensutredningen: Plankonferansen 2013

9 Veldig viktig at utgreiingstemaene er forankra i planprogram eller i samfunnsdel Plankonferansen 2013

10 Plankonferansen 2013

11 Plankonferansen 2013

12 KU- tema Verdivurdering Verdi Konsekvensvurdering Konsekvens Samfunn 1. Areal- og transport 2. Barn og unge 3. Friluftsliv og rekreasjon 4. Infrastruktur og offentlege tenester 5. Samfunns-tryggleik 6. Næring og sysselsetting 7. Universell utforming 7. Landskap og estetikk 8. Kulturminne og kulturmiljø 9. Naturverdiar og biologisk mangfald 10. Energibruk 11. Primærnæring 12. Strandsone Plankonferansen 2013

13 Mine kjepphestar Kva er "det totale fotavtrykket " av planforslaget? Etterprøvbare vurderingar av konsekvens KU-dokumentet med alle enkeltkonsekvensane er svært omfattande å ta stilling til det er behov for analysar som viser kva retning kommunen går i, etc. Plankonferansen 2013

14 Plankonferansen 2013

15 2) Utgreiing av dei samla arealbruksendringane i planen Sitat frå veileder: «Kravet om en samlet vurdering innebærer et overordnet nivå, der langsiktighet og helhet bør stå sentralt» «Generelt bør valg og tilnærming til temaer konsentreres om det som er relevant for beslutninger om arealbruk på et overordnet nivå. Spørsmålene om framtidig utbygging eller ikke, samt hvilket arealformål områdene skal ha, er sentrale.» Plankonferansen 2013

16 Formål Samlede virkninger = "Det totale fotavtrykket" Plankonferansen 2013

17 Dele utgreiinga i 2-3 deler Samla verknader, sortert etter arealformål: Samla verknader, sortert etter utgreiingstema: Strandsone, Landbruk, Kulturminne og kulturmiljø, Friluftsliv og folkehelse, Naturverdiar og biologisk mangfald, Landskap Barn og unge. Plankonferansen 2013

18 Plankonferansen 2013

19 Bruk av kartseriar (mange små kart) - sortert etter arealformål - sortert etter utgreiingstema Underbyggjer teksten Gjev god lesbarhet på rapporten Bidrar til å formidle "det totale fotavtrykket " Plankonferansen 2013

20 Andre viktige stikkord mhp. framstilling av «det totale fotavtrykket» I staden for lange opplistingar av enkeltkonsekvensar, er det mest interessant å : påvise ENDRINGAR/ TRENDAR i forhold til forrige kommuneplan i forhold til andre kommunar, landsgjennomsnitt etc. i forhold til busettingsmønster påvise korleis viktige faktorar varierer internt i kommunen Plankonferansen 2013

21 Plankonferansen 2013

22 Plankonferansen 2013

23 Plankonferansen 2013

24 Evt. utgreiingsdel nr 3: Verknader av strategi for framtidig arealbruk Eksempel på GIS-analyse som kan ligge til grunn for vurderingane. Plankonferansen 2013

25 Os kommune, 2011: Kriteriebasert metode for definisjon av langsiktig utviklingsstrategi Plankonferansen 2013

26 Utgangspunkt: Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Dagens kommunikasjonslinjer og -knutepunkt Eksisterande busetnadsstruktur Eksisterande verneområde, friluftsområde, og andre restriksjonsområde (kulturminne) Kjerneområde for landbruk Plankonferansen 2013

27 Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene Plankonferansen 2013

28 3. Retningslinjer for å oppnå samordnet areal og transportplanlegging 3.1 Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 3.2 Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Langs eksisterende hovedveg og banenett skal det legges vekt på hensynet til a opprettholde et differensiert transportsystem og fremtidig behov for utvidelser av veg og banenettet. Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. 3.3 Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks og naturområder. Beslutninger om utbyggingsmønster med transportsystem må baseres på brede vurderinger av konsekvenser, med særlig vekt på samfunnsøkonomiske kostnader, virkninger for langsiktige mål i landbruket og hensynet til å ta vare på natur og kulturmiljøet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstruktur. En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder, inkl særlig verdifulle kulturlandskap, sjø og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og kulturminner. 3.4 Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås. 3.5 I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, f.eks regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. Miljø og helserisiko forbundet med transport av farlig gods skal tillegges vekt ved beslutninger om lokalisering av virksomhet som medfører slik transport og ved planlegging av transportårer og arealbruk langs transportårer. 3.6 Regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Virksomhet som skaper tungtransport bør lokaliseres i tilknytning til jernbanen, havner eller hovedvegnettet.

29 Samordna areal og transportplanlegging eksempel på moglege kriteriar Sentralitet: Nye utviklingsområde skal ikkje bidra til å gje ein meir grisgrendt busetnad. Dvs. at gjennomsnittleg reisetid til kommunesenteret og andre viktige målpunkt ikkje må stige, som følgje av ny busetnad. (Ny busetnad skal bidra til å redusere den gjennomsnittlige reisetida til Osøyro, til handlesenteret på Flåten eller til Bergen sentrum.) Nærleik til kollektivtilbod: Utviklingsområde skal vere innanfor ein korridor på 600m luftlinje frå ein kollektivakse med bra frekvens (min 2 avgangar i timen morgon og ettermiddag). Eventuelt må det vere forventningar om at kollektivtilbodet skal bli så bra. Eit utviklingsområde skal ikkje vere i konflikt med eksisterande verneområde, eller eksisterande friluftsområde av regional eller nasjonal verdi Eit utviklingsområde skal bygge på eksisterande busetnadsstruktur, og ikkje punktere eit samanhengande LNF-område/ grøntkorridor, eller kjerneområde for landbruk, eller restriksjonsområde mhp. kulturminne av regional verdi. Kommunikasjonsknutepunkt, sitat frå rikspolitiske retningslinjer: Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grøntstruktur. Dette er konkretisert ved å definere ei sone på 2,5 km gangavstand frå Os sentrum (det naturlege omlandet til kommunesenteret). Innanfor denne sona vil ei vidare utvikling støtte opp omkring eksisterande senterstruktur, og styrkje Osøyro som senterområde, noko som er i tråd med retningslinjene for samordna areal- og transportplanlegging. Plankonferansen 2013

30 Plankonferansen 2013

31 Plankonferansen 2013

32 Plankonferansen 2013

33 Plankonferansen 2013

34 Plankonferansen 2013

35 Plankonferansen 2013

36 Konsekvens for gjennomsnittleg reisetid til sentrale målpunkt Plankonferansen 2013

37 Plankonferansen 2013

38 Plankonferansen 2013

39 Plankonferansen 2013

40 Plankonferansen 2013

41 Plankonferansen 2013

42 Plankonferansen 2013

43 Plankonferansen 2013

44 Plankonferansen 2013

45 Plankonferansen 2013

46 Plankonferansen 2013

47 Plankonferansen 2013

48 Plankonferansen 2013

49 Plankonferansen 2013

50 Plankonferansen 2013

51 Korleis er forslag til nye utbyggingsområde lokalisert i forhold til dette strategikartet? Plankonferansen 2013

52 Plankonferansen 2013

53 Plankonferansen 2013

54 Plankonferansen 2013

55 Andre utfordringar med omsyn til beregning av "det totale fotavtrykket" : Plankonferansen 2013

56 Kva er framtidig arealbruk? Sitat frå KU-forskrift: «For kommuneplanens arealdel utredes kun de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan» Plankonferansen 2013

57 2,500 Areal til bustadføremål i planforslaget 2,000 1,500 1,000,500 LNF-spreidd Framtidig Eksisterande, Areal til bustadføremål i planforslag Framtidig Eksist 0 Plankonferansen 2013

58 Nye bustadområde Bustadreserve Nytt utbyggingsområde i KPA Nytt betyr nytt arealformål i forhold til eksisterande arealformål. Det er for eksempel nye byggjeområde i område som tidlegare var disponert til anna formål enn utbygging. Bustadreserve, 2 moglege analysemetodar: Kor mange bustader er bygd, ifht. det som er ferdig regulert Kor mange bustader kan det vere plass til, gitt eit visst referansenivå for "områdetetthet"? Plankonferansen 2013

59 Målsetjingar om samordna areal- og transportplanlegging verkar for mange lite handfaste, og lite målbare. Derfor blir slike målsetjingar lett sett til side (referanse til BOBY-foredrag) Faktisk kan fleire former for arealutvikling som ofte omtalast som fortetting, vere sterkt biltrafikk-genererande. (ref. Aud Tennøy, TØI) Ikkje all fortetting er bra. Plankonferansen 2013

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 05.09.2007 kl. 16.30 18.00

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 05.09.2007 kl. 16.30 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 05.09.2007 kl. 16.30 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) 11.08.14, GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent 2011. Vedtatt forlenget til 2016 i Regional

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR

HEIANE SØR KONSEKVENSUTGREIING STORD KOMMUNE K ONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR Hamn/Rossnes Reguleringsplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram i samsvar med forskrift om konsekvensutredning av 1.4.2005 5 KONSEKVENSUTGREIING HEIANE SØR STORD KOMMUNE 2010 29.06.2010 K

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune.

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune. Forord Denne kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen etter avtale med Alta kommune. Planen er utarbeidet med hjemmel 9-4 i plan- og bygningslovens (nr 77, av 14. juni 1985). Statens vegvesen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING

KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34 KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN KOMMUNE 2010-2023 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe 25.05.11 PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel

Planprogram. Kommunedelplan samferdsel Planprogram Kommunedelplan samferdsel Bodø kommune 2015 2025 Strategisk samferdsel i Bodø Side 1 av 14 sider Innhold Innhold Innledning... 3 Hva er en samferdselsplan... 5 Rammer for planarbeidet... 5

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Planbeskrivelse med konsekvensutredninger Høringsutgave Region midt August 2012 Rapport Oppdrag: Kommunedelplan med konsekvensutredning fv. 17 og fv.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer