OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE"

Transkript

1 OPPSUMMEING AV KONSEKVENSUTREDNING AV DE ENKELTE OMRÅDENE FOR VESTBY KOMMUNE Kartoversikt over områder som er konsekvensutredet KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 1

2 NOTAT Det vises til telefonsamtale i dag om stor saksmengde på planforumets møte Vi er inneforstått med å begrense den generelle gjennomgangen og legge vekt spesielt på arealdelens konsekvensutredninger. Etter avtale oversendes derfor en oppsummering med kartutsnitt av konsekvensuterdningen. For mer detaljer informasjon vises det til denne. Rådmannen har kun anbefalt at 1.6 Kolås tas med i planens arealdel og under tvil eventuelt 1.2, Labo nordre. Vi ønsker synspunkter fra Regionalt planforum spesielt på disse sakene, men også forumets syn på rådmannens konklusjon i de sakene som ikke anbefales, særlig i forhold til overordnede myndigheters retningslinjer og forventninger. For øvrig ønsker vi å gi en kort redegjørelse for planen og tar gjerne imot synspunkter også innenfor andre områder av planen i den grad et blir anledning til det. Førstegangsbehandling av planen blir i formannskapet 5. mai og i kommunestyret 19. mai i år med forslag om at planen legges ut til offentlig ettersyn. Trond Wangen kommuneplanlegger KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 2

3 1.1 Nytt hytteområde. Knut Einar Strand. Del av gnr. 64/1 Stjernåsen KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 3

4 Formål og innhold: Planstatus: LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Uregulert. Ønske om utvikling av ca 35 hytteenheter i form av selvstendige tomter og utleiehytter på ca 30 daa inneklemt skogsmark mellom Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde. Kommunestyret har i vedtatt planprogram lagt vekt på at området skal ha strenge restriksjoner som hytteområde. SAMLET VURDERING Området utgjør i dag en buffer og et nærfriluftsområde mellom eksisterende hytteområde og omkringliggende dyrket mark, men er for øvrig av liten verdi ved dagens arealbruk. Utbygging til fritidsbebyggelse/utleiehytter har små negative konsekvenser på kort sikt. Administrasjonen påpeker at nye avløpsløsninger uansett er under forberedelse og kan ellers ikke se at spørsmålet om utbygging bør koples til private interesser om utbedring av bygningsmassen. På lengre sikt vil helårspresset også nå Stjernåsen og hyttebygging nå vil vanskeliggjøre planlegging og gjennomføring til boligformål på lengre sikt. Av hensyn til de langsiktige konsekvensene bør området fortsatt ligge som LNF i kommuneplanens arealdel. Av denne grunn har Vestby kommune siden 1990 hatt forbud mot nye hytteområder. Å bryte ned dette prinsippet nå, vil kunne medføre at det åpnes for nye hytteområder i kommunen. Prosjektet anbefales ikke tatt med i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 4

5 1.2 Nytt boligområde. Ann-Cathrin Torp, Del av gnr. 134/1, Labo nordre KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 5

6 Formål og innhold NF uten særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan. Ca. 15 daa. Arealet ønskes utbygget med inntil 13 boliger som en naturlig forlengelse av Deør skog feltet. SAMLET VURDERING Området har i dag liten bruksverdi uten registrerte naturverdier av betydning, men utgjør en buffer mot viktig kultulandskap/kulturminneområde på Labo. Utbygging vil ha liten negativ konsekvens hvis byggeområdet trekke ca 15 meter tilbake og skogskråningen nedenfor sikres ved hogstrestriksjoner og skjøtselstiltak. På disse vilkår er området et attraktivt boligområde med lett og trafikksikker tilgang til infrastruktur og kollektivtrafikk (buss og jernbane) i samsvar med overordnede planretningslinjer. Selv om området begrenses til 13 boliger, er det fare for skolesprekk på ungdomsskolen hvis nye boligområder inntas i tillegg til Kolås og planlagt boligbygging i Hølen og på Store Brevik. Da det er stor uklarhet om utbygging/omkjøringsvei nord/øst for Deør skog på lengre sikt (etter planperioden), bør en slik mindre utbygging avvente en helhetlig klargjøring av den langsiktige arealbruken i området. Området anbefales ikke inntatt i kommuneplanens arealdel i denne omgang, men vurderes som ledd i en mulig helhetlig utbygging ved senere kommuneplanrullering. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 6

7 1.3 Nytt næringsområde. Stor-Oslo Prosjekt AS for Grunneiernes tomteselskap (GTS), del av gnr. 136/1, 139/1, 139/5 Grimsrud/Vestre Ulfski KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 7

8 Formål og innhold Området er avsatt til LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan og er uregulert. Arealet på 270 daa er redusert i forhold til grunneiernes innspill da kommunestyrevedtaket forutsetter at dyrket mark ikke skal berøres. Grunneierne ønsker området utviklet til næringsformål med vekt på kontorarbeidsplasser, plasskrevende handel og tilhørende lager/logistikk. Det henvises til at arealet også ble spilt inn i tilknytning til kommunedelplan Son. SAMLET VURDERING Til tross for at arealet er velegnet til næringsutbygging ut fra hensynet til landbruk, miljø- og naturverdier samt kan etableres med god tilknytning til teknisk infrastruktur, hovedveisystem og kollektivnett, bryter utbyggingen med kulturlandskapsverdier, friluftshensyn og overordnede føringer for lokalisering av denne type næring. Kontor bør absolutt prioriteres til Vestby sentrum og plasskrevende næring til Vestby nord. Etablering setter økende press på ytterligere tettstedsdannelse i retning av et nytt tettsted rundt Sonsveien holdeplass. Det bør legges betydelig vekt på å konsentrere større næringslokalisering til området ved Vestby næringspark for å styrke Vestby som en sentral og attraktiv næringskommune samt styrke muligheten for å etablere transport-/omlastningsløsninger som gir mer gods på bane (dryport Vestby). Vestby kommune bør legge vekt på å forsterke eksisterende tettstedsstruktur i stedet for å legge til rette for etablering av nye tettstedsdannelser. Næringsområde av denne størrelse bør det ikke legges til rette for i dette jomfruelige området i kommuneplanens arealdel, men nye næringsarealer bør heller vurderes i tilknytning til Vestby næringspark ved neste rullering av kommuneplanen. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 8

9 1.4 Nytt boligområde. Bengt Henriksen, Gnr. 9/10, Grøstaddalen Formål og innhold Offentlig friområde som del av Sole IV i gjeldende kommuneplan, men ikke med som friområde i gjeldende reguleringsplan for Sole IV fra 2003; altså uregulert. Arealet var med som del av byggeområdet Sole IV i kommuneplanen fra Administrasjonen legger til grunn at kommunens hensikt ved kommuneplankartet i 2007 ikke var friområde, men LNF med særskilte friluftsinteresser og i all fall ikke byggeområde. Grunneier viser til at eiendommen på 30 daa lå inne som boligområde i kommuneplanen i 2003 og ønsker dette videreført i ny kommuneplan. SAMLET VURDERING Området er uegnet til boligbygging ut fra lokalklima avstand til sentrum/kollektivtilbud. Utbygging vil være i sterk konflikt med friluftsinteressene for en sterkt økende befolkning i Sole skog. Boligområdet anbefales ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 9

10 1.5 Nytt boligområde. Holløkken, Gnr. 131/1, Nordre Røed Formål og innhold LNF med særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan; uregulert. Innspillet (ikke grunneier) omfattet 420 daa men ble redusert til 50 daa av kommunestyret. Etter møte med administrasjonen har forslagsstiller, som en av initiativtakerne, lagt det reduserte arealet til et jomfruelig skogområde i eiendommens nordre del langs gårdsvei/driftsvei ca 500 meter fra Osloveien. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 10

11 SAMLET VURDERING Området kan utbygges uten nevneverdige konflikt med naturverdier og friluftsliv, men utbygging krever kostbar ekstern infrastruktur i vann, avløp og gang-/sykkelvei. Utbygging er i klar strid med nasjonale føringer for lokalisering av byggeområder fordi det ligger isolert og i stor avstand far tettsteder og kollektivknutepunkt. Området kan inngå som del av en framtidig utbygging i sydområdet, men da under den uttrykkelige forutsetning at det skjer i en helhetlig plansammenheng. Utbygging kan resultere i sprekk på ungdomsskolen hvis også Kolås og planlagt utbygging i Hølen og på Store Brevik gjennomføres. Boligområdet anbefales ikke inntatt i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 11

12 1.6 Transformering av hytter til bolig på Kolås med noe nytt areal på vestsiden (K-vedtak) KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 12

13 Formål og innhold Nytt byggeområde for bolig på 60 daa vest for Kolåsveien er LNF i gjeldende kommuneplan. Eksisterende hytte-/blandingsområde på 310 daa er i det vesentligste eksisterende hyttebebyggelse i gjeldende kommuneplan uten byggemulighet og uten adgang til endring fra hytte til bolig. I forrige kommuneplan , lå hele hytteområdet samt et større nytt boligområde på vestsiden av Kolåsveien inne for samlet regulering og utbygging begrunnet i nødvendig avkjørselssanering og tiltagende helårspress. Dette ble imidlertid tatt ut i gjeldende kommuneplan fordi befolkningsutviklingen og presset på skolene tilsa en lavere utbyggingstakt. I høringsuttalelsen til ny planstrategi og planprogram nå i 2013 har Fylkesmannen antydet at boliglokalisering på Kolås anses uheldig da lokalisering ikke er i samsvar med nasjonale føringer om etablering i tilknytning til kollektivknutepunkter. Finansiering av trafikksikkerhetstiltak ved ny boligbygging anses heller ikke som heldig. Dagens situasjon Eksisterende bebyggelse på begge sider av Kolåsveien i søndre halvdel av området har en rekke til dels farlige enkeltavkjørsler og det er behov for å anlegge fortau/gang-/sykkelvei langs fylkesveien. Østsiden av fylkesveien kan avkjørselssaneres med nye adkomster fra bakenforliggende hytteveier. Avkjørselssanering på fylkesveiens vestside krever ny adkomstvei fra baksiden i en lengde på ca 800 løpemeter; investeringskostnad ca 8 mill. kr. Ny vei som ledd i avkjørselssanering kan finansieres ved bygging av ca 70 nye boliger som kan plasseres i det nye byggeområdet som ligger fint til i kontakt med eksisterende byggeområde. Annen realsistisk måte å sikre avkjørselssanering i på i Kolåsveien kan ikke sees. Eksisterende hytteområde- og blandingsområde på 100 hytter og 40 boliger på begge sider av Kolåsveien er under tiltagende helårspress og ulovlig helårsbruk. Kommunen har gitt en rekke enkelttillatelser til bolig på hyttetomt fordi området ligger gunstig i forhold til Son sentrum med 0,4-1,8 km fra bussholdeplass i Son sentrum nord og det er politisk vanskelig å stå i mot helårspresset. SAMLET VURDERING En planmessig utvikling av Kolåsområdet fra hytteområde til boliger i sammenheng med et nytt boligområde på vestsiden av Kolåsveien med ny boligveiløsning som sikrer effektiv avkjørselssanering langs Kolåsveien og åpner for veiutvidelse og gang-/sykkelvei er viktig for å sikre en trafikksikkerhetsmessig og miljømessig gunstig utvikling over tid. En slik utvikling utnytter eksisterende infrastruktur. Nye kommunale investeringer til utvidet ungdomsskole kan bli aktuelt hvis flere boligområder utvikles i planperioden; altså ikke både Kolås og flere andre, men Kolås eller flere andre. Utbygging er ikke i konflikt med naturressurser, friluftsinteresser eller biologisk mangfold. Området ligger tett opp til eksisterende tettsted og kollektivløsning kan antagelig etter hvert utvides til et godt tilbud ved forlengelse av eksisterende bussrute fra Havnegata til Mørkkrysset hvor det er etablert bussrundkjøring. Området (med unntak av den mindre nye delen i vest) har i forrige kommuneplan vært avsatt som framtidig boligområde, men ble tatt ut i gjeldende plan på grunn av sterk befolkningsvekst og dårlig grunnskolekapasitet. Med den nye Son skole kan området igjen tilbakeføres til boligformål. Boligområdene anbefales inntatt i kommuneplanens arealdel. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 13

14 1.7 Kommunestyrets vedtak om utvidelse av næringsareal øst for Sletta; 110 daa Formål og innhold LNF uten særskilte friluftsinteresser i gjeldende kommuneplan; uregulert. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 14

15 Området på 110 daa er identisk med det forslaget som ble lagt fram, men forkastet i forbindelse med gjeldende kommuneplan. Området er ubebygd, består av 34 daa dyrket mark og 76 daa skogsmark og er delt på to eiendommer; Sletta gnr. 136/2 med 46 daa og Grimsrød gnr. 136/1 med 64 daa. Utbygging er ikke avklaret med grunneierne. SAMLET VURDERING Utvidelse av næringsområdet på Sletta med 110 daa, dekker et lokalt behov med noe tap av dyrket mark, men ellers på en relativt konfliktfri måte i samsvar med nasjonale føringer for tettstedsutvikling i tilknytning til etablerte kollektivknutepunkt/kollektivruter. Etableringen kan gi økt utbyggingspress mot Sonsveien stoppested/toplanskrysset i retning av ny tettstedsdannelse og forsterket press på viktige jordbruksarealer. Næringsbehov for lokale virksomhet i Son kan dekkes på Vestby næringspark hvor det er store ledige byggeklare arealer som gjerne kunne utnyttes først sett med kommunaløkonomiske øyne. Næringsarealet anbefales ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel, men vurderes på nytt vedneste rullering; og da i lys av utviklingen på Vestby næringspark. KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 15

16 1.8 Kommunestyrets vedtak om godsterminal på Deli skog KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 16

17 Formål og innhold LNF uten spesiell friluftsinteresser; uregulert. Til sammen 100 daa fordelt på spor- og lasteområde (45 daa), lagrings-/ekspedisjons- og parkeringsområde (50 daa) og ny adkomstvei (5 daa). Løsningen er anbefalt i rapporten VESTBY, godsterminal og innlandshavn og inngår som grunnlag i transportselskapenes videre arbeid med godsstrategi i Nasjonal transportplan rapporten konkluderer med at godsterminal på Deli skog er den klart beste løsningen syd for Oslo for å etablere en godsterminal som kan føre mer gods fra bil til bane og avlaste Alnabru. Løsningen forutsetter sidespor fra Vestby stasjon med doble lastespor og en mellomliggende lastegate på 50 meter på en strekning på 600 meter. Hertil lagrings-/ekspedisjons- og parkeringsareal på 50 daa og ny adkomstvei fra gamle E-6 som også kommer ASKO til gode. Løsningen er en av tre aktuelle langs jernbanestrekningen Deli Rustad. SAMLET VURDERING Etablering av godsterminal i tilknytning til Deli skog/vestby næringspark ved ett av de tre utredningsalternativene Deli, Deli/ASKO eller Rustad jfr. rapport om Vestby godsterminal og innlandshavn fra august 2013 som innspill til en statlig godsstrategi i nasjonal transportplan vil være en viktig sak lokalt og regionalt. En beslutning om etablering av en slik godsterminal ligger minst ti år fram i tid og skal utredes videre på nasjonalt nivå. Det er pr i dag usikkerhet både rundt berettigelsen av en slik godsterminal i Vestby og om løsningen bør være nord for ASKO eller syd for Deli skog på Rustad. Hensynet til kulturlandskapet rundt Deli gård, terminalstøy samt begrensede arealer til disposisjon, kan tale for en terminalløsning lenger syd (Rustad). På dette grunnlaget bør godsterminalspørsmålet inntil videre stilles i bero i kommuneplanen, og mulighetene sikres ved at aktuelle arealer legges ut som fortsatt LNF uten båndlegging. Kommunen må imidlertid være aktsomme ved å sikre gjenkjøpsrett til sidesporområde på ASKO sitt areal syd for ASKO-bebyggelsen. Denne gjenkjøpsretten går ut i Sidesporet med start ved Vestby stasjon og fram til Deli skog syd, bør fortsatt ligge inne i kommuneplanen KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNPLAN VESTBY Side 17

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - RULLERING KOMMUNEPLAN 2014-2026

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - RULLERING KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Ragne Storsul Arkiv: 140// Arkivsaksnr.: 09/451-193 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -24/15 23.03.2015 Kommunestyret

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune KOMMUNEPLAN 2014-2026 Revidert 22. april 2015 etter kommunestyrets vedtak 20.04.2015. INNH0LDSFORTEGNELSE INNH0LDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon...

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Kommuneplan 2014-2026 Arealdel. Vedtatt av Fet kommunestyre 22. juni 2015. Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Kommuneplan 2014-2026 Arealdel. Vedtatt av Fet kommunestyre 22. juni 2015. Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommuneplan 2014-2026 Arealdel Vedtatt av Fet kommunestyre 22. juni 2015 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 DOKUMENTINFORMASJON Kommuneplan for Fet 2014 2026, består av følgende deler: Samfunnsdel

Detaljer

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Hof. PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning av arealinnspill Hof Endret i henhold til endelig vedtak i Kommunestyret 24.02.15 Side 0 Side 1 Innhold 1. Planforutsetninger...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Innspill fra arealgruppa i Sørum Næringsutvikling (SNU) 04.02.2014

Innspill fra arealgruppa i Sørum Næringsutvikling (SNU) 04.02.2014 - Innspill fra arealgruppa i Sørum Næringsutvikling (SNU) 04.02.2014 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. De store grepene våre prioriteringer... 4 3. Rammene for arbeidet... 5 Utfordring 1: Vi

Detaljer

ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, JFR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014 2034

ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, JFR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014 2034 Innspill nr. 407 Røyken kommune Kommuneplanutvalget Katrineåsveien 20, 3440 Røyken Oslo, 13. mai 2014 ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, JFR KOMMUNEPLANENS

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene

Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene 03.03.10 Innsp. Offentlige myndigheter 1. 27.11.09 NSB Støtter kommunens vektlegging av en samordnet areal- og transportpolitikk der hovedtyngden av boligbyggingen

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

PLANFORSLAG. Justert etter vedtak i hovedutvalg for overordnet planlegging 05.01.2015 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2014-2030, PLANBESKRIVELSE AREALDEL

PLANFORSLAG. Justert etter vedtak i hovedutvalg for overordnet planlegging 05.01.2015 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2014-2030, PLANBESKRIVELSE AREALDEL PLANFORSLAG Justert etter vedtak i hovedutvalg for overordnet planlegging 05.01.2015 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2014-2030, PLANBESKRIVELSE AREALDEL INNHOLD 1 Innledning... 1 1.1 Status... 1 1.2 Kort om

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. KOMMUNEDELPLAN FOR SKEISEID PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS- UTREDNING datert 16. februar 2011

TYSVÆR KOMMUNE. KOMMUNEDELPLAN FOR SKEISEID PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS- UTREDNING datert 16. februar 2011 TYSVÆR KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SKEISEID PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS- UTREDNING datert 16. februar 2011 \oppdrag\501\53\5013068\41 - Raporter\4.12 KDP_Plan og KU.ppt Kommunedelplan Skeiseid 1 : Kommunedelplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Utvidelse av Vinterbro næringspark

Utvidelse av Vinterbro næringspark Utvidelse av Vinterbro næringspark Planbeskrivelse med konsekvensutredning 18.11.2014 Planbeskrivelse for utvidelse av Vinterbro næringspark 18.11.2014 PLAN arkitekter AS 0 Planbeskrivelse for utvidelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015-2026 SARPSBORG KOMMUNE VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Vedtatt i Sarpsborg bystyre 18. juni 2015 Nr Sammendrag av innspill Rådmannens vurdering Berørte fagmyndigheter

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0191 Arkivsaksnr.: 09/41 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -50/09 14.12.2009

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 42/2015 Planutvalget 02.06.2015 45/2015 Kommunestyret 16.06.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 42/2015 Planutvalget 02.06.2015 45/2015 Kommunestyret 16.06.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2008/721 Arkiv: L12/01/HØ46 Saksbehandler: Eldbjørg Henriksen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 42/2015 Planutvalget 02.06.2015 45/2015 Kommunestyret

Detaljer