Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019"

Transkript

1 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT

2 Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen... Harstad kommune Innledning... 3 Historisk tilbakeblikk på elgforvaltninga i Harstad kommune... 4 Tabell for forvaltningsmål «gamle Harstad»... 6 Kommentarer til de ulike forslag (90)... 7 Konklusjon Harstad:... 9 Tabell for forvaltningsmål for Sandsøya Kommentarer til de ulike forslag (Sandsøya)... Konklusjon Sandsøy:... 3 Ordliste:... 4 Vedlegg:... 5 Figur : Slaktevektutvikling av kalv for alle vald uten Sandsøya Figur 3: Slaktevektutvikling av ungdyr for alle vald uten Sandsøya Figur 4: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett-elg/jegerdagsverk og sett ku/okse Figur 5: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten) Figur 6: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett-elg/jegerdag og sett ku/okse Figur 7: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten) Figur 8: Slaktevektutvikling på kalv for Sandsøy- 4 år Figur 9: Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy... 8 Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

3 Innledning Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR ) legger til rette for en lokaltilpasset forvaltning, der kommunens lokalkunnskap/fagkunnskap skal styrke viltforvaltningen innenfor de nasjonale rammene. Forskriften, med tilhørende rundskriv, understreker kommunens ansvar for offentlige interesser knyttet opp til hjorteviltbestanden i de gjeldende kommuner. De respektive fylkeskommuner har hovedansvaret for elg, hjort og rådyr på regionnivå, og har i så måte et svært viktig ansvar når det gjelder oppbygging av faglig kompetanse hos kommuner og jaktrettshavere. Forskriftens 3 inneholder bestemmelser om at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målsettingen skal blant annet ta hensyn til opplysninger om bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Det er viktig at disse målsettingene: - underkastes samme rulleringsregime som øvrige kommunale planer knyttet til plan- og bygningsloven. - er konkrete og etterprøvbare (indekser fra hjorteviltregisteret kan bidra til å styrke etterprøvbarheten i målsettingene). - evalueres nøye ved hver revidering/endring. - ivaretar andre interesser i kommunen. Naturmangfold, jordbruk, samferdsel og skogbruk bør i så måte inngå i kommunens målsetting. Den kommunale målsettingen legger føringer for eventuelle bestandsplaner utarbeidet av rettighetshavere i kommunen. Disse bestandsplanene må ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent, og det er derfor viktig at rettighetshavere inkluderes når de kommunale målsettingene utarbeides. Direktoratet for Naturforvaltning ga i november 009 ut Strategi for forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen av hjorteviltet vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke overordna grep Direktoratet for naturforvaltning mener er nødvendig for å møte disse. Strategien definerer 5 konkrete mål:. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester.. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet. 3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale aktører og med berørte sektorer 4. Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og produkter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 3

4 Historisk tilbakeblikk på elgforvaltninga i Harstad kommune Harstad kommune er en forholdsvis ny elgkommune og elgjakta startet i 985. Da ble det tildelt én elg til vald Storvatnet (valdet lå i området ved Storvann Sør og mot Nordvika). Etter dette gikk etableringen av elgvald rundt om i kommunen forholdsvis fort: ÅR Navn på elgvald 986 Gausvik elgvald og Tennvassåsen/Sørli elgvald 987 Leikvik/Halsebø elgvald 990 Harstad Nord elgvald 99 Harstad Sør elgvald 99 Trondenes Fort elgvald 99 Oldra/Forhamn elgvald 996 Sandtorg/Haukebø/Årbogen elgvald 996 Kila/Breivika elgvald og Vågen/Kilhus elgvald 004 Indre Grytøy elgvald 008 Dale elgvald 006 Sandsøy elgvald Akkarnes/Dypingen elgvald Kolsland elgvald Tendringan elgvald (gamle Sandsøy fort) Valdsammensetningen har forandret seg med årene og i 04 ble det tildelt elg til 4 vald i Harstad kommune. Kommunen har godkjente bestadsplanområder som til sammen omfatter 7 vald. Sandsøyvaldet har fått godkjent bestandsplan av kommunen for 3 år (04 til og med 06) og det tildeles årlig elg direkte til 7 vald. Harstad kommune vurderer valdstrukturen som god. Kravet til minstearealet for fellingstillatelse på elg var i 985 på dekar og ble redusert i 99 til dekar. I 996 ble arealkravet redusert til dekar for å redusere problemet med byelg og i 006 ble minstearealet redusert til dagens nivå på dekar. Sandsøy elgvald hadde et minsteareal på 000 dekar fram til 03 da dette ble redusert til 400 dekar. Totalt tellende areal for tildeling av elg i Harstad kommune(903) er på dekar. For elgjaktsesongen 04 har Sandsøyvaldet fått godkjent bestandsplan for 3 år med ei totalfelling på 0 elg. Det er godkjent nye vald på Sandsøya, Kolsland og Tendringan elgvald og det er tildelt fellingsløyve for 58 elg for 04. Jakttiden for elg er godkjent forlenget av Troms fylkeskommune på Sandsøya til 3. desember. Denne utvidede jakttiden gjelder i 3 år (04 06). Harstad kommune planlegger å ta ei ny helikoptertelling på Sandsøya våren 05 som et tiltak for å se om elgbestanden går ned. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 4

5 Fellingsstatestikk av elg i Harstad(903): Årstall Antall felte elg i «gamle Harstad» Antall felte elg, Sandsøy og Akkarnes/Dypingen I dag 9 år senere er elgfellinga kommet opp i 9 dyr med en anslått førstehåndsverdi på over million kroner. Anslaget beregnet ut i fra kalveslaktevekt på 70 kg og slaktevekt på voksen elg på 80 kg. 500 kg med en pris på 00 kr.(kalv/voksen elg fordelt 50/50). Harstad kommune vurderer elgstammen som bærekraftig og sunn og dette skyldes god forvaltning fra viltnemnda, rettighetshavere, valdene og elgjegerne. Bilde av elgku og kalv tatt av saksbehandler Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 5

6 Tabell for forvaltningsmål «gamle Harstad» Måloppnåelse er vurdert som = stor sjanse, = middels sjanse og 3 = liten sjanse for måloppnåelse. Gjelder Hinnøysiden av Harstad med Grytøya og kildene er Hjorteviltregisteret, helikoptertelling i 0-3 og boka målretta elgforvaltning utgitt av landbruksforlaget. Mål-parameter. Bestandsstørrelse (vinterbest. før kalving). Tildelt antall elg totalt Antall felte elg Andel felt kalv/,5 åringer av totalfellingen Andel av felt eldre okser av tot.felling Andel av felte eldre kyr av totalfellingen Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse 03 (kjønnss. setningen) 9. % ku m/kalv av alle kyr Sett kalv pr. kalvku 03 (tvillingraten) Tilstand i dag Mål oppnåelse 80-0* Kortsiktige mål (-3 år) Elgstammen skal stabiliseres, men det er rom for variasjon mellom de ulike områder. Langsiktige mål (0-5 år) Elgstammen skal stabiliseres, men det er rom for variasjon mellom de ulike områder. Tiltak for å oppnå kortsiktige mål Uttak av problemdyr i tettbygde strøk, helst under ordinær jakt. 57 stk stk stk Spare produksjonsdyrene 57 stk 00 % 40 stk 70 % 9 stk 6 % 8 stk 4 % Opprettholde høy fellingsprosent Samme Uttak av eldre okser bør ikke overstige 5 % Uttak av eldre ku maks. 5 % kalv/ungdyr andelen bør ligge på % Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt. Problemkyr i tettbebygde områder tas ut under ordinær jakt Opprettholde høy fellingsprosent Bestandsstørrelse på dagens nivå Spare produksjonsdyrene Spare eldre kapital okser (returokser tas ut) Begrense uttaket av ku med tvillingkalver. (4-9 års ku),04 Samme Samme Tilnærmet samme bestandsstørrelse,73 Mellom,5- kyr pr. okse Ikke over kyr pr. okse Mellom,5- kyr/okse. Øke kvigeuttak. 55 % samme 55 % Begrense uttaket av høyprod. ku.,3 Samme Minimum,3 kalv pr. kalvku. Spare høyproduktive elgkyr Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 6

7 . Sett kalv pr. ku 03 ( rekruttering av kalv). Slaktevekt, gjennomsnitt oksekalv Slaktevekt, gjennomsnitt kukalv Slaktevekt, gj. snitt,5 åring okse Slaktevekt, gj. snitt,5 åring ku Elg drept i trafikken 03 0,7 Samme Minimum 0,6 kalv pr. ku. 70,k g N=8 58,8 kg N=3 33 kg N=0 9 kg N=9 Spare høyproduktive elgkyr. Samme Samme Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt Samme Samme Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt Samme Samme Økt skogaktivitet i skogen om vinteren, spar ROSartene Samme Samme Økt skogaktivitet i skogen om vinteren, spar ROSartene 4 stk Reduksjon med dyr Reduksjon med -5 dyr. Rydding langs vei med vedlikehold, uttak av «byelg» 7. Elg påkjørt, men friskmeldt-03 0 stk 8. Annet fallvilt av elg 7 stk 03 * Vurdert som et anslag ut i fra helikoptertelling 0/3. Vanskelig å vurdere korrekt med tanke på feilmargin ved telling, felles elgstamme med Kvæfjord og Tjeldsund og forhold under selve helikoptertellingen, samt at deler av Grytøya ble ikke telt Kommentarer til de ulike forslag (90) Pkt. : Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og virksomheter i andre samfunnssektorer. Harstad kommune foreslår en stabilisering av elgstammen. Dette skal gjennomføres ved å ta ut veksten i elgstammen, for å dempe konfliktnivået med elg i tettbygde områder, trafikale problemer og ovenfor landbruksnæringa(rundballe elg). Det skal fortsatt være rom for variasjon mellom de ulike valdområdene, da elgtettheten er ulik mellom disse. Se vedleggene fig. 3 og 4 side 5. Pkt. : Felte dyr har økt fra 3 dyr i 00 til 57 dyr i 03, som kan indikerer en elgstamme i vekst. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 7

8 Pkt. 3: Gjennomsnittlig fellingsprosent for de siste 8 årene ligger på 95,3. Dette kan indikere mye elg, men også faktorene grunneierjakt med erfarne elgjegere som kjenner jaktområdet sitt godt med tanke på elgens trekkruter, vaner, tilholds plasser osv. Harstad kommune har bestadsplanområder, Nordre og Søndre Harstad bestandsplanområde. Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 0 ganger minstearealet. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr jf. 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Bestansplanområdene kan selv bestemme hvor mange dyr de vil ta ut årlig, men må etter 3 år stemme. Dette forklarer den høye fellingsprosenten for 03. Pkt. 4: Gjennomsnittlig fellingsprosent for kalv/ungdyr av tildelt kvote, de siste 8 årene ligger på 68 %. Dette er meget bra og elgjegerne skal ha ros for dette. Pkt. 5: I brunsten er det viktig at det finnes en stor andel voksne okser i bestanden. Dette bidrar til at kalvene blir født tidligere neste vår og dermed økt slaktevekt på kalvene. For å sikre en bestand av store dyr er det viktig at den har en riktig kjønns- og aldersstruktur. Den vanligste feilen er at det tas ut for mange hanndyr på alle alderstrinn. Det er derfor viktig at okser av alle størrelser ikke overbeskattes slik at det rekrutteres nok store okser i bestanden. Pkt. 6: Gjennomsnittlig fellingsprosent av eldre ku for de siste 8 år (005 0) er på,4 % og er akseptabelt. For elgbestand i vekst er akseptabel uttak av eldre ku mellom 0-5 %. Pkt.7: Gjennomsnittet for siste 0 år er 0,9. Sett dyr per jegerdag viser den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid. Den sier imidlertid ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen. Pkt. 8: Sett ku pr. okse har et gjennomsnitt for de 0 siste år (år 00-0) på,55. Dette vurderes som bra og bør ligge på,5. For 03 var kjønnssammensetning på,73. Pkt. 9: For andel ku med kalv av alle elgkyr er gjennomsnittet for siste 0 år (år 00-0) på 57 %. Året 03 var den på 55 % og dette vurderes som gunstig i en elgstamme i vekst, som skal reduseres noe. Pkt. 0: Gjennomsnittet for siste 0 år er,39 og jf. boka målretta elgforvaltning skal dette ligge på minst,3. Pkt. : Gjennomsnittet for siste 0 år 0,79 og jf. boka målretta elgforvaltning skal dette ligge på minst 0,65. Pkt. : Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden er at kalvevekta for hannkalver har økt fra 6,9 kg i 003 og opp til 70, kg i 03. Mange forhold avgjørende, men kan indikerer at det er gode sommerbeiter. Se vedlegg fig. side 4. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 8

9 Pkt. 3: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden er at kalvevekta for hunnkalver har økt fra 58 kg i 003 og opp til 58,8 kg i 03. Mange forhold avgjørende, men kan indikerer at det er gode sommerbeiter. Se vedlegg fig. side 4. Pkt. 4/5: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden viser en nedadgående tendens, spesielt på kvigene. Vanskelig å konkludere med et så tynt datagrunnlag, men viltforvalteren vurdere at årsaken til slaktevektutviklingen ikke skyldes vinterbeite alene. Se vedlegg fig. side 4. Pkt. 6/7: hendelser med elg i 03, alle årsaker og utfall. Fleste hendelser er lokalisert langs E 0 fra fylkesgrensa til Tjeldsundbrua og riksvei 83 fra brua mot sentrum. Dette vurderes som noe høyt, men har hatt en nedadgående tendens. Konklusjon Harstad: Elgstammen i Harstad kommune (uten Sandsøyvaldet) har de siste 0 årene hatt en økning i uttaket på 84 % (fra 3 felte dyr i 00 til 57 felte dyr i 03). Fellingsprosenten har de siste 8 årene ligget på et gjennomsnitt på 95. Dette kan indikere en elgstamme i vekst og at denne veksten er tatt ut i økt uttak. Det er ikke foretatt noen taksering på kommunenivå over beitegrunnlaget i området, men slaktevekta på kalv er stabil eller økende. Dette kan indikere gode sommerbeiter, angående vinterbeite viser slaktevektutviklingen for ungdyr en trend mot nedadgående tendens. Viltforvalteren vurderer at slaktevektutviklingen for ungdyr ikke skyldes vinterbeitet alene, men kan ha andre årsaker. De såkalte ROS-artene (rogn, osp og selje) beites fort ut, særlig gjelder det rogn og osp, og disse betyr, de fleste steder, lite for dagens bestander av elg. I feltsjiktet gir blad og skudd av bringebær viktige bidrag. I den snøløse perioden vår og høst, etter lauvfall og før lauvsprett beiter elgen mye blåbærlyng. Over vinteren kommer furu og einer inn som viktig beite ved siden av lauvtrærne. Generelt gir hogstflater opp til 0 års alderen høyest produksjon av beiteplanter og også det meste av elgens beite året rundt. Dette gjør seg mest gjeldende i områder hvor det er en aktiv skogbruk. Relaterer man andel kyr som bærer frem kalv og tvillingraten til beiteforholdene deler man inn i gode, middels gode og dårlige beiteforhold slik: Gode beiter: 0,75 kalv pr. ku og,35 kalv/kalvku Middels gode beiter: 0,65 kalv pr. ku og,5 kalv/kalvku Dårlige beiter: 0,55 kalv pr. ku og, kalv/kalvku Som det framgår av pkt. 0 og på side 7 er gjennomsnittet for antall kalver pr. ku og tvillingraten de siste 0 årene på 0,79 og,39. Ut i fra dette vurderes tilstanden på beitene i Harstad som gode. Valdene og elgjegerne utøver en ansvarsbevisst forvaltning av elgstammen med at hovedvekten av uttaket kanaliseres til uttak av kalv/ungdyr med 68 % de siste 8 årene. Dermed spares produksjonsdyrene slik at elgstammen skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnyttelse. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 9

10 Med økning i elgstammen øker sannsynligheten for påkjørsler av elg og konflikter med jordbruksinteresser. Enkelte turgåere i Harstad er redd for elgen og mener dette reduserer deres frilufts utfoldelse. På grunn av disse årsakene foreslår Harstad kommune at elgstammen skal stabiliseres på dagens nivå og økt vekst i stammen tas ut ved økt tildeling. Denne økte tildelinga ønskes tatt ut som «problemdyr» i tettbebygde områder. Det skal fortsatt være rom for variasjon mellom de ulike valdområdene, da elgtettheten er ulik mellom disse. For året 03 var det 4 hendelser mellom elg og bil og disse medførte til døden. Ellers er det registrert i hjorteviltregisteret 7 elg som er døde av andre årsaker. Hendelsene mellom elg og bil er hovedsakelig lokalisert langs E 0 fra fylkesgrensa i sør til Tjeldsundbrua og riksvei 83 fra brua mot sentrum. Dette må reduseres, men er vanskelig å tallfeste konkret. Mange faktorer påvirker som f. eks. en skikkelig snøvinter, økt trafikk, endra trekkruter og adferd hos elgen. Elg som skaper problem for jordbruket ønskes tatt ut under ordinær jakt. Med økt avskyting av elg og bedre rydding av lauv lang veiene med fortløpende vedlikehold, samt bedre skilting av trekkrutene er målet en reduksjon med - dyr. Statens vegvesen skal sette opp nye elgskilt på Vollstad og mot Tjeldsundbrua og dette kan påvirke positivt. Tabell for forvaltningsmål for Sandsøya. Måloppnåelse er vurdert som = stor sjanse, = middels sjanse og 3 = liten sjanse for måloppnåelse. Gjelder Sandsøya og kildene er Hjorteviltregisteret, helikoptertelling i 0-3 og boka målretta elgforvaltning utgitt av landbruksforlaget. Mål-parameter. Bestandsstørr. (vinterbest. før kalving). Tildelt antall elg totalt Antall felte elg Andel felt kalv/ungdyr av tot. fellingen Andel av felte eldre okser av tot. fellin Andel av felte eldre kyr Tilstand i dag Kortsiktige mål (-3 år) 70-90* -0 vinter elg 35 stk 80 % 8 stk 5,5 % 7 stk 0 % 0 stk 8,6 % Langsiktige mål (0-5 år) Bærekraftig bestand på Sandsøya. Bærekraftig tildeling. Tiltak for å oppnå kortsiktige mål Minstearealet er red. til 400 da/dyr. Hyppige helikoptertelling. Helikoptertelling og vurdering av behovet. Økende 90 % Stabilisering av elgstammen. Det samme til stammen er redusert Økende til stammen er redusert Det samme til stammen er redusert 44 stk Vurderes årlig jf. helikoptertelling i 04 kalv/ungdyrandelen bør ligge på % Uttak av eldre okser bør ikke overstige 5 % Uttak av eldre ku maks. 5 % Stammen skal reduseres og dermed tas eldre ku Spare de største kapitaloksene og legg uttaket på mellomokser. Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Mål oppnåelse Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 0

11 av tot.fell Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse 03 (kjønnssam.setningen) 9. Andel ku med kalv 03 (% ku m/kalv av alle kyr) 0. Sett kalv pr. kalvku 03 ( tvillingraten). Sett kalv pr. ku 3 (viser rekrutering av kalv). Slaktevekt, gj. snitt oksekalv Slaktevekt, gj. snitt kukalv Slaktevekt, gj. snitt,5 åring okse Slaktevekt, gj. snitt,5 åring ku Elg drept i trafikken, 0 7. Elg påkjørt, men friskmeldt 5, ** reduksjon - elg pr. jegerdag 0,64 ** Økt uttak av ku 49 % ** Det samme til stammen er redusert,3 ** Det samme til stammen er redusert Ikke over kyr pr. okse Økende til 55 % (samme som Harstad for øvrig) Min.,3 kalv pr. kalvku 0,65 ** Samme Min. 0,6 kalv pr. ku 70 kg ** N=0 66 kg ** N= 85kg** N= 7kg** N=5 Redusere elgstammen Bør være på,5 kyr/okse Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Samme Samme Beholde kapitalokse for avl og kalvevekt Samme Samme Beholde kapitalokse for avl og kalvevekt Manglende og usikker datagr.lag Manglende og usikker datagr.lag Høy slaktevekt på ungdyr. Høy slaktevekt på ungdyr. Økt aktivitet i skogen om vinteren-spar ROSartene Økt aktivitet i skogen om vinteren-spar ROSartene 0 Samme Samme Rydding langs vei 0 Samme Samme Skilting av trekkveier * Vurdert som et anslag ut i fra helikoptertelling 0/3. Vanskelig å vurdere korrekt med tanke på feilmargin ved telling, felles elgstamme med Grytøya eller andre elgtrekk som ikke er kjent pr. nå. ** Vurderes som usikkker tallgrunnlag Kommentarer til de ulike forslag (Sandsøya) Pkt. : Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og virksomheter i andre samfunnssektorer. Grunneierne på Sandsøya er bekymret for det store antallet elg på øya. Siden 006 og til og med 0 har det vært felt tilsammen 55 dyr likevel har elgstammen økt. De ser stor slitasje på busker og trær som elgen beiter, både i utmark, på innmark og i alle hager, samt at noen fastboende opplever elgen som truende. For jaktsesongen 03 jf. helikoptertellinga ble minstearealet redusert fra 000 da pr. elg til 400 Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

12 da. Det ble tildelt en fellingskvote på 44 elg og 35 dyr ble felt. Bestanden ønskes redusert til ca. -0 vinterelg på øya, men dette må følges tett med helikoptertellinger og data som registreres av elgjegerne. Pkt. : Felte dyr har økt fra 6 dyr i 006 og til 35 dyr i 03. Dette er en økning på 483 % og uttaket videre må følges nøye. Pkt. 3: Fra 006 har fellingsprosenten ligget mellom %. Jaktåret 03 ble den 80 %. Pkt. 4: Gjennomsnittlig fellingsprosent av kalv/ungdyr fra 006 tom 0 er på 4,3 og for 03 er den 5,5. Målsettinga på lang sikt, når elgstammen er stabilisert på et bærekraftig nivå, bør kalv/ungdyrandelen ligge på % av uttaket. Pkt. 5: Uttaket av eldre okser kan økes jf. vedlegg fig. 5 side 4, som viser 0,64 ku pr. okse. Sandsøy oppfordres til at uttaket legges på ungokser og at kapitalokser spares. Ved å spare eldre okser vil dette ha positiv effekt for reproduksjonen m.t.p tidligere bedekning og kan dermed føre til økte slaktevekter på kalvene. Pkt. 6: Gjennomsnittlig fellingsprosent av eldre ku for de siste 8 år (006 03) er på 8,3 % og er et virkemiddel for å få redusert stammen. Foreslått målsetting på lang sikt er maks 5 % i en elgstamme i vekst. Pkt.7: Sett dyr per jegerdag jf. fig. 5 side 6 viser trendlinja i linjediagrammet en elgstamme i vekst. Det framgår av figuren at i år 008 og 00 har det vært en markant økning, hva årsaken til dette skyldes er vanskelig å konkludere om. Pkt. 8: Kjønnssammensetningen er gjennomsnittlig på 0,77 ku/okse og indikerer en stamme med stor overvekt av hanndyr. For langsiktig målsetting ønskes,5- kyr/okse. Pkt. 9: For 03 har 49 % av alle elgkyrne i bestanden kalv, for langsiktig målsetting ønskes denne økt til samme nivå som Harstad for øvrig (55 %) Pkt. 0: For 03 ligger kalv pr. kalvku på,3 og langsiktig målsetting ønskes satt til min.,3 kalv pr. kalvku. Pkt. : For 03 har elgkyrne med kalv 0,65 kalv pr. ku og langsiktig målsetting ønsker å beholde denne. Pkt. : Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen ang. slaktevekt på oksekalv. Se vedlegg fig. 7 side 7. Pkt. 3: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen angående slaktevekt på kukalv. Se vedlegg fig. 7 side 7. Pkt. 4/5: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen av slaktevekta på ungdyr. Se vedlegg fig. 8 side 7. Pkt. 6/7: Ingen hendelser mellom bil og elg på Sandsøy. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

13 Konklusjon Sandsøy: Elgstammen på Sandsøya har de siste 8 årene hatt en økning i uttaket på 483 % (fra 6 felte dyr i 006 til 35 felte dyr i 03) og uttaket videre må følges nøye. Fellingsprosenten har de siste 8 årene ligget på et gjennomsnitt på ca. 90, dette indikerer en elgstamme i vekst. Det er ikke foretatt noen taksering på kommunenivå over beitegrunnlaget i området, men vurderes av Harstad kommune som ikke bærekraftig at 76 vinterelg skal livnære seg på Sandsøya med et areal på 0,8 km. Med bæreevne i alminnelig tale tenker vi oss gjerne det maksimale antall dyr som kan leve i et område, og som samtidig er i langsiktig likevekt med beiter og næringstilgang. I dag er tettheten av norske elgstammer ca. elg/km. Over deler av Østlandet hvor bestanden i lengre perioder har ligget på to-tre dyr/km, har resultatet blitt kraftig vektnedgang på grunn av blant annet reduserte beiter. Med en ønsket elgtetthet på ca. elg/km skulle dette tilsi ca. vinterelg på Sandsøya, men elgen i nord (sammenlignet med lengre sør i landet) har større evne til å legge på seg fettreserver i løpet av sommeren. Dette er logisk sett i sammenheng med større behov for fettdepoter over en lang vinter. Denne evnen til å legge på seg mye i løpet av sommeren gjør at gode sommerbeiter kompenserer for lange vintre og begrenset mattilgang om vinteren. Elgen i vårt distrikt er dermed ikke så avhengig av optimale vinterbeiter. Dermed har Harstad kommune foreslått at elgstammen skal reduseres ned til -0 vinterelg, men ved en elgstamme på 0 elg på øya må dette vurderes fortløpende jf. beitegrunnlaget. Relaterer man andel kyr som bærer frem kalv og tvillingraten til beiteforholdene deler man inn i gode, middels gode og dårlige beiteforhold slik: Gode beiter: 0,75 kalv pr. ku og,35 kalv/kalvku Middels gode beiter: 0,65 kalv pr. ku og,5 kalv/kalvku Dårlige beiter: 0,55 kalv pr. ku og, kalv/kalvku Som det framgår av pkt. 0 og på side er resultatet for antall kalver pr. ku og tvillingraten for 03 på 0,65 og,3. Ut i fra dette vurderes tilstanden på beitene på Sandsøya som middels. Det er ikke beregnet gjennomsnitt fra 006 da det er usikkerhet om datagrunnlaget. Drepte elg av bil og påkjørte elg er ikke registrert i Hjorteviltregisteret for Sandsøya, det som er registrert som fallvilt av elg i perioden er en syk elg som ble funnet død ved Svinhågen. For å opprettholde denne positive trenden bør derfor kratt og skog langs veiene fjernes med løpende vedlikehold og skilting av trekkruter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 3

14 Ordliste: Hjortevilt: Elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av fellingstillatelse. Minsteareal: Det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse for. Vald: Det geografiske området som kommunen godkjenner for jakt på elg. Jaktfelt: Et mindre geografisk område innenfor et vald, som jaktrettshavere har avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen. Bestandsplanområde: To eller flere vald i et forpliktende samarbeid, som har felles målsettinger og bestandsplan for hjorteviltarten det jaktes på. Bestandsplan for hjortevilt: Jaktrettshaverenes offentlige godkjente, flerårige plan med målsettinger for forvaltningen og beskrivelse av den årlige avskytingen for hjortevilt. Hjorteviltregisteret: Nasjonal database som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretar statistikk fra jakt og jegerobservasjoner(sett-elg- og slaktevekts skjema), samt legger til rette for utskriving av fellingstillatelser og fellingsrapporter. Det legges inn i registeret det jegerne har ført på de ulike skjema og det er viktig at disse dataene kvalitetssikres for best mulig forvaltning av elgstammen. Sett-elg skjema: Innsamling og systematisering av jegernes observasjoner går gjerne under navnene «sett elg». På sett elg- skjemaene registreres antall elg som sees og felles under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse registeringene er regnet som et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av artene. Kapitalokse: Stor okse med slaktevekt over 50 kg. Slike okser vinner som oftest brunstkamper med andre okser og får spredd sine gener. Elgkyrne vil helst bedekkes av en kapitalokse. N= X: Antallet det er beregnet gjennomsnitt av. Slaktevekt: Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein og tilsvarer ca. 55 % av levendevekta. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 4

15 Vedlegg: Slaktevektutvikling på kalv fra KG Vekt, hannkalv Vekt, hunnkalv Lineær (Vekt, hannkalv) Lineær (Vekt, hunnkalv) ÅR Figur : Slaktevektutvikling av kalv for alle vald uten Sandsøya. Mangelfull datagrunnlag- kun 5 år og mange faktorer spiller inn, som at en regnsommer er positiv på slaktevekt, nøyaktighet ved veiing av dyra, tidspunkt for veiing o.l. Viser en trend med stabile eller økende slaktevekt, der hunnkalvene går litt ned i forhold til hannkalvene. Dette kan indikere gode sommerbeiter. Slaktevektutvikling på ungdyr fra KG ,5 årig okse,5 årig ku Lineær (,5 årig okse) Lineær (,5 årig ku) ÅR Figur : Slaktevektutvikling av ungdyr for alle vald uten Sandsøya. Mangelfull datagrunnlag- kun 5 år og mange faktorer spiller inn. Viser en trend mot at slaktevektene for ungdyr går nedover, men det er vanskelig å konkludere med et så tynt datagrunnlag. Slaktevekta for ungdyr sier noe om tilstanden på vinterbeite. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 5

16 Bestandsutvikling for 903(uten Sandsøya) Antall,3,,9,7,5,3, 0,9 0,7 Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse Lineær (Sett elg pr. jegerdag) Lineær (Sett ku pr. okse) 0, Figur 3: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett-elg/jegerdagsverk og sett ku/okse. Viser en trend mot at elgjegerne observerer mer elg/jegerdag, mens at kjønnsforholdet mellom ku og okse har gått betydelig ned til år 009 med bedring årene etter. Det at elgjegerne ser mer dyr kan indikere at elgstammen er i vekst og elgjegerne har lagt opp til ei avskyting at kapitaloksene bør spares. Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya)- 0 år. Antall,6,5,4,3,, 0,9 0,8 0,7 0, Sett kalv pr. ku Sett kalv pr. kalvku Lineær (Sett kalv pr. ku) Lineær (Sett kalv pr. kalvku) Figur 4: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten). Viser en trend mot en stabil eller nedadgående tendens for kalveproduksjon i elgstammen. Året 005 er det et markant fall for begge parameterne og en forklaring kan være færre jegerdagsverk (358 kontra 544 året før). Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 6

17 6 Bestandsutvikling for Sandsøyvaldet - 7 år. Antall Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse Lineær (Sett elg pr. jegerdag) Lineær (Sett ku pr. okse) Figur 5: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett-elg/jegerdag og sett ku/okse. For året 0 er det ikke registrert data i hjorteviltregisteret og dette året er fjernet fra diagrammet. Viltforvalter finner tallgrunnlaget angående sett elg pr. jegerdagsverk noe usikker. Året 008 er det registrert 3 elg/jegerdag, mens det året etter er registrert,3 elg/jegerdag. Trendlinja viser en elgstamme i vekst og helikoptertellinga i 0/3 støtter dette med tellinger på 7 og 76 elg på øya. Kjønnssammensetningen er gjennomsnittlig på 0,77 ku/okse og indikerer en stamme med overvekt av hanndyr. NB: Usikker sett-elg rapportering. Bestandsutvikling for Sandsøyvaldet- 7 år,8,6 Antall,4, 0,8 0,6 Sett kalv pr. ku Sett kalv pr. kalvku Lineær (Sett kalv pr. ku) Lineær (Sett kalv pr. kalvku) 0, Figur 6: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten). NB: Usikker sett-elg rapportering. Viser en trend mot en nedadgående tendens for kalveproduksjon i elgstammen. For året 0 er det ikke registrert data i hjorteviltregisteret og dette året er fjernet fra diagrammet. Vanskelig å konkludere hvorfor kalveproduksjonen går ned, en årsak kan være høyt uttak av eldre kyr (stammen skal reduseres kraftig) og muligens beitegrunnlaget sommer- og vinter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 7

18 Slaktevektutvikling på kalv - Sandsøy- 4 år 85 KG Vekt, hannkalv Vekt, hunnkalv Lineær (Vekt, hannkalv) Lineær (Vekt, hunnkalv) Figur 7: Slaktevektutvikling på kalv for Sandsøy- 4 år. NB: Usikker sett-elg rapportering. På grunn av usikkerhet om data er år 009 fjernet. Viser en trend med økende slaktevekt for oksekalvene, mens vekta for kukalvene går nedover. Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy - 4 år KG ,5 årig ku Lineær (,5 årig ku) Figur 8: Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy NB: Usikker sett-elg rapportering. Viser en trend for stigende slaktevekt på kvigene for Sandsøy. For ungdyr av okse er det kun registrert ungokse i 03 på 85 kg og dette vurderes som usikker. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 8

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr epost. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr epost. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 24.10.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY 4. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr epost. Varamedlemmer

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord

Plan for forvaltning av elg i Leirfjord Plan for forvaltning av elg i Leirfjord 2012-2019 Kommunal plan for forvaltning av elg i Leirfjord Bakgrunn 11.02.2011 sendte Nordland Fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av... den dd.mm.åååå Utbygging- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 28.08.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune STEIGEN KOMMUNE Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune 2013-2015 Høringsutkast Høringsfrist 25.1.2013 Besøksadresse: Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78800 8281 LEINESFJORD LEINESFJORD

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av TRS den 15.03.2017 Utbyggings- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1)

Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) Elg i nord- trønderske kommuner 2013 (Hjorteviltregion 1) En vurdering av elgbestandene i fylket ved Rune Hedegart Oddvar Hallås Tor Kvam Geir Modell Erling Solberg T. Kvam, HiNT 1 Gjennomsnittsvekter

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune STEIGEN KOMMUNE Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune 2013-2015 Vedtatt Plan- og ressursutvalget i Steigen 13.2.2013 Besøksadresse: Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78800 8281 LEINESFJORD

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune 2013 Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune Slettom Lars 27.08.2013 Forsidefoto: Stian Almestad Innhold Innledning... 4 Kommunen som viltmyndighet... 4 Bestandsplanbasert elgforvaltning... 4 Mål for

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Vedtatt den med hjemmel i Viltlovenforvaltning av hjortevilt Rundskriv fra februar

Vedtatt den med hjemmel i Viltlovenforvaltning av hjortevilt Rundskriv fra februar MÅLSETTINGER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I GILDESKÅL KOMMUNE 2017-2021 Vedtatt den 26.07.2017 med hjemmel i Viltlovenforvaltning av hjortevilt Rundskriv fra februar 2012 3. Innledning Forskrift om forvaltning

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Målsetting for hjorteviltforvaltningen Skiptvet kommune 2017-2019 Høringsutkast Høring i perioden 16.12.16 15.01.17 Merknader sendes Skiptvet kommune innen 15.01.17 Besøksadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen Gunnar O. Hårstad Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer