Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019"

Transkript

1 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT

2 Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen... Harstad kommune Innledning... 3 Historisk tilbakeblikk på elgforvaltninga i Harstad kommune... 4 Tabell for forvaltningsmål «gamle Harstad»... 6 Kommentarer til de ulike forslag (90)... 7 Konklusjon Harstad:... 9 Tabell for forvaltningsmål for Sandsøya Kommentarer til de ulike forslag (Sandsøya)... Konklusjon Sandsøy:... 3 Ordliste:... 4 Vedlegg:... 5 Figur : Slaktevektutvikling av kalv for alle vald uten Sandsøya Figur 3: Slaktevektutvikling av ungdyr for alle vald uten Sandsøya Figur 4: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett-elg/jegerdagsverk og sett ku/okse Figur 5: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten) Figur 6: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett-elg/jegerdag og sett ku/okse Figur 7: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten) Figur 8: Slaktevektutvikling på kalv for Sandsøy- 4 år Figur 9: Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy... 8 Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

3 Innledning Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR ) legger til rette for en lokaltilpasset forvaltning, der kommunens lokalkunnskap/fagkunnskap skal styrke viltforvaltningen innenfor de nasjonale rammene. Forskriften, med tilhørende rundskriv, understreker kommunens ansvar for offentlige interesser knyttet opp til hjorteviltbestanden i de gjeldende kommuner. De respektive fylkeskommuner har hovedansvaret for elg, hjort og rådyr på regionnivå, og har i så måte et svært viktig ansvar når det gjelder oppbygging av faglig kompetanse hos kommuner og jaktrettshavere. Forskriftens 3 inneholder bestemmelser om at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målsettingen skal blant annet ta hensyn til opplysninger om bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Det er viktig at disse målsettingene: - underkastes samme rulleringsregime som øvrige kommunale planer knyttet til plan- og bygningsloven. - er konkrete og etterprøvbare (indekser fra hjorteviltregisteret kan bidra til å styrke etterprøvbarheten i målsettingene). - evalueres nøye ved hver revidering/endring. - ivaretar andre interesser i kommunen. Naturmangfold, jordbruk, samferdsel og skogbruk bør i så måte inngå i kommunens målsetting. Den kommunale målsettingen legger føringer for eventuelle bestandsplaner utarbeidet av rettighetshavere i kommunen. Disse bestandsplanene må ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent, og det er derfor viktig at rettighetshavere inkluderes når de kommunale målsettingene utarbeides. Direktoratet for Naturforvaltning ga i november 009 ut Strategi for forvaltning av hjortevilt. Denne strategien synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen av hjorteviltet vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke overordna grep Direktoratet for naturforvaltning mener er nødvendig for å møte disse. Strategien definerer 5 konkrete mål:. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold og naturens framtidige produksjon av varer og tjenester.. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og legitimitet. 3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale aktører og med berørte sektorer 4. Forvaltningen skal være basert på høy kompetanse på alle nivåer. 5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og mangfold av opplevelser, tjenester og produkter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 3

4 Historisk tilbakeblikk på elgforvaltninga i Harstad kommune Harstad kommune er en forholdsvis ny elgkommune og elgjakta startet i 985. Da ble det tildelt én elg til vald Storvatnet (valdet lå i området ved Storvann Sør og mot Nordvika). Etter dette gikk etableringen av elgvald rundt om i kommunen forholdsvis fort: ÅR Navn på elgvald 986 Gausvik elgvald og Tennvassåsen/Sørli elgvald 987 Leikvik/Halsebø elgvald 990 Harstad Nord elgvald 99 Harstad Sør elgvald 99 Trondenes Fort elgvald 99 Oldra/Forhamn elgvald 996 Sandtorg/Haukebø/Årbogen elgvald 996 Kila/Breivika elgvald og Vågen/Kilhus elgvald 004 Indre Grytøy elgvald 008 Dale elgvald 006 Sandsøy elgvald Akkarnes/Dypingen elgvald Kolsland elgvald Tendringan elgvald (gamle Sandsøy fort) Valdsammensetningen har forandret seg med årene og i 04 ble det tildelt elg til 4 vald i Harstad kommune. Kommunen har godkjente bestadsplanområder som til sammen omfatter 7 vald. Sandsøyvaldet har fått godkjent bestandsplan av kommunen for 3 år (04 til og med 06) og det tildeles årlig elg direkte til 7 vald. Harstad kommune vurderer valdstrukturen som god. Kravet til minstearealet for fellingstillatelse på elg var i 985 på dekar og ble redusert i 99 til dekar. I 996 ble arealkravet redusert til dekar for å redusere problemet med byelg og i 006 ble minstearealet redusert til dagens nivå på dekar. Sandsøy elgvald hadde et minsteareal på 000 dekar fram til 03 da dette ble redusert til 400 dekar. Totalt tellende areal for tildeling av elg i Harstad kommune(903) er på dekar. For elgjaktsesongen 04 har Sandsøyvaldet fått godkjent bestandsplan for 3 år med ei totalfelling på 0 elg. Det er godkjent nye vald på Sandsøya, Kolsland og Tendringan elgvald og det er tildelt fellingsløyve for 58 elg for 04. Jakttiden for elg er godkjent forlenget av Troms fylkeskommune på Sandsøya til 3. desember. Denne utvidede jakttiden gjelder i 3 år (04 06). Harstad kommune planlegger å ta ei ny helikoptertelling på Sandsøya våren 05 som et tiltak for å se om elgbestanden går ned. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 4

5 Fellingsstatestikk av elg i Harstad(903): Årstall Antall felte elg i «gamle Harstad» Antall felte elg, Sandsøy og Akkarnes/Dypingen I dag 9 år senere er elgfellinga kommet opp i 9 dyr med en anslått førstehåndsverdi på over million kroner. Anslaget beregnet ut i fra kalveslaktevekt på 70 kg og slaktevekt på voksen elg på 80 kg. 500 kg med en pris på 00 kr.(kalv/voksen elg fordelt 50/50). Harstad kommune vurderer elgstammen som bærekraftig og sunn og dette skyldes god forvaltning fra viltnemnda, rettighetshavere, valdene og elgjegerne. Bilde av elgku og kalv tatt av saksbehandler Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 5

6 Tabell for forvaltningsmål «gamle Harstad» Måloppnåelse er vurdert som = stor sjanse, = middels sjanse og 3 = liten sjanse for måloppnåelse. Gjelder Hinnøysiden av Harstad med Grytøya og kildene er Hjorteviltregisteret, helikoptertelling i 0-3 og boka målretta elgforvaltning utgitt av landbruksforlaget. Mål-parameter. Bestandsstørrelse (vinterbest. før kalving). Tildelt antall elg totalt Antall felte elg Andel felt kalv/,5 åringer av totalfellingen Andel av felt eldre okser av tot.felling Andel av felte eldre kyr av totalfellingen Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse 03 (kjønnss. setningen) 9. % ku m/kalv av alle kyr Sett kalv pr. kalvku 03 (tvillingraten) Tilstand i dag Mål oppnåelse 80-0* Kortsiktige mål (-3 år) Elgstammen skal stabiliseres, men det er rom for variasjon mellom de ulike områder. Langsiktige mål (0-5 år) Elgstammen skal stabiliseres, men det er rom for variasjon mellom de ulike områder. Tiltak for å oppnå kortsiktige mål Uttak av problemdyr i tettbygde strøk, helst under ordinær jakt. 57 stk stk stk Spare produksjonsdyrene 57 stk 00 % 40 stk 70 % 9 stk 6 % 8 stk 4 % Opprettholde høy fellingsprosent Samme Uttak av eldre okser bør ikke overstige 5 % Uttak av eldre ku maks. 5 % kalv/ungdyr andelen bør ligge på % Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt. Problemkyr i tettbebygde områder tas ut under ordinær jakt Opprettholde høy fellingsprosent Bestandsstørrelse på dagens nivå Spare produksjonsdyrene Spare eldre kapital okser (returokser tas ut) Begrense uttaket av ku med tvillingkalver. (4-9 års ku),04 Samme Samme Tilnærmet samme bestandsstørrelse,73 Mellom,5- kyr pr. okse Ikke over kyr pr. okse Mellom,5- kyr/okse. Øke kvigeuttak. 55 % samme 55 % Begrense uttaket av høyprod. ku.,3 Samme Minimum,3 kalv pr. kalvku. Spare høyproduktive elgkyr Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 6

7 . Sett kalv pr. ku 03 ( rekruttering av kalv). Slaktevekt, gjennomsnitt oksekalv Slaktevekt, gjennomsnitt kukalv Slaktevekt, gj. snitt,5 åring okse Slaktevekt, gj. snitt,5 åring ku Elg drept i trafikken 03 0,7 Samme Minimum 0,6 kalv pr. ku. 70,k g N=8 58,8 kg N=3 33 kg N=0 9 kg N=9 Spare høyproduktive elgkyr. Samme Samme Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt Samme Samme Beholde kapitalokser for avl og kalvevekt Samme Samme Økt skogaktivitet i skogen om vinteren, spar ROSartene Samme Samme Økt skogaktivitet i skogen om vinteren, spar ROSartene 4 stk Reduksjon med dyr Reduksjon med -5 dyr. Rydding langs vei med vedlikehold, uttak av «byelg» 7. Elg påkjørt, men friskmeldt-03 0 stk 8. Annet fallvilt av elg 7 stk 03 * Vurdert som et anslag ut i fra helikoptertelling 0/3. Vanskelig å vurdere korrekt med tanke på feilmargin ved telling, felles elgstamme med Kvæfjord og Tjeldsund og forhold under selve helikoptertellingen, samt at deler av Grytøya ble ikke telt Kommentarer til de ulike forslag (90) Pkt. : Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og virksomheter i andre samfunnssektorer. Harstad kommune foreslår en stabilisering av elgstammen. Dette skal gjennomføres ved å ta ut veksten i elgstammen, for å dempe konfliktnivået med elg i tettbygde områder, trafikale problemer og ovenfor landbruksnæringa(rundballe elg). Det skal fortsatt være rom for variasjon mellom de ulike valdområdene, da elgtettheten er ulik mellom disse. Se vedleggene fig. 3 og 4 side 5. Pkt. : Felte dyr har økt fra 3 dyr i 00 til 57 dyr i 03, som kan indikerer en elgstamme i vekst. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 7

8 Pkt. 3: Gjennomsnittlig fellingsprosent for de siste 8 årene ligger på 95,3. Dette kan indikere mye elg, men også faktorene grunneierjakt med erfarne elgjegere som kjenner jaktområdet sitt godt med tanke på elgens trekkruter, vaner, tilholds plasser osv. Harstad kommune har bestadsplanområder, Nordre og Søndre Harstad bestandsplanområde. Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 0 ganger minstearealet. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr jf. 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Bestansplanområdene kan selv bestemme hvor mange dyr de vil ta ut årlig, men må etter 3 år stemme. Dette forklarer den høye fellingsprosenten for 03. Pkt. 4: Gjennomsnittlig fellingsprosent for kalv/ungdyr av tildelt kvote, de siste 8 årene ligger på 68 %. Dette er meget bra og elgjegerne skal ha ros for dette. Pkt. 5: I brunsten er det viktig at det finnes en stor andel voksne okser i bestanden. Dette bidrar til at kalvene blir født tidligere neste vår og dermed økt slaktevekt på kalvene. For å sikre en bestand av store dyr er det viktig at den har en riktig kjønns- og aldersstruktur. Den vanligste feilen er at det tas ut for mange hanndyr på alle alderstrinn. Det er derfor viktig at okser av alle størrelser ikke overbeskattes slik at det rekrutteres nok store okser i bestanden. Pkt. 6: Gjennomsnittlig fellingsprosent av eldre ku for de siste 8 år (005 0) er på,4 % og er akseptabelt. For elgbestand i vekst er akseptabel uttak av eldre ku mellom 0-5 %. Pkt.7: Gjennomsnittet for siste 0 år er 0,9. Sett dyr per jegerdag viser den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid. Den sier imidlertid ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen. Pkt. 8: Sett ku pr. okse har et gjennomsnitt for de 0 siste år (år 00-0) på,55. Dette vurderes som bra og bør ligge på,5. For 03 var kjønnssammensetning på,73. Pkt. 9: For andel ku med kalv av alle elgkyr er gjennomsnittet for siste 0 år (år 00-0) på 57 %. Året 03 var den på 55 % og dette vurderes som gunstig i en elgstamme i vekst, som skal reduseres noe. Pkt. 0: Gjennomsnittet for siste 0 år er,39 og jf. boka målretta elgforvaltning skal dette ligge på minst,3. Pkt. : Gjennomsnittet for siste 0 år 0,79 og jf. boka målretta elgforvaltning skal dette ligge på minst 0,65. Pkt. : Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden er at kalvevekta for hannkalver har økt fra 6,9 kg i 003 og opp til 70, kg i 03. Mange forhold avgjørende, men kan indikerer at det er gode sommerbeiter. Se vedlegg fig. side 4. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 8

9 Pkt. 3: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden er at kalvevekta for hunnkalver har økt fra 58 kg i 003 og opp til 58,8 kg i 03. Mange forhold avgjørende, men kan indikerer at det er gode sommerbeiter. Se vedlegg fig. side 4. Pkt. 4/5: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret, registrert 5 år og trenden viser en nedadgående tendens, spesielt på kvigene. Vanskelig å konkludere med et så tynt datagrunnlag, men viltforvalteren vurdere at årsaken til slaktevektutviklingen ikke skyldes vinterbeite alene. Se vedlegg fig. side 4. Pkt. 6/7: hendelser med elg i 03, alle årsaker og utfall. Fleste hendelser er lokalisert langs E 0 fra fylkesgrensa til Tjeldsundbrua og riksvei 83 fra brua mot sentrum. Dette vurderes som noe høyt, men har hatt en nedadgående tendens. Konklusjon Harstad: Elgstammen i Harstad kommune (uten Sandsøyvaldet) har de siste 0 årene hatt en økning i uttaket på 84 % (fra 3 felte dyr i 00 til 57 felte dyr i 03). Fellingsprosenten har de siste 8 årene ligget på et gjennomsnitt på 95. Dette kan indikere en elgstamme i vekst og at denne veksten er tatt ut i økt uttak. Det er ikke foretatt noen taksering på kommunenivå over beitegrunnlaget i området, men slaktevekta på kalv er stabil eller økende. Dette kan indikere gode sommerbeiter, angående vinterbeite viser slaktevektutviklingen for ungdyr en trend mot nedadgående tendens. Viltforvalteren vurderer at slaktevektutviklingen for ungdyr ikke skyldes vinterbeitet alene, men kan ha andre årsaker. De såkalte ROS-artene (rogn, osp og selje) beites fort ut, særlig gjelder det rogn og osp, og disse betyr, de fleste steder, lite for dagens bestander av elg. I feltsjiktet gir blad og skudd av bringebær viktige bidrag. I den snøløse perioden vår og høst, etter lauvfall og før lauvsprett beiter elgen mye blåbærlyng. Over vinteren kommer furu og einer inn som viktig beite ved siden av lauvtrærne. Generelt gir hogstflater opp til 0 års alderen høyest produksjon av beiteplanter og også det meste av elgens beite året rundt. Dette gjør seg mest gjeldende i områder hvor det er en aktiv skogbruk. Relaterer man andel kyr som bærer frem kalv og tvillingraten til beiteforholdene deler man inn i gode, middels gode og dårlige beiteforhold slik: Gode beiter: 0,75 kalv pr. ku og,35 kalv/kalvku Middels gode beiter: 0,65 kalv pr. ku og,5 kalv/kalvku Dårlige beiter: 0,55 kalv pr. ku og, kalv/kalvku Som det framgår av pkt. 0 og på side 7 er gjennomsnittet for antall kalver pr. ku og tvillingraten de siste 0 årene på 0,79 og,39. Ut i fra dette vurderes tilstanden på beitene i Harstad som gode. Valdene og elgjegerne utøver en ansvarsbevisst forvaltning av elgstammen med at hovedvekten av uttaket kanaliseres til uttak av kalv/ungdyr med 68 % de siste 8 årene. Dermed spares produksjonsdyrene slik at elgstammen skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnyttelse. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 9

10 Med økning i elgstammen øker sannsynligheten for påkjørsler av elg og konflikter med jordbruksinteresser. Enkelte turgåere i Harstad er redd for elgen og mener dette reduserer deres frilufts utfoldelse. På grunn av disse årsakene foreslår Harstad kommune at elgstammen skal stabiliseres på dagens nivå og økt vekst i stammen tas ut ved økt tildeling. Denne økte tildelinga ønskes tatt ut som «problemdyr» i tettbebygde områder. Det skal fortsatt være rom for variasjon mellom de ulike valdområdene, da elgtettheten er ulik mellom disse. For året 03 var det 4 hendelser mellom elg og bil og disse medførte til døden. Ellers er det registrert i hjorteviltregisteret 7 elg som er døde av andre årsaker. Hendelsene mellom elg og bil er hovedsakelig lokalisert langs E 0 fra fylkesgrensa i sør til Tjeldsundbrua og riksvei 83 fra brua mot sentrum. Dette må reduseres, men er vanskelig å tallfeste konkret. Mange faktorer påvirker som f. eks. en skikkelig snøvinter, økt trafikk, endra trekkruter og adferd hos elgen. Elg som skaper problem for jordbruket ønskes tatt ut under ordinær jakt. Med økt avskyting av elg og bedre rydding av lauv lang veiene med fortløpende vedlikehold, samt bedre skilting av trekkrutene er målet en reduksjon med - dyr. Statens vegvesen skal sette opp nye elgskilt på Vollstad og mot Tjeldsundbrua og dette kan påvirke positivt. Tabell for forvaltningsmål for Sandsøya. Måloppnåelse er vurdert som = stor sjanse, = middels sjanse og 3 = liten sjanse for måloppnåelse. Gjelder Sandsøya og kildene er Hjorteviltregisteret, helikoptertelling i 0-3 og boka målretta elgforvaltning utgitt av landbruksforlaget. Mål-parameter. Bestandsstørr. (vinterbest. før kalving). Tildelt antall elg totalt Antall felte elg Andel felt kalv/ungdyr av tot. fellingen Andel av felte eldre okser av tot. fellin Andel av felte eldre kyr Tilstand i dag Kortsiktige mål (-3 år) 70-90* -0 vinter elg 35 stk 80 % 8 stk 5,5 % 7 stk 0 % 0 stk 8,6 % Langsiktige mål (0-5 år) Bærekraftig bestand på Sandsøya. Bærekraftig tildeling. Tiltak for å oppnå kortsiktige mål Minstearealet er red. til 400 da/dyr. Hyppige helikoptertelling. Helikoptertelling og vurdering av behovet. Økende 90 % Stabilisering av elgstammen. Det samme til stammen er redusert Økende til stammen er redusert Det samme til stammen er redusert 44 stk Vurderes årlig jf. helikoptertelling i 04 kalv/ungdyrandelen bør ligge på % Uttak av eldre okser bør ikke overstige 5 % Uttak av eldre ku maks. 5 % Stammen skal reduseres og dermed tas eldre ku Spare de største kapitaloksene og legg uttaket på mellomokser. Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Mål oppnåelse Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 0

11 av tot.fell Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse 03 (kjønnssam.setningen) 9. Andel ku med kalv 03 (% ku m/kalv av alle kyr) 0. Sett kalv pr. kalvku 03 ( tvillingraten). Sett kalv pr. ku 3 (viser rekrutering av kalv). Slaktevekt, gj. snitt oksekalv Slaktevekt, gj. snitt kukalv Slaktevekt, gj. snitt,5 åring okse Slaktevekt, gj. snitt,5 åring ku Elg drept i trafikken, 0 7. Elg påkjørt, men friskmeldt 5, ** reduksjon - elg pr. jegerdag 0,64 ** Økt uttak av ku 49 % ** Det samme til stammen er redusert,3 ** Det samme til stammen er redusert Ikke over kyr pr. okse Økende til 55 % (samme som Harstad for øvrig) Min.,3 kalv pr. kalvku 0,65 ** Samme Min. 0,6 kalv pr. ku 70 kg ** N=0 66 kg ** N= 85kg** N= 7kg** N=5 Redusere elgstammen Bør være på,5 kyr/okse Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Avskytinga bør legges på høgprod. elgkyr Samme Samme Beholde kapitalokse for avl og kalvevekt Samme Samme Beholde kapitalokse for avl og kalvevekt Manglende og usikker datagr.lag Manglende og usikker datagr.lag Høy slaktevekt på ungdyr. Høy slaktevekt på ungdyr. Økt aktivitet i skogen om vinteren-spar ROSartene Økt aktivitet i skogen om vinteren-spar ROSartene 0 Samme Samme Rydding langs vei 0 Samme Samme Skilting av trekkveier * Vurdert som et anslag ut i fra helikoptertelling 0/3. Vanskelig å vurdere korrekt med tanke på feilmargin ved telling, felles elgstamme med Grytøya eller andre elgtrekk som ikke er kjent pr. nå. ** Vurderes som usikkker tallgrunnlag Kommentarer til de ulike forslag (Sandsøya) Pkt. : Bestanden skal stabiliseres innenfor det nivået som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet, andre arter og virksomheter i andre samfunnssektorer. Grunneierne på Sandsøya er bekymret for det store antallet elg på øya. Siden 006 og til og med 0 har det vært felt tilsammen 55 dyr likevel har elgstammen økt. De ser stor slitasje på busker og trær som elgen beiter, både i utmark, på innmark og i alle hager, samt at noen fastboende opplever elgen som truende. For jaktsesongen 03 jf. helikoptertellinga ble minstearealet redusert fra 000 da pr. elg til 400 Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

12 da. Det ble tildelt en fellingskvote på 44 elg og 35 dyr ble felt. Bestanden ønskes redusert til ca. -0 vinterelg på øya, men dette må følges tett med helikoptertellinger og data som registreres av elgjegerne. Pkt. : Felte dyr har økt fra 6 dyr i 006 og til 35 dyr i 03. Dette er en økning på 483 % og uttaket videre må følges nøye. Pkt. 3: Fra 006 har fellingsprosenten ligget mellom %. Jaktåret 03 ble den 80 %. Pkt. 4: Gjennomsnittlig fellingsprosent av kalv/ungdyr fra 006 tom 0 er på 4,3 og for 03 er den 5,5. Målsettinga på lang sikt, når elgstammen er stabilisert på et bærekraftig nivå, bør kalv/ungdyrandelen ligge på % av uttaket. Pkt. 5: Uttaket av eldre okser kan økes jf. vedlegg fig. 5 side 4, som viser 0,64 ku pr. okse. Sandsøy oppfordres til at uttaket legges på ungokser og at kapitalokser spares. Ved å spare eldre okser vil dette ha positiv effekt for reproduksjonen m.t.p tidligere bedekning og kan dermed føre til økte slaktevekter på kalvene. Pkt. 6: Gjennomsnittlig fellingsprosent av eldre ku for de siste 8 år (006 03) er på 8,3 % og er et virkemiddel for å få redusert stammen. Foreslått målsetting på lang sikt er maks 5 % i en elgstamme i vekst. Pkt.7: Sett dyr per jegerdag jf. fig. 5 side 6 viser trendlinja i linjediagrammet en elgstamme i vekst. Det framgår av figuren at i år 008 og 00 har det vært en markant økning, hva årsaken til dette skyldes er vanskelig å konkludere om. Pkt. 8: Kjønnssammensetningen er gjennomsnittlig på 0,77 ku/okse og indikerer en stamme med stor overvekt av hanndyr. For langsiktig målsetting ønskes,5- kyr/okse. Pkt. 9: For 03 har 49 % av alle elgkyrne i bestanden kalv, for langsiktig målsetting ønskes denne økt til samme nivå som Harstad for øvrig (55 %) Pkt. 0: For 03 ligger kalv pr. kalvku på,3 og langsiktig målsetting ønskes satt til min.,3 kalv pr. kalvku. Pkt. : For 03 har elgkyrne med kalv 0,65 kalv pr. ku og langsiktig målsetting ønsker å beholde denne. Pkt. : Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen ang. slaktevekt på oksekalv. Se vedlegg fig. 7 side 7. Pkt. 3: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen angående slaktevekt på kukalv. Se vedlegg fig. 7 side 7. Pkt. 4/5: Manglende datagrunnlag i hjorteviltregisteret for å kunne si noe om utviklingen av slaktevekta på ungdyr. Se vedlegg fig. 8 side 7. Pkt. 6/7: Ingen hendelser mellom bil og elg på Sandsøy. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side

13 Konklusjon Sandsøy: Elgstammen på Sandsøya har de siste 8 årene hatt en økning i uttaket på 483 % (fra 6 felte dyr i 006 til 35 felte dyr i 03) og uttaket videre må følges nøye. Fellingsprosenten har de siste 8 årene ligget på et gjennomsnitt på ca. 90, dette indikerer en elgstamme i vekst. Det er ikke foretatt noen taksering på kommunenivå over beitegrunnlaget i området, men vurderes av Harstad kommune som ikke bærekraftig at 76 vinterelg skal livnære seg på Sandsøya med et areal på 0,8 km. Med bæreevne i alminnelig tale tenker vi oss gjerne det maksimale antall dyr som kan leve i et område, og som samtidig er i langsiktig likevekt med beiter og næringstilgang. I dag er tettheten av norske elgstammer ca. elg/km. Over deler av Østlandet hvor bestanden i lengre perioder har ligget på to-tre dyr/km, har resultatet blitt kraftig vektnedgang på grunn av blant annet reduserte beiter. Med en ønsket elgtetthet på ca. elg/km skulle dette tilsi ca. vinterelg på Sandsøya, men elgen i nord (sammenlignet med lengre sør i landet) har større evne til å legge på seg fettreserver i løpet av sommeren. Dette er logisk sett i sammenheng med større behov for fettdepoter over en lang vinter. Denne evnen til å legge på seg mye i løpet av sommeren gjør at gode sommerbeiter kompenserer for lange vintre og begrenset mattilgang om vinteren. Elgen i vårt distrikt er dermed ikke så avhengig av optimale vinterbeiter. Dermed har Harstad kommune foreslått at elgstammen skal reduseres ned til -0 vinterelg, men ved en elgstamme på 0 elg på øya må dette vurderes fortløpende jf. beitegrunnlaget. Relaterer man andel kyr som bærer frem kalv og tvillingraten til beiteforholdene deler man inn i gode, middels gode og dårlige beiteforhold slik: Gode beiter: 0,75 kalv pr. ku og,35 kalv/kalvku Middels gode beiter: 0,65 kalv pr. ku og,5 kalv/kalvku Dårlige beiter: 0,55 kalv pr. ku og, kalv/kalvku Som det framgår av pkt. 0 og på side er resultatet for antall kalver pr. ku og tvillingraten for 03 på 0,65 og,3. Ut i fra dette vurderes tilstanden på beitene på Sandsøya som middels. Det er ikke beregnet gjennomsnitt fra 006 da det er usikkerhet om datagrunnlaget. Drepte elg av bil og påkjørte elg er ikke registrert i Hjorteviltregisteret for Sandsøya, det som er registrert som fallvilt av elg i perioden er en syk elg som ble funnet død ved Svinhågen. For å opprettholde denne positive trenden bør derfor kratt og skog langs veiene fjernes med løpende vedlikehold og skilting av trekkruter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 3

14 Ordliste: Hjortevilt: Elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av fellingstillatelse. Minsteareal: Det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse for. Vald: Det geografiske området som kommunen godkjenner for jakt på elg. Jaktfelt: Et mindre geografisk område innenfor et vald, som jaktrettshavere har avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen. Bestandsplanområde: To eller flere vald i et forpliktende samarbeid, som har felles målsettinger og bestandsplan for hjorteviltarten det jaktes på. Bestandsplan for hjortevilt: Jaktrettshaverenes offentlige godkjente, flerårige plan med målsettinger for forvaltningen og beskrivelse av den årlige avskytingen for hjortevilt. Hjorteviltregisteret: Nasjonal database som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretar statistikk fra jakt og jegerobservasjoner(sett-elg- og slaktevekts skjema), samt legger til rette for utskriving av fellingstillatelser og fellingsrapporter. Det legges inn i registeret det jegerne har ført på de ulike skjema og det er viktig at disse dataene kvalitetssikres for best mulig forvaltning av elgstammen. Sett-elg skjema: Innsamling og systematisering av jegernes observasjoner går gjerne under navnene «sett elg». På sett elg- skjemaene registreres antall elg som sees og felles under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse registeringene er regnet som et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av artene. Kapitalokse: Stor okse med slaktevekt over 50 kg. Slike okser vinner som oftest brunstkamper med andre okser og får spredd sine gener. Elgkyrne vil helst bedekkes av en kapitalokse. N= X: Antallet det er beregnet gjennomsnitt av. Slaktevekt: Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein og tilsvarer ca. 55 % av levendevekta. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 4

15 Vedlegg: Slaktevektutvikling på kalv fra KG Vekt, hannkalv Vekt, hunnkalv Lineær (Vekt, hannkalv) Lineær (Vekt, hunnkalv) ÅR Figur : Slaktevektutvikling av kalv for alle vald uten Sandsøya. Mangelfull datagrunnlag- kun 5 år og mange faktorer spiller inn, som at en regnsommer er positiv på slaktevekt, nøyaktighet ved veiing av dyra, tidspunkt for veiing o.l. Viser en trend med stabile eller økende slaktevekt, der hunnkalvene går litt ned i forhold til hannkalvene. Dette kan indikere gode sommerbeiter. Slaktevektutvikling på ungdyr fra KG ,5 årig okse,5 årig ku Lineær (,5 årig okse) Lineær (,5 årig ku) ÅR Figur : Slaktevektutvikling av ungdyr for alle vald uten Sandsøya. Mangelfull datagrunnlag- kun 5 år og mange faktorer spiller inn. Viser en trend mot at slaktevektene for ungdyr går nedover, men det er vanskelig å konkludere med et så tynt datagrunnlag. Slaktevekta for ungdyr sier noe om tilstanden på vinterbeite. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 5

16 Bestandsutvikling for 903(uten Sandsøya) Antall,3,,9,7,5,3, 0,9 0,7 Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse Lineær (Sett elg pr. jegerdag) Lineær (Sett ku pr. okse) 0, Figur 3: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett-elg/jegerdagsverk og sett ku/okse. Viser en trend mot at elgjegerne observerer mer elg/jegerdag, mens at kjønnsforholdet mellom ku og okse har gått betydelig ned til år 009 med bedring årene etter. Det at elgjegerne ser mer dyr kan indikere at elgstammen er i vekst og elgjegerne har lagt opp til ei avskyting at kapitaloksene bør spares. Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya)- 0 år. Antall,6,5,4,3,, 0,9 0,8 0,7 0, Sett kalv pr. ku Sett kalv pr. kalvku Lineær (Sett kalv pr. ku) Lineær (Sett kalv pr. kalvku) Figur 4: Bestandsutvikling for 903 (uten Sandsøya) med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten). Viser en trend mot en stabil eller nedadgående tendens for kalveproduksjon i elgstammen. Året 005 er det et markant fall for begge parameterne og en forklaring kan være færre jegerdagsverk (358 kontra 544 året før). Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 6

17 6 Bestandsutvikling for Sandsøyvaldet - 7 år. Antall Sett elg pr. jegerdag Sett ku pr. okse Lineær (Sett elg pr. jegerdag) Lineær (Sett ku pr. okse) Figur 5: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett-elg/jegerdag og sett ku/okse. For året 0 er det ikke registrert data i hjorteviltregisteret og dette året er fjernet fra diagrammet. Viltforvalter finner tallgrunnlaget angående sett elg pr. jegerdagsverk noe usikker. Året 008 er det registrert 3 elg/jegerdag, mens det året etter er registrert,3 elg/jegerdag. Trendlinja viser en elgstamme i vekst og helikoptertellinga i 0/3 støtter dette med tellinger på 7 og 76 elg på øya. Kjønnssammensetningen er gjennomsnittlig på 0,77 ku/okse og indikerer en stamme med overvekt av hanndyr. NB: Usikker sett-elg rapportering. Bestandsutvikling for Sandsøyvaldet- 7 år,8,6 Antall,4, 0,8 0,6 Sett kalv pr. ku Sett kalv pr. kalvku Lineær (Sett kalv pr. ku) Lineær (Sett kalv pr. kalvku) 0, Figur 6: Bestandsutvikling for Sandsøya med parameterne sett kalv/ku og sett kalv/kalvku(tvillingraten). NB: Usikker sett-elg rapportering. Viser en trend mot en nedadgående tendens for kalveproduksjon i elgstammen. For året 0 er det ikke registrert data i hjorteviltregisteret og dette året er fjernet fra diagrammet. Vanskelig å konkludere hvorfor kalveproduksjonen går ned, en årsak kan være høyt uttak av eldre kyr (stammen skal reduseres kraftig) og muligens beitegrunnlaget sommer- og vinter. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 7

18 Slaktevektutvikling på kalv - Sandsøy- 4 år 85 KG Vekt, hannkalv Vekt, hunnkalv Lineær (Vekt, hannkalv) Lineær (Vekt, hunnkalv) Figur 7: Slaktevektutvikling på kalv for Sandsøy- 4 år. NB: Usikker sett-elg rapportering. På grunn av usikkerhet om data er år 009 fjernet. Viser en trend med økende slaktevekt for oksekalvene, mens vekta for kukalvene går nedover. Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy - 4 år KG ,5 årig ku Lineær (,5 årig ku) Figur 8: Slaktevektutvikling på ungdyr- Sandsøy NB: Usikker sett-elg rapportering. Viser en trend for stigende slaktevekt på kvigene for Sandsøy. For ungdyr av okse er det kun registrert ungokse i 03 på 85 kg og dette vurderes som usikker. Forslag til forvaltningsmål av elgstammen i Harstad kommune Side 8

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune 2013 Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune Slettom Lars 27.08.2013 Forsidefoto: Stian Almestad Innhold Innledning... 4 Kommunen som viltmyndighet... 4 Bestandsplanbasert elgforvaltning... 4 Mål for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Revisjon 2014 vers 12.04 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold, beitegrunnlaget og

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 212-215 Vedtatt Plan- og miljøutvalget i Søgne 12.12.212 Innledning (Forklaring på begreper slik de forstås av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 08/14, 12.05.2014 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Bestandsplan for elg Follo Elgregion Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune 2015 2017 1 Innhold Innhold... 2 Planperiode... 3 Geografisk avgrensning... 3 Status... 3 Elgens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 Bestandsplan for Porsanger bestandsplanområde 1.0. Grunnlag 1.1. Avgrensning Bestandsplanen omfatter Porsanger bestandsplanområde, som

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION 1/51-/ 5-Se9 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 Kommunale

Detaljer

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017 Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion Vestre område Elg 2014-2017 Nord Østerdal - Røros elgregion Vestre område Bestandsplan 2014-2017 Side 1 BESTANDSPLAN FOR VALD/STORVILTOMRÅDER INNEN NORD-ØSTERDAL/RØROS

Detaljer

Elgdata fra Namsos kommune

Elgdata fra Namsos kommune Elgdata fra Namsos kommune 1998-212 Sett elg, jaktstatistikk, slaktevekter og fallvilt Foto: Tor Aursand Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) er en nasjonal database

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Hjorteviltregisteret en forutsetning for en moderne og framtidsrettet hjorteviltforvalting? Odd N. Lykkja NINA naturdata as Røyrvikkonferansen

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Hjorteviltplan. Rana og Hemnes kommune 2014-2018. www.hjorteviltregisteret.no. Levert av. Vedtatt 16.06.2014. Foto: J.G. Halse

Hjorteviltplan. Rana og Hemnes kommune 2014-2018. www.hjorteviltregisteret.no. Levert av. Vedtatt 16.06.2014. Foto: J.G. Halse Hjorteviltplan Rana og Hemnes kommune 2014-2018 Vedtatt 16.06.2014 www.hjorteviltregisteret.no Foto: J.G. Halse Levert av Sammendrag Denne Hjorteviltplanen er utarbeidet av Naturdata as i tett samarbeid

Detaljer

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Malvik kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Malvikvollmyra fra Jervfjellet - Foto: Stian Almestad Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Hva er spesielt med Trøndelag? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et nyere fenomen

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015

Elgbestanden i Sørli tildelingsområde. jaktåret 2015 Sørli tildelingsområde Elgbestanden i Sørli tildelingsområde jaktåret 2015 Tord Åberg Innledning Formålet med denne rapporten er å gi grunneiere og elgjegere i Sørli tildelingsområde et bedre beslutningsgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: K40 Saksmappe: 2012/3388-38040/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 04.12.2012 Saksframlegg Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012 Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas På kryss og tvers i tid og rom Magnus Lagabøters landslov 1276 Forbud mot forfølgelsesjakt på ski etter elg Hver mann skulle øve seg i bueskyting

Detaljer

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt 2007-2009 1 Bestandsplan for elg! Avtaleparter: Kommune: Vald: Grong kommune Grong storvald hjortevilt Bestandsplanperiode:

Detaljer

Vestfold fylke 1995-2009

Vestfold fylke 1995-2009 sett elg Vestfold fylke 1995-2009 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013

Elgbeitetaksering i Østmarka. Våren 2013 UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgata 55, 1870 Ørje Pal.sindre.svae@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no Rapportens tittel: Elgbeitetaksering i Østmarka Våren 2013 Rapport nr: Dato: 25.09.2013

Detaljer

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Troms fylke 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Foto: Therese Sigurdsen Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag

Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Askim Elgvald Askim Bondelag, HESSA Skogeierlag Forord Dette er en bestandsplan for elg for Askim Elgvald for femårsperioden 2013-2017. Askim viltnemnd vedtok i 2012 en Forvaltningsplan for elg i Askim

Detaljer

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Røyken kommune.

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Røyken kommune. Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr 1 i Røyken kommune. Innhold BAKGRUNN...3 Hjemmelsgrunnlaget...3 JAKT I RØYKEN...3 Rådyr...3 Hjort...4 Elg...4 UTFORDRINGENE...5 Naturens bæreevne...5

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Hurum kommune.

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Hurum kommune. Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr 1 i Hurum kommune. Innhold BAKGRUNN...3 Hjemmelsgrunnlaget...3 JAKT I HURUM...3 Rådyr...3 Hjort...4 Elg...4 UTFORDRINGENE...5 Naturens bæreevne...5 Skogskader...

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 24.03.2015 Møtested:

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

PLAN FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN I MELØY KOMMUNE 2013 2017. Vedtatt i kommunestyret den 26. 09. 2013 i sak 68/13

PLAN FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN I MELØY KOMMUNE 2013 2017. Vedtatt i kommunestyret den 26. 09. 2013 i sak 68/13 PLAN FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN I MELØY KOMMUNE 2013 2017 Vedtatt i kommunestyret den 26. 09. 2013 i sak 68/13 Innhold 1.0 GENERELT... 3 1.1 Hvorfor kommunal forvaltningsplan for hjortevilt... 3 Jegeren

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim Storviltvald

Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim Storviltvald Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim Storviltvald Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2005-2009 Erling J. Solberg 525 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Vilt- og innlandsfiskenemnda Dato: 12.06.2012 kl. 19:30 Stad: Kantina i Kommunehuset Arkivsak: 12/01615 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Pia Rørby Ruud eller tenestetorget (31

Detaljer

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Lier kommune.

Målsetninger for forvaltning av. elg, hjort og rådyr. i Lier kommune. Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr 1 i Lier kommune. INNHOLD BAKGRUNN...3 Hjemmelsgrunnlaget...3 JAKT I LIER...3 Rådyr...3 Hjort...4 Elg...4 UTFORDRINGENE...4 Naturens bæreevne...4 Skogskader...9

Detaljer

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Felles bestandsplan for bestandsplanområdet Nordsida, Framsida, Vestsida og Rånes-Kvernes storvald gjeldende for årene 2012, 2013 og 2014. Denne bestandsplanen

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

Elgens beitegrunnlag i Norge:

Elgens beitegrunnlag i Norge: Elgens beitegrunnlag i Norge: Betydning for rekruttering av elg og skog? Erling J. Solberg mfl. NINA Dagens status: Stor variasjon i reproduksjonsrater og kroppsvekt mellom norske elgbestander Delvis et

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim storviltvald

Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim storviltvald 1134 Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim storviltvald Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2010-2014 Erling J. Solberg og Christer M. Rolandsen NINAs publikasjoner

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer