Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil"

Transkript

1 Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil

2 Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave, trykket høsten 2009.

3 5'()*0%4#(%0//0( ( %&'()*+,)-./0,1,('1,)2+,),/,'1,3.04%&',/3,),567'1,)1*8(788,0,)9:)&(,),70 '.-.):,*3'6.)1/,),4;./'(<,.):,*3,)3&-,3,1)&/3'()*+9,88,)3&*/=7)-,),)'>(,),7- %,)=7)2.)+*8.0,1,/,0,/'6)A(6)7=*8'7-'(.82<,86,7''A766=B88,=7)68*(1,8',/,70 +*)(,8*00<>),+,)3*,/,+A),C 90110&*070($ D*'(.8+*',:)&(,)/,+A),),'6,(14%,1*//,:E),).1+*.881*3'(.8+E),(8.),70 3*),(1,9',8+7-:&3'(.6,1+A)1*((,.881*3,)67'*1*+14 :(#40&;#13/+%0% D*2.)68*(11*8A=7)-*38,),0,8+,)(,1700<>),3,17==,/18*0(<,/14%,)=7)'(.8+*'()*+, '8*(.1.88,=7)'1A)970'A/A)+*=7)-*38,)(7-68*',)1,9<&)*3*'(,:&3'(.64 <0/60% F1,/(,8170(8.)1'6)A(0<>)G%?''1,--,1B3,8*0,),*3,17==,/18*0,)7-4%,)-,3=A) :)&(,)/,70'.-.):,*3'6.)1/,)/,+A),,1-,)=&88'1,/3*0:*83,.+.):,*3,1+A)14 H,1/*/0'8*/<,/,*'6)A(6)7=*8,/,)'6,'*,811*86.'',11,('1,/,*G%?970+*,).88,=7)68*(1,11*8A +,80,3,'6)A(8*0,0),6,/,'7-0<>)1,('1,/073970=7)A1*86.'',3,/1*88,',),/*2+,)1,/(,811*8=,88,4I./0,+.80-A+*=7)1'.111.6A,0,/2A/34%,)=7)=&/0,),)'6)A(6)7=*8,/:,'1 '.--,/-,30731'(<>//9,/07367)'<7/'()*+,08,3,70'6)A(8*0,/0.'<,-,/14 JB((,1*8-,3'()*+*/0,/K D,//8*02*8',/?3.L>)),',/ 3*),(1>) 3$ 3

4 #$%&'($)*+,+%'+-.+/-0%%*1&-23-&+**+-3)-&4-'/)15+) *1,'%19+)-($)-/%0)*-$,-+/+%*-'2)3/-1-:; <#$ %&'()*+',+)-./-0-'-1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2 3$ 4'5&.5+6.-'-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2 7$ %&'()(1&/5.-'-1.- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8 $ 9:'(-';-//+;#$%&'()*)+,*-(.&/-0&(&+6%12$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8 <$ %&'():&=()= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ > 2$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A 8$ 9-/6.-1;-0=&+1&'-=-*+';-1:)05?0=:1=()-1- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A >$ B(1+&-&0-;C/-'+6(1*+';:0D+1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #E A$ #E #E$ 9:'(-';-//+;&+'=-+6/-16'-0-=1(16-'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ## ##$ %&:C6+.*/F=)-.,D-/C:)?(1.-+'.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ## #3$ G&&-0=:'=0-=1(16-';-.-1/+),-1)(01(16 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #3 #7$ %=:'=;-..-=)(&=(60=-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #3 #$ 4'5&0:;;-1.':6(/-16'-=-&0=-'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #3 #<$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7 #2$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7 #8$ 4'5&+)-'0&'(*=-'0+;6('6+./-0-,D-/C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #7.+,'+**1,-$,-)+**'/)151, =7>?$)'/-1-:; A=E+&%+,,-*1%-'2)3/2)$(1% AA- 4 4

5 =01*3//%+$')$0%%01)($>&*(+70( V+*'3&1,/(,)0<,//7-3*'','6>)'-A8,/,/A)3&'(.8'()*+,,/1,('192.)3&,1+,83*00731 &10./0'6&/(1=7)A=A:&3'(.6,13*111B3,8*0=),-4 <730('#0120%80$%0*&%01K V+7)=7)'()*+,)3&W V+.,)27+,3:&3'(.6,13*11W V+.+*83&.18,',),/'(.8+*1,,88,)0<>),,11,)A2.8,'11,('1,/W <708&*(+70($>4#(K V+,-,)1,('1,/'27+,38,',)970,)3,1./3),'7-,+,/1&,81'(.88,',1,('1,/W F)1,('1,/*/1,)/,88,),('1,)/W?2+*8(,'.--,/2,/0,)'(.81,('1,/8,','W V+*8(,=7)(&//'(.6,)2.)8,',),/ A2./,88,)2&/=A.+*/=7)-.'<7/=7)A(&//, =7)'1A*//2783,1W V+*8(,7)370:,0),6,),)(<,/1=7)8,',),/W V+*8(,/*/=7)-.'<7/,)+*(1*0=7)8,',),/W?3,//,'6)A(6)7=*8,/=*//,)3&,/),((,)A370),1/*/0'8*/<,)'7-2<,86,)3,01*8A1*86.'',1,('1,/1*8 8,',),/4 5 P 5

6 A0%1+12&/+1;0(4#(*/3(%#201*0/%&'()*+,-. -0%%0*3'+%/0%+1106#/$0((0%1+12&/+1;0(4#(67#($317+&*3/&*(+70*/3(%#201*0/%?LM/2 (0%1+12&/+1;010&/+*3%&'()*0%+%0*&%010$>&*(+70(NO/+(/0&0(7011/+2#2*#((0*%? C? 5*(+74#(6#70$/0&0(01 V7+,38,',),/9.81'A3,/,88,)3,1,('1,/6)*-E)1,)-,/1=7)9'(.82.=>)'1,6)*7)*1,1/A)3&'()*+,)4 X7),(',-6,8'(.83&'()*+,:),+=>)'170=),-'11*8.3),''.1,/970,567'1,)27+,3'.(,8*01*83,/'7-,)766=>)1*Y*85=,81,14?((,8.2,/'B/,11*88,3,),,88,)(788,0,)9'7-(./'(<,70'A'(.88,',1,('1,/9 +,*,1B/0),,//2,/'B/,11*827+,38,',),/4%,)'7-3&'()*+,)1*8=8,),'7-2.)&8*(*//'*(1*,1=,81Z=7),(',-6,8*,/6)7'<,(10)&66,[9'()*+,)3&'8*(.13,-,3-*/'1(&//'(.6(./=7)'1A3,14 F? P(>*#2#$# \A)3&'()*+,)1*8]/,88,)=8,),(8.)13,=*/,)1,-711.(,),92,/+,/3,)3&3,03*),(1,1*88,',),/70 :)&(,),88,)#$#.(1*+1*1,('1,/4L)&(%1*8,/(,816,)'7/,)70#$#1*8*/'1*1&'<7/,)70 +*)('7-2,1,)4%,1,)70'A0),*1A+.)*,),-,3/.+/,16A+*)('7-2,1,/Z&'()*)#*9%+$,#)-.%'/% )01(#$)0/-#&2$*#3#0*#*70'A+*3,),49'6,'*,81/A)3&2.),1:,27+=7)A+E),1B3,8*07-./'+.) 70)788,)4 V+*'3&'()*+,)7-/7,/*1,('1,/9:)&(,)3&/.+/,170'A(.81,1),3<,6,)'7/'=7)-,)Z&#$-'0#09-51#$#09620,88,)60[4;<,//,)3&*((,(<>//,16A6,)'7/,/3&'()*+,)7-9:)&(,)3&*((,:.),620%,88,):.),%609-,/'()*+,)%620%#((#$%604D*'()*+,)*((,620760,88,)620%#(8%604 P(>*$+&&0#($0101)($>&*(+70(%+/1#01Q 3& 3,), P(>*$+&&0#($0101)($>&*(+70(#8%1#01Q ^/.+/,1_ 6,)'7/,/ '>(,),/ 2./,88,)2&/ %&'(.8+./8*0+*'*((,:)&(,2>=8*02,1'=7)-,/,9#:%9#3709#$#-8%?/7)'('.--,/2,/0,)3,11, &13.1,)170=),--,39-,/'3,16A=8,),./3),'6)A(=),-3,8,',)3,1(7)),(1,4\A)3&'()*+,)6A,1.//,1'6)A(9'(.83&=>80,3,/7)-,/,'7-0<,83,)=7)3,1'6)A(,14?1,('11B6,)'7-)&/3'()*+96).('*'/71.1,)70).667)1,)+*83,1*((,.881*3+E),/.1&)8*0A:)&(,,88,)#$#4?6)717(788,)70),=,).1,)'(.8+*.881*3:)&(,=&881/.+/6A.88,'7-7661),)*1,('1,/970 *((,,88,)#$#4?/*1*.8,)(./:.),:)&(,'*'+E)1&=7)-,88,9*/1,)/,'.--,/2,/0,)4 % 6N 6

7 G? 5*(+7+1*/>$0(01$0 D*'(.8+E),:,+*''1,6A2+*8(,'*0/.8,)+*',/3,)&10<,//7-1,('1,/,+A),4D*'(.83,)=7)1,/(, 0<,//7-7)3,/,+*:)&(,)7-8,',)/,+A),93,),'766)*//,8',9(&81&)70'*1&.'<7/4`=1,,)3,1:,'1A +E),'A(7/(),1'7--&8*0=),-=7)A:)&(,7+,)7)3/,3,'.-8,:,0),6,)4 J0/2*#1*(0%0#2'(0&+&0O02(0'0(Q JR(4#(&+*%+280$2010(0//0&38/0O02(0'0(Q V&/'/.((,):A3,1B'(70)&''*'(4 V./2.)*//+./3),):.(0)&//4 V&/,)=),--,3'6)A(8*04 %,1,)8*(,+,8*((,6).(1*'(-&8*0.881*3A+E),6),'*'70(7/(),19/7,/0./0,)-A+*:)&(, '.-8,:,1,0/,8',)4F1,(',-6,8,)/A)+*'()*+,)7-a'>(,),-,3*//+./3),):.(0)&//a* '1*88*/0'.//7/',/,4 `)3,1*(#0)0/,)*&10./0'6&/(1,1,//>B1).8:,1,0/,8',9703,)=7),)3,10),*1A:)&(,/A)+* '()*+,)0,/,),817--,//,'(,)'7-*((,,)/7)'(,4I,//A)+*'()*+,)7-,/(7/(),16,)'7/'7- *((,,)/7)'(9(./7)3,1+E),6)7:8,-.1*'(=7)3*3,170'A:)&(,'/,3',11,/3,*./3), '.--,/2,/0,)4%,10*)1,('1,/,/&2,83*017/,4DE)3,)=7)(7/(),13,)3&(./970:)&(6,)'7//.+/ 'A8./013,18.)',00<>),4 %,1,)2783/*/0,/,+A),'7-.+0<>)7-'6)A(,1:8*)*/(8&3,),/3,,88,)*((,4V+*'+*+*)(,8*00A)*//=7) A'()*+,=7)'1A,8*0,97+,)'*(18*0,1,('1,)9,)3,1'17)'<./',=7).11,('1,/,70'A7668,+,''7- L)7'<B),/(./3&8.'1,/,3=).'6)A('*3,/,6A*/1)./,11,14 S? J3(+0(80//#8&'N()*#+'+,-'$#.)/$0)#)#2%(12 %,1'(.8+E),8,11A',.13,1,)G18,/3*/0'3*),(17).1,1'7-,).+',/3,),/.+1,('1,/4L)&(3,)=7) =&88=7)-,/.+/.+/,11*38*0*1,('1,/4%&(./:)&(,=7)(7)1,8',/*),'1,/.+1,('1,//A)3&2.) 6),',/1,)13,/*,/6.),/1,',11,)3,1=&88'1,/3*0,/.+/,14?*/1,)/,1,('1,)1),/0,)3&*((,A 6),',/1,),=7)(7)1,8',/4D.)*,)-,887-;*(#0)0/-)$#1*'$2*#*:%;9<%70%=)8% ;7)1=7)-,).+/.+/6A+*)('7-2,1,)Z)$#1*'$2*#*:%#&2$*#3#0*#*:%#*2*#0:%'$/20)-2->'0#070'A +*3,),[(./-*'=7)'1A'970,)*3,.88,)=8,'1,1*8=,88,)&/>3+,/3*0,4%,1,):,3),A'()*+,/.+/,12,81&1,88,):)&(,=7)(7)1,8',/4%&(./+&)3,),(7)1=7)-,)*,/(,81,1*8=,88,)9=7),(',-6,8/A)3&,)2,81 '*((,)6A.18,',)/,3*/,*((,+*8+E),*1+*87-2+*8(,13*),(17).13,1,)'/.((7-4 5*(+7Q 5*(+7&;0/$01Q G18,/3*/0'3*),(17).1,1 G%? +* 3*),(17).1,1Z70./3),1*8'+.),/3,(7)1=7)-,)[ DE)766-,)('7-6A.1-./0,7=1,:B11,)&1=):%:%#$#:% ,36.''*+=7)-&8,)*/0,)/A)3, 1B3,8*04 7 O 7

8 5*(+7Q.**0&*(+7Q J+7+&0(%+/2>)*/0':),+,13.1,)1#4-.)'#TTR4-0%7+&0&%+/2>)*/0':),+.+#4-.)'#TTR4 ->8)(0%>(10(0'(<,-.,1*//,/P4=,:)&.) 5*;0830%8)(0%>(10(0&*//,/P4=,:)&.) #TTR4 5*(+73*%+7% \A)3&'()*+,).(1*+19:)&(,)3&=)9;*(#0)0/-)$#1*'$2*#*9;9<970#$#%'8*(.13,1:8*)1B3,8*02+,- '7-0<>),88,)'(.80<>),/7,4bA3,/-A1,/(8.)0<>)3&)788,/,970(7--&/*(.'<7/,/:8*)1B3,8*0,),4 b.''*+',1/*/0,)'(<&8,)2+,-,88,)2+.'7-0<>)/7,4%,/-,'10<,/(<,//,8*0,6.''*+,/,)3,/'a(.81, 6.''*+:8*)&1B3,8*09-7/717/701+,1B3*04 5*(+7Q.**0&*(+7Q %,1,).+0<>),/3,.17+'7-<7::,)*G%?94M/20( 3,,1*'(,),1/*/0'8*/<,/,4 %,1,).+0<>),/3,.13,,1*'(,),1/*/0'8*/<,/, 4M/20&4 V+*8(,/1B6,+*'&-&M*0($>7-W V+*8(,/1B6,+*'&-&M*0&3,17-W %,1,)8*(,+,8*((,-&8*0A&//0A6.''*+2,814%,1,)2,810),*1A:)&(,6.''*+=7)A+.)*,),'6)A(,1970* /7,/1*8=,88,),)6.''*+=.(1*'(3,1:,'1,.81,)/.1*+,14L)&(6.''*+2+*'3&+*8=),-2,+,,17:<,(19,88,) 2+*'3,1,)&(<,/1,88,)&*/1,),''./12+,-'7-0<>),88,)'(.80<>),/7,4%,10<,83,)=7),(',-6,8* 1,('1,).+0,/,),88(.).(1,)4 T*&08'/0(')2#$O(>*37'3&&+7Q e)').667)1,/1*8g%?/0&0&.+-./0,4 G11)B((,1)%?'$6'(%*)(O(>*0&7=1,4 8Q 8

9 B? P(>*70(O+&%0$0%4#()&*(+70#880$&>O&%31%+70( %,12.)+E)1+./8*0*:B)A().1*'(,1,('1,)A:)&(,.+./',)1,7-'()*+*/0,)-,3'&:'1./1*+,) Z/>#00'3?5$#%#0%12$*(#//)0/[*'1,3,1=7)A+,80,3,/-,)(7/(),1,9+,):.8,+.)*./1,/Z12$*(#//#[4 G//0A'8*(,(7-68*',)1,'&:'1./1*+,)/A)3&(./'*3,1'.--,-,3,/(8,+,):4 5*(+7Q.**0&*(+7Q Y*88.1,8',/2;0/$0(=7)1),A)4 Y*88.1,8',/2+&0173(+260%.+1),A)4 D*:,)7-.1'>(,),/=A)3,//,:,(),=1,8',/&/+* %,//,:,(),=1,8',/:,'&18,+,)1'>(,),/1*8 3%6>1*31/0220$014(08=7)3,187(.8, :)&(4#(4(08/0220/&0+,33,187(.8, =78(,),0*'1,),14 =78(,),0*'1,),14 F/=7)&1',1/*/0=7))$0/%3*3,1=)*+*88*0, ),1&)6)70).--,1,)A&383(O0+$0.(1*+170 1)7+,)3*07-)&*3440/>3+,/3*0, *3,/1*1,1'6.6*),)70),*',37(&-,/1,)4-0/%3*0/&0*3,1=)*+*88*0,),1&)6)70).--,1 =7)&1',11,),1.(1*+1701)7+,)3*0&383(O0+$7-4(08&*3440/&0.+/>3+,/3*0,*3,/1*1,1'6.6*),) 70),*',37(&-,/1,)4 U? J0/2$0180&%*#1*(0%04#(80137&>O&%31%+7010 L)&(-,'1-&8*0$#OO0/O0&%0880/&04%,1*//,:E),).1,1'&:'1./1*+2.):A3,,/:>B/*/0',/3,8',,11,)',0Z?'$-1$)?*#0[70,1.//,11),(('7-+*',):,'1,-1=7)-9=7),(',-6,8,16)7/7-,/Z#00#?'$-1$)?*#0[4D*'(.8.81'A:,0),/',:)&(,/.+,/(,8:,'1,--,8',93,)+*(&11,):>B/*/0',/3,8',/ Z#00#%?'$-1$)?*44%7::,8:,'1,--,8',:*3).)1*8A(7/(),1*',),'6)A(,19703,1,)*1)A3-,32+7)3./ +*'/.((,)4 5*(+7Q.**0&*(+7Q -0+11&01$%0'3'+(010=).$0110&M*0(012.) *((,(7--,1=), &01$%0'3'+(0(=).$0110&M*0(2.)*((, (7--,1=),-4 %,1,)*((,/7,/0)&//1*8A,/3),87+,/6A %,1,)*((,/7,/0)&//1*8A,/3),87+,/6A $0%%0'>1*%0%4 $0%%0'>1*%4 %&'(.870'A&//0A13*10&>O&%31%+70(4F1/.(,/1'&:'1./1*+Z,$#=[,),1'&:'1./1*+'7-+,)(,/2.) :>B/*/0',/3,8',,11,)',0Z,$#=#*[,88,)/7,.//,1:,'1,--,/3,=7)./Z#*%,$#=[4D*(7/(),1*',),)3,1 /.(/,'&:'1./1*+,1+,3A8,00,1*8=7),(',-6,8,/.)1*((,8,88,),/:>B/*/0',/3,8',4?87+'6)A(9'7- '(.80<,83,0,/,),8192.)+*,/3,8/.(/,'&:'1./1*+,)9-,/*3,.88,)=8,'1,./3),1*8=,88,),)3,1,/ &/>3+,/3*0.:'1).(1-A1,A'()*+,6A4 5*(+7Q.**0&*(+7Q G%?:,)678*1*,1*/=7)-,),&M*0(0170',11,01 >%(0+&04(+&%4 G%?:,)678*1*,1*/=7)-,),&M*0(70',11, >%(0+&04(+&%4 9 R 9

10 V? +1#*0*&08'/0(#2+14#(83&;#1 %,=8,'1,1,('1,),):,'1/A)3,,)(7)1,4%,1,)'.-1*3*0+*(1* *(1*0*/=7)-.'<7/(7--,)-,34 J,003,)=7)-,'1+,(16AA6),',/1,),'17==,16A,/-A1,'7-,)1*86.'',13,/.(1&,88,8,',),/4X7),/8,',)'7-(./8*1,7-=.07-)A3,19+*8,/8,/0),1,('1-,3=7)(8.)*/0,)70,(',-68,)+E),8,11,), A=7)'1A,//,/(7)11,('1'7-1.)-B,=7)0*114 F(',-6,81,('1,/1*8+,/'1),/,3,/=7),)7-'1,/3,8*09-,/8*(,+,8-,)=7)'1A,8*0,//(7)1+.)*./1,/1*8 2>B),=7)3*3,/0*)/7(70-,)6),'*'*/=7)-.'<7/4 T*&08'0/')1#*+14#(83&;#1Q *3,/1*1,1'6.6*),)4%,1(./+E),(76*,).+.88, '*3,/,*6.'',13*11,88,),/(76*.+ =>3',8'.11,'1,/3*/4 V+*'3&,)&'*((,)6A2+*8(,*3,/1*1,1'6.6*),) '7-(./+E),.(1&,88,=7)3,0A8,00,+,39(./ 3&8,',-,)6AG%?'/,11'*3,)C fff4&3*4/7d*3,/1*1,14%&(./70'a)*/0, `668B'/*/0'1<,/,'1,/6A1,8,=7/#$$PNTT4 %,1-A8,00,'*3,/1*1,1'6.6*),)+,3'>(/.3,/4 I? P(>*#($#2>%%(E**&#8/0&0(10*314#(&%) X.0:,0),6,),)+*(1*0,70/B11*0,+,)(1>B9703,,)&6)7:8,-.1*'(,/A)3&'()*+,)1*8./3),'7-(./ 3,1'.--,'7-3,04J,',),/(<,//,)*-*38,)1*3*((,.881*33*'',:,0),6,/,9703,1,)3*/<7::'7- =.06,)'7/A'>)0,=7).11,('1,/8*(,+,8:8*)=7)'1A114?/7,/1*8=,88,)(./3&&//0AA:)&(,3, +./'(,8*0'1,7)3,/,,88,)&11)B((,/,702,88,):)&(,./3),9-,)=7)'1A,8*0,7)34%&+*8*((,.881*3=*//, (7/(),1,'B/7/B-,)9703.-A3&2,88,)'()*+,7-4\A)3&1),/0,)=.0:,0),6,11*8A./0*,/2,81 '6,'*=*((:,1B3/*/0703,=*/*'<7/9-A3&',11,.+-,)68.''1*8A=7)(8.),3,17)3,/18*04 ba'6)a('*3,/,6a*/1)./,11,1=*//,)3&,/8*'1,7+,)7)39:,0),6,)70&11)b(('7--./0,7668,+,) '7-+./'(,8*0,4%,1,)*((,/7,/=7):&3'8*'1,9-,/,/8*'1,7+,)7)33&:>)+E),766-,)('7-6A4? 8*'1,/=*//,)3&=7)'8.01*87-'()*+*/0,)'7-(./6.'',*+*'','.--,/2,/0,)Z6A:A3,:7(-A870 /B/7)'([4 10 T 10

11 CW?J3(+0(80//#8*#(%0#2/012(0&0%1+120( F/0731,('1-,3073=8B1*'6)A(,12.):A3,8,/0),70(7)1,),',1/*/0,)4G//0A()7/08,1,',1/*/0,) ',1/*/0,)93,10*)3A)8*0=8B170'.--,/2,/04Y,/(0<,)/,.13&'(.82.]/1./(,6,)',1/*/04 +*(1*0.1'1B),1.):,*3,)=7)2,8,*/'1*1&'<7/,/' :,'1,4%,)=7),)3,1,1-A8A&//0A.1'1B),1'.):,*3:8*)6),0,1.+3*'(&'<7/,)7-=7)3,8*/0 -,887-),6),',/1./1,)=7)&8*(,=.07-)A3,) */1,)/1**/'1*1&'<7/,/4%,1&//0A)+*+,3.1 =8,)1.88,1.+'1B),-,38,--,/,'(.8+E),,('1,)/,970'A'1B),1'8,3,)4 D,3.1*/'1*1&'<7/,/,=A),1=8,)1.88.+,('1,)/, '1B),-,38,--,)9*/(8&3,)1'1B),1'8,3,)9+*8 '1B),1'.):,*3'7-*/'1*1&'<7/,/'>+,)'1,7)0./ :8*'78*3=7)./(),1*-A8',11*/0,/7-.1'1B),1 '(.8.):,*3,=7)2,8,*/'1*1&'<7/,/':,'1,70* -*/3),0).3(&//,6),0,'.+ =7)3,8*/0'3*'(&'<7/,)-,887-),6),',/1./1,) =7)&8*(,=.07-)A3,)*/1,)/1**/'1*1&'<7/,/4 CC?5*3'2#$4/E%70$6;0/'37O+1$0#($ S73=8B170'.--,/2,/00<>)1,('1,/-,)=7)'1A,8*04L*/3,7)3+*',)2+7)3./3,&8*(,3,8,/,.+ 1,('1,/=7)2783,)',01*82+,)./3),9=7),(',-6,87-,/',1/*/0'1A)*-71',1/*/01*8,/.//,/9,88,) 7-3,/,),1&1=B88,/3,1*88,004L)&(70'A:*/3,7)31*8A+*',A)'.(''.--,/2,/0,)-,887-&8*(, -7-,/1,)*1,('1,/4?.)0&-,/1.'<7/,/(/B11,11*8&8*(,+&)3,)*/0,)*=7),(',-6,8+,31.('1,('1,),)3,1+*(1*0A+E), #--*#09#$)3'*70*=#$*%)3'*4bA3,/-A1,/0*)3&8,',),/-,)*//'*(1*70=7)(8.)*/0.+',8+, 6)7','',/4 T*&08'/0(')2#$0O+1$0#($Q.81'A93,)=7)93,)*-7193,)'7-93,''&1,/9,11,)'7-9=7)3*92+*'9*-*38,)1*398*(,+,89-,/97096A1)7''.+9',8+7-9'8*(91+,)1*-71 T*&08'/0(')O(>*37O+1$0#($Q?V7/0(7/0,)3,1*((,/7,=7)-,81&13.//*/0''B'1,-=7)(7((,)4-0(4#(-A3&37(&-,/1,),.13& 2.)=A11'6,'*.8*'1'1.1&'0<,//7-6).('*'4?1*88,00(./3,10<>),'&//1.(a/A)'1,)(,)*-,8*02,1'0)&//,)1*8'*,)3,1a4V,),)3,13/%&)-&8*0A :)&(,'(<>//

12 CF?.**0&%3(%&0%1+120(80$01/#76017+&1+12 F/87+5,88,)),0,8+,)('2,/+*'/*/0(./'1A*+,*,/=7)3,1*//2783,1+*,0,/18*0>/'(,)A&11)B((,4\A) 2,/+*'/*/0,/-A-,39'(.83,/=>80,,11,)',8+,*//2783,14 5*(+7Q.**0&*(+7Q %&,)6A8.01A8,+,),8>//'5701),((7660.+,)9 <=48*0/*/0'87+,/ggN5#70N5N9<=4=7)'()*=1.+ R4#4RQN7-2+7)70/A)8>//'7660.+,)'(.8 8,+,),'4?2,/27831*88*0/*/0'87+,/ggN5#70N5N9<=4 =7)'()*=1.+R4#4RQN7-2+7)70/A) 8>//'7660.+,)'(.88,+,),'9,)3&6A8.01A 8,+,),8>//'5701),((7660.+,)4 J,00+,(16A*//2783,19*((,6A6.).0).=,/,4 D&)3,)3,''&1,/.881*37-3&(./&//0AA'*1,),87+1,('1,)3*),(1,4Y,('1,/:8*)'7-),0,8-,) 8,',)+,//8*02+*'3&2,88,)=7)(8.),)1,('1,/,-,3,0/,7)34D*',+,/1&,811*8',8+,87+,/*6.),/1,',11,)=7)(8.)*/0,/4 CG?5%3(%80$$0%7+*%+2&%0 X7)A(7--&/*',),,==,(1*+1:>)3&'1.)1,1,('1,/-,33,/*/=7)-.'<7/,/'7-,)/B11*0'1=7) ),8,+./11,('1,/,)9702+7)3./3,/'(.86)*7)*1,),'4?,/(,81,1,('1,)9=7),(',-6,8),=,).1,)9+*8*((,,/'8*('1)&(1&)6.'',4%.:)&(,)3&3,1 '1)&(1&),)*/0'6)*/'*66,13&'B/,'6.'',):,'19=7),(',-6,8()7/7870*4%,1(./70'A0<,83, */1,)/-,83*/0,)70)&/3'()*+93,)+*=>80,),/=.'1-.8-,3,/*//8,3/*/0=>)'14?3*'',1,('1,/,,) 3,18&)1A'1)&(1&),),2+,)3,8'8*(.12+,)1,('1:78('1.)1,)-,33,1+*(1*0'1,=>)'14 CS?P(>*&38801$(32+/012(0%0*&%0( F1*//8,3,/3,'.--,/3).0,),/073-A1,A766'&--,),3,1+*(1*0'1,6A4?8,/0),1,('1,)9'7- ).667)1,)702>)*/0'&11.8,8',)9,)3,1,/=7)3,8-,3,1,0,1.+'/*112,81=>)'1*1,('1,/'7-=A) ',1/*/0,)*//8,3/*/0'+*'9703.,)3,1*((,:,27+=7),/,0,/7+,)'()*=14D&)3,)70'AA'()*+,,/(7)1 =+'&4#(&38801$(32Q 12 # 12?((,'()*+,/=7)(7)1,1+,)'<7/.+2,8,1,('1,/9-,/(7/',/1),)3,07-(7/(8&'<7/,)70 27+,3=&//4 V<,868,',),/1*8A=7)'1A27+,31./(,/,*37(&-,/1,14?((,'()*+-,),//]/UM5'*3,h,/8./01,('11),/0,)*((,/>3+,/3*0+*',18,/0), '.--,/3).0,//,/(7)11,('14

13 b&/(18*'1,),0/,)',00731+,3766).-'*/0,),88,)7+,)'*(1,)7+,)&8*(,.81,)/.1*+,)4u88,1b6,) V+*'6&/(1,/,*((,,)=&88'1,/3*0,',1/*/0,)9'(.83,2.8*1,/=7):7('1.+70*((,6&/(1&-1*8 '8&114 V+*'3,,)=&88'1,/3*0,',1/*/0,)9'(.83,2.:A3,'17)=7):7('1.+706&/(1&-4 %,1'(.8:.),+E),(787/,11,)*//8,3/*/0'7)3,/,3,)'7-3,1+*88,+E)1(787/3,)*+./8*09 8>6,/3,1,('14 X>)3,//B,&18,/3*/0'87+,/1),)*().=19,)3,1-B,6).(1*'('7--A7)3/,'C I.8,/,=7)+,31.(,/,'(.8,/3),'4 CB?P(>*>1$0(#70(&*(+4%0(+%0*&%0(')#70(0163/7XSY&+$0 Y7--,8=*/0,)),0,8,/,).1,1/B111,-.(),+,)/B7+,)'()*=14V+*'3,1,)+./'(,8*0A=*//,,/ 3,((,/3,7+,)'()*=19(./%3,11B3,6A.11,('1,/*((,,)0731/7(:,.):,*3,14?3,=8,'1,1,('1,)(./+*:)&(,=8,),&/3,)7+,)'()*=1,),//+*,)+./11*84LA3,,567'1,)9).667)1,)9 */1,)/,/71.1,)96).('*'/71.1,)70+,31.(:8*)-,)7+,)'*(18*0,708,11,),A8,',/A)+*:)&(,)=8,), &/3,)7+,)'()*=1,)4 CU?P(>*#70(&*(+4%0(&#82+(2#$/0&06;0/' `+,)'()*=1,/70&/3,)7+,)'()*=1,/,'(.80*0737+,)'*(17+,)*//2783,14G//0A3,)=7)7+,)'()*=1,)70 &/3,)7+,)'()*=1,)'7-*((,,)&1=B88,/3,,88,)6),'*',/7(9'7-=7),(',-6,8aH&1*/,)a9aU/04 '1*88*/0'&18B'/*/0a,88,)aD,3)>),/3,G%?'2>)*/0'&11.8,8',a4 `+,)'()*=1,/,(./+E),,11,88,)=8,),'1*((7)3,88,),/',1/*/04a;8.0,-&8*02,1,)a70a%&2.)),111*8A `+,)'()*=1,/aG18,/3*/0'3*),(17).1,1'&11.8,8',7-/B,),1/*/0'8*/<,)a,)-,)*/=7)-.1*+70(7)),(1,//:.),a\B,),1/*/0'8*/<,)a9'7-(./0**//1)B((.+.137(&-,/1,1,),/6),',/1.'<7/.+3,/B, '(78,-.1,)*,88a,88,)a%&=A)'1>11,1*8'(78,-.1,)*,88a4 13 $ 13

14 ?*/'1)&(',)(./3&+&)3,),A:)&(,3,&8*(,.(1>),/,,88,)3,8,).+6)7','',/'7-&/3,)7+,)'()*=1,)9 =7),(',-6,8aI711.(,1'./'+.)a9aG/3,)3*),(1>),/'./'+.)a708*(/,/3,4 J,000<,)/,+,(16A2+.3&>/'(,).18,',),/'(.8=A&1.+1,('1,/9/A)3&+,80,)7+,)'()*=14D*83& '(.6,3,:.11,88,)6)7:8,-.1*',),/7,9+,80,)3&,/*/1,),'',+,((,/3,7+,)'()*=190<,)/,,/ '6*''=7)-&8,)*/04i/'(,)3&A*/=7)-,),7-/7,9:)&(,)3&,/'A:,'()*+,/3,706),'*'7+,)'()*=1 '7--&8*04 H,11'()*+*/0*7+,)'()*=1,)C 14 M 14 %,/=>)'1,:7('1.+,/*7+,)'()*=1,)70&/3,)7+,)'()*=1,)'(.8+E),'17)9-,/),'1,/'(.8+E), '-A4 %&(./:)&(,'6>)'-A8'1,0/*7+,)'()*=1,)9-,/+E)'+E)1=7)'*(1*0-,3A:)&(,&1)76'1,0/4 %,1'(.8.83)*+E),6&/(1&-*,/7+,)'()*=1Z',8+*((,/A)3,/,),/=&88'1,/3*0',1/*/0[4 L)&(=7)(7)1,8',):.),*&=7)-,88,9*/1,)/,1,('1,)4X7)(7)1,8',/aG%?a,)3,1*-*38,)1*30),*1 A:)&(,4

15 =021&0%%+12#2(0%%&*(+7+12.$0%%0*3'+%/0%4+110($>+6#70$&3*#44+&+0//0&*(+70(02/0(&#83//0&*3/4M/20?D#0137 (0%1+12&/+1;0100(73/2,-.63(%3%%+11014#((0%%&*( ? 5%+/ %,1,)'17)+.80=)*2,1*//,/=7)),11'()*+*/0,/6A:A3,:7(-A870/B/7)'(4%,1'1*88,)().+1*83,0'7- '()*+,)97-A1.(7/',(+,/1,+.804V.)3&=7),(',-6,8+.801A'()*+,?$#370*((,?$239-A3&0<>), 3,1(7/',(+,/10<,//7-2,8,1,('1,/4%,1'.--,0<,83,)/A)3&+,80,)-,887-=7),(',-6,8 /$&&#0,88,)/$&&29()/0#0#,88,)()10#0#70,2,88,),24%,1,)8*(,+,8/7(A+E),(7/',(+,/1 *//,/=7)2+,)1,/(,817)34%,1*//,:E),).13&0731(./(7-:*/,),-'(2-,31('11#08I,/2+*'3& V+*'+.80-,887-&8*(,7)370:>B/*/0'=7)-,)-.)(,),)&8*(,'1*8/*+A9-A3,1+E),7661*83,0A+,80, 3,1'1*8/*+A,1'7-6.'',)&1=).G%?'+,)3*,)93,//,'6)A(6)7=*8,/703*/'6)A(=>8,8',4 L)&(/7)'(,7)370:,0),6,)'A8./01'7--&8*04%&=*//,),/8*'1,-,3/7)'(,7+,)',11,8',).+,/ 3,8,/0,8'(,8A/7)36A'6)A('*3,/,6A*/1)./,11,14 L#(83%0(+12 '<,83/,),3&:)&(,)3,-4F/1,('1=&88.+3*'',+*)(,-*38,/,,)'8*1'7-A8,',9703,-*'1,)70'A'*/ =&/('<7/2+*'+*7+,)3)*+,)4`0'A+,33,//,1B6,/=7)-.1,)*/0,)3,1+*(1*0A+E),(7/',(+,/14L)&(,/1,/3,1,/,,88,)3,1./3),970:)&(3,'.--,+*)(,-*38,/,1*8A-.)(,),3,'.--,=,/7-,/,/, 0<,//7-2,8,1,('1,/4%,1,)8*(,+,8:,3),A'B'1,-.1*',),1,('1,/+,3A:)&(,&/3,)7+,)'()*=1,),//A-.)(,),-./0,8>',7)3*8>6,/3,1,('14 Z#70(N4#(&*(+4%0(#2/#76017+&1+120( J7+/.+/'()*+,'.881*3-,38*1,/=7):7('1.+4%,10<,83,):A3,3,1=&88'1,/3*0,/.+/,170(7)1=7)-,/4 G//1.(,1,)S)&//87+,/9'7-'()*+,'-,3'17)S4 U88,(7)1=7)-,/,2.),0/,:7(-A8'570/B/7)'(/.+/9-,/'3,1=&88'1,/3*0,/.+/,1=>80,)-A8=7)-,/ *',8+,87+,/,88,)=7)'()*=1,/4%&=*//,),/7+,)'*(17+,)'()*+,-A1,/=7)),8,+./1,87+,)70=7)'()*=1,) 6A'6)A('*3,/,6A*/1)./,11,14 D*:)&(,)*((,(7--.*87+2,/+*'/*/0,)4 5*(+7Q %,11,,)2<,-8,1*&18,/3*/0'=7)'()*=1,/g$./3),8,33:7('1.+.4 %,1,),1+*8(A).1=.),/2.),)(<,/1=.)'(.6,1*'.-'+.)-,3),08,/,*87+.+Q4.6)*8RQ7-:.)/ 70=7),83),4 %,1,)0),*1A:)&(,=7)(7)1,8',/=7)<.-=>)Z>?8[+,387+2,/+*'/*/0,)9-,/3,/6.'',):,'13,)3,1 3),*,)',07-,/'.--,/8*(/*/0,88,),/1,11=7):*/3,8',4?./3),1*8=,88,)(./3&:)&(,./3),7)3'7-15 P 15

16 #**#$9)?5(/#9)%-23-=2$%3#70-#4G./',11:>)3&.83)*:,0B//,,//B',1/*/0-,37)3,1>23?5$,88,) =7)(7)1,8',/.+7)3,14 '(B834%,18*00,),/7+,)'*(17+,).+3,8*/0'570,/2,1'/.+/-,3=7)(7)1,8',)6A*/1)./,11,14 DE)=7)'*(1*0-,3A:)&(,=7)(7)1,8',)=7).+3,8*/0,)9,/2,1,)96)7'<,(1,)706)70).--,)*,('1,)/ (7--&/*(.'<7/9=7)3*3,7=1,,)&(<,/1,=7).88-,//2,1,/4V+*'3&-A:)&(,3,-9-A3&2&'(,A */1)73&',),3,-*,/6.),/1,',11,)3,1=&88'1,/3*0,/.+/,14 D371')#(231+&3&;#10(N/31$#2>/+*02(>''0( F/3,8/.+/6A-B/3*02,1,)97)0./*'.'<7/,)70'.-.):,*3'6.)1/,),970/.+/6A/.'<7/,)9 /.'<7/.8*1,1,)70=78(,'8.0,)/7)-,)1*3,/7==*'*,88,),11'()*+*/0,/970,)766=>)1*=7),(',-6,8 7)3:>(,)4U/3),/.+/(./+E),+./'(,8*0,),A=*//,&1.+4bA'6)A('*3,/,6A*/1)./,11,1=*//,)3& 3,)=7)7+,)'*(1,)7+,)2+7)3./3&'(.8'()*+,,/3,8.+3*'',/.+/,/,4 L#(*#(%0/&0( DE)=7)'*(1*0-,3A:)&(,*/1,)/,70&+./8*0,=7)(7)1,8',)4V+*'3&0<>)3,19'A6.''6AA*/1)73&',), =7)(7)1,8',/,*6.),/1,'=>)'14 D./8*0,),=7)(7)1,8',)(./3&:)&(,.+701*89'E)8*03,'7-/,'1,/,)-,)&(<,/1,/A)3,,)'(),+,1 &//1.(,/,,)=7)(7)1,8',)=7)-A89+,(170-B/1,/2,14 -+&&04#(*#(%0/&010&*3/63'>1*%>8#2&*3/ &*(+70&&/+*Q -+&&04#(*#(%0/&0104#(8)/N70*%#28E1%0160% &*3/+**063'>1*%>8#2&*3/&*(+70&&/+*Q :8./1.//,1h:84.4 3*+,)',h3*+4 3,1+*8'*h3+'4,1.'<,h,14,+,/1&,81h,+4 =7),(',-6,8h=4,('4 *2,/27831*8h*214 <.-=>)h<=4 (87((.h(84 -,32,/'B/1*8h-214 -,3-,)h-4-4 -*/*-&-h-*/4 -A/,3h-34 6A0)&//.+h60.4 +,*9+,*,/h+4 ()7/,)h() -,1,)h- -*/&11h-*/ ',(&/3h' (*87h(0 16 N 16

17 5%+//+12&%+%/0( %,1'(.8.881*3+E),8*1,/=7):7('1.+*'1*88*/0'1*18,)4%,10<,83,):A3,*:),+9*,567'1,)96A+*'*11(7)170* '1*88*/0'.//7/',)4 5*(+7Q?3.L>)),',/ $+(0*%M( -3%#0( %.17,),)8,11,'1A766=.11,/A)+*'()*+,)-A/,3,/-,3:7('1.+,)4?8>6,/3,1,('1:>)3&3,)=7) +,80,3,/'()*+,-A1,/4?./3),'.--,/2,/0,)(./'()*+,-A1,/#$4TP4#TTR:)&(,'4V7+,367,/0,1,).13.17=7)-.1,1'(.8+E),&1+,1B3* ,1*((,'(.8(&//,=7)+,('8,'-,3,/0,8'('()*+,-A1,4 5*(+7Q.**0&*(+7Q #P4-.)'#TTRZ=7),1)&((,/'()*+,-A1,[ #P4T$4#TTRZ.81,)/.1*+'()*+,-A1,[ #P4T$4TR #PT$TR #TTR5T$5#P H/#**0&/0%%#2%+$&(#8 ;87((,'8,11'(.8'()*+,'-,36&/(1&-9*((,(787/4I,887-(87((,'8,11'7-./0*),11*3')7-9'(.83,1 '1A1./(,'1),(Z*((,:*/3,'1),([&1,/-,887-)7-6A2+,)'*3,4L)&(,)3&7)3,1?$2/A)3&'(.8./0*,1 1*3')7-9-A3&70'A:)&(,*)(4 5*(+7Q.**0&*(+7Q TR4PZ=7),1)&((,/'()*+,-A1,[ R4PZ.81,)/.1*+'()*+,-A1,[ (87((,/T4Ph4PZ1*3')7-[ =).(87((,/T4P1*84P TRCP TRP (8T4P54P =).(84T4Ph4P =0/04#11>880(%% X>803,/7==*'*,88,'()*+,-A1,/=7)1,8,=7//&--,)'7-,)=.'1'.11.+b7'15701,8,1*8'B/,14 5*(+7>/+*0%E'0(%0/04#11>880(&/+*Q I7:*8/&--,)CRTTT### X.'11,8,=7/C#$$PPTT I,38./3(73,CjMO#$$PPTT X,-'*=),1/&--,)CTQTTT QTT5/&--,)CQTT$T$TT X.('/&--,)C#$$PPTR 17 O 17

18 =3//#2% ,/,,)27+,367,/0,19,88,)3,):A3,'17),70'-A1.88'1A)'.--,/9(./3,1+E),0),*1A:)&(, :.),'*==,)4 5*(+7Q.**0&*(+7Q %,1+.)[1),6),',/1./1=).G%?1*8'1,3,6A ->1,14 %,1+.)C),6),',/1./1=).G%?1*8'1,3,6A ->1,14 %,1(7-*//CS'>(/.3,)*-.)'9-71S*=,:)&.) %,1(7-*//CS'>(/.3,)*-.)'9-714+(0* 70FC*<./&.)4 =,:)&.)70FC*<./&.)4 %,1'(.8.881*3+E),-,887-)7--,887-'*==,)70=7)(7)1,8',),88,)1,0/4?1.88-,3=*),,88,)=8,),'*==,) 7)3/,)+*.881*31&',/1.88*0)&66,)6A1),4 T*&08'/0(')O(>*3780//#8(#8Q $k gp \`;$RRRQON?8>6,/3,1,('1'(.8&$'-#0*701$'0#$.881*3'()*+,'=&881&14 X'#&%(#4?/7)'(),11'()*+*/0:)&(,)+**((,.67'1)7=+,3'50,/*1*+4U67'1)7=:)&(,)3&:.),=7)A-.)(,),.1]/,88,)=8,),:7('1.+,)-./08,)4D,37)3'7-'8&11,)-,3,/'58B3Z'9l70m[9:)&(,)+*.67'1)7==7)A -.)(,),.1+**((,0<,/1.)'5,/4 5*(+7Q.**0&*(+7Q G%?&),0,8+,)( G%?\&),0,8+,)( &'*((,)6A2+7)3./3&'(.8:)&(,3,19:>)3&2,88,)8.+E),4 T*&08'0/')O(>*37&08+*#/#1Q D*',/31,,11*8:&31*83,-*0A)n+*=A)/7('+.)* 8>6,1.+3.0,/4 18 Q 18

19 P+1$0&%(0*#2%31*0&%(0* L)&(:*/3,'1),(Z5[/A)177)32.)'.--,=7)5,88,),11,)8,339+,3=7)(7)1,8',)70'*==,)70+,3 0)&66,'.--,/',1/*/0,)4%,1'(.8+E),-,887-)7-6A3,/,/,'*3,/.+:*/3,'1),(,/:.),/A)3& :)&(,)3,/=7)A,)'1.11,,1=7)5,88,),11,)8,334F88,)''(.83,1*((,+E),-,887-)7-)&/31 :*/3,'1),(,/4 T*&08'/0(')O(>*37O+1$0&%(0*Q?/1,0),)*/0'570-./0=783'3*),(17).1,1 6A-,83*/0'*/=7)-.'<7/705'(<, '5d.):,*3'1*88.1,8',?Y58>'/*/0 G%?5./'.11, PT5A)*/0 `'87(7--&/,5./'.11 Y./(,'1),(Zh[:)&(,)3&+,31*3')7-70-,887-./3),B11,)6&/(1,)*1*3,88,))7-4%.'(.83,1*((, +E),-,887-)7-6A2+,)'*3,.+'1),(,/4%&(./70'A:)&(,1./(,'1),(,/=7)A=),-2,+,,11*88,009 3.'(.83,1+E),-,887-)7-6A2+,)'*3,.+'1),(,/4?1*88,00(./3&:)&(,3,/'7-),68*(('1),(4%. '(.83,1+E),-,887-)7--,887-'1),(,/70),68*((,/'7-=>80,),11,)4 T*&08'/0(')O(>*37%31*0&%(0*Q?((,-,887-)7-C Y*3'6&/(1=7)',-*/.)C(87((.T4TThM4TT4 V./<7::,127'7''*A),/,#TTNh#TTQ4 V./2.)),*'1'1),(/*/0,/`'87h;.*)74 I,887-)7-C G%?,),1'17)13*),(17).1h,1.+3,'1>)'1,h'7-,)&/3,)8.01U?%4 h%,1,)+*(1*0.1'6)a(6)7=*8,/:8*):)&(1.(1*+19'*,)g%?53*),(1>),/4 7)34F88,)''(.83,1*((,+E),-,887-)7-+,3'()A'1),(4 5*(+7Q /7)'(d/7)3*'( fff4&3*4/7d&3*o&3*4/7 0).+*3,(+*//,)d:.)/ 19 R 19

20 7)3&11.8,)+*'7-,117)3970+*'(.870'A'()*+,3,1'7-,117)34 \,3,/=7)=*//,)3&,/7+,)'*(17+,)/7,/7)3'7-7=1,3,8,'=,*8970'7-3&3,)=7)-A+E), 766-,)('7-6A4 5*(+7Q.**0&*(+7Q ]($&#8&*3/&*(+70&+0%%Q 1+,)1*-7191.*-71 *=>80,Z*:,1B3/*/0,/)%'=#$#0--*#33#(-#%3#[ '**=). 1+,)1*-7191.*-71 *=>80,Z-,/0),*1*:,1B3/*/0,/-233#0%3#[ '**=). ]($&#8&*3/$0/0&Q 1*8'1,3, 1*83,8' =7)>+)*0 6A,0,/2A/3 1*8'1,3, 1*83,8' =7)>+)*0 6A,0,/2A/3 H#883 ;7--.0*)8,',),/6.&',)4%,10<>)3,1,/(8,),A=7)'1A2+.'7-2>),)'.--,/9702+.'7-*((,0<>) 3,14%,=8,'1,.+7'':)&(,)=7)8*1,(7--.9'A2&'(6AA:)&(,(7--..(1*+14L.),+*2&'(,)6AA :)&(,( '',),)+*3,1'7-),0,86A),1168.''4 X7)A(&//,=>80,(7--.),08,/,,)3,10),*1A2.'1B)6A:,0),6,/,6#70$&0%1+1270/0$$&0%1+12C F/27+,3',1/*/0(./'1A.8,/,700*-,/*/09-,/',/8,33',1/*/0.881*3,)3,8.+,/27+,3',1/*/04 %,+./8*0'1,(7--.=,*8,/,,)(/B11,11*83,1),),08,/,/,3,/=7)4G/3,),(',-68,/,,)3,18*'1,1766 /7,/7)33&'(.8+E),766-,)('7-6A9=7)3*3,7=1,*//8,3,)8,33',1/*/0,)4`02+*',/2,8',1/*/0 *//,2783,),/8,33',1/*/09'(.83,17=1,+E),(7--.4 C-0%&*3/&%)*#8830%%0(01/0$$&0%1+12&#8&%)(4M(&%+016#70$&0%1+12? -0(&#8'E)8*0,2,/'B/1*8'*,)3,19(),+,'3,1=.0&13.//*/06A2>B,),/*+A4 L#($+'.-.):,*3,12.)=&/0,)1'+E) *8*((,G%?-.)(,),3,11,'7-,1.++*(4 X%'8*(1'(<,)9(./+**((,&//0A4 20 #T 20

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka R kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka 1.A a Punktet P har koordinatene P = (,, 5). Det gir PQ = [1,, 3 5] = [1,, 8] b PQ = [1,, 8] = 1 + ( ) + ( 8) = 69 8, 3 c OR = OQ + QR = [1,,

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!#$%&'&()#$%& (*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7 Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i 155 kapittel 1.6 og 1.7 a) 12:00: u og v har samme retning: u v u v cos0 2 3 1 6 b) 09:30: Hver time er 30. Lilleviser (u) midt mellom 09 og 10! Altså

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. januar 2017 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde Inngang fra Vektergata Godt nytt år og velkommen til

Detaljer

MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE

MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE!! i perioden 1962-2011 "#$%&%'!(&! )*+,($!-*.(//%"%/!!!! 01$%/!2344!!!!! 5/"'6'7''!8*$!97"6##&6'%/"#(:! ;/6&%$"6'%'%'!6!%//%!*::,(&%/A!

Detaljer

Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2010

Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2010 TEP5: Fluidmekanikk Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2 Oppgave 2.32 Vi skal finne vannhøyden H i røret. Venstre side (A) er fylt med vann og 8cm olje; SG =,827 = ρ olje /ρ vann. Høyre side (B) er fylt

Detaljer

Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid

Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid Victoria Fearnley Landmark Victoria Lervik Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Asgeir

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Risikoanalyser og barrierer

Risikoanalyser og barrierer Risikoanalyser og barrierer utfordringer og nytteverdi Torleif Husebø 22. april 2009 Innhold Risikoreduksjon Risikostyring Formålstjenelige risikoanalyser Barrierer Prinsipielle krav Indikatorer 30.04.2009

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Oppgaver i kapittel 6

Oppgaver i kapittel 6 Oppgaver i kapittel 6 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 619, 68, 630, 63, 633, 641 Jeg har ikke laget figurer på alle oppgavene, men det bør dere gjøre! 603 u og 70 er begge periferivinkler til v,

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008

NNHERRED SAMK^MMLV ]AN, 2008 NNHERRED SAMKMMLV ]AN, 2008 Iherred samkommue Postboks 130 7601 LEVANGER States vegvese Behadlede ehet : Saksbehadlerfivalgsr Vår referase : Deres referase : Vår dato: Regio midt Kjellaug Fredrikke Fuglem

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151 " ##$%&'$($$()$$'$)&' *

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151  ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 1 av 78!! " ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 2 av 78 +, -...3...5...6!"...6 #!!#...7 $!!#$%%! &&...7 '!$!( &)!!**+...8, &%$!!...14 - &##%&#...15. # #(!$#/(0##$"!#...16 + 123)!$&#/1##"%"...18 4 $!$&#...18

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1 Oppgave R - Eksamen H0-30..00 Løsningsskisser Del ) Produktregel: f x e x xe x e x x ) Kjerneregel: g x 3 u, u x g x 3 u x 3x x P 3 6 6 6 6 0 Trenger ikke polynomdivisjon, kan faktorisere direkte: x x

Detaljer