19 k p f-n y t t. Kristent Pedagogisk Forum 3/2010 Årgang 30. «Drivkraft til å lykkes med endringer, kan hentes fra drømmer og håp for fremtiden»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19 k p f-n y t t. Kristent Pedagogisk Forum 3/2010 Årgang 30. «Drivkraft til å lykkes med endringer, kan hentes fra drømmer og håp for fremtiden»"

Transkript

1 favn Kristent Pedagogisk Forum 3/2010 Årgang 30 4 t e m a : løsningsfokusert coaching mentoring i skolen Et utfordrende møte mellom høgskolen og grunnskolen k u n s t e n e r å k o m m e m e d d e g o d e s p ø r s m å l e n e 19 k p f-n y t t verdier t r o d a n n i n g oppvekst «Drivkraft til å lykkes med endringer, kan hentes fra drømmer og håp for fremtiden»

2 i n n h o l d leder 3 l e d e r E 4 t e m a Løsningsorientert coaching. Av Gry Espedal K S 10 m e n t o r i n g i s k o l e n Av Cathrine Borgen 12 k u n s t e n å k o m m e m e d d e g o d e spørsmålene Intervju med Anita Hauglum Slettene 14 f ø r s k o l e l æ r e r o g m e n t o r Intervju med Veslemøy Fladby 16 t r e f f p u n k t Vanskelig å være kristen student? 18 t i l e t t e rta n k e Om å fortelle våre historier hjertelig ta k k, i n g e r b a k k e n! 20 k p f-n y t t Kristent Pedagogisk Forum (KPF) er en 100 år gammel medlemsorganisasjon. Medlemmene består hovedsakelig av pedagoger fra førskoletil høgskolenivå, men medlemskap er åpent for alle. Kristent Pedagogisk Forums formål er ut fra et kristent grunnsyn og et pedagogisk ståsted, å vekke og stimulere til ansvar for barn og unges oppvekst, utdanning og dannelse. Det som samler oss, er et ønske om å ta vare på og styrke det kristne og humanistiske verdigrunnlaget i barnehage og skole. Vi er opptatt av at barn og unge skal få en god oppvekst i sine lokalmiljø. KPF ønsker å være en tydelig aktør i det offentlige rom, i dialog med bl.a. politikere i Storting og departement. Vi arrangerer kurs og konferanser og ønsker å gi faglig fordypning og inspirasjon til våre medlemmer. KPF har to ansatte i organisasjonen. Medlemskontingenten kr 450,- for enkeltmedlemmer kr 700,- for familiemedlemskap kr 250,- for pensjonister kr 450,- for familiemedlemskap, pensjonister kr 100,- for studenter Kristent Pedagogisk Forum Besøks- og postadresse: Colletts gate 43, 0456 Oslo. Telefon: , Internettadresse: Bankgiro: Takk for din gave! V 2 O favn kommer ut tre ganger i året og sendes til alle medlemmer og støttemedlemmer i KPF og abonnenter av bladet. Usignerte artikler kan gjengis dersom kilde er oppgitt. Synspunkt i innleggene står for forfatterens egen regning. Redaktør: Leiv Steinar Hovtun og Anna Berit Føyen Redaksjonsgruppe: Inger Bakken, Anna Berit Føyen, Gunnar Skaar og Torhild Roland Vetvik. Redaksjonens adresse: FAVN, c/o Kristent Pedagogisk Forum, Colletts gate 43, 0456 Oslo, e-post: Annonsepriser: 1/1 side kr 5000, ½ side kr 2500, ¼ side kr 1250 Abonnement: kr. 100 pr. år. ISSN Trykk: Allservice A/S, Stavanger Forside og lay-out: Toppetasjen. Forside: Istockphoto H V O R B L I R O R D E N E A V? Hva skjer med ordene? Hvor blir de av? Ta for eksempel ordet sedløyse? Når leste eller hørte du dette ordet sist? Hva med ordet skjemmes? Er det noen i offentlige publikasjoner som snakker om miskunn? Ømhet? Trofasthet? Nøysomhet? En del av disse ordene er i ferd med å forsvinne ut av bruk. Andre ord får ny mening. Ord som for eksempel umoral, moral, moralisme har nå stort sett fått en negativ betydning. De er nærmest å regne for skjellsord. Det har ført til at vi synes å være redde for å bruke dem. I stedet for de etterlyste ordene, får vi inn nye ord. Ofte er det ord med et egoistisk innhold og ord med tvilsom bakgrunn. For eksempel synes nå de seksuelle «bannordene» kødd og suger, langt på vei å være akseptert som kraftuttrykk, også i kretser hvor man ikke forventet det. Det ble for noen år siden gjort en undersøkelse om forekomst av bestemte ord brukt i Aftenposten gjennom en 20-årsperiode. Undersøkelsen viser blant annet at ord som omtanke og plikt, hadde en reduksjon i bruk på henholdsvis 25% og 21%. Forekomsten av ordet solidaritet hadde falt med hele 41 %. Det er tankevekkende at mens disse ordene er på vei ut av språket vårt, er frekvensen av ordet rettighet i sterk økning. Europarådet skal visstnok ha gjort vedtak om å motarbeide bruken av betegnelsen mor. De mener at ordet gjør kvinnen til et passivt, mindreverdig seksualobjekt. Derfor må det bort. Ordet foreldre lever også et hardt liv for tiden. I utredninger, på karakterutskrifter, i informasjonsskriv har nesten ordet forsvunnet. Og hva er kommet i stedet? Foresatt. Vi har visst ikke foreldre lenger, vi har foresatte. Jo da, vi lever i en ny tid, og vi må forholde oss til det. Men er dette en utvikling vi ønsker? Er det lenge siden du var borte i ordet dannelse? I ei ordbok blir dannelse forklart slik: Et visst nivå av oppførsel, kunnskap og kultur. I KPF vil vi blant annet kjempe for at ordet og innholdet i ordet dannelse blir opprettholdt. Vi ønsker å påvirke barn og unges 3 dannelse ut fra et kristent grunnsyn og et pedagogisk ståsted. For å få til en god dannelse, trenger barn og unge nærkontakt med voksne som er trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibevisste. Dette gjelder både i hjemmet og på fritiden og ikke minst i barnehagen og skolen. Nettopp derfor har KPFs landsstyre vedtatt følgende visjon for arbeidet framover: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibevisste voksne for barnets beste! Leiv Steinar Hovtun, styreleder i KPF

3 Hold fokus på det som virker Jeg vil lykkes COACH Løsningsfokusert coaching «Drivkraft til å lykkes med endringer, kan hentes fra drømmer og håp for fremtiden» «En nøkkel innenfor løsningsfokusert coaching er å holde fokus på det som virker» Dette sier Gry Espedal, forfatter, høyskolelektor i ledelse og studentprest. Hun har ti års erfaring som lederutvikler og coach, er godkjent høyskolelektor og underviser i Ledelse og coaching på BI. illustrasjon: camilla orten

4 Løsningsfokusert coaching Løsningsfokusert coaching som virker gry espedal e s p e d a l a r b e i d e r i n n e n f o r d e n l ø s n i n g s f o k u s e r t e t i l n æ r m i n g e n «l ø f t», o g h a r nettopp utgitt b o k a «r o s o m a n e r k j e n n e n d e l e d e l s e o g h v o r d a n s k a p e verdsettende arbeidsm i l j ø» (2010). h u n h a r tidligere utgitt b o k e n «løsningsfokusert coach i n g» (2006), s a m t s k r e v e t b i o g r a f i e n o m b i s k o p r o s e m a r i e k ö h n (2007) o g en barnebok om bjørn e h i s t o r i e r: a l d r i t r y g g m e n n e s k e r s m ø t e m e d b j ø r n (2009). i d a g j o b b e r h u n s o m s t u d e n t p r e s t p å l o v i s e n b e r g d i a k o n a l e h ø y s k o l e. Det er etter hvert blitt allment akseptert å snakke om coaching. Flere bruker en coach og ønsker coaching. En coachingsamtale kan føre til vekst bevissthet og utvikling. tekst: gry espedal i l l u s t r a s j o n: camilla o r t e n Senterpartiets leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete fortalte i sommer til Dagens Næringsliv at hun hadde skaffet seg en coach. Hun opplevde seg som en slave av kalenderen: Hun var for travel, hadde for mange jern i ilden og var opptatt av å rekke for mye. Hun ønsket seg en coach for å få mer nærvær i det hun gjorde. I min jobb som studentprest opplever jeg at det er flere som kommer til studentpresten for å få coaching enn for å få sjelesorg. Det kan virke som kombinasjonen mellom studentprest og person med coaching-erfaring, gjør terskelen lavere. Flere tar kontakt. Samtidig som problemstillingene som bringes til coachen, er bredere. Coaching er krevende I Norge finnes det mellom 700 og 1000 utdannede coacher. Mange utdanner seg til å bli coach på høgskoler og gjennom ulike sertifiseringsprogram. Flere opplever at det de driver med, gjør coachee (den som coaches) både mer målrettet og tilfreds. I en doktoravhandling utført av Frode Moen ved NTNU i Trondheim, påpekes det likevel at det krever mye av begge parter, både coach og coachee. Moen forsket på en gruppe toppledere som gjennomgikk coaching med innleide coacher utenfra. I tillegg hadde han et utvalg mellomledere som ble coachet av egne ledere. Han har også samlet inn, analysert og sammenlignet resultater fra ulike grupper som ikke er blitt utsatt for coaching. Moens forskning viser at coaching kan være effektivt, både for den enkelte medarbeider og for hele virksomheten. Men da må coachen oppfylle en rekke grunnleggende krav, både til metode og hvilke prinsipper han eller hun følger for sin virksomhet. De som gjennomgikk coaching fra profesjonelle, eksterne aktører, oppnådde klart bedre resultater enn de som ble coachet av egne ledere. Den viktigste effekten av profesjonell coaching virket å være betydelig bedring i utførelsen av eget arbeid, i form av effektivitet, måloppnåelse, egen opplevelse av suksess og generell tilfredshet. Coach vs Mentor Hvordan forholder coaching seg til mentoring? Mentor var navnet til den læremesteren som lærte opp sønnen til Odyssevs til å bli en god konge da Odyssevs selv måtte dra i krigen (Odysseen av Homer). Av dette ble mentor tidlig betegnelsen på en vis mann som fungerte som veiviser for andre. Han delte av sin erfaring til de som ikke visste. Å bruke en mentor er noe annerledes enn å bruke en coach. Når vi bruker en mentor, går vi gjerne til en erfaren arbeidskollega eller senior for å spørre om råd, eller la ham dele av sin erfaring. Flere bedrifter har mentorprogram hvor de setter sammen ferske, nyansatte personer med mer erfarne arbeidstakere. Hensikten er utvikling for begge parter. Når det gjelder coaching, handler det som regel om å stille spørsmål som får coachee til å finne svarene og målene selv. Ordet coach kan spores tilbake til 1499 og kocsi szeker som betyr en vogn fra stedet Kocs i Ungarn. Den gang ble en coach brukt til å frakte mennesker fra et sted til et annet. Ordet dukker opp igjen på 1800 tallet som betegnelse for en personlig lærer på universiteter før det blir brukt om trenere i idrettens verden, hvor det kanskje er mest kjent. I organisasjonslivet nevnes coach første gang i 1958, den gang om en spesiell lederstil. Det handler om å tro at den andre har mentale mønstre som skal til, og at det er trenerens oppgave å gjøre coachee bevisst disse. Executive Coaching kom til i 1985 som en form for ledertrening. Løsningsfokusert coaching Løsningsfokusert coaching er en trend innenfor coachingtradisjonen. Den kan raskt bringe coachee frem til det han/hun ønsker. I privatlivet og arbeidslivet har vi en tendens til å se etter problemer og årsakene til dem. Men jo lenger tid vi bruker på historier om det som ikke fungerer og prøver å finne en forklaring på dem, jo mindre sannsynlig er det at vi finner løsninger som er tilfredsstillende. Derimot kan løsningene finnes ved å ha fokus på det som allerede virker, og på det en ønsker annerle- des. Drivkraft til å lykkes med endringer, kan hentes fra drømmer og håp for fremtiden. En samtale mellom coach og coachee om hva coachee ønsker å gjøre, og hva han eller hun har gjort for å få til ønskede resultater, skaper fremdrift. Hovedessensen innenfor løsningsfokusert coaching er å arbeide med elementer som kan gjøre situasjonen mer tilfredsstillende for coachee. Samtalene tar utgangspunkt i coachees situasjon. Med det han/ hun mener er nyttig. Arbeidet går ut på å finne frem til områder som coachee ønsker å forandre, samt å lete etter tegn på at dette allerede er i ferd med å skje. Noen kan synes at en løsningsfokusert tilnærming kan virke enkel. De mener at en hopper over vesentlig lærdom om en bare holder fast på mål og fremtid, uten å fokusere på det som forårsaker problemene. Et eksempel kan være en student som kommer til coaching. Hun forteller at hun er lite motivert og temmelig ukonsentrert i studiesituasjonen. Hun har ikke ro til å lese, ser mye ut av vinduet og opplever at hun heller vil sitte i kantinen enn gå på lesesalen. Dette kom frem da åpningsspørsmålet i den løsningsfokuserte coachingsamtalen ble stilt: Hva trenger vi å snakke om for at dette skal være en nyttig samtale for deg? I en bisetning kom det fram at det hadde vært et par gode dager i forrige uke. Men nå var hun tilbake i samme ukonsentrerte situasjon. I denne situasjonen kunne man spørre etter hva det er som gjør at hun er så ukonsentrert, hva tenker hun på? Hva uroer henne? Men isteden ble det stilt spørsmål til det som kom frem i den lille bisetningen: Hva var annerledes i forrige uke da du hadde et par gode dager? Hvordan fikk du det til? Sammenlignet med tradisjonell coaching GAP-analysen (Berg, 2003) som representerer en mer tradisjonell tilnærming til coaching, vil legge fokus på hva som hindrer den som coaches i å nå ønsket situasjon. Hvordan kan hindringene fjernes, og den som coaches, forplikter seg til aktiv handling for å komme frem til ønsket situasjon. Innenfor løsningsfokusert coaching tror vi ikke det er lettere å finne frem til løsninger om en fokuserer på hindre og mulige fallgruver. I en løsningsfokusert tilnærming brukes det ikke mye tid til å finne frem problemdefinisjoner og forklaringer på hvorfor ting er som de er. En nøkkel innenfor løsningsfokusert coaching er isteden å holde fokuset på det som virker for coachee, på målet, på styrkene og ressursene coachee har og på de små stegene han/hun må ta for å nå målet. Case: Student med mangel på konsentrasjon Studenten fra eksempelet over fikk spørsmål om hva som var annerledes de dagene hun var litt mer konsentrert. Hun forteller at disse dagene starter med at hun bestemmer seg for å gjøre noe annerledes. Kvelden i forveien planlegger hun neste studiedag. Hun vet hvilke bøker hun skal ha med på skolen og hva hun må lese. Hun står opp med en gang klokken ringer, lager kaffe og kommer seg til skolen slik at hun er der presis til undervisningsstart. Hun opplever at dette er en god start på dagen. Hun er aktiv i timene og snakker med de andre studenter i pausen. Når hun senere går på lesesalen, er ikke behovet for å prate med de andre studentene så stort. I tillegg har hun satt seg et mål om hva hun skal lese, og er fornøyd når hun klarer det. Studenten forteller hele denne historien på bakgrunn av coachens spørsmål: Hva er det som er annerledes? Hva gjør du? Hvordan får du det til? Hva gjør du for å få det til? Når coachen spør henne hva dette forteller om hennes ressurser og styrker, blir hun derimot svar skyldig. Men hun svarer til slutt at hun tror det handler om at hun kan ta seg sammen, av og til. Det er bare ikke så lett de dagene det er undervisningsfri. Da er det ren studiedag. Å etablere et mål Både en løsningsfokusert og en tradisjonell tilnærming til coaching vil ha som utgangspunkt å etablere et mål. I en løsningsfokusert tilnærming etableres et personlig mål for coachee tidlig i prosessen. Vi stiller spørsmål om hva som må arbeides med for at dette skal være nyttig for coachee. Vi ser at andre tilnærmingsmåter kan bruke for eksempel organisasjonens mål som utgangspunkt for coachingen. Man antar at disse er klart oppfattet av coachee. Det brukes derfor i tradisjonell tilnærming tid på å finne frem til tiltak som må settes i gang for å nå resultatene for virksomheten. Slike mål blir ofte for store. Som for eksempel å sørge for godt arbeidsmiljø, eller å være en god leder. De sier lite om hva coachee trenger å gjøre for å komme til målet. En løsningsfokusert coach vil ha mer fokus på prosessen enn resultatet. Coachen bruker tid på å finne frem til hva coachee selv ønsker og tror er viktig å gjøre. I tillegg letes det etter tegn på at noe av dette allerede er i ferd med å skje. Dette er en personlig tilnærming. Slik økes 6 7

5 coachees motivasjonen til å handle. Prosesser som har fokus på det coachee er villig til å gjøre, ikke nødvendigvis burde gjøre, bringer coachee raskere frem til hva han/ hun trenger å gjøre. For studenten som var ukonsentrert, viste det seg at det var studiedagene som var utfordringen. Coachingprosessen avdekket at hun allerede gjorde noe positivt, «Hvis noe virker, gjør mer av det. Hvis noe ikke virker, gjør noe annet!» Gry Espedal noe som virket i hennes situasjon, de dagene det var undervisning. Disse dagene forberedte hun seg dagen i forveien og sto opp når klokken ringte. Hun kom seg til skolen tidsnok og fikk dekket sine sosiale behov i pausene. Hun hadde bestemt seg for hva hun skulle lese, leste dette og var fornøyd etterpå. I tillegg hadde samtalen avdekket at hun kunne ta seg sammen når det trengtes. Spørsmålet er hvordan hun kan bruke disse styrkene og ressursene de dagene det er undervisningsfri. Av coachen får hun i oppgave å se for seg en drømmedag/mirakeldag da hun får til det hun ønsker seg. Hvordan ser denne dagen ut? Hvordan vil hun vite og merke at det er en mirakeldag? Hva er annerledes denne dagen? Hvordan får hun det til? Hvilke styrker og ressurser bruker hun? VOKSE-modellen En enkel modell kan hjelpe oss til å holde fokus på en løsningsfokusert tilnærming i coachingprosesser. VOKSE-modellen gir både et fundament for løsningsfokusert tenkning og virkemidlene til å handle løsningsfokusert. virker Gjennom å finne frem til det som Virker settes fokus på overgangen fra å fokusere på problemene til å se etter løsningene. I stedet for å stille spørsmål om hva problemet er, som ofte er et spørsmål om hva som ikke virker, finnes det frem til hvordan coachee skal vite at problemet er løst. Dette vil gi en indikasjon på hva som skal til for å løse problemene. En enkel filosofi finnes i hjertet av den løsningsfokuserte coachingtilnærmingen: «Hvis noe virker, gjør mer av det. Hvis noe ikke virker, gjør noe annet.» Studenten vi har nevnt gjorde mye som virket. Det handlet om å avdekke dette, og finne ut hva hun kunne gjøre annerledes de dagene da tingene ikke virket. Omformulere Fokus på problemene gjør det ofte vanskelig å se noe annet. Likevel viser det seg at situasjonen ikke er like ille hele tiden for mennesker som kommer til coaching. Det finnes stunder da problemene ikke er så fremtredende, da coachee opplever noe av det hun ønsker skal fortsette å skje. Ved å lete etter andre historier enn problemhistorien, kan en Omformulere historien. Gjennom å finne frem til nye sider av saken, dannes et annet meningsinnhold for coachee. En ny forståelse for situasjonen gir andre tilnærminger og fornyet innsats. Studenten fortalte seg selv noen nye historier. Hun gjorde allerede ting som virket, særlig de dagene det var undervisning. Hun fortalte også om noen styrker og ressurser som hun brukte. Historien om at hun kunne ta seg sammen, ga innhold til en annen historie: En kvinne som faktisk kunne ta seg sammen. Kompetent Den som coaches, er ekspert i alle aspekter av sitt liv og er Kompetent til å finne egne løsninger. Coachen fokuserer ikke på svakheter, feil og mangler, men viser nysgjerrighet og finner frem til coachees styrker og ressurser. Hensikten er få til det coachee ønsker. Om coachen ikke tar utgangspunkt i coachees referanseramme, kan det bære galt av sted. En metafor for en slik situasjon kan være historien om den hjelpsomme apekatten. Apekatten sier til fisken nede i vannet: La meg hjelpe deg så du ikke drukner. Dermed løfter han fisken forsiktig opp fra elven og plasserer ham på en grein i et tre. Studenten fikk ikke råd av coachen. Hun hadde løsningene selv. Dermed ble hun ikke «sittende i et tre» som en fisk som «lengter etter vann.» Hun så heller at hun hadde styrke til å finne løsninger selv. Hun fortalte om en mirakeldag der hun våknet og sto opp på en undervisningsfri dag. Dagen startet på samme måte som en dag med undervisning. Hun kom seg til skolen til samme tid, hun var forberedt med riktige bøker i bagen og satte seg mål for dagen. Hun bestemte seg også for å gjennomføre en slik dag i den kommende uken. Spørsmål Tilnærmingen til løsningsfokusert coaching er å stille Spørsmål som får den som coaches til å reflektere. Innenfor løsningsfokusert coaching er spørsmålene viktige verktøy for å skape større bevissthet, refleksjon og forandring hos den som coaches. Gode spørsmål skal være en provokasjon i utøverens liv slik at han eller hun tenker annerledes. Det er prosessen med spørsmål og svar som skaper ny bevissthet og nye fremtidige muligheter, hos den som deltar. Det finnes mange kraftfulle og enkle spørsmål innenfor den løsningsfokuserte tradisjon. Det er effekten av spørsmålet som er avgjørende. En god løsningsfokusert coach er usynlig når det stilles gode spørsmål. Hun blir først synlig når det stilles dårlige spørsmål som ikke har effekt. Det er dette som er coachens utfordring: Å finne de gode spørsmålene som bringer den andre dit den vil. Endring En løsningsfokusert tilnærming kan føre til Endringer raskt. I utlandet blir tilnærmingen kalt Brief Therapy, eller oversatt: Korttidsterapi. Det viser seg også at 80 % når målet sitt gjennom fire til fem samtaler. En coachingsamtale skal føre til økt tilfredsstillelse for coachee, vekst, bevissthet og utvikling. Noen drømmer om å få til store kenguruhopp av forandringer, men det er likevel små forandringer som skaper større bølger av endring, og det er disse det er viktig å fokusere på. Coachen kan gjerne tenke at hun skal bruke et forstørrelsesglass i coachingsamtalen for å finne frem til disse små endringene. For å utdype det som er blitt annerledes og bedre, kan coachen utdype og forsterke dette ved å spørre: Hva gjorde du egentlig? Hvor fikk du ideen fra at dette var lurt? Hva fortalte deg at du skulle gå fram slik? På denne måten kan coach og coachee få øye på andre og nye elementer som kan gi coachee ideer om hva han eller hun kan gjøre. Ideer som vil være nye løsninger i situasjonen. For studenten handlet det om å se at hun kunne få det til. Hun gjennomførte mirakeldagen som planlagt, men var tilbake i gammelt mønster dagen etter. På neste coach-ingsamtale ble det brukt tid på å finne ut hva hun trengte å se: Hva skulle skje? Hvordan få tro på flere mirakeldager? Hva ville gevinsten av slike dager være? Kilder: Berg, I. K. & Caufmann, L. (2002). Solution Focused corporate coaching. Artikkel utgitt i Lerende Organisation, Jänner/Februar 2002 Berg, I. K. & Szabó, P. (2005). Brief coach ing for lasting solutions. New York: WW Norton & Company Berg, M. E. (2003). Coaching Å hjelpe ledere og medarbeider til å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget Espedal, G. & Andersen, T. & Svendsen, T: (2006) Løsningsfokusert Coaching. Oslo Gyldendal Akademisk Espedal, G.: (2010) Ros om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø. Oslo Gyldendal Akademisk Langslet, G. J. (2002). LØFT for Ledere. Løsningsfokusert tilnærming til typiske lederutfordringer. Oslo: Gyldendal Akademisk V O K OMFORMULERE HVA VIRKER? KOMPETENT Voksemodellen Voksemodellen gir innsyn i fundamentet for løsningsfokusert tenkning, samt virkemidlene til å handle løsningsfokusert S SPØRSMÅL E E N D R I N G 8 9

6 «Mentoring og god skoleutvikling handler om dialog» Mentoring i skolen et utfordrende møte mellom høgskole og grunnskole «Mentoring og god skoleutvikling handler om dialog» «Først når mentor, skoleledelse og lærere tar seg tid til den gode dialogen, kan det bli rom for de gode utviklingsprosessene» Cathrine Borgen t e k s t: c at h r i n e bo r g e n personalleder og høgskolelektor på nla NLA høgskolen har i flere år tilbudt mentortjenester til kommuner og skoler. Kort fortalt har mentorbegrepet i denne sammenhengen blitt forstått ved at en kompetent fagperson fra høgskolen har tatt del i skolens utviklingsarbeid, over en kortere eller lenger periode. Samtidig som skolene ofte har spisset utviklingsarbeidet sitt mot ett tema, som klasseledelse eller elevvurdering, har mentorene også vært opptatt av skolens helhet som organisasjon. Utfordringen har vært mange, både for skolens ledelse, skolens pedagogiske personale og ikke minst for representantene fra høgskolen. Ulike utfordringer Første utfordring i dette samarbeidet, er ofte knyttet til prioritering av tid. Det er kostbart for kommunene å jobbe sammen med en mentor. Det gjelder å finne den mest fruktbare måten å nyttiggjøre seg mentoren på. For noen skoler vil det først og fremst handle om veiledning av ledelsen. For skoleledere og skolelederteam kan det være fordelaktig å diskutere skolens videre strategi for utvikling med en utenforstående. En som kan stille kritiske spørsmål og som kan dele erfaringer fra andre skoler. På andre skoler kan det være viktigere at mentoren jobber konkret mot personalet. Dette arbeidet kan ha fokus på generelle strukturer for samarbeid i organisasjonen, eller være knyttet konkret til det tema for utvikling skolen selv velger å fokusere på. Hver skole må sammen med sin mentor gjøre sine prioriteringer. Spesielt i store kommuner blir det vanskelig å gjøre disse prioriteringene. Hver skole har sine viktige områder. Sammensetning av lærerog elevmasse, skolens bygninger og andre rammefaktorer vil være med å bestemme de prioriteringene som gjøres. Mentorer vil også ha forskjellige spesialfelt og ikke minst ulike tilnærmeringer, til skolen utfordringer. Alt dette er med og påvirker hvordan skolene velger å dra nytte av samarbeidet med en mentor. I møtet mellom mentor og skole, dukker noen tradisjonelle motforestillinger opp. Det er ikke alltid med glede lærerne åpner opp for at noen skal se hvordan de gjør jobben sin. Gleden blir enda mindre hvis de opplever å møte representanter fra høgskolen, som ikke har forståelse av hva det vil si å jobbe i grunnskolen. Hvis representantene fra høgskolen ikke er bevisste på at det som formidles må oppleves som nyttig for lærerne, kan den dyrebare tiden med mentor rett og slett bare føre til mer frustrasjon enn det var i utgangspunktet. En slik situasjon ønsker ingen mentor å havne i. Mentoring, slik som NLA høgskolen ønsker det, handler derfor i stor grad om dette: På en ydmyk og best mulig måte møte skolenes behov, og prøve å forstå på hvilken måte behovene kan arbeides med, slik at det skjer en helhetlig utvikling i skolen som organisasjon på sikt. Mens møte med skoleledelsen nesten uten unntak oppleves veldig fruktbart, kan møte med lærerne i mye større grad oppleves som en større utfordring. Skoleledere føler seg ofte alene. De opplever det veldig nyttig å få en fagperson utenfra å reflektere sammen med. Denne prosessen handler ofte om at skoleledelsen sammen med mentor, arbeider fram et bilde av hvordan dagens situasjon ser ut. Neste skritt er å legge en strategi for utvikling i organisasjonen som kommer elevene til gode. Stort sett er det skoleledelsen som har ønsket å jobbe sammen med mentoren, mens lærerne sjelden har valgt dette selv. Holdningen til lærerne blir godt beskrevet av Vegard Kvam i en artikkel i Nordisk Pedagogikk. Han skriver at noen er inspirert og gleder seg til å jobbe med egen praksis, et godt knippe stiller seg avventende og andre stiller med motforestillinger, skjønner ikke vitsen med dette arbeidet, praksisen vi har er da god nok. (2009:213) I en prosess hvor skolene jobber sammen med en mentor, handler det nettopp om at lærerne på et eller annet hvis må jobbe med egen praksis. Det handler ikke om at det kommer noen utenfra som skal diktere lærerne i hvordan de skal utøve sitt arbeid. Mentoring er først og fremst en veiledningsprosess. Ledelsen og lærerne kan få verktøy til å jobbe med utvikling. Likevel er det ofte slik at hvis mentor har høy kompetanse på utviklingsområdet, kan vedkommende gå dypere inn og også bidra faglig. De siste årene har eksempelvis fokus på elevvurdering, ført til at mentorer har knyttet arbeidet tett opp til skolens arbeid i forhold til forskrift for vurdering. Uansett form og fokus på arbeidet, er det alltid en utfordring for mentor å møte en mangfoldig lærergruppe. For å få full uttelling, må mentor etterstrebe å møte alle lærerne på deres premisser. Der de er. På noen skoler er det pedagogiske personalet relativt sett på samme sted mentalt. Det er innstilt på å dra lasset sammen, og klare for å legge krefter og energi ned i endringsprosessen. Andre steder kan det være en unison stemme som formidler at dette ønsker vi ikke. På noen av disse skolene har det verken vært kultur for, eller vært arbeidet i felleskap med, utvikling av praksis. Møte med mentor kan da bli tungt og energikrevende for begge parter. En annen utfordring kan være motivasjon. Der kan det være stor spreding i det pedagogiske personalet. Noen er inspirerte og klare for å arbeide med egen praksis, mens andre signaliser at dette ikke er aktuelt. Mentors jobb blir da å ta i bruk og møte de positive kreftene. Samtidig er det viktig å møte alle lærerne som opplever dette tungt, med respekt og forståelse. Også de som opplever dette tungt og unyttig. Gode tilbakemeldinger NLA høgskolen får godetilbakemeldinger fra de kommuner og skoler de samarbeider med. Skolene opplever i stor grad nytte av mentorsamarbeidet. Stadig nye skoler ønsker en mentor. Utdanningsdepartementet (Kunnskapsdepartementet) understreket viktigheten av skolen som en lærende organisasjon i flere sammenhenger. Vi kan lese i deres publikasjon Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanse utvikling i grunnopplæringen (2004:7), at skolene som lærende organisasjon vil kunne gi et bedre tilbud til elever og ansatte. Departementet er opptatt av at skolen skal være i stadig utvikling, både når det gjelder læringsmiljøet for elevene, men også i forhold til læringsmiljøet og organiseringen av miljøet rundt skolens ansatte. Mange skoler opplever at for å være i denne utviklingen trengs det hjelp utenfra. De trenger hjelp ikke bare til å fokusere på utvikling, men også til å forankre utviklingen. Det er også bred konsensus i faglitteraturen på skoleutviklingsfeltet om at læring forstås som noe relasjonelt (Kvam 2009:4). Mentoring og god skoleutvikling handler om dialog. Selv om det er kostbart med en mentor, må man ha tid til den gode dialogen. Først når mentor, skoleledelse og lærere tar seg tid til den gode dialogen, kan det bli rom for de gode utviklingsprosessene. Kilder: Kvam, V. (2009). Å være aktør i skolebyråkratiet Om skolelederens begrensninger og muligheter for handling. Nordic Studies in Education nr Utdannings- og forskningsdepartementet (2004). Kompetanse for utvikling 10 11

7 Kunsten er å komme med de gode spørsmålene! t e k s t og fo t o: a n n a be r i t fø y e n Vi møtes utenfor Penelope bokhandel på Høgskolen i Oslo en høstdag i oktober. Anita Hauglum Slettene og jeg. Anita er akkurat ferdig med en undervisningsdag på Høgskolen. Hun tar videreutdanning i veiledning der. Til daglig arbeider hun som lærer på Hølen skole i Vestby kommune. Det er spennende å snakke med Anita Hauglum Slettene. Hun har jobbet som allmennlærer og kontaktlærer i 13 år og har mange erfaringer fra skolehverdagen. Selv om hun ennå ikke er ferdig utdannet veileder, veileder hun en nyutdannet lærer på arbeidsplassen sin. Hvorfor har du valgt å videreutdanne deg innenfor veiledning, Anita? Jeg hadde lyst på noen nye utfordringer etter mange år i skolen, litt faglig påfyll rett og slett. Studiet er rettet mot veiledning av nyutdannede lærerne. Veiledningsteknikken jeg lærer her, er spennende. Den kan anvendes i andre situasjoner også. I foreldresamtaler, overfor elevene, ja, i alle deler av hverdagen min. En nyttig bieffekt av studiet. Anita Hauglum Slettene satser på å fullføre både modul 1 og modul 2. Det blir til sammen 30 studiepoeng i løpet av litt over ett år. Kanskje det blir mer utover dette også? Det blir spennende å se hvilke utdanningsløp Utdanningsdirektoratet legger opp til. 2) Han er inne i noen av mine timer og observerer meg 3) Selve veiledningssamtalen Det er ikke noen øvingslærerfunksjon jeg har overfor ham, dette er kollegaveiledning, presiserer Anita. Veiledningen har en varighet på ett år. Jeg blir den naturlige kontaktpersonen på skolen vår også utenom den oppsatte veiledningstiden. I år har jeg noe nedsatt undervisningstid. 45 minutter i uka er satt av til veiledning. Dette mener jeg er en stor fordel. Den nyutdannende læreren vet han kan spørre meg uten «å stjele» av tiden min. Det er masse nytt å sette seg inn i det første året som lærer. Veiledning og hjelp i forbindelse med årsplanarbeid for eksempel kan være et stort behov, eller andre ting. Fortell om noen utfordringer i veiledningsprosessen? Det å ikke gå inn i en rådgiverrolle er en utfordring. Etter mange år i skolen, kan jeg tenke at jeg sitter på mange fasitsvar. Det er så viktig at han får vokse inn i sitt eget bilde og får utvikle sin egen autoritet. Han skal ikke bli en kopi av meg! Kunsten er å stille de rette spørsmålene, ikke å servere løsninger eller gode svar. Det er mitt håp og ønske at spørsmålene setter i gang hans refleksjon. Det er veldig interessant og spennende å være veileder, smiler Anita. Det å få være til nytte slik er meningsfullt. jeg elevene lærer noen verktøy av meg, tilpasset sitt nivå selvfølgelig. Lærerrollen er i endring, og veilederrollen vår er mer fremtredende nå enn for bare noen få år siden! Hva med obligatorisk veiledning av nyutdannede lærere i skolen, er det en farbar vei? Ja, det mener jeg, men det blir viktig å organisere dette på en god måte. Det første året som lærer er svært arbeidsomt, det vet vi. Veldig mange har årsvikariater. De opplever kanskje at de ikke er «i posisjon» til å klage. Veiledning på toppen av alle de andre arbeidsoppgavene kan bli i meste laget. Hvor skal den tiden tas fra? Kanskje nyutdannede lærere bør få noe nedsatt undervisningstid? Det fortelles mange praksiserfaringer i lunsjen eller på arbeidsrommet rundt omkring i landets skolebygninger. Kanskje disse mer uformelle samtalene fortjener en mer formell karakter? Det ville være med på å synliggjøre hvor viktige de er, avslutter Anita Hauglum Slettene. k u n n s k a p s d e p a r t e m e n t e t og ks ha r en fe l l e s m å l s e t t i n g nå r de t gj e l d e r ve i l e d n i n g a v n y u t d a n n e n d e pe d a g o g e r : Det er veldig interessant og spennende å være veileder, sier Anita Hauglum Slettene. Hvordan foregår veiledningen på arbeidsplassen din? Vi har veiledningssamtale ca. hver tredje uke. Mannen jeg veileder er faglærer i mange klasser. Det er hans behov som skal styre samtalene. Vi har planfestet veiledningssamtalene og jobber etter en trekantmodell: 1) Jeg er inne i hans undervisning og observerer Påvirker veiledningen din egen arbeidspraksis også? Jeg tenker mer over hva jeg gjør og hvorfor, blir mer reflektert, tror jeg. Selve utdanningen og kunnskapen jeg tilegner meg, er også med på å bevisstgjøre meg. I klasserommet er jeg mer opptatt av å stille åpne spørsmål. Modellæring er et annet eksempel: I tilknytning til vurdering håper Kunnskapsdepartementet (KD) og KS har inngått en avtale om i fellesskap å arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående opplæring fra skoleåret og nytilsatte nyutdannede førskolelærere i barnehagene i løpet av skoleåret (KS, ) Anita Hauglum Slettene har kollegaveiledning med Lars-Martin Skjørhammer hver tredje uke

8 Førskolelærer og mentor Rekruttering til førskolelæreryrket er viktig i en situasjon hvor det mangler ca førskolelærere på landsbasis. En sentral strategi fra Kunnskapsdepartementet er å tilby veiledning til nyutdannede førskolelærere. Nettopp for å rekruttere til og ikke minst beholde, førskolelærere i barnehagen. Målet er at dette skal være med å gi en god overgang fra studier til yrkesliv. Kommunene som tilsynsmyndighet har ansvar for at nyutdannede får slik veiledning. t e k s t: i n g e r ba k k e n Dronning Mauds Minne i Trondheim (DMMH) er en av høgskolene som tilbyr Mentorutdanning «Veiledning av nyutdannede førskolelærere». Studiet gir 15 studiepoeng og har som mål å gi økt formell og praktisk kompetanse på veiledning. Godt i gang Vi treffer Veslemøy Fladby ute i sandkassa sammen med blide barn en ruskete novemberdag. Hun er pedagogisk leder ved Barnas Hus barnehage i Trondheim og holder Veslemøy Fladby Pedagogisk leder ved Barnas Hus barnehage i Trondheim på med mentorutdanning ved siden av. Vi spør henne om hva som er motivasjonen for å gå i gang med en slik utdanning, og hvordan den kan brukes i arbeidet som førskolelærer? Jeg følte behov for å utvikle meg med tanke på å veilede mine medarbeidere. Så oppdaget jeg dette tilbudet om mentorutdanning, forteller hun. Utdanningen henter elementer fra flere typer veiledning slik vi kjenner det fra tidligere. Studiet starter med en innføring i aksjonsveiledning, hvor dramaturgi og dramaelementer er sentrale virkemidler. Veiledningen innebærer at den som veiledes, selv finner løsninger på aktuelle problemstillinger ved hjelp av rollespill. Som mentor utfordres en til å tenke tilbake til den gang en selv var nyutdannet. Situasjoner fra egen arbeidsplass blir brukt aktivt i rollespill på studiet. Det gir mange aha-opplevelser: - Det er forløsende å selv se løsninger gjennom rollespill, sier Veslemøy. Og hun mener det er givende å være mentor. Du lever deg inn i en annens rolle uten å være nødt til å finne løsninger. I forhold til tradisjonell veiledning slik vi kjenner det fra barnehagen, er dette en annerledes, mer sansbar og kroppsliggjort refleksjonsmåte. Både kropp og tanke er inkludert. Veslemøy understreker imidlertid at arbeidsmåten ikke er terapeutisk. Hun bruker kunnskapen hun har fått gjennom studiet, til å bli mer bevisst på hvordan hun kan stille konstruktive, åpne og undrende spørsmål i veiledningen. Midtveis i utdanningen opplever hun at hun har fått mer å spille på som veileder. Veslemøy lærer mye som vil hjelpe henne som mentor. Dette til tross for at mentorutdanningen er forholdsvis «liten» av omfang. Behov for faglig påfyll Veslemøy forteller om en lengre prosess hvor behovet for faglig påfyll og egen utvikling, førte til nettopp dette studiet. Hun har fartstid som førskolelærer siden 1990, og har arbeidet som pedagogisk leder siden den gang. Etter å ha jobbet i mange år, kjente hun behov for faglig oppdatering, og tok i et nettbasert studie i organisasjon og ledelse i barnehagen. Dette ga mersmak. Etter en periode som hjemmeværende, følte hun behov for ytterligere input. Det var naturlig å se nærmere på studietilbudet ved DMMH, en høgskole Veslemøy ikke kan få rost nok: Det er en høgskole som tilrettelegger et fabelaktig godt opplegg med tanke på å ivareta det pedagogiske i opplæringen. Her får studentene en systematisk og jevnlig tilbakemelding på eget arbeid og egen utvikling. Dette oppleves svært stimulerende og positivt! En samtale med professor ved DMMH, Frode Søbstad førte henne inn på studiet «Videreutdanning i førskolepedagogikk». Fagområdet var så givende at hun raskt bestemte seg for å søke masterstudiet. Masteroppgaven «Personalets opple- velse av barns medvirkning i barnehagen», kom våren 2008 (NTNU). Sammen med et opplevd paradigmeskifte i synet på barn og barndom i tråd med nyere forskning, ga arbeidet med masteroppgaven både inspirasjon og ny kunnskap. Etter å ha fullført denne, kastet Veslemøy seg på nytt over arbeidet i barnehagen med liv og lyst. Og nå er hun førskolelærer, mentor og student! Dronning Mauds Minne i Trondheim tilbyr mentorutdanning av nyutdannede førskolelærere

9 Treffpunkt Vanskelig å være kristen student? Høgskolen i Oslo (HiO) ønsker stor takhøyde for religiøs utøvelse. Allikevel tror Eirik Soldal (23) at det ikke alltid er like lett å være kristen på HiO. t e k s t og fo t o: e l l e n em m e r e n t z e t h o m m e s s e n je r v e l l, s t u d e n t på journalisthøgskolen i oslo Mange tar nok litt avstand når de hører at man er kristen. De er ekstra vare for oss, kanskje til og med redde, sier Eirik. Han er initiativtaker til, og leder av, «Laget på HiO», de kristnes studentorganisasjon. Av elever på HiO står ca. 20 stykker på mailinglista til Laget. Eirik sier at de pleier å være personer på møtene, som arrangeres hver tirsdag. Han savner en større oppslutning. «Ukule» Student ved Journalistikk, Bibliotek og Informasjonsfag (JBI) Lasse Hennum Hansen tror det kan være flere grunner til at studenter tar avstand fra kristne: Det er nok en generell oppfatning at kristne er litt «ukule». Dersom man står åpent frem som kristen, kan man bli stemplet som «streit» eller «feig», sier han. Eirik Soldal skulle ønske folk var mer åpne og ikke forhåndsdømte dem som tror noe annet enn flertallet, også på høgskolen. Han antar at mange kristne er opptatt av hvordan andre tenker om dem, og derfor ikke tør å stå opp for religionen. Det er noen som rett og slett pingler ut, inkludert meg selv, til tross for at de egentlig ønsker å dele sin tro. Jeg skulle ønske flere turte å komme bort og spørre oss hva vi driver med! sier Soldal med et smil. Noen tror nok at vi driver med hjernevask. Vi ønsker jo at flere skal bli kristne, og vi kan fortelle om Jesus, men bare Gud kan skape tro. Hjernevasking hjelper lite i den sammenheng. Lasse Henum-Hansen synes det er viktig at ingen presser sin religion over på andre. Savner rom for meninger Soldal er opptatt av at det er lite plass til avvikende meninger i samfunnet. Det er greit å mene noe så lenge det kan forsvares som «akseptabelt innenfor de sosialdemokratiske normer», sier han. Dessuten er det gjerne slik at alle stemples når noen få har ytterliggående standpunkter. Det samme gjelder nok også muslimer. Ujjah Mazumder fra den muslimske studentorganisasjonen Islam Net på HiO, tror det er verre for muslimene enn for de kristne. Vi blir ofte assosiert med terrorisme og ekstremisme, hevder Mazumder. Kristne har ingen tydelige «kjennetegn», som for eksempel hijab. Jeg tror de derfor opplever færre fordommer. Lasse Hennum Hansen er enig i at kristne er mindre synlige enn muslimer, men tror det er vanskelig å bli tatt på alvor når man står frem, uansett tro. Negativ omtale De få gangene kristne faktisk er synlige, er gjerne i form av negativ omtale i media. Stort sett handler det om homofili-, abort- eller pedofilisaker, sier Eirik Soldal. Det vi egentlig ønsker å få oppmerksomhet for, som nestekjærlighet og omtanke, blir så godt som aldri nevnt. Religionsforsker ved Universitetet i Oslo (UiO) Notto R. Thelle er enig i at kristne får ensidig omtale i media. Han mener at kirken og kristnes image i stor grad er basert på «saker». Dermed skjer det et ganske dramatisk kultur- og kunnskapstap av den kristne tradisjonen og dens fortellinger, forklarer Thelle. Det meste av det som skjer i kirken, er det ingen som får vite om. Han tror ikke alt handler om at folk «tror de vet», men at mye bunner i det han kaller kulturnarsissisme: «En slags tendens til narsissistisk selvforakt, til og med hat og avsky overfor egen kultur og nedarvet religion». Dette fører til økt skepsis for det kjente, også kristendommen. eirik so l d a l tr o r at de t i k k e al lt i d er li k e le t t å være kristen på hio. tre til fem personer komm e r på mø t e n e ti l la g e t hver tirsdag. lista til laget. den muslimske studento r g a n i s a s j o n e n is l a m ne t o p p l e v e r å b l i a s s o s i e r t m e d terrorisme og ekstremisme. a v e l e v e r på hi o st å r c a. 20 s t y k k e r på mailing- 16

10 Til ettertanke Om å fortelle våre historier... Hjertelig takk, Inger Bakken! a v to r b j ø r n aa s, p r o s t i p r e s t i bo r g «Jeg husker en av søndagsskolelærerne mine. Jeg husker det dype eksistensielle alvoret han fortalte med. Vi trengte ikke å spørre om dette var viktig. Det lyste av ham. At det gjaldt livet hans. Så på ett nivå fornemmet vi, tror jeg, at han fortalte om seg selv og sitt eget liv!» Ligne på Simon Peter Jeg fikk et spørsmål en gang om hvilken person i Det nye testamentet jeg syns jeg likner. Eller kanskje var spørsmålet hvem jeg hadde lyst til å likne? I hvert fall husker jeg at jeg svarte Simon Peter. Og svaret kom helt spontant! Mange ville sannsynligvis svart det samme. For Peter er en veldig synlig person i evangeliefortellingene. Og veldig spennende. Da jeg ble spurt om hvorfor akkurat Peter, måtte jeg tenke meg om. Og den fortellingen som kom for meg da, og som jeg tror lå under det spontane svaret, var fortellingen fra det siste kapittelet i Johannesevangeliet. Hvor den oppstandne Jesus åpenbarer seg for disiplene sine «enda en gang». Disiplene hadde gått tilbake til båt og fiskeredskaper. De hadde vært ute en hel natt uten å få fisk. Men da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Det ble et sterkt møte, aller mest for Peter. Alle de fire evangeliene forteller om Peters store svik. Hvor han nekter for at han kjenner Mesteren. Ja, Peter banner og sverger på at han ikke har noe med Jesus fra Nasaret å gjøre. Og selv om jeg kjenner fortellingen godt, opplever jeg at den gjør sterkt inntrykk hver gang jeg møter den. Jeg synes nesten jeg kan kjenne hvor vondt Peter må ha hatt det etterpå. Da gjør det så godt, når det siste evangeliet slutter med fortellingen om hvordan Jesus, etter at han har latt disiplene få en fantastisk fiskefangst og gitt dem nystekt brød og fisk, til slutt retter oppmerksomheten mot Peter. Tre ganger spør han Peter: «Elsker du meg?» Like mange ganger som han har fornektet. Jeg tror de følelsene Peter måtte kjenne på i denne situasjonen, også var kompliserte. Men det ender med Peters fantastiske svar: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær!» Jeg tror det er dette svaret som gir sånn gjenklang i meg. Det er så mye overgivelse og hengivenhet Torbjørn Aas i det. Jeg tror det er derfor jeg gjerne ville være Peter. Og jeg møtte fortellingen om Peter og alle de andre bibelske personene, tidlig i livet. Jeg møtte dem på søndagsskolen og på møter på bedehuset jeg vokste opp i. I dag kjenner jeg på en dyp takknemlighet til flotte søndagsskolelærere og alle andre, som formidlet dette til meg. Ta fortellingene på alvor Vi har òg andre fortellinger som vi speiler oss i, som hjelper oss til å forstå våre liv. I sommer var jeg på tur med en gruppe eldre fra menigheten. Vi skulle blant annet besøke et museum, som alle hadde et forhold til, fordi den fortellingen som er knyttet til dette museet, er en viktig del av vår felles historie. Så alle kjente noe til fortellingen fra sin egen skolegang. Så møtte vi to guider, som helt sikkert var kunnskapsrike, og som uten tvil hadde til hensikt å gjøre en god jobb. Men jeg ble så skuffet. Jeg opplevde at vi ikke ble tatt på alvor. Guidene valgte nemlig å fortelle med så mye humor og ironisk distanse at jeg ble sittende igjen med en flau smak i munnen. Nå vet jeg lite om hvordan de andre på turen opplevde guidingen, men jeg opplevde at vi ble redusert. Og for meg var det ubehagelig. Så spør jeg meg selv: Er det blitt et krav i vår tid at «alt skal være underholdning», at første bud for alle som skal si noe høyt i en forsamling, er å være morsom? Kanskje er vi så redde for at noe skal bli høystemt og patetisk at vi for sikkerhets skyld reduserer alt til tøys og fjas? Er det blitt sånn at den ironiske distansen gjennomsyrer alt, kanskje uten at vi tenker på det selv en gang? Jeg tror det hadde vært finere for oss om guidene hadde fortalt historien med stort alvor. Da hadde fortellingen blitt viktig. Jeg husker en av søndagsskolelærerne mine. Jeg husker det dype eksistensielle alvoret han fortalte med. Vi trengte ikke å spørre om dette var viktig. Det lyste av ham. At det gjaldt livet hans. Så på ett nivå fornemmet vi, tror jeg, at han fortalte om seg selv og sitt eget liv! Vi som har tatt på oss å forvalte og formidle fortellingene våre, enten arenaen er skole eller kirke eller museum eller teater eller hvor det måtte være, vi må «tro på dem». Både i den forstand at vi stoler på at de kan serveres uten masse fjas, og vi må vite hvorfor vi synes de er viktige. Da må vi på en eller annen måte ha «gjort dem til våre», og kjenne oss igjen i dem. Men fortellingene våre endrer seg. Fordi vi endrer oss. Verken historien om vikingene, historien om okkupasjonen av Norge, Eidsvoll og grunnlovsverket eller fortellingen om Jesus fra Nasaret er støpt i betong. Vi legger hele tiden nye perspektiver på dem. Og det er interessant! Jeg tror at reiseselskapet vårt ville ha spisset ørene hvis vi hadde fått høre: «I dag er det mange forskere som ser det på denne måten, og ikke sånn som vi lærte da vi gikk på skole!». Da kunne det blitt interessante samtaler i bussen hjem! Og det er alltid spennende når noen går inn i de religiøse fortellingene fra nye vinkler. Men jeg vil at de skal gjøre det på alvor. For de handler om livet mitt! a v st y r e l e d e r le i v st e i n a r ho v t u n For to og et halvt år siden var KPF uten daglig leder. For oss som da var nye i styret, var det lett å merke at det var noe som manglet. Men så kom en engasjert og dyktig trønder inn som et friskt pust, og fikk orden på organisasjonen. Inger Bakken kjente organisasjonen som styremedlem og fikk fort taket på jobben som daglig leder også. Snart ble hun presentert med et to siders oppslag i Vårt Land. Ei omgjengelig, dyktig og raus dame Vi har lært å kjenne Inger som ei veldig blid, omgjengelig, hyggelig og raus dame. Hun har i disse to årene jobbet hardt for KPF. Blant annet med å lage til en veldig flott og verdig markering av 100-årsjubileet i fjor. I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene, har hun også drevet med barnehageveiledning i Oslo. Fortsatt er Inger engasjert i KPF-arbeid, heldigvis. Hun har en viktig rolle i et KPF-styrt prosjekt om trosopplæring. Det er selvsagt et tap for organisasjonen å ikke lenger ha Inger å støtte seg på. Hun måtte foreta et vanskelig valg. Familie kommer før jobb i KPF. Vi i styret vil uttrykke støtte til Inger i dette valget. Vi er veldig takknemlig for den innsatsen Inger har gjort for KPF, både gjennom styrearbeid og som daglig leder. Hjertelig takk, Inger! Hjelp oss med å sende e-postadressen din! v i ønsker e-postadressene t i l v å r e m e d l e m m e r. Send e-postadressen til annaberit. eller p å f o r h å n d, tusen t a k k! Ny bok Tilstedeværende voksne - medvirkende barn Endringsarbeid i barnehagen Wenche nordli Bess Merete schelbred thormodsæter ISBN kr 229,- Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen? Hvordan være en bevisst og reflektert voksen som gir barn mulighet for deltakelse i tråd med rammeplanen? Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring? Tilstedeværende voksne - medvirkende barn gir innblikk i hvordan et prosjektarbeid har ført til konkrete endringer av de voksnes handlinger og holdninger. Boken viser hva som skjer når personalet samarbeider med barn som likeverdige på en respektfull måte. I boken får leseren konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid. Les mer og bestill boken: hoyskoleforlaget.no Foto: Camilla Orten 18 19