Nr. 2 Argang L.BdsIlIdrevid«te IJI'. 771, 1'. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Argang55 1998. L.BdsIlIdrevid«te IJI'. 771, 1'. 1"

Transkript

1 Nr. 2 Argang WJeg er ell seilerpi livets bay, pi tidens skiftende beige. Den Herre Jesus meg kursen ga, og deane kurs vii jeg fmge. Jegstevner frem mot de lyse Jande, med livsens trier pi de grenne strande hvor evig sol og sommer ere" L.BdsIlIdrevid«te IJI'. 771, 1'. 1

2 2 SKATTEN "S8/me def8 Me skatter pljjotrjen. der mell og rust (lk/e/egger, og hvor tyver bryter inn og stjeier. MensamIedeI9 skatter i himmelen, dbr verken mell eller rust (lk/elegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der din skatt er, dbr vii ogslkjitt hjette V;Sfe. " Matteus 6,19 ff. Det er sa sant 80m det er sagt: Hvor var skatt er, der vii ogsa hjertet vah"e. Detsam en er veldig glad i, det tenker en pa. Og nar en ser hvor lett det er A miste disse tingene, sa blir en bekymret og undres hvordan en best kan sikre seg. Det er jo sa mye tyveri og svindel i denne onde tid I Ingen fer vel sta trem og si at en er helt ukjent med en slik bekymring. Det er ikke galt A tegne en tyveriforsikring heller. Men la oss se litt mer pa det 80m Jesus villegge oss pi hjerte. Hvor er din skatt, sper Jesus. Vet du det, sa vet du hvor hjertet ditt er. Del ser like trem uttil at Jesusmener en kan bare ha en skatt. Din skatt, sier han - han snakker bare om en. Den har du enten her pa jorden, eller du har den i himmelen. Da skjenner vi hva han viisi oss. Det vii alltid ~re slik at et menneske har en skatt sam betyr merenn noe annet. Mange harden her pa jorden. Den besb:\r i deres formue, deres hjem, familie, anseelse, dyrebare OOg 80m en for alt i verden ikke vii miste osv. Det kan ~re sa mangt. Men her er skatten, den ene - de.har ikke noen andre. Her er noen sam har en skatt i himmelen. Det mest dyrebare for dem, det 80m de ikke kunne tenke seg A miste, det er i himmelen. Jesus er der. A ~re hos ham, det er det ene store- det umistelige. "Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus mistet." NAr vi tenker pa de Guds bam 80m Bibalen skildrer for oss, sa finner vi storeforskjeiler mellom demo Davidvar konge og hadde sine store rikdommer. Profetene var ikke rike, de fleste av dem var fattige. Noe av dem sam Paulus skriver til var ipenbart velstc\ende, de hadde i hvert fall hus store nok til at menigheten kunne samles der. Fil. 2. Andre var s~rt fattige, slik at andre menigheter samlet inn penger for A hjelpe demo 2. Kor. 8. Men de hadde ett felles: Deres rike var i himmelen. Fil. 3,20. Eier du den skatten? Del er den eneste 80m aldri skal ga til grunne. Ait annet forgar, og en dag skal vi farlate altsammen. Lykkelig den sam harsin skatt i himmelen. - Professor Carl Fr. Wis/effi sin andaktbok ffdag/ig bred. "

3 3 LYNGEN MENIGHETSBLAD Posthoks LYNGSEIDET Ulgitt av Lyngen menighetsrid. Redaktsr: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pr, AI'. Postgiro: Bankgiro: KlRKELOVEN Lov om Den Norske Kirke 21. mars 1996 vedtok Oldelstinget ny loy om Den Norske Kirke. Samtidig ble Gravferds loven vedtatt. Den omfatter en lang rekke bestemmelser om kirkegarder kremasjon og gravferd. ' A gi inn i detaljer pi den nye Kirkeloven, som erstatter en lang rekkeserlover for kirken, og som bererer bade prostirad, bispedmnmerad og KirkelOOte~ vii fere for langt. Vi vii i denne omgang bare fokusere pi enkelte punkter vedrerende menighetsradet og lokalmenigheten. Formalet med den nye kirkelov er A legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fomyelse i den evangelisk-luther- ske fulkekirke i Norge. Ordlyden i den nye formalsparagrafen er da ogsa omtrent indentisk med den som star i Kirkeordningsloven av 1953 og 80m altsa na avskaffes. Allerede da loven om menighetsrad kom i 1920, fremsto menighetsrad som et selvstendig, furkevalgt organ pi linje moo kommunestyre og Stortinget. Dette ble ytterligere bekreftet ved Kirkeordningsloven av 1953 og videreferes altsa na i den nye Kirkeloven. Allikevel rider fortsatt bad i vide og heye kretser den store misforstaelse at menighetsradet er et utvalg eller rad underlagt kommunen, og som man kan skalte og valte med etter eget forgodtbefmnende. ForhApentlig vii den nye Kirkeloyen om sider rydde av veien den feiltagelsen. Den nye loven slar nemlig fast at soknet (menigheten) "har seiv rettigheter og fbrpliktelser, er part i avtaler med private og ojfentlige myndigheter og har partsstilling overlijr don» stol og andre myndigbeter. " Dermed fremstar al18a so.knet som eget rettssubjekt. Og til A lede virksomheten velges som ni et menighetsrad for fire m- ad gangen. Radet tilsetter selv de kirkelige

4 ( 4 arbeidstakere, sa 80m graver, kirketjener, klokker og organist og har arbeidsgiveransvar for demo For at det hele skat fungere best mulig, kan menighetsrmet bestemme at en av soknets tilsatte skal vsere daglig leder av virksomheten. I kommuner med tlere menighetsrad, opprettes 80m na et sakalt kirkelig fellesrad, Og det rad skal ha en daglig leder av virksomheten. Den geistlige tjeneste i soknet skal 80m hittil ledes av soknepresten og bereres i liten grad av nyloven. Kommunen skat 80m hittil betale for den kirkelige virksomhet etter budsjettforslag fra menighetsrmet. Kommunestyret bestemmer selv sterrelsen pa den rammebevilgning ldrken fra Ar til annet tilgodeses moo. Men er bevilgningen ferst gilt, bestemmer menighetsrmet selv hva pengene skat brukes til. Men teringen rna nok strengt rettes etter nreringen., DetskatDOetil for menighetsradet alene AfA alt dette til Afungere i henhold til den nye kitkelov. Men lover Apner for "kommunal tjenesteyting i stedet tor s;erskilt bemgning til enkelte IiJrmAl." Da kommer sakalt "kjgp av tjenester" pa tale. MenighetsrAdet kan eksempelvis gj9l'e avtale med kommunen om at dekirkelige hmninger kj9l'es ut over kommunekassen etter nermere bestemmelser. Liked kan menighetsradet med tankepi vedlikehold og drift av kirker og IrirkegArder "gj9l'e god handel" med kommnens tekniske etat. *I Mange loy krever innkjmingsperiod~. Slik bg med den nye kireldoven. Hestens Kirkemete kommer dessuten med forskrifter til flere paragrafer i loven. Men altdetnye'villykkes best med rett personell pa rett sted og godt samarbeide med kommunen. Som hittil skal derfor kommunen ha en representanti menighetsradets meter i saker 80m direkte bererer relasjonen kirkelkommune. Men ordningen med kirkeverge som bindeledd mellom menighetsrad og kommune blir avskaffet. Kirken bade lokalt og pa riksniva garspennende tider i mete pa den nye selvstendighetslinjen Kirkeloven Apnerfor og 80m trer i kraft ForhApentlig m! den bli et velegnet redskap og en formllstjenlig ramme for kirkens tjeneste ogsa i Lyngen prestegjeld. S.B.M.

5 5 SLEKTERS GANG Depte: 7. juli f2jystein Sveli Pedersen 14. juli Synne Eriksen C2Jsteras 13. april Espen Lygra 21. april Charlotte Hansen Garfjell 12. rna; Sivert Strand 25. mai Karoline SynneveLyngdalBjern Johanne Karine Ross 26. mai Signe Bruvold 30. rnai Birgitte Fjellstad 16.juni Lovise Larsen Aurora Lyngdal Julie Lanes 8everinsen Amar Nilsen Jergensen Trym Brage Pedersen Nymo Jonas Stenberg Nilsen 27.juni Pia Matine Johansen 20. juli Eirin Pettersen 10. august Leo Chrishantha FernandoSem 25. august GunnhildHammervoldJohnsen C8thrine Pedersen "Gud frelsle eesved del badsam gjenfflder og fomyer ved Den HeIIige And. Titus 3,5. "MiIde Jesus,dinebender la du kjuligpide sma..." Nsr jeg sa skal ut i verden, aldri jeg alene ere Farer truer ass ps ferden, men jeg vet atduern... Trygt skal dine hender bere meg og sesken, far og mar. La ass evig sammen vaere, vi sam var det her pajordl NorskSaJmebok or. 354,v. 3

6 6 24. august Odd Verner Aronsen og Anne-Lise Flowers Ludviksen Vigde: 29.juni Are Ludvigsen og Bente Elisabeth Olsen Per Martin Karlsen og Reidun Valborg Lilleng 11. juli Nils Jarle Nilsen og Karl Renning 20.juli Lars Jergen Msaren og Elin Synneve Jenssen 27.juli Frank Kristian Nilsen og Anne -Pauline Johansen 3. august Kjell Age Nymo og May Torill Pedersen Hans Otto Larssen og Synneve Nyaas 10. august KUNkulasuriya Santha Kumar Fernando og Bente 88m "Kjerligheten utholderalt, troralt, hljperalt, tiller alt. 1. Korintierbrev, 13, 7. "Gud signe dere begge tillivets sol gar ned! Det lyser pi veien at Owl er kj~rligbet. Han ferer deres fot til kongeborgen ben, hvor ingen som metes, ssalskilles igjen, hvor alt er fullbragt ved Guds kj~rlighets matt. HorskSaJmebokDr. 670, l'. 3. Oede: 30. mars Emma Sofie Antonsen, f april Eyolf Bjem, f april Helge Johannes Pedersen, f.1918

7 7 18. rna; Sigfred Hilberg Serheim, f rna; Sofie Henriette Myhre, f juni Hilmar Johannessen, f juli Torvald Amandus Bekkstrand, f juli Parelli Jenvald Olsen, f august Knut Berglund, f Fordette ermin Fars vhje. titden som ser Sflnnen og trorp8 ham. skal ha evig liv. og jag skal ff!jise ham opp pijden siste dag. " Johannes evangelium 6, 40. BEDRE KAN leg IKKE FARE "Bedre kan jeg ikke fare enn A fare til min Gud. Bedre kanjegikke svare nar jeg far om deden bud enn at jeg er vel beredt og vil gjerne f"lge med. Bedre kanjegikke stige enn 4 flytte til Guds rike." NorskSaltrebokDr. 836, Yo 1 Ved YEO BEGRAVELSE begravelse synges vanligvis tre salmer i kirken. Lages det ark, ber det pa det sta foran frarste salmen. ''Til apning." Foran andre salmen ber sta "Fer talen" og foran tredje salmen "Til avslutning." Pa kirkegarden synges to ganger, fer og etter jordfestelsen. Det kan benyttes to salmer eller en, delt ito. Parerende kan fritt velge salmer i Landstad reviderte salmebok. I Storfjord sokn er det ogsa anledoing til a benytte salmer fra "Norsk salmebok." Dessuten er del anledning til solosang elter korsang. 1. september 1995 ble som bekjent ny ordning for begravelse innfrart i Lyngen prestegjeld. I den komme minneorcl og kransepaleggelse like etter ferste salmen. Deretter felger benn, skriftlesning og andakt. I ordning for begravelse i Alterboken av 1920 forholder det seg etter sedvane motsatt. Der er ingenting foreskrevet om minneord og kransepalegge. Men i praksis kommer sistnevnte til slutt. Og det spars om den ikke ber komme som i den nye ordning, slik at fortseuelsen mer blir preget av den andelige dimensjon.

8 8 I det hele tatt 4pner ordning fur begravelse i Alterboken for 1920 for mange variasjoner. I stectet for den foreskrevne bennen etter ferste salme kan presten be en fri berm. I stedet for den pifelgende skriftlesning kan presten holde en tale. I stedet foren av de fire foreskrevne benner kan presten be en fri benn. Og hele handlingen i kirken kan avsluttes med kollektbennen for 16. eller 24. sendag etter trefoldighet og Herrens velsignelse. Beklageligvis er denne rikdom pi muligheter til variasjon pa det namneste ikke benyttet. LENANGSWfRA KAPELL Lenangseyra kapell star praktisk taft ferdig og med det meste av inventaret p8 plass. Bare plassen utenfor baerer fortsatt litt preg av anlegg. Og 29. september kommer biskop Ola Steinholt for i vigsle bygget. Kvelden ferringer fortlipentligvis kapel!ets klokke i en time slik kirkelig skikk er. Rammen om festdagen pi Lenangseyra er enna ikke ldar. Vi regner bare med at det burfolksomt. Og minst to bam baeres til dapen den dagen. Del gikk greitt meet bygging nar en ferst kom i gang. St. Hans aften 1994 ble symbolsk lagt ned en grunnsten p8 kapelttomten. Neyaktig aret etter la biskop Steinholt ned grunnstenskrinet som umiddelbart ble stept inn av ham som reiste bygget. murrnester Birger Sommerseth. En ualminnelig stor gaveflom har strljmmet til Lenangseyra kapell b8de fra tjem og naer. Allerede n4 takker vi for alt velvilje og interesse for at den lange planen p4 Lenangs8yra ble virkelighet og at kronen settes pi verket 29. september. Mer om enkeltheter kommer vi tilbake til. NY ORGANIST FOR LYNGEN OG STORFJORD Jouko HytOnen heter var nye organist. Han kommer fra Abo langt ser i Finnland og har vaert organist i Den finske kirkes tjeneste i ca 40 ar. Hans siste tjenestested var bispedljmmekantor i Abo bispedemme og kantor ved domkirken i Abo. Hytonen har diplomeksamen i solosang. Og mange har nok allerede gledet seg over hans rungende og sterke bass i kirkerommet. Forhapentlig nytter vi anledningen til adra sterst mulig nytte av hans begavelse i sangens og musikkens verden. Vi IJnsker Jouko Hytonen hjertelig velkommen og haper han trives

9 9 samen med oss og YAre orgler. Det var hele tre sekere tilorganis1stillingen. Men valget var ikke vanskelig. Organist HytOnen har bopel i Tverdalsbygda ved Oteren. SALMEKYELDER Utover hesten og vinteren vii der komme tiibud om salmekvelder rundt om i kirkehusen8. Meningen er Adra nytte av organist HytGnen. BAde eldre og nyere salmeskatter vii bii brukl Solosang og orgelmusikk vii det ogsa bli. HytGnen setv har ylret enske om en forsangergruppe pi galleriet under gudsljenesten. Vibel'ta mot utfordringen og elleis mete opp tilsalmekyelder. PRESTEBEMANNINGEN. Den ftnske soknepresten Yrj6 Verkkoranta vikarierer i kapellanstillingen ut januar Soknepresten og kapehane fordeler tjenesten seg imellom bade i StorIjOfd sokn og Lyngen sokn etter som begge har hale prestegjetdetsom tjenesteornn\de. Men siden kapellanen har bopel i Stortjord solen. ligger det i sakens natur at han far hovedtyngden 8V sin tjeneste der. Nir Verkkorantas engasjement nermer seg stutten, utiyses kapellanstillingen i hap om at der skatmelde seg.kere. n deniedige soknepreslsliliingen i SkjeMJy her det ikke meldtseg sekere etter to utlysninger. 0gsA kapellanstillingen i Nordreisa star ledig siden kapellan HansErIk SChjethseide og fikk sokneprestslillingen etter NIs Borge Teigen. I...hmtid uiiyses kapellanstitlingen l&dig. Kvenangen soknepreststilling sto lenge l&dig. Men der er na tidligere misjonser EgiI Holte Eggen tiisatl og begynte pro 1. juri. For AstyI1(e prestebemanningen i prostiet. tyder mye pi at del fnl1. januar biir plasserten vikarprest pi Lyngseidet. Dirkete merkt ser <letderfor ikke ut m.h.t. den geistiige beijening. GUDSTJENESTEFORDEUNG I LYNGEN SOKN Nlr Lenangseyra kapell vigsles, fir vi ett prekensted til i Ylre Lyngen. Menighetsrld og rnenighetsmete rnaderfor fa hele gudstjenestefordelingen opp til nywrdering. Aeke antall gudstjenester pro Irtotalt med nawerende bemanning. tar seg neppe giere. Alegge ned noen av prekenstedene ber heiier ikke komme pi tale. Siktepunktet ber derfor vane en rimelig fordefing meiiom NoRH.enangen. S8r-Lenangen,Lenangseyraog seines. Lyngseidet ber ha sine gudstjenester hver tredje sendag. Spenmu\let er bare om Furuftatenog Fastdalen kan avsta noe tit fordel for vtre Lyngen. "MIN KlRKEBO~ 0gsAdenne vini8r \iii fti8ilqheesridet dele utden sakatte 4-Ars boken tilkirkens dapsbam. Det skjer ved familiegudstjeneste 80m de aktuellel bam med foreldre spesieit biirinvttert til. Vi h6per inviiasjonen bur tattvel mot.

10 / 5 10

11 11 Menighetsridets "fomuusparagraf' i den nye Kirkeloven: "MenigbetsrAdet salha sin oppmerksomhethenvendtpa elt som ksn gjeres fbr A vekke og nere dellaistejigelivisokne; SlNJig at Gads ordbjirrikejig fbrkynl, sylte og deeod» befientmed del, ddpte gis dapsoppltering, bam og unge samles om gode hrmal oglegemlig og AndeJig DBdavbjulpet "Paragraf 9. GUeSTJENESTELISTE 15. september s. e. pinse 22. september s. e. pinse 29. september -18. s. e. pinse Lyngseidet kl 1100 Nord-Lenangen kl 1100 Furuflaten kl1700 LenangsrlJyra kl oktober s. e. pinse Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl oktober s. e. pinse Seines kl1100 Skibotn kl oktober s. e. pinse Nord-Lenangen kl oktober - Bots- og bededag Lyngseidet kl 1100 Elvevoll kl november - Allehelgensdag 10. november s. e. pinse 17. november s. e. pinse Furuflaten kl 1100 Storfjord kl 1100 Seines kl 1100 Skibotn kl 1100 Lyngseidet kl 1100

12 november - Siste.s. i kirke~ret Nord-lenangen kl desember - 1. sendag i advent lenangseyra kl 1100 Storfjord kl desember - 2. sendag i advent lyngseidet kl1100 Skibotn kl desember - 3. sendag i advent Seines k desember - 4. sendag i advent Fastdalen kl desember - Julaften Seines kl1200 Skibotn kl 1500 ~yngseidet kl 1600 Storfjord kl desember - 1. juledag lyngseidet kl 1100 Skibotn kl desember - 2. juledag Nord-lenangen kl1100 StorfJOrd kl desember - Sendag etter jul lenangseyra kl desember - Nyttarsaften Lyngseidet kl 1600 Rett til endringer i gudstjenestelisten forbeholdes. F01g med i annonsen i "Framtid i Nord" for torsdag og "Nordlys" og "Trornse'' for fredag. I anledning planlegging av dap, ta vennfigst i tide kontakt med presten! VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTEI

111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

111\\ HANS 0YE F0LGER MEG... Nr. 3 Argang 62 oktober 2003 111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei,

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Nr. 2 Argang 61 juni 2002 IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Skal ikke da vat tunge lovsynge Gud moo fryd? Min sjel, opphey Guds eere moo lov og gledesangl Han vii oss nadig veere som fer sa

Detaljer

"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel... Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av

Detaljer

Nr.1 Argang 57 April 1998

Nr.1 Argang 57 April 1998 Nr.1 Argang 57 April 1998 "Jeg har vunnet, Jesus vant, deden oppslukt er til seier. Jesus markets fyrste bandt, jeg den kj0pte frihet eier. Apen har Jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. "

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

JULENS GLEDELIGE BUDSKAP

JULENS GLEDELIGE BUDSKAP Nr.3 Argang 50. 1991 JULENS GLEDELIGE BUDSKAP Luk. 2,10. Forferdes ikke! Med dette blir det sagt at denne konge er fedt for dem som frykter og er forskrekket, og at bare de herer hans rike til. For dem

Detaljer

"Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud" Salmenes bok 42,2.

Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud Salmenes bok 42,2. Nr.2 Argang 52 1993 "Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud" Salmenes bok 42,2. r "sla AV BREMSENE!" "...de holdt aile samdrektig til i Salomos buegang. " Apostlenes

Detaljer

Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25

Jesus sier: Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der Job. 11,25 Nr. 1 Argang 58 Mars 1999 Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25 2 SEIEREN SOM GIR HAp Av biskop Ola Steinholt Mange av oss har mer enn en

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

EN HVllES NG GOD. ar. Heller ikke regner Han det slik at. NR.5 43. argang o ktober 1984

EN HVllES NG GOD. ar. Heller ikke regner Han det slik at. NR.5 43. argang o ktober 1984 NR.5 43. argang o ktober 1984 ORGELKONSERT I STORFJORD KIRKE Tirsdag 9. oktober kl. 20.00 vii den engelske organist Kewin Bowyer spille klassisk kirkemusikk av Bach og Beethoven m.fl. i Storfjord kirke.

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Noen kommer, noen går... Se side 5, 6 og 7

for Vardø Prestegjeld Noen kommer, noen går... Se side 5, 6 og 7 for Vardø Prestegjeld Nr. 1 Påsken 2003 51 årgang Noen kommer, noen går... Se side 5, 6 og 7 MOT PÅSKE OG VÅR. I skrivende stund, 20.mars, trykker fortsatt friske vindrosser fra vinterstormene mot husveggen,

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3 1999 ÅRG. 33. Høstnummer. Blomster gir glede

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3 1999 ÅRG. 33. Høstnummer. Blomster gir glede Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 3 1999 ÅRG. 33 - Blomster gir så mye glede. Blomstene er en del av Guds skaperverk. Jeg kan ikke tenke meg et alterbord uten blomster. Derfor er det en

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Kvaløynytt. Vi gratulerer Kroken med ny kirke!

Kvaløynytt. Vi gratulerer Kroken med ny kirke! Tekt og foto: Holger R. Raste Det er med glede og et varmt hjerte vi nå kan gratulere Kroken menighet med sin nye og flotte soknekirke! Etter vel 30 års kamp og opphold i et bomberom, kan menigheten nå

Detaljer

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen.

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen. INFORMASJON Nr. 3 2012 Årgang 44 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Tema: Frivillig arbeid Staben på tur opp på Svartisen. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 1 Prestens hjørne

Detaljer

Kvaløynytt. Hillesøy menighet prøver ny liturgi

Kvaløynytt. Hillesøy menighet prøver ny liturgi Kvaløynytt Nr 3. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Hillesøy menighet prøver ny liturgi De bibelske figurene i det gamle alterskapet i Hillesøy kirke overvåker nå forsøkene

Detaljer

Rapport fra Ungdommens. På konfirmantleir I Skoghus... side 6. På konfirmantleir II Tømmerneset... side 10

Rapport fra Ungdommens. På konfirmantleir I Skoghus... side 6. På konfirmantleir II Tømmerneset... side 10 Nr. 2/2008 63. årgang Rapport fra Ungdommens Kirketing... side 4 På konfirmantleir I Skoghus... side 6 På konfirmantleir II Tømmerneset... side 10 Takk for Kirkens Nødhjelps-innsats!... side 16 Gullkonfirmanter

Detaljer

Kvaløynytt. Biskopen besøker våre menigheter

Kvaløynytt. Biskopen besøker våre menigheter Kvaløynytt Nr 2. 2009 ÅRG. 43 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Biskopen besøker våre menigheter Biskop Per Oskar Kjølaas hilser Hillesøy menighet. Menighetene i Kvaløy prestegjeld, Hillesøy,

Detaljer

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell! Nr. 1 Argang 63 mars 2004 Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!" (Norsk Salmeblok nr. 161, v. 1 /

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Huletur med utendørsandakt. Menighetskontoret i nye lokaler. Bispevisitas i mars 2006. Mp3-prekener på nett

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Huletur med utendørsandakt. Menighetskontoret i nye lokaler. Bispevisitas i mars 2006. Mp3-prekener på nett Menighetsbladet for Kiberg og Vardø Nr. 1 Julen 2005 Årgang 53 Huletur med utendørsandakt Menighetskontoret i nye lokaler Bispevisitas i mars 2006 Mp3-prekener på nett k Menighetsbladet VARDØ MENIGHET

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 1997 ÅRG. 31. Kvaløysletta friluftskirke

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 1997 ÅRG. 31. Kvaløysletta friluftskirke Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2, 1997 ÅRG. 31 Kvaløysletta friluftskirke S. 2 Fattig og rik En liten betraktning av redaktøren I så godt vær går det an å samles i Kvaløysletta friluftskirke.

Detaljer

Sjømannskirke på Ask?

Sjømannskirke på Ask? Sjømannskirke på Ask? Tekst: Jakob Furuseth Jeg ønsker meg en sjømannskirke på Ask. Kan en opptrapping av kirkens virksomhet i sentrum av bygda bli starten på en ny epoke? Sommeren 2013 fikk jeg muligheten

Detaljer

Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent.

Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. Nr. 4/2002 57. årgang Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. Svein Ellingsen, NoS nr 23. Tegnet av Tonje Pauline fra Medby skole.

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd! Kvaløynytt Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi

Detaljer

Malvik og Hommelvik. Mostadmark kapell Se side 7. Noen kommer, noen går... - mange nye ansikter i menighetene Se side 3. Fortellerkurs Se side 6

Malvik og Hommelvik. Mostadmark kapell Se side 7. Noen kommer, noen går... - mange nye ansikter i menighetene Se side 3. Fortellerkurs Se side 6 Malvik og Hommelvik Nr. 1-2008 Menighetsblad Mostadmark kapell Se side 7 Noen kommer, noen går... - mange nye ansikter i menighetene Se side 3 Fortellerkurs Se side 6 Per Anton Leite ny sokneprest i Hommelvik,

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Se kanditatene til bispedømmevalget på s 6 og 7. Nr 4 September 2009 Årgang 57. Skaperverkets dag side 4

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Se kanditatene til bispedømmevalget på s 6 og 7. Nr 4 September 2009 Årgang 57. Skaperverkets dag side 4 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 4 September 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Skaperverkets dag side 4 Ny klokker side 8 Foto: okf Høstkalenderen side 10 Se kanditatene til bispedømmevalget på s 6 og 7. Det

Detaljer