Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen"

Transkript

1 STF38 A Åpen RAPPORT Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen SINTEF Teknologiledelse IFIM Januar 2003

2 Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen SINTEF Teknologiledelse IFIM IFIM er en avdeling i forskningsinstituttet SINTEF Teknologiledelse. Forskningsinstituttets formål er å drive anvendt forskning og utvikling på sentrale områder som bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Stikkord er bedriftsutvikling, produksjon, produktivitet, produktutvikling, optimering, logistikk, økonomi, sikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitet, kunnskapsforvaltning, innovasjon og teknologioverføring. ISBN: Trykk: Tapir Uttrykk IFIMs publikasjoner kan siteres fritt, men med klar angivelse av kilden.

3 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen FORFATTER(E) Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF38 A03501 Åpen Grethe Hovland GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG vedlegg ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) s:\3850\385188\endelige rapporter\del C A03501 Thomas Dahl ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG 6. januar 2003 Torunn Lauvdal, forskningssjef (sign.) Denne rapporten er en delrapport i evalueringen av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet (breddeundersøkelsene), det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar på spørreskjema. 390 skoler fikk godkjent søknad om sentralt initiert forsøk. 372 av disse gjennomførte forsøk i skoleåret Av disse var 346 grunnskoler og 26 videregående skoler Hovedrapporten er utgitt som en egen rapport. I den finnes analysen av datamaterialet. I tillegg til hovedrapporten og denne delrapporten finnes det en delrapport B som tar for seg det kvalitative datagrunnlaget for evalueringen. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Samfunnsvitenskap Social Science GRUPPE 2 Evaluering Evaluation EGENVALGTE Skole School Arbeidstid Working Hours

4

5 iii Forord Denne rapporten er en delrapport til evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet, det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar. Spørreskjema og følgebrev har vært diskutert med flere forskjellige parter. Ikke minst har innspillene fra styringsgruppa til evalueringen vært viktig. Også Norfakta Markedsanalyse, som har gjennomført spørreundersøkelsen med utsendelse av skjema og registrering av svar, har hatt gode innspill. Kristen Ringdal ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har ved flere anledninger vært en nyttig diskusjonspartner. Mange takk til alle de som har bistått oss i utformingen av spørreskjemaene. Det er mange som har svart på de til dels omfattende spørreskjemaene. En stor takk til alle de som har tatt seg tid til å svare på dem. Trondheim Desember 2002 Brita Bungum Thomas Dahl Berit Gullikstad (prosjektleder) Thomas Hugaas Molden Bente Rasmussen

6 1 Innholdsfortegnelse Forord...iii Innholdsfortegnelse Om denne delrapporten Gjennomføring av breddeundersøkelsene Utsendelsesprosedyrer Datagrunnlaget for breddeundersøkelsene Representativitet Reliabilitet og validitet Tabeller i hovedrapporten Spørreskjema og følgebrev Godkjente skoler og fordeling av spørreskjema Kommuner som er med Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser...19

7 1 1 Om denne delrapporten Denne rapporten er en delrapport i evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet (breddeundersøkelsene), det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar på spørreskjema. 390 skoler fikk godkjent søknad om sentralt initiert forsøk. 372 av disse gjennomførte forsøk i skoleåret Av disse var 346 grunnskoler og 26 videregående skoler Hovedrapporten er utgitt som en egen rapport. I den finnes analysen av datamaterialet. I tillegg til hovedrapporten og denne delrapporten finnes det en delrapport B som tar for seg det kvalitative datagrunnlaget for evalueringen.

8

9 3 2 Gjennomføring av breddeundersøkelsene 2.1 Utsendelsesprosedyrer I mai 2002 sendte vi ut spørreskjema til samtlige skoler som hadde fått godkjent forsøk. Norfakta Markedsanalyse stod for gjennomføringen av selve datainnsamlingen fra skolene. Det gikk skjema til rektor ved skolen, elevråd, foreldrerådenes arbeidsutvalg og et utvalg lærere. Spørreskjemaene ble utarbeidet etter at vi hadde gjennomført fem av de kvalitative undersøkelsene i de utvalgte skolene og etter at det meste av datainnsamlingen på sentralt nivå var fullført. Spørreskjemaene ble i stor grad utformet ut fra det som disse undersøkelsene viste. Skjema til rektorer, lærere, elever og foreldrerådenes arbeidsutvalg gikk ut 21. mai med svarfrist 10. juni. Det ble foretatt en telefonisk purring 12., 13. og 14. juni. Vi sendte spørreskjema til kommunene 19. september med svarfrist 1. oktober. Det ble foretatt purring 10. oktober med ny svarfrist. 1. november satte vi stopp for ettersendte skjema. Datainnsamlingen fra kommunene ble gjennomført av SINTEF. Andelen av skoler som var med i forsøket var svært stor; rundt 10 % av samtlige skoler i landet gjennomførte forsøk. Svært mange lærere var derfor involvert i forsøkene. I utgangspunktet fantes det ingen oversikt over hvor mange lærere på de enkelte skoler som var involvert i forsøket (det var mulig å gjennomføre forsøket innenfor deler av skolen, for enkelte lærere, enkelte trinn, enkelte studieretninger, etc.). Totalt var det ved de skolene som gjennomførte forsøk ansatt 9100 lærere. 1 Ved 66 % av skolene var alle lærerne med i forsøkene. På en fjerdedel av skolene var imidlertid under 50 % med. Totalt sett var det dermed omtrent 6200 lærere med i forsøket. 2 Det hadde vært en for omfattende undersøkelse å nå alle disse med spørreskjema. Det hadde heller ikke vært nødvendig med tanke på representativitet. Skolene ble bedt om å gi skjemaet til et utvalg av lærerne etter en alfabetisk fordeling. Grunnlaget for størrelsen på utvalget var skolestørrelse. I tabellen under har vi laget en oversikt over hvor mange skjema som ble sendt til de forskjellige skolestørrelsene. Tabell 2.1 Antall skjema til lærere i forhold til skolestørrelse Antall lærere ved forsøksskolen Antall skjema 1 3 Til alle aktuelle lærere 4 10 Til halvparten av de aktuelle lærerne skjema Flere enn 26 7 skjema Ukjent 5 skjema 1 Tallet er avrundet til nærmest hundretall. Tallmaterialet for totalt antall lærere er hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem på internett hvor man finner antall lærere på enkeltskoler. Antall lærere på videregående skole, som det ikke finnes en oversikt for enkeltskoler på, har vi hentet fra skolene direkte. Totalt mangler vi antall lærere på 19 av forsøksskolene. Vi har regnet med et gjennomsnitt på 25 lærere på disse 19 skolene. 2 Antallet lærere som er med på forsøket kommer fra spørreundersøkelsen.

10 4 2.2 Datagrunnlaget for breddeundersøkelsene Spørreskjema gikk til rektor, elevråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (ved grunnskolene) i samtlige skoler som hadde fått godkjent forsøk og til et utvalg lærere ved disse skolene. Totalt ble det sendt ut 390 spørreskjema til rektor, 389 skjema til elevråd, 334 skjema til foreldrerådenes arbeidsutvalg og 2131 skjema til lærere. I og med at ikke alle skolene som fikk godkjent forsøk satte i gang og gjennomførte forsøk, gikk det også skjema til skoler som ikke hadde forsøk. På noen skoler som gjennomførte forsøk var det færre lærere involvert enn det antallet skjema vi sendte ut. Tar vi høyde for dette, så er antall skjema som gikk til skoler som hadde forsøk 372 og skjema til lærere som var med i forsøk Spørreskjema gikk også til 162 kommuner. Av disse svarte 5 at de ikke hadde noen skoler som gjennomførte sentralt initierte forsøk med alternativ arbeidstid. I tabellen nedenfor finner vi svarandelen på spørreskjemaene i antall og prosent. Tabell 2.2 Svarandeler på breddeundersøkelsene. Antall og prosent Respondenter Utsendte skjema Svarandel (N) Svarandel (%) Rektorer ,9 Lærere ,3 Elevråd ,0 FAU ,1 Kommuner ,6 2.3 Representativitet Som vi så av tabellen i avsnittet over, var svarandelen svært høy, spesielt for rektorene og kommunene. I og med at skjema ble sendt til det totale utvalget av skoler og kommuner som var med i forsøket, er svarene på undersøkelsen representative for disse gruppene. Også for elevråd og foreldrerådenes arbeidsutvalg kan det sies at svarene er representative med svar fra omtrent halvparten av foreldrerådene og 60 % fra elevrådene. Når det gjaldt lærerne, gjorde vi et utvalg av det totalte antallet lærere som var med. Dette utvalget var på 1924, av et totalantall på rundt 6200 lærere. Utvalget utgjorde 31 % av totalutvalget. Med så mange svar og en svarandel på nærmere 70 %, kan vi også si at svarene fra lærerne er representative i forhold til hele utvalget. Det er et stort samsvar mellom det vi har sett gjennom intervjuene og det breddedataene viser; det bekrefter at vi kan se på breddedataene fra lærerne som representative. 2.4 Reliabilitet og validitet Reliabilitet hentyder til nøyaktigheten i innsamlingen av datamaterialet, og er en faglig betegnelse på påliteligheten i de observasjonene som er gjort. Kort fortalt skal man få de samme dataene dersom man samler de inn på nytt, gitt at de faktiske forholdene er de samme. Datainnsamlingen

11 5 for breddeundersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse, og reliabiliteten antas å være høy på grunn av de standarder som er benyttet i innsamlings- og bearbeidingsprosessen. Validiteten går på om man måler det man er interessert i å måle, om man i spørreskjemaet klarer å fange opp et riktig bilde av virkeligheten gjennom begrepsmessige operasjonaliseringer og kategoriseringer m.m. Utformingen av spørreskjemaene i denne undersøkelsen er gjort parallelt med gjennomføring av kvalitative intervjuer i enkelte skoler med forsøk. Dette ga et godt grunnlag for å lage gode og relevante spørsmål. Samtidig er spørreskjemaene kvalitetskontrollert av prosjektets styringsgruppe. Vi vurderer det derfor som lite sannsynlig at det er et validitetsproblem i vårt tallmateriale. 2.5 Tabeller i hovedrapporten De prosentene vi opererer med i frekvensoversiktene i denne rapporten, refererer til hele utvalget. Som det framgår av oversiktene, er det en andel som ikke har svart på enkelte spørsmål. Gjennomgående kan denne kategorien tolkes som vet-ikke-svar. Vi ser at den øker på spørsmål som kan ligge utenfor det som respondentene vil kunne svare på. For eksempel var det mellom 1 og 2 % som ikke svarte på spørsmålet om undervisningsform i forsøket, mens det var i alt mellom 9 og 13 % som ikke svarte på spørsmålet om undervisningsform før forsøket. Spesielt når det gjaldt forhold ved skolen som omhandlet noe før forsøket, så var det en stor andel av lærerne som enten ikke svarte eller som krysset av for vet-ikke. Denne andelen varierte mellom 6 og 13 %. I tabellene i hovedrapproten opererer vi med prosentangivelse ut fra reelle besvarelser. Hvor mange som reelt har svart, vil variere noe, men ikke i vesentlig grad. Tallene i tabellene i hovedrapporten kan sammenlignes med frekvensoversiktene i denne rapporten dersom man tar høyde for andelen ubesvarte (som står angitt i forhold til hvert spørsmål). Når det gjelder analyser av situasjonen under forsøket sammenlignet med situasjonen før forsøket, spesielt i forhold til omlegging av undervisnings- og planleggingsformer, er datagrunnlaget de som både har svart på spørsmålet om situasjonen før forsøket og under forsøket. Når det gjelder det som har svart på spørsmål om situasjonen før forsøket, finner vi som nevnt en noe høyere andel som ikke vet. I frekvensoversikten er prosenttallene avrundet etter vanlige regler.

12

13 7 3 Spørreskjema og følgebrev 3.1 Godkjente skoler og fordeling av spørreskjema I den følgende tabellen finner vi en oversikt over alle skolene som har fått godkjent forsøk sentralt og hvor mange spørreskjema vi har sendt til skolene. Det er å bemerke at listen inneholder alle skolene som har fått godkjent forsøk; de skoler som ikke gjennomfører forsøk er også med her. Tabellen gir også en oversikt over antall lærere ved skolene. For grunnskolene er disse tallene hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem på internett. For videregående skoler er tallene hentet fra skolenes hjemmesider. Tabell 3.1 Skoler som fikk godkjent søknad og oversikt over utsendelse av spørreskjema Skole Postnr Poststed Ant. Rektorskjemskjemråutvalg Lærer- Elev- Foreldre- lærere Akkerhaugen skole 3812 Akkerhaugen Aksøy - Utøvende avd. for 5323 Kleppestø? spes.ped. tjenester Allergot ungdomsskole 2051 Jessheim Alteren Skole 8616 Båsmoen Alvheim skule 5336 Tjeldstø APO-skolen 1473 Lørenskog? Asker videregående skole 1386 Asker? Aune Skole 7340 Oppdal Aurdalslia skole 5253 Sandsli Aurskog Høland 1960 Løken Voksenopplæringssentrer Aursmoen Ungdomsskole 1930 Aurskog Austad skole 3748 Siljan Austafjord skole 7900 Rørvik Bakkeløkke ungdomsskole 1454 Fagerstrand Barman skole 7250 Melandsjø Benterud skole 1473 Skårer Berg skole 7052 Trondheim Bergenhus skole 1890 Rakkestad Bergsdalen skule 5722 Dalekvam Biri ungdomsskole 2836 Biri Biristrand Skole 2837 Biristrand Bispehaugen Skole 7014 Trondheim Bjørkelangen skole 1940 Bjørkelangen Bjørnsveen Ungdomsskole 2819 Gjøvik Bleikvassli skole 8647 Bleikvasslia Blomhaug Skole 2827 Hunndalen Bogen Skole 8533 Bogen i Ofoten Bokn skule 5561 Bokn Bolsøya skole 6457 Bolsøya Borkenes Skole 9475 Borkenes Bossekop skole 9513 Alta Brandengen Skole 3041 Drammen Brandsfjord Barne- Og Ungdomsskole 7194 Brandsfjord

14 8 Breidablikk ungdomsskole 3216 Sandefjord Breivang videregående skole 9010 Tromsø? Breivikbotn skole 9593 Breivikbotn Bremnes ungdomsskule 5430 Bremnes Brundalen videregående skole 7058 Jakobsli ca Bruvik skule 5285 Bruvik Bråte Barneskole 1970 Hemnes Bråte ungdomsskole 1970 Hemnes Bugården Ungdomsskole 3224 Sandefjord Buvik skole 7350 Buvika Buvollen Skole 2625 Fåberg Byrknes skule 5970 Byrknesøy Byskogen skole (Larvik) 3258 Larvik Bø Ungdomsskole 8475 Straumsjøen Dal skole 2072 Dal Dale barneskole 6518 Kristiansund N Dale ungdomsskule 5722 Dalekvam Dalheim skole 2838 Snertingdal Dalsgrenda Skole 8617 Dalselv Dokka ungdomsskole 2870 Dokka Dvergsnes skole 4638 Kristiansand S Efteløt Skole 3618 Skollenborg Egge Skole 3400 Lier Eidet Skole 8475 Straumsjøen Eidslandet skule 5728 Eidslandet Eidsvoll Verk skole 2074 Eidsvoll Verk Eik skole 3109 Tønsberg Eivindvik skule 5966 Eivindvik Ekrom Skole 2624 Lillehammer Elvebakken skole 9513 Alta Emblem skule 6013 Ålesund Enebakk Ungdomsskole 1912 Enebakk Evanger barne- og 5707 Evanger ungdomsskule Fagerheim skole 7716 Steinkjer Feios skule 6895 Feios Feiring skole 2093 Feiring Fevang Skole 3239 Sandefjord Fikkan skole 7944 Indre Nærøy Filtvet Skole 3480 Filtvet Finsland Skole 4646 Finsland Finstad skole 2080 Eidsvoll Fjell Skole 3035 Drammen Fjellgardane skule 4755 Hovden i Setesdal Fjellhamar skole 1472 Fjellhamar Fjuk Skole 1925 Blaker Flesberg skole 3620 Flesberg Foldrøy skule 5428 Foldrøyhamn Framnes Skole 3222 Sandefjord Fredheim Skole 2819 Gjøvik Fresvik skule 6896 Fresvik Fryal Skole 2860 Hov

15 9 Fræna vidaregåande skule 6440 Elnesvågen? Frøya videregående skole 7260 Sistranda? Frøystad skule 6095 Bølandet Fusa skule 5641 Fusa Førde skule 5555 Førde i Hordaland Fåset skole 2500 Tynset Gakori skole 9512 Alta Galleberg skole 3070 Sande i Vestfold Garnes ungdomsskule 5260 Indre Arna Garvik Skole 2133 Gardvik Gauldal videregående skole 7290 Støren? Gaupne skule 6868 Gaupne Gausdal videregående skole 2651 Østre? Gausdal Gautesete skole 4033 Stavanger Gerhard Schønnings vgs 7401 Trondheim ca Gimse skole 7224 Melhus Gjerdrum ungdomsskole 2024 Gjerdrum Gjøvik skole 2821 Gjøvik Godalen videregående skole 4015 Stavanger ca Godøy skule 6055 Godøy Grande Skole 2825 Gjøvik Grasmyr ungdomsskole 3960 Stathelle Gratangsbotn Skole 9470 Gratangen Grav skole 1358 Jar Gravvik oppvekstsenter 7990 Naustbukta Grefstad Skole 7338 Meldal Greverud skole 1411 Kolbotn Greveskogen videregående 3122 Tønsberg ca skole 100 Grytestranda skule 6265 Vatne Grønnåsen skole 8089 Bodø Grøt Skole 7383 Haltdalen Gullhaug skole 1354 Bærums Verk Gulskogen skole 3046 Drammen Hallset skole 7004 Trondheim Hamarøy Sentralskole 8298 Hamarøy Hardbakke barne-/ Solund 6924 Hardbakke u.skole Hasvik skole 9590 Hasvik Hauknes Skole 8618 Andfiskå Havnås Skole 1860 Trøgstad Havøysund skole 9690 Havøysund Hebekk skole 1400 Ski Heidal Skule 2676 Heidal Heistad ungdomsskole 3940 Porsgrunn Hemne videregående skole 7200 Kyrksæterøra? Hemnes sentralskole 8641 Hemnesberget Herad Skule 3550 Gol Hesseng Flerbrukssenter 9912 Hesseng avd.skole Hofmoen Skole 1960 Løken

16 10 Hokksund Ungdomsskole 3300 Hokksund Holand Skole 8400 Sortland Hop skole 5232 Paradis Hornindal skule 6761 Hornindal Hosletoppen Skole 1362 Hosle Hovin Skole 1820 Spydeberg Hurdal Ungdomsskole 2090 Hurdal Hurrød skole - Onsøy 1621 Gressvik Hurum Ungdomsskole 3482 Tofte Husby skule 6610 Øksendal Husnes ungdomsskole 5460 Husnes Hvarnes skole 3282 Kvelde Hvittingfoss Barne- Og Ungd.Sk 3647 Hvittingfoss Høknes barneskole 7800 Namsos Høknes ungdomsskole 7800 Namsos Hønefoss Skole 3513 Hønefoss Hønefoss videregående skole 3511 Hønefoss? Håland skole 4054 Tjelta Ila barneskole 7018 Trondheim Inderøy ungdomsskole 7670 Inderøy Inderøy videregående skole 7670 Inderøy ca Ingieråsen skole 1410 Kolbotn Innlandet skole 7177 Revsnes? Innlandet skole 6507 Kristiansund N Innvik skule 6793 Innvik Jessheim skole og ressurssenter 2050 Jessheim Jondal skule 5627 Jondal Jørstadmoen skole 2625 Fåberg Kalvskinnet Skole 7012 Trondheim Karasjok 9730 Karasjok ungdomsskole/kárásjoh Kihle Skole 2849 Kapp Killingrud Ungdomsskole 3057 Solbergelva Kirkebygden Barne- Og 1592 Våler i Ungdomss Østfold Kjella skole 7982 Bindalseidet Kjelle videregående skole 1940 Bjørkelangen ca Kolbotn skole 1410 Kolbotn Kolvereid skole 7970 Kolvereid Komsa skole 9511 Alta Kongsvegen videregående skole 8624 Mo i Rana ca Kopperud Skole 2817 Gjøvik Korgen sentralskole 8646 Korgen Kosmo Skole 8215 Valnesfjord Kragerø ungdomsskole 3770 Kragerø Krokemoa Skole 3223 Sandefjord Krokstad Skole 3055 Krokstadelva Kurland skole 2006 Løvenstad Kvalsund skole 9620 Kvalsund Kyrkjevollen skole 4310 Hommersåk Lade skole 7040 Trondheim Lagård ungdomsskole 4370 Egersund Lamarka skole 8400 Sortland Landego skole 8098 Landegode

17 11 Langset skole 2092 Minnesund Langveien ungdomsskole 6501 Kristiansund N Laupstad Skole 8316 Laupstad Leikanger ungdomsskule 6863 Leikanger Leksvik videregående skole 7120 Leksvik ca Lianvatnet skole, Skoleavdeling 7424 Trondheim ved BUP-klini Lierbyen Skole 3400 Lier Lindhøy skole 3145 Tjøme Litlabø skule 5415 Stord Loen skule 6789 Loen Lonevåg skule 5293 Lonevåg Lund skole 7818 Lund Lundamo ungdomsskole 7232 Lundamo Lunde barneskole 3724 Skien Lunde ungdomsskole 3724 Skien Lundstein Skole 2825 Gjøvik Lysheim Skole 7318 Mølnbukt Lø skole 7712 Steinkjer Løding Skole 8050 Tverlandet Løken Skole 1960 Løken Løkenåsen skole 1473 Skårer Lønset Skole 7340 Oppdal Marker Ungdomsskole 1870 Ørje Maurnes Skole 8400 Sortland Meråker skole 7530 Meråker Midtbygda Skole 3440 Røyken Midtbygda Skole 7343 Vognill Mjøsdalen barnetun 5282 Lonevåg Mo Ungdomsskole 8622 Mo i Rana Mosserød Skole 3226 Sandefjord Moster skule 5440 Mosterhamn Mørkvedmarka Skole 8029 Bodø Namsos ungdomsskole 7800 Namsos Namsos videregående skole 7800 Namsos ca Nardo skole 7032 Trondheim Naustdal barne- og 6817 Naustdal ungdomsskule Nesbru videregående skole 1396 Billingstad? Neskollen skole 2160 Vormsund Nesna skole 8701 Nesna Nesoddtangen skole 1451 Nesoddtange n Nord-Gratangen skole 9470 Gratangen Nordlandet barneskole 6516 Kristiansund N Nordlandet ungdomsskole 6516 Kristiansund N Nordli Skole 2816 Gjøvik? Nord-Sel Skole 2672 Sel Nordsida skule 6795 Blaksæter Notodden vgs. Avd. Timenes 3674 Notodden ca Nyland skole 9510 Alta?

18 12 Nysæter ungdomsskule 5408 Sagvåg Nærsnes Skole 3478 Nærsnes Nærøy ungdomsskole 7970 Kolvereid Oddemarka Skole 4632 Kristiansand S Okstad skole 7075 Tiller Oldedalen skule 6784 Olden Olden skule 6784 Olden Olderdalen skole 9146 Olderdalen Oppstryn skule 6798 Hjelledalen Os Skole 1890 Rakkestad Os vidaregåande skule 5200 Os ca Osterøy ungdomsskule 5282 Lonevåg Ottersøy skole 7940 Ottersøy Overhalla videregående skole 7863 Overhalla ca Paradis skole 5231 Paradis Ramstaddal skule 6230 Sykkylven Rand skule 6796 Hopland Ranheim skole 7054 Ranheim Rasta skole 1476 Rasta Rauland skule 3864 Rauland Redalen Skole 2836 Biri Reinen skole 9286 Tromsø Riksfjord barne- og 6480 Aukra ungdomsskole Ringshaug skole 3153 Tolvsrød Ringstabekk Skole 1318 Bekkestua Romsdal videregående skole 6415 Molde? Rosendal ungdomsskule 5470 Rosendal Rubbestadneset skule 5420 Rubbestadneset Runni ungdomsskole 2150 Årnes Ruste Skole 2640 Vinstra Rygg skule 5590 Etne Rødskog Skole 3048 Drammen Røren skole 3301 Hokksund Røros videregående skole 7374 Røros? Rørvik skole 7901 Rørvik Røyslimoen Skole 2611 Lillehammer Saksheim skole 2608 Lillehammer Saltvern Ungdomsskole 8009 Bodø Samkom Skole 4700 Vennesla Sandnes skole 9910 Bjørnevatn Selje skule 6740 Selje Senjahopen Skole 9386 Senjahopen Setskog Skole 1954 Setskog Sjøholt skule 6240 Ørskog Skaland Barne- Og 9385 Skaland Ungdomsskole Skansen Skole 2827 Hunndalen Skarbø skule 6240 Ørskog Skavanger Skole 3617 Kongsberg Ski skole 1400 Ski Skjelnan Skole 9022 Krokelvdalen Skogheim Skole 2838 Snertingdal

19 13 Skogn ungdomsskole 7620 Skogn Skolen ved Oppland 2609 Lillehammer? sentralsykehus Lillehammer Skotselv Skole 3331 Skotselv Skram skole 6701 Måløy Skrinnhagen Skole 2832 Biri Skåningsrud Skole 1925 Blaker Smeby Skole 2850 Lena Snertingdal Ungdomsskole 2838 Snertingdal Sogsti Skole 1440 Drøbak Sokna Skole 3534 Sokna Solem skole 6480 Aukra Solheim skole 1471 Skårer Solvorn skule 6879 Solvorn Solås skole 4339 Ålgård Sortland Ungdomsskole 8400 Sortland Spjelkavik barneskole 6010 Ålesund Spjelkavik ungdomsskole 6011 Ålesund Spydeberg skole 1820 Spydeberg Stalsberg skole 2010 Strømmen Stamnes skule 5727 Stamnes Stav skole 2013 Skjetten Steigen sentralskole 8281 Leinesfjord Steindal skole 7033 Trondheim Steine Skole 8469 Bø i Vesterålen Steinkjer ungdomsskole 7716 Steinkjer Stenseth skole 3055 Krokstadelva Stoppen Skole 3400 Lier Storasund videregående skole 5529 Haugesund ca Strand skole 8400 Sortland Stranda skule 5379 Steinsland Strandebarm skule 5630 Strandebarm Strandvik skule 5643 Strandvik Strindheim skole 7045 Trondheim Stryn vidaregåande skule 6783 Stryn? Sunnylven skule 6218 Hellesylt Sveio skule 5559 Sveio Svelgen skule 6721 Svelgen Sverresborg skole 7004 Trondheim Sylling Skole 3410 Sylling Sælevik skule 5410 Sagvåg Søndre Land Ungdomsskole 2860 Hov Søre Ål Skole 2613 Lillehammer Sørumsand Skole 1920 Sørumsand Sørumsand videregående skole 1920 Sørumsand? Testmann Minne skole 7120 Leksvik Tingsaker skole 4790 Lillesand Tjodalyng barneskole 3280 Tjodalyng Tofte skole 5484 Sæbøvik Tofterøy skule 5379 Steinsland Tonning skule 6781 Stryn Tonstad Skole 7091 Tiller Torpa barne- og ungdomsskole 2881 Aust-Torpa Totenviken Skole 2848 Skreia

20 14 Tredal skole 6600 Sunndalsøra Tromsø Maritime skole 9293 Tromsø? Tverlandet Skole 8050 Tverlandet Tverrelvdalen skole 9517 Alta Tydal barne- og ungdomsskole 7590 Tydal Tynset barneskole 2500 Tynset Tynset skole 2500 Tynset Tysse barnetun 5284 Tyssebotnen Ulefoss skole 3830 Ulefoss Uskedalen skule 5463 Uskedalen Utskarpen barne- og 8725 Utskarpen ungdomsskole Utvik skule 6797 Utvik Valsvik skule 6893 Vik i Sogn Vang barne- og ungdomsskule 2975 Vang i Valdres Vanvikan skole 7125 Vanvikan Varden Ungdomsskole 3219 Sandefjord Vardeåsen Nærmiljøsenter 2020 Skedsmokors et Vassbonn skole 1411 Kolbotn Vassenden skule 6847 Vassenden Vennersberg Skole 2209 Kongsvinger Verket skole 2580 Folldal Vestbygda Skole 3034 Drammen Vestbygda Skole 3430 Spikkestad Vesterøy Skole 3234 Sandefjord Vestfossen barneskole 3321 Vestfossen Vestfossen Ungdomsskole 3320 Vestfossen Vestre Jakobselv skole 9802 Vestre Jakobselv Vik Skole 9475 Borkenes Vik skule 5568 Vikebygd Vike skule 6392 Vikebukt Viksdalen skule 6978 Viksdalen Vilberg skole 2080 Eidsvoll Vindingstad Skole 2816 Gjøvik Vingar Skole 2608 Lillehammer Vingrom Skole 2607 Vingrom Vistdal skole 6364 Vistdal Vormsund skole 2160 Vormsund Vuku barne- og ungdomsskole 7660 Vuku Våge skule 5437 Finnås Østbyen Skole 8008 Bodø Østerås skole 1332 Østerås Øvre Alta skole 9518 Alta Øystese gymnas 5610 Øystese ca Øystese ungdomsskule 5604 Øystese Øystre Slidre barne- og 2940 Heggenes ungdomsskole Ålvundeid skole 6620 Ålvundeid Årlivoll skole 7327 Svorkmo Ås skole 2080 Eidsvoll Åsen barne- og ungdomsskole 7630 Åsen (Reithaug skole) Åsen skole 1473 Skårer

21 15 Åset barne- og ungdomsskole 7170 Åfjord Åskollen Skole 3038 Drammen Åsveien Skole 7021 Trondheim Sum Kommuner som er med I tabellen nedenfor finner vi oversikt over de 162 kommunene som var registrert med skoler som gjennomfører sentraltinitierte forsøk. 5 av disse kommunene har vi fått svar på at ingen av skolene i kommunen gjennomfører sentralt initierte forsøk med alternativ arbeidstidsorganisering. Tabell 3.2 Kommuner med skoler som fikk godkjent søknad Kommunenavn AGDENES KOMMUNE ALTA KOMMUNE ASKER KOMMUNE ASKØY KOMMUNE AUKRA KOMMUNE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE BERG KOMMUNE BERGEN KOMMUNE BERLEVÅG KOMMUNE BINDAL KOMMUNE BODØ KOMMUNE BOKN KOMMUNE BREMANGER KOMMUNE BYKLE KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BØ KOMMUNE BØMLO KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE EIGERSUND KOMMUNE ENEBAKK KOMMUNE ETNE KOMMUNE EVENES KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE FITJAR KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE FROGN KOMMUNE FRÆNA KOMMUNE Postnr Poststed 7136 LENSVIK 9500 ALTA 1371 ASKER 5300 KLEPPESTØ 6420 AUKRA 1940 BJØRKELANGEN 3970 LANGESUND 9385 SKALAND 5002 BERGEN 9980 BERLEVÅG 8940 TERRÅK 8006 BODØ 4290 FØRESVIK 6930 SVELGEN 4694 BYKLE 1301 SANDVIKA 8475 STRAUMSJØEN 5430 BREMNES 3008 DRAMMEN 2080 EIDSVOLL 4371 EGERSUND 1912 ENEBAKK 5590 ETNE 8533 BOGEN I OFOTEN 8200 FAUSKE 5419 FITJAR 3623 LAMPELAND 2580 FOLLDAL 1600 FREDRIKSTAD 1440 DRØBAK 6440 ELNESVÅGEN

22 16 FUSA KOMMUNE 5640 EIKELANDSOSEN GAIVUOUTNA - KÅFJORD KOMMUNE 9070 OLDERDALEN GAULAR KOMMUNE 6830 SANDE I SUNNFJORD GISKE KOMMUNE 6050 VALDERØY GJERDRUM KOMMUNE 2022 GJERDRUM GJESDAL KOMMUNE 4330 ÅLGÅRD GJØVIK KOMMUNE 2800 GJØVIK GOL KOMMUNE 3550 GOL GRATANGEN KOMMUNE 9470 GRATANGSBOTN GULEN KOMMUNE 5966 EIVINDVIK HAMARØY KOMMUNE 8294 HAMARØY HARAM KOMMUNE 6270 Brattvåg HASVIK KOMMUNE 9593 BREIVIKBOTN HEMNES KOMMUNE 8646 KORGEN HERØY KOMMUNE 6090 FOSNAVÅG HERØY KOMMUNE 8850 HERØYHOLMEN HITRA KOMMUNE 7240 FILLAN HOLTÅLEN KOMMUNE 7480 ÅLEN HORNINDAL KOMMUNE 6790 HORNINDAL HURDAL KOMMUNE 2090 HURDAL HURUM KOMMUNE 3490 KLOKKARSTUA INDERØY KOMMUNE 7670 SAKSHAUG JONDAL KOMMUNE 5627 JONDAL JØLSTER KOMMUNE 6850 SKEI I JØLSTER KARASJOK KOMMUNE 9730 KARASJOK KONGSBERG KOMMUNE 3600 KONGSBERG KONGSVINGER KOMMUNE 2200 KONGSVINGER KRAGERØ KOMMUNE 3770 KRAGERØ KRISTIANSAND KOMMUNE 4604 Kristiansand KRISTIANSUND KOMMUNE 6500 KRISTIANSUND N. KVALSUND KOMMUNE 9620 KVALSUND KVAM KOMMUNE 5600 NORHEIMSUND KVINNHERAD KOMMUNE 5470 ROSENDAL KVÆFJORD KOMMUNE 9410 BORKENES LARVIK KOMMUNE 3251 LARVIK LEIKANGER KOMMUNE 5842 LEIKANGER LEKSVIK KOMMUNE 7120 LEKSVIK LEVANGER KOMMUNE 7601 LEVANGER LIER KOMMUNE 3400 LIER LILLEHAMMER KOMMUNE 2601 LILLEHAMMER LILLESAND KOMMUNE 4790 LILLESAND LUSTER KOMMUNE 5820 GAUPNE LØRENSKOG KOMMUNE 1470 LØRENSKOG MARKER KOMMUNE 1870 ØRJE MELDAL KOMMUNE 7390 MELDAL MELHUS KOMMUNE 7084 MELHUS

23 17 MERÅKER KOMMUNE MOLDE KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NAMSOS KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE NEDRE EIKER KOMMUNE NES KOMMUNE NESNA KOMMUNE NESODDEN KOMMUNE NESSET KOMMUNE NOME KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE NÆRØY KOMMUNE OPPDAL KOMMUNE OPPEGÅRD KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE OS KOMMUNE OSTERØY KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE RAKKESTAD KOMMUNE RANA KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE ROAN KOMMUNE RØYKEN KOMMUNE SANDE KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SANDNES KOMMUNE SAUHERAD KOMMUNE SEL KOMMUNE SELJE KOMMUNE SILJAN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE SKI KOMMUNE SKIEN KOMMUNE SOLA KOMMUNE SOLUND KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE SORTLAND KOMMUNE SPYDEBERG KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE STEIGEN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE STORD KOMMUNE 7530 MERÅKER 6400 MOLDE 9690 HAVØYSUND 7800 NAMSOS 6943 NAUSTDAL 3050 MJØNDALEN 2151 ÅRNES 8700 NESNA 1450 NESODDTANGEN 6460 EIDVÅG I ROMSDAL 3745 ULEFOSS 2640 VINSTRA 2120 SAGSTUA 2871 DOKKA 7970 KOLVEREID 7341 OPPDAL 1411 KOLBOTN 7300 ORKANGER 5200 OS 5250 LONEVÅG 3900 PORSGRUNN 1890 RAKKESTAD 8601 MO 3500 HØNEFOSS 7180 ROAN 3440 RØYKEN 3071 SANDE 3200 SANDEFJORD 4300 SANDNES 3812 AKKERHAUGEN 2670 OTTA 6740 SELJE 3748 SILJAN 7353 BØRSA 2001 LILLESTRØM 1400 SKI 3700 SKIEN 4050 SOLA 5980 HARDBAKKE 4645 NODELAND 8401 SORTLAND 1820 SPYDEBERG 4005 STAVANGER 8083 LEINSFJORD 7700 STEINKJER 5401 STORD

24 18 STRANDA KOMMUNE STRYN KOMMUNE SUND KOMMUNE SUNNDAL KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE SVEIO KOMMUNE SYKKYLVEN KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE SØRUM KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TJØME KOMMUNE TROMSØ KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE TRØGSTAD KOMMUNE TYDAL KOMMUNE TYNSET KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE ULLENSAKER KOMMUNE VADSØ KOMMUNE VAKSDAL KOMMUNE VANG KOMMUNE VENNESLA KOMMUNE VERDAL KOMMUNE VESTNES KOMMUNE VIK KOMMUNE VIKNA KOMMUNE VINJE KOMMUNE VOSS KOMMUNE VÅGAN KOMMUNE VÅGSØY KOMMUNE VÅLER KOMMUNE ØLEN KOMMUNE ØRSKOG KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE ØVRE EIKER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE ÅFJORD KOMMUNE ÅLESUND KOMMUNE 6200 STRANDA 6880 STRYN 5382 SKOGSVÅG 6601 SUNDALSØRA 6650 SURNADAL 5520 SVEIO 6230 SYKKYLVEN 2860 HOV 1920 SØRUMSAND 9901 KIRKENES 3145 TJØME 9000 TROMSØ 7013 TRONDHEIM 1860 TRØGSTAD 7590 TYDAL 2500 TYNSET 3100 TØNSBERG 2050 JESSHEIM 9800 VADSØ 5280 DALEKVAM 2975 GRINDAHEIM 4700 VENNESLA 7650 VERDAL 6390 VESTNES 5860 VIK I SOGN 7901 RØRVIK 3890 YTRE VINJE 5701 VOSS 8300 SVOLVÆR 6701 MÅLØY 1592 VÅLER I ØSTFOLD 5580 ØLEN 6240 SJØHOLT 2850 LENA 3300 HOKKSUND 5330 TJELDSTØ 2940 HEGGENES 7170 ÅFJORD 6025 Ålesund Når det gjelder videregående skoler, var det fire av fylkeskommunene som ikke hadde skoler som fikk godkjent søknad.

25 19 4 Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser følger fortløpende. Av tekniske grunner har vi ikke kunnet nummerere sidene i forhold til rapporten; sideangivelsen er derfor i forhold til brev, skjema eller frekvensoversikten. Leseren bes derfor om selv å holde orden på hvilket skjema eller frekvensfordeling man har foran seg. Det er følgende orden på materialet: Følgebrev, skoleforsendelse Følgebrev, rektor Spørreskjema, rektor Svarfrekvenser, rektor Følgebrev, lærere Spørreskjema, lærere Svarfrekvenser, lærere Følgebrev, elevråd Spørreskjema, elevråd Svarfrekvenser, elevråd Følgebrev, foreldrerådets arbeidsutvalg Spørreskjema, foreldrerådets arbeidsutvalg Svarfrekvenser, foreldrerådets arbeidsutvalg Følgebrev, kommunene Spørreskjema, kommunene Svarfrekvenser, kommunene

26 SINTEF Teknologiledelse IFIM Evaluering av Sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Spørreskjema til lærere, elevråd, foreldrerådets arbeidsutvalg og rektor Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Trondheim mai 2002 I mars 2001 ble samtlige av landets kommuner og skoler invitert til å være med på sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket (Rundskriv F fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Hele 202 kommuner og 463 skoler (barne-, ungdoms- og videregående skole) søkte. 389 skoler fikk godkjent forsøk. IFIM (IFIM er ei avdeling for arbeidslivsforskning i SINTEF) har fått i oppdrag fra Departementet og lærerorganisasjonene å evaluere de sentralt initierte forsøkene. Dette brevet med spørreskjema går til samtlige skoler som har fått godkjent forsøk. Vedlagt er konvolutter med følgeskriv, spørreskjema og svarkonvolutt til følgende grupper: Rektor (ett skjema vedlagt) Elevråd (ett skjema vedlagt) Forelderådets arbeidsutvalg (ett skjema vedlagt; ikke vedlagt til videregående skoler) Lærere Vi ber om at skolen besørger at skjemaene blir delt ut til de respektive gruppene ved skolen. Når det gjelder skjema til lærere, har vi vedlagt skjema til en viss andel av lærerne ved skolen (tall på antall lærere har vi fra de sentrale databasene). Vi ber om at skjemaene til lærerne fordeles jevnt til lærerne som er med i forsøk ved skolen etter alfabetet (eksempel: dersom det er 20 lærere som er med i forsøk og vi har vedlagt 5 skjema, gis det skjema til hver fjerde lærer etter alfabetet). Andelen lærere totalt sett som er med i forsøk er så stor at vi må begrense andelen besvarelser fra lærerne; derfor blir det bare et utvalg lærere som får anledning til å besvare. Besvarelsene vil anonymiseres og vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner eller navngitt skole. Erfaringene fra forsøkene vil blant annet danne grunnlag for forhandlinger sentralt om nye arbeidstidsordninger for lærere. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å besvare skjemaene. Endelig rapport fra evalueringen vil foreligge i desember Svarfrist for samtlige spørreskjema er mandag 10. juni. Spørsmål omkring undersøkelsen kan rettes til oss.

27 2 Dersom skolen ikke har gjennomført noe forsøk, ber vi om en skriftlig tilbakemelding om dette. Vi beklager at skjemaene bare er utformet i én målform. Lykke til og på forhånd takk! Thomas Dahl Prosjektleder for evalueringen

28 SINTEF Teknologiledelse IFIM Evaluering av Sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Spørreskjema til rektor Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Trondheim mai 2002 I mars 2001 ble samtlige av landets kommuner og skoler invitert til å være med på sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket (Rundskriv F fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Hele 202 kommuner og 463 skoler (barne-, ungdoms- og videregående skole) søkte. 389 skoler fikk godkjent forsøk. IFIM (IFIM er ei avdeling for arbeidslivsforskning i SINTEF) har fått i oppdrag fra Departementet og lærerorganisasjonene å evaluere de sentralt initierte forsøkene. Den skolen du er rektor ved fikk godkjent forsøk etter én eller flere av de sentralt definerte modellene, og skal ha gjennomført forsøk i skoleåret (noen forsøk strekker seg lenger). Dette skjemaet går til rektorene ved samtlige skoler som har satt i gang forsøk. Spørreskjemaet er utformet for å dekke alle typer skoler: barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det vil derfor inneholde en del svaralternativer som ikke er aktuelle for din skole. Samtidig håper vi at det vil være svaralternativer som passer for din skole. Besvarelsen vil anonymiseres og vil ikke kunne knyttes til deg eller navngitt skole. Vennligst benytt vedlagte svarkonvolutt. Norfakta vil stå for avlesning av skjemaet, mens SINTEF vil foreta analysen av dataene. I desember 2002 vil rapporten fra evalueringen foreligge. Eventuelle spørsmål kan rettes til oss. Vi håper du tar deg tid til å besvare spørsmålene. Erfaringene fra forsøkene vil blant annet danne grunnlag for forhandlinger sentralt om nye arbeidstidsordninger for lærere. Ved flere av spørsmål er det satt av plass til kommentarer. Helt til slutt på skjemaet er det også satt av plass til generelle kommentarer. Svarfrist er mandag 11. juni. Vi beklager at skjemaet bare er utformet i én målform. Lykke til og på forhånd takk! Thomas Dahl Prosjektleder for evalueringen

29 Nasjonal evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Spørreskjema til rektor

30 Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn 1 Kvinne 2 Mann 2. Alder (år) 1 under Hvor lenge har du jobbet i skolen? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 4. Hvor lenge har du jobbet på den skolen du arbeider på nå? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 5. Hvor lenge har du jobbet som rektor? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 6. Hvor lenge har du jobbet som rektor ved den skolen du er rektor ved nå? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 7. Har du arbeidet andre steder enn i skolen eller skoleverket? 1 Nei 2 Ja, inntil 5 år 3 Ja, mer enn 5 år 8. Hva slags utdanning har du? (bruk flere kryss hvis aktuelt) 1 Lærerhøgskole 2 Annen høgskoleutdanning 3 Universitetsutdanning 4 Yrkesutdanning 5 Faglærerutdanning 6 Førskolelærerutdanning 7 Førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning 8 Videregående skole 99 Annen type utdanning, oppgi: 9. Dersom du har universitets- eller høgskoleutdanning, hvilken grad har du? (bruk flere kryss hvis aktuelt) 1 Har ikke tatt noen grad 2 Cand.mag. (med lærerskole) 3 Cand.mag. (uten lærerskole) 4 Cand. real., cand. philol., cand. polit. eller cand. scient. 99 Annen grad, oppgi: 10. Har du lederutdanning? 1 Nei 2 Ja, til sammen mindre enn ett år 3 Ja, til sammen ett år eller mer

31 Forsøket/forsøkene 11. Hvilke av modellene gjennomfører skolen forsøk etter i skoleåret ? (sett flere kryss dersom skolen gjennomfører forsøk etter flere modeller) 1 Modell 1 (todeling av årsverket) 2 Modell 2 (lokal fastsetting av leseplikt) 3 Modell 3 (annen organisering av årsverket) 4 Modell 4 (mer tid til kontakt og samarbeid) 5 Modell 5 (integrering av skolefritidsordning) 12. Hvilke trinn gjennomføres forsøket på? (sett flere kryss hvis aktuelt) 1 Forsøket gjelder hele skolen 2 1. trinn 3 2. trinn 4 3. trinn 5 4. trinn 6 5. trinn 7 6. trinn 8 7. trinn 9 8. trinn trinn trinn 12 Videregående skole, GK 13 Videregående skole, VK 1 og Synes du forsøket skolen gjennomfører representerer noe nytt i forhold til skolens tidligere utviklingsarbeid? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 14. Oppfatter du forsøket som (kun ett kryss) 1 En videreføring av skolens utviklingsarbeid 2 En omlegging av skolens utviklingsarbeid 3 Et helt nytt tiltak ved skolen 4 Ingen av delene ovenfor 15. Ønsket du at skolen skulle gå i gang med forsøk? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 16. Var det enighet på skolen om at man skulle gå i gang med forsøk? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 17. Hvor kom initiativet til forsøket/forsøkene fra? (sett gjerne flere kryss) 1 Lærerne 2 Rektor 3 Elevene 4 Foreldrene 5 Tillitsvalgte 6 Kommunen/skolekontor 7 Andre 18. Var det diskusjon på skolen om hvilken modell man skulle prøve? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 19. Ønsket du at skolen skulle ha prøvd en annen modell? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 20. Var valg av modell viktig? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 21. Når synes du skolen skulle ha prøvd ut slike forsøk som det dere nå gjør? 1 Burde prøvd det ut før 2 Burde prøvd det ut senere 3 Tidspunktet var passende 22. Hva er etter din mening de viktigste målene med forsøket? (bruk gjerne flere kryss) 1 Mer fleksibel organisering av undervisningen 2 Økt kontakt mellom elev og lærer 3 Større rom for ansvar for egen læring hos elevene 4 Bedre samarbeid mellom lærerne 5 Mer fleksibel arbeidsbelastning gjennom skoleåret 6 Mer individuell tilpassing av arbeidssituasjonen 7 Mer tid til kontakt med hjemmet 8 Mer rom for faglig utvikling 99 Andre mål, oppgi:

32 Arbeidstid for lærerne 23. Er lærerne totalt sett mer eller mindre på skolen nå under forsøket enn før forsøket? 1 Mer 2 Mindre 3 Som før 24. Varierer den tiden lærerne må være på skolen (den delen av arbeidstiden som er bunden) fra uke til uke nå? 1 Ja 2 Nei 25. Har det blitt gjort endringer i arbeidstiden til lærerne underveis i forsøket? 1 Ja, mer tid er bundet 2 Ja, den bundne tiden har blitt redusert 3 Nei 26. Er arbeidstiden til lærerne basert på en individuell avtale med deg? 1 Ja, for alle lærerne 2 Ja, for noen lærere 3 Nei 27. Bruker lærerne mer eller mindre tid til disse oppgavene under forsøket enn før? Mer tid Uendret Mindre tid Irrelevant a) Undervisning i fagene i læreplanen... b) Undervisning i tema og prosjekt... c) Veiledning av elevene... d) Tilrettelegging av elevenes arbeid... e) Elevkontakt... f) For- og etterarbeid på arbeidsplassen... g) For- og etterarbeid hjemme... h) Kompetanseutvikling og faglig ajourføring... i) Møter og planlegging på skolenivå... j) Samarbeid på trinn... k) Samarbeid på tvers av trinn... l) Fagsamarbeid... m) Samarbeid med bedrifter og organisasjoner utenfor skolen. 28. Hvilke oppgaver synes du det brukes for mye eller for lite tid til på din skole nå? For lite tid Passe For mye tid Irrelevant a) Undervisning i fagene i læreplanen... b) Undervisning i tema og prosjekt... c) Veiledning av elevene... d) Tilrettelegging av elevenes arbeid... e) Elevkontakt... f) For- og etterarbeid på arbeidsplassen... g) For- og etterarbeid hjemme... h) Kompetanseutvikling og faglig ajourføring... i) Møter og planlegging på skolenivå... j) Samarbeid på trinn... k) Samarbeid på tvers av trinn... l) Fagsamarbeid... m) Samarbeid med bedrifter og organisasjoner utenfor skolen..

33 Organisering av undervisningen 29. Foregår undervisningen: (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? I klasser På tvers av klasser På tvers av trinn Har skolen faste arbeidslag, team eller lignende? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? På trinnet Over flere trinn I forhold til fag Har ikke arbeidslag el. lign Hvordan foregår planleggingen av den ukentlige undervisningen? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Av den enkelte lærer Lærerne i fellesskap til faste tider Lærerne i fellesskap etter behov Hvor mange timer er det satt av i uka til felles planlegging for hele skolen? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ingen timer timer timer Mer enn 4 timer Hvor mange timer er det satt av til planlegging av undervisningen for arbeidslag, team eller lignende i uka? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ingen timer timer timer Mer enn 4 timer Har skolen undervisningstid som er elevstyrt (tid i løpet av uka som elevene selv kan bestemme hva de vil arbeide med)? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ja, for alle fag Ja, for noen fag Nei...3 3

34 35. Dersom skolen har elevstyrt tid, hvor mange undervisningstimer er satt av til dette i gjennomsnitt i uka? 1 Skolen har ikke elevstyrte timer timer timer timer 36. Dersom elevene har selvstyrt undervisningstid, hvilke oppgaver skal lærerne gjøre i denne tiden når de har ansvar for elevene? (bruk gjerne flere kryss) 1 Veiledning 2 Undervisning 3 Elevkontakt 4 For- og etterarbeid 99 Andre oppgaver, oppgi: 37. Har skolen en fast timeplan for undervisningen med fag/emnespesifisering? 1 Ja 2 Nei 38. Dersom skolen har en slik timeplan, er den lik fra uke til uke? 1 Ja 2 Nei

35 Vurdering av forsøkene 39. Hvordan synes du utviklingen av de følgende forhold har vært som følge av forsøket? Svært Svært Vet negativ Negativ Uforandret Positiv positiv ikke a) Læringsresultater generelt... b) Læringsresultater i norsk (skrive- og leseopplæring)... c) Læringsresultater i matematikk... d) Ansvar for egen læring hos elevene... e) Engasjement hos elevene... f) Mindre uro blant elevene... g) Kontakt mellom elever og lærere... h) Kontakt mellom elever... i) Oppfølging av enkeltelever... j) Tilpasset undervisning... k) Mindre mobbing... l) Kontakt mellom skole og hjem... m) Samarbeid mellom lærerne... n) Samarbeidet mellom lærerne og annet personale... o) Forholdet mellom rektor og ansatte... p) Arbeidsmotivasjon hos lærerne... q) Muligheter for faglig utvikling hos lærerne... r) Handlingsrommet for pedagogisk virksomhet... s) Lærernes innflytelse på egen arbeidssituasjon... t) Lærernes arbeidsbelastning... u) Fleksibilitet i hvor og når lærerne arbeider... v) Diskusjoner og erfaringsutveksling på skolen om faglig innhold i undervisningen... w) Diskusjoner og erfaringsutveksling på skolen om gjennomføring av undervisningen... x) Administrasjon og tilrettelegging av undervisningen...

36 40. Hvem har vært den viktigste drivkraften i forsøket? (sett ett kryss) 1 Ledelsen 2 Personalet 3 Elevene 4 Foresatte 5 Kommunen 6 Andre 41. Hvilke forhold har skapt vansker for gjennomføringen av forsøket? (sett gjerne flere kryss) 1 Har ikke hatt vansker med gjennomføringen 2 Tidspress 3 Romsituasjonen 4 Ledelsen 5 Lærerne 6 Annet personale 7 Elevene 8 Foresatte 9 Skoleskyssordning 10 Økonomi 99 Andre forhold, oppgi: 42. Har noen forhold vært avgjørende for gjennomføringen av forsøket? (sett gjerne flere kryss) 1 Ingen spesielle forhold har vært avgjørende 2 Romsituasjonen 3 Ledelsen 4 Lærerne 4 Annet personale 5 Elevene 6 Foresatte 7 Skoleskyssordning 8 Økonomi 99 Andre forhold, oppgi: Skolen du er rektor ved 43. Oppfatter du skolen du er rektor ved som endringsorientert? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 44. Oppfatter du skolen din som aktiv i pedagogisk utviklingsarbeid? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 45. Har skolen latt seg inspirere av andre skoler i utviklingsarbeidet? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 46. Oppfatter du skolen din som åpen og imøtekommende overfor elevene? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 47. Kan elevene være inne på skolen utenom undervisningstiden? 1 Ja 2 Nei 48. Kan elevene være i undervisningsrommene utenom undervisningstiden? 1 Ja 2 Nei 49. Har skolen arbeidsplasser for elevene utenom undervisningsrommene? 1 Ja 2 Nei

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE Plassering Skolenavn Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 Odda Barneskole 5750 RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006 - 1. KLASSE 1 Odda Barneskole 5750 Odda 74 100 % 100 % 2 Åse skole 6025 Ålesund 53 100 % 100 % 3 Kyrkjebygd Skule 4540 Åseral 15 100 % 100 % 4 Nordberg skole 2690 Skjåk

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A RESULTATER SKOLESVØMMEN 2005-2006, SKOLER, KATEGORI A 1 Vestly skule 4340 Time 20 100 % 100 % 2 Fjerdum 2651 Gausdal 18 100 % 100 % 3 Flatraket skule 6717 Selje 16 100 % 100 % 4 Utvorda skole 7777 Flatanger

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering:

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering: Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 01.10.2016 Siste oppdatering: 21.10.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer)

Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Universitetsturneen 2013 Her kan du få informasjon om UMB (med forbehold om endringer) Uke 2 7. Eikeli. - hel dag Nordahl Grieg(S) Akademiet( V) Sygna, Høyanger Trondheim Katedralskole --- Thora Storm

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Rundskriv og forskrifter Kommunale vigsler

Rundskriv og forskrifter Kommunale vigsler Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/73 Dato 21. september 2017 Rundskriv og forskrifter Kommunale vigsler Barne- og likestillingsdepartementet viser til to tidligere informasjonsskriv om endringer i ekteskapsloven

Detaljer

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2004-2005 - 1.KLASSE Plassering Klasse Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 1.

RESULTATER SKOLESVØMMEN 2004-2005 - 1.KLASSE Plassering Klasse Postnr Kommune Antall elever Andel bestått Andel deltatt 1 1. RESULTATER SKOLESVØMMEN 2004-2005 - 1.KLASSE 1 1. klasse, Høknes barneskole 7800 Namsos 55 100 % 100 % 1 1. klasse, Odda Barneskole 5750 Odda 55 100 % 100 % 3 1. klasse, Vestbyen skole 7800 Namsos 47 100

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Invitasjon til lokaldemokratikonferanse juni 2017 på Lillestrøm

Invitasjon til lokaldemokratikonferanse juni 2017 på Lillestrøm Til ordfører og rådmann Deres ref Vår ref 17/1974-1 Dato 20.04.2017 Invitasjon til lokaldemokratikonferanse 12. - 13. juni 2017 på Lillestrøm Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Distriktssenteret,

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2010

Utstillinger for Dalmatiner - 2010 16.01.2010 Norsk Dobermann Klub 100002 Utstilling 16440130856 21.12.2009 16.01.2010 Pb 953 Sentrum Letohallen, Eidsvoll 17.01.2010 Norsk Berner Sennenhundklubb 17.01.2010 Gullerudvegen 20 2849 KAPP dagfrid.hokstad@c2i.net

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Statstilskudd våren frittstående grunnskoler

Statstilskudd våren frittstående grunnskoler Stats - frittstående grunnskoler Elevtall Beregnet Sum våren Adventkirkens grunnskole 32 29 2 971 328 2 966 033 2 523 379 Bergen 0,21 % 2 528 678 2 528 678 Alta Kristne Grunnskole 78 35 5 252 096 3 579

Detaljer

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK ,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK ,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Kamp Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Vadsø BK 1 - Vadsø BK 3 57-50 2-0 11,68-8,32 2 Vadsø BK 3 - Kirkenes BK 65-41 2-0 14,92-5,08 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 50-99 0-2 1,91-18,09 4 Mix-klubben Tromsø 2 -

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen.

Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen. Veien mot nye Sandefjord kommune. IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen. Torleif Lind Fagleder IKA Kongsberg Status i kommunereformen 139 kommuner har fattet positive vedtak om kommunesammenslåing

Detaljer

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 34,9 0,0 0,0 Akershus Asker Arnestad skole NPLES05

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum Badmintonkretsen Sør (20/23) 3 100 109 15 81 308 1 141 186 34 308 670 978 Brodd Badmintonklubb 0 10 11 1 10 32 0 11 11 5 27 54 86 Eidekameratene IL - Badminton 0 0 2 0 0 2 0 0 10 3 0 13 15 Grimstad Badmintonklubb

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Kartfesting av lokale fartsforskrifter

Kartfesting av lokale fartsforskrifter Hovedkontoret Se mottakeliste Deres ref: Vår ref: 2013/2146-15 Arkiv nr: 425.2 Saksbehandler: Trude Blankholm Strømme Dato: 17.03.2015 Kartfesting av lokale fartsforskrifter Vi viser til vårt tidligere

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Drammen Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Drammen Danvik skole SPILLESTED: UNION 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Drammen

Detaljer

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo.

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo. 1 Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 2 Alstahaug kommune Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 3 Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 4 Aurskog-Høland Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN kommune 5 Austevoll kommune

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Utstillinger for West Highland White Terrier - 2011

Utstillinger for West Highland White Terrier - 2011 05.02.2011 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 110014 Utstilling 60340545527 05.01.2011 05.02.2011 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta 0969 OSLO schnauzer-bouvier.oslo-akershus@klubb.nkk.no 06.02.2011

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Ustillinger i 2012 for Schapendoes

Ustillinger i 2012 for Schapendoes Ustillinger i 2012 for Schapendoes Dato Arrangør/Pmldr.adr UTID/Sted Arrangement/Type Kto.nummer Pmld.frist Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 120008 04.02.2012 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Pl. Arrangør Fylke Årlig besøk Antall deltagere Deltagere vs årlig besøk 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000

Pl. Arrangør Fylke Årlig besøk Antall deltagere Deltagere vs årlig besøk 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000 911 9.11% 3 Stange svømmehall Hedmark 2000 151 7.55% 4 Moldebadet Møre og Romsdal 2000 137 6.85% 5 Sørlihallen Nord- Trøndelag

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Utstillinger for Akita - 2010

Utstillinger for Akita - 2010 16.01.2010 Norsk Dobermann Klub 100002 Utstilling 16440130856 21.12.2009 16.01.2010 Pb 953 Sentrum Letohallen, Eidsvoll 17.01.2010 Norsk Berner Sennenhundklubb 17.01.2010 Gullerudvegen 20 2849 KAPP dagfrid.hokstad@c2i.net

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer