Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen"

Transkript

1 STF38 A Åpen RAPPORT Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen SINTEF Teknologiledelse IFIM Januar 2003

2 Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C - Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen SINTEF Teknologiledelse IFIM IFIM er en avdeling i forskningsinstituttet SINTEF Teknologiledelse. Forskningsinstituttets formål er å drive anvendt forskning og utvikling på sentrale områder som bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Stikkord er bedriftsutvikling, produksjon, produktivitet, produktutvikling, optimering, logistikk, økonomi, sikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitet, kunnskapsforvaltning, innovasjon og teknologioverføring. ISBN: Trykk: Tapir Uttrykk IFIMs publikasjoner kan siteres fritt, men med klar angivelse av kilden.

3 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Tid til en kollektiv og attraktiv skole Delrapport C Kvantitativt datagrunnlag for evalueringen FORFATTER(E) Brita Bungum, Thomas Dahl, Berit Gullikstad, Thomas Hugaas Molden og Bente Rasmussen OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF38 A03501 Åpen Grethe Hovland GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG vedlegg ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) s:\3850\385188\endelige rapporter\del C A03501 Thomas Dahl ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG 6. januar 2003 Torunn Lauvdal, forskningssjef (sign.) Denne rapporten er en delrapport i evalueringen av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet (breddeundersøkelsene), det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar på spørreskjema. 390 skoler fikk godkjent søknad om sentralt initiert forsøk. 372 av disse gjennomførte forsøk i skoleåret Av disse var 346 grunnskoler og 26 videregående skoler Hovedrapporten er utgitt som en egen rapport. I den finnes analysen av datamaterialet. I tillegg til hovedrapporten og denne delrapporten finnes det en delrapport B som tar for seg det kvalitative datagrunnlaget for evalueringen. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Samfunnsvitenskap Social Science GRUPPE 2 Evaluering Evaluation EGENVALGTE Skole School Arbeidstid Working Hours

4

5 iii Forord Denne rapporten er en delrapport til evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet, det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar. Spørreskjema og følgebrev har vært diskutert med flere forskjellige parter. Ikke minst har innspillene fra styringsgruppa til evalueringen vært viktig. Også Norfakta Markedsanalyse, som har gjennomført spørreundersøkelsen med utsendelse av skjema og registrering av svar, har hatt gode innspill. Kristen Ringdal ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har ved flere anledninger vært en nyttig diskusjonspartner. Mange takk til alle de som har bistått oss i utformingen av spørreskjemaene. Det er mange som har svart på de til dels omfattende spørreskjemaene. En stor takk til alle de som har tatt seg tid til å svare på dem. Trondheim Desember 2002 Brita Bungum Thomas Dahl Berit Gullikstad (prosjektleder) Thomas Hugaas Molden Bente Rasmussen

6 1 Innholdsfortegnelse Forord...iii Innholdsfortegnelse Om denne delrapporten Gjennomføring av breddeundersøkelsene Utsendelsesprosedyrer Datagrunnlaget for breddeundersøkelsene Representativitet Reliabilitet og validitet Tabeller i hovedrapporten Spørreskjema og følgebrev Godkjente skoler og fordeling av spørreskjema Kommuner som er med Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser...19

7 1 1 Om denne delrapporten Denne rapporten er en delrapport i evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Rapporten inneholder en presentasjon av det kvantitative datamaterialet (breddeundersøkelsene), det vil blant annet si spørreskjema med følgebrev og frekvenser på svar på spørreskjema. 390 skoler fikk godkjent søknad om sentralt initiert forsøk. 372 av disse gjennomførte forsøk i skoleåret Av disse var 346 grunnskoler og 26 videregående skoler Hovedrapporten er utgitt som en egen rapport. I den finnes analysen av datamaterialet. I tillegg til hovedrapporten og denne delrapporten finnes det en delrapport B som tar for seg det kvalitative datagrunnlaget for evalueringen.

8

9 3 2 Gjennomføring av breddeundersøkelsene 2.1 Utsendelsesprosedyrer I mai 2002 sendte vi ut spørreskjema til samtlige skoler som hadde fått godkjent forsøk. Norfakta Markedsanalyse stod for gjennomføringen av selve datainnsamlingen fra skolene. Det gikk skjema til rektor ved skolen, elevråd, foreldrerådenes arbeidsutvalg og et utvalg lærere. Spørreskjemaene ble utarbeidet etter at vi hadde gjennomført fem av de kvalitative undersøkelsene i de utvalgte skolene og etter at det meste av datainnsamlingen på sentralt nivå var fullført. Spørreskjemaene ble i stor grad utformet ut fra det som disse undersøkelsene viste. Skjema til rektorer, lærere, elever og foreldrerådenes arbeidsutvalg gikk ut 21. mai med svarfrist 10. juni. Det ble foretatt en telefonisk purring 12., 13. og 14. juni. Vi sendte spørreskjema til kommunene 19. september med svarfrist 1. oktober. Det ble foretatt purring 10. oktober med ny svarfrist. 1. november satte vi stopp for ettersendte skjema. Datainnsamlingen fra kommunene ble gjennomført av SINTEF. Andelen av skoler som var med i forsøket var svært stor; rundt 10 % av samtlige skoler i landet gjennomførte forsøk. Svært mange lærere var derfor involvert i forsøkene. I utgangspunktet fantes det ingen oversikt over hvor mange lærere på de enkelte skoler som var involvert i forsøket (det var mulig å gjennomføre forsøket innenfor deler av skolen, for enkelte lærere, enkelte trinn, enkelte studieretninger, etc.). Totalt var det ved de skolene som gjennomførte forsøk ansatt 9100 lærere. 1 Ved 66 % av skolene var alle lærerne med i forsøkene. På en fjerdedel av skolene var imidlertid under 50 % med. Totalt sett var det dermed omtrent 6200 lærere med i forsøket. 2 Det hadde vært en for omfattende undersøkelse å nå alle disse med spørreskjema. Det hadde heller ikke vært nødvendig med tanke på representativitet. Skolene ble bedt om å gi skjemaet til et utvalg av lærerne etter en alfabetisk fordeling. Grunnlaget for størrelsen på utvalget var skolestørrelse. I tabellen under har vi laget en oversikt over hvor mange skjema som ble sendt til de forskjellige skolestørrelsene. Tabell 2.1 Antall skjema til lærere i forhold til skolestørrelse Antall lærere ved forsøksskolen Antall skjema 1 3 Til alle aktuelle lærere 4 10 Til halvparten av de aktuelle lærerne skjema Flere enn 26 7 skjema Ukjent 5 skjema 1 Tallet er avrundet til nærmest hundretall. Tallmaterialet for totalt antall lærere er hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem på internett hvor man finner antall lærere på enkeltskoler. Antall lærere på videregående skole, som det ikke finnes en oversikt for enkeltskoler på, har vi hentet fra skolene direkte. Totalt mangler vi antall lærere på 19 av forsøksskolene. Vi har regnet med et gjennomsnitt på 25 lærere på disse 19 skolene. 2 Antallet lærere som er med på forsøket kommer fra spørreundersøkelsen.

10 4 2.2 Datagrunnlaget for breddeundersøkelsene Spørreskjema gikk til rektor, elevråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (ved grunnskolene) i samtlige skoler som hadde fått godkjent forsøk og til et utvalg lærere ved disse skolene. Totalt ble det sendt ut 390 spørreskjema til rektor, 389 skjema til elevråd, 334 skjema til foreldrerådenes arbeidsutvalg og 2131 skjema til lærere. I og med at ikke alle skolene som fikk godkjent forsøk satte i gang og gjennomførte forsøk, gikk det også skjema til skoler som ikke hadde forsøk. På noen skoler som gjennomførte forsøk var det færre lærere involvert enn det antallet skjema vi sendte ut. Tar vi høyde for dette, så er antall skjema som gikk til skoler som hadde forsøk 372 og skjema til lærere som var med i forsøk Spørreskjema gikk også til 162 kommuner. Av disse svarte 5 at de ikke hadde noen skoler som gjennomførte sentralt initierte forsøk med alternativ arbeidstid. I tabellen nedenfor finner vi svarandelen på spørreskjemaene i antall og prosent. Tabell 2.2 Svarandeler på breddeundersøkelsene. Antall og prosent Respondenter Utsendte skjema Svarandel (N) Svarandel (%) Rektorer ,9 Lærere ,3 Elevråd ,0 FAU ,1 Kommuner ,6 2.3 Representativitet Som vi så av tabellen i avsnittet over, var svarandelen svært høy, spesielt for rektorene og kommunene. I og med at skjema ble sendt til det totale utvalget av skoler og kommuner som var med i forsøket, er svarene på undersøkelsen representative for disse gruppene. Også for elevråd og foreldrerådenes arbeidsutvalg kan det sies at svarene er representative med svar fra omtrent halvparten av foreldrerådene og 60 % fra elevrådene. Når det gjaldt lærerne, gjorde vi et utvalg av det totalte antallet lærere som var med. Dette utvalget var på 1924, av et totalantall på rundt 6200 lærere. Utvalget utgjorde 31 % av totalutvalget. Med så mange svar og en svarandel på nærmere 70 %, kan vi også si at svarene fra lærerne er representative i forhold til hele utvalget. Det er et stort samsvar mellom det vi har sett gjennom intervjuene og det breddedataene viser; det bekrefter at vi kan se på breddedataene fra lærerne som representative. 2.4 Reliabilitet og validitet Reliabilitet hentyder til nøyaktigheten i innsamlingen av datamaterialet, og er en faglig betegnelse på påliteligheten i de observasjonene som er gjort. Kort fortalt skal man få de samme dataene dersom man samler de inn på nytt, gitt at de faktiske forholdene er de samme. Datainnsamlingen

11 5 for breddeundersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse, og reliabiliteten antas å være høy på grunn av de standarder som er benyttet i innsamlings- og bearbeidingsprosessen. Validiteten går på om man måler det man er interessert i å måle, om man i spørreskjemaet klarer å fange opp et riktig bilde av virkeligheten gjennom begrepsmessige operasjonaliseringer og kategoriseringer m.m. Utformingen av spørreskjemaene i denne undersøkelsen er gjort parallelt med gjennomføring av kvalitative intervjuer i enkelte skoler med forsøk. Dette ga et godt grunnlag for å lage gode og relevante spørsmål. Samtidig er spørreskjemaene kvalitetskontrollert av prosjektets styringsgruppe. Vi vurderer det derfor som lite sannsynlig at det er et validitetsproblem i vårt tallmateriale. 2.5 Tabeller i hovedrapporten De prosentene vi opererer med i frekvensoversiktene i denne rapporten, refererer til hele utvalget. Som det framgår av oversiktene, er det en andel som ikke har svart på enkelte spørsmål. Gjennomgående kan denne kategorien tolkes som vet-ikke-svar. Vi ser at den øker på spørsmål som kan ligge utenfor det som respondentene vil kunne svare på. For eksempel var det mellom 1 og 2 % som ikke svarte på spørsmålet om undervisningsform i forsøket, mens det var i alt mellom 9 og 13 % som ikke svarte på spørsmålet om undervisningsform før forsøket. Spesielt når det gjaldt forhold ved skolen som omhandlet noe før forsøket, så var det en stor andel av lærerne som enten ikke svarte eller som krysset av for vet-ikke. Denne andelen varierte mellom 6 og 13 %. I tabellene i hovedrapproten opererer vi med prosentangivelse ut fra reelle besvarelser. Hvor mange som reelt har svart, vil variere noe, men ikke i vesentlig grad. Tallene i tabellene i hovedrapporten kan sammenlignes med frekvensoversiktene i denne rapporten dersom man tar høyde for andelen ubesvarte (som står angitt i forhold til hvert spørsmål). Når det gjelder analyser av situasjonen under forsøket sammenlignet med situasjonen før forsøket, spesielt i forhold til omlegging av undervisnings- og planleggingsformer, er datagrunnlaget de som både har svart på spørsmålet om situasjonen før forsøket og under forsøket. Når det gjelder det som har svart på spørsmål om situasjonen før forsøket, finner vi som nevnt en noe høyere andel som ikke vet. I frekvensoversikten er prosenttallene avrundet etter vanlige regler.

12

13 7 3 Spørreskjema og følgebrev 3.1 Godkjente skoler og fordeling av spørreskjema I den følgende tabellen finner vi en oversikt over alle skolene som har fått godkjent forsøk sentralt og hvor mange spørreskjema vi har sendt til skolene. Det er å bemerke at listen inneholder alle skolene som har fått godkjent forsøk; de skoler som ikke gjennomfører forsøk er også med her. Tabellen gir også en oversikt over antall lærere ved skolene. For grunnskolene er disse tallene hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem på internett. For videregående skoler er tallene hentet fra skolenes hjemmesider. Tabell 3.1 Skoler som fikk godkjent søknad og oversikt over utsendelse av spørreskjema Skole Postnr Poststed Ant. Rektorskjemskjemråutvalg Lærer- Elev- Foreldre- lærere Akkerhaugen skole 3812 Akkerhaugen Aksøy - Utøvende avd. for 5323 Kleppestø? spes.ped. tjenester Allergot ungdomsskole 2051 Jessheim Alteren Skole 8616 Båsmoen Alvheim skule 5336 Tjeldstø APO-skolen 1473 Lørenskog? Asker videregående skole 1386 Asker? Aune Skole 7340 Oppdal Aurdalslia skole 5253 Sandsli Aurskog Høland 1960 Løken Voksenopplæringssentrer Aursmoen Ungdomsskole 1930 Aurskog Austad skole 3748 Siljan Austafjord skole 7900 Rørvik Bakkeløkke ungdomsskole 1454 Fagerstrand Barman skole 7250 Melandsjø Benterud skole 1473 Skårer Berg skole 7052 Trondheim Bergenhus skole 1890 Rakkestad Bergsdalen skule 5722 Dalekvam Biri ungdomsskole 2836 Biri Biristrand Skole 2837 Biristrand Bispehaugen Skole 7014 Trondheim Bjørkelangen skole 1940 Bjørkelangen Bjørnsveen Ungdomsskole 2819 Gjøvik Bleikvassli skole 8647 Bleikvasslia Blomhaug Skole 2827 Hunndalen Bogen Skole 8533 Bogen i Ofoten Bokn skule 5561 Bokn Bolsøya skole 6457 Bolsøya Borkenes Skole 9475 Borkenes Bossekop skole 9513 Alta Brandengen Skole 3041 Drammen Brandsfjord Barne- Og Ungdomsskole 7194 Brandsfjord

14 8 Breidablikk ungdomsskole 3216 Sandefjord Breivang videregående skole 9010 Tromsø? Breivikbotn skole 9593 Breivikbotn Bremnes ungdomsskule 5430 Bremnes Brundalen videregående skole 7058 Jakobsli ca Bruvik skule 5285 Bruvik Bråte Barneskole 1970 Hemnes Bråte ungdomsskole 1970 Hemnes Bugården Ungdomsskole 3224 Sandefjord Buvik skole 7350 Buvika Buvollen Skole 2625 Fåberg Byrknes skule 5970 Byrknesøy Byskogen skole (Larvik) 3258 Larvik Bø Ungdomsskole 8475 Straumsjøen Dal skole 2072 Dal Dale barneskole 6518 Kristiansund N Dale ungdomsskule 5722 Dalekvam Dalheim skole 2838 Snertingdal Dalsgrenda Skole 8617 Dalselv Dokka ungdomsskole 2870 Dokka Dvergsnes skole 4638 Kristiansand S Efteløt Skole 3618 Skollenborg Egge Skole 3400 Lier Eidet Skole 8475 Straumsjøen Eidslandet skule 5728 Eidslandet Eidsvoll Verk skole 2074 Eidsvoll Verk Eik skole 3109 Tønsberg Eivindvik skule 5966 Eivindvik Ekrom Skole 2624 Lillehammer Elvebakken skole 9513 Alta Emblem skule 6013 Ålesund Enebakk Ungdomsskole 1912 Enebakk Evanger barne- og 5707 Evanger ungdomsskule Fagerheim skole 7716 Steinkjer Feios skule 6895 Feios Feiring skole 2093 Feiring Fevang Skole 3239 Sandefjord Fikkan skole 7944 Indre Nærøy Filtvet Skole 3480 Filtvet Finsland Skole 4646 Finsland Finstad skole 2080 Eidsvoll Fjell Skole 3035 Drammen Fjellgardane skule 4755 Hovden i Setesdal Fjellhamar skole 1472 Fjellhamar Fjuk Skole 1925 Blaker Flesberg skole 3620 Flesberg Foldrøy skule 5428 Foldrøyhamn Framnes Skole 3222 Sandefjord Fredheim Skole 2819 Gjøvik Fresvik skule 6896 Fresvik Fryal Skole 2860 Hov

15 9 Fræna vidaregåande skule 6440 Elnesvågen? Frøya videregående skole 7260 Sistranda? Frøystad skule 6095 Bølandet Fusa skule 5641 Fusa Førde skule 5555 Førde i Hordaland Fåset skole 2500 Tynset Gakori skole 9512 Alta Galleberg skole 3070 Sande i Vestfold Garnes ungdomsskule 5260 Indre Arna Garvik Skole 2133 Gardvik Gauldal videregående skole 7290 Støren? Gaupne skule 6868 Gaupne Gausdal videregående skole 2651 Østre? Gausdal Gautesete skole 4033 Stavanger Gerhard Schønnings vgs 7401 Trondheim ca Gimse skole 7224 Melhus Gjerdrum ungdomsskole 2024 Gjerdrum Gjøvik skole 2821 Gjøvik Godalen videregående skole 4015 Stavanger ca Godøy skule 6055 Godøy Grande Skole 2825 Gjøvik Grasmyr ungdomsskole 3960 Stathelle Gratangsbotn Skole 9470 Gratangen Grav skole 1358 Jar Gravvik oppvekstsenter 7990 Naustbukta Grefstad Skole 7338 Meldal Greverud skole 1411 Kolbotn Greveskogen videregående 3122 Tønsberg ca skole 100 Grytestranda skule 6265 Vatne Grønnåsen skole 8089 Bodø Grøt Skole 7383 Haltdalen Gullhaug skole 1354 Bærums Verk Gulskogen skole 3046 Drammen Hallset skole 7004 Trondheim Hamarøy Sentralskole 8298 Hamarøy Hardbakke barne-/ Solund 6924 Hardbakke u.skole Hasvik skole 9590 Hasvik Hauknes Skole 8618 Andfiskå Havnås Skole 1860 Trøgstad Havøysund skole 9690 Havøysund Hebekk skole 1400 Ski Heidal Skule 2676 Heidal Heistad ungdomsskole 3940 Porsgrunn Hemne videregående skole 7200 Kyrksæterøra? Hemnes sentralskole 8641 Hemnesberget Herad Skule 3550 Gol Hesseng Flerbrukssenter 9912 Hesseng avd.skole Hofmoen Skole 1960 Løken

16 10 Hokksund Ungdomsskole 3300 Hokksund Holand Skole 8400 Sortland Hop skole 5232 Paradis Hornindal skule 6761 Hornindal Hosletoppen Skole 1362 Hosle Hovin Skole 1820 Spydeberg Hurdal Ungdomsskole 2090 Hurdal Hurrød skole - Onsøy 1621 Gressvik Hurum Ungdomsskole 3482 Tofte Husby skule 6610 Øksendal Husnes ungdomsskole 5460 Husnes Hvarnes skole 3282 Kvelde Hvittingfoss Barne- Og Ungd.Sk 3647 Hvittingfoss Høknes barneskole 7800 Namsos Høknes ungdomsskole 7800 Namsos Hønefoss Skole 3513 Hønefoss Hønefoss videregående skole 3511 Hønefoss? Håland skole 4054 Tjelta Ila barneskole 7018 Trondheim Inderøy ungdomsskole 7670 Inderøy Inderøy videregående skole 7670 Inderøy ca Ingieråsen skole 1410 Kolbotn Innlandet skole 7177 Revsnes? Innlandet skole 6507 Kristiansund N Innvik skule 6793 Innvik Jessheim skole og ressurssenter 2050 Jessheim Jondal skule 5627 Jondal Jørstadmoen skole 2625 Fåberg Kalvskinnet Skole 7012 Trondheim Karasjok 9730 Karasjok ungdomsskole/kárásjoh Kihle Skole 2849 Kapp Killingrud Ungdomsskole 3057 Solbergelva Kirkebygden Barne- Og 1592 Våler i Ungdomss Østfold Kjella skole 7982 Bindalseidet Kjelle videregående skole 1940 Bjørkelangen ca Kolbotn skole 1410 Kolbotn Kolvereid skole 7970 Kolvereid Komsa skole 9511 Alta Kongsvegen videregående skole 8624 Mo i Rana ca Kopperud Skole 2817 Gjøvik Korgen sentralskole 8646 Korgen Kosmo Skole 8215 Valnesfjord Kragerø ungdomsskole 3770 Kragerø Krokemoa Skole 3223 Sandefjord Krokstad Skole 3055 Krokstadelva Kurland skole 2006 Løvenstad Kvalsund skole 9620 Kvalsund Kyrkjevollen skole 4310 Hommersåk Lade skole 7040 Trondheim Lagård ungdomsskole 4370 Egersund Lamarka skole 8400 Sortland Landego skole 8098 Landegode

17 11 Langset skole 2092 Minnesund Langveien ungdomsskole 6501 Kristiansund N Laupstad Skole 8316 Laupstad Leikanger ungdomsskule 6863 Leikanger Leksvik videregående skole 7120 Leksvik ca Lianvatnet skole, Skoleavdeling 7424 Trondheim ved BUP-klini Lierbyen Skole 3400 Lier Lindhøy skole 3145 Tjøme Litlabø skule 5415 Stord Loen skule 6789 Loen Lonevåg skule 5293 Lonevåg Lund skole 7818 Lund Lundamo ungdomsskole 7232 Lundamo Lunde barneskole 3724 Skien Lunde ungdomsskole 3724 Skien Lundstein Skole 2825 Gjøvik Lysheim Skole 7318 Mølnbukt Lø skole 7712 Steinkjer Løding Skole 8050 Tverlandet Løken Skole 1960 Løken Løkenåsen skole 1473 Skårer Lønset Skole 7340 Oppdal Marker Ungdomsskole 1870 Ørje Maurnes Skole 8400 Sortland Meråker skole 7530 Meråker Midtbygda Skole 3440 Røyken Midtbygda Skole 7343 Vognill Mjøsdalen barnetun 5282 Lonevåg Mo Ungdomsskole 8622 Mo i Rana Mosserød Skole 3226 Sandefjord Moster skule 5440 Mosterhamn Mørkvedmarka Skole 8029 Bodø Namsos ungdomsskole 7800 Namsos Namsos videregående skole 7800 Namsos ca Nardo skole 7032 Trondheim Naustdal barne- og 6817 Naustdal ungdomsskule Nesbru videregående skole 1396 Billingstad? Neskollen skole 2160 Vormsund Nesna skole 8701 Nesna Nesoddtangen skole 1451 Nesoddtange n Nord-Gratangen skole 9470 Gratangen Nordlandet barneskole 6516 Kristiansund N Nordlandet ungdomsskole 6516 Kristiansund N Nordli Skole 2816 Gjøvik? Nord-Sel Skole 2672 Sel Nordsida skule 6795 Blaksæter Notodden vgs. Avd. Timenes 3674 Notodden ca Nyland skole 9510 Alta?

18 12 Nysæter ungdomsskule 5408 Sagvåg Nærsnes Skole 3478 Nærsnes Nærøy ungdomsskole 7970 Kolvereid Oddemarka Skole 4632 Kristiansand S Okstad skole 7075 Tiller Oldedalen skule 6784 Olden Olden skule 6784 Olden Olderdalen skole 9146 Olderdalen Oppstryn skule 6798 Hjelledalen Os Skole 1890 Rakkestad Os vidaregåande skule 5200 Os ca Osterøy ungdomsskule 5282 Lonevåg Ottersøy skole 7940 Ottersøy Overhalla videregående skole 7863 Overhalla ca Paradis skole 5231 Paradis Ramstaddal skule 6230 Sykkylven Rand skule 6796 Hopland Ranheim skole 7054 Ranheim Rasta skole 1476 Rasta Rauland skule 3864 Rauland Redalen Skole 2836 Biri Reinen skole 9286 Tromsø Riksfjord barne- og 6480 Aukra ungdomsskole Ringshaug skole 3153 Tolvsrød Ringstabekk Skole 1318 Bekkestua Romsdal videregående skole 6415 Molde? Rosendal ungdomsskule 5470 Rosendal Rubbestadneset skule 5420 Rubbestadneset Runni ungdomsskole 2150 Årnes Ruste Skole 2640 Vinstra Rygg skule 5590 Etne Rødskog Skole 3048 Drammen Røren skole 3301 Hokksund Røros videregående skole 7374 Røros? Rørvik skole 7901 Rørvik Røyslimoen Skole 2611 Lillehammer Saksheim skole 2608 Lillehammer Saltvern Ungdomsskole 8009 Bodø Samkom Skole 4700 Vennesla Sandnes skole 9910 Bjørnevatn Selje skule 6740 Selje Senjahopen Skole 9386 Senjahopen Setskog Skole 1954 Setskog Sjøholt skule 6240 Ørskog Skaland Barne- Og 9385 Skaland Ungdomsskole Skansen Skole 2827 Hunndalen Skarbø skule 6240 Ørskog Skavanger Skole 3617 Kongsberg Ski skole 1400 Ski Skjelnan Skole 9022 Krokelvdalen Skogheim Skole 2838 Snertingdal

19 13 Skogn ungdomsskole 7620 Skogn Skolen ved Oppland 2609 Lillehammer? sentralsykehus Lillehammer Skotselv Skole 3331 Skotselv Skram skole 6701 Måløy Skrinnhagen Skole 2832 Biri Skåningsrud Skole 1925 Blaker Smeby Skole 2850 Lena Snertingdal Ungdomsskole 2838 Snertingdal Sogsti Skole 1440 Drøbak Sokna Skole 3534 Sokna Solem skole 6480 Aukra Solheim skole 1471 Skårer Solvorn skule 6879 Solvorn Solås skole 4339 Ålgård Sortland Ungdomsskole 8400 Sortland Spjelkavik barneskole 6010 Ålesund Spjelkavik ungdomsskole 6011 Ålesund Spydeberg skole 1820 Spydeberg Stalsberg skole 2010 Strømmen Stamnes skule 5727 Stamnes Stav skole 2013 Skjetten Steigen sentralskole 8281 Leinesfjord Steindal skole 7033 Trondheim Steine Skole 8469 Bø i Vesterålen Steinkjer ungdomsskole 7716 Steinkjer Stenseth skole 3055 Krokstadelva Stoppen Skole 3400 Lier Storasund videregående skole 5529 Haugesund ca Strand skole 8400 Sortland Stranda skule 5379 Steinsland Strandebarm skule 5630 Strandebarm Strandvik skule 5643 Strandvik Strindheim skole 7045 Trondheim Stryn vidaregåande skule 6783 Stryn? Sunnylven skule 6218 Hellesylt Sveio skule 5559 Sveio Svelgen skule 6721 Svelgen Sverresborg skole 7004 Trondheim Sylling Skole 3410 Sylling Sælevik skule 5410 Sagvåg Søndre Land Ungdomsskole 2860 Hov Søre Ål Skole 2613 Lillehammer Sørumsand Skole 1920 Sørumsand Sørumsand videregående skole 1920 Sørumsand? Testmann Minne skole 7120 Leksvik Tingsaker skole 4790 Lillesand Tjodalyng barneskole 3280 Tjodalyng Tofte skole 5484 Sæbøvik Tofterøy skule 5379 Steinsland Tonning skule 6781 Stryn Tonstad Skole 7091 Tiller Torpa barne- og ungdomsskole 2881 Aust-Torpa Totenviken Skole 2848 Skreia

20 14 Tredal skole 6600 Sunndalsøra Tromsø Maritime skole 9293 Tromsø? Tverlandet Skole 8050 Tverlandet Tverrelvdalen skole 9517 Alta Tydal barne- og ungdomsskole 7590 Tydal Tynset barneskole 2500 Tynset Tynset skole 2500 Tynset Tysse barnetun 5284 Tyssebotnen Ulefoss skole 3830 Ulefoss Uskedalen skule 5463 Uskedalen Utskarpen barne- og 8725 Utskarpen ungdomsskole Utvik skule 6797 Utvik Valsvik skule 6893 Vik i Sogn Vang barne- og ungdomsskule 2975 Vang i Valdres Vanvikan skole 7125 Vanvikan Varden Ungdomsskole 3219 Sandefjord Vardeåsen Nærmiljøsenter 2020 Skedsmokors et Vassbonn skole 1411 Kolbotn Vassenden skule 6847 Vassenden Vennersberg Skole 2209 Kongsvinger Verket skole 2580 Folldal Vestbygda Skole 3034 Drammen Vestbygda Skole 3430 Spikkestad Vesterøy Skole 3234 Sandefjord Vestfossen barneskole 3321 Vestfossen Vestfossen Ungdomsskole 3320 Vestfossen Vestre Jakobselv skole 9802 Vestre Jakobselv Vik Skole 9475 Borkenes Vik skule 5568 Vikebygd Vike skule 6392 Vikebukt Viksdalen skule 6978 Viksdalen Vilberg skole 2080 Eidsvoll Vindingstad Skole 2816 Gjøvik Vingar Skole 2608 Lillehammer Vingrom Skole 2607 Vingrom Vistdal skole 6364 Vistdal Vormsund skole 2160 Vormsund Vuku barne- og ungdomsskole 7660 Vuku Våge skule 5437 Finnås Østbyen Skole 8008 Bodø Østerås skole 1332 Østerås Øvre Alta skole 9518 Alta Øystese gymnas 5610 Øystese ca Øystese ungdomsskule 5604 Øystese Øystre Slidre barne- og 2940 Heggenes ungdomsskole Ålvundeid skole 6620 Ålvundeid Årlivoll skole 7327 Svorkmo Ås skole 2080 Eidsvoll Åsen barne- og ungdomsskole 7630 Åsen (Reithaug skole) Åsen skole 1473 Skårer

21 15 Åset barne- og ungdomsskole 7170 Åfjord Åskollen Skole 3038 Drammen Åsveien Skole 7021 Trondheim Sum Kommuner som er med I tabellen nedenfor finner vi oversikt over de 162 kommunene som var registrert med skoler som gjennomfører sentraltinitierte forsøk. 5 av disse kommunene har vi fått svar på at ingen av skolene i kommunen gjennomfører sentralt initierte forsøk med alternativ arbeidstidsorganisering. Tabell 3.2 Kommuner med skoler som fikk godkjent søknad Kommunenavn AGDENES KOMMUNE ALTA KOMMUNE ASKER KOMMUNE ASKØY KOMMUNE AUKRA KOMMUNE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE BERG KOMMUNE BERGEN KOMMUNE BERLEVÅG KOMMUNE BINDAL KOMMUNE BODØ KOMMUNE BOKN KOMMUNE BREMANGER KOMMUNE BYKLE KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BØ KOMMUNE BØMLO KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE EIGERSUND KOMMUNE ENEBAKK KOMMUNE ETNE KOMMUNE EVENES KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE FITJAR KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE FROGN KOMMUNE FRÆNA KOMMUNE Postnr Poststed 7136 LENSVIK 9500 ALTA 1371 ASKER 5300 KLEPPESTØ 6420 AUKRA 1940 BJØRKELANGEN 3970 LANGESUND 9385 SKALAND 5002 BERGEN 9980 BERLEVÅG 8940 TERRÅK 8006 BODØ 4290 FØRESVIK 6930 SVELGEN 4694 BYKLE 1301 SANDVIKA 8475 STRAUMSJØEN 5430 BREMNES 3008 DRAMMEN 2080 EIDSVOLL 4371 EGERSUND 1912 ENEBAKK 5590 ETNE 8533 BOGEN I OFOTEN 8200 FAUSKE 5419 FITJAR 3623 LAMPELAND 2580 FOLLDAL 1600 FREDRIKSTAD 1440 DRØBAK 6440 ELNESVÅGEN

22 16 FUSA KOMMUNE 5640 EIKELANDSOSEN GAIVUOUTNA - KÅFJORD KOMMUNE 9070 OLDERDALEN GAULAR KOMMUNE 6830 SANDE I SUNNFJORD GISKE KOMMUNE 6050 VALDERØY GJERDRUM KOMMUNE 2022 GJERDRUM GJESDAL KOMMUNE 4330 ÅLGÅRD GJØVIK KOMMUNE 2800 GJØVIK GOL KOMMUNE 3550 GOL GRATANGEN KOMMUNE 9470 GRATANGSBOTN GULEN KOMMUNE 5966 EIVINDVIK HAMARØY KOMMUNE 8294 HAMARØY HARAM KOMMUNE 6270 Brattvåg HASVIK KOMMUNE 9593 BREIVIKBOTN HEMNES KOMMUNE 8646 KORGEN HERØY KOMMUNE 6090 FOSNAVÅG HERØY KOMMUNE 8850 HERØYHOLMEN HITRA KOMMUNE 7240 FILLAN HOLTÅLEN KOMMUNE 7480 ÅLEN HORNINDAL KOMMUNE 6790 HORNINDAL HURDAL KOMMUNE 2090 HURDAL HURUM KOMMUNE 3490 KLOKKARSTUA INDERØY KOMMUNE 7670 SAKSHAUG JONDAL KOMMUNE 5627 JONDAL JØLSTER KOMMUNE 6850 SKEI I JØLSTER KARASJOK KOMMUNE 9730 KARASJOK KONGSBERG KOMMUNE 3600 KONGSBERG KONGSVINGER KOMMUNE 2200 KONGSVINGER KRAGERØ KOMMUNE 3770 KRAGERØ KRISTIANSAND KOMMUNE 4604 Kristiansand KRISTIANSUND KOMMUNE 6500 KRISTIANSUND N. KVALSUND KOMMUNE 9620 KVALSUND KVAM KOMMUNE 5600 NORHEIMSUND KVINNHERAD KOMMUNE 5470 ROSENDAL KVÆFJORD KOMMUNE 9410 BORKENES LARVIK KOMMUNE 3251 LARVIK LEIKANGER KOMMUNE 5842 LEIKANGER LEKSVIK KOMMUNE 7120 LEKSVIK LEVANGER KOMMUNE 7601 LEVANGER LIER KOMMUNE 3400 LIER LILLEHAMMER KOMMUNE 2601 LILLEHAMMER LILLESAND KOMMUNE 4790 LILLESAND LUSTER KOMMUNE 5820 GAUPNE LØRENSKOG KOMMUNE 1470 LØRENSKOG MARKER KOMMUNE 1870 ØRJE MELDAL KOMMUNE 7390 MELDAL MELHUS KOMMUNE 7084 MELHUS

23 17 MERÅKER KOMMUNE MOLDE KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NAMSOS KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE NEDRE EIKER KOMMUNE NES KOMMUNE NESNA KOMMUNE NESODDEN KOMMUNE NESSET KOMMUNE NOME KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE NÆRØY KOMMUNE OPPDAL KOMMUNE OPPEGÅRD KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE OS KOMMUNE OSTERØY KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE RAKKESTAD KOMMUNE RANA KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE ROAN KOMMUNE RØYKEN KOMMUNE SANDE KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SANDNES KOMMUNE SAUHERAD KOMMUNE SEL KOMMUNE SELJE KOMMUNE SILJAN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE SKI KOMMUNE SKIEN KOMMUNE SOLA KOMMUNE SOLUND KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE SORTLAND KOMMUNE SPYDEBERG KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE STEIGEN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE STORD KOMMUNE 7530 MERÅKER 6400 MOLDE 9690 HAVØYSUND 7800 NAMSOS 6943 NAUSTDAL 3050 MJØNDALEN 2151 ÅRNES 8700 NESNA 1450 NESODDTANGEN 6460 EIDVÅG I ROMSDAL 3745 ULEFOSS 2640 VINSTRA 2120 SAGSTUA 2871 DOKKA 7970 KOLVEREID 7341 OPPDAL 1411 KOLBOTN 7300 ORKANGER 5200 OS 5250 LONEVÅG 3900 PORSGRUNN 1890 RAKKESTAD 8601 MO 3500 HØNEFOSS 7180 ROAN 3440 RØYKEN 3071 SANDE 3200 SANDEFJORD 4300 SANDNES 3812 AKKERHAUGEN 2670 OTTA 6740 SELJE 3748 SILJAN 7353 BØRSA 2001 LILLESTRØM 1400 SKI 3700 SKIEN 4050 SOLA 5980 HARDBAKKE 4645 NODELAND 8401 SORTLAND 1820 SPYDEBERG 4005 STAVANGER 8083 LEINSFJORD 7700 STEINKJER 5401 STORD

24 18 STRANDA KOMMUNE STRYN KOMMUNE SUND KOMMUNE SUNNDAL KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE SVEIO KOMMUNE SYKKYLVEN KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE SØRUM KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TJØME KOMMUNE TROMSØ KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE TRØGSTAD KOMMUNE TYDAL KOMMUNE TYNSET KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE ULLENSAKER KOMMUNE VADSØ KOMMUNE VAKSDAL KOMMUNE VANG KOMMUNE VENNESLA KOMMUNE VERDAL KOMMUNE VESTNES KOMMUNE VIK KOMMUNE VIKNA KOMMUNE VINJE KOMMUNE VOSS KOMMUNE VÅGAN KOMMUNE VÅGSØY KOMMUNE VÅLER KOMMUNE ØLEN KOMMUNE ØRSKOG KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE ØVRE EIKER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE ÅFJORD KOMMUNE ÅLESUND KOMMUNE 6200 STRANDA 6880 STRYN 5382 SKOGSVÅG 6601 SUNDALSØRA 6650 SURNADAL 5520 SVEIO 6230 SYKKYLVEN 2860 HOV 1920 SØRUMSAND 9901 KIRKENES 3145 TJØME 9000 TROMSØ 7013 TRONDHEIM 1860 TRØGSTAD 7590 TYDAL 2500 TYNSET 3100 TØNSBERG 2050 JESSHEIM 9800 VADSØ 5280 DALEKVAM 2975 GRINDAHEIM 4700 VENNESLA 7650 VERDAL 6390 VESTNES 5860 VIK I SOGN 7901 RØRVIK 3890 YTRE VINJE 5701 VOSS 8300 SVOLVÆR 6701 MÅLØY 1592 VÅLER I ØSTFOLD 5580 ØLEN 6240 SJØHOLT 2850 LENA 3300 HOKKSUND 5330 TJELDSTØ 2940 HEGGENES 7170 ÅFJORD 6025 Ålesund Når det gjelder videregående skoler, var det fire av fylkeskommunene som ikke hadde skoler som fikk godkjent søknad.

25 19 4 Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser Følgebrev, spørreskjema og svarfrekvenser følger fortløpende. Av tekniske grunner har vi ikke kunnet nummerere sidene i forhold til rapporten; sideangivelsen er derfor i forhold til brev, skjema eller frekvensoversikten. Leseren bes derfor om selv å holde orden på hvilket skjema eller frekvensfordeling man har foran seg. Det er følgende orden på materialet: Følgebrev, skoleforsendelse Følgebrev, rektor Spørreskjema, rektor Svarfrekvenser, rektor Følgebrev, lærere Spørreskjema, lærere Svarfrekvenser, lærere Følgebrev, elevråd Spørreskjema, elevråd Svarfrekvenser, elevråd Følgebrev, foreldrerådets arbeidsutvalg Spørreskjema, foreldrerådets arbeidsutvalg Svarfrekvenser, foreldrerådets arbeidsutvalg Følgebrev, kommunene Spørreskjema, kommunene Svarfrekvenser, kommunene

26 SINTEF Teknologiledelse IFIM Evaluering av Sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Spørreskjema til lærere, elevråd, foreldrerådets arbeidsutvalg og rektor Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Trondheim mai 2002 I mars 2001 ble samtlige av landets kommuner og skoler invitert til å være med på sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket (Rundskriv F fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Hele 202 kommuner og 463 skoler (barne-, ungdoms- og videregående skole) søkte. 389 skoler fikk godkjent forsøk. IFIM (IFIM er ei avdeling for arbeidslivsforskning i SINTEF) har fått i oppdrag fra Departementet og lærerorganisasjonene å evaluere de sentralt initierte forsøkene. Dette brevet med spørreskjema går til samtlige skoler som har fått godkjent forsøk. Vedlagt er konvolutter med følgeskriv, spørreskjema og svarkonvolutt til følgende grupper: Rektor (ett skjema vedlagt) Elevråd (ett skjema vedlagt) Forelderådets arbeidsutvalg (ett skjema vedlagt; ikke vedlagt til videregående skoler) Lærere Vi ber om at skolen besørger at skjemaene blir delt ut til de respektive gruppene ved skolen. Når det gjelder skjema til lærere, har vi vedlagt skjema til en viss andel av lærerne ved skolen (tall på antall lærere har vi fra de sentrale databasene). Vi ber om at skjemaene til lærerne fordeles jevnt til lærerne som er med i forsøk ved skolen etter alfabetet (eksempel: dersom det er 20 lærere som er med i forsøk og vi har vedlagt 5 skjema, gis det skjema til hver fjerde lærer etter alfabetet). Andelen lærere totalt sett som er med i forsøk er så stor at vi må begrense andelen besvarelser fra lærerne; derfor blir det bare et utvalg lærere som får anledning til å besvare. Besvarelsene vil anonymiseres og vil ikke kunne knyttes til enkeltpersoner eller navngitt skole. Erfaringene fra forsøkene vil blant annet danne grunnlag for forhandlinger sentralt om nye arbeidstidsordninger for lærere. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å besvare skjemaene. Endelig rapport fra evalueringen vil foreligge i desember Svarfrist for samtlige spørreskjema er mandag 10. juni. Spørsmål omkring undersøkelsen kan rettes til oss.

27 2 Dersom skolen ikke har gjennomført noe forsøk, ber vi om en skriftlig tilbakemelding om dette. Vi beklager at skjemaene bare er utformet i én målform. Lykke til og på forhånd takk! Thomas Dahl Prosjektleder for evalueringen

28 SINTEF Teknologiledelse IFIM Evaluering av Sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Spørreskjema til rektor Deres ref.: Vår ref.: Direkte innvalg: Trondheim mai 2002 I mars 2001 ble samtlige av landets kommuner og skoler invitert til å være med på sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket (Rundskriv F fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). Hele 202 kommuner og 463 skoler (barne-, ungdoms- og videregående skole) søkte. 389 skoler fikk godkjent forsøk. IFIM (IFIM er ei avdeling for arbeidslivsforskning i SINTEF) har fått i oppdrag fra Departementet og lærerorganisasjonene å evaluere de sentralt initierte forsøkene. Den skolen du er rektor ved fikk godkjent forsøk etter én eller flere av de sentralt definerte modellene, og skal ha gjennomført forsøk i skoleåret (noen forsøk strekker seg lenger). Dette skjemaet går til rektorene ved samtlige skoler som har satt i gang forsøk. Spørreskjemaet er utformet for å dekke alle typer skoler: barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det vil derfor inneholde en del svaralternativer som ikke er aktuelle for din skole. Samtidig håper vi at det vil være svaralternativer som passer for din skole. Besvarelsen vil anonymiseres og vil ikke kunne knyttes til deg eller navngitt skole. Vennligst benytt vedlagte svarkonvolutt. Norfakta vil stå for avlesning av skjemaet, mens SINTEF vil foreta analysen av dataene. I desember 2002 vil rapporten fra evalueringen foreligge. Eventuelle spørsmål kan rettes til oss. Vi håper du tar deg tid til å besvare spørsmålene. Erfaringene fra forsøkene vil blant annet danne grunnlag for forhandlinger sentralt om nye arbeidstidsordninger for lærere. Ved flere av spørsmål er det satt av plass til kommentarer. Helt til slutt på skjemaet er det også satt av plass til generelle kommentarer. Svarfrist er mandag 11. juni. Vi beklager at skjemaet bare er utformet i én målform. Lykke til og på forhånd takk! Thomas Dahl Prosjektleder for evalueringen

29 Nasjonal evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Spørreskjema til rektor

30 Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn 1 Kvinne 2 Mann 2. Alder (år) 1 under Hvor lenge har du jobbet i skolen? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 4. Hvor lenge har du jobbet på den skolen du arbeider på nå? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 5. Hvor lenge har du jobbet som rektor? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 6. Hvor lenge har du jobbet som rektor ved den skolen du er rektor ved nå? 1 Mindre enn 1 år 2 1 til 5 år 3 6 til 10 år 4 11 til 20 år 5 21 til 30 år 6 Mer enn 30 år 7. Har du arbeidet andre steder enn i skolen eller skoleverket? 1 Nei 2 Ja, inntil 5 år 3 Ja, mer enn 5 år 8. Hva slags utdanning har du? (bruk flere kryss hvis aktuelt) 1 Lærerhøgskole 2 Annen høgskoleutdanning 3 Universitetsutdanning 4 Yrkesutdanning 5 Faglærerutdanning 6 Førskolelærerutdanning 7 Førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning 8 Videregående skole 99 Annen type utdanning, oppgi: 9. Dersom du har universitets- eller høgskoleutdanning, hvilken grad har du? (bruk flere kryss hvis aktuelt) 1 Har ikke tatt noen grad 2 Cand.mag. (med lærerskole) 3 Cand.mag. (uten lærerskole) 4 Cand. real., cand. philol., cand. polit. eller cand. scient. 99 Annen grad, oppgi: 10. Har du lederutdanning? 1 Nei 2 Ja, til sammen mindre enn ett år 3 Ja, til sammen ett år eller mer

31 Forsøket/forsøkene 11. Hvilke av modellene gjennomfører skolen forsøk etter i skoleåret ? (sett flere kryss dersom skolen gjennomfører forsøk etter flere modeller) 1 Modell 1 (todeling av årsverket) 2 Modell 2 (lokal fastsetting av leseplikt) 3 Modell 3 (annen organisering av årsverket) 4 Modell 4 (mer tid til kontakt og samarbeid) 5 Modell 5 (integrering av skolefritidsordning) 12. Hvilke trinn gjennomføres forsøket på? (sett flere kryss hvis aktuelt) 1 Forsøket gjelder hele skolen 2 1. trinn 3 2. trinn 4 3. trinn 5 4. trinn 6 5. trinn 7 6. trinn 8 7. trinn 9 8. trinn trinn trinn 12 Videregående skole, GK 13 Videregående skole, VK 1 og Synes du forsøket skolen gjennomfører representerer noe nytt i forhold til skolens tidligere utviklingsarbeid? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 14. Oppfatter du forsøket som (kun ett kryss) 1 En videreføring av skolens utviklingsarbeid 2 En omlegging av skolens utviklingsarbeid 3 Et helt nytt tiltak ved skolen 4 Ingen av delene ovenfor 15. Ønsket du at skolen skulle gå i gang med forsøk? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 16. Var det enighet på skolen om at man skulle gå i gang med forsøk? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 17. Hvor kom initiativet til forsøket/forsøkene fra? (sett gjerne flere kryss) 1 Lærerne 2 Rektor 3 Elevene 4 Foreldrene 5 Tillitsvalgte 6 Kommunen/skolekontor 7 Andre 18. Var det diskusjon på skolen om hvilken modell man skulle prøve? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 19. Ønsket du at skolen skulle ha prøvd en annen modell? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 20. Var valg av modell viktig? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 21. Når synes du skolen skulle ha prøvd ut slike forsøk som det dere nå gjør? 1 Burde prøvd det ut før 2 Burde prøvd det ut senere 3 Tidspunktet var passende 22. Hva er etter din mening de viktigste målene med forsøket? (bruk gjerne flere kryss) 1 Mer fleksibel organisering av undervisningen 2 Økt kontakt mellom elev og lærer 3 Større rom for ansvar for egen læring hos elevene 4 Bedre samarbeid mellom lærerne 5 Mer fleksibel arbeidsbelastning gjennom skoleåret 6 Mer individuell tilpassing av arbeidssituasjonen 7 Mer tid til kontakt med hjemmet 8 Mer rom for faglig utvikling 99 Andre mål, oppgi:

32 Arbeidstid for lærerne 23. Er lærerne totalt sett mer eller mindre på skolen nå under forsøket enn før forsøket? 1 Mer 2 Mindre 3 Som før 24. Varierer den tiden lærerne må være på skolen (den delen av arbeidstiden som er bunden) fra uke til uke nå? 1 Ja 2 Nei 25. Har det blitt gjort endringer i arbeidstiden til lærerne underveis i forsøket? 1 Ja, mer tid er bundet 2 Ja, den bundne tiden har blitt redusert 3 Nei 26. Er arbeidstiden til lærerne basert på en individuell avtale med deg? 1 Ja, for alle lærerne 2 Ja, for noen lærere 3 Nei 27. Bruker lærerne mer eller mindre tid til disse oppgavene under forsøket enn før? Mer tid Uendret Mindre tid Irrelevant a) Undervisning i fagene i læreplanen... b) Undervisning i tema og prosjekt... c) Veiledning av elevene... d) Tilrettelegging av elevenes arbeid... e) Elevkontakt... f) For- og etterarbeid på arbeidsplassen... g) For- og etterarbeid hjemme... h) Kompetanseutvikling og faglig ajourføring... i) Møter og planlegging på skolenivå... j) Samarbeid på trinn... k) Samarbeid på tvers av trinn... l) Fagsamarbeid... m) Samarbeid med bedrifter og organisasjoner utenfor skolen. 28. Hvilke oppgaver synes du det brukes for mye eller for lite tid til på din skole nå? For lite tid Passe For mye tid Irrelevant a) Undervisning i fagene i læreplanen... b) Undervisning i tema og prosjekt... c) Veiledning av elevene... d) Tilrettelegging av elevenes arbeid... e) Elevkontakt... f) For- og etterarbeid på arbeidsplassen... g) For- og etterarbeid hjemme... h) Kompetanseutvikling og faglig ajourføring... i) Møter og planlegging på skolenivå... j) Samarbeid på trinn... k) Samarbeid på tvers av trinn... l) Fagsamarbeid... m) Samarbeid med bedrifter og organisasjoner utenfor skolen..

33 Organisering av undervisningen 29. Foregår undervisningen: (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? I klasser På tvers av klasser På tvers av trinn Har skolen faste arbeidslag, team eller lignende? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? På trinnet Over flere trinn I forhold til fag Har ikke arbeidslag el. lign Hvordan foregår planleggingen av den ukentlige undervisningen? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Av den enkelte lærer Lærerne i fellesskap til faste tider Lærerne i fellesskap etter behov Hvor mange timer er det satt av i uka til felles planlegging for hele skolen? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ingen timer timer timer Mer enn 4 timer Hvor mange timer er det satt av til planlegging av undervisningen for arbeidslag, team eller lignende i uka? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ingen timer timer timer Mer enn 4 timer Har skolen undervisningstid som er elevstyrt (tid i løpet av uka som elevene selv kan bestemme hva de vil arbeide med)? (bruk flere kryss hvis aktuelt) a) Nå, under forsøket? b) Før forsøket? Ja, for alle fag Ja, for noen fag Nei...3 3

34 35. Dersom skolen har elevstyrt tid, hvor mange undervisningstimer er satt av til dette i gjennomsnitt i uka? 1 Skolen har ikke elevstyrte timer timer timer timer 36. Dersom elevene har selvstyrt undervisningstid, hvilke oppgaver skal lærerne gjøre i denne tiden når de har ansvar for elevene? (bruk gjerne flere kryss) 1 Veiledning 2 Undervisning 3 Elevkontakt 4 For- og etterarbeid 99 Andre oppgaver, oppgi: 37. Har skolen en fast timeplan for undervisningen med fag/emnespesifisering? 1 Ja 2 Nei 38. Dersom skolen har en slik timeplan, er den lik fra uke til uke? 1 Ja 2 Nei

35 Vurdering av forsøkene 39. Hvordan synes du utviklingen av de følgende forhold har vært som følge av forsøket? Svært Svært Vet negativ Negativ Uforandret Positiv positiv ikke a) Læringsresultater generelt... b) Læringsresultater i norsk (skrive- og leseopplæring)... c) Læringsresultater i matematikk... d) Ansvar for egen læring hos elevene... e) Engasjement hos elevene... f) Mindre uro blant elevene... g) Kontakt mellom elever og lærere... h) Kontakt mellom elever... i) Oppfølging av enkeltelever... j) Tilpasset undervisning... k) Mindre mobbing... l) Kontakt mellom skole og hjem... m) Samarbeid mellom lærerne... n) Samarbeidet mellom lærerne og annet personale... o) Forholdet mellom rektor og ansatte... p) Arbeidsmotivasjon hos lærerne... q) Muligheter for faglig utvikling hos lærerne... r) Handlingsrommet for pedagogisk virksomhet... s) Lærernes innflytelse på egen arbeidssituasjon... t) Lærernes arbeidsbelastning... u) Fleksibilitet i hvor og når lærerne arbeider... v) Diskusjoner og erfaringsutveksling på skolen om faglig innhold i undervisningen... w) Diskusjoner og erfaringsutveksling på skolen om gjennomføring av undervisningen... x) Administrasjon og tilrettelegging av undervisningen...

36 40. Hvem har vært den viktigste drivkraften i forsøket? (sett ett kryss) 1 Ledelsen 2 Personalet 3 Elevene 4 Foresatte 5 Kommunen 6 Andre 41. Hvilke forhold har skapt vansker for gjennomføringen av forsøket? (sett gjerne flere kryss) 1 Har ikke hatt vansker med gjennomføringen 2 Tidspress 3 Romsituasjonen 4 Ledelsen 5 Lærerne 6 Annet personale 7 Elevene 8 Foresatte 9 Skoleskyssordning 10 Økonomi 99 Andre forhold, oppgi: 42. Har noen forhold vært avgjørende for gjennomføringen av forsøket? (sett gjerne flere kryss) 1 Ingen spesielle forhold har vært avgjørende 2 Romsituasjonen 3 Ledelsen 4 Lærerne 4 Annet personale 5 Elevene 6 Foresatte 7 Skoleskyssordning 8 Økonomi 99 Andre forhold, oppgi: Skolen du er rektor ved 43. Oppfatter du skolen du er rektor ved som endringsorientert? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 44. Oppfatter du skolen din som aktiv i pedagogisk utviklingsarbeid? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 45. Har skolen latt seg inspirere av andre skoler i utviklingsarbeidet? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 46. Oppfatter du skolen din som åpen og imøtekommende overfor elevene? 1 Ja, i stor grad 2 Ja, i noen grad 3 Nei 47. Kan elevene være inne på skolen utenom undervisningstiden? 1 Ja 2 Nei 48. Kan elevene være i undervisningsrommene utenom undervisningstiden? 1 Ja 2 Nei 49. Har skolen arbeidsplasser for elevene utenom undervisningsrommene? 1 Ja 2 Nei

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Tid til en kollektiv og attraktiv skole Evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket

Tid til en kollektiv og attraktiv skole Evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Besøksadresse: S.P. Andersens vei 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefax: 73 59 25 70 IFIM er en avdeling i forskningsinstituttet SINTEF Teknologiledelse. Forskningsinstituttets formål er å drive anvendt forskning

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Utdanningsdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Utdanningsdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Thomas Dahl, med bidrag av Trond Buland og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Trondheim april

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Standard for økonomiske regioner

Standard for økonomiske regioner C 616 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for økonomiske regioner Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Tema: Nore Energi AS - Forberedelser til generalforsamling 2015

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Like kommuner 1998. Av Audun Langørgen og Remy Åserud

Like kommuner 1998. Av Audun Langørgen og Remy Åserud Like kommuner Økonomiske analyser 5/2001 Like kommuner 1998 Av Audun Langørgen og Remy Åserud Ved sammenlikninger mellom kommuner er det nyttig å vite noe om hvilke kommuner som det er mest relevant å

Detaljer

Eksport fra norske regioner

Eksport fra norske regioner MENON-RAPPORT Eksport fra norske regioner et regionalt perspektiv på norsk eksportvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2015 Mars 2015 av Christian Svane Mellbye, Ida Bentdal Amble og Sveinung Fjose Innhold

Detaljer

NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner

NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner NæringsNM 2013 Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner Forord Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2013 bygger på samtlige regnskapspliktige

Detaljer

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling

NÆRINGS - NM - 2006. Topp og bunn i regional næringsutvikling NÆRINGS - NM - 2006 Topp og bunn i regional næringsutvikling Arbeidsrapport 22/2006 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Detaljer

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no TransportGuiden Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01 www.collicare.no INNHOLD ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen shipping, spedisjon, transport og lagring. Med stor

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-59 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Å ville utvikle skolen

Å ville utvikle skolen Å ville utvikle skolen Skoleeiers satsing på ledelse og rektors rolle Thomas Dahl SINTEF Teknologiledelse IFIM IFIM er en avdeling i forskningsinstituttet SINTEF Teknologiledelse. Forskningsinstituttets

Detaljer

Offentlig og privat tjenestetilbud til eldre

Offentlig og privat tjenestetilbud til eldre Marit Egge Gjør meg en tjeneste... Offentlig og privat tjenestetilbud til eldre Fafo-rapport 224 @ Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-189-3 Omslagsfoto: AIiOver/NPS Jorg Lantelme Omslagsdesign:

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård og Johannes Bergh Rapport 2013:01 Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård og Johannes Bergh

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Rapporten er en oppdatering av den første nasjonale rapporten fra Ungdata, utgitt i 13. Tallene baserer seg på svar fra mer enn 63. ungdomsskoleelever på 8. 1. trinn fra de 15 kommunene som tok i bruk

Detaljer

Lavbudsjett gjennomgangsboliger for flyktninger

Lavbudsjett gjennomgangsboliger for flyktninger Boligprodusentenes anbefalinger Oslo, 9. november 2015 Lavbudsjett gjennomgangsboliger for flyktninger Tiltak for å bosette flyktninger som er innvilget opphold i Norge Sammendrag Med dette notatet viser

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Lærernes arbeidstid Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004 2006

Lærernes arbeidstid Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004 2006 Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg Lærernes arbeidstid Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004 2006 Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg Lærernes

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer