Halvårsrapport 2015 IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2015 IFRS"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 IFRS

2 Innhold Hovedpunkter Økonomiske resultater Resultat og balanse... 5 Endring i konsernets egenkapital Kontantstrømsanalyse Noter til regnskapet Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef.. 14 HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

3 Vardar er et konsern med fokus på fornybar energi. Eierskapet til A-aksjene innehas av Buskerud fylkeskommune, mens kommunene i Buskerud eier B-aksjene. Konsernet er delt inn i forretningsområdene Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/Sverige, Vindkraft utlandet og Eiendom. Innen forretningsområdet Vannkraft ligger datterselskapet Vardar Vannkraft AS som har 2/7 eierskap til kraftverkene Usta og Nes i Hallingdal, og konsesjonskraftrettigheter kjøpt fra Buskerud fylkeskommune. I tillegg ligger eierskapet til Energiselskapet Buskerud AS (EB) under dette forretningsområdet. Området Bioenergi omfatter datterselskapet Vardar Varme AS, som bygger og driver fjernvarmeanlegg i Hønefoss og Vestfossen. Området Vindkraft Norge/Sverige består av datterselskapet Vardar Boreas AS, som er ansvarlig for all aktivitet innen vindkraft i disse geografiske områdene. Disse områdene er samlet under ett da de opererer i et felles elsertifikatmarked. Vindkraft utlandet omfatter datterselskapet Vardar Eurus AS, med aktivitet i de tre baltiske landene, hovedsakelig innen vindkraft. Foruten fornybar energiproduksjon har konsernet en begrenset eiendomsportefølje i datterselskapet Vardar Eiendom AS, som ligger under forretningsområdet Eiendom. Hovedpunkter første halvår Konsernets resultat for 1.halvår ble 171,6 mnok før skatt og 131,2 mnok etter skatt. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år, viser resultatet en økning på 65,0 mnok (61 %) før skatt og en økning på 50,0 mnok (61 %) etter skatt. Endringene i resultat fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak økte inntekter som følge av økt vindkraftproduksjon i Baltikum, samt forbedret resultat fra det felleskontrollerte selskapet EB. EBs forbedrede resultat kommer hovedsakelig av en positiv verdiutvikling på finansielle derivater. Utviklingen innen de fleste av konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært som forventet, gitt avhengigheten produksjon av fornybar energi basert på vann og vind har til klima. Forretningsområdet vindkraft utlandet leverer imidlertid et resultat langt bedre enn antatt, som følge av høy produksjon og liten prisfølsomhet da store deler av produksjonen mottar fast støttebeløp. For alle forretningsområdene har det i 1. halvår vært normal drift. Innen forretningsområdet Vindkraft Norge/Sverige, pågår bygging av vindparken Rögle i Sverige for fullt. Parken som består av 8 GE 2,85 MW turbiner, vil produsere om lag 60 GWh pr. år. Den forventes ferdigstilt innen utgangen av året. I løpet av sommeren er alle de tre nye turbinene på Mehuken i Sogn og Fjordane montert, og parken forventes ferdigstilt i løpet av høsten Dette er en repowering av gamle Mehuken I som kom i drift i 2001, og det forventes en økning i årlig produksjon på 13 GWh. De tre nye turbinene vil i tillegg gi en enklere drift av vindparken, da Enercon er turbinleverandør på lik linje med de åtte møllene som Mehuken II i samme området består av. Innen forretningsområdet Vindkraft Utlandet er det byggeaktivitet i vindparkene Silute i Litauen, samt Tooma II i Estland. Silute består av 22 GE 2,5 MW turbiner, og vil produsere HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

4 om lag 240 GWh pr. år når den kommer i full drift i løpet av Tooma II er en utvidelse av parken Tooma, og består av 3 stk. 2,3 MW Enercon møller. Vindparken forventes ferdigstillelse i løpet av 2015, og vil ha en årsproduksjon på 18 GWh. I tillegg til vindkraftprosjektene ble det i april tatt investeringsbeslutning på et prosjekt i Latvia som vil kombinere varme- og elproduksjon med produksjon av pellets til oppvarming og industriell bruk. Forretningsområdet bioenergi utvikles i henhold til vedtatt plan, og i løpet av første halvår har blant annet den nye videregående skolen på Ringerike blitt koblet til som kunde. Dronninggata 15A ble i første halvår solgt med virkning fra og med De øvrige eiendommene vil selges dersom forventede verdier realiseres. Med virkning fra og med har Vardar redusert sin eierandel i det estiske selskapet Marble Invest fra 56 % til 49,9 %. Nedsalget skjedde via en emisjon i selskapet, der de øvrige eierne økte sin eierandel i forhold til tidligere. Nedsalget er et steg i Vardars strategi om å være en minoritetseier i selskapet. Marble Invest er et selskap med fokus på innovasjonsprosjekter tilknyttet fornybar energiproduksjon. Det er i løpet av første halvår vedtatt å avvikle eiendomsporteføljen, og Økonomiske resultater Halvårsresultat Resultatregnskapet for 1.halvår viser et ordinært resultat på 171,6 mnok før skatt, og et resultat etter skatt på 131,2 mnok. Dette er henholdsvis 65,0 mnok og 50,0 mnok bedre enn for samme periode i fjor. Kraftproduksjonen første halvår 2015 i datterselskapet Vardar Vannkraft AS var på 353 GWh, mot 343 GWh for tilsvarende periode i fjor. I Vardar Eurus AS datterselskap Nelja Energia AS har det blitt produsert 306 GWh, tilsvarende tall for 2014 var 249 GWh. Økningen kommer som følge av gode vindressurser. Innen vindkraft Norge/Sverige er det produsert til sammen 210 GWh så langt i 2015, sammenlignet med 231 GWh i Dette er bruttotall for de parkene Vardar Boreas har en eierandel i. Reduksjonen kommer som følge av mindre vind. Inntekter Konsernets driftsinntekter i perioden viser en økning på 21 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (335,6 mnok i 2015 mot 277,6 mnok i 2014). Økningen kommer som følge av økt kraftproduksjon, hovedsakelig innenfor segmentet vindkraft utlandet. Det er i tillegg resultatført en gevinst på 2,3 mnok som følge av realisering av eiendommen Dronninggata 15A. Denne realisering er et ledd i beslutningen om å avvikle eiendomsporteføljen. Inntekt fra felleskontrollerte selskaper har hatt en økning på 112 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (72,1 mnok i 2015 mot 33,9 mnok i 2014), og kommer fra EBs resultatforbedring. Dette henger sammen med økte overføringsinntekter fra EBs nettvirksomhet, og positiv verdiendring på finansielle derivater i forhold til samme periode i fjor. Totale inntekter har dermed en økning på 31 % sammenlignet med 1. halvår 2014 (407,7 mnok i 2015 mot 311,5 mnok i 2014). Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader for første halvår ble 155,2 mnok mot 142,0 mnok for tilsvarende periode i fjor. Lønnskostnadene har økt med 0,9 mnok i forhold til samme periode i fjor, tilsvarende 6 %. Avskrivningene er økt med 5,6 mnok (7 %) i forhold til samme periode i fjor. Økningen HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

5 skyldes ferdigstillelse av anlegg på Hønefoss, i tillegg til valutaeffekter for virksomheten i Baltikum. Det er foretatt en nedskrivning av vindkraftanlegg i drift i Sverige på 6,7 mnok. Dette kommer som følge av fallende kraftpriser. For de norske anleggene er det med bakgrunn i pågående prosesser vurdert at verdiene er in-takt. Anleggene i Baltikum opererer innenfor et annet strøtteregime og påvirkes ikke i samme måte av fallene kraftpriser. Beregningene viser at verdiene her er intakt. Verdiendringene på finansielle derivater er økt med 6,4 mnok. I denne posten inngår valutaterminer, kraftderivater og renteswaper, i tillegg til verdiendringen på balanseførte konsesjonskrattrettigheter og investeringseiendommer. Verdiendringen har vært størst på renteswapene som følge av økning i de lange rentene. Andre driftskostnader har hatt en økning på 9,8 mnok (16 %) i forhold til samme periode i fjor, og henger sammen med økt aktivitet og valutaeffekter. Driftsresultat Konsernets driftsresultat for 1.halvår ble 252,4 mnok mot 169,5 mnok for samme periode i fjor, noe som tilsvarer en økning på 49 %. Segmentet vindkraft bidrar mest, og står for 41 % av driftsresultatet. Segmentet vannkraft utgjør 36 % av driftsresultatet. Finansposter For første halvår 2015 utgjorde netto finansposter -80,8 mnok, mot -62,8 mnok samme periode i fjor. Økningen skyldes opptak av ny gjeld. Avkastning Avkastning på egenkapitalen var siste 12 måneder -1,7 % før skatt, og 0,4 % etter skatt. Den lave avkastingen skyldes store negative verdiendringer på derivater siste halvdel av 2014 som ble resultatført i regnskapet da Vardar i all hovedsak ikke tilfredsstiller kravet til sikringsbokføring etter IFRS. Tilsvarende tall for året 2014 var henholdsvis 6,8 % / 5,6 %. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 58,7 mnok 1. halvår. Investeringsaktivitetene bidro med -21,4 mnok, mens finansieringsaktivitetene bidro med netto kontantstrøm på 217,1 mnok. Samlet bidro kontantstrømaktivitetene 1.halvår med netto økning i likviditetsbeholdningen på 254,4 mnok. Konsernet har etablert risikorammer for å sikre tilstrekkelig likviditet. Balanse og kapitalstruktur Ved utgangen av 1.halvår hadde konsernet en egenkapital på 2.119,0 mnok, mens totalkapitalen var på 6.878,8 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 30,8 %, mot tilsvarende andel på 40,2 % for samme periode i fjor. For året 2014 utgjorde egenkapitalens andel 30,2 %. Endringen fra årsskiftet skyldes periodens totalresultat. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

6 Resultat og balanse RESULTAT VARDAR KONSERN IFRS Beløp i kr Driftsinntekter Inntekt på investering i felleskontrollert og tilknyttede selskap Sum inntekter Energi/varekjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Nedskrivning Verdiendringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Skatt relatert til aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Poster som senere ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet Verdiendring derivater Omregninsgsdifferanser Poster som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet Totalresultat Resultatet henføres til: -Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat Totalresultatet henføres til: -Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Totalresultat HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

7 BALANSE VARDAR KONSERN IFRS Beløp i kr EIENDELER Goodwill Fallrettigheter Konsesjonsrettigheter Sum Immaterielle eiendeler Investeringseiendommer Maskiner, inventar mv Kraftstasjoner Sum varige driftsmidler Investeringer i felleskontrollert og tilknyttede selskap Ansvarlig lån Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Rettighet konsesjonskraft Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Derivater Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent/annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse Forpliktelse til kjøp av minoritet Sum avsetning for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Derivater Ansvarlig lånekapital Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og Egenkapital HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

8 Endring i konsernets egenkapital EGENKAPITALOPPSTILLING Kontantstrømsanalyse Aksjekapital Overkurs Kontrollerende eierinteresse Omregningsdifferanser Andre fond Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Minoritet Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Andel utvidet resultat fra fellesk. virksomhet Verdiendring sikringsintrumenter Omregningsdifferanser Totalresultat Utbytte Endring minoritetsinteresse Kjøp av aksjer fra minoritet Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Utvidet resultat Andel utvidet resultat fra fellesk. virksomhet Verdiendring sikringsintrumenter Omregningsdifferanser Totalresultat Utbytte Endring minoritetsinteresse Egenkapital pr KONTANTSTRØM VARDAR KONSERN (Beløp i kr.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Endring i virkelig verdi investeringseiendom Endring virkelig verdi finansielle instrumenter Resultat fra tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og tilknyttet virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (langsiktig) Utbytte til ikke-kontrollerende eier Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutaeffekt på kontanter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

9 Noter til regnskapet 1. Generell informasjon Vardar AS og dets datterselskaper investerer i og eier energirelatert virksomhet og eiendom. Det er utelukkende fokus mot fornybar energi. Ved siden av virksomheten i Norge investeres det gjennom Vardar Vind AB i vindkraft i Sverige, og gjennom Nelja Energia AS i fornybar energi i Baltikum. Selskapet er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen. Selskapet er notert på Oslo Børs med obligasjonslån. Alle kronetall i notene oppgis i NOK. 2. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet pr ble vedtatt av selskapets styre 25. august Halvårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i halvårsregnskapet er de samme som beskrevet under «generelle regnskapsprinsipper IFRS» i konsernets årsregnskap. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Delårsregnskapet er ikke revidert. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. Estimert verdifall goodwill Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf prinsippnote. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. Virkelig verdi på derivater og andre finansielle instrumenter Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel unoterte derivater) fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. For mange finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg, og som ikke omsettes i et aktivt marked, har konsernet benyttet neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer som verdsettelsesmetode. Tap på lån og kundefordringer Individuelle tapsnedskrivninger blir foretatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og kundefordringer. Konsernet benytter historiske erfaringer og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen. Verdivurdering faste eiendommer Verdivurdering av konsernets investeringseiendommer er basert på årlige takster fra autoriserte takstmenn. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

10 Forpliktelse til kjøp av minoritet Avsetning gjøres for en estimert markedsverdi på tidspunkt for mulig utøvelse 4. Segmentinformasjon Pr har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter: Vannkraft, vindkraft, eiendom og bioenergi. av rettighet. Estimatet er forbundet med usikkerhet. Segmentinformasjon presenteres basert på konsernets eksterne- og interne rapporteringsstruktur. Regnskap pr Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi Ikke allokert Konsern Brutto segmentsalg Salg mellom segmenter Andel av resultat i FK og TS Driftsinntekter totalt Varekostnad EBITDA Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Regnskap pr Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi Ikke allokert Konsern Brutto segmentsalg Andel av resultat i FK og TS Driftsinntekter totalt Varekostnad EBITDA Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

11 5. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Anskaffet Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Anskaffelseskost Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Energiselskapet Buskerud AS 1999 Drammen 50,0 % 50,0 % Tilknyttede selskaper i Vardar AS Norsk Enøk og Energi AS 2010 Drammen 33,0 % 33,0 % Follum Energisentral AS 2008 Hønefoss 50,0 % 50,0 % 50 Marble Invest OÜ 2015 Estland 49,9 % 49,9 % Tilknyttede selskaper i Vardar Boreas AS Kvalheim Kraft DA 2001 Drammen 50,0 % 50,0 % Haram Kraft AS 2003 Veslnes 26,9 % 26,9 % 355 Zephyr AS 2006 Sarpsborg 16,7 % 16,7 % Sula Kraft AS 2006 Førde 25,0 % 25,0 % 408 Midtfjellet Vindkraft AS 2011 Fitjar 16,7 % 16,7 % Inngående balanse Årets resultatandel inkl. nedskr. Goodwill Kons.bidrag/ Utbytte/ andre EKtrans. Utgående balanse Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Energiselskapet Buskerud AS Tilknyttede selskaper i Vardar AS Norsk Enøk og Energi AS Follum Energisentral AS Marble Invest OÜ Tilknyttede selskaper i Vardar Boreas AS Kvalheim Kraft DA Haram Kraft AS Zephyr AS Sula Kraft AS - - Midtfjellet Vindkraft AS Regnskapsført Andel i felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Sammendrag av finansiell informasjon Energiselskapet Buskerud AS Resultatposter Driftsinntekter Andre inntekter og kostnader Avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Skattekostnad Totalresultat Majoritetens andel av årsresultat Majoritetens andel av totalresultat Konsernets andel av årsresultatet Konsernets andel av totalresultatet HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

12 Eiendeler Omløpsmidler Anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktige finansielle forpliktelser Langsiktige finansielle forpliktelser Egenkapital Majoritetens andel av egenkapital Konsernets andel av egenkapital Selskap som inngår i konsolideringen Selskapets navn Anskaffelsestidspunkkontor Forretnings- Eierandel Vardar Vannkraft AS 1999 Drammen 100 % Vardar Eiendom AS 2001 Drammen 99,20 % Vardar Eurus AS 2004 Drammen 90 % Vardar Varme AS 2007 Ringerike 100 % Øvre Eiker Fjernvarme AS** 2012 Øvre Eiker 100 % Vardar Boreas AS 2009 Drammen 100 % Vardar Vind AB*** 2013 Sverige 100 % Øvre Eikervei 14 AS**** 2008 Drammen 100 % Dronninggata 15 AS**** 2008 Drammen 100 % Åsveien 6A**** 2008 Drammen 100 % Åsveien 6B**** 2009 Drammen 100 % Marble Invest OÜ 2009 Estland 56 % Nelja Energia AS***** 2012 Estland 77,20 % Iverneta UAB* 2012 Litauen 100 % Silutes Vejo Projektai UAB* 2012 Litauen 100 % Naujoji Energija UAB* 2012 Litauen 100 % Silale Vejas UAB* 2012 Litauen 100 % Sudenu Vejo Elektra UAB* 2012 Litauen 100 % Silale Vejo Elektra UAB* 2012 Litauen 100 % UAB Strazdu Vejo Parkas* 2014 Litauen 100 % Baltic Energy Group UAB* 2012 Litauen 100 % 4nergia UAB* 2012 Litauen 84 % Enercom SIA* 2012 Latvia 100 % SIA Technological Solutions* 2014 Latvia 100 % SIA Pellet 4Energia* 2014 Latvia 100 % 4E SIA* 2012 Latvia 100 % Roheline Ring Tuulepargid OÜ * 2012 Estland 100 % Oceanside OÜ* 2012 Estland 100 % Pakri Tuulepargid OÜ* 2004 Estland 100 % Tooma Tuulepark OÜ* 2012 Estland 100 % Aseriaru Tuulepark OÜ* 2012 Estland 100 % Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ* 2012 Estland 95 % VV Tuulepargid OÜ* 2005 Estland 100 % Nordic Power Management OÜ Group* 2012 Estland 51 % 4E Biofond OÜ* 2012 Estland 70 % HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

13 *Selskap som er eiet av Nelja Energia AS med prosentandel som er oppgitt. **Selskap som er eiet 100 % av Vardar Varme AS med prosentandel som oppgitt. ***Selskap som er eiet 100 % av Vardar Boreas AS med prosentandel som oppgitt. ****Selskap som er eiet 100 % av Vardar Eiendom AS med prosentandel som oppgitt. *****) Selskap som er eiet av Vardar Eurus med prosentandel som oppgitt. ******) Eierandel lik 49,9% fra og med Vardar Eurus AS er regnskapsmessig ansett som heleid, med 10% aksjeeier klassifisert som gjeld. 7. Risiko Vardars virksomhet innebærer eksponering mot en rekke ulike risikofaktorer. Når det gjelder finansiell risiko, er Vardar foruten eksponeringen for risiko i tilknytning til prisvariasjoner i kraftmarkedet og volumrisiko på produksjonsporteføljen, eksponert for valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoelementer. Fornybar energi kommer fra kilder som har kontinuerlig tilførsel av ny energi, der energien varierer fra år til år. Lønnsomhetsanalysene som ligger til grunn for de enkelte investeringsbeslutningene innen vindkraft er basert på grundige analyser av egne måleserier for vind som langtidskorrigeres mot nærliggende metrologiske målestasjoner. Det forventes at produksjonen over prosjektets levetid vil være i tråd med de analyser som foretas i forkant, men det vil kunne være relativt betydelige variasjoner fra år til år i denne virksomheten. Dette kommer til uttrykk gjennom volumrisiko. Risikostyringen i Vardar skal støtte opp om verdiskapningen i konsernet og sikre en Framtidsutsikter Vardarkonsernet har som formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer, hovedsakelig i anlegg som produserer energi basert på fornybare energikilder. Kjernevirksomheten fokuserer på vannkraft, vindkraft og bioenergi, i Norge, Sverige og de baltiske landene. I tillegg har Vardar strategier innenfor områdene innovasjon og forretningsutvikling. Aktivitetene innenfor disse områdene er i hovedsak rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fortsatt solid finansiell plattform. Konsernet har styregodkjent risikopolitikk bestående av risikomandat, rammer og styringsmål som brukes i risikostyringen. Formålet med risikostyringen er å skape større grad av forutsigbarhet i kontantstrømmene de nærmeste årene. Risikostyringen innebærer blant annet bruk av derivater. I IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling, er retningslinjene for sikringsbokføring av derivater gitt. Vardar tilfredsstiller ikke disse kravene for sin virksomhet i Norge og Sverige, og praktiserer således ikke sikringsbokføring for denne delen av konsernet. Verdiendringene på derivatene føres derfor over resultatet under driftskostnader. Når det gjelder virksomhetene i datterdatterselskapet Nelja Energia i Estland, er kravene til sikringsbokføring oppfylt når det gjelder derivater knyttet til rentesikring. Selskapet praktiserer dermed sikringsbokføring, og fører verdiendringer over utvidet resultat. 8. Hendelser etter balansedagen Det er ingen spesielle hendelser etter balansedagen. fornybare energikilder. Styret har gjort vedtak om avvikling av eiendomsporteføljen, gitt at forventede verdier kan realiseres. Vardar har eierskap til vannkraft i Buskerud, direkte og indirekte. Dette eierskapet har gitt et finansielt grunnlag for investeringer innen ny fornybar energi. Med dagens forventninger til prisutvikling på kraft, vil avkastningen framover fra denne delen av HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

14 virksomheten kunne bli betydelig mindre enn tidligere. Så langt har tyngdepunktet for de nyere investeringene vært i Baltikum, der støtteordningene for fornybar energi har gitt lønnsomhet. Datterselskapet Vardar Eurus har gjennom sitt datterselskap Nelja Energia i Estland en solid posisjon innenfor området vindkraftproduksjon. På grunn av stadig økende målsettinger innenfor fornybar energi i de enkelte land, forventes en fortsatt positiv utvikling av Nelja Energia også i årene som kommer. Det er flere prosjekter under utvikling i selskapet, i tillegg til vindparker under bygging både i Estland og Litauen. Investering i kombinasjon av varme- og elproduksjon i tilknytning med fabrikk for produksjon av pellets til oppvarming og industriell bruk, er den første satsningen i Latvia. Det forventes videre utvikling også innen dette landet dersom det legges til rette for fornybar energiproduksjon, spesielt gjelder dette vindkraft. I de baltiske landene er usikkerheten knyttet til kraftprisen betydelig begrenset da store deler av prisen som mottas er fast støttebeløp. Dersom vi i årene framover vil ha lave kraftpriser, forventes det at det er dette segmentet som vil bidra med best avkastning. Vardar er gjennom datterselskapet Vardar Boreas godt posisjonert for muligheter til investeringer innen vindkraft i Norge og Sverige dersom tilstrekkelig lønnsomhet kan oppnås. Dagens prisbilde på kraft og elsertifikater synes imidlertid for lavt til at det vil komme mange nye investeringsbeslutninger innen dette segmentet. I Norge eies en betydelig portefølje av prosjekter under utvikling gjennom eierskapet i Zephyr AS. Vardar har sammen med sine partnere i dette selskapet utviklet en solid plattform for videre utvikling av vindkraft i Norge. Eventuell videre utvikling i Sverige vil skje gjennom det heleide datterselskapet Vardar Vind AB. Vardar vil bygge ut Vardar Varme i takt med nye lønnsomme kundetilknytninger. Det forventes også salg av konsulenttjenester fra selskapet etter hvert som investeringen ferdigstilles. Utviklingen innen Treklyngen AS på Hønefoss vil ha stor betydning for Vardar Varmes videre vekstmuligheter. Eiers krav til utbytte og Vardars finansielle styrke er i tillegg til markedsmessige forhold av avgjørende betydning for Vardars videre utvikling. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

15 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det konsoliderte halvårsregnskapet for Vardar konsernet for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU, samt norske tilleggskrav. Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning er halvårsregnskapet 2015 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 30. juni 2015 og 30. juni Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nært forestående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Drammen, 25. august Geir Lae Solberg Hans Olav Rostveit Ingvild Myhre Styreleder Nestleder Svein Ola Ulven Bjørg Totland Johannes Rauboti, konsernsjef HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

Vardar Konsern Halvårsrapport 2013 IFRS

Vardar Konsern Halvårsrapport 2013 IFRS Vardar Konsern Halvårsrapport 2013 IFRS Halvårsrapport til Oslo Børs 1 av 17 Innhold Hovedpunkter.... 3 Økonomiske resultater..... 4 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømsanalyse.... 8 Endring i konsernets

Detaljer

Halvårsrapport 2016 IFRS

Halvårsrapport 2016 IFRS Halvårsrapport 2016 IFRS Innhold Hovedpunkter 2 Økonomiske resultater 3 Resultat og balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømanalyse 8 Noter til regnskapet 9 Framtidsutsikter 15 Erklæring fra styret

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2017 Vardar konsern IFRS

Halvårsrapport 2017 Vardar konsern IFRS Halvårsrapport 2017 Vardar konsern IFRS INNHOLD Hovedpunkter 2 Økonomiske resultater 3 Resultat og balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømanalyse 8 Noter til regnskapet 9 Framtidsutsikter 16 Erklæring

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 1. kvartal 2017 1 Innhold Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 1. kvartal 2017... 3 Økonomiske resultater 1. kvartal 2017... 4 Fremtidsutsikter...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2017 1 Innhold Viktige hendelser i 2. kvartal 2017... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 2. kvartal 2017... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2013 1 Innhold Hovedpunkter...3 Økonomiske resultater...4 Fremtidsutsikter...6 Resultat og balanse...7 Kontantstrømanalyse...9 Endringer i konsernets

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter 2. kvartal 2016... 3 Økonomiske resultater 2. kvartal 2016... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 4. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 4. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 4. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.09.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 3. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 3. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 3. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 3 Framtidsutsikter... 4 Halvårsregnskap TrønderEnergi konsern...

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer