Halvårsrapport 2015 IFRS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2015 IFRS"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 IFRS

2 Innhold Hovedpunkter Økonomiske resultater Resultat og balanse... 5 Endring i konsernets egenkapital Kontantstrømsanalyse Noter til regnskapet Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef.. 14 HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

3 Vardar er et konsern med fokus på fornybar energi. Eierskapet til A-aksjene innehas av Buskerud fylkeskommune, mens kommunene i Buskerud eier B-aksjene. Konsernet er delt inn i forretningsområdene Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/Sverige, Vindkraft utlandet og Eiendom. Innen forretningsområdet Vannkraft ligger datterselskapet Vardar Vannkraft AS som har 2/7 eierskap til kraftverkene Usta og Nes i Hallingdal, og konsesjonskraftrettigheter kjøpt fra Buskerud fylkeskommune. I tillegg ligger eierskapet til Energiselskapet Buskerud AS (EB) under dette forretningsområdet. Området Bioenergi omfatter datterselskapet Vardar Varme AS, som bygger og driver fjernvarmeanlegg i Hønefoss og Vestfossen. Området Vindkraft Norge/Sverige består av datterselskapet Vardar Boreas AS, som er ansvarlig for all aktivitet innen vindkraft i disse geografiske områdene. Disse områdene er samlet under ett da de opererer i et felles elsertifikatmarked. Vindkraft utlandet omfatter datterselskapet Vardar Eurus AS, med aktivitet i de tre baltiske landene, hovedsakelig innen vindkraft. Foruten fornybar energiproduksjon har konsernet en begrenset eiendomsportefølje i datterselskapet Vardar Eiendom AS, som ligger under forretningsområdet Eiendom. Hovedpunkter første halvår Konsernets resultat for 1.halvår ble 171,6 mnok før skatt og 131,2 mnok etter skatt. Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år, viser resultatet en økning på 65,0 mnok (61 %) før skatt og en økning på 50,0 mnok (61 %) etter skatt. Endringene i resultat fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak økte inntekter som følge av økt vindkraftproduksjon i Baltikum, samt forbedret resultat fra det felleskontrollerte selskapet EB. EBs forbedrede resultat kommer hovedsakelig av en positiv verdiutvikling på finansielle derivater. Utviklingen innen de fleste av konsernets forretningsområder har så langt i 2015 vært som forventet, gitt avhengigheten produksjon av fornybar energi basert på vann og vind har til klima. Forretningsområdet vindkraft utlandet leverer imidlertid et resultat langt bedre enn antatt, som følge av høy produksjon og liten prisfølsomhet da store deler av produksjonen mottar fast støttebeløp. For alle forretningsområdene har det i 1. halvår vært normal drift. Innen forretningsområdet Vindkraft Norge/Sverige, pågår bygging av vindparken Rögle i Sverige for fullt. Parken som består av 8 GE 2,85 MW turbiner, vil produsere om lag 60 GWh pr. år. Den forventes ferdigstilt innen utgangen av året. I løpet av sommeren er alle de tre nye turbinene på Mehuken i Sogn og Fjordane montert, og parken forventes ferdigstilt i løpet av høsten Dette er en repowering av gamle Mehuken I som kom i drift i 2001, og det forventes en økning i årlig produksjon på 13 GWh. De tre nye turbinene vil i tillegg gi en enklere drift av vindparken, da Enercon er turbinleverandør på lik linje med de åtte møllene som Mehuken II i samme området består av. Innen forretningsområdet Vindkraft Utlandet er det byggeaktivitet i vindparkene Silute i Litauen, samt Tooma II i Estland. Silute består av 22 GE 2,5 MW turbiner, og vil produsere HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

4 om lag 240 GWh pr. år når den kommer i full drift i løpet av Tooma II er en utvidelse av parken Tooma, og består av 3 stk. 2,3 MW Enercon møller. Vindparken forventes ferdigstillelse i løpet av 2015, og vil ha en årsproduksjon på 18 GWh. I tillegg til vindkraftprosjektene ble det i april tatt investeringsbeslutning på et prosjekt i Latvia som vil kombinere varme- og elproduksjon med produksjon av pellets til oppvarming og industriell bruk. Forretningsområdet bioenergi utvikles i henhold til vedtatt plan, og i løpet av første halvår har blant annet den nye videregående skolen på Ringerike blitt koblet til som kunde. Dronninggata 15A ble i første halvår solgt med virkning fra og med De øvrige eiendommene vil selges dersom forventede verdier realiseres. Med virkning fra og med har Vardar redusert sin eierandel i det estiske selskapet Marble Invest fra 56 % til 49,9 %. Nedsalget skjedde via en emisjon i selskapet, der de øvrige eierne økte sin eierandel i forhold til tidligere. Nedsalget er et steg i Vardars strategi om å være en minoritetseier i selskapet. Marble Invest er et selskap med fokus på innovasjonsprosjekter tilknyttet fornybar energiproduksjon. Det er i løpet av første halvår vedtatt å avvikle eiendomsporteføljen, og Økonomiske resultater Halvårsresultat Resultatregnskapet for 1.halvår viser et ordinært resultat på 171,6 mnok før skatt, og et resultat etter skatt på 131,2 mnok. Dette er henholdsvis 65,0 mnok og 50,0 mnok bedre enn for samme periode i fjor. Kraftproduksjonen første halvår 2015 i datterselskapet Vardar Vannkraft AS var på 353 GWh, mot 343 GWh for tilsvarende periode i fjor. I Vardar Eurus AS datterselskap Nelja Energia AS har det blitt produsert 306 GWh, tilsvarende tall for 2014 var 249 GWh. Økningen kommer som følge av gode vindressurser. Innen vindkraft Norge/Sverige er det produsert til sammen 210 GWh så langt i 2015, sammenlignet med 231 GWh i Dette er bruttotall for de parkene Vardar Boreas har en eierandel i. Reduksjonen kommer som følge av mindre vind. Inntekter Konsernets driftsinntekter i perioden viser en økning på 21 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (335,6 mnok i 2015 mot 277,6 mnok i 2014). Økningen kommer som følge av økt kraftproduksjon, hovedsakelig innenfor segmentet vindkraft utlandet. Det er i tillegg resultatført en gevinst på 2,3 mnok som følge av realisering av eiendommen Dronninggata 15A. Denne realisering er et ledd i beslutningen om å avvikle eiendomsporteføljen. Inntekt fra felleskontrollerte selskaper har hatt en økning på 112 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (72,1 mnok i 2015 mot 33,9 mnok i 2014), og kommer fra EBs resultatforbedring. Dette henger sammen med økte overføringsinntekter fra EBs nettvirksomhet, og positiv verdiendring på finansielle derivater i forhold til samme periode i fjor. Totale inntekter har dermed en økning på 31 % sammenlignet med 1. halvår 2014 (407,7 mnok i 2015 mot 311,5 mnok i 2014). Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader for første halvår ble 155,2 mnok mot 142,0 mnok for tilsvarende periode i fjor. Lønnskostnadene har økt med 0,9 mnok i forhold til samme periode i fjor, tilsvarende 6 %. Avskrivningene er økt med 5,6 mnok (7 %) i forhold til samme periode i fjor. Økningen HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

5 skyldes ferdigstillelse av anlegg på Hønefoss, i tillegg til valutaeffekter for virksomheten i Baltikum. Det er foretatt en nedskrivning av vindkraftanlegg i drift i Sverige på 6,7 mnok. Dette kommer som følge av fallende kraftpriser. For de norske anleggene er det med bakgrunn i pågående prosesser vurdert at verdiene er in-takt. Anleggene i Baltikum opererer innenfor et annet strøtteregime og påvirkes ikke i samme måte av fallene kraftpriser. Beregningene viser at verdiene her er intakt. Verdiendringene på finansielle derivater er økt med 6,4 mnok. I denne posten inngår valutaterminer, kraftderivater og renteswaper, i tillegg til verdiendringen på balanseførte konsesjonskrattrettigheter og investeringseiendommer. Verdiendringen har vært størst på renteswapene som følge av økning i de lange rentene. Andre driftskostnader har hatt en økning på 9,8 mnok (16 %) i forhold til samme periode i fjor, og henger sammen med økt aktivitet og valutaeffekter. Driftsresultat Konsernets driftsresultat for 1.halvår ble 252,4 mnok mot 169,5 mnok for samme periode i fjor, noe som tilsvarer en økning på 49 %. Segmentet vindkraft bidrar mest, og står for 41 % av driftsresultatet. Segmentet vannkraft utgjør 36 % av driftsresultatet. Finansposter For første halvår 2015 utgjorde netto finansposter -80,8 mnok, mot -62,8 mnok samme periode i fjor. Økningen skyldes opptak av ny gjeld. Avkastning Avkastning på egenkapitalen var siste 12 måneder -1,7 % før skatt, og 0,4 % etter skatt. Den lave avkastingen skyldes store negative verdiendringer på derivater siste halvdel av 2014 som ble resultatført i regnskapet da Vardar i all hovedsak ikke tilfredsstiller kravet til sikringsbokføring etter IFRS. Tilsvarende tall for året 2014 var henholdsvis 6,8 % / 5,6 %. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 58,7 mnok 1. halvår. Investeringsaktivitetene bidro med -21,4 mnok, mens finansieringsaktivitetene bidro med netto kontantstrøm på 217,1 mnok. Samlet bidro kontantstrømaktivitetene 1.halvår med netto økning i likviditetsbeholdningen på 254,4 mnok. Konsernet har etablert risikorammer for å sikre tilstrekkelig likviditet. Balanse og kapitalstruktur Ved utgangen av 1.halvår hadde konsernet en egenkapital på 2.119,0 mnok, mens totalkapitalen var på 6.878,8 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 30,8 %, mot tilsvarende andel på 40,2 % for samme periode i fjor. For året 2014 utgjorde egenkapitalens andel 30,2 %. Endringen fra årsskiftet skyldes periodens totalresultat. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

6 Resultat og balanse RESULTAT VARDAR KONSERN IFRS Beløp i kr Driftsinntekter Inntekt på investering i felleskontrollert og tilknyttede selskap Sum inntekter Energi/varekjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Nedskrivning Verdiendringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Skatt relatert til aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Poster som senere ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet Andel av utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet Verdiendring derivater Omregninsgsdifferanser Poster som senere kan bli reklassifisert til resultatregnskapet Totalresultat Resultatet henføres til: -Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat Totalresultatet henføres til: -Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Totalresultat HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

7 BALANSE VARDAR KONSERN IFRS Beløp i kr EIENDELER Goodwill Fallrettigheter Konsesjonsrettigheter Sum Immaterielle eiendeler Investeringseiendommer Maskiner, inventar mv Kraftstasjoner Sum varige driftsmidler Investeringer i felleskontrollert og tilknyttede selskap Ansvarlig lån Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Rettighet konsesjonskraft Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Derivater Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent/annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse Forpliktelse til kjøp av minoritet Sum avsetning for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Derivater Ansvarlig lånekapital Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og Egenkapital HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

8 Endring i konsernets egenkapital EGENKAPITALOPPSTILLING Kontantstrømsanalyse Aksjekapital Overkurs Kontrollerende eierinteresse Omregningsdifferanser Andre fond Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Minoritet Egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner Andel utvidet resultat fra fellesk. virksomhet Verdiendring sikringsintrumenter Omregningsdifferanser Totalresultat Utbytte Endring minoritetsinteresse Kjøp av aksjer fra minoritet Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Utvidet resultat Andel utvidet resultat fra fellesk. virksomhet Verdiendring sikringsintrumenter Omregningsdifferanser Totalresultat Utbytte Endring minoritetsinteresse Egenkapital pr KONTANTSTRØM VARDAR KONSERN (Beløp i kr.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Endring i virkelig verdi investeringseiendom Endring virkelig verdi finansielle instrumenter Resultat fra tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og tilknyttet virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (langsiktig) Utbytte til ikke-kontrollerende eier Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutaeffekt på kontanter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

9 Noter til regnskapet 1. Generell informasjon Vardar AS og dets datterselskaper investerer i og eier energirelatert virksomhet og eiendom. Det er utelukkende fokus mot fornybar energi. Ved siden av virksomheten i Norge investeres det gjennom Vardar Vind AB i vindkraft i Sverige, og gjennom Nelja Energia AS i fornybar energi i Baltikum. Selskapet er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen. Selskapet er notert på Oslo Børs med obligasjonslån. Alle kronetall i notene oppgis i NOK. 2. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet pr ble vedtatt av selskapets styre 25. august Halvårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i halvårsregnskapet er de samme som beskrevet under «generelle regnskapsprinsipper IFRS» i konsernets årsregnskap. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Delårsregnskapet er ikke revidert. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. Estimert verdifall goodwill Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf prinsippnote. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. Virkelig verdi på derivater og andre finansielle instrumenter Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel unoterte derivater) fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. For mange finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg, og som ikke omsettes i et aktivt marked, har konsernet benyttet neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer som verdsettelsesmetode. Tap på lån og kundefordringer Individuelle tapsnedskrivninger blir foretatt når det foreligger objektive indikasjoner for tap på utlån og kundefordringer. Konsernet benytter historiske erfaringer og objektive indikasjoner til å fastsette nedskrivningen. Verdivurdering faste eiendommer Verdivurdering av konsernets investeringseiendommer er basert på årlige takster fra autoriserte takstmenn. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

10 Forpliktelse til kjøp av minoritet Avsetning gjøres for en estimert markedsverdi på tidspunkt for mulig utøvelse 4. Segmentinformasjon Pr har konsernet virksomhet innen følgende hovedsegmenter: Vannkraft, vindkraft, eiendom og bioenergi. av rettighet. Estimatet er forbundet med usikkerhet. Segmentinformasjon presenteres basert på konsernets eksterne- og interne rapporteringsstruktur. Regnskap pr Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi Ikke allokert Konsern Brutto segmentsalg Salg mellom segmenter Andel av resultat i FK og TS Driftsinntekter totalt Varekostnad EBITDA Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld Regnskap pr Vannkraft Vindkraft Eiendom Bioenergi Ikke allokert Konsern Brutto segmentsalg Andel av resultat i FK og TS Driftsinntekter totalt Varekostnad EBITDA Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Eiendeler Gjeld HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

11 5. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Anskaffet Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Anskaffelseskost Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Energiselskapet Buskerud AS 1999 Drammen 50,0 % 50,0 % Tilknyttede selskaper i Vardar AS Norsk Enøk og Energi AS 2010 Drammen 33,0 % 33,0 % Follum Energisentral AS 2008 Hønefoss 50,0 % 50,0 % 50 Marble Invest OÜ 2015 Estland 49,9 % 49,9 % Tilknyttede selskaper i Vardar Boreas AS Kvalheim Kraft DA 2001 Drammen 50,0 % 50,0 % Haram Kraft AS 2003 Veslnes 26,9 % 26,9 % 355 Zephyr AS 2006 Sarpsborg 16,7 % 16,7 % Sula Kraft AS 2006 Førde 25,0 % 25,0 % 408 Midtfjellet Vindkraft AS 2011 Fitjar 16,7 % 16,7 % Inngående balanse Årets resultatandel inkl. nedskr. Goodwill Kons.bidrag/ Utbytte/ andre EKtrans. Utgående balanse Felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Energiselskapet Buskerud AS Tilknyttede selskaper i Vardar AS Norsk Enøk og Energi AS Follum Energisentral AS Marble Invest OÜ Tilknyttede selskaper i Vardar Boreas AS Kvalheim Kraft DA Haram Kraft AS Zephyr AS Sula Kraft AS - - Midtfjellet Vindkraft AS Regnskapsført Andel i felleskontrollert virksomhet i Vardar AS Sammendrag av finansiell informasjon Energiselskapet Buskerud AS Resultatposter Driftsinntekter Andre inntekter og kostnader Avskrivninger Renteinntekter Rentekostnader Skattekostnad Totalresultat Majoritetens andel av årsresultat Majoritetens andel av totalresultat Konsernets andel av årsresultatet Konsernets andel av totalresultatet HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

12 Eiendeler Omløpsmidler Anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktige finansielle forpliktelser Langsiktige finansielle forpliktelser Egenkapital Majoritetens andel av egenkapital Konsernets andel av egenkapital Selskap som inngår i konsolideringen Selskapets navn Anskaffelsestidspunkkontor Forretnings- Eierandel Vardar Vannkraft AS 1999 Drammen 100 % Vardar Eiendom AS 2001 Drammen 99,20 % Vardar Eurus AS 2004 Drammen 90 % Vardar Varme AS 2007 Ringerike 100 % Øvre Eiker Fjernvarme AS** 2012 Øvre Eiker 100 % Vardar Boreas AS 2009 Drammen 100 % Vardar Vind AB*** 2013 Sverige 100 % Øvre Eikervei 14 AS**** 2008 Drammen 100 % Dronninggata 15 AS**** 2008 Drammen 100 % Åsveien 6A**** 2008 Drammen 100 % Åsveien 6B**** 2009 Drammen 100 % Marble Invest OÜ 2009 Estland 56 % Nelja Energia AS***** 2012 Estland 77,20 % Iverneta UAB* 2012 Litauen 100 % Silutes Vejo Projektai UAB* 2012 Litauen 100 % Naujoji Energija UAB* 2012 Litauen 100 % Silale Vejas UAB* 2012 Litauen 100 % Sudenu Vejo Elektra UAB* 2012 Litauen 100 % Silale Vejo Elektra UAB* 2012 Litauen 100 % UAB Strazdu Vejo Parkas* 2014 Litauen 100 % Baltic Energy Group UAB* 2012 Litauen 100 % 4nergia UAB* 2012 Litauen 84 % Enercom SIA* 2012 Latvia 100 % SIA Technological Solutions* 2014 Latvia 100 % SIA Pellet 4Energia* 2014 Latvia 100 % 4E SIA* 2012 Latvia 100 % Roheline Ring Tuulepargid OÜ * 2012 Estland 100 % Oceanside OÜ* 2012 Estland 100 % Pakri Tuulepargid OÜ* 2004 Estland 100 % Tooma Tuulepark OÜ* 2012 Estland 100 % Aseriaru Tuulepark OÜ* 2012 Estland 100 % Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ* 2012 Estland 95 % VV Tuulepargid OÜ* 2005 Estland 100 % Nordic Power Management OÜ Group* 2012 Estland 51 % 4E Biofond OÜ* 2012 Estland 70 % HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

13 *Selskap som er eiet av Nelja Energia AS med prosentandel som er oppgitt. **Selskap som er eiet 100 % av Vardar Varme AS med prosentandel som oppgitt. ***Selskap som er eiet 100 % av Vardar Boreas AS med prosentandel som oppgitt. ****Selskap som er eiet 100 % av Vardar Eiendom AS med prosentandel som oppgitt. *****) Selskap som er eiet av Vardar Eurus med prosentandel som oppgitt. ******) Eierandel lik 49,9% fra og med Vardar Eurus AS er regnskapsmessig ansett som heleid, med 10% aksjeeier klassifisert som gjeld. 7. Risiko Vardars virksomhet innebærer eksponering mot en rekke ulike risikofaktorer. Når det gjelder finansiell risiko, er Vardar foruten eksponeringen for risiko i tilknytning til prisvariasjoner i kraftmarkedet og volumrisiko på produksjonsporteføljen, eksponert for valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoelementer. Fornybar energi kommer fra kilder som har kontinuerlig tilførsel av ny energi, der energien varierer fra år til år. Lønnsomhetsanalysene som ligger til grunn for de enkelte investeringsbeslutningene innen vindkraft er basert på grundige analyser av egne måleserier for vind som langtidskorrigeres mot nærliggende metrologiske målestasjoner. Det forventes at produksjonen over prosjektets levetid vil være i tråd med de analyser som foretas i forkant, men det vil kunne være relativt betydelige variasjoner fra år til år i denne virksomheten. Dette kommer til uttrykk gjennom volumrisiko. Risikostyringen i Vardar skal støtte opp om verdiskapningen i konsernet og sikre en Framtidsutsikter Vardarkonsernet har som formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer, hovedsakelig i anlegg som produserer energi basert på fornybare energikilder. Kjernevirksomheten fokuserer på vannkraft, vindkraft og bioenergi, i Norge, Sverige og de baltiske landene. I tillegg har Vardar strategier innenfor områdene innovasjon og forretningsutvikling. Aktivitetene innenfor disse områdene er i hovedsak rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fortsatt solid finansiell plattform. Konsernet har styregodkjent risikopolitikk bestående av risikomandat, rammer og styringsmål som brukes i risikostyringen. Formålet med risikostyringen er å skape større grad av forutsigbarhet i kontantstrømmene de nærmeste årene. Risikostyringen innebærer blant annet bruk av derivater. I IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling, er retningslinjene for sikringsbokføring av derivater gitt. Vardar tilfredsstiller ikke disse kravene for sin virksomhet i Norge og Sverige, og praktiserer således ikke sikringsbokføring for denne delen av konsernet. Verdiendringene på derivatene føres derfor over resultatet under driftskostnader. Når det gjelder virksomhetene i datterdatterselskapet Nelja Energia i Estland, er kravene til sikringsbokføring oppfylt når det gjelder derivater knyttet til rentesikring. Selskapet praktiserer dermed sikringsbokføring, og fører verdiendringer over utvidet resultat. 8. Hendelser etter balansedagen Det er ingen spesielle hendelser etter balansedagen. fornybare energikilder. Styret har gjort vedtak om avvikling av eiendomsporteføljen, gitt at forventede verdier kan realiseres. Vardar har eierskap til vannkraft i Buskerud, direkte og indirekte. Dette eierskapet har gitt et finansielt grunnlag for investeringer innen ny fornybar energi. Med dagens forventninger til prisutvikling på kraft, vil avkastningen framover fra denne delen av HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

14 virksomheten kunne bli betydelig mindre enn tidligere. Så langt har tyngdepunktet for de nyere investeringene vært i Baltikum, der støtteordningene for fornybar energi har gitt lønnsomhet. Datterselskapet Vardar Eurus har gjennom sitt datterselskap Nelja Energia i Estland en solid posisjon innenfor området vindkraftproduksjon. På grunn av stadig økende målsettinger innenfor fornybar energi i de enkelte land, forventes en fortsatt positiv utvikling av Nelja Energia også i årene som kommer. Det er flere prosjekter under utvikling i selskapet, i tillegg til vindparker under bygging både i Estland og Litauen. Investering i kombinasjon av varme- og elproduksjon i tilknytning med fabrikk for produksjon av pellets til oppvarming og industriell bruk, er den første satsningen i Latvia. Det forventes videre utvikling også innen dette landet dersom det legges til rette for fornybar energiproduksjon, spesielt gjelder dette vindkraft. I de baltiske landene er usikkerheten knyttet til kraftprisen betydelig begrenset da store deler av prisen som mottas er fast støttebeløp. Dersom vi i årene framover vil ha lave kraftpriser, forventes det at det er dette segmentet som vil bidra med best avkastning. Vardar er gjennom datterselskapet Vardar Boreas godt posisjonert for muligheter til investeringer innen vindkraft i Norge og Sverige dersom tilstrekkelig lønnsomhet kan oppnås. Dagens prisbilde på kraft og elsertifikater synes imidlertid for lavt til at det vil komme mange nye investeringsbeslutninger innen dette segmentet. I Norge eies en betydelig portefølje av prosjekter under utvikling gjennom eierskapet i Zephyr AS. Vardar har sammen med sine partnere i dette selskapet utviklet en solid plattform for videre utvikling av vindkraft i Norge. Eventuell videre utvikling i Sverige vil skje gjennom det heleide datterselskapet Vardar Vind AB. Vardar vil bygge ut Vardar Varme i takt med nye lønnsomme kundetilknytninger. Det forventes også salg av konsulenttjenester fra selskapet etter hvert som investeringen ferdigstilles. Utviklingen innen Treklyngen AS på Hønefoss vil ha stor betydning for Vardar Varmes videre vekstmuligheter. Eiers krav til utbytte og Vardars finansielle styrke er i tillegg til markedsmessige forhold av avgjørende betydning for Vardars videre utvikling. HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

15 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef Styret har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det konsoliderte halvårsregnskapet for Vardar konsernet for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU, samt norske tilleggskrav. Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning er halvårsregnskapet 2015 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 30. juni 2015 og 30. juni Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og konsernledelsens beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nært forestående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Drammen, 25. august Geir Lae Solberg Hans Olav Rostveit Ingvild Myhre Styreleder Nestleder Svein Ola Ulven Bjørg Totland Johannes Rauboti, konsernsjef HALVÅRSRAPPORT VARDAR KONSERN av 14

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument

Prospekt Obligasjonslån 2011. Registreringsdokument Prospekt Obligasjonslån 2011 Registreringsdokument Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen, 29. mars 2011 1 Viktig

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Drammen, 09.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 5 3. Definisjoner... 6 4. Revisorer... 7 5. Opplysninger

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Andre kvartal Ansatte i Eidsiva Vannkraft trener på fallsikring og redning. Sikkerhet er i fokus Foto: Ragnhild B. Abrante Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser andre kvartal...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Halvårsmelding 3 Erklæring 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Utvidet konsolidert resultat 10 Kontantstrømoppstilling 11 Endringer i konsernets egenkapital 12 Noter til halvårsregnskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer