Godlyden. Utan lovnader. Nedprioritert. Feil premiss STADNAMN. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godlyden. Utan lovnader. Nedprioritert. Feil premiss STADNAMN. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai"

Transkript

1 Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2012 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Godlyden Songar ein får lyst til å syngje med på, seier Marie Klåppbakken om debutplata si. Slike songar ho sjølv likar å høyre på. Side 26 Foto: Kjartan Helleve Uprisen for andre gong: For meg er denne prisen veldig viktig fordi det er ein publikumspris. Det er målgruppa som avgjer kven som vinn. Når eg skriv ungdomsbøker, er det viktig for meg at eg skriv for ungdomane. Så det var stas å bli nominert og veldig stas å vinne, seier forfattar Terje Torkildsen som har fått. Side LANDSMØTE Utan lovnader To saker dominerte landsmøtet i Oslo i april: normering og norskfaget. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kom til landsmøtet utan konkrete lovnader. Side Foto: Kjartan Helleve NORSKFAGET Nedprioritert Andreutkastet til ny læreplan i norsk nedprioriterer sidemålet. Inga undervisning i Vg3, kompetansemåla skal endrast, og det blir ikkje lagt opp til tidleg start. Side 6 7 Foto: Stock.Xchng Feil premiss STADNAMN Ein legg til grunn at det normale er samanfall mellom gards- og slektsnamn, men dette er slett ikkje tilfelle, seier Ola Stemshaug, mangeårig namneforskar ved NTNU. Side 20 21

2 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Utgjeven av Noregs Mållag Avisa blir redigert etter Redaktørplakaten Snål-kalas n kalas (I, 1a) med dårleg traktering (Meråker); jfr V snål 1 Norsk Ordbok 10 Tilskrift: Postboks 474 Sentrum 0105 OSLO Redaktør: Kjartan Helleve , faks I redaksjonen: Hege Lothe, Tuva Østvedt Heimeside: Abonnement: 250 kroner per år Utforming: Språksmia AS leiarteigen «Open» prosess To gonger har eg fått nokon frå Utdanningsdirektoratet til å kommentera arbeidet med den nye læreplanen i norsk. Båe gongene vart prosessen skildra som open. Det er han ikkje. Det utkastet til ny læreplan som nyleg vart publisert på heimesidene til direktoratet, er alt utdatert. Utkastet var fyrst datert til april 2012, før dei la ut ei ny utgåve som vart datert mai 2012, for liksom å gjera det meir aktuelt. Men læreplangruppa har levert frå seg utkast nummer tre, og alle innspel me eventuelt kunne ha kome med, er ikkje lenger aktuelle. Spørsmålet om korleis elevane skal prøvast i sidemål, er eit heilt sentralt spørsmål for oss. Men det er ikkje med i utkastet, slik det er i den noverande læreplanen. Dette skal vurderast for seg sjølv, seier direktoratet. I dei andre faga som også skal få ny læreplan, er vurdering i faget teke med. Men ikkje i norsk. Det må gjera arbeidet for læreplangruppa vanskeleg. Kvifor det er naturleg å skilja ut vurdering frå arbeidet med ny læreplan i norsk, er uråd å seia. Direktoratet seier at grunnen til at det har teke så lang tid å publisera utkastet, er at det måtte innom departementet på vegen. Då sidemålssaka eksploderte i vinter, var det nettopp av di direktoratet informerte departementet om deira syn på sidemålet sin plass i skulen. Då tok det dagar før me fekk vita noko. Denne gongen har det tatt mange veker, og informasjonen er i tillegg utdatert. Medan «Forum for norskfaget» la ut referat frå kva einaste møte dei hadde, så veit me ingenting om sjølve arbeidet med læreplanen. Ei heller kven som sit og kjem med faglege innspel, andre enn organ som direktoratet sjølv rår over. Direktoratet og departementet brende fingrane sine med å vera opne i vinter. Det har dei tydelegvis bestemt seg for ikkje å gjera igjen. Kjartan Helleve, redaktør Kva med nynorsk hovudmål? DET ER MEST KRANGEL om sidemål. Både norskfagsdebatt og nynorskdebatt vert raskt dominert av sidemålsdebatt. «Nynorsk sidemål»-debatt, vel å merke. Bokmål som sidemål er ikkje noko problem, nynorskelevar klarar fint å lære to norske skriftspråk samstundes. Det er fleirtalet som set agendaen, og fleirtalet har nynorsk som sidemål. Kva med dei som har nynorsk som hovudmål? For målsaka er desse elevane dei viktigaste. Dei er, og vil halde fram med å vere, den overveldande majoriteten av nynorskbrukarane, i skulealder og seinare som vaksne. Men vi står oftast åleine om å prioritere desse «hovudmålselevane». Få norskfagsdebattantar, politikarar, skuleeigarar eller forskarar har gjort ein særleg innsats for nynorskelevane. DET ER EIT PARADOKS at så få tek nynorskelevane sine utfordringar på alvor. For nær alle som argumenterer for valfritt sidemål nemner sin omsut for nynorskelevane. Eg har ikkje tal på alle gongene ein motdebattant har nemnt nedgangen i talet på elevar med nynorsk som hovudmål, og deretter proklamert at det er viktigare å snu denne nedgangen enn å halde på obligatorisk sidemålsopplæring. Desse sidemålsnegative politikarane gløymer nynorskelevane med ein gong dei går ut av debattstudio. Håvard B. Øvregård, leiar DAGENS KUNNSKAPSMINISTER er eit unntak. Ho har etablert ei eiga ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. Gruppa skal drøfte og kome med framlegg til korleis fleire elevar skal halde fast ved nynorsk som hovudmål gjennom heile opplæringa. Denne omtanken for nynorskelevane vart rett nok lansert av kunnskapsministeren samstundes som ho opna døra for rasering av sidemålsopplæringa. Seinare har ho til landsmøtet i Noregs Mållag lova at ho skal styrkje nynorsk både som hovudmål og sidemål. Sidemålet sin status er òg avgjerande for nynorskelevane. Verdsetjing av nynorsk i skulen, og seinare nytteverdi, er avhengig av at skriftleg meistring av nynorsk er ein del av den felles basiskompetansen vi alle får i skulen, og er forventa å kunne nytte seinare i livet. Noregs Mållag har store forventningar til Kunnskapsdepartementet si ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. Sjølv er eg med i gruppa, og i desse dagar har vi det andre av totalt fem møte. KVA FØRER TIL HOVUDMÅLSBYTE? Hovudårsaka er fleirtalspress og manglande språkleg sjølvtillit. «Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit», står det i læreplanen i norsk. For ein stor del av nynorskelevane feilar skulen på dette punktet. Nynorskelevar lærer nynorsk i klasserommet, men les og ser mest bokmål i kvardagen. Alle nynorskelevar veit at det finst to norske skriftspråk, og at bokmål er fleirtalsspråket. Men dei har i liten eller ingen grad snakka om dette på skulen, drøfta kva det betyr å skrive eit mindretalsspråk, vorte merksam på den ekstra språkkompetansen dei har når dei meistrar både nynorsk og bokmål slik nynorskelevar oftast gjer. Det hjelper lite med to skriftspråk, når ein ikkje har språkleg medvit og sjølvtillit. Då bukkar ein under med ein gong ein møter bokmålsfleirtalet i klasserommet eller på arbeidsplassen. Og det er der målbytet er sterkast. Når nynorskelevar vert i mindretal. Dette skjer oftast ved skulebyte, i overgangen til ungdomsskule eller vidaregåande skule. Der nynorsk er i fleirtal er det lite målbyte, slik som i Sogn og Fjordane «det nynorske grunnfjellet». Eller som i Odda kommune, der eit nynorsk fleirtal på 61 prosent i 2001 har auka til 67 prosent i KVA KAN GJERAST der nynorsk er under press? Svaret er ganske enkelt: Elevane må møte meir nynorsk, i og utanfor skulen. Men vår erfaring, etter vitjing i skuleklasser og lokale mållag, er at skulen i desse områda ikkje lèt nynorskelevane møte nok nynorsk. Nynorskelevar møter bokmål på tavla og i læremateriell. Nynorskelevar vert ved skulebyte fordelte ut over fleire klassar, slik at dei vert mange mindretal i staden for å kunne vere fleirtal i éin eller nokre klassar. Skulen undergrev elevane sin språklege sjølvtillit. For at Kunnskapsdepartementet si ressursgruppe skal få den påverknaden nynorskelevane fortener, treng vi endå meir informasjon om utfordringane lokalt. Veit du korleis vilkåra for nynorskelevar er i din kommune? Del kunnskapen med oss i Noregs Mållag sentralt. Nynorskelevane fortener betre. 2 Norsk TideNd Nr

3 intervjuet Foto: Morten Brun Litteraturstipend til Aanestad Ingrid Z. Aanestad er tildelt Rogaland fylkeskommunes litteraturstipend kroner. Det er det litterære råd i Den norske forfatterforening som er jury, og dei meiner at Aanestad har «ei fin og særmerkt prosarøyst som det skal bli interessant å følgje vidare». Aanestad debuterte i 2006 med romanen I dag er ein fin dag og har sidan gitt ut to romanar. folk Nynorsk er sjølvsagt Jon Fosse fekk Målprisen Gratulerer med pris! Takkar så mykje! Du var hindra frå å kome sjølv? Ja, eg var diverre sjuk og ikkje i stand til sjølv å motta prisen. Og takk også til Cecilie Seiness som var så grei at ho tok imot prisen på mine vegner. Vonar det kjendest ut som om det var som om ho litt fekk prisen sjølv. Ho har gjort sitt for nynorsken. Ho skjemde seg ikkje ut, nei. Frå det ho las opp, så forstod eg at du sette pris på denne heideren? Eg har fått svært mange prisar, og det kjennest feil ut å rangera dei, men alle andre er for skrivinga mi. Dette er ein pris for det eg har hatt å seia for nynorsken, og i den mon eg har hatt noko å seia for nynorsken, så er eg svært glad for det. Då eg var ung, var eg mykje godt mest oppteken av meg sjølv, og av mi eiga skriving. Sjølvsagt skreiv eg på nynorsk, men litteraturen var det viktige. Etter som eg har vorte eldre, har nynorsken berre vorte viktigare og viktigare; eit språk er større enn ein sjølv, eit slags fellesskap ein er del av. Difor er eg òg for ei stram nynorsknorm, nynorsken handlar ikkje om geografisk fellesskap, han handlar om språkleg fellesskap. Og så skal sjølvsagt diktarane bryta med denne norma så mykje dei vil, i mange tilfelle bør dei til og med gjera det, ei stram norm gjer det faktisk enklare for ein forfattar å utvikla eit eige språk slik til dømes Celine har gjort i Frankrike. Og dei som vil skriva dialektnært må gjerne gjera det. Og ei stram norm gjer det enklare for folk utan ei nynorsknær dialekt å læra seg nynorsk. For ikkje å snakka om for utlendingar. Ei norm med stor valfridom var tilpassa ei tid er som forbi. Det er mykje godt i framlegget til ny nynorsknorm, men valfridomen burde ha vore mindre. Kva skal ein velja når ein ikkje har nokon grunn for å velja det eine eller det andre? Min kanskje ville idé er at ei tilrådd form bør stå fyrst i ordbøker. I byrjinga i mi tid her i avisa så var eg oppteken av å få yngre forfattarar eg intervjua til å seia noko innsiktsfullt om nynorsk. Det lukkast eg sjeldan med, det enda som oftast med eit svar om at det var «naturleg å nytta nynorsk». Eg synest dei svarte rett og ærleg. Er nynorsk språket ditt, ja så er nynorsk språket ditt. Har du, som eg har, hatt nynorsk som hovudmål, som det heiter, frå fyrste skuledag på barneskulen og til siste skuledag på gymnaset, og så skal eg ikkje skriva nynorsk som vaksen? Eg er, for å vera ærleg, meir skeptisk til spørsmålet enn til svaret. Nynorsk er sjølvsagt. Det burde vera sjølvsagt for ein nynorsking å skriva nynorsk i Noreg. At det ikkje er tillate i nokre større norske aviser, er eit grovt brot på ytringsfridomen. At ein blir nekta å skriva sitt eige norske mål i Noreg, må nesten bryta mot menneskerettane. Eg veit ikkje om eg var eigentleg var på jakt etter innsikt, eller om eg berre ville ha dei til å svara at nynorsk er viktig. Då du fekk tilbodet om å bu i Grotten, snakka du om at det var viktig for nynorsken. Eg er klar over at det ikkje er fordi eg skriv nynorsk at eg vart tildelt Grotten. Men eg vil gjerne dela æra med nynorsken. Og altså knyta Grotten også til nynorsken, som Mindre valfridom: Det er mykje godt i framlegget til ny nynorsknorm, men valfridomen burde ha vore mindre. Kva skal ein velja når ein ikkje har nokon grunn for å velja det eine eller det andre, seier Jon Fosse, Målprisvinnar Foto: Tom A. Kolstad ikkje har vondt av fleire symbolske merke i Oslo. På same måten gav t.d. Kjartan Fløgstad pengane han fekk frå Nordisk Råd til Mållaget. Og det har også Guri Vesaas gjort med prispengar ho har fått. Det var raust og fint gjort både av Kjartan Fløgstad og Guri Vesaas. Eg hugsar enno kor overraska eg vart då Kjartan Fløgstad gav prispengane frå seg, kanskje fordi eg på den tid sjølv var i den største pengenaud! Er det rimeleg å krevja av forfattarar at dei har dette medvitet? Slett ikkje. Nynorsken er, og skal vera, noko sjølvsagt. Ikkje noko som treng loddsal og basarar og pengeinnsamling for å overleva. Men om ein kan syna takksemda si med å gje til dømes pengar til Noregs Mållag, ja så synest eg det er noko nesten vakkert over det. Spørsmålet blir jo om dette har med generasjonar å gjera, ei innsikt om at ein representerer noko meir enn seg sjølv, eller helst ein Jon Fosse forfattar fekk Målprisen 2012 frå Noregs Mållag under landsmøtet i Oslo vilje til å representera noko meir enn seg sjølv. Du er, om du skriv nynorsk, del av noko større enn deg sjølv, av det nynorske språket, og dermed går det òg an å seia at du «representerer» det. Men noko skurrar når det blir sagt. Ein bokmåling «representerer» bokmålet, men å seia det skurrar i mine øyro, det òg. Kva representerer du? Ingenting. Rett nok er eg medlem i diverse forfattarorganisasjonar, elles berre i Noregs Mållag. Og så skriv eg skjønnlitteratur. Og den skriv eg på nynorsk. Kjartan Helleve Foto: Kjartan Helleve Foto: Paul Audestad Foto: Sol Nodeland Søyland heidersmedlem i Det Norske Samlaget Aud Søyland er blitt ny heidersmedlem i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Søyland er ein av dei fremste nynorske omsetjarane i Noreg i dag, hovudsakleg innanfor faglitteratur. Sidan 1987 har ho arbeidd som frilans med språkkurs, språkvask, korrektur, omsetjing frå bokmål, svensk, dansk og engelsk til nynorsk. I tillegg har ho arbeidd med Nynorsk ordliste sidan midten av 80-åra. Saman med Kåre Skadberg tok ho over redaktøransvaret for ordlista i Andre heidersmedlemmer i Litteraturselskapet er Jon Fosse, Kjartan Fløgstad, Arthur Arntzen og Guri Vesaas. Lølands-stipend til Belsvik Rune Belsvik får Rasmus Lølandsstipend for Stipendet er på kroner. Han er ein uredd og kompromisslaus forfattar, meinte det litterære rådet til NBU (Norsk barne- og ungdomsbokforfattere) som innstiller stipendvinnaren, og det er Rogaland Fylkeskommune som deler ut. Rune Belsvik (56) debuterte i 1979 med ungdomsromanen Ingen drittunge lenger. Sidan har han skrive over tjue bøker for barn og ungdom, nokre bøker for vaksne og har i tillegg skrive fleire skodespel. I 2000 fekk han Brageprisen, og Kulturdepartementets litteraturpris for barnebøkene om Dustefjerten. Pris til Lillegraven Forfattar Ruth Lillegraven har fått Sokneprest Alfred Andersson-Rysst fond, ein pris som annakvart år går til ein ung forfattar som skriv på nynorsk. Juryen bak prisen er Ottar Fyllingsnes, Durita Brattaberg og Jan Kløvstad. Juryen listar opp fem gode grunnar til at ho fortente prisen, og den femte lyder: «Vi vil inspirere ho til å skrive meir!» Prisen er på Norsk Tidend nr

4 media Tarjei Vågstøl Bør opprette nynorske parallellklasser Det er synd at nynorsken tapte, men eg er godt fornøgd med at det var eit såpass stort mindretal som stemte nynorsk ved skulemålsrøystinga i Nord-Aurdal, seier leiar i Nord-Aurdal Mållag, Bjørn Karsrud. Det store mindretalet viser at nynorsk også må få ein sjølvsagt plass på nye Nord-Aurdal barneskole. Det må skje i form av ei fast nynorsk parallellklasse på alle trinn. Eg har tillit til at politikarane i Nord-Aurdal kommune vil legge til rette for det, seier leiar i Nord- Aurdal mållag, Bjørn Karsrud. Resultatet etter oppteljinga av røystinga 23. mai viste at 36 prosent stemte for nynorsk og 64 prosent for bokmål. Eg trur at eg har det store fleirtalet i kommunen med meg i dette. Vi har fått mange tilbakemeldingar frå folk om at det bør vera undervisning både i bokmål og nynorsk på den nye skulen på Fagernes, også frå bokmålsfolk. Ingen meiner på fulle alvor at nynorsken skal raderast fullstendig vekk frå kommunen. Men dette betyr at det må brukast nok ressursar for å sikre at nynorskklas- Frå fortida Eg kjenner meg ung og frisk, men eg veit at eg eigentleg kjem frå fortida. Det er visse førestellingar om kva media «er» som sit fast i ryggmergen min. Til dømes tenkjer eg alltid på kringkasting som fyrst og fremst etermedia. Eller, det er ikkje heilt sant. Eg har vanskar med å sjå føre meg kringkasting utan dei rammene det har fått frå å vera etermedia: Kanalar, jamne straumar av program som vert sende til faste klokkeslett før dei forsvinn heilt til dei kanskje kjem i reprise. Eg skal ikkje gje inntrykk av å vera eldre enn eg faktisk er: Eg har høyrt om, og brukt, podcastar, YouTube, torrent-nedlastingar og strøyming. Men eg har alltid tenkt på dette som supplement: for meg har den verkelege kringkastinga på sett og vis alltid vore det som vert sendt i det faste sendeskjemaet til NRK (eller TV2). Framtida kjem til å tvinga meg til å endra denne oppfatninga. Den nye nett-tv-løysinga til NRK (tilgjengeleg i prøveutgåve no) ber bod om kva som kjem til å koma. Fram til no har nett-tv hjå NRK vore upraktisk og lite elegant (og dessutan måtte eg installera spesiell programvare på datamaskina mi for å få det til å verka). Den nye løysinga er rask og lett å finna fram i, og det aller meste av det som har vore sendt er tilgjengeleg lenge etter sending. Ei side laga spesielt for moderne fjernsyn med innebygd nettlesar ser ut til å vera på veg. NRK har laga eit fint produkt, slik vi er vane med. Men kva hender dersom produktet er for godt, og dette vert den nye måten alle ser fjernsyn på? Ei utfordring er sjølvsagt å få sjåarane til å velja det dei ikkje trudde dei likte: På Spotify kan du høyra klassikarane frå ungdomsskulen omatt og omatt, på radio møter du iallfall av og til musikk du ikkje har høyrt før. Ei anna side av saka er kva det gjer med nynorskprosenten, som NRK fekk ros for i førre spalta mi. Om heile kanalstrukturen bryt saman, korleis skal vi då krevja ein viss del nynorsk av alle sendingane? Det er på ingen måte sjølvsagt kva som er det gode svaret, og kanskje er vi nøydde til å tenkja annleis enn vi har gjort. Det tekniske filmformatet NRK no tek i bruk stør fleire spor for både tekst og lyd. Alt i dag kan vi velja å skru teksting av og på. Kanskje føresetnadene for å krevja nynorsk tekst (og dubb, td. av barneprogram) på heile sendeflata endeleg er til stades? Utkastet nedpriorit Læreplangruppa som Utdanningsdirektoratet har sete ned, har kome med eit utkast til ny læreplan. Sidemålet skal nedprioriterast. Utdanningsdirektorat går no igjennom læreplanane i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Evalueringsarbeidet skal i fylgje Utdanningsdirektoratet gjera det enklare for lærarane «å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet». Til hausten skal dei endelege framlegga ut på høyring, og dei endelege læreplanane skal takast i bruk i skuleåret Alt no har det kome utkast til nye læreplanar. Læreplangruppa i norsk har teke arbeidet sitt seriøst. Frå alle baugar og kantar har det kome kritikk for at læreplanen i norsk har vore for ambisiøs. Særleg sidemålsopplæringa har fått så hatten passar, og denne kritikken ser det ut til at læreplangruppa har lytta til. Ulike kompetansemål Framlegget går ut på å stilla andre kompetansekrav i sidemålet enn i hovudmålet. Dette var også noko Utdanningsdirektoratet ynskte i deira no velkjende brev frå i vinter. Dei gjorde framlegg om at ein skulle skriva «I skriveopplæringen skal elevenes hovudmål prioriteres». Den setninga er ikkje med i utkastet, men Berre innblikk: Publiseringa av utkasta er først og fremst for å ha opne prosessar undervegs, slik at alle kan følgje arbeidet til læreplangruppene, seier Eli Karin Flagtvedt i Utdanningsdirektoratet. Foto: Jannecke Sanne fleire stader i utkastet skil ein likevel. Etter tiande trinn skal ein «mestre formverk, ortografi, setningsbygning og tekstbinding på hovudmålet», medan ein i sidemålet berre skal «mestre sentrale regler i formverket og uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd i et bredt utval sjangere». Utkastet tek til orde for å setja bok og nynorsk på dagsorden alt på barnetrinnet, men kravet til skriftleg kompetanse kjem som i den noverande læreplanen ikkje før på ungdomsskulen. Avslutta opplæring Vidare tek læreplangruppa til orde for å avslutta sidemålsopplæringa etter Vg2. Etter det året skal elevane kunna «skrive drøftinger, utgreiinger og andre fagartikler på hovedmål og sidemål». Men så er det slutt. Under kompetansemåla for Vg3 står det ikkje eit ord om korkje hovudmål, sidemål eller nynorsk. Dette er på linje med det «Forum for norskfaget» konkluderte med i sin rapport. Forumet meinte at «konsentrasjon om sidemålsopplæring på Vg2 gjev meir tid og betre høve til å konsentrera seg om skriftleg hovudmål på Vg3, noko som ikkje minst er Då Utdanningsdirektoratet publiserte andreutkastet til ny læreplan i norsk, var tredjeutkastet alt skrive. I vinter intervjua Norsk Tidend divisjonssjef Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet om arbeidet med læreplanane. Han sa då læreplangruppa skulle leggje fram utkast undervegs og at målet var «å få til eit ordskifte, få fram alternative vurderingar og få motførestillingane mot det som ligg føre. ( ) Vår jobb er å sørgje for at faglege innspel kjem inn i prosessen. Det er ingen fare for at dette skal bli ein lukka viktig for elevar med nynorsk som hovudmål». Inga vurdering Framlegget understrekar likevel nedprioriteringa. Vg2 skal framleis innehalda mykje meir prosess. Så det er all grunn til å tru at fagleg relevante synspunkt vil kome fram og dei vil bli høyrde og handsama på adekvat vis». enn berre sidemålsopplæring, men timetalet blir ikkje auka. I Vg3 legg ein opp til meir enn femti timar meir norskundervisning enn året før. Men då altså utan sidemålsundervisning. Tredjeutkastet til ny læreplan er Innspel frå sine eigne Etter det Norsk Tidend forstår, er ikkje denne prosessen så open likevel. Då andreutkastet til ny læreplan vart publisert på direktoratet sine heimesider i slutten av mai, var tredjeutkastet alt ferdigskrive òg. Det vil seie at eventuelle faglege innspel til arbeidet må kome frå direktoratet si eiga responsgruppe. Divisjonsdirektør Bolstad Pettersen nemnde denne gruppa i det same intervjuet, og lista opp Lesesenteret, Skrivesenteret og Nynorsksenteret som medlemmer. Alle er direktoratet sine eigne organ. Vi er opptekne av det offentlege ordskiftet og at alle skal få seie kva dei meiner om læreplanane, seier Eli Karin Flagtvedt, avdelingsdirektør for læreplan i Utdanningsdirektoratet. Men dette må skje i den formelle høyringa til hausten. Publiseringa av utkasta er først og fremst for å ha opne prosessar undervegs, slik at alle kan følgje arbeidet til læreplangruppene. Er det berre dei faglege innspela frå responsgruppene som vil bli høyrde i denne delen av arbeidet? Utkast til justerte læreplanar frå læreplangruppene skal liggje på udir.no, slik at 4 Norsk Tidend nr

5 sene får eiga undervisning i alle fag, bortsett frå gym og handverksfag. Ein frammøteprosent på 10,8 prosent er skuffande. Det møtte opp færre nynorsktilhengarar enn vi hadde rekna med. Vi fekk mange kommentarar i forkant om at kommunestyret måtte vurdere fritt dersom det vart låg valdeltaking. I mållaget meiner vi at resultatet av ei folkerøysting uansett må respekterast. Eg trur at mange har tenkt at i byen Fagernes må dei ha bymål som skulemål, seier Bjørn Karsrud. Men då har dei gløymt at nynorsk skrifttradisjon og valdresdialekt er ein viktig del av valdresidentiteten. Og dessutan ligg nynorsken tett opp til valdresmålet. Vi har eit skriftmål som gir god støtte til valdresmålet, seier Karsrud. Bjørn Karsrud meiner at det også er mange faktorar som peikar i positiv lei for nynorsken. Nynorsken har hatt eit stort oppsving som bruksmål i Valdres dei siste åra. Og for tre-fire år sidan vart jo valdresmålet kåra til den mest populære dialekten i Norge. Dette er eit godt grunnlag å bygge vidare på. Nord- Aurdal mållag arbeider for nynorsk og valdresdialekt året rundt. Det skal vi halde fram med. Både næringsliv og enkeltpersonar har sett verdien av å marknadsføre seg på nynorsk. Og nynorsken og valdresdialekten er ein viktig del av valdresidentiteten, seier Karsrud. Pressemelding Nord-Aurdal Mållag erer sidemål Alle får noko dei ikkje vil ha orleis ein skal prøvast i faget, er klårt. I den gjeldande læreplaen er dette spesifisert. «Forum or norskfaget» var klår på at ramlegget om å avslutta sideålsopplæringa etter Vg2, måtte ylgjast opp med ein obligatorisk eksamen i sidemålet, pluss at det måtte vurderast om ein måtte ha ein eigen samla standpunktkarakter. Utdanningsdirektoratet var langt ifrå så oppteken av vurdering i sidemålet. Dei ville berre ha sidemål som trekkfag i Vg3. I utkastet som no ligg føre, står det «Vurdering i faget: Forslag utarbeides separat». Kjartan Helleve Foto: Kjartan Helleve Påtroppande leiar Vebjørn Sture i Norsk Målungdom er ikkje særleg nøgd med utkastet til ny læreplan i norsk. Alle får noko dei ikkje vil ha, seier Sture. Kompetansemåla i dette utkastet samsvarer berre med den uhaldbare situasjonen me har i dag. Det vil ikkje forandre på noko. Sjølv om der er usemje om vegen vidare, er alle samde om at noko må gjerast. Då er det forunderleg at læreplanutkastet i praksis sementerer status quo. Kva er det verste? At ein senkar kompetansemåla for sidemålet. Det er mange elevar med nynorsk som hovudmål som meistrar bokmålet betre. Desse elevane kan godt ende opp med å velje bokmål som hovudmål, sidan det vil gjere skulekvardagen betre. Framlegget er stikk i strid det med den omsorga for elevar med nynorsk hovudmål som departementet og «Forum for norskfaget» har lagt for dagen. Resultatet vil bli det stikk motsette av det dei ser for seg. Vil ha tidlegare start Men er det rimeleg å tru at ein skal kunne greie å opparbeide seg lik kompetanse i hovudmålet og sidemålet? Ja, dette utkastet senkar lista for elevane. Men det er ikkje lista som ligg for høgt. Problemet er at elevane ikkje får lov til å ta nok fart. Det har tidlegare blitt signalisert at sidemålsundervisninga skulle ta til tidlegare. Men den einaste skilnaden frå den gjeldande læreplanen er at barneskuleelevane skal bli introduserte for nynorsk og bokmål tidlegare. Det er ikkje godt nok. Nynorsk må bli definert som ei grunnleggjande ferdigheit. Om dei meiner alvor om å lage læreplanar som skal leggje opp til at dei grunnleggjande ferdigheitene skal fylgje elevane gjennom heile skulegangen, så nyttar det ikkje å kome dinglande med skriftleg sidemålsopplæring ein gong i niande klasse. Det har me prøvd i så mange år, og ingenting tyder på at det fungerer, seier Sture. Mållagsleiar Håvard B. Øvregård meiner det er vanskeleg å seie noko om framlegget som heilskap før ein får sett korleis vurderinga i sidemål skal gå føre seg. Det viktigaste manglar. Det ser ut som læreplanutvalet legg opp til å avslutte sidemålsopplæringa etter Vg2. Dette samsvarar også med det «Forum for norskfaget» skreiv i sluttrapporten sin. Om så er, så må i det minste ein obligatorisk sidemålseksamen på plass. Men dette gjev ikkje framlegget noko svar på, seier Øvregård. Kjartan helleve allereie ferdigskrive alle interesserte kan følgje med på i kva retning endringane går. Vi tek sjølvsagt imot dei innspela vi får, men samtidig er vi er opptekne av at dette ikkje skal oppfattast som ei formell høyring. Forslag til nye læreplanar blir sende på høyring hausten Då vil alle som ønskjer det, kunne kome med innspel. Uunngåeleg Kvifor vart ikkje dette utkastet publisert samstundes med at det vart sendt til responsgruppene? Det er Kunnskapsdepartementet som fastset læreplanane som no skal justerast. Før vi publiserte andreutkastet, måtte vi orientere departementet om i kva retning endringane går. Samtidig jobba læreplangruppene vidare Norsk Tidend nr med andreutkastet. I praksis blir det derfor uunngåeleg at læreplangruppene ligg litt framfor utkasta som blir publiserte. Kvifor er ikkje vurdering/eksamensordningar i norsk teke med i dette utkastet? Vil det kome i det utkastet som skal ut på høyring i haust? Utdanningsdirektoratet arbeider med ulike modellar for vurderingsordningar i norsk. Dei blir ferdige og sende ut på høyring hausten 2012 samtidig med læreplanen i norsk. Kjartan Helleve Eit senter for demokrati, kunnskap og skaparkraft Mot til å meina, styrke til å skapa! Utstillinga er open for publikum måndag til laurdag f.o.m. 2. juli t.o.m. 11. august. Velkommen! Offisiell opning i september. Les meir på Illustrasjonar: Steffen Kverneland 5

6 Bondevik i spissen for nynorskaksjon Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik har saman med fleire andre kjende bokmålsbrukarar skrive under på eit opprop mot Utdanningsdirektoratets forslag om å fjerne sidemålskarakteren og eigen eksamen i nynorsk: «Utan eksamen i nynorsk blir grunnlaget teke bort for nynorsken som jamstelt skriftmål og riksspråk.» Også tidlegare Telenor-direktør Tormod Hermansen og tidlegare redaktør Thor Bjarne Bore har skrive under saman med bokmålsforfattarar som Kjell Askildsen, Per Petterson, Knut Nærum, Thorvald i hyllene på nettet Nynorsk Antikvariat AS Hulgata Tvedestrand Telefon faks: E-post: Steen, Jon Michelet og Vigdis Hjort. Dei 26 følgjer opp dei sterke reaksjonane som kom frå nynorskhald da Utdanningsdirektoratet i januar i eit brev til Kunnskapsdepartementet foreslo å tone ned sidemålsundervisninga i den nye læreplanen for norskfaget. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) stilte seg open for framlegget om å ha berre éin karakter i norsk og å fjerne skriftleg sidemålseksamen i ungdomsskulen. Utdanningsdirektoratet skal vere ferdig med framlegget til ny læreplan til hausten. (NPK) Sjåfør Isrosa is søkjer ein person til å køyra ut is til utsalsstader i Oslo-området. Du må vera kjekk og grei og ha tilgang til bil. Tenestemålet i verksemda er nynorsk. Kontakt eller tlf om du vil vita meir. Antikvarbokhandlar: Arne-Ivar Kjerland E-post: Mobil: Flinke vestlendingar Øystein Vangsnes skal undersøkje om den varierte språklege kvardagen med nynorsk og bokmål om kvarandre medverkar til at elevane i Sogn og Fjordane presterer så bra på nasjonale prøver. Utgangspunktet er dei gode resultata elevane i Sogn og Fjordane har synt på dei nasjonale prøvene dei siste åra. Vanlegvis heng gode skuleresultat saman med høg grad av urbanisering, høgt utdanningsnivå og høgt inntektsnivå hjå foreldra, men Sogn og Fjordane ligg lågt på alle desse tre variablane. Likevel gjer elevane det altså skarpt på dei nasjonale prøvene. Då er det grunn til å spørje kvifor, seier Øystein Vangsnes, forskar ved Universitetet i Tromsø. Han understrekar at elevane gjer det godt over heile fjøla, i såvel norsk og engelsk som i matte. 97 prosent Forskarar frå ulike vitskapsdisiplinar har blitt interesserte i utdanningsparadokset Sogn og Fjordane, men ingen hadde tenkt at språklege tilhøve kunne vere ein faktor før Vangsnes kom på bana. Ved eit lukketreff tok eg kontakt med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) akkurat medan dei saman med andre miljø utvikla eit prosjekt på dette området. Vi snakkar om eit fylke der 97 prosent av skuleelevane har nynorsk som opplæringsmål i grunnskulen, og der elevane blir stimulerte også på bokmål gjennom heile oppveksten, fortel Vangsnes, som sjølv er sogning. Det vi veit frå internasjonal tospråksforsking, er at det å vekse opp med to språk gjev ein del utviklingsmessige fordelar som er gunstige for læring allment. Men då melder det seg sjølvsagt fleire spørsmål: Er nynorsk Øystein Vangsnes Foto: UiT og bokmål ulike nok til å gje dei fordelane tospråkleg stimulering gjev? Og gjev skriftspråksvariasjon tilsvarande fordelar som talespråksvariasjon? Her er det mykje å sjå nærare på, påpeikar Øystein Vangsnes. Konkret ynskjer han å undersøkje om kognitivt orientert tospråklegheitsforsking kan avdekkje skilnader mellom elevar i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, eit fylke som gjer det om lag like bra på dei sosioøkonomiske variablane, men som gjer det langt svakare på nasjonale prøver. Korleis tenkjer du å finne svar på dette spørsmålet? Arbeidshypotesen er at vi ikkje skal finne særlege fylkesvise skilnader mellom elevar i fyrsteklasse. Etter nokre år, når elevane har kome lengre i leseog skriveopplæringa, bør skilnadene vere større, fortel språkforskaren, som likevel ser ei rekkje skjer i sjøen: Dialektar Det kan vere mange andre forklaringar på dei gode resultata i Sogn og Fjordane, og nettopp difor er det ein styrke at dette prosjektet er ein del av eit større tverrfagleg prosjekt. Historie, kulturgeografi, skuleorganisering og fleire andre aspekt vil bli undersøkte for å freiste forklare paradokset Sogn og Fjordane. Arne Torp har tidlegare synt at norske elevar er best i Skandinavia på grannespråksforståing, og trekkjer fram den språklege variasjonen både i tale og skrift som ein grunn for kvifor nordmenn forstår til dømes danskar langt betre enn kvifor dei forstår oss. Trur du dialektane kan vere ei forklaring også i dette spørsmålet? Eg er samd med Torp i denne forklaringsmodellen. Det er til dømes fleire studiar som viser at grupper som snakkar ein dialekt som avvik sterkt frå normaltalemålet, gjer det betre på ulike typar språktestar. Eg kjenner til studiar som viser dette for sveitsertysk mot høgtysk og kypriotisk-gresk mot standard gresk, fortel Vangsnes. Kva om? Dersom du faktisk kjem fram til at det finst ein signifikant skilnad på nynorsk- og bokmålselevar i denne undersøkinga, kva konsekvensar bør det gje? Det overordna her er korleis vi verdset språkleg variasjon. Dersom ein språkleg variert kvardag har positive kognitive effektar, bør det gje realpolitiske konsekvensar for språkstimuleringspolitikken, og særleg i førskule- og småskulealder, seier Øystein Vangsnes. Han vil likevel åtvare mot å selje skinnet heilt enno: Det er ikkje heilt ukomplisert å dra det inn i sidemålsdebatten, men det kan vere eit argument for å byrje med sidemålet tidlegare enn i dag. Eg vil likevel understreke at vi ikkje veit noko om resultata enno, og at det godt kan hende det ikkje er mogleg å påvise slike skilnader i denne undersøkinga, smiler Øystein Vangsnes. Han fortel at dei kjem til å ta til i januar 2013, og at det vil ta eit par-tre år før konklusjonar ligg på bordet, litt avhengig av kor mykje finansiell støtte dei får til undersøkingane. JEnS kihl Nettstudium Nynorsk i opplæringa [30 stp] Nettstudiet Nynorsk i opplæringa er eit vidareutdanningsstudium for lærarar. Målet med studiet er at lærarar vert kvalifiserte til å drive god nynorskopplæring på alle nivå i grunnopplæringa etter intensjonane i Kunnskapsløftet. Studiet gjev kunnskap om og innsikt i nynorskopplæring både som hovudmål og som sidemål. Studiet er samansett av to emne på 15 studiepoeng kvar, eitt i haustsemesteret og eitt i vårsemesteret. Studiet skal formidlast gjennom lesing av nettleksjonar, lesing av pensum, sjølvstudium og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og tekstane, som vert lagde i mappe for endeleg vurdering, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet. Opptakskrav: 30 stp norsk, fullført norsk 1 eller lærarutdanning Kontakt: fagansvarleg Anne Steinsvik Nordal Telefon: , e-post: Søknadsfrist: Løpande opptak Studiepoeng: 30/2 semester (deltid) Søknadskode: 4070 i lokalt opptak Eg har alltid vore tospråkleg Janne Nygård er nyvald nestleiar i Noregs Mållag og kjem frå Jølster, i hjarta av Sogn og Fjordane. Eg har alltid vore tospråkleg i tale, men det var fyrst på ungdomsskulen eg fekk eit medvite forhold til at nynorsk og bokmål er to ulike, komplette skriftspråk. Eg kunne veksle mellom jølstring og austlandsk i leik, men gjorde det aldri elles, fortel Janne Nygård. Ho peikar på ein annan viktig faktor i dette biletet: Det å kjenne seg språkleg trygg er særs viktig for elevar i Sogn og Fjordane. Eg visste frå tidleg alder at eg var ein av ganske fåe i Noreg som skreiv nynorsk, og då var det ekstra viktig at alle i klassen gjorde det, og at den språklege sjølvtilliten blei utvikla. Slik kan ein aktivere større delar av det språklege registeret du tør å uttrykkje deg fritt på språket ditt, seier ho. Janne Nygård Foto: Kjartan Helleve Trur du eit eventuelt positivt funn i denne undersøkinga kan gje konsekvensar for argumentasjonen til Noregs Mållag? Dette kan bli eit sett med argument det er mogleg å bruke i tillegg til dagens argumentasjon, og det er spanande om det stemmer. Samstundes er ikkje kognitive effektar grunnen til at eg kjempar for målsaka, og argumenta våre strekkjer seg mykje lenger enn dette, påpeikar mållagsnestleiaren. Men vil det ikkje vere negativt om Kunnskapsdepartementet i framtida baserer grunngjevinga for sidemålsordninga utelukkande på at ho har positive kognitive effektar? Fyrst og fremst meiner eg at det er grunnleggjande positivt med meir forsking om nynorsk, og det er ikkje negativt å ha fleire argument. Så er heldigvis målrørsla her for å supplere og oppdatere denne argumentasjonen. Likevel er det litt tidleg å sprette sjampagneflaska det er jo lang tid til vi har svar på dei spørsmåla som blir stilte her. JEnS kihl 6 Norsk TideNd Nr

7 Sogn og Fjordane er det nynorske grunnfjellet Det mest påfallande med språkutviklinga i Sogn og Fjordane er at bruken av nynorsk står så sterkt og er så stabil, medan endringane er så store mange stader elles i landet, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. Han la 7. mai fram ein fersk rapport om språket i fylket som Nynorsk kultursentrum har laga på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her står vi på det nynorske grunnfjellet, og det har Sogn og Fjordane vore i snart hundre år, sa Grepstad. Nynorskstrategi til debatt i fylkestinget i Sogn og Fjordane. Frå venstre Ingebjørg Erikstad, kulturdirektør, Nils Gjerland, leiar i kulturutvalet, Ottar Grepstad, direktør for Nynorsk kultursentrum og Åshild Kjelsnes, fylkesordførar. Foto: Hege Lothe Nasjonalt Rapporten er på hundre sider og tek for seg språkutviklinga i Sogn og Fjordane frå 1646 til i dag. Det er første gongen det er laga ein så omfattande dokumentasjon av språket i eitt fylke. I rapporten får vi både vita korleis det står til med nynorsken i grunnskulen, i vidaregåande, hos dei vernepliktige og på andre viktige område i samfunnet. Så langt råd er, blir opplysningane samanlikna med tilsvarande opplysningar for heile Vestlandet og for resten av landet. Tendensen er at nynorsken i Sogn og Fjordane held seg stabil både i skule, kyrkje og offentleg forvaltning. Fylket toppar også nynorskstatistikken for Vestlandet på alle punkt. Til dømes har fylket 99 prosent nynorskelevar i grunnskulen og 86 prosent i vidaregåande skule, medan tilsvarande tal for heile Vestlandet er 42 og 23 prosent. Sogn og Fjordane skil seg også klart ut når det gjeld vernepliktige som skriv nynorsk. Medan heile 87,8 prosent av dei vernepliktige frå fylket nytta nynorsk i fjor, gjorde berre 47,6 prosent frå Hordaland det same. I Møre og Romsdal var nynorskprosenten 29,8 prosent, medan berre 8 prosent av dei vernepliktige i Rogaland nytta nynorsk i fjor. Stabilt i vidaregåande Elevar som byter frå nynorsk til bokmål når dei byrjar på vidaregåande, er eitt av dei største problema for nynorsken. På landsplan går over halvparten av nynorskbrukarane over til bokmål før dei avsluttar vidaregåande skule. I Sogn og Fjordane er det derimot berre 10 prosent av elevane som gjer dette, viser rapporten. Her dreier det seg om grunnfjell av granitt, skriv Grepstad. Rapporten slår fast at nynorsk har nokså høg status blant tenåringane i fylket samanlikna med resten av landet. Undersøkinga viser mellom anna at ni av ti elevar på Firda vidaregåande skule likte godt eller svært godt å skriva nynorsk, og at dei likte betre å skriva nynorsk enn engelsk sjølv om dei også likte svært godt å skriva engelsk. Grepstad legg likevel til at også granitt kan slå sprekker. Rapporten peikar på tendensar til skilnader mellom indre og ytre strøk, og at det som har vore stabilt til no, kan koma til å endra seg. Fylkespolitikarane bør ikkje ta situasjonen anno 2012 for gitt, seier Grepstad. Bør bli lytta til Berre 2 prosent av alle nordmenn bur i Sogn og Fjordane. Den særmerkte språksituasjonen gjer likevel at sentrale styresmakter bør lytta til fylkeskommunen når det gjeld politikk som kan få følgjer for språkleg praksis, meiner Ottar Grepstad. Rapporten slår fast at den posisjonen nynorsken har i Sogn og Fjordane, har hatt mykje å seia for nynorsken nasjonalt. Sjølv meiner innbyggjarane i Sogn og Fjordane både at det er viktig å bruka meir nynorsk og at alle nordmenn skal læra å skriva både nynorsk og bokmål. I juni skal fylkestinget i Sogn og Fjordane drøfta politikk for nynorsk i fylket. Hovudutval ønskjer nynorsk forum I møte 22. mai vedtok Sogn og Fjordane sitt hovudutval for kultur ei språkpolitisk satsing for å styrkje nynorsken og medvitet om det nynorske språket si rolle i samfunnet vårt. Dette melder fylkeskommunen på heimesida si. Eitt av tiltaka er å etablere eit nynorsk forum i fylket som samlar både målrørsle, næringsliv og andre samfunnsaktørar. Med dette ynskjer hovudutvalet å mobilisere breitt for nynorsken si framtid. Målet er å skape ein debattarena som set språk på dagsorden og som definerer utfordringar og kunnskapsbehov. Som bakgrunn for saka har Nynorsk kultursentrum ved direktør Ottar Grepstad utarbeidd «Språkfakta Sogn og Fjordane ». Denne utgreiinga slår fast at nynorsken har ein heilt unik og stødig posisjon i Sogn og Fjordane, men at her også er teikn til ei utvikling der det nynorske språket vil vere svekt om ein ikkje set i verk tiltak. «Språkfakta Sogn og Fjordane » er ein større dokumentasjon av språkutviklinga i fylket vårt. Det er første gong så mykje systematisk og faktabasert kunnskap om språksituasjonen i fylket og på Vestlandet er samla i eitt dokument. Utgreiinga femner om språkutviklinga på vidt ulike arenaer i fylket vårt. Fylkestinget skal handsame saka i møte juni. Ingen bokmålsboom i Hordaland Dei dramatiske målbytetala for elevar i den vidaregåande skolen som Hordaland fylkeskommune presenterte denne veka, er villeiande. Ifølgje fylkesstatistikken har berre ni prosent av elevane i vidaregåande skole no nynorsk som hovudmål, mot 34 prosent i grunnskolen. Statistikken kunne difor tyde på ein storstilt flukt frå nynorsk til bokmål når elevane begynner i vidaregåande i vestlandsfylket. Men tal som Noregs Mållag har henta inn direkte frå enkeltskolar i Hordaland, viser at statistikken er sterkt villeiande. Mens fylkesstatistikken viser at berre 10 prosent av dei vidaregåande elevane på Stord har nynorsk som hovudmål, har Stord vidaregåande skule sjølv registrert over 90 prosent som nynorskelevar. Berre 20 av dei 209 elevane som er melde opp til eksamen i norsk hovudmål i vår, er bokmålselevar, viser tala som Mållaget har henta inn frå skolen. Andre stikkprøver som Mållaget har gjort, peiker i same lei. Seniorrådgivar Svein Kirkevik i opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune har inga god forklaring på kvifor tala eventuelt ikkje stemmer. Tala er henta frå det skoleadministrative systemet vårt, Extens, seier han. Han strekar under at tala ikkje viser hovudmålsfordelinga ved kvar skole, men er ordna etter bustadkommunen til elevane. Etter det Mållaget kjenner til, blir ikkje elevane i vidaregåande registrerte med målform i Extens før på tredje klassetrinnet. Det tyder på at uregistrerte elevar blir talde som bokmålselevar. Tala til Hordaland fylkeskommune gjeld elevar i vg1. Leiar Håvard Øvregård i Noregs Mållag seier at feilinformasjonen er pinleg. Det kan sjå ut for oss som fleire av skolane har ført elevar som ikkje har kryssa av for målform i administrasjonssystemet, som bokmålselevar. Dette er utruleg pinleg for Hordaland fylkeskommune og fortel at dei som skuleeigar ikkje tar problemet med målbyte alvorleg, seier Øvregård. (NPK) Norsk Tidend nr

8 Garborgsenteret prøveopnar Etter planen skulle Garborgsenteret ha opna 22. mai. Slik vart det ikkje. Ikkje offisielt. Senteret på Bryne har valt å flytta den offisielle opningsmarkeringa til september månad. Det er likevel mogleg å vitja senteret allereie i sommar. Frå 1. juli til 12. august held Garborgsenteret prøveope. Ja, den offisielle opninga måtte utsetjast, seier Inger Undheim, avdelingsleiar for senteret. Den utløysande årsaka var sjukdom hjå Mediafarm, som er ansvarleg for konsept og innhald. No vert dørene opna for publikum 2. juli, medan den offisielle opningsmarkeringa vert flytta til september månad. Alt går etter planen, og me gler oss enormt! Her skal ein få utforska Arne og Hulda Garborg og det dei skreiv, men ein kan òg oppleva den magiske blå kista, snurra på diktarhjulet, leita etter visdom i døypefonten, eller kosa seg i lyttestolane. Det har blitt ei leiken og interaktiv utstilling, og me er svært stolte over resultatet. Myldrande liv Korleis kjennest samlivet med dei andre institusjonane rundt dykk? Somme var jo redde for at Garborg skulle forsvinna inn i eit kjøpesenter. Akkurat det ryktet stammar nok frå spissformuleringar i ein frisk lokaliseringsdebatt. Garborgsenteret skulle sjølvsagt aldri bli ein del av eit kjøpesenter. Me deler hus med det flotte nye biblioteket sentralt på Bryne, like ved togstasjonen. Det er utan tvil ein stor fordel for oss å vera lett tilgjengelege. Biblioteket har hatt rekordhøgt besøk etter at det flytta til nye og moderne lokale. Nesten klar: Garborgsenteret opnar offisielt i august, men allereie i sommar er det mogleg å ta ein tur innom. Me har felles resepsjon, felles møterom og amfi, og felles arrangement med biblioteket. Garborgsenteret sin kafé, Garborgstova, deler areal med tidsskriftavdelinga. Like ved Garborgsenteret og biblioteket ligg høghuset som husar lokalt næringsliv, men òg ein fotograf, skodespelarar, ungdomsorganisasjonen Unge SPOR og forfattar Tor Obrestad. Mange flotte kulturarrangement vert haldne på toppen av høghuset. Det er eit myldrande liv i området. Meir mylder skal det bli når 1500 elevar flyttar inn i den nye vidaregåande skulen, som vert vår næraste nabo om to år. Nasjonal interesse Korleis opplever du interessa frå folk i nærleiken? Me merkar mykje interesse og nysgjerrigheit frå heile regionen, men naturleg nok er det spesielt stor interesse for Garborgsenteret i Time og i nabokommunane på Jæren. Me har teke imot grupper heilt sidan me flytta inn i bygget hausten 2010, som ønskjer å få vita meir om Arne, Hulda og kva Garborgsenteret skal bli. Men det kjem òg folk langvegsfrå. Interessa for Arne og Hulda Garborg avgrensar seg ikkje til Jæren. Foto fasade: Asle Haukland/Garborgsenteret Kva er det du er uroa for om kveldane, når du ikkje får sova? Eg sovnar lett, og kan ikkje seia eg er uroleg for noko. Men sjølv om arbeidet mitt inneber å ha mange ballar i lufta, er eg ikkje eit naturtalent innan multitasking. Det hender eg vaknar om natta av ein ball som eg ikkje må gløyma å ta imot før han fell til bakken, seier Undheim. Kjartan Helleve Eg er skrifta på veggen Eg er så heldig å ha i omgangskrinsen min eit knippe jamaldringar som driv aktivt med grafitti. Tilsynelatande står fåe i mi eiga aldersgruppe fjernare frå meg sjølv, den pretensiøse studenten, enn desse såkalla vandalane som spring ikring om nettene og gjer sitt utskjelte hærverk på fint folks vegger. Dei lever på kant med lova, for folk er jo glade i veggene sine, i skinande fasadar, og «kunsten» til desse ungdommane verkar unekteleg gagnlaus sett frå ein marknadsøkonomisk og konvensjonelt estetisk ståstad. Men personleg får eg stendig større sans for brotsverka deira, for så snart ein har oppdaga gleda ved språk og skrift, er det i grunnen naturleg å miste interessa for lytefrie veggflater. Ein vegg er eit skilje og ei sperring, men seier elles ingenting av verdi. Det er fyrst når skrifta melder seg og skjendar den preglause yta, at ho kan bli interessant. Mot moralistane kan ein jo påpeike at det var sjølvaste Herren som teikna den fyrste legendariske «skrifta på veggen» «Mené, mené, tekél, ufarsin» føre babylonarkongen Belsassar då han våga vanhelge kjeralda stolne frå tempelet i Jerusalem. Ikkje eingong frå kjellaren ved Erlend Skjetne Gud er altså framand for å uttrykkje seg på veggene, og kven vil vel i dag til dømes klandre forfedrane våre, dei tidlege nordmennene, for å ha rita runene sine akkurat der dei måtte ha lysta. Det var jamvel ofte trivielle og til dels obskøne fråsegner dei lira av seg, som gjer det pinleg klårt for oss i dag, kor lite vi menneske eigentleg har endra oss gjennom tusenåra. Men noko anna kjem òg til syne i denne eldgamle grafittien, noko eg likar å tenkje på som ei viktigare drift i oss enn all kjøtleg trong: Det er det store uttrykksbehovet til menneska. Ofte i desse innskriftene står subjekta einsame, som Giacometti-skulpturar mot det historiske mørkret, berre eit «ek» for «eg», og så namnet eller tilnamnet etterpå. Som døme kan nemnast den utbreidde formuleringa «ek erilar», «eg, runemeisteren», eller favoritten min, frå ein bergvegg i Kårstad i Nordfjord, «ek aljamarkir», «eg, frå ei anna mark». Desse er alle forgjengarar til den kanskje mest notoriske grafittiinskripsjonen i historia, den famøse «Kilroy was here», og røper i grunnen lite anna enn at eit eller anna menneske ein eller annan gong stod på staden der innskrifta no finst, og der og då følte sterkt for å seia, til den det sidan måtte råke, det heilt basale: «Eg var her, eg fanst.» For dei som i dag skriv med sprayboks på ein murvegg i storbyen, er ærendet korkje meir eller mindre nobelt: Jamvel om den stiliserte skrifta deira måtte vera uleseleg for det utrena auga, er det som står der gjerne berre namnet til skrivaren, eller snarare det pseudonymet han eller ho må løyne seg bak for ikkje å gjera hemnarbeidet til ordensmakta altfor lettvint. Kall det hærverk, men gagnlaust er det ikkje, for når skulle vel eit menneskenamn bli uviktig? Namnet talar til oss og syner oss det levande som motsetnad til det medvitslause. Vi ynskjer alle å bli hugsa, men det går oss ikkje som vi vonar. Forsvinningsmaskineriet fortærer sjølvsagt også skriftspora, det vera seg egyptiske hieroglyfar, runer i fjellsider, fargerike «tags» i storbygater... Men denne innsikta tener vel snarare til å auke uttrykkstrongen vår enn til å tøyme han, og den drifta kjem ikkje laus frå det eine ordet som konstituerer henne, som alle ytringar har opphav i, og som ingen kan klandrast for å ville seia og skrive så ofte at einkvan annan kanskje får det med seg: Eg eller namnet som skal samsvara med dette urordet, inntil utseiaren ein dag er forstumma og innskrifta enn så lenge finst att, som ein allegori for det som for alltid er tapt, for fråver. Kanskje er det i ei fattig prometeisk von om å nedkjempe denne uavvendelege gløymsla at menneske overhovudet skriv, eller kanskje er trongen endå meir banal og di meir akutt: Skal ein nokon gong få sagt sitt, må ein gjera det medan ein kan. 8 Norsk Tidend nr

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål Årsmelding Noregs Mållag 2011-2012 noregs mållag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald 4 Føreord 5

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

INTERESSANTE INNLEIINGAR

INTERESSANTE INNLEIINGAR Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2007 Ein må vera ærleg Arne Braut på Jæren har aldri lagt skjul på at han sel gjødsel frå høner. Det set kundane pris på. MIDTEN Framhald av Fedraheimen og Den

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Rein luksus. Éin karakter? MÅLLOVA LITTERATURTUR. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2011 Rein luksus Eg får utforske både form og inn- hald, og eg får tid til å gjere det, seier Kari Hesthamar i NRK Radiodokumentar. MIDTEN Framhald av Fedraheimen

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer

Årsmelding Noregs Mållag

Årsmelding Noregs Mållag Årsmelding Noregs Mållag 2007-2008 n o r e g s m å l l ag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald Føreord

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Langdistanseløp. X I oktober skal Nynorskstafetten

Langdistanseløp. X I oktober skal Nynorskstafetten Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 JANUAR 2013 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Levande Kultur er ikkje berre det ein stiller ut på museum. Det er også det som blir uttrykt i dag. Språk er eit

Detaljer

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april nashornet 2011 I rampelyset Løland-stipend til Bjørn Ingvaldsen Lagar kortfilm Fann kjærasten til Løland Kvitebjørnen, ei annleis utstilling Må satse på Lølandsenteret nashornet 2011 Gjer Diktarvegen brei!

Detaljer

Rapport om språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane

Rapport om språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane Rapport om språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane Karen Marie Kvåle Garthus Jon Todal Kamil Øzerk 1 Innhald Bakgrunn...2 Geografisk samanlikning av Valdres og Sogn og Fjordane...3 Språklege forhold

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ kringkastingsprisen, allmennkringkastingsrapporten, media & minoritetsspråk Leiar NRK må ta nynorskkravet på alvor Den 6. juni la Medietilsynet fram Allmennkringkastingsrapporten.

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Studietur til Kenya 2004

Studietur til Kenya 2004 Arbeidsrapport nr. 169 Odd Ragnar Hunnes (red.) Studietur til Kenya 2004 Lærarane rapporterer VOLDA 2004 Redaktør Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Odd Ragnar Hunnes Høgskulen i Volda 82-7661-222-9

Detaljer

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT UTGITT AV SPRÅKRÅDET 43. ÅRGANG 1/2015 Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Om karate, SPRÅKNYTT karaoke 1/2014

Detaljer