Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?"

Transkript

1 Modum 2. Navn på prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse gjennom utvikling av nye tiltak og modeller innen kommunesektoren. Arbeidet er politisk og administrativt forankret og involverer alle kommunens sektorer. 4. Kontaktperson: Hege Fåsen, folkehelsekoordinator, rådgiver rådmannskontoret 5. E-post: 6. Telefon: Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang? -Hvilke behov skulle dekkes? Modum kommune har i underkant av innbyggere og et areal på ca 500 kvadratkilometer. Kommunen ligger i Buskerud fylke og grenser til kommunene Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier og Øvre Eiker. Kommunen er fra tidligere en industrikommune og er en lavinntektskommune. Modum har gjennom mange år hatt utfordringer innenfor folkehelseområdet. Folkehelsebarometeret for 2012 viste bl.a. at sammenliknet med landet og Buskerud fylket for øvrig så har Modum færre personer med høyere utdannelse, færre som fullfører videregående skole, høyere andel uførhet og flere personer som bruker legemidler mot psykisk lidelser. Det har gjennom år blitt etablert et kompetansemiljø knyttet til folkehelse i Modum. Flere svært anerkjente helseinstitusjoner er etablert i kommunen blant annet Modum bad. Frisklivssentralen i Modum ble etablert i 1996 som den første i landet. Frisklivssentralen er i dag en anbefalt kommunal forebyggende helsetjeneste. Hensikten med tilbudet er å gjøre det enklere for flere å ta helsemessig gode valg, så tidlig som mulig. Det er knyttet stor interesse

2 nasjonalt og internasjonalt til utviklingsarbeidet i Modum. Helsedirektoratet har utgitt Veileder for kommunale frisklivssentraler. Over halvparten av landets kommuner har i dag etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. I kommuneplanen , vedtatt i mai 2012, ble folkehelse og levekår løftet fram som et av kommunens fire hovedsatsningsområder. Dette er i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven, hvor kommunene har fått et større ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid, samt ansvar for oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne. 8. Løsning - Hva består løsningen av? -Hva er nytt? Arbeid med folkehelse er i dag nedfelt i alle sektorer med egne mål og strategier og arbeidet gjennomsyrer kommunens arbeid på alle nivåer. I økonomiplanen har Modum en overordna målsetting om at kommunen «skal være en foregangs kommune innenfor forebyggende arbeid». Måleindikator er «nye prosjekter innenfor folkehelse hvert år». Følgende faktorer har vært viktige for kommunens innovative satsing for å bedre folkehelsen: Folkehelse er politisk og administrativ forankret på tverrsektorielt overordnet nivå Det er etablert system for arbeid med målbare mål og strategier Økt kunnskap om lokale folkehelseutfordringer blant politikere og administrasjon Økt kunnskap om hva som påvirker folkehelsen System for samhandling innad og på tvers av sektorene er etablert Disse faktorene er avgjørende for at vi lykkes med innovasjon. Innovasjon for bedre folkehelse er utvikling av nye tiltak som f.eks. Frisklivsentral, etablering av Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse, Aktiv Ung og Fritid 123. Det er stor interesse knyttet til utviklingsarbeidet i Modum og vi er opptatt av å bruke tid på å dele våre ideer og erfaringer med andre. I tillegg til egne prosjekter er Modum pilotkommune i flere større forskningsprosjekter. 9. Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? Folkehelsearbeidet er forankret på overordna politisk og administrativt nivå og det jobbes helhetlig og tverrsektorielt. Kommunen har hatt folkehelsekoordinator siden 2007.

3 Folkehelsekoordinatorrollen er løftet til tverrsektorielt overordnet nivå, forankret og organisatorisk plassert i rådmannens stab. Rådmannen har opprettet ei tverrsektoriell folkehelsegruppe. I gruppa sitter kommuneplanlegger, leder ved Frisklivssentralen, virksomhetsleder forebyggende enhet, leder ungdom og idrett (kulturetaten), kommunegartner (teknisk etat), helse- og sosialsjef, kommuneoverlege, NAV-leder, barnehageleder, undervisningssjef og arealplanlegger (teknisk). Gruppa ledes av folkehelsekoordinator. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for folkehelsegruppa. Den tverrsektorielle folkehelsegruppa gir innspill til kommuneplanarbeidet og deltar aktivt i kommunens helhetlige folkehelsearbeid. Deltakerne er ansvarlige, sammen med sine virksomhetsledere, for folkehelsearbeidet innenfor sine sektorer. I budsjettarbeidet er den tverrsektorielle folkehelsegruppa involvert i hele prosessen rundt målsettinger og tiltak innenfor kommunens folkehelsesatsning. Prosessen rundt budsjettarbeidet kan skisseres slik; Folkehelse og levekår er ett av fire hovedsatsningsområder i kommuneplanen. I forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet blir kommunens politikere utfordret til å komme med konkrete mål og tiltak innenfor dette området. Dette ble første gang gjort som gruppearbeid på budsjettseminaret i 2012 og på ledersamlingen for alle kommunens ledere og mellomledere og i den tverrsektorielle folkehelsegruppa. Alle disse konkrete forslagene ble så overlevert til folkehelsegruppa for oppsummering. Den tverrsektorielle folkehelsegruppa laget en sammenfatning og anbefaling til rådmannens ledergruppe for det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan. Resultatet av dette arbeidet ble helt konkrete målsettinger og tiltak innenfor folkehelse. Prosessen er videreført siden I økonomiplan og budsjett for 2015 er det følgende målsettinger innenfor folkehelse og levekår: 1. Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 2. Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. 3. Reduksjon i sykefravær Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær.» Videre har hver sektor egne folkehelsemål, som for eksempel: Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen Måleindikator: 50 bedrifter i Modum kommune er tilsluttet «Ja-bedrift» ordningen.» Økt satsing psykisk helsevern Måleindikator: Kompetanseløft for 20 ansatte innen psykisk helse i løpet av Tidligere innsats barn og ungdom Måleindikator: Andel unge år som mottar sosialhjelp på NAV skal være under 10%.

4 Egenmestring og økt trivsel Måleindikator: Stabilisere andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85 %.» Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. Måleindikator: Øke antall besøkende/betalende til personer. Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen. Måleindikatorer: Det etableres møteplasser for planlegging, evaluering og utveksling av ideer. Strategiplan for «Den kulturelle skolesekk» revideres.» I årsmeldingen går man hvert år igjennom de ulike målsettingene, tiltakene beskrives og alle virksomheter rapporterer på måloppnåelse. Nærmere beskrivelse av målsettinger og tiltak finnes i Modum kommunes økonomiplan. Prosess - Hvor langt har dere kommet? Budsjettprosessen fra 2012 er videreført og videreutviklet. Arbeidet har gitt økt fokus og økt forståelse for folkehelseutfordringer knyttet til egen kommune og egen sektor. Fol 10. Prosess - Hvor langt har dere kommet? Se spm over 11. Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er denne dokumentert? Det jobbes systematisk med folkehelsearbeid og det meste av folkehelsearbeidet foregår utenfor helsetjenesten. Eksempler på pågående forsknings- og evalueringsarbeid: I samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold planlegges to prosjekter; synskartlegging i skolen og etablering av et forskningsprosjekt med fokus på årsaker til uførhet. Inn under dette prosjektet hører også et prosjekt i samarbeid med KLP «Tidlig innsats reduserer uførhet?». Flere pågående evalueringsprosjekter knyttet til Frisklivssentralen Statens designkonkurranse blir evaluert av tjenestedesignere og samfunnsforskere Resultatene fra Rask psykisk helsehjelp blir evaluert av Folkehelseinstituttet Forskning knyttet til LIST prosjektet ledes av UNI Helse Bergen Kommunen er innovativ på lavterskeltilbud. Det er skapt flere lavterskeltilbud for personer og målgrupper som har behov

5 for dette. Lavterskeltilbudene er med på å utjevne sosiale helseforskjeller. I kommunens innbyggerundersøkelse, gjennomført i nov. 2014, var det avslutningsvis anledning til å bruke egne ord for å uttrykke på hvilke områder kommunen har lyktes, hva kommunen ikke har lyktes med og forslag til forbedringer. På spørsmålet om hva kommunen har lyktes med ble bl.a. følgende trukket fram i mange av besvarelsene: Bygging av gang/sykkelveier Turstier og skiløyper Kulturtilbud God tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter Godt idrettstilbud Eldreomsorg Frisklivsentralen Disse punktene som ble trukket fram har vært en viktig del av kommunens folkehelsesatsning de senere år. Undersøkelsen slår fast at arbeidet som gjøres oppleves positivt for kommunens innbyggere. Brukerundersøkelsen gjennomført ved Frisklivssentralen viser at brukerne opplever tilbudet som lett tilgjengelig og nyttig for målgruppene. Effektstudie gjort ved NTNU/ Hokksund kurbad viste at deltakelse ved frisklivssentralen gav økt sosial aktivitet. Ung data undersøkelsen i 2013 viser at 95 % prosent av elevene i ungdomsskolen og 91 % av elevene i videregående trives nokså godt/ svært godt på skolen. Evaluering av Aktiv Ung viser at deltakerne har fått venner og at tilbudet påvirker humør, selvtillit, selvbilde og sosial status. Pr febr har 380 personer fått hjelp i prosjektet Rask psykisk helsehjelp, 365 av disse er ferdig behandlet. Folkehelsebarometeret viser at frafallet fra videregående skole i Modum har blitt redusert de senere år. I 2012 var frafallet det på 33 %, mens det i 2015 er 27 %. Statens designkonkurranse Design, skole og helse, har vært en prosess med mer samarbeid skole og helse har gitt en del innsikter om ulike risikofaktorer både innen selve skolesystemet og hos den enkelte elev. I tillegg har arbeidet resultert i bedre kvalitet på samarbeidet mellom skole og helse både lokalt på skolen og med ulike forvaltningsnivå (kommune- fylkeskommune), interkommunalt på ledernivå og med andre kommunale/statlige tjenester; spesialisthelsetjeneste, NAV, barnevern og arbeidsinstituttet.

6 12. Spredning - Er løsningen spredt internt i kommunen og/eller utover kommunegrensene? -Hvordan kan andre bruke dette? Det er stor interesse for det systematiske arbeidet Modum gjør innenfor folkehelse, friskliv og psykisk helse, både nasjonalt og internasjonalt. Vi tar i mot henvendelser fra andre kommuner som ønsker informasjon om arbeidet og vi har nylig hatt besøk av en delagasjon fra Arkhangelsk som ønsket å se hvordan Modum jobber med folkehelse. Frisklivssentralen har egne besøksdager og hospiteringsordninger, det arrangeres egne nasjonale kompetansedager inne friskliv. De siste årene har Frisklivssentralen tatt i mot flere enn 100 besøkende årlig fra ulike kommune, høyskoler og universitet. Ressurssenteret jobber systematisk med å tilrettelegge for regionale nettverk og kompetanseheving innen psykisk helse. I Modum ønsker vi å dele våre erfaringer rundt utviklingsarbeid innenfor folkehelse. Rådmannen og flere av deltakerne i den tverrsektorielle folkehelsegruppa er ofte bidragsytere på konferanser og temadager om folkehelse. Folkehelse har en egen «knapp» på kommunens hjemmeside samt at også Frisklivssentralen har egen hjemmeside. Buskerud fylkeskommune samarbeider med Modum kommune om å søke midler fra Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg A)-programmet (EU) innenfor folkehelse. 13. Hvor forankret dere arbeidet? Kommunestyret Brukere/innbyggere Ordfører Rådmann Egen virksomhet Annen virksomhet Privat næringsliv og frivillige lag og foreninger

7 14. Hvordan inngår løsningen som en del av kommunens innovasjonsarbeid? -Synliggjør strategiske grep, planer og systematikk. Målsettinger for folkehelse er forankret i hver sektor, de innovative tiltakene og de ulike prosjektene er knyttet til områder der kommunen har store utfordringer. Dette er tiltak som er utviklet i Modum, og som blir møtt med stor interesse utenfra.