Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT august 2014 FSAT Til stede:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:"

Transkript

1 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil Solvik Richard Borge Hogne Ulla Varamedlemmer: Heidrun Hole Anne Ringen Pedersen Anne Kathrine Foss Haugen Observatør: Monica Bakken (Vertsorganisasjonen) Felles studieadministrativ tjenestesenter FSAT: Bente Ringlund Bunæs Tina Lingjærde Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Tina Lingjærde og Bente Ringlund Bunæs Dato: 25. og 26. august 2014 Sist endret:

2 Dagsorden 1. Innledning og presentasjonsrunde 2. Orienteringssaker 3. Presentasjon av FS, SO og SUN. Oppgaver, systemer og dagens organisering presenteres 4. Oversikt over hvilke avtaler som må utarbeides i forbindelse med etablering av FSAT 5. Lokalisering 6. Samlet budsjett for FSAT i Godtgjørelse for styrets arbeid 8. Oppstart av arbeidet med strategiske mål, omstilling og organisasjonsutvikling av tjenestesenteret 9. Felles møte med de ansatte 10. Oppsummering og videre arbeid 11. Eventuelt 12. Rekruttering av daglig leder Side 2

3 Korrigert dagsorden ble delt ut på møtet. 3 saker ble meldt til eventuelt: a. Mulighet for endring av navnet til tjenestesenteret b. Forespørsel fra Lånekassen om mulighet til å være observatør. c. Observatørrollen til vertsorganisasjonen 1. Innlendings og presentasjonsrunde Styreleder Christen Soleim innledet. Deretter presenterte de ulike deltakerne seg. 2. Orienteringssaker a. Møte med KD og styret 19. juni Styreleder ga en muntlig orientering fra møtet med KD. Møtet var det første møtet mellom styremedlemmer og KD. På dette tidspunkt var ikke ansattrepresentant til styret valgt, og dermed var ikke styret fulltallig. Saker og momenter som fremkom i møtet: - Tidsplan ble diskutert, dvs. oppstart 1.7 under EN felles ledelse fra og ny organisering på plass fra 1. januar FSAT bør ikke foreta seg noe som setter ordinær virksomhet i fare, fordi FSAT arbeider med virksomhetskritisk virksomhet - Konstituert daglig leder var tema - Tre enheter samles under felles ledelse av et styre fra 1. juli Ingen direkte konsekvenser utover dette fra 1. juli fra Business as usual - Organisering og strategi må sees i sammenheng - Informasjonsbrev fra KD vedrørende den nye organisasjonen skulle sendes institusjonene. Brev fra KD ble sendt institusjonene 30. juni b. Møte med styreleder og UiO 19. juni Muntlig referat ble gitt av styreleder. Til stede på dette møte var Styreleder for FSAT, Christen Soleim, Assisterende universitetsdirektør ved UiO, Tove Kristin Karlsen, Prorektor Ragnhild Hennum (UiO) og Tina Lingjærde. Møtet var nyttig og konstruktivt. Arbeidet med funksjons- og bemanningsplaner ble lagt til side i påvente av endelig organisering av FSAT. c. Møte med de ansatte i FSAT og Styreleder 26. juni Muntlig referat ble gitt av styreleder. Styreleder hadde møter både med ledelsen for hvert av foretakene og med de ansatte i FS. Det var god og konstruktiv stemning på alle møtene. Følgende ble kommunisert til de ansatte fra styreleder: - Felles studieadministrativt tjenestesenter etablertes under EN felles ledelse fra Viktig å ikke rokke ved den daglige driften. - Ingen nedbemanning. - Vi vil starte et strategisk arbeid med felles mål for foretaket i forbindelse med første styremøte 25. og 26. august. Parallelt med dette vil vi tenke organisering. Denne prosessen tenkes avsluttet i løpet av 2014, med sikte på at ny organisering er på plass 1. januar Side 3

4 - Tina Lingjærde konstitueres som daglig leder for foretaket fra 01.07, og frem til daglig leder er på plass. Bente Ringlund Bunæs vil ha ansvaret for SO slik hun har hatt tidligere. - Styret starter arbeidet med rekruttering av daglig leder, og regner med å ha foretatt en rekruttering i løpet av høsten. - Samlokalisering vil skje så rask det lar seg gjøre. - Det vil hentes inn ekstern bistand i forbindelse med organiseringen av FSAT. d. Prosessen med organiseringen Firmaet Agenda Kaupang er valgt til å bistå i denne prosessen. Firmaet har avtale med UiO og vil være tilstede under sak 3 og 9. e. Rekrutering av daglig leder Firmaet Habberstad er valgt til å bistå i denne prosessen. Firmaet har avtale med UiO og vil være tilstede under sak Presentasjon av FS, SO og SUN. Oppgaver, systemer og dagens organisering presenteres Tina Lingjærde presenterte SUN og Samarbeidstiltaket FS og Bente Ringlund Bunæs presenterte SO. Presentasjonene vil bli ettersendt til styret. 4. Oversikt over hvilke avtaler som må utarbeides i forbindelse med etablering av FSAT En oversikt over eksisterende avtaler og nye avtaler ble presentert, og forslag til vedtak forelå. Vedtak: FSAT benytter seg av interne ressurser og intern juridisk kompetanse i utarbeidelse av avtalene. Ekstern kompetanse kan innhentes ved behov. KD bistår i etterkant med kvalitetssikring av avtalene. Målet er å få avtalene på plass til Lokalisering UiO har fått ansvar for å finne egnede lokaler til FSAT. Tina redegjorde for status på denne prosessen så langt. FSAT har sendt inn sine behov og har vært i et innledende møte om dette ved UiO s eiendomsavdeling. Fra eiendomsavdelingen har vi fått følgende status: - De har vært i kontakt med Sintef som eier lokalene hvor FS og SUN sitter. - De skal ha et møte og befaring på Ullevål Stadion i første halvdel av september. Side 4

5 - Videre er det avtalt møte med en næringsmegler for å få en presentasjon av flere eiendommer. Styret presiserte viktigheten av å følge prosessen tett, da samlokalisering er svært viktig og avgjørende for FSAT. Eiendomsavdelingen bør stille på neste styremøte å gi en orientering 6. Samlet budsjett for FSAT 2014 Styret hadde fått tilsendt samlet oversikt over regnskap og budsjett for FSAT for 2013 og 2014, basert på de enkelte regnskapene til FS, SO og SUN.. Noen justeringer må på plass, blant annet midlene til samorganisering som var ført 2 ganger og periodiseringen av midler til SO 3.0. FSAT ligger an til en overføring til neste år på ca. kr 4.5 millioner fra SO. Dette for å avslutte SO 3.0 prosjektet i løpet av første halvår Styret tar oversikten til orientering og vedtok av praktiske hensyn følgende: Vedtak SO, Samarbeidstiltaket FS og SUN beholder de opprinnelige vedtatte budsjetter ut Ved årsavslutningen gjøres boet opp med USIT. Til neste møte skal det utarbeides en skisse til felles budsjett for FSAT for Godtgjørelse for styrets arbeid I vedtektene for Felles studieadministrativt tjenestesenter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. mai 2014, står det følgende i forbindelse med godtgjørelse for styrets arbeid: 6 Godtgjørelse for styrets arbeid Det kan utbetales godtgjøring for medgått tid til møtevirksomhet og forberedelser. Godtgjørelsen skal svare til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Statens personalhåndbok om veiledende satser for utvalgsgodtgjøring. Styret vedtok følgende: Det skal utbetales godtgjørelse for styrets arbeid i henhold til gjeldende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok. Antall timer et møte varer ganger 2 vil utgjøre samlet tidsbruk for det enkelte medlem. Dette for å inkludere forberedelsestid pr møte. Beløpet utbetales ved årets slutt. 8. Oppstart av arbeidet med strategiske mål, omstilling og organisasjonsutvikling av tjenestesenteret Styreleder, og fungerende daglig leder har hatt møte med konsulent Ragnar Kleiven fra Agenda Kaupang for å få bistand i arbeidet med organisasjonsutvikling. Ragnar Kleiven deltok under denne saken. Kleiven presenterte et forslag til prosess for å komme frem til den mest hensiktsmessige organiseringen av FSAT. Det er svært viktig at alle ansatte blir involvert i arbeidet med hvordan FSAT skal organiseres. Side 5

6 Framdrift og aktiviteter i forbindelse med organiseringen av FSAT, og opplegg for fellesmøtet med de ansatte ble diskutert. 9. Felles møte med de ansatte To konsulenter fra Agenda Kaupang, Ragnar Kleiven og Tom Schjetne bisto. Styreleder innledet. Presentasjonen ettersendes. Det er nå tre enheter som skal slås sammen og skal danne en ny organisasjon. Det er viktig å ha en prosess hvor alle ansatte som ønsker det, vil bli hørt gjennom intervjuer, fokusgrupper og på andre måter. Det er også svært viktig å informere om hvordan de ansatte kan melde inn sine forslag. Det er en prosess der mye skal gjøres på kort tid. I oktober skal det være et personalseminar, og status på arbeidet vil bli presentert der. Det vil arbeides mer med organiseringen på seminaret. På fellesmøtet ble prosessplanen presentert. Arbeidet i fellesmøtet ble organisert som gruppearbeid med tilfeldig sammensatte grupper, felles presentasjoner og diskusjoner i plenum. Resultatet fra hver gruppe ble samlet inn og skal brukes som innspill til den videre prosessen. Det var 80 ansatte til stede sammen med styret. Møtet ble avsluttet med felles lunsj. 10. Oppsummering og videre arbeid Styret oppsummerte inntrykk og umiddelbare tanker etter møtet med de ansatte. Styret synes opplegget hadde vært lærerikt, godt og svært nyttig. Det var en fin måte å møte de ansatte på. Noen stikkord om det som ble fanget opp av styremedlemmene: - Positivt engasjement - Gode diskusjoner - Viktig for ansatte å kjenne seg igjen i resultat når prosessen er ferdig - Kompetente ansatte - Navn på tjenestesenteret er viktig for mange, da det gir identitet - Stebarnsfølelse for de som ikke arbeider med studieadministrasjon - Noen ansatte med lave forventninger - Lokalisering er svært viktig og opptar mange - Kunnskap om hverandre er viktig - Det bør gjøres en kartlegging av de ulike gruppers kompetanse - Kultur og felles mål er viktig - Velbegrunnede valg viktig - Styret må være tydelig i beslutninger som fattes - Alle må få være med, men dette bør ikke kreve mye arbeid av de som ikke ønsker det - Fint med rask prosess - Viktig med et godt arbeidsmiljø - Det er nå en har mulighet til å bygge en ny organisasjon - De ansatte er ansatt ved UiO, men arbeider for hele sektoren - Styret må være klar om at de er et styre for all virksomhet i FSAT, og det er viktig også å være en god leverandør av tjenester til CRIStin, ITAR og datavarehus. Side 6

7 - Mandatet til organiseringsprosjektet bør utvides til også å se på nytt navn for tjenestesenteret. Videre arbeid med organiseringen: Vedtak: - Det ble besluttet å opprette en egen prosjektgruppe for organiseringen av FSAT, ledet av konstituert daglig leder. - Utkast til prosjektplan legges frem på neste styremøte. - Daglig leder får fullmakt til å bemanne en prosjektgruppe som starter arbeidet umiddelbart - Prosjektplan, mandat og prosjektgruppens sammensetning skal vedtas på neste styremøte 11. Eventuelt a. Mulighet for endring av navnet til tjenestesenteret. Det er viktig å finne et navn som dekker virksomheten. Prosjektgruppens mandat utvides til også å se på nytt navn. b. Forespørsel fra Lånekassen om mulighet til å være observatør. Utsettes til neste møte. c. Observatørrollen til vertsorganisasjonen Utsettes til neste møte. Til neste møte skal det utarbeides et notat om observatørrollen. 12. Rekruttering av daglig leder Fungerende daglig leder for FSAT og daglig leder for SO deltok ikke under behandlingen av denne saken. Styreleder presenterte forslag til tidsplan for ansettelse av daglig leder. Det er en stram prosess, og en arbeider for å ha en ny leder på plass fra 1. januar Firmaet Habberstad, som skal bistå i denne prosessen, deltok under denne saken. De gikk gjennom hvilke kriterier en ny leder må oppfylle. Det opprettes en komité bestående av UiO-representant, hovedtillitsvalgt, ansattrepresentant, ett styremedlem og styreleder Stillingen skal lyses ut med tittelen direktør for FSAT. Habberstad utarbeider utkast til stillingsannonse, og sender denne til styret i slutten av uken. Neste møte: 15. september. Side 7

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer