Planutvalg Saknr Tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planutvalg 19.08.11 Saknr Tittel:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: Planutvalg Saknr Tittel: 11/11 Kommuneplanens arealdel utlegging til offentlig høring Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt VEDTAK: 1. Med hjemmel i Lov om Plan- og byggesaksbehandling legger Leka kommune forslag til kommuneplanens arealdel med plankart, planbestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse med konsekvensvurderinger ut til offentlig ettersyn. 2. Følgende reguleringsplaner foreslås opphevet: Reguleringsplan Bremneset, vedtatt Planen legges på høring i en periode på 6 uker. Leka, Utskrift sendt: I hht vedlagte adresseliste Beathe Mårvik f.sk.sekr. 1

2 Eksterne aktører Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus, 7734 Steinkjer Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Statens Vegvesen, region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde Reindriftsagronomen i Nord Trøndelag, 7760 Snåsa Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, Postboks 1225, 7462 Trondheim Mattilsynet, Region Trøndelag og Møre og Romsdal, Statens Hus, Post 383, 2381 Brumundal Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 2, 6025 Ålesund Forsvarets Bygningstjeneste, Trondheim MIL, 7004 Trondheim Sametingets Miljø-og kulturavdeling, 7760 Snåsa Fiskarlaget Midt-Norge, Olav Trygvassons gt. 24, 7011 Trondheim Trøndelag Fiskeoppdretterlag, Postboks 1214, 7462 Trondheim NTNU Trondheim, Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gt. 47, 7491 Trondheim NTE, Sjøfarts gt. 3, 7736 Steinkjer NVE, Norges- vassdrags- og energidirektorat, Region Midt, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Telenor AS, Otto Nilsens vei 12, 7041 Trondheim Fiskerikontoret Rørvik, Postboks 114, 7901 Rørvik Vikna kommune, 7900 Rørvik Nærøy kommune, 7970 Kolvereid Bindal kommune, 7980 Terråk Leka kommune (styrer,nemnder.råd. lag.foreninger) Leka eldreråd Leka Ungdomsråd Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Gutvik grendeutvalg Leka skole v/ samarbeidsutvalg Leka barnehage v/ samarbeidsutvalg Leka bondelag Leka bonde- og småbrukarlag Leka Fiskarlag 2

3 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Kristin Floa Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG Saknr. Tittel: 11/11 Kommuneplanens arealdel utlegging til offentlig høring Rådmannens forslag til VEDTAK: 4. Med hjemmel i Lov om Plan- og byggesaksbehandling legger Leka kommune forslag til kommuneplanens arealdel med plankart, planbestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse med konsekvensvurderinger ut til offentlig ettersyn. 5. Følgende reguleringsplaner foreslås opphevet: Reguleringsplan Bremneset, vedtatt Planen legges på høring i en periode på 6 uker. LEKA KOMMUNE Reidun Helmersen Ass. rådmann 3

4 Vedlegg: Kommuneplanens arealdel, Leka kommune , høringsutkast: - Planbeskrivelse - Plankart/ Illustrasjonsplan/ temakart - Konsekvensutredning m/vedlegg - Planbestemmelser og retningslinjer Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Planprogram Innspill til planutredningen K-sak 05/10 Kommuneplanens arealdel vedtak av planprogram K-sak 81/09 Kommuneplanens arealdel oppstart av planprosess Hjemmel for behandling: Plan og bygningslovens Saksopplysninger: Saksgang Saksgang Dato Sak nr. Oppstart av planprosess K-sak 81/09 Vedtak av planprogram K-sak 05/10 Offentlig ettersyn/ 1. Gangs høring - Planutvalget / Offentlig ettersyn / 2. Gangs høring - Planutvalget Innstilling til vedtak av planen - Planutvalget Godkjenning av planen - kommunestyret Vedtatt planprogram ligger til grunn for revideringen. I denne er det redegjort for prosess, organisering, struktur, satsningsområder m.m. Arealplanen er et omfattende dokument. Det favner om mange interesser og fagområder. For å utarbeide en god plan og et godt styringsredskap kreves en betydelig innsats. Mht faser og framdrift i planprosessen har det vært nødvendig å bruke mer tid enn forutsatt. Dette bl.a. på grunn av ressurs-situasjonen ellers i administrasjonen, samt mulighet for bidrag i prosessen. Den offentlige høringen er en viktig del av prosessen, som en mulighet til innspill/kommentarer til planforslaget. Vedtatt kommuneplan (samfunnsdelen) mangler som beslutningsgrunnlag i arbeidet med arealplanen. Det foreligger et utkast til kommuneplan fra våren Arbeidet strandet pga manglende oppfølging/kapasitet. I hht ny plan-og bygningslov vil det bl.a. være nødvendig å ta opp arbeidet med samfunnsdelen i forbindelse med den lovpålagte arbeidet med kommunal planstrategi (jfr. PBL 10-1). Videre saksgang er avhengig av hvilke innspill som gis til planforslaget. Ved omfattende innspill evt. innsigelser til planen, må en påregne lengre tid til avklaring. Det kan også bli aktuelt med en 2. høringsrunde. Lovgrunnlag Høring av planforslag Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker. Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn. 4

5 Innspill til planen Oversikt over innspill til rullering/revidering av KPA foreligger i tabellene nedenfor. De statlige og regionale etater har kommet med råd, merknader og anbefalinger mht gjennomføring av prosessen og planens innhold. De private innspill omfatter i stor grad forslag om nye hyttefelt. Noen få innspill ble trekt tilbake før befaring/utredning, og er følgelig tatt ut av innspills-listen. Det har ikke kommet innspill fra oppdrettsaktører i innspills-fasen. Vi har derfor valgt å ta med de innspill som kom inn tidligere i forbindelse med rullering av sjøarealene ( ). Denne prosessen ble aldri sluttført bl.a. på grunn av innsigelser fra Statlige myndigheter og manglende oppfølging av dette. Offentlige etater Dato Avsender Formål/ tema som tas opp Kystverket Midt-Norge Info om Havne-og farvannsloven m.m Sametinget Kulturminner; alle områder/ tiltak skal vurderes Areal; vinterbeite for rein Reindriftsforvaltningen i Nordland Lekas utmark er vinterbeite for rein - videreføre LNF som LNF-R, begrense/ konsentrere ny hyttebygging, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Veiledning mht målsetninger / planprosess / temakart Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Merknader mht Skei UKL, Konsekvensutredning av nye utbyggingstiltak, ROS-analyse, bidra i prosessen Nærøy kommune Forholdet til nabokommuner, samordning i grenseområdene Statens Vegvesen, Region midt Miljø / framkommelighet / trafikksikkerhet/ tilfredsstillende skoleveg Fiskeridirektoratet, region Trøndelag Formidle fiskeridata/ havbruksdata, ønsker regler som gir forutsigbar/ rasjonell saksbehandling Private innspill - landarealer Dato Avsender Formål KU Steinar Tørriseng Hytteområde, Tørrisenget x Svein K. Garnes Øvergården hyttegrend, Nord-Gutvik Holdalen hyttegrend, Nord-Gutvik Harald Olsen Hyttefelt, Nausthaugen, Nord-Gutvik x Stein Terje Johansen Hytteområde, Solsem x Kjell Engan Naustområde Vågsjøen/Ovdin x Trond Petteren Rorbuer for utleie, småbåthavn - Vikamo x Lillian og Aksel Sørlie Hyttetomter Haugland/Solvang x Sagaøya Turistsenter Bolig/Fritidsbebyggelse/turisme Frøvikøya og Frøvik x Gunnhild og Oddgeir Haug Bolig/hyttetomter, Frøvik Tor Audun Kvaløy Utleiehytter, Persåkerhaugen x Helge Thorsen Rorbuer og båtopptrekk m/bygn. Madsøyvågen x Tor Audun Kvaløy Småbåthavn, Kvaløy x Innspill mht sjøarealer 2006 Dato Avsender Formål KU Emilsen Fisk Akvakultur, Haugflesa og Lekafjorden x Fjord Seafood (møte den ) Akvakultur, Steinflesa x Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Lokaliteten Haugflesa Kystverket, Midt-Norge Innsigelse til A-område Haugflesa. Innsigelse til FFFNA-område i Lekafjorden Merknad til plassering av A ved Steinsflesin Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Ingen merknader til Haugsflesin. Sørflesa-Steinsflesa viktig hekkelok. for rødlistearter, ønsker FFFN- område x 5

6 Videre er det i prosessen søk å få avklaring omkring utlagte byggeområder som ikke er realisert i forrige planperiode. Grunneiere/tiltakshavnere for aktuelle områder er kontaktet pr. brev med forespørsel mht videre planer og framdrift. Tilbakemeldinger er tatt inn som innspill i planprosessen og behandles på linje med andre innspill. (med konsekvensutredning). Område Presisering av underformål - kombinasjoner KU Madsøyvågen Industriformål, landbase oppdrett x Persåkerhaugen Uteleiehytter x Kvernhusbakken boligfelt Bolig, infrastruktur/kraftledning x Haug Industri, landbase oppdrett x Frøvikøya Sagaøya Turistsenter x Husby 1 Boligfelt x Det er også tatt inn vurdering av områder der detaljplanlegging kan være nødvendig før videre utbygging. Byggeområder hvor det eksisterer en blanding av ulike formål, og hvor det foreligger planer for videre utbygging er tatt med i konsekvensutredningen. Dette for å vurdere planstatus og ev. behov for detaljregulering før videre bygging. Følgende områder er tatt med for slik vurdering: Område Presisering av underformål - kombinasjoner KU Bf1/Bf4 Husby boligfelt Bolig, offentlig og privat tjenesteyting (omsorgsbolig/ boligutleie) x Bf2 Frøvik Næring/bolig/fritidsbeb, fritids- og turistformål, småbåtanl., uthus/naust x Bf3 Leka motell og camping Næring, bolig, fritids- og turistformål, småbåtanlegg, uthus/ naust x Oppsummering av KU og hvordan innspill er hensyntatt Nye tiltak skal konsekvensutredes (KU) og det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) (jfr pbl 4-2 og 4-3). Konsekvensutredning skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i KU-forskriften (jfr forskriftens 9 og vedlegg III). For alle enkeltinnspill er konklusjonen fra konsekvensvurderingen tatt inn i dette dokumentet som del av saken. For nærmere beskrivelse av tiltakene og konsekvensvurdering av hvert enkeltområde vises til eget dokument (vedlegg til planbeskrivelsen). Område, Formål/tiltak Konklusjon, tilrådning Tørrisenget Hytteområde Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. Nord-Gutvik Nord-Gutvik Øvergården hyttegrend Holdalen hyttegrend Nausthaugen, hyttefelt Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. Det må stilles krav om oppfølging av geoteknisk dokumentasjon og utlegging av hensynssone i reguleringsplan mht rasfare. Tiltaket tas ikke inn i arealplan. Framtidig hyttebygging styres til alternative forslag til utlagte hyttefelt. Solsem Hytteområde Tiltaket tas inn i arealplan som LNFb. Vågsjøen/Ovdin Naustområde Tiltaket tas inn i arealplanen. Det utarbeides klare retningslinjer og bestemmelser for naust og sjøhusbebyggelse. Vikamo Rorbuer for utleie, småbåthavn Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging for næringsformål/utleie (rorbuer). Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Godkjent løsning mht avløp bør foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Det bør stilles krav om geoteknisk dokumentasjon på at områdene har tilfreds-stillende stabilitet for alle planlagte bygninger i sjøhusrekken før søknad om bygging kan godkjennes. Det bør også stilles krav om godkjent dokumentasjon mht sikkerhet for rasfare (steinsprang). 6

7 Område, Formål/tiltak Konklusjon, tilrådning Haugland/Solvang Hyttetomter Viderefører områdets formål LNFb med åpning for ny spredt utbygging av hytter. Legge inn bestemmelser som hjemler for regulering til byggeområde ved konsentrert hyttebygging innen LNFbsonene. Bestemmelser til LNFb skal ivareta jordvern- og landskapshensyn. Frøvik og Frøvikøya Kvaløy, Persåkerhaugen Madsøyvågen Bolig / hyttebygging / rorbuer/ næring, turisme / naust /småbåthavn m.m. Utleiehytter Rorbuer og båtopptrekk m/bygn. Tiltaket tas inn i arealplanen som kombinerte bygge- og anleggsformål. Legge inn bestemmelser med krav om reguleringsplan, og hvilke hensyn som skal ivaretas i detaljplan. Bl.a. hensyn til jordvern- og landskap. Legge inn bestemmelse om at jordlovens 12 og 9 skal gjelde for gnr 8/28 i planområdet, slik at avklaring mht disponering av jordbruksarealene kommer i reguleringsplanprosessen. Tiltaket imøtekommes delvis. Legge inn arealformål i ny kommuneplans arealdel, som er i tråd med dagens bruk av området: De nord-vestre deler av området foreslås som LNFa. Sør-østre del av området tas inn som LNFb med åpning for bygging av inntil 2 utleieenheter i tillegg til eksisterende fritidsbebyggelse. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht plassering og utforming av ny bebyggelse i Kvaløyområdet. Hensynet til landskap og jordvern ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Det legges inn bestemmelser om at godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til ny og utvidet bebyggelse i området. Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging rorbuer og kaianlegg. Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht avgrensning, plassering og utforming av brygger, rorbuer og naust. Hensynet til landskap skal ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Kvaløysjøen Småbåthavn Tiltak med molo over til Kvaløya tas ikke inn i planen. Justere arealplanen mht dagens bruk av området. Legge inn mulighet for naustbebyggelse i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Legge inn bestemmelser i arealplanen som regulerer naustbebyggelse, friluftshensyn og tilpassing i landskapet, og derigjennom gi direkte hjemmel for byggesøknad på naust. Gi generelle bestemmelser til arealplan som regulerer etableringer av småbåthavn med tilgrensende landareal. Haug Industri, landbase oppdrett Området legges ut som LNFb i tråd med tilgrensende arealer Kvernhusbakkan Boligfelt Arealer til boligfelt endres for å hensynta faresone høgspent. Arealene fordeles på LNFa og LNFb med åpning for framtidig boligbygging. Husby 1 Husby 2 Kombinerte bygge- og anleggsformål Kombinerte bygge- og anleggsformål Område for framtidig boligfelt videreføres og utvides mot NV for å ta høyde for arealer til framtidige omsorgsboliger. Feltet legges ut som kombinerte bygge og anleggsformål (15da). Fortetting mellom boligfelt i NØ ved å legge ut område på 5da til framtidig boligformål. Det utarbeides bestemmelser som ivaretar byggebehov og fortetting i og mellom eksisterende boligfelt, samt krav til regulering ved bygging av mer enn to boliger i området. Bør reguleres inn uteområde/lekeareal og løsning for trafikksikker ferdsel. Feltet legges ut som kombinerte bygge og anleggsformål (17da) for framtidig utbygging av bolig og arealer til offentlig tjeneste/omsorgsboliger. Plankrav må stilles. Bør reguleres inn uteområde/lekeareal og løsning for trafikksikker ferdsel. 7

8 Område, Formål/tiltak Konklusjon, tilrådning Høgbakkan, Leka motell og camping Haugsflesa Lekafjorden Steinsflesa Reguleringsplan for Bremnesset Kombinerte bygge- og anleggsformål Oppdrettsanlegg med midlertidig tillatelse Oppdrettsanlegg med midlertidig tillatelse Oppdrettsanlegg, godkjent lokalitet Industri/lager Påvekstanlegg Området gis en planstatus som gir virksomheten grunnlag til selv å foreslå rammene for nåværende og framtidig arealbruk og bygging. Arealformål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800). Krav om utarbeidelse reguleringsplan før nye bygge- og anleggsarbeider. Justering av grensene for FFFNA/FFFN mht å omfatte midlertidig lokalitet. Selve lokaliteten legges ut som A-område. Området rundt lokaliteten tas inn i arealplanen som FFFNA-område. Selve lokaliteten legges ut som A-område. Lokaliteten slik den er godkjent, legges ut som A-område Reguleringsplanen for Bremnesset påvekstanlegg oppheves. Alt 1: Området legges ut med arealkategorier i tråd med reguleringsplanen (områdeplanen). Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan før byggetiltak på område lagt ut til næring (kode 1300). Alt 2: Området legges ut som LNF i tråd med tilgrensende arealer Hvordan innspill fra statlige/regionale myndigheter er ivaretatt Alle innspill som har gått på planprosess og planløsning, er søkt ivaretatt i planforslaget. Kystverket Midt- Norge Sametinget Reindriftsforvalt ningen i Nordland Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nærøy kommune Statens Vegvesen, Region midt Fiskeridirektorat et, region Trøndelag Info om Havne-og farvannsloven m.m. Kulturminner; alle områder/ tiltak skal vurderes Areal; vinterbeite for rein Lekas utmark er vinterbeite for rein - videreføre LNF som LNF- R, begrense/ konsentrere ny hyttebygging, Veiledning mht målsetninger / planprosess / temakart Merknader mht Skei UKL, Konsekvensutredning av nye utbyggingstiltak, ROS-analyse, bidra i prosessen Forholdet til nabokommuner, samordning i grenseområdene Miljø / framkommelighet / trafikksikkerhet/ tilfredsstillende skoleveg Formidle fiskeridata/ havbruksdata, ønsker regler som gir forutsigbar/ rasjonell saksbehandling Relevante temaer er tatt inn i planforslaget (planbeskrivelser, bestemmelser og retninglinjer) Det foreligger ingen kjent kunnskap om samiske kulturminner i Leka utover Jakobsteinen i Skeisnesset. Ingen av tiltakene vurderes å være i strid med samiske kulturminner. LNF videreføres som LNF-R der det er vinterbeite for rein. Hyttebygging konsentreres til utlagte hytteområder og til definerte LNFb-områder. Det er gjennomført befaring med fylkesarkeolog, samt arbeidsmøter med aktuelle fagpersoner (kart/gis/ planfag/arkitekt). Vi har mottatt innspill angående temakart og hensynssoner for kulturminner. Innspillene ivaretas gjennom utarbeidelse av illustrasjonsplan/tematisk kartutsnitt. Det er gjennomført befaring samt arbeidsmøter med aktuelle fagpersoner. Konsekvensutredning (inkl ROS) er gjennomført. Det er utarbeidet en landskapsanalyse som grunnlag for konsekvensutredningen. Det er også tatt hensyn til ulike temakart (rasfare, naturtyper etc.) i utredningene. Skei UKL er fulgt opp som egen hensynssone. Ingen tiltak grenser til nabokommuner. Det legges opp til mest boligbygging (flere boligfelt) sentrumsnært. Universell utforming er tatt med som en generell bestemmelse til planen. Trafikksikkerhet berøres som et eget punkt i planbeskrivelsen. Det legges inn flere turtrasèer, gang-og sykkelveger i 2-4km omkrets fra skolen. Dette som ledd i helsefremmende arbeid og i tråd med regionale og nasjonale målsetninger. Tilgjengelige fiskeridata er mangelfull. Dette gjelder sp. gyteog oppvekstområder samt fiskefelt. Fiskeriinteressene er derfor ikke tilstrekkelig synliggjort i plankartet. Et avbøtende tiltak for dette er planbestemmelser som ivaretar 8

9 fiskeriinteressene i videre saksgang. Karlegging av biologisk mangfold i kystsonen er gjennomført men interessene er ikke synliggjort som eget formål på plankartet. Havbruksinteressene er søkt ivaretatt. Det er gitt bestemmelser og retningslinjer som klargjør saksbehandlingen. Kartframstilling m.m: Alle dokumenter i saken presenteres og legges ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Kart er utformet og kartgrunnlag innhentet med uvurderlig hjelp fra Statens Kartverk og Nord- Trøndelag Fylkeskommunes gis-avdeling. Endelig høringskart/plankart med tegnforklaring vil bli utarbeidet i PDF-format og lagt ut på nettet sammen med øvrige hørings-dokumenter. Konsekvenser/ virkning av planen I all hovedsak er de arbeidsmål som er vedtatt for planprosessen fulgt opp og søkt ivaretatt (jfr. planprogram samt s.8 i planbeskrivelsen). Planforslaget representerer en relativt offensiv satsning på å åpne opp for ny hytte, bolig og næringsbebyggelse samtidig som man søker å ivareta viktige nasjonale/regionale hensyn. En oppsummering av planens og potensiale for utbygging er gitt i planbeskrivelsen (31-32). Forholdet til eldre reguleringsplaner: Oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner følger vedlagt planbestemmelsene (se også planbeskrivelsen). En del av de eldste planene har manglende planbestemmelser eller bestemmelser som kan være lite hensiktsmessige ut fra dagens situasjon. Det bør gjøres en oppfølgende og grundigere gjennomgang av planene, der en drøfter hvorvidt planene skal oppheves evt. revideres. Følgende reguleringsplan foreslås opphevet med følgende begrunnelse: Bremneset, landbasert oppdrett; Plan fra Planen kan etter gjeldene lov defineres som en områdeplan. Planen stiller krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan før gjennomføring av tiltak på næringsarealet. Det er bygd veg ut til området, men ellers ingen byggeaktivitet. Det er foreslått to alternative planløsninger. Høringsrunden bør gi avklaring mht valg av løsning. Vurderinger: Planforslaget vurderes å være i tråd med de krav loven stiller. Alle innspill og byggeområde er vurdert og det er foretatt konsekvensutredning i hht lov og forskrift. Aktuelle plantema jfr. planprogrammet er fulgt opp i utredninger og planforslag. Tilråing: Forslag til plandokumenter legges ut til offentlig høring i seks uker i hht. ovenstående. 9