Fylkesplan Vi vågar litt meir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesplan 2013-2016 Vi vågar litt meir"

Transkript

1 Fylkesplan Vi vågar litt meir Handlingsprogram for Verdiskaping 2015

2 Innhald Kva er Handlingsprogram Verdiskaping?...3 Økonomiske rammer til regionalt utviklingsarbeid for Endringar i Handlingsprogram Verdiskaping Aktørane si rolle i næringsutviklinga og samfunnsutviklinga i fylket...6 Verkemiddel i distriktspolitikken...7 Resultatmål 1: «Kommune og sentrumsutvikling»...9 Resultatmål 2: Forskingsbasert innovasjon Resultatmål 3: Klyngeutvikling Resultatmål 4: Nyetableringar Resultatmål 5: Verdiskaping petroleum Resultatmål 6: Reiseliv Resultatmål 7: Forvaltning areal og naturressursar Resultatmål 8: Verdiskaping frå landbruk, fornybar energi og sjømat... 22

3 Handlingsprogram verdiskaping 2015 Hovudmål for satsingsområde verdiskaping (Fylkesplan ): «Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv». Kva er Handlingsprogram Verdiskaping? Handlingsprogram Verdiskaping er det årlege handlingsprogrammet som følgjer opp satsingsområde verdiskaping i Fylkesplan Fylkesplan er forankra i Regional planstrategi Fylkesplan er ein arena for å utvikle heilskapleg, regionalt forankra samfunnspolitikk. Planen er vegvisar for korleis vi ønskjer å utvikle samfunnet Møre og Romsdal. Fylkesplanen har fire satsingsområde Kultur, Kompetanse, Verdiskaping og Samferdsel. Satsingsområda skal følgjast opp gjennom årlege handlingsprogram og medverke til god samanheng mellom plan, verkemiddel og gjennomføring. Gjennomføringa av fylkesplanen er avhengig av eit breitt samarbeid mellom mange partar. Det er Partnerskap for Verdiskaping som står bak Handlingsprogram Verdiskaping. Partnerskapet består av Møre og Romsdal fylkeskommune,, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, LO, NHO, SIVA, KS og NAV. Handlingsprogram verdiskaping 2015 viser dei viktigaste aktivitetane partnarskapet prioriterer i 2015 for å nå dei 8 resultatmåla for verdiskaping i Fylkesplanen Handlingsprogrammet viser kvar det er tilgjengelege midlar for prosjekt som bygger opp under innsatsområda partnarskapet har prioritert. Alle tiltaka i Handlingsprogram Verdiskaping bygger opp under hovudmålet for satsingsområde verdiskaping i fylkesplanen «Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv». 3

4 Økonomiske rammer til regionalt utviklingsarbeid for 2015 Løyvinga frå Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) over budsjettkapittel 551 post 60 er den viktigaste finansieringskjelda til gjennomføring av Handlingsprogram Verdiskaping. fordeler midlane frå KMD til 3 hovudaktørar: Kommunane gjennom løyvingar til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen. For 2015 viser statsbudsjettet 84, 4 millionar kroner i regionale utviklingsmidlar til Møre og Romsdal, ein nedgang på 2,3 millionar kroner samanlikna med Frå 2014 har KMD tatt bort øyremerkinga av midlar til kommunale næringsfond. Vi meiner likevel at det er viktig at kommunane har midlar til å ta ei aktiv rolle i å støtte opp om nyetablering og mindre næringstiltak. Dette er i samsvar med klare føringar frå regional- og næringsutvalet. Kommunale næringsfond blir prioritert ved at nivået er oppretthalde sjølv om regionale utviklingsmidlar er redusert. Fordeling regionale utviklingsmidlar (kap ) Aktører Ramme 2013 Ramme 2014 Ramme 2015 Innova sjon Norge ,6 % ,4 % ,9 % Møre og Roms dal fylkes kommune ,3 % ,3 % ,3 % Kommuna le nærings fond ,1 % ,3 % ,8 % Totalt ,0 % ,0 % ,0 % Departementet har lagt til grunn at bedriftsretta tiltak skal prioriterast i bruken av regionale utviklingsmidlar. Vi har hatt drøftingar med om fordeling av midlar for Dei regionale utviklingsmidlane er delt mellom ei objektiv ramme og ei skjønnsmessig ramme som går til omstillingsarbeid i kommunane. Den skjønnsmessige ramma er i 2015 auka frå 3 til 4 millionar kroner. Det er fylkeskommunen som er operatør for desse midlane. Fordeling midlar 2015 Fordeling av kap i disponibel ramme (1000 NOK)* Andre låne- og tilskotsmidlar Regional og Fylkes - Lån Resultatmål næringsavdelinga Norge SUM Norge landbruksavd. økonomiplan Tiltaksfond tilskot Norge Innovasjon Innovasjon Fylkesmannen kommunalt Sum andre Innovasjon 1 Kommune- og sentrumsutvikling Forskingsba sert innovas jon Kl yngeutvikling Nyeta bleringar Verdi skaping frå petroleum Reiseliv Forvaltning areal- og naturressursar Verdiskaping frå naturressursar Kommunale næringsfond SUM *Disponibel ramme inkluderer overførte midlar frå tidlegare år for og Regional- og næringsavdelinga. Overførte midlar omfattar i hovudsak inndratte tilsegn og renter 4

5 Endringar i Handlingsprogram Verdiskaping 2015 Samanlikna med handlingsprogrammet for 2014 vil det vere få vesentlege endringar i handlingsprogrammet for Partnerskapet set fokus på nokre tydelege og større satsingar innanfor både kommunar og næringsliv. Desse satsingane er presentert under. Byen som regional motor Prosjektet Byen som regional motor vart starta opp i I prosjektet arbeider dei tre byane Ålesund, Molde og Kristiansund og fylkeskommunen saman om å utvikle attraktive bysentra, styrke utdanningsmiljø og betre samferdselsløysingar. Det er leigd inn internasjonale ressursar på byutvikling frå Gehl Architects og PWC. Desse skal jobbe saman med fylkeskommunen og lokale arbeidsgrupper gjennom heile Arbeidet vil bli koordinert med prosessar rundt bypakkane og KMD sitt byregionprogram. PWC og Gehl har samarbeidd med kommunane om kunnskapsinnhenting for å lage eit strategidokument kvar for Ålesund, Molde og Kristiansund. Lokal og regional samfunnsutvikling Regional- og næringsavdelinga har god erfaring med arbeidet i fylket gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet si LUK-satsing (lokalsamfunnsutvikling i kommunane). Frå departementet si side er satsinga avslutta, men fylkeskommunen er utfordra om og ønskjer å halde fram med denne måten å jobbe på. Målretta utlysningar på viktige område, deling av kompetanse og erfaringar i nettverk. Vidareutvikling av kommunane sin kompetanse innan lokal samfunnsplanlegging og utvikling er ein viktig del av satsinga i Satsing på lokalmat og reiseliv Møre og Romsdal er det største matfylket i Noreg når ein ser på blå og grøn sektor. Samtidig har fylket ambisjon om å vere Aktivitets- og opplevingsfylket. Det er kome fram spennande bedrifter innan lokalmat dei siste åra, og partnerskapet vil fortsette med å legge til rette for desse. I skjæringspunktet mellom lokalmat og reiseliv finst eit stort potensial. Lokalmat kan vere med å gi aktivitets- og opplevingsturisten den unike opplevinga. Samtidig ligg det potensial for lokalmatprodusentar til å utvide marknaden og gi lønnsemd for produksjonen når ein kan kople dette mot reiselivsaktørar som hotell, restaurantar og liknande. Det er avgjerande at vi får med oss alle aktørane på ei slik satsing, reiselivsnæringa og både blå og grøn sektor. Spillvarme har sidan byrjinga av 2012 jobba for å få kartlagt muligheitene for utnytting av spillvarmen frå gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Nyhamna skal utvidast for å ta imot gass frå Aasta Hansteen, og når anlegget står klart vil mengda kjølevatn auke betrakteleg. Energimengda som då blir sleppt ut i havet er like stor som produksjonen frå fire Alta-kraftverk. Bruk av spillvarme vil vere positivt, både for miljø og næringsutvikling. I 2015 vil ein arbeide breitt for å finne bruksområde for denne energien. Høgskolefond Dei statlege midlane til kompetanse- og kapasitetsoppbygging i universitets- og høgskolesektoren er sentralisert til universiteta. Det pågår ein prosess for strukturendring i universitets- og høgskolesektoren, som kan føre til ytterlegare sentralisering. la fram eit forslag til fylkestinget i desember om å opprette eit høgskolefond som skal gå til å styrke høgskolane sin kompetanse på dei områda der nærings- og arbeidslivet har behov for arbeidskraft og FoU-støtte. 5

6 Fylkestinget vedtok at ein i økonomiplanen set av 20 millionar kroner til eit høgskolefond. Fondet skal mellom anna brukast til doktorgradstipend og infrastruktur til oppbygging av relevante fagområde. Det skal utarbeidast ei sak om dette som skal bli lagt fram for fylkesutvalet i september Vi arbeider og med tiltak for å styrke forskingsmiljøa i fylket sitt inngrep med dei store forskingsmidlane i Horisont Aktørane si rolle i næringsutviklinga og samfunnsutviklinga i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune har det leiande strategiske ansvaret for arbeid knytt til nærings- og regionalutvikling i Møre og Romsdal. har ansvar for å fremme fylket sine interesser i høve til nasjonale og internasjonale rammevilkår, og ansvar for forvalting av tilretteleggande verkemiddel for næringsutvikling og regional utvikling. Tilretteleggande verkemiddel omfattar støtte til tiltak som skal legge til rette for næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Meir om økonomiske verkemiddel som fylkeskommunen forvaltar: skal utløyse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønsam næringsutvikling, og utløyse dei ulike regionane sine næringsmessige muligheiter. har rolla som fylkeskommunen sin operatør for bedriftsretta verkemiddel. Meir om s lån, tilskot og garantiordningar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Det overordna målet i landbruksmeldinga er at Møre og Romsdal skal ha eit berekraftig og synleg landbruk over heile fylket. Tiltak i landbruksmeldinga blir innarbeidd i Handlingsprogram Verdiskaping. Meir om Fylkesmannen i Møre og Romsdal Norges forskningsråd - SIVA - Selskapet for industrivekst - NHO Møre og Romsdal - https://www.nho.no/moreogromsdal/ LO Møre og Romsdal - KS Midt-Norge - NAV Møre og Romsdal - https://www.nav.no/no/lokalt/more+og+romsdal 6

7 Verkemiddel i distriktspolitikken EØS-avtalen set grenser for om og korleis norske styresmakter kan gje støtte til næringsverksemd, mellom anna gjennom retningslinjer for regionalstøtte, for å fremme utviklinga i enkelte område. Områda utgjer virkeområdet for distriktsretta investeringsstøtte. Dette virkeområdet er godkjendt av EFTAs overvakingsorgan, ESA, og gjeld for perioden 1.juli desember Det distriktspolitiske virkeområdet er frå 1.juli delt inn i to soner, sone II og sone III. Sone III omfattar det som før 1.juli var sone III og sone IV. I kommunane som ligg i sone III kan ein gje støtte til verksemder gjennom dei distriktsretta ordningane forvalta av. Frå og med 1.juli 2014 er Aukra, Kristiansund og Herøy flytta til sone II, medan Ulstein er flytta til sone I. I fylkeskommunen sitt oppdragsbrev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet står det at hovuddelen av midlane skal brukast innanfor det distriktspolitiske virkeområdet. Innanfor dette området har fylkeskommunen fått i oppdrag å finansiere tilskot og lån med vidare til næringslivet gjennom. I tillegg har fylkeskommunen fått i oppdrag å tildele midlar til blant anna kommunale grunnlagsinvesteringar, utvikling av kompetansetiltak og tiltak for lokal samfunnsutvikling. Slik støtte kan også tildelast i sone II. Midlane skal fordelast i samsvar med forskrift om virkeområdet og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidlar I tillegg til dei distriktsretta virkemidlane har landsdekkande ordningar for mellom anna etableringstilskot, miljøteknologi, forskings- og utviklingskontraktar mm. Sjå meir om sine virkemiddel på 7

8 Kommunale næringsfond Ein del av dei regionale utviklingsmidlane vert brukt til kommunale næringsfond. Ordninga gjer kommunane i stand til å ta ei større rolle for å utvikle sitt næringsliv gjennom å kunne tildele midlar til lokale næringsutviklingstiltak. Sjå meir om kommunale næringsfond på kommunen si heimeside. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgivaravgift (RDA-midlane) Etter 1. juli 2014 er det kommunane Herøy, Haram, Midsund, Aukra, Eide og Gjemnes som ikkje har fått gjeninnført ordninga med differensiert arbeidsgivaravgift i Møre og Romsdal, og som derfor mottek RDA-midlar. Ramma for RDA-midlar vert årleg fastsett i statsbudsjettet. Midlane skal gå til tiltak som gir varige positive effektar for regionane og næringslivet. Det er ønskjeleg at ein samarbeider på tvers av regionar. Lokale plangrupper, med representantar frå kommune og næringsliv, prioriterer bruk av midlane i årlege handlingsplaner som vert godkjent i fylkesutvalet. 8

9 Resultatmål 1: «Sentrum i byar og tettstader i Møre og Romsdal skal by på attraktive tenester og opplevingar for innbyggjarar og besøkande.» Innsatsområde 1: Byen som regional motor: Styrke byane Ålesund, Molde og Kristiansund som pådrivarar for vekst og utvikling i regionane Byen som regional motor er ei tverrfagleg satsing som skal iverksette tiltak innafor desse tre områda: 1) Attraktive bysentra 2) Kompetansemiljø og utdanning 3) Samferdsel og-kollektivsatsing Ferdigstille og iverksette strategiplanane for Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund. Opprette felles læringsarenaer for dei tre byane for å skape synergieffektar, inspirere og lære av kvarandre Tilby ekstern fagkompetanse på byutvikling til dei tre byane for å styrke det lokale utviklingsarbeidet Sørge for heilskapleg byutvikling gjennom å samarbeide med andre byutviklingstiltak som byregionprogrammet og bypakkearbeidet. Skape god forankring både politisk og administrativt i byane og omlandskommunane, kommunane, kommunane 9

10 Innsatsområde 2: Styrke lokal og regional samfunnsutvikling Kommunane har behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet innan planlegging og gjennomføring av samfunnsutviklingstiltak. Det omfattar tilrettelegging for attraktive bumiljø, eit allsidig næringsliv og eit godt tenestetilbod. Tiltaka skal stimulere til auka kompetanse innan lokal samfunnsutvikling og utvikling av gode samarbeidsmodellar i og mellom kommunar og med andre regionale institusjonar. Tiltak Vidareutvikle kommunane sin kompetanse innan lokal samfunnsplanlegging og utvikling, gjennom kurs og etablerte fora som Plannettverk Tilby eit søkeseminar til kommunar som vil søkje prosjektmidlar til lokal samfunnsutvikling. Synleggjere alle tilskotsordningar og prosjektoppfølgingstenester. Utlysing av midlar til utvikling av attraktive lokalsamfunn Temabasert Gründercamp retta mot elevar i vidaregående skule for å styrke informasjon om utdanning og jobbmoglegheit i regionen etter endt utdanning. Deling av kunnskap om integrerings- og tilflyttingsarbeid mellom kommunar i fylket, Fylkesmannen, Ungt Entreprenørskap Distriktssenteret Innsatsområde 3: Utvikle attraktive tettstader Bidra til å sikre attraktive kommunesentra i fylket gjennom kunnskapsformidling og støtte til fysiske tiltak og prosessar Følgje opp boligseminar frå hausten 2014 med mindre samlingar som tek føre seg arkitektur og estetikk i bustadbygginga. Prosjekt med tema å styrke handelen i sentrum. Følgje opp LUKprosjekt i Sykkylven og initiere prosjekt i Volda. Konferanse om handel i sentrum våren Lyse ut tematiske prosjektsatsingar der vi tilbyr hjelp til prosess, kompetanse og prosjektering. Plukke ut inntil fem prosjekt etter kvalifisering. Aktuelt tema er overgang mellom land og sjø. Det skal lagast rapport for kvart prosjekt, som grunnlag for læring til andre kommunar. 10

11 Innsatsområde 4: Fremje deltaking i EU/EØS- prosjekt Arbeide for at ungdomar, fagavdelingar i fylkeskommunen, kommunar og næringsliv skal få informasjon om moglegheiter for prosjektsamarbeid innan EU/EØS og motivere desse til deltaking i EU/EØS-prosjekt. skal bidra til at desse får styrka EU/EØS-kompetansen gjennom deltaking på relevante europeiske kompetanse- og nettverksarenaer, mellom anna i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor Fagavdelingane: Motivere og medverke til deltaking i EU-prosjekt gjennom å hente inn og formidle relevant informasjon om aktuelle EUprogram til fagavdelingane. Vere aktive medspelarar i prosjektutvikling overfor alle fagavdelingar i fylkeskommunen, bidra med kopling av behov/fagleg satsing og program, samt med oppfølging og rådgjeving undervegs i prosjektarbeidet. Ungdomsarbeidarar i kommunane: Arrangere nettverksamling for ungdomsarbeidarar i kommunane for å informere om kurs- og prosjektmoglegheiter for ikkje-formell læring gjennom EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom, saman med ungkoordinator og Aktiv Ungdom- kontoret. Informere medlemmane i Ungdomsråda i samband med Ungdommens Fylkesting. Rettleiing og støtterolle ved gjennomføring av prosjekt i regi av Ungdomsråda i kommunane. Ungdomspanelet: Arbeide for eit nytt prosjekt for Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Dialog om moglegheiter med Aktiv Ungdomkontoret, ungkoordinator og Ungdomspanelet. Støtterolle i partnarsøk, prosjektsøknadsfase og ved gjennomføring. Kommunane: Informere og ha dialog med kommunar som er interesserte i styrking av EU/EØS-kompetansen eller i deltaking i EU/EØS-prosjekt. Budsjett 2015 for Resultatmål 1: Budsjett for 2015 (1000 kr) Møre og Romsdal fylkeskommune - verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune Tiltaksfondet Møre og Romsdal fylkeskommune - Økonomiplanen 1000 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - BU midlar

12 Resultatmål 2: Nærings- og arbeidsliv i Møre og Romsdal skal gjere seg meir nytte av forskingsbasert innovasjon, med hjelp av kompetente og praksisnære kunnskapsmiljø i fylket. Innsatsområde 1: Nettverksamarbeid og mobilisering Mobilisere til fleire forskingsprosjekt som bidrar til å styrke forskingskompetansen i kunnskapsmiljøa, og bidra til å utvikle relevante etter- og vidareutdanningar ved høgskulane Gjennom Forskningsforum Møre bidra til å forsterke det regionale forskingssamarbeidet og prosjektkonsortier som kvalifiserer til støtte frå nasjonale forskingsprogram og EUs forskingsprogram Horisont Mobilisere fleire bedrifter til forskingsbasert innovasjon, gjennom gjennom VRI Møre og Romsdal og Regionalt forskingsfond Midt-Norge og bruk av virkemidlar som SkatteFUNN, IFU/OFU og Miljøteknologiordninga. Nytte kunnskapsparkane og næringshagane som katalysator og bindeledd mot FoU-støtteapparatet for nye næringar og «det ufødde» næringslivet. Sikre god informasjon og arrangere søkekurs. Fremme forpliktande og målretta samarbeid mellom to eller fleire partar innan næringslivet eller mellom næringslivet og det offentlige, samt pilotog demonstrasjonsprosjekt. (IFU/OFU) I samarbeid med relevante aktørar opprette møteplassar der landbruksnæringa og aktuelle FOU miljø i fellesskap utarbeider prioriterte satsingar innanfor bioøkonomi og grøn forsking. Forskningsrådet,, Forskningsrådet, Forskningsrådet,, RFF MN Fylkesmannen, fylkeskommunen 12

13 Innsatsområde 2: Bygge langsiktig kompetanse Arbeide for å bygge langsiktig kompetanse i kunnskapsmiljøa i fylket, i tråd med næringslivets behov, dette for å styrke både høgskolane og konkurransekrafta til næringslivet. Havrommet er utgangspunktet for dei sterke næringane i fylket, og det er ei rekke uoppdaga muligheiter i havrommet for fornybare energikjelder, biomarine ingridiensar og mineralressursar, for innovasjon og nye forretningsmuligheiter. Partnerskapet skal arbeide for oppbygging av kunnskap om havrommet i kunnskapsmiljøa våre. Bidra til å bygge langsiktig kompetanse i høgskolane og forskingsmiljøa på dei områda vi har fortrinn. Vidareutvikle metodikken i VRI offentlig sektor og sikre forankring hos dei offentlege aktørane (kommunar, helseforetaket, fylkesmannen) Medverke til å styrke kapasitet og kompetanse i dei regionale forskingsmiljøa til å få uttelling i dei store forskingsmidlane i Horisont Starte arbeidet med rullering av FoU-strategien og nytte metodikk frå EU sin «Smart regional spesialisering». Mål om ein offensiv strategi med sterkt regionalt eigarskap og nasjonal strategisk forankring. Støtte opp om prosjekt som rettar seg mot oppbygging av kunnskap om havrommet, til dømes som prosjektet Marine grunnkart Møre og Marine Møre 21., VRI Innsatsområde 3: Synliggjere kunnskapsfylket Møre og Romsdal Påverke nasjonale rammevilkår for FoU og høgare utdanning gjennom nasjonale fora for VRI, Regionale forskningsfond, klyngeprogrammet, andre nasjonale nettverk og høyringar. Gjennom VRI bidra til å vidareutvikle kunnskapsmiljøa gjennom studentog forskarmobilitet. Arbeide for å synleggjere eksisterande kunnskapsarbeidsplassar og mulegheitene i regionen for tilflytting av kompetansearbeidskraft og etablering av kompetansebedrifter., VRI, Forskningsrådet Partnerskap for verdiskaping Budsjett 2015 for Resultatmål 2: Budsjett for 2015 (1000 kr) tilskot lån Møre og Romsdal fylkeskommune verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune - Økonomiplanen Fylkesmannen i Møre og Romsdal - klima- og miljøprogram i landbruket 50 13

14 Resultatmål 3: Næringsklyngene innan marin-, maritim-, petroleum, møbel-, og prosessindustri skal ha rammevilkår som gjev grunnlag for konkurransedyktige verksemder. Innsatsområde 1: Påverke internasjonale rammetilhøve som er viktige for næringsliv og kommunar i fylket. Partnerskapet skal styrke næringsklyngenes konkurransekraft i Norge og internasjonalt, gjennom å påverke internasjonale rammetilhøve der vi har muligheit. Fremje regionen sine interesser i EU og utvikle nettverk for samarbeid gjennom deltaking i arbeidet i interesse- og lobbyorganisasjonane CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) og NSC (Nordsjøkommisjonen). Aktiv deltaking i Nordsjøkommisjonen sine arbeidsgrupper for Marine Ressursar og Transport. Følgje opp NSCs strategi North Sea Region 2020 for å sikre at regionale og næringspolitiske utfordringar vert ivareteke i handlingsplanar i NSC. Samarbeide med andre fylke med felles interesser og utfordringar for å stå sterkare saman i internasjonale organ, t.d. gjennom internasjonal gruppe i Vestlandsrådet. Hente inn informasjon om og spele inn viktige saker for regionen i EUsamanheng til Europapolitisk Forum og gjennom VNB til UDs Tidleg varsling- gruppe. Innsatsområde 2: Etablering av petroleumsklynge i Møre og Romsdal Vedlikehalde og videreutvikle Petropolen nettverket. Bidra til å sikre rekruttering av elevar og undervisningspersonell til fagskuleutdanninga i Petroleumsteknologi i Kristiansund. Iverksette petroleumsingeniørstudiet i Kristiansund (bachelornivå) Stimulere små og mellomstore bedrifter til å etablere forpliktande samarbeid og utløyse bedriftsprosjekt som legg til rette for at næringa lukkast i å posisjonere seg i Olje- og gassmarknaden. Arbeide for lokalisering av base og driftsorganisasjonar frå nye felt til Kristiansund og vidareutvikle base og driftsmiljø i Kristiansundsregionen. Norges Forskningsråd 14

15 Innsatsområde 3: Styrke våre vekstkraftige næringsmiljø Partnarskapet vil bidra til auka verdiskaping og forsterka attraktivitet og posisjon innanfor globale verdikjeder gjennom å støtte prosjekt som bygger opp under viktige kompetanseområde for klyngene. Marin, maritim og petroleumsnæringane er knytt til havet, og innovasjon i ei av desse næringane gir verknader på dei andre. I møbelnæringa er marknadsfokus, innovasjon og samarbeid viktig for ein livskraftig ferdigvareindustri. Støtte opp under Arena prosjekta LegaSea, ikuben, Norwegian Rooms og GCE Blue Maritime gjennom å bidra til kopling til relevante FoUmiljø, mellom anna ved bruk av VRI personmobilitetsmidlar, og støtte til prosjekt på viktige område for klyngene Fremme norsk teknologi og kompetanse internasjonalt gjennom messer og delegasjonar. Delfinansiere investeringsprosjekt som handlar om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Formidling av informasjon og kunnskap om internasjonale marknadsog konkurranseforhold. Mobilisere bedrifter til å delta i internasjonale fellesprosjekt, og gjennomføre fellesprosjekt i samarbeid med Utenriksdepartementet, Norsk Industri, Norske Maritime Eksportører, Maritimt Forum, Arena-, GCE- og NCE-prosjekt og bedriftsnettverk Initiere strategisk posisjonering og omdømmebyggingsprosjekt i bedrifter og bedriftsnettverk. Mobilisere etablerte bedrifter til å ta steget ut i verda gjennom bedriftsnettverk og FRAM Marked. *Sjå og resultatmål 2,, Forskingsforum Møre, Forskningsrådet Budsjett 2015 for Resultatmål 3: Budsjett for 2015 (1000 kr) tilskot Møre og Romsdal fylkeskommune - verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune Tiltaksfondet 500 Møre og Romsdal fylkeskommune - Økonomiplanen

16 Resultatmål 4: Møre og Romsdal skal ha fleire nyetableringar med større overlevingsgrad, særleg innan kompetanseintensiv tenesteyting. Gjennom partnarskapet skal vi jobbe i breidda for å auke interessa for entreprenørskap og i djupna for å utvikle fleire vekstbedrifter i Møre og Romsdal. Det er naudsynt å auke innsatsen i Nordmøre og Romsdal, med bakgrunn i låg etableringstakt og låg etterspurnad etter etablerartilskot. Innsatsområde 1: Entreprenørskap i utdanning UE Skape ein kultur for endring og nyskaping, og vise moglegheiter for eigen karriereutvikling i fylket ved å bidra til at entreprenørskap vert nytta som metode i heile utdanningsløpet Entreprenørskapsløype i 2-4 kommunar pr år i 2014 til 2016) Fleire og betre Gründercampar (GC) og studentbedrifter (SB) ved høgskulane våre., Ungt Entreprenørskap, kommunane, fylkesmannen, Ungt Entreprenørskap, kommunane, høgskulane Innsatsområde 2: Betre finansiering/kapital-tilgang for bedrifter Styrke kopling mellom gründer og investorar Marknadsføre for gründerar som har nye idear med stort vekstpotensial for å auke bruken av sine tenester.,, kunnskapsparkar, næringshagar, inkubatorar 16

17 Innsatsområde 3: Kompetanse og nettverkstiltak som gir gründerane raskare avklaringar Utvikle og tilby tilpassa kurs/rettleiing for bedrifter i 3-5 års fasen. Utvikle og tilby modulbaserte etablerarkurs 0-5 år, tilgjengelige over heile fylket. Utvikle og bruke etablerte møteplassar for å kople gründerar og vekstbedrifter med kompetanse og kapital og nettverk i etablert næringsliv.,, kunnskapsparkar, næringshagar, inkubatorar, hoppid.no kontora,, hoppid.no-kontora, fylkesmannen, kunnskapsparkar, næringshagar, inkubatorar Innsatsområde 4: Auke internasjonalisering og fleire nyskapande vekstbedrifter Sjå på muligheiter i utviklingsprogram i Europa innan entreprenørskap og Innovasjon med formål erfaringsdeling, utveksling og utvikling av verktøy, og nye tenester i hoppid.no. Delta aktivt ved utvikling og gjennomføring av kompetanseprogram FRAM Marknad og Take Off Midt Norge. Mobilisere gründarar og vekstbedrifter til å delta på tiltak som Global Entrepreneurship Training (GET) og TINC Utvikle og gjennomføre nettverks- og kompetansetiltak for kunnskapsparkar, næringshagar og industriinkubatorar, 17

18 Innsatsområde 5: Legge til rette for møtestadar og nettverk som bidreg til fleire nye kulturnæringsarbeidsplassar og auka overlevings- og innovasjonsgrad For å styrke satsinga er det behov for å legge til rette for auka nettverksbygging og samarbeid internt i næringa, mellom dei ulike næringane og i verkemiddelapparatet. Det vil også vere eit behov for å etablere godt fungerande arenaer for å stimulere til samarbeid, kompetanseoverføring og utvikling. Program for kreative næringar i Møre og Romsdal vart vedteke i Fylkesutvalet 1. Juli 2013, og er eit samarbeid mellom avdelingane kultur og regional og næring og. Tiltak Tilby kurs i forretningsplanlegging for kreative næringar/ Bygg bedriftforretningsutvikling for kulturbedrifter. Gjennomføre pilotprosjektet Frå gråpapir til galleri i Ålesund, Molde og Kristiansund. Lyse ut stipendet Kreative Talent Gjennomføre temabasert gründercamp innan kreative næringar. Kunnskapsgrunnlag. Hvordan lykkes stort som små? 1, kunnskapsparkar, næringshagar, inkubatorar Sentrumsforeningar Eigedomsselskap Ungt Entreprenørskap Høgskulen i Volda Etablerartilskot øyremerka kreative næringar, forvalta av Innovasjon Norge Auke avklaringsmidlar til kommunale hoppid.no-kontor retta mot kreative næringar for å avklare forretningside i tidleg fase. 2 Gjennomføre 4 workshops i fylket (gjennom møterundane til kreativfylket.no) halvvegs i prosjektperioden for innspel til evt. justering av tiltak. Arbeide for å innlemme tradisjonelle handverksbedrifter i nettverket Economusee 1 Hvordan lykkes stort som små?, eit samarbeidsprosjekt med Hermetikken Næringshage og Finnmark og Buskerud fylkeskommunar. Prosjektet er eit forskingsprosjekt som skal sjå på korleis små bedrifter skal lukkast, med særleg vekt på kapasitetsproblem. Dette er viktig underlagsmateriale, både for satsinga på kreative næringar og inn mot hoppid.no. 2. Henta frå midlane til Kreative næringar Budsjett 2015 for Resultatmål 4: Budsjett for 2015 (1000 kr) etablerertilskot Møre og Romsdal fylkeskommune - verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune Kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiplanen (styrka satsing Kreative 1000 næringar) 18

19 Resultatmål 5: Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet skal aukast. Innsatsområde 1: Sikre rammebetingelsar og ringverknadar for petroleumssektoren Tilgang til nok kraft og forsyningstryggleik er viktig for utviklinga av Nyhamna. har etablert ein uformell arena og nettverk mellom OED, OD, Gassco, oljeselskap NVE og Statnett der krafttilgang og forsyningstryggleik blir drøfta og informasjon blir utveksla. Arbeide for auka kraftforsyningstryggleik til Møre og Romsdal gjennom: Auke forsyninga inn til Møre og Romsdal Betre og sikrare forsyning for Nyhamna og omliggande område. Videreføre prosjektet om utnytting av spillvarme på Nyhamna Fremme fylkets interesser og påverke rammevilkår gjennom: deltaking i Norskehavsrådet og Norsk gassforum myndighetskontakt, departement og direktorat Sikre beslutningsgrunnlag for oppdatering av Forvaltingsplanen for Norskehavet gjennom mellom anna å greie ut muligheter med «boring frå land» Innsatsområde 2: Legge til rette for auka bruk av gass til industri og transport Etablering av ny gassbasert industri er viktig for å bygge industrimiljø, og for utviklinga i regionen. Ny gassbasert industri legg også grunnlag for tilrettelegging for infrastruktur til fyllestasjoner for gass og distribusjon. Arbeide for ny etablering av gassbasert industri på Tjeldbergodden samt infrastruktur for bruk, transport og lagring av CO 2 gjennom deltaking i ressursgruppa til IRONMAN development og myndighetskontakt for å sikre rammevilkår på lik linje med EU (hindre karbonflukt). Undersøke forretningsmuligheter for bruk av LNG, biogass og hydrogen Medvirke til etablering av kystbunkring, og tilrettelegging for bruk av gass til transport på sjø Innsatsområde 3: Profilering, marknadsføring og opplysning Arrangere Jazzgass 2015 Gjennomføre Forum Petroleum Budsjett 2015 for Resultatmål 5: Budsjett for 2015 (1000 kr) Møre og Romsdal fylkeskommune - verkemiddelbudsjett 800 Møre og Romsdal fylkeskommune Tiltaksfondet

20 Resultatmål 6: Styrke Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 gjennom fokus på fleire heilårs arbeidsplassar og betre infrastruktur for reiselivet. Innsatsområde 1: Støtte opp under visjonen om Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylket Det totale opplevingsproduktet i vår region er avhengig av samspelet mellom reiseliv, kultur og landbruk. Mat er ein viktig del av opplevinga for turistane og undersøkingar viser at norsk reiselivsnæring kan bli mykje betre på dette området. Støtte gode prosjekt/tiltak som byggjer opp under posisjonen «Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr 1» i landet I samarbeid med næringa skal det arbeidast fram ei ny satsing på lokalmat frå grøn og blå sektor, kobla mot reiselivet. Utvikle dei lokale matnettverka for å gjere dei sterkare som matleverandørar til reiselivet.,,, Fylkesmannen Innsatsområde 2: Støtte opp under klyngesatsinga NCE Tourism Fjord Norway og delta i prosessen for omorganisering av reiselivsnæringa Ivareta fylket sine interesser i prosessane med å etablere ny struktur for reisemålselskapa, og støtte opp under robuste og framtidsretta strukturar. Vere med i NCE Tourism og inspirere/motivere næringsaktørane i fylket til å vere aktivt med, og utnytte kompetanse- og forretningsmuligheitene., Innsatsområde 3: Berekraftig reiseliv Arbeide for at reiselivsnæringa blir meir berekraftig og rette merksemda mot dei bedriftene og destinasjonane som satsar på grønt reiseliv og opplevingar., fylkeskommunen, fylkesmannen Budsjett 2015 for Resultatmål 6: Budsjett for 2015 (1000 kr) tilskot lån Møre og Romsdal fylkeskommune verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune - Økonomiplanen Fylkesmannen i Møre og Romsdal BU-midlar

21 Resultatmål 7: Areal og naturressursane skal forvaltast på ein måte som gjev grunnlag for næringsutvikling, samtidig som miljø og artsmangfald vert teke vare på. Innsatsområde 1: Sikre god økologisk tilstand og berekraftig bruk av vassressursane i Møre og Romsdal Vatn er vår viktigaste naturressurs, og er grunnlag for både næringsutvikling, rekreasjon og naturopplevingar. Ferdigstille tiltaksprogram og forvaltningsplan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion. Innsatsområde 2: Sikre ei berekraftig havbruksverksemd For havbruksnæringa er tilgang på gode lokalitetar viktig for ein økonomisk og miljømessig berekraftig produksjon. Her er kommunane sine planar for sjøarealet sentralt. Lyse ut midlar til prosjekt som skal fremje ei berekraftig havbruksverksemd og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal. Stimulere kommunane til å avsette nok og gode havbruksareal for ei berekraftig havbruksverksemd. Nytte motsegn om nødvendig. Fylkesmannen, Fylkesmannen, kommunane Innsatsområde 3: Verne om miljøverdiar og produksjonsgrunnlaget i landbruket Natur- og kulturlandskapet er viktig for både bulyst og reiselivsnæringa, og det er viktig å hindre tap av artar, samt nedbygging og gjengroing av viktige landskap. Arbeide for å redusere avgangen av dyrkajord Auke landbruket sitt bidrag til eit betre klima, til dømes satsing på miljøvennleg gjødselspreiing og grøfting Arbeide for å ta vare på viktige leveområde til plantar og dyr og verdifulle landskap. Områda er viktige i næringsutvikling og for lokal bulyst og stadkjensle Fylkesmannen Fylkesmannen, Fylkesmannen, kommunane Budsjett 2015 for Resultatmål 7: Budsjett for 2015 (1000 kr) Fylkesmannen: Ulike miljøverkemiddel Møre og Romsdal fylkeskommune verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune Tiltaksfondet

22 Resultatmål 8: Verdiskaping frå landbruk, fornybar energi og sjømat skal aukast. Innsatsområde 1: Støtte opp under og vidareutvikle prosjekt knytt til marin nyskaping Som det største sjømatfylke i Noreg vil Møre og Romsdal legge til rette for både fiskeri- og havbruksverksemd. Næringa må saman med forsking og forvalting løyse felles utfordringar for å sikre framtidige marknader og utvikle gode produkt. og Innovasjon Noreg vil saman legge til rette for marin verdiskaping i Møre og Romsdal gjennom kompetanse- og finansieringsstøtte. Merkevarebygging av sjømat frå Møre og Romsdal. Vidareutvikle og støtte opp under Marin samhandlingsarena i Møre og Romsdal. Vere med å bistå og løfte marine bedrifter ut i ein internasjonalt marknad. Støtte opp under prosjekt knytt til sjømatkvalitet og produktutvikling. Synleggjere sjømatfylket Møre og Romsdal bl.a. ved deltaking på viktige møteplassar og fagmesser.,,, Forskningsrådet,, Innsatsområde 2. Auke innslaget og verdiskapinga frå fornybare energikjelder i fylket. Bidra til effektiv energibruk, samt god infrastruktur for tilførsel av energi Marknaden etterspør meir elektrisitet til prosessindustri, anna stasjonært forbruk og transport i åra framover. Dette kan dekkast gjennom meir effektiv energibruk, auka import, og auka produksjon basert på fornybare energiressursar i fylket. Dette krev tilpassa rammevilkår, kunnskapsutvikling og faglege nettverk, samt heving av kompetansen i næringsliv og befolkning. Sjå og resultatmål 5. Samarbeide med dei tre kompetansesentra for fornybar energi samt relevante næringsverksemder, slik at kunnskapsutvikling og formidling kan bidra til auka bruk av fornybare energiressursar i fylket, og til auka kommersiell aktivitet innan fornybar energi. Arbeide for ein meir velfungerande marknad for skogsflis i regionen som grunnlag for oppretting av fleire flisfyringsanlegg Bidra i arbeidet innan kunnskapsbasert vasskraftutbygging og auka bruk av vasskraft. Legge til rette for etablering av nye biogassanlegg i fylket. Stimulere til energieffektivisering gjennom å vidareføre ordninga med støtte til energianalyser, samt støtte aktuelle fjernvarmeprosjekt. Legge til rette infrastruktur for nye energikjelder, blant anna gjennom deltaking i Kraftsystemutvalet for å sikre linjebygging. Arbeide for innføring av elektriske bussar i fylket Kompetansesentra Fylkesmannen, fylkesmannen 22

23 Innsatsområde 3: Auke verdiskapinga i landbruk og bygdenæringar Sikre rekruttering til landbruksnæringa gjennom prosjektet «Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter» Lyse ut midlar til prosjekt/tiltak som fremjar rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Bidra til ei meir effektiv rådgjevingsteneste og auka produksjon i landbruket gjennom å støtte utviklingsprosjekt i samvirkeorganisasjonane. Legge til rette for effektive transportruter for tømmer og skogprodukt. Medverke til oppbygging av profesjonelle aktørar i den skogbaserte verdikjeda. Starte opp prosjekt for å auke aktiviteten i skogen. Vidareføre prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal for å auke bruk av tre som byggemateriale og bidra til å vidareutvikle regional treindustri. Auke bærproduksjonen i Møre og Romsdal gjennom å utvikle og utvide produsentmiljøet rundt Valldal Grønt AS for å auke volumet og ta større andelar av den nasjonale marknaden Etablere andelslandbruk som nisjenæring, i samarbeid med pilotbruk. Fylkesmannen, fylkeskommunen Fylkesmannen Fylkesmannen Fylkesmannen, kommunane, aktørane i skogbruket Fylkesmannen, Fylkesmannen, kommunane Fylkesmannen, organisasjonane i landbruket Innsatsområde 4. Møre og Romsdal skal ta posisjonen som fremste region på landbasert oppdrett/lukka anlegg i sjø Oppdrettsnæringa har miljøutfordringar i samband med rømming av fisk, lus og sjukdom. Kompetanse og teknologi knytt til landbaserte anlegg og lukka anlegg i sjø er eit av svara for å møte desse utfordringane. Støtte prosjekt som kan vere med på å bygge kompetanse og teknologi knytt til landbasert oppdrett og lukka merdar., Budsjett 2015 for Resultatmål 8: Budsjett for 2015 (1000 kr) Møre og Romsdal fylkeskommune, Rekruttering, likestilling, kompetanse landbruk tilskot lån Møre og Romsdal fylkeskommune - verkemiddelbudsjett Møre og Romsdal fylkeskommune Tiltaksfondet Møre og Romsdal fylkeskommune - Økonomiplanen Fylkesmannen i Møre og Romsdal BU-midlar Fylkesmannen i Møre og Romsdal nærings- og miljøtiltak i skogbruket

24 Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon E-post:

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke (2009-2020)...

Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke (2009-2020)... Handlingsprogram for klima og energi 2016 Innhald Innleiing... 4 Kva er Handlingsprogram for klima og energi?... 4 Hovudmåla for Møre og Romsdal Fylke (2009-2020)... 4 Gjennomføring i partnarskap... 5

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15

Møteprotokoll. Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Møteprotokoll Utval: Regional- og næringsutvalet Møtestad: Ørskog kommune, rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Inge Ruset

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion Bengt Endreseth Over ein kvart million innbyggjarar Folketalsauke på 1,1 prosent i 2012 11. plass blant fylka Folketalsauke i 27 kommunar 12 juni Nyhamna

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Rapportering frå Møre og Romsdal angåande kapittel 551.60 og 61 i 2013

Rapportering frå Møre og Romsdal angåande kapittel 551.60 og 61 i 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 16378/2014/112 Øyvind Tveten, 71 25 81 95 24.03.2014 - Rapportering frå

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge -

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - 12.januar 2012 Agnes Landstad Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Bakgrunn Befolkningsutvikling, fråflytting, sentralisering nasjonalt

Detaljer

Regional delplan for attraktive byar og tettstader

Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader -Ein tydeleg medspelar Foto: Cato Edvardsen/Wikimedia Ny senterstrukturplan for Møre og Romsdal med retningslinjer for lokalisering av handel og tenester

Detaljer

SAK 01/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.12.2007 Vedtak Møteprotokoll 14.desember 2007 vart vedteke.

SAK 01/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.12.2007 Vedtak Møteprotokoll 14.desember 2007 vart vedteke. MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 1.februar 2008, kl. 08:00 11:00 Stad: Gol, Gol kommunehus REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Desse møtte frå Regionrådet: Erik Kaupang, Torleif Dalseide, Olaug Grønseth

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling. Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune

Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling. Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune Kommunal plan og lokalt næringsliv handlingsrom for regional utvikling Marit Rødseth, plansjef Hordaland fylkeskommune Planlegging skal fremja berekraftig utvikling Ei samfunnsutvikling som imøtekjem dagens

Detaljer

Fylkesplan 2013-2016 handlingsprogram for Verdiskaping 2013

Fylkesplan 2013-2016 handlingsprogram for Verdiskaping 2013 Fylkesplan 2013-2016 Vi våg a r lit tm eir! handlingsprogram for Verdiskaping 2013 U 26/13 1. HANDLINGSPROGRAM FOR VERDISKAPING 2013 3 Det regionale plansystemet 3 Gjennomføring av Fylkesplan 2013-2016

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor

Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor 25.04.2013 Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor Byane si utvikling påverkar den samla regionaleutviklinga. Byane må derfor vere sentrale samarbeidsaktørar i komande planperiode, både for

Detaljer

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 1 INNLEIING 1.1 BAKGRUNN ESA godkjente 19. juli 2006 regjeringa sitt forslag om gjeninnføring av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift frå og med 1. januar 2007.

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Drøftingsutkast, august 2012 1 Regionalt forskingsfond eit virkemiddel for regional utvikling s. 2 2 Innretning av arbeidet i Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

Indikatorevaluering. Innspel til Distriktssenteret Presentasjon halde I Distriktssenteret sine lokale i Sogndal, 20. april 2010

Indikatorevaluering. Innspel til Distriktssenteret Presentasjon halde I Distriktssenteret sine lokale i Sogndal, 20. april 2010 Indikatorevaluering Innspel til Distriktssenteret Presentasjon halde I Distriktssenteret sine lokale i Sogndal, 20. april 2010 Carlo Aall og Geir Liavåg Strand Disponering 1. Vår forståing og gjennomføring

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Fornybar energi i Energiregion Møre

Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar energi i Energiregion Møre Fornybar Forum 22.09.2010 Joralf Flataukan Leiar Energiregion Møre Bakgrunn for etablering av Energiregion Møre Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal med underskot

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^ FDALAND FYLKESKOMMUNE ;aknr.2^lo0l>s'/ Dok.nr. L 1 3 SEPT 2010 Arkivnr. OoCh Eksp. 'u.off. Saksh. t^7^! ^ / Vestlandet tiar over 1,2 mill innbyggjarar og eit areal som dekker nærare 60 000 kvadratkilometer

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Regional -og næringsavdelinga. Universell utforming noen utfordringer og mange muligheter

Regional -og næringsavdelinga. Universell utforming noen utfordringer og mange muligheter Regional -og næringsavdelinga Universell utforming noen utfordringer og mange muligheter Universell utforming Først litt om regional- og næringsavdelinga (RN): 27 ansatte 4 hovedvirkeområde: næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALPARK OG NÆRINGSUTVIKLING Stolt av der eg kjem frå Mot lysebotn Kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) Foredrag i 3 kulepunkt Kommunane

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201208986-1 Arkivnr. 60 Saksh. Tryti, Anna Elisa Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 1 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 2 Innhald 1 Heimel, kapital,

Detaljer

Entreprenørskap og planlegging

Entreprenørskap og planlegging Plankonferansen i Hordaland 2011 Entreprenørskap og planlegging Solveig Svardal telemarksforsking.no Berekraftig stad- og næringsutvikling Strategisk landskapsplanlegging Landskap som entreprenøriell ressurs

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer