KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak Arkivnr. 713 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Øystein Skår, Gunnbjørg Austrheim, Jomar Ragnildstveit, Endre Korsøen, Siri Hanson Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN SAMANDRAG Fedje har sendt kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for på høyring. Samfunnsdelen legg vekt på å leggja til rette for tilflytting gjennom bustadområde. Næringslivssatsinga er knytt til reiseliv og maritim sektor. Kommuneplanens arealdel er opppdatert i tråd med nye krav i planloven. Kommuneplanen følgjer opp tidligare fylkeskommunale satsingar på Fedje, slik som omstillingsprogrammet som vart avslutta i Fylkeskommunen medfinansierte også ein banebrytane landskaps- og tettstadsanalysen for heile kommunen i Hovudgrepet i planen er fortetting og utviding av den konsentrerte byggesona i nord og vern av store landskapsverdiar i sør. Strategien er i samsvar med regionale planar, men i sør er det likevel utfordringar knytt til bygging i eit nasjonalt viktige kulturlandskap. Fylkesrådmannen foreslår motsegn til inngrep i kulturlandskapet i form av nytt næringsareal for kveiteoppdrett på land, nytt stort hytteområde og utviding av område for spreidd utbygging av bustader. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fedje kommunes forslag til kommuneplan er moderne og framtidsretta og stør opp under viktige regionale satsingsområde som reiseliv og maritim sektor. 2. Hovudstrategien i planen er fortetting i nord rundt vågane og vern av det opne landskapet i sør. Denne strategien er i tråd med tidlegare innspel frå fylkeskommunen. 3. Landbasert oppdrett er ei potensiell næringsaktivitet på Fedje. Kultur- og ressursutvalet rår i frå forslag til lokalisering på Sekkedalstjørne då det vil punktere eit samanhengande ope kystlandskap som er av regional og nasjonal verdi og i nærområde til det freda Hellisøy fyr.

2 Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til dette punktet 4. Hyttefeltet på Mortevika er i konflikt med regionalt friluftsområde og grip inn i Nordsjøløypa. Store landskapsverdiar vert redusert ved framandelement i det opne kulturlandskapet. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til hyttefelt ved Mortevika. 5. Område for spreidd bustadbygging ved Storemark grip inn i eit område med store landskapskvalitetar og bør reduserast i utstrekning. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til omfanget om område for spreidd utbygging ved Storemark. 6 Kultur-og ressursutvalet ser positivt på satsing på maritim verksemd og hamneanlegg ved Hamn i Skarvøyosen. Sidan det ikkje føreligg konkrete planar om ei realisering i nær framtid. bør det vurderast at føremålet vert bandlagt med omsynsone jf. PBL 11-8 d) som framtidig hamn, med krav om reguleringsplan. Ein reguleringsplan vil måtte ta omsyn til landskapsverdiane i området. 7. I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til dette punktet Paul M. Nilsen fylkesrådmann Jan Per Styve Regionaldirektør Vedlegg : Illustrasjon frå Landskap- og tettstadsanalysen Fedje s 12. Lenker: Alle dokumenta i saka ligg på Fedje kommune si heimeside: Landskaps- og tettstadanalysen -Fedje ligg på Hordaland fylkeskommune si nettside om Landskap: 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, dato: Bakgrunn Fedje kommune har sendt forslag til kommuneplan på høyring med frist Det er bede om utsett frist for politisk handsaming. Kultur- og ressursutvalet skal gje fråsegn i saka. 1.1 Om handsaming i fylkeskommunen Fråsegn vert gitt i hovudsak ut i frå regionale planar og fylkeskommunen sitt forvaltningsansvar. Dersom viktige regionale og nasjonale interesser står på spel, kan fylkeskommunen fremje motsegn til arealdelen av kommuneplanen. Dersom det vert gjeve fagleg tilråding om motsegn på bakgrunn av nasjonale kulturminneinteresser og dette ikkje vert fylgt opp av politiske organ i fylkeskommunen, skal fylkeskommunen gje melding om dette til Riksantikvaren som kan fremja motsegn i saka. (jfr. Forskrift til Kulturminnelova kap 1, 3) Det er ikkje mogeleg å oppfylla undersøkingsplikta etter Kulturminnelova fullt ut i overordna kommuneplanar. Fylkeskommunen må difor ta atterhald om at det kan oppstå trong for undersøkingar i samband med reguleringsplanar. 1.2 Planprosess og medverknad Gjeldande plan er frå 2000 til Oppstart med planprogram var på høyring i november/desember i 2009 og var oppe i planforum 15.desember. Fylkeskommunen hadde i hovudsak innspel om utvikling av tettstaden Fedje, og ynskje om ein meir konkret samfunnsdel knytt til utfordringar for Fedjesamfunnet. 2.mai 2012 var forslag til kommuneplan igjen drøfta i Planforum. Tilbakemelding til kommunen handla i hovudsak ei større differensiering mellom formål i plankartet, samlokalisering av næring i naboskap med bustad, omsyn til kulturminne, landskap og grønstruktur. Når det gjaldt arealbruk i sjø blei det drøfta båthamner og akvakultur. 2. Innhald i planen 2.1 Generelle krav til innhald Etter plan- og bygningslova 11-5 skal kommunen ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, føresegner og planomtale der det m.a. går fram korleis nasjonale mål og retningsliner samt overordna planar for arealbruk er ivaretatt. Etter forskrift om konsekvensutgreiing (KU) skal nye areal til utbyggingsføremål konsekvensutgreiast i kommuneplanen. I ein samla kommuneplan inngår også ein samfunnsdel med mål og strategiar for kommunens si verksemd (plan- og bygningslova 11-2 og Materialet som er sendt på høyring er planskildring, føresegner og retningsliner, konsekvensutgreiing, plankart, samfunnsdel og ROS-analys. Fylkesrådmannen saknar Landskap- og tettstadsanalyse for Fedje som vart utarbeida i 2010 med partnerskapsmidlar frå Hordaland fylkeskommune, som del av planmaterialet. 2.2 Samfunnsdel 3

4 Kommuneplanen for Fedje kommune sin samfunnsdel beskriv no-situasjon, mål og virkemiddel for korleis kommunen skal organiserast slik at det byggjer opp under trivsel, tryggleik og livskvalitet for alle. Fedje skal vera landsbyen i havet - eit levande samfunn som tilbyr moglegheiter for utvikling og nyskaping i næringslivet, særleg retta mot maritim sektor og turisme, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsopplevingar. Hovudføremålet for fedjesamfunnet er folkevekst. Utfordringar er mellom anna : - Betra kommunikasjonar tilpassa pendlarar til arbeidsmarknaden i regionen, særleg Mongstadområdet. - Snu trenden når det gjeld folketal - Nok tomter som er byggeklare - Rett tilbod av utleigebustader - Utnytta kommunen sine naturgitte fordelar med utgangspunkt i nærleiken til sjøen, både med tanke på turisme/næringsverksemd og båtplassar som tilleggskvalitet for noverande og framtidige innbyggjarar. - Oppretthalda og forbetra kommunale tenester innanfor helse, skule, eldre, kultur osb. Utfordringar og mål for Fedje-samfunnet er eit godt utgangspunkt for vidare sektorplanar og arealdel. 2.3 Konsekvensutgreiing Konsekvensutgreiinga tar føre seg: - Naturverdiar og biologisk mangfald. - Landbruk - Landskap - Friluftsliv - Kulturminne - Universell utforming - Forureining - Helse - Born og unge - Infrastruktur og tenestetilbod - Energibruk og miljø - Samfunnstryggleik, beredskap og risiko for ulukker Tema som vert utgreidd er i hovudsak relevante og systematikken er grei, men då vi vurderar grunnlagsmaterialet for vurderingane er mangelfulle, er vi kritisk til nokre av konklusjonane. Dette gjeld særleg tiltaka som er foreslått syd på øya. 3. Vurdering av regionale interesser i planforslaget 3.1 Generelt Fedje er det særleg regionale interesser knytt til næringsutvikling, kulturlandskap, tettstadsutvikling og friluftsinteresser. Dette er dokumentert i Landskaps- og tettstadsanalysen som vart utarbeidd av Asplan Viak i samarbeid med Fedje kommune i Rapporten gir ei analyse av landskap og bygde omgjevnader på Fedje og konkluderar med mogelege strategiar for vekst og utvikling for Fedjesamfunnet Samfunnsdel 4

5 Prioriterte satsingsområde i samfunnsdelen stør opp under regionale mål og satsingar. Eit godt poeng som kunne vore meir konkretisert er korleis ein medvite kan utvikla kvalitetane som tettstad i nord og profilera seg som landsbyen i havet. Kvalitetane i reiselivssamanheng er knytt til kulturlandskapet og opplevingsverdiane. Balansen mellom inngrep i desse verdiane og tilrettelegging for reiseliv blir derfor ei utfordring Arealdel Førre kommuneplan ( ) hadde eit stort, nesten samanhengjande byggjeområde, i nord. Dette er redusert, særleg med omsyn til strandsone. Det er sett av særskilte areal for næring, eit område for framtidig sjuke- og aldersheim og nye areal for bustad, fritidsbustader og spreidd bygging i LNF. Resten er definert som eksisterande byggjeområde og er gitt formål -Bygningar og anlegg-, gjennom føresegnene er det opna for fortetting i heile dette området. Det er eit uttalt ynskje frå kommunen at bygging på Fedje primært bør skje i og rundt vågane i nord og å styrkje Fedje sitt viktige karaktertrekk som - Landsbyen i havet-. Det vil difor vere viktig at kommuneplanens arealdel vert nytta til å legge gode rammer for at ei slik utvikling skal kunne skje. Sjølv om det totalt sett er redusert areal til bygging i det nye forslaget, vurderar fylkesrådmannen at kommuneplanen opnar for ei relativt stor utviding av byggjeområdar. Faren ved dette er at det fører til uønska spreidd utbygging og svekking av det lokale særpreget for Fedjesamfunnet på sikt. Den planlagde arealbruken samsvarer difor berre delvis med dei strategiar, utfordringar og mål som er definert i samfunnsdelen av kommuneplanen Byggeområder I arealplanen er det skissert at det som er definert som eksisterande byggjeområde er gitt formål, - Bygningar og anlegg- Gjennom føresegnene er det opna for fortetting med bustad i heile dette området med inn til fire bustader utan krav til plan. I tillegg er det lagt opp til utviding av byggjefeltet i Husøyna der det sett krav om reguleringsplan. Eit uttalt mål i kommuneplanen er å vidareutvikle Fedje som landsbyen i havet. Eit virkemiddel for å oppnå dette er å definere eit meir spesifikt område som sentrumsområde. I denne sonen kan ein lage føresegn som er meir konkrete med omsyn til utforming og formål enn andre delar av på øya, eventuelt saman med omsynsoner i særleg verdifulle område. For å leie ny aktivitet til områda rundt dei eksisterande senterfunksjonane ved indre hamn, bør bustadområda i randsona definerast som bustad som formål i planen og ikkje det meir generelle føremålet : Bygningar og anlegg, som det er i forslaget. I landskaps- og tettstadsanalysen blei arbeidet oppsummert med forslag til strategiar for vekst og utvikling for Fedje. Tilrådinga er at ny busetnad fyrst og fremst bør skje ved fortetting, men at det også bør leggjast ut nye byggjefelt. Kartet under er eit utdrag frå rapporten som viser ei differensiering av ulike byggeområdar rundt vågane nord i kommunen. 5

6 Fig I -Illustrasjon frå Landskap- og tettstadsanalysen Fedje Fylkesrådmannen rår til at dette prinsippet vert ført vidare i kommuneplanen i større grad. For å vidareføre Fedje sitt karakteristiske byggemønster, med tett bygningsstruktur sentralt, og ope landskap i periferien bør bustadfelt på nært byggast ut først. Fylkesrådmannen rår til at rekkjefølgekrav i føresegnene om at utbygging av bustadfelt på Husavatnet vert tatt i bruk før ein tek i bruk bustadfelt på Nygård Ved å presisere gjennom føresegn og formål kan det også gjerast enklare sakshandsaming med omsyn til transformasjon av eksisterande anlegg og meir spesifikke føresegn med omsyn til kulturmiljø og tilpassing. Dette er viktige premissar for å stette opp under initiativ til mellom anna å etablere utleigebustader eller fritidsbustader i sentrum. Gode møteplassar er eit av satsingsområda i samfunnsdelen. Ei viktig del av vern og utvikling av eit livskraftig senterområde, vil også vere å sikre gode møteplassar, allmenningar, tilgang til sjø, og gjennomgåande grøntstruktur og gangaksar. Gjennom føresegn og konkretisering referansar i kartet vil gje betre handlingsrom når det gjeld å stille krav til områda rundt det enkelte tiltak LNF-område avsett til spreidd bustadbygging I områda LNF for spreidd busetnad på Kahrs og Stormark er det opna for at det kan byggjast /frådelast 10 bustader i planperioden. Kahrs ligg nordvest knytt til landskapsrommet rundt Kyrkjevågen. Stormark syd på øya, i ei etablert grend. Det er særs viktig at tiltaka skjer med stor aktsemd med omsyn til terreng og tilpassing til eksisterande byggestruktur. Ny bussetnad bør lokaliserast slik at eksisterande infrastruktur vert nytta, og unødige inngrep vert unngått. Sørlege delar av Fedje er i ein landskapsanalyse for heile fylket vurdert til å ha stor landskapsmessig verdi. Landskapsanalysen som blei utarbeidd for Fedje kommune konkluderar i tråd med dette med om at det ikkje bør opnast for byggeområde på den sørlege halvøya av omsyn til landskap. 6

7 Ei varsam fortetting innafor eksisterande bebygde sone og inntil eksisterande vegar kan vera mogeleg rundt Stormark. Fylkesrådmannen tilrår motsegn til utstrekninga av dette området Fritidsbustad I landskapsanalysen er det ei klar tilråding om at det ikkje bør skje utbygging sør for landskapsdraget som delar den nordlige og sørlige halvøya på Fedje. Dette er i hovudsak følgd opp i forslaget med unntak av eit næringsområde, eit byggefelt med fritidsbustader og som nemnd over i LNF spreidd på Storemark. Å legge til rette for fritidsbustader er ein av strategiane Fedje kommune har lagt opp til i samfunnsdelen av kommuneplanen. Målet er å bygge opp under aktivitet knytt til turisme og reiseliv. Fedje er karakterisert som ein av fire områder i Hordaland med landskapsverdi av nasjonal verdi. Det eksisterande byggemønsteret konsentrert om dei indre vågene er del av denne heilskapen. Ny fritidsbusetnad, primært utleigeeiningar, bør lokaliserast til eksisterande byggeområdar kring vågane.. Hyttefelt på Mortevika ved Stormark. Landskaps og tettstadsanalysen rår i frå å utvide byggjeområde syd for Husavatnet, der det er eit overordna landskapstrekk som ein del av den særskilte karakteren for Fedje. Hyttefeltet vil vera eit framandelement i i sårbart landskap med stor landskapsverdi, friluftsintersser og bryta inn i Nordsjøløypa gjennom området. Av omsyn til regionale landskaps og friluftsinteressar rår Fylkesrådmannen til at det vert fremja motsegn til hyttefelt i Mortevika Næringsareal Fedje kommune har hatt nedgang i arbeidsplassar sidan I eit omstillingsprosjekt har kommunen vald å satse innan maritim/marin sektor og reiseliv. Det er lagt inn tre nye næringsformål i planforslaget, eit større hamneanlegg i Skarvøyosen, eit mindre areal i Rognsvågen og eit areal avsett til landbasert kveiteoppdrett ved Stormark. Fylkeskommunen er positiv til offensiv satsing på næringsutvikling og profilering av kommunen for å skaffe arbeidsplassar og godt bymiljø. Reiseliv. Attraktivitetane innan reiseliv er konsentrerte bygningsmiljøet rundt hamna (landsbyen i havet), naturen, fiskeaktivitetar og kulturminne og friluftsliv og Hellisøy fyr. Næringsområde Rognsvågen er lokalisert som ei utviding av eksisterande område med næring, det er positivt. Utforming av tiltak bør ta særleg omsyn til strandsoneverdiar og samspill med bygningsmiljøet i bakkant. Utbygging må også ta spesielle omsyn til planar om fritidsbustader for utleige i Bøgardsvika, på andre sida av sundet. Landbasert oppdrett i Sekkjesdalstjørna. I kommuneplanes arealdel er det avsett eit næringsareal på 25 daa ved Sekkjesdalstjørna som er planlagt nytta til landbasert oppdrett (kveite). Vi meiner dette isolert sett kan verte eit tiltak som kan gi aktivitet, verdiskaping og arbeidsplassar lokalt. Lokalisering av oppdrettsanlegget syd på øya i det som i dag er del av store samanhengande areal på det heilt spesielle opne kystlandskapet på Fedje kan redusera landskapsverdiane vesentleg. Det låge terrenget 7

8 med lite og låg vegetasjon gjer at alle inngrep blir synlege Terrenget vil vere særeleg utsett for konsentrert større byggetiltak som vil punktere det heilskapelege landskapsbilete. Konsekvensutgreiinga seier lite om sjølve utforminga av anlegget og masseuttaket som skal vere planlagt i samband med dette. KU vurderar heller ikkje landskapet som særleg verdifullt, dette er i motstrid til Fedjes eiga landskapsanalyse og Rapport om verdivurdering av landskap i Hordaland fylke. Fylkesrådmannen rår sterkt i frå at anlegget vert lokalisert i det verdifulle og sårbare landskapet ved Stormark og fremjar forslag om motsegn grunna omsyn til landskap av regional og nasjonal verdi. I Skarvøyosen er det satt av areal til eit større hamne-/næringsområde med djupvannskai. Dette er i tråd med Fedje kommune sin langsiktige satsing på maritim næringsaktivitet. Det er positivt at kommunen setter av arealreservar for framtidig næringsetablering. Arealet som er sett av til djupvannskai ligg nord i kommunen i eit område med høge landskaps og naturverdiar, men ikkje i området som er vurdert å ha høgast verdi i følgje landskapsanalysen. Dette er likevel konfliktfullt og er ei situasjon som synleggjer motsetnadene med omsyn etablering av nye store tiltak og vern av Fedje sine karaktertrekk. Då det heller ikkje er konkrete interessentar som etterspør det, bør dette vente til eit eventuelt seinare rullering av kommuneplanen. Alternativt kan føremålet leggjast inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Bandlegginga vil vere avgrensa til fire år, men kan forlengast. Ved ei eventuell regulering vil det vere særs viktig at ei utbygging skjer så skånsomt som mogeleg, og det bør leggjast inn krav om avbøtande tiltak i føresegnene med omsyn til landskap og friluftsliv. Planområdet og byggegrense må justerast i forhold til terreng og landskap. Arealet bør avgrensa mot aust av omsyn til innseglinga til Kyrkjevågen, Fedje sin hovudport. I plankartet ligg akvakulturområdet og næringsområdet kant i kant. Formåla må justerast slik at framtidig farlei vert sikra Akvakultur To eksisterande AK-område er vidareført i framlegget til ny arealplan utan endringar i arealavgrensinga. Det er laga føresegner til arealkategoriane Bruk og vern av sjø og vassdrag og Farlei som om handlar fortøyningar og ankerfeste frå akvakulturanlegg som må leggjast utafor arealet som er avsett til akvakultur. Kommentar Innafor AK-område ved øyane nord for Fedje er det gjeve to løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure. Lokalitetane er i bruk. Arealkategoriane med tilhøyrande føresegner som er nytta ved eksisterande lokalitetar og i området rundt vil sikre moglegheitene for ei vidare utvikling av desse anlegga. I framtida vil det vera behov for å skifte ut eldre anlegg med nyare installasjonar som kan ha annan utforming enn noverande. Planframlegget vil truleg sikre behovet for utskifting av anlegg, fortøyningar og ankerfeste innanfor arealplanen, og ein vil mest sannsynleg ikkje få søknad om dispensasjon frå planen ved anleggsendringar på lokalitetane. I det andre AK-område på austsida av Fedje ved Hjeltevardneset er det gjeve avslag til etablering av oppdrettsanlegg. Avslaget vart grunngjeve med at det generelt i området går føre seg mykje skipstrafikk, og at det særskild er eit viktig område knytt til lostenesta med trafikk av losbåt i samband med tilbringerteneste ved losoppdrag, samt at lokaliteten er særs vær- og straumutsett. Det vert lagt til grunn at straumen på lokaliteten er så kraftig at det er stor fare for at fisken vert negativt påverka med omsyn til helse og velferd. Det kan vera uheldig at planen viser eit AK-område der det kan vera konflikt med andre interesser, og ansvarleg styresmakter Kystverket Vest og Mattilsynet DK Bergen og omland bør kome med ei vurdering av om dette AK-område er egna ut frå deira ansvarsområde i samband med denne høyringa. 8

9 Fylkeskommunen vil påpeike at det ikkje er samsvar mellom dette planframlegget og høyringa av interkommunalplan for Fensfjorden når det gjeld AK-område i Fedje kommune. I Fensfjordplanen er det ved dei to godkjente lokalitetane avsett areal i samsvar med det overflateareal som lokalitetane er godkjent for etter akvakulturlova, medan AK-område ved Hjeltevardneset ikkje er med. Dette er og omtala i uttalen frå fylkeskommunen til Fensfjordplanen. I plankartet ligg akvakulturområdet og næringsområdet kant i kant. Formåla må justerast slik at framtidig farlei vert sikra Kulturminne Landskaps og tettstadsanalysen tek for seg kulturminnemiljø. Analysen viser at det er mange eldre bygg sentralt på Fedje, med størst tettleik rundt den indre hamna. Om lag 90 bygningar er eldre enn 1900, og 50 av disse er bygt før Vidare er Kræmmerholmen handelstad som er verna etter plan og bygningslova, og Hellisøy fyr som er freda. Fylkesrådmannen har ved tidligare høve spelt inn behovet for at det vert utgreidd kulturminne i samband med arbeidet med kommuneplanen. Dette er ikkje skjedd og vi understrekar at det vil vere særs viktig å få på plass ei Kulturminneplan for Fedje for å få ei heilskapeleg oversikt og ei plan for korleis einskilde bygg og kulturmiljø best kan sikrast for framtida. Dette vil også gje meir føreseielege prosessar ved søknad om nye tiltak. Kræmmerholmen må sikrast gjennom omsynsone som dekker heile holmen i tillegg til omsynsonen for reguleringsplan som ligg i forslaget. Det bør også vurderast å nytte omsynsone for område der det er størst tettleik av gamle bygningar. Registreringar frå tettstadsanalysen kan leggjast til grunn for ei avgrensing. Hellisøy fyr er sikra med omsynsone bandlegging etter lov om kulturminne. Ved planlegging av tiltak i tilknyting til Hellisøy fyr skal omsynet til kulturminne og kulturmiljø vektleggast. Det skal ikkje gjevast løyve til tiltak som kan ha skjemmande verknad i høve Hellisøy fyr, eller som kan skiple heilskapen i omgjevnadene til fyret. Det er bra at alle automatisk freda kulturminne er markert på plankartet med omsynssone H_730. I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Det er knytt motsegn til dette punktet. 4. Arealplan med føresegner - oppsummering Med grunnlag i gjennomgangen av dei regionale interessene på dei føregåande sidene har fylkesrådmannen ein del konkrete kommentarar knytt til enkelte arealdisponeringar i kommuneplanen. Desse kommentarane er presentert på dei kommande sidene. Nye område i planforslaget er vist i tabell etter arealkategoriar i plan- og bygningslova Område Vurdering Tilråding Kræmmerholmen Kulturminne: For ei heilskapeleg løysing ved kulturminne Kræmmerholmen bør omsynsone Kulturmiljø, som dekke heile holmen i tillegg til omsynsonen for reguleringsplan som ligg i forslaget. Rår til at Kræmmerholmen sikrast gjennom omsynsone Kulturmiljø. 9

10 Byggefelt på Husøyna og Nygård Hamn i Skarvøyosen 150daa Landbasert oppdrett Sekkedalstjørna 25daa Fritidsbustader Mortevika 109daa Byggeområde Fritidsbustad Bøgardsvika 2daa Naust Sulefjæra 4,5 daa For å vidareføre Fedje sitt karakteristiske byggemønster, med tett bygningsstruktur sentralt, og ope landskap i periferien bør bustadfelt på Husavatnet byggast ut før bustadfelt på Nygård. Sidan det ikkje føreligg konkrete planar om ei realisering i nær framtid rår fylkesrådmannen til at næringsområdet vert lagt inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Landbasert oppdrett kan isolert sett vere positivt. Fylkesrådmannen er kritisk til lokalisering av oppdrettsanlegget syd på øya i det som i dag er del av store samanhengande areal i kystlandskapet på Fedje. Området regionalt friluftsområde. Terrenget vil vere særeleg utsett for konsentrert utbygging i felt, som vil punktere det heilskapelege landskapsbilete. Forslag om omregulering av naust til fritidsbustader i Bøgardsvika er i tråd med fylkeskommunen sin tilråding om at vidare utvikling og bygging på Fedje bør skje rundt vågene, i eksisterande byggesone. Vi legg til grunn at fritidsbustadene også er til leige i samsvar med Fedje kommune sin satsing på reiseliv og turisme som næringskjelde. Føresegnene må også sikre at utforming og plassering av nye bygg underordnar og tilpassast Fedje sitt særprega bygningsmønster. Sjå kap.3 om naust. Forslag om naust i Sulefjæra er i tråd med fylkeskommunen sin tilråding om at vidare utvikling og bygging på Fedje bør skje rundt vågene, i eksisterande byggesone. Føresegnene må også sikre at utforming og plassering av nye bygg underordnar og tilpassast Fedje sitt særprega bygningsmønster. Sjå kap.3 om naust Rår til at rekkjefølgekrav i føresegnene om at utbygging av bustadfelt på Husavatnet vert tatt i bruk før ein tek i bruk bustadfelt på Nygård. Rår til at næringsområdet vert lagt inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Tilrår motsegn av omsyn til landskap og friluftsinteressar. Tilrår motsegn av omsyn til landskap og friluftsinteressar Rår til at føresegnene vert skjerpa av omsyn til byggeskikk og næring. Rår til at føresegnene vert skjerpa av omsyn til kulturmiljø og landskap. 10

11 LNF for spreidd busetnad Kahrs og Stormark Andre typar anlegg naust Sildavågen Akvakultur I områda LNF for spreidd busetnad på Kahrs bør takast ut av planen. Nye tiltak bør leggjast til byggesone. På Stormark er det opna for at det kan byggjast /frådelast 10 bustader i planperioden. Fylkesrådmannen er kritisk til ei utviding av byggesonen. understrekar at tiltaka må skje med stor aktsemd med omsyn til landskap, terreng og tilpassing til eksisterande byggestruktur. Arealet for LNF spreidd bør reduserast og talet på nye bustader bør ikkje vere meir enn seks i perioden. Kullturminne: I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Fylkesrådmannen er kritisk til bygging av to nye naustområde av omsyn til nedbygging av strandsona. Sildavågen. Akvakulturområde på austsida av Fedje ved Hjeltevardneset er uegna til føremålet av omsyn til farlei og straumtilhøve. Areal avsett til akvakultur må samkjørast med Fensfjordplanen. Spreidd busetnad på Kahrs bør takast utt av planen. Rår til at arealet vert redusert til og at det ikkje vert opna for meir enn 6 bustader i LNF på Stormark av omsyn til landskap. Tilrår motsegn. Tilrår motsegn. Føresegnene må endrast av omsyn til automatisk freda kulturminne. Området bør takast ut av planen. Området bør takast ut av planen. 5. Oppsummering Det er gjort eit godt stykke arbeid med å modernisere kommuneplanen etter ny plan og bygningslov, byggeområde er justert og det er lagt inn funksjonell strandsone. Samfunnsdelen syner dei viktigaste utfordringane øykommunen står i. Det er bra at samfunnsdelen definerer satsingsområda som er næring innan reiseliv og maritim sektor og å legge til rette for nye bustader. Fedje kommune fekk utarbeida ein landskap- og tettstadanalysen i Rapporten er av høg faglig kvalitet og bør vere førande for arealplanlegginga i kommunen. Forslag til kommuneplan samsvarer delvis med dei strategiar, utfordringar og mål som er definert i samfunnsdelen og i landskapsanalysen. Dei viktigaste regionale interessene i kommunen er vurdert å vere knytt til landskap og stadutvikling. Hovudgrep i fylkesrådmannen sin tilråding er at det vert lagt opp til eit enno klarare grep i kommuneplanen som legg opp til stadutvikling med fortetting rundt vågene og eksisterande byggesoner i nord, og vern av det opne landskapet på halvøya i sør. Landskapsverdiane er ikkje tilstrekkjeleg ivaretatt og fylkesrådmannen foreslår motsegn til inngrep i form av landbasert kveiteoppdrett, hytteområde og avgrensing av område for spreidd bustadbygging ved Storemark. 11

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - JOHANNES BRUNSGATE 16 OG 16 A - NYGÅRDASGATEN 91 og 93 - BERGEN KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200506297-20 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Fråsegn til kommuneplan for Granvin herad - arealdel 2014-2024

Fråsegn til kommuneplan for Granvin herad - arealdel 2014-2024 REGIONALAVDELINGA Arkivsak: Arkivnr: 2014/21070-3 Saksbehandlar: Liv Sundheim, Lars Øyvind Birkenes, Gunhild Raddum, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET "VED BRATTHOLMEN", AUSTRHEIM KOMMUNE

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET VED BRATTHOLMEN, AUSTRHEIM KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 200503774-35 Arkivnr. 329.T04 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.08.2011

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908392-2 Arkivnr. 313 Saksh. Hanson, Siri Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Pressemelding. Motsegn mot husbygging på Skitnakastet. Ros og ris til ny kommuneplan for Lindås HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Pressemelding. Motsegn mot husbygging på Skitnakastet. Ros og ris til ny kommuneplan for Lindås HORDALAND FYLKESKOMMUNE Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 43 Telefaks 55 23 99 49 Vedtak frå Kultur- og ressursutvalet 8. mars 2011 Bergen 9. mars

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200702612-59 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Bakke, Tord, Bjørgo, Tore Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN

KOMMUNEDELPLAN SANDVOLL, HOLMEDAL, MATRE OG ÅKRA - KVINNHERAD - PLANPROGRAM - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200812766-4 Arkivnr. 713 Saksh. Sundheim, Liv; Birkenes, Lars Øyvind; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN

HØYRING, REGULERINGSPLAN FOR BERGEN KOMMUNE, ÅSANE E39 VÅGSBOTN, NORDRE BRURÅS, EIKÅSTUNELLEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201009419-8 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Jostein Aksdal og Jens Harald Garden Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF?

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF? Sakshandsamar, innvalstelefon Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 22.02.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/1960 421.9 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Om byggetiltak knytt til eksisterande bustader

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/01161-021663/00 Saksbeh.: Astrid Fjose Arkivkode: L12 Saksnr.: Utval Møtedato 0210/00 Formannskap/ plan og økonomi 14.12.00 0002/01 Kommunestyret 15.02.01 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN BILDØYNA 2009-2021, FJELL KOMMUNE - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200910741-3 Arkivnr. 713 Saksh. Vevatne, Kjersti, Ekerhov, Per Morten, Hage, Torild Saksgang Møtedato Kultur-

Detaljer

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN

FRÅSEGN TIL REGULERINGSPLAN - BERGENHUS GNR 166 555, 952 - M.FL. OMRÅDET ØST FOR BERGEN JERNBANESTASJON - PLANID 61120000 - MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911905-11 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Inger Lena Gåsemyr Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune Årdal kommune Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune 17.01.2014 Planomtale Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak

Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Plankonferansen 2013 Innhald Kva seier rettleiarane Min kjepphest: "Det totale fotavtrykket " av

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR ASKØY KOMMUNE 2012-2023 - AVGRENSA HØYRING - FRÅSEGN

KOMMUNEPLAN FOR ASKØY KOMMUNE 2012-2023 - AVGRENSA HØYRING - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200806171-30 Arkivnr. 713 Saksh. Lien, Helene; Dahl, Solveig Roti; Ekerhovd, Per Morten; Grude, Nils E; Korsøen, Endre; Saksgang Møtedato

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015

Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Aukra kommune Arkivsak: 2014/1105-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 08.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 9/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Reguleringsplan for Nautneset vest

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer