KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak Arkivnr. 713 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Per Morten Ekerhovd, Øystein Skår, Gunnbjørg Austrheim, Jomar Ragnildstveit, Endre Korsøen, Siri Hanson Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet KOMMUNEPLAN FOR FEDJE SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - FRÅSEGN SAMANDRAG Fedje har sendt kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for på høyring. Samfunnsdelen legg vekt på å leggja til rette for tilflytting gjennom bustadområde. Næringslivssatsinga er knytt til reiseliv og maritim sektor. Kommuneplanens arealdel er opppdatert i tråd med nye krav i planloven. Kommuneplanen følgjer opp tidligare fylkeskommunale satsingar på Fedje, slik som omstillingsprogrammet som vart avslutta i Fylkeskommunen medfinansierte også ein banebrytane landskaps- og tettstadsanalysen for heile kommunen i Hovudgrepet i planen er fortetting og utviding av den konsentrerte byggesona i nord og vern av store landskapsverdiar i sør. Strategien er i samsvar med regionale planar, men i sør er det likevel utfordringar knytt til bygging i eit nasjonalt viktige kulturlandskap. Fylkesrådmannen foreslår motsegn til inngrep i kulturlandskapet i form av nytt næringsareal for kveiteoppdrett på land, nytt stort hytteområde og utviding av område for spreidd utbygging av bustader. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fedje kommunes forslag til kommuneplan er moderne og framtidsretta og stør opp under viktige regionale satsingsområde som reiseliv og maritim sektor. 2. Hovudstrategien i planen er fortetting i nord rundt vågane og vern av det opne landskapet i sør. Denne strategien er i tråd med tidlegare innspel frå fylkeskommunen. 3. Landbasert oppdrett er ei potensiell næringsaktivitet på Fedje. Kultur- og ressursutvalet rår i frå forslag til lokalisering på Sekkedalstjørne då det vil punktere eit samanhengande ope kystlandskap som er av regional og nasjonal verdi og i nærområde til det freda Hellisøy fyr.

2 Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til dette punktet 4. Hyttefeltet på Mortevika er i konflikt med regionalt friluftsområde og grip inn i Nordsjøløypa. Store landskapsverdiar vert redusert ved framandelement i det opne kulturlandskapet. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til hyttefelt ved Mortevika. 5. Område for spreidd bustadbygging ved Storemark grip inn i eit område med store landskapskvalitetar og bør reduserast i utstrekning. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til omfanget om område for spreidd utbygging ved Storemark. 6 Kultur-og ressursutvalet ser positivt på satsing på maritim verksemd og hamneanlegg ved Hamn i Skarvøyosen. Sidan det ikkje føreligg konkrete planar om ei realisering i nær framtid. bør det vurderast at føremålet vert bandlagt med omsynsone jf. PBL 11-8 d) som framtidig hamn, med krav om reguleringsplan. Ein reguleringsplan vil måtte ta omsyn til landskapsverdiane i området. 7. I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til dette punktet Paul M. Nilsen fylkesrådmann Jan Per Styve Regionaldirektør Vedlegg : Illustrasjon frå Landskap- og tettstadsanalysen Fedje s 12. Lenker: Alle dokumenta i saka ligg på Fedje kommune si heimeside: Landskaps- og tettstadanalysen -Fedje ligg på Hordaland fylkeskommune si nettside om Landskap: 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, dato: Bakgrunn Fedje kommune har sendt forslag til kommuneplan på høyring med frist Det er bede om utsett frist for politisk handsaming. Kultur- og ressursutvalet skal gje fråsegn i saka. 1.1 Om handsaming i fylkeskommunen Fråsegn vert gitt i hovudsak ut i frå regionale planar og fylkeskommunen sitt forvaltningsansvar. Dersom viktige regionale og nasjonale interesser står på spel, kan fylkeskommunen fremje motsegn til arealdelen av kommuneplanen. Dersom det vert gjeve fagleg tilråding om motsegn på bakgrunn av nasjonale kulturminneinteresser og dette ikkje vert fylgt opp av politiske organ i fylkeskommunen, skal fylkeskommunen gje melding om dette til Riksantikvaren som kan fremja motsegn i saka. (jfr. Forskrift til Kulturminnelova kap 1, 3) Det er ikkje mogeleg å oppfylla undersøkingsplikta etter Kulturminnelova fullt ut i overordna kommuneplanar. Fylkeskommunen må difor ta atterhald om at det kan oppstå trong for undersøkingar i samband med reguleringsplanar. 1.2 Planprosess og medverknad Gjeldande plan er frå 2000 til Oppstart med planprogram var på høyring i november/desember i 2009 og var oppe i planforum 15.desember. Fylkeskommunen hadde i hovudsak innspel om utvikling av tettstaden Fedje, og ynskje om ein meir konkret samfunnsdel knytt til utfordringar for Fedjesamfunnet. 2.mai 2012 var forslag til kommuneplan igjen drøfta i Planforum. Tilbakemelding til kommunen handla i hovudsak ei større differensiering mellom formål i plankartet, samlokalisering av næring i naboskap med bustad, omsyn til kulturminne, landskap og grønstruktur. Når det gjaldt arealbruk i sjø blei det drøfta båthamner og akvakultur. 2. Innhald i planen 2.1 Generelle krav til innhald Etter plan- og bygningslova 11-5 skal kommunen ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, føresegner og planomtale der det m.a. går fram korleis nasjonale mål og retningsliner samt overordna planar for arealbruk er ivaretatt. Etter forskrift om konsekvensutgreiing (KU) skal nye areal til utbyggingsføremål konsekvensutgreiast i kommuneplanen. I ein samla kommuneplan inngår også ein samfunnsdel med mål og strategiar for kommunens si verksemd (plan- og bygningslova 11-2 og Materialet som er sendt på høyring er planskildring, føresegner og retningsliner, konsekvensutgreiing, plankart, samfunnsdel og ROS-analys. Fylkesrådmannen saknar Landskap- og tettstadsanalyse for Fedje som vart utarbeida i 2010 med partnerskapsmidlar frå Hordaland fylkeskommune, som del av planmaterialet. 2.2 Samfunnsdel 3

4 Kommuneplanen for Fedje kommune sin samfunnsdel beskriv no-situasjon, mål og virkemiddel for korleis kommunen skal organiserast slik at det byggjer opp under trivsel, tryggleik og livskvalitet for alle. Fedje skal vera landsbyen i havet - eit levande samfunn som tilbyr moglegheiter for utvikling og nyskaping i næringslivet, særleg retta mot maritim sektor og turisme, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsopplevingar. Hovudføremålet for fedjesamfunnet er folkevekst. Utfordringar er mellom anna : - Betra kommunikasjonar tilpassa pendlarar til arbeidsmarknaden i regionen, særleg Mongstadområdet. - Snu trenden når det gjeld folketal - Nok tomter som er byggeklare - Rett tilbod av utleigebustader - Utnytta kommunen sine naturgitte fordelar med utgangspunkt i nærleiken til sjøen, både med tanke på turisme/næringsverksemd og båtplassar som tilleggskvalitet for noverande og framtidige innbyggjarar. - Oppretthalda og forbetra kommunale tenester innanfor helse, skule, eldre, kultur osb. Utfordringar og mål for Fedje-samfunnet er eit godt utgangspunkt for vidare sektorplanar og arealdel. 2.3 Konsekvensutgreiing Konsekvensutgreiinga tar føre seg: - Naturverdiar og biologisk mangfald. - Landbruk - Landskap - Friluftsliv - Kulturminne - Universell utforming - Forureining - Helse - Born og unge - Infrastruktur og tenestetilbod - Energibruk og miljø - Samfunnstryggleik, beredskap og risiko for ulukker Tema som vert utgreidd er i hovudsak relevante og systematikken er grei, men då vi vurderar grunnlagsmaterialet for vurderingane er mangelfulle, er vi kritisk til nokre av konklusjonane. Dette gjeld særleg tiltaka som er foreslått syd på øya. 3. Vurdering av regionale interesser i planforslaget 3.1 Generelt Fedje er det særleg regionale interesser knytt til næringsutvikling, kulturlandskap, tettstadsutvikling og friluftsinteresser. Dette er dokumentert i Landskaps- og tettstadsanalysen som vart utarbeidd av Asplan Viak i samarbeid med Fedje kommune i Rapporten gir ei analyse av landskap og bygde omgjevnader på Fedje og konkluderar med mogelege strategiar for vekst og utvikling for Fedjesamfunnet Samfunnsdel 4

5 Prioriterte satsingsområde i samfunnsdelen stør opp under regionale mål og satsingar. Eit godt poeng som kunne vore meir konkretisert er korleis ein medvite kan utvikla kvalitetane som tettstad i nord og profilera seg som landsbyen i havet. Kvalitetane i reiselivssamanheng er knytt til kulturlandskapet og opplevingsverdiane. Balansen mellom inngrep i desse verdiane og tilrettelegging for reiseliv blir derfor ei utfordring Arealdel Førre kommuneplan ( ) hadde eit stort, nesten samanhengjande byggjeområde, i nord. Dette er redusert, særleg med omsyn til strandsone. Det er sett av særskilte areal for næring, eit område for framtidig sjuke- og aldersheim og nye areal for bustad, fritidsbustader og spreidd bygging i LNF. Resten er definert som eksisterande byggjeområde og er gitt formål -Bygningar og anlegg-, gjennom føresegnene er det opna for fortetting i heile dette området. Det er eit uttalt ynskje frå kommunen at bygging på Fedje primært bør skje i og rundt vågane i nord og å styrkje Fedje sitt viktige karaktertrekk som - Landsbyen i havet-. Det vil difor vere viktig at kommuneplanens arealdel vert nytta til å legge gode rammer for at ei slik utvikling skal kunne skje. Sjølv om det totalt sett er redusert areal til bygging i det nye forslaget, vurderar fylkesrådmannen at kommuneplanen opnar for ei relativt stor utviding av byggjeområdar. Faren ved dette er at det fører til uønska spreidd utbygging og svekking av det lokale særpreget for Fedjesamfunnet på sikt. Den planlagde arealbruken samsvarer difor berre delvis med dei strategiar, utfordringar og mål som er definert i samfunnsdelen av kommuneplanen Byggeområder I arealplanen er det skissert at det som er definert som eksisterande byggjeområde er gitt formål, - Bygningar og anlegg- Gjennom føresegnene er det opna for fortetting med bustad i heile dette området med inn til fire bustader utan krav til plan. I tillegg er det lagt opp til utviding av byggjefeltet i Husøyna der det sett krav om reguleringsplan. Eit uttalt mål i kommuneplanen er å vidareutvikle Fedje som landsbyen i havet. Eit virkemiddel for å oppnå dette er å definere eit meir spesifikt område som sentrumsområde. I denne sonen kan ein lage føresegn som er meir konkrete med omsyn til utforming og formål enn andre delar av på øya, eventuelt saman med omsynsoner i særleg verdifulle område. For å leie ny aktivitet til områda rundt dei eksisterande senterfunksjonane ved indre hamn, bør bustadområda i randsona definerast som bustad som formål i planen og ikkje det meir generelle føremålet : Bygningar og anlegg, som det er i forslaget. I landskaps- og tettstadsanalysen blei arbeidet oppsummert med forslag til strategiar for vekst og utvikling for Fedje. Tilrådinga er at ny busetnad fyrst og fremst bør skje ved fortetting, men at det også bør leggjast ut nye byggjefelt. Kartet under er eit utdrag frå rapporten som viser ei differensiering av ulike byggeområdar rundt vågane nord i kommunen. 5

6 Fig I -Illustrasjon frå Landskap- og tettstadsanalysen Fedje Fylkesrådmannen rår til at dette prinsippet vert ført vidare i kommuneplanen i større grad. For å vidareføre Fedje sitt karakteristiske byggemønster, med tett bygningsstruktur sentralt, og ope landskap i periferien bør bustadfelt på nært byggast ut først. Fylkesrådmannen rår til at rekkjefølgekrav i føresegnene om at utbygging av bustadfelt på Husavatnet vert tatt i bruk før ein tek i bruk bustadfelt på Nygård Ved å presisere gjennom føresegn og formål kan det også gjerast enklare sakshandsaming med omsyn til transformasjon av eksisterande anlegg og meir spesifikke føresegn med omsyn til kulturmiljø og tilpassing. Dette er viktige premissar for å stette opp under initiativ til mellom anna å etablere utleigebustader eller fritidsbustader i sentrum. Gode møteplassar er eit av satsingsområda i samfunnsdelen. Ei viktig del av vern og utvikling av eit livskraftig senterområde, vil også vere å sikre gode møteplassar, allmenningar, tilgang til sjø, og gjennomgåande grøntstruktur og gangaksar. Gjennom føresegn og konkretisering referansar i kartet vil gje betre handlingsrom når det gjeld å stille krav til områda rundt det enkelte tiltak LNF-område avsett til spreidd bustadbygging I områda LNF for spreidd busetnad på Kahrs og Stormark er det opna for at det kan byggjast /frådelast 10 bustader i planperioden. Kahrs ligg nordvest knytt til landskapsrommet rundt Kyrkjevågen. Stormark syd på øya, i ei etablert grend. Det er særs viktig at tiltaka skjer med stor aktsemd med omsyn til terreng og tilpassing til eksisterande byggestruktur. Ny bussetnad bør lokaliserast slik at eksisterande infrastruktur vert nytta, og unødige inngrep vert unngått. Sørlege delar av Fedje er i ein landskapsanalyse for heile fylket vurdert til å ha stor landskapsmessig verdi. Landskapsanalysen som blei utarbeidd for Fedje kommune konkluderar i tråd med dette med om at det ikkje bør opnast for byggeområde på den sørlege halvøya av omsyn til landskap. 6

7 Ei varsam fortetting innafor eksisterande bebygde sone og inntil eksisterande vegar kan vera mogeleg rundt Stormark. Fylkesrådmannen tilrår motsegn til utstrekninga av dette området Fritidsbustad I landskapsanalysen er det ei klar tilråding om at det ikkje bør skje utbygging sør for landskapsdraget som delar den nordlige og sørlige halvøya på Fedje. Dette er i hovudsak følgd opp i forslaget med unntak av eit næringsområde, eit byggefelt med fritidsbustader og som nemnd over i LNF spreidd på Storemark. Å legge til rette for fritidsbustader er ein av strategiane Fedje kommune har lagt opp til i samfunnsdelen av kommuneplanen. Målet er å bygge opp under aktivitet knytt til turisme og reiseliv. Fedje er karakterisert som ein av fire områder i Hordaland med landskapsverdi av nasjonal verdi. Det eksisterande byggemønsteret konsentrert om dei indre vågene er del av denne heilskapen. Ny fritidsbusetnad, primært utleigeeiningar, bør lokaliserast til eksisterande byggeområdar kring vågane.. Hyttefelt på Mortevika ved Stormark. Landskaps og tettstadsanalysen rår i frå å utvide byggjeområde syd for Husavatnet, der det er eit overordna landskapstrekk som ein del av den særskilte karakteren for Fedje. Hyttefeltet vil vera eit framandelement i i sårbart landskap med stor landskapsverdi, friluftsintersser og bryta inn i Nordsjøløypa gjennom området. Av omsyn til regionale landskaps og friluftsinteressar rår Fylkesrådmannen til at det vert fremja motsegn til hyttefelt i Mortevika Næringsareal Fedje kommune har hatt nedgang i arbeidsplassar sidan I eit omstillingsprosjekt har kommunen vald å satse innan maritim/marin sektor og reiseliv. Det er lagt inn tre nye næringsformål i planforslaget, eit større hamneanlegg i Skarvøyosen, eit mindre areal i Rognsvågen og eit areal avsett til landbasert kveiteoppdrett ved Stormark. Fylkeskommunen er positiv til offensiv satsing på næringsutvikling og profilering av kommunen for å skaffe arbeidsplassar og godt bymiljø. Reiseliv. Attraktivitetane innan reiseliv er konsentrerte bygningsmiljøet rundt hamna (landsbyen i havet), naturen, fiskeaktivitetar og kulturminne og friluftsliv og Hellisøy fyr. Næringsområde Rognsvågen er lokalisert som ei utviding av eksisterande område med næring, det er positivt. Utforming av tiltak bør ta særleg omsyn til strandsoneverdiar og samspill med bygningsmiljøet i bakkant. Utbygging må også ta spesielle omsyn til planar om fritidsbustader for utleige i Bøgardsvika, på andre sida av sundet. Landbasert oppdrett i Sekkjesdalstjørna. I kommuneplanes arealdel er det avsett eit næringsareal på 25 daa ved Sekkjesdalstjørna som er planlagt nytta til landbasert oppdrett (kveite). Vi meiner dette isolert sett kan verte eit tiltak som kan gi aktivitet, verdiskaping og arbeidsplassar lokalt. Lokalisering av oppdrettsanlegget syd på øya i det som i dag er del av store samanhengande areal på det heilt spesielle opne kystlandskapet på Fedje kan redusera landskapsverdiane vesentleg. Det låge terrenget 7

8 med lite og låg vegetasjon gjer at alle inngrep blir synlege Terrenget vil vere særeleg utsett for konsentrert større byggetiltak som vil punktere det heilskapelege landskapsbilete. Konsekvensutgreiinga seier lite om sjølve utforminga av anlegget og masseuttaket som skal vere planlagt i samband med dette. KU vurderar heller ikkje landskapet som særleg verdifullt, dette er i motstrid til Fedjes eiga landskapsanalyse og Rapport om verdivurdering av landskap i Hordaland fylke. Fylkesrådmannen rår sterkt i frå at anlegget vert lokalisert i det verdifulle og sårbare landskapet ved Stormark og fremjar forslag om motsegn grunna omsyn til landskap av regional og nasjonal verdi. I Skarvøyosen er det satt av areal til eit større hamne-/næringsområde med djupvannskai. Dette er i tråd med Fedje kommune sin langsiktige satsing på maritim næringsaktivitet. Det er positivt at kommunen setter av arealreservar for framtidig næringsetablering. Arealet som er sett av til djupvannskai ligg nord i kommunen i eit område med høge landskaps og naturverdiar, men ikkje i området som er vurdert å ha høgast verdi i følgje landskapsanalysen. Dette er likevel konfliktfullt og er ei situasjon som synleggjer motsetnadene med omsyn etablering av nye store tiltak og vern av Fedje sine karaktertrekk. Då det heller ikkje er konkrete interessentar som etterspør det, bør dette vente til eit eventuelt seinare rullering av kommuneplanen. Alternativt kan føremålet leggjast inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Bandlegginga vil vere avgrensa til fire år, men kan forlengast. Ved ei eventuell regulering vil det vere særs viktig at ei utbygging skjer så skånsomt som mogeleg, og det bør leggjast inn krav om avbøtande tiltak i føresegnene med omsyn til landskap og friluftsliv. Planområdet og byggegrense må justerast i forhold til terreng og landskap. Arealet bør avgrensa mot aust av omsyn til innseglinga til Kyrkjevågen, Fedje sin hovudport. I plankartet ligg akvakulturområdet og næringsområdet kant i kant. Formåla må justerast slik at framtidig farlei vert sikra Akvakultur To eksisterande AK-område er vidareført i framlegget til ny arealplan utan endringar i arealavgrensinga. Det er laga føresegner til arealkategoriane Bruk og vern av sjø og vassdrag og Farlei som om handlar fortøyningar og ankerfeste frå akvakulturanlegg som må leggjast utafor arealet som er avsett til akvakultur. Kommentar Innafor AK-område ved øyane nord for Fedje er det gjeve to løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure. Lokalitetane er i bruk. Arealkategoriane med tilhøyrande føresegner som er nytta ved eksisterande lokalitetar og i området rundt vil sikre moglegheitene for ei vidare utvikling av desse anlegga. I framtida vil det vera behov for å skifte ut eldre anlegg med nyare installasjonar som kan ha annan utforming enn noverande. Planframlegget vil truleg sikre behovet for utskifting av anlegg, fortøyningar og ankerfeste innanfor arealplanen, og ein vil mest sannsynleg ikkje få søknad om dispensasjon frå planen ved anleggsendringar på lokalitetane. I det andre AK-område på austsida av Fedje ved Hjeltevardneset er det gjeve avslag til etablering av oppdrettsanlegg. Avslaget vart grunngjeve med at det generelt i området går føre seg mykje skipstrafikk, og at det særskild er eit viktig område knytt til lostenesta med trafikk av losbåt i samband med tilbringerteneste ved losoppdrag, samt at lokaliteten er særs vær- og straumutsett. Det vert lagt til grunn at straumen på lokaliteten er så kraftig at det er stor fare for at fisken vert negativt påverka med omsyn til helse og velferd. Det kan vera uheldig at planen viser eit AK-område der det kan vera konflikt med andre interesser, og ansvarleg styresmakter Kystverket Vest og Mattilsynet DK Bergen og omland bør kome med ei vurdering av om dette AK-område er egna ut frå deira ansvarsområde i samband med denne høyringa. 8

9 Fylkeskommunen vil påpeike at det ikkje er samsvar mellom dette planframlegget og høyringa av interkommunalplan for Fensfjorden når det gjeld AK-område i Fedje kommune. I Fensfjordplanen er det ved dei to godkjente lokalitetane avsett areal i samsvar med det overflateareal som lokalitetane er godkjent for etter akvakulturlova, medan AK-område ved Hjeltevardneset ikkje er med. Dette er og omtala i uttalen frå fylkeskommunen til Fensfjordplanen. I plankartet ligg akvakulturområdet og næringsområdet kant i kant. Formåla må justerast slik at framtidig farlei vert sikra Kulturminne Landskaps og tettstadsanalysen tek for seg kulturminnemiljø. Analysen viser at det er mange eldre bygg sentralt på Fedje, med størst tettleik rundt den indre hamna. Om lag 90 bygningar er eldre enn 1900, og 50 av disse er bygt før Vidare er Kræmmerholmen handelstad som er verna etter plan og bygningslova, og Hellisøy fyr som er freda. Fylkesrådmannen har ved tidligare høve spelt inn behovet for at det vert utgreidd kulturminne i samband med arbeidet med kommuneplanen. Dette er ikkje skjedd og vi understrekar at det vil vere særs viktig å få på plass ei Kulturminneplan for Fedje for å få ei heilskapeleg oversikt og ei plan for korleis einskilde bygg og kulturmiljø best kan sikrast for framtida. Dette vil også gje meir føreseielege prosessar ved søknad om nye tiltak. Kræmmerholmen må sikrast gjennom omsynsone som dekker heile holmen i tillegg til omsynsonen for reguleringsplan som ligg i forslaget. Det bør også vurderast å nytte omsynsone for område der det er størst tettleik av gamle bygningar. Registreringar frå tettstadsanalysen kan leggjast til grunn for ei avgrensing. Hellisøy fyr er sikra med omsynsone bandlegging etter lov om kulturminne. Ved planlegging av tiltak i tilknyting til Hellisøy fyr skal omsynet til kulturminne og kulturmiljø vektleggast. Det skal ikkje gjevast løyve til tiltak som kan ha skjemmande verknad i høve Hellisøy fyr, eller som kan skiple heilskapen i omgjevnadene til fyret. Det er bra at alle automatisk freda kulturminne er markert på plankartet med omsynssone H_730. I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Det er knytt motsegn til dette punktet. 4. Arealplan med føresegner - oppsummering Med grunnlag i gjennomgangen av dei regionale interessene på dei føregåande sidene har fylkesrådmannen ein del konkrete kommentarar knytt til enkelte arealdisponeringar i kommuneplanen. Desse kommentarane er presentert på dei kommande sidene. Nye område i planforslaget er vist i tabell etter arealkategoriar i plan- og bygningslova Område Vurdering Tilråding Kræmmerholmen Kulturminne: For ei heilskapeleg løysing ved kulturminne Kræmmerholmen bør omsynsone Kulturmiljø, som dekke heile holmen i tillegg til omsynsonen for reguleringsplan som ligg i forslaget. Rår til at Kræmmerholmen sikrast gjennom omsynsone Kulturmiljø. 9

10 Byggefelt på Husøyna og Nygård Hamn i Skarvøyosen 150daa Landbasert oppdrett Sekkedalstjørna 25daa Fritidsbustader Mortevika 109daa Byggeområde Fritidsbustad Bøgardsvika 2daa Naust Sulefjæra 4,5 daa For å vidareføre Fedje sitt karakteristiske byggemønster, med tett bygningsstruktur sentralt, og ope landskap i periferien bør bustadfelt på Husavatnet byggast ut før bustadfelt på Nygård. Sidan det ikkje føreligg konkrete planar om ei realisering i nær framtid rår fylkesrådmannen til at næringsområdet vert lagt inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Landbasert oppdrett kan isolert sett vere positivt. Fylkesrådmannen er kritisk til lokalisering av oppdrettsanlegget syd på øya i det som i dag er del av store samanhengande areal i kystlandskapet på Fedje. Området regionalt friluftsområde. Terrenget vil vere særeleg utsett for konsentrert utbygging i felt, som vil punktere det heilskapelege landskapsbilete. Forslag om omregulering av naust til fritidsbustader i Bøgardsvika er i tråd med fylkeskommunen sin tilråding om at vidare utvikling og bygging på Fedje bør skje rundt vågene, i eksisterande byggesone. Vi legg til grunn at fritidsbustadene også er til leige i samsvar med Fedje kommune sin satsing på reiseliv og turisme som næringskjelde. Føresegnene må også sikre at utforming og plassering av nye bygg underordnar og tilpassast Fedje sitt særprega bygningsmønster. Sjå kap.3 om naust. Forslag om naust i Sulefjæra er i tråd med fylkeskommunen sin tilråding om at vidare utvikling og bygging på Fedje bør skje rundt vågene, i eksisterande byggesone. Føresegnene må også sikre at utforming og plassering av nye bygg underordnar og tilpassast Fedje sitt særprega bygningsmønster. Sjå kap.3 om naust Rår til at rekkjefølgekrav i føresegnene om at utbygging av bustadfelt på Husavatnet vert tatt i bruk før ein tek i bruk bustadfelt på Nygård. Rår til at næringsområdet vert lagt inn med omsynsone jf. PBL 11-8 d) i påvente av vedtak etter plan og bygningslova. Tilrår motsegn av omsyn til landskap og friluftsinteressar. Tilrår motsegn av omsyn til landskap og friluftsinteressar Rår til at føresegnene vert skjerpa av omsyn til byggeskikk og næring. Rår til at føresegnene vert skjerpa av omsyn til kulturmiljø og landskap. 10

11 LNF for spreidd busetnad Kahrs og Stormark Andre typar anlegg naust Sildavågen Akvakultur I områda LNF for spreidd busetnad på Kahrs bør takast ut av planen. Nye tiltak bør leggjast til byggesone. På Stormark er det opna for at det kan byggjast /frådelast 10 bustader i planperioden. Fylkesrådmannen er kritisk til ei utviding av byggesonen. understrekar at tiltaka må skje med stor aktsemd med omsyn til landskap, terreng og tilpassing til eksisterande byggestruktur. Arealet for LNF spreidd bør reduserast og talet på nye bustader bør ikkje vere meir enn seks i perioden. Kullturminne: I områda LNF for spreidd busetnad er det potensial for funn av ukjende automatisk freda kulturminne. Vi ber om at det under dette tema i føresegna vert tatt med eit nytt avsnitt: 5.6 Alle søknader som gjeld nybygg i LNF spreidd skal oversendast Hordaland fylkeskommune for vurdering av potensiale for funn av nye automatisk freda kulturminne, før det kan gjevast løyve. Heimel: Pbl nr. 2. Fylkesrådmannen er kritisk til bygging av to nye naustområde av omsyn til nedbygging av strandsona. Sildavågen. Akvakulturområde på austsida av Fedje ved Hjeltevardneset er uegna til føremålet av omsyn til farlei og straumtilhøve. Areal avsett til akvakultur må samkjørast med Fensfjordplanen. Spreidd busetnad på Kahrs bør takast utt av planen. Rår til at arealet vert redusert til og at det ikkje vert opna for meir enn 6 bustader i LNF på Stormark av omsyn til landskap. Tilrår motsegn. Tilrår motsegn. Føresegnene må endrast av omsyn til automatisk freda kulturminne. Området bør takast ut av planen. Området bør takast ut av planen. 5. Oppsummering Det er gjort eit godt stykke arbeid med å modernisere kommuneplanen etter ny plan og bygningslov, byggeområde er justert og det er lagt inn funksjonell strandsone. Samfunnsdelen syner dei viktigaste utfordringane øykommunen står i. Det er bra at samfunnsdelen definerer satsingsområda som er næring innan reiseliv og maritim sektor og å legge til rette for nye bustader. Fedje kommune fekk utarbeida ein landskap- og tettstadanalysen i Rapporten er av høg faglig kvalitet og bør vere førande for arealplanlegginga i kommunen. Forslag til kommuneplan samsvarer delvis med dei strategiar, utfordringar og mål som er definert i samfunnsdelen og i landskapsanalysen. Dei viktigaste regionale interessene i kommunen er vurdert å vere knytt til landskap og stadutvikling. Hovudgrep i fylkesrådmannen sin tilråding er at det vert lagt opp til eit enno klarare grep i kommuneplanen som legg opp til stadutvikling med fortetting rundt vågene og eksisterande byggesoner i nord, og vern av det opne landskapet på halvøya i sør. Landskapsverdiane er ikkje tilstrekkjeleg ivaretatt og fylkesrådmannen foreslår motsegn til inngrep i form av landbasert kveiteoppdrett, hytteområde og avgrensing av område for spreidd bustadbygging ved Storemark. 11

KOMMUNEPLAN FOR MASFJORDEN 2011-2013, FORSLAG HØYRING - FRÅSEGN

KOMMUNEPLAN FOR MASFJORDEN 2011-2013, FORSLAG HØYRING - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201110758-6 Arkivnr. 713 Saksh. Hage, Torild, Rongved, Solveig, Gåsemyr, Inger Lena, Ekerhovd, Morten, Wahl, Trond, Bjerga, Magnar, Rødseth,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE - FORSLAG - HØYRING

KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE - FORSLAG - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200702229-15 Arkivnr. 713 Saksh. Garden, Jens Harald, Birkenes,Lars Øyvind Ekerhovd, Per Morten, Hage, Torild

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012

Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012 Fjell kommune PLANPROGRAM Rullering av arealdelen til kommuneplanen 2012 Godkjent av kommunestyret 21.3.2013, sak 27/13 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Overordna rammer og premiss... 3 1.1.1. Nasjonale

Detaljer

OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE

OMRÅDEPLAN FOR VANGEN VEST - FLEISCHER HOTELL, VOSS KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201203777-15 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Austrheim, Gunnbjørg; Rødseth, Marit; Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger er lagt på høyring, med høyringsfrist 1. oktober.

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger er lagt på høyring, med høyringsfrist 1. oktober. MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 3. september kl. 13.00 Hemingstad kultursenter, Haugesund Sak 30/15 GJG/rr UTTALE REGIONAL KYSTSONEPLAN Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

2 22. april 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO AALE OYSKO

2 22. april 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO AALE OYSKO i Rev. Dato: Omtale Utarbeidd Fagkontroll Godkjent 3 21.september 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO LMOR OYSKO (2) 2 22. april 2015 Kommuneplanen:

Detaljer

Uttale ved offentleg ettersyn av Kommuneplan for Hå 2013-2028

Uttale ved offentleg ettersyn av Kommuneplan for Hå 2013-2028 Dykkar ref.: 13/30596 Vår dato: 05.03.2014 Vår ref.: 2014/1124 Arkivnr.: 421.3 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/1800-15739/2013 Sakshandsamar: J.Bjørklund/ W.Sørensen Dato: 05.09.2013

Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/1800-15739/2013 Sakshandsamar: J.Bjørklund/ W.Sørensen Dato: 05.09.2013 Fjell kommune Arkiv: 501 Saksmappe: 2008/1800-15739/2013 Sakshandsamar: J.Bjørklund/ W.Sørensen Dato: 05.09.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Kommunedelplan for Bildøyna/Sotra

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildetangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

BERGEN KOMMUNE - FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR RÅDAL SENTRUM/ LAGUNEN - FRÅSEGN

BERGEN KOMMUNE - FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR RÅDAL SENTRUM/ LAGUNEN - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201001071-17 Arkivnr. 714 Saksh. Bjercke, Sigrid Næsheim, Nils Egil Grude, Erlend Iversen, Robert Solend, Ole Vegard Skauge, Jostein Aksdal,

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF?

Kva må gjerast for å unngå dispensasjonar i LNF? Korleis unngår vi dispensasjonar, og kor må vi vurdere dispensasjonar i LNF? Sakshandsamar, innvalstelefon Svein Kornerud, 5557 2027 Vår dato 22.02.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/1960 421.9 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Om byggetiltak knytt til eksisterande bustader

Detaljer

Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset

Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset PROSJEKT ID Rapport nr. 08677-2 Dato 17.06.09 Prosjektnamn Hamn - Rossneset Prosjekt nr. 08677 Tittel Privat reguleringsplan med KU Hamn - Rossneset Oppdragsgjevar Prosjekt organisering Referat Havnehagen

Detaljer

Vedlegg C22 UTDRAG FRÅ OG VURDERING AV MOTSEGNER OG MERKNADER til planframlegg ved 2. gongs offentleg ettersyn

Vedlegg C22 UTDRAG FRÅ OG VURDERING AV MOTSEGNER OG MERKNADER til planframlegg ved 2. gongs offentleg ettersyn Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 23 Vedlegg C22 UTDRAG FRÅ OG VURDERING AV MOTSEGNER OG MERKNADER til planframlegg ved 2. gongs offentleg ettersyn Kommuneplan for Sande kommune 2014-2026 Oppdrag: Kommuneplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

ETNE KOMMUNE UTKAST TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015-2025

ETNE KOMMUNE UTKAST TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015-2025 ETNE KOMMUNE UTKAST TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN SAMFUNNS- OG AREALDEL 2015-2025 Innhald 1. INNLEIING... 3 1.1. Visjon og ambisjon for Etne kommune... 3 2. PLANARBEIDET... 3 2.1. Kva er ein kommuneplan?...

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FLATØY STATUSRAPPORT FOR MIDTMARKA MELAND KOMMUNE. Opus Bergen AS August 2014

FLATØY STATUSRAPPORT FOR MIDTMARKA MELAND KOMMUNE. Opus Bergen AS August 2014 FLATØY STATUSRAPPORT FOR MIDTMARKA MELAND KOMMUNE Opus Bergen AS August 2014 Statusrapport Midtmarka Innhald 1. Innleiing... 4 2. Arealplanlegging på Midtmarka... 5 3. Gjennomgang av utarbeidd planmateriell...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Kommunedelplan Leirvik. Vitalisering av regionssenteret. Vedteken av kommunestyret i møte 6. desember 2007.

Kommunedelplan Leirvik. Vitalisering av regionssenteret. Vedteken av kommunestyret i møte 6. desember 2007. Kommunedelplan Leirvik Vitalisering av regionssenteret Vedteken av kommunestyret i møte 6. desember 2007. 2. opplag. Innhald REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR LEIRVIK... 4 Kommuneplan... 4 Tidlegare kommunedelplan

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer