Presentasjon av Mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett. Utviklingspilot Lise Haug Bioforsk Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett. Utviklingspilot Lise Haug Bioforsk Nord"

Transkript

1 Presentasjon av Mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett Utviklingspilot Lise Haug Bioforsk Nord

2 Rammer Studie på vegne av NFR Utført av Sintef (Teknologi), Nofima Marked (Marked) og Bioforsk Nord, Nofima Marin (Biologi) Studien skal gi kunnskapsgrunnlag for vurdering av fremtidige FoUbehov rettet mot bærekraftig vekst og lønnsom nyskaping innen innlandsoppdrett. Identifisere og beskrive de viktigste flaskehalsene for vekst og nyskaping

3 Forts Rammer Status av bransjen, sammenligning med Sverige Anlegg og logistikk må være bærekraftige og konkurransedyktige, tilfredstille utslippskrav Markedsmuligheter, konkurranseforhold og produkter Strukturelle muligheter Teknologi og teknologiutvikling Samarbeid og synergi med havbruksbransjen Investormiljøer Kun fisk, vurdert følgende arter; røye, sik, regnbueørret, gjørs, abbor, lake

4 Status Ca tonn i 2008 Fordelt på 20 foretak som produserer mer en 10 tonn pr år. 9 aktører røye, 6 aktører regnbueørret, 1 aktør ørret. Nisjearter Det produseres hovedsakelig porsjonsfisk på gram. Røye er den art som er kommet lengst utviklet mot kommersialisering Kun landbasert oppdrett, i hovedsak gjennomstrømmingsanlegg, 2 resirkuleringsanlegg, i Valdres produksjon i dammer Fire ulike produksjonsstrategier i Norge Aktørene kontrollerer stort sett alle ledd i verdikjeden

5 Forts Status Følgende faktorer anses generelt å utgjøre de største miljørisikoene: Utslipp av nitrogen, fosfor og organisk materiale Vannkvalitet og vannressurser Smittefare, rømming og introduksjon av fremmede arter Fiskefôr og miljøeffekter Landbaserte resirkuleringsanlegg kan tilfredsstille strenge miljøkrav, gir større fleksibilitet mht plassering, valg av oppdrettsart, har høye investerings og driftskostnader. Regelverk og praksis setter klare begrensninger Tillates ikke merdoppdrett som i Sverige (mest vanlig oppdrettsform) Strenge grenser for størrelsen på tillatelsen Tillates ikke bruk av annet en stedegen fisk

6 Forts Status Globalt sett stor aktivitet innen utvikling av konsepter for plantebasert resirkulering av næringsstoffer og optimalisering av energiforbruk innen landbasert oppdrett. Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

7 Forretningsmessig utvikling Lokale aktører: lokal gründer, grunneiere, lokalt forankrete næringsutøvere, kommuner, lokale næringsfond, sparebanker, kraftselskap Regionale aktører: kraftselskap, fylkeskommunene (IN), lokalt eller regionalt forankrede aktører i havbruksnæringen (bare få) Nasjonale aktører: industrielle investorer, Investinor, såkornfond Det offentlige virkemiddelapparatet; IN, LMD FoU-institusjoner: bygge opp kompetanse Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

8 Synergier med havbruksbransjen Utnyttelse av apparat for produksjon av kvalitetsfôr Leveranse av oppdrettsutsyr for produksjon og håndtering av fisk Felles utnyttelse av logistikkkjeder Utnytte kompetanse som er bygget opp i havbruksnæringen.

9 Marked - Røye Produksjon på rundt 450 tonn i Norge, inkl sjørøye Eksport ca 120 tonn i 2009, Sverige viktigst Røye er et nisjeprodukt i Norge og i utenlandske markeder Global produksjon er ca 5000 t/år Island (3000 t/år), Sverige, Canada, Irland, Skottland Sverige ( t), planlegger å øke prod

10 Marked - Røye Produktformer: Omsettes primært fersk Rund; (kr/kg) Selges sløyd med hode, (kr/kg) Fersk røyefilet tilbys av noen Røyking (kr/kg) Raking (1 produsent har spesialisert seg på dette) (kr/kg) 1 produsent leverer kun bearbeidete produkter

11 Marked - Røye Røyeoppdretterne mener: Produseres for lite Lavt produksjonsvolum gjør det vanskelig å drive markeds-og salgsarbeid Gradvis oppbygging, markedet bygges opp i takt med økt produksjon Røye har få direkte konkurrenter (nisjeprodukt ), ev ørret og regnbueørret Intern konkurranse

12 Marked Røye Posisjonering- Salg Salg, muntlig Nettsider Direkte fra anlegg Oppskrifthefter, plakater og lignende Annonser i lokale medier Butikkdemonstrasjoner Differensiering unike Reklamemateriell Norsk Ishavsrøye Kvalitetsstandard for Norsk Ishavsrøye

13 Marked - Røye Flaskehalser Markedsarbeid, viktigste utfordringen Markedskanaler Kostbar distribusjon Trusler fra utenlandske produsenter Muligheter Utvikling av nye og eksisterende markeder Samarbeid om markedsfunksjoner Oppbygging av større produksjonsvolum Produktutvikling/videreforedling, økologisk produksjon Synergi med havbruksnæringen

14 Marked - Regnbueørret Sjø og ferskvann sammen i statistikken Produksjon på rundt 125 tonn, Råvare til rakfisk, særnorsk produkt, nisjeprodukt Prisvariasjon til rakfisk fra kr/kg, Egenprodusert, fra andre oppdrettere, import Østlandsområdet de største markedet Hard konkurranse innen ordinære salgskanaler Konkurranse internasjonalt Sesongpreget marked Markedsføring Valdres Rakfisk BA, Veksten flater ut, mangel på Norsk regnbueørret (andre arter?), nye markeder og nye produkter

15 Marked Brunørret Produksjon på rundt 75 tonn i Norge, kun en oppdretter Ca 70 kr/kg til oppdretter Ingen eksport Villfanget brunørret er et kjent produkt Statistikken skiller ikke mellom brunørret og regnbueørret Røyeprodukter konkurrent Liten produksjon av sjøørret i Sverige og Finland

16 Marked - Sik Foregår ikke oppdrett av sik i Norge Kun innlandsfiske, størst volum av de arter som fanges i Norge (63 tonn, 2006) Villfanget sik etablert i enkelte lokale markeder Fersk, varmrøkt, kaldrøkt, gravet, påleggsprodukter og kaviar Oppdrett av sik i Finland (890 tonn i 2007) Marked i Russland, Baltiske land, Finland, Italia, Frankrike, Sveits, Sverige Priser i europeiske markedet 8-10 euro/kg Ikke oppdrett av sik i Sverige, mulig nisjeart

17 Marked - Abbor Ingen oppdrett av abbor i Norge i dag Kun begrenset innlandsfiske (10 tonn) Markedet i Europa, rundt Alpene Øst-Europa, årlig konsum tonn Priser i markedet kr/kg Kommersiell produksjon/fou-aktivitet i Europa, Ungern, Polen, Frankrike,Tjekkia, Belgia, Irland, Sweitz, Danmark, Sverige Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett,

18 Marked - Gjørs Ingen oppdrett av gjørs i Norge Kun begrenset innlandsfiske (3 tonn, 2006) Verdsatt kommersiell matfisk (Finland og Europa) I Tyskland selges hel gjørs for NOK/kg Oppdrett i Danmark (Aquapri A/S), 120 tonn 1-2 kg, fersk, NOK/kg, Nisjemarked Foto. Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett,

19 Marked- Lake Ingen oppdrett av lake i Norge eller andre land FoU-virksomhet i Europa En bedrift planlegger kommersiell prod Meget begrenset fiske Ukjent produkt på det Norske markedet Fiske etter lake i Sverige (1 tonn/år), Finland (1000 tonn/år), Russland, Polen Ca 3,99 euro/kg i Finland Foto: Roger Selseth Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett,

20 Potensial Arter som foreslås prioritert er røye, brunørret og sik. Nødvendig med FoU for å komme frem mot kommersielt oppdrett Nisjearter - nødvendig å foredle fisken? Regelverk og praksis setter i dag klare begrensninger for utvikling av innlandsoppdrett i Norge Resirkuleringsanlegg er det produksjonssystem med størst framtidig utviklingspotensial i Norge Potensial for null nitrogen og fosfor utslipp oppdrettsanlegg mht ressursbruk og miljøeffekter Integrerte oppdrettssystemer basert på landbruk, bioenergi og landbasert oppdrett gir muligheter for produksjons- og ressursoptimalisering

21 Potensialet Lite realistisk på kort sikt å få fram en større aktivitet enn den vi har per i dag. Lite trolig at innlandsoppdrett vil bli en aktivitet for mindre aktører ( attåtnæring ) Utviklingen av næringen vil måtte skje med initiativ og finansiering av lokale aktører. Bidra til å etablere et mindre antall landbaserte anlegg basert på resirkulering for prod av røye. Markedsforhold vil legge en viktig ramme for utviklingsmulighetene - leveringsdyktige, avtalt kvalitet Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

22 FoU-behov - Marked Utredning av de norske markedet Økt kunnskap om eksportmarkeder og internasjonale distribusjonskanaler Organisering av markedsarbeid Nye produkter/videreforedling Nye markeder Økologisk produksjon Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

23 FoU-behov - Biologi Optimalisering av produksjonen, avl, fôrutvikling, produksjonsplanlegging, sykdom, kartlegging av vannmiljøparametrer Røye, eggkvalitet, kjøttkvalitet Sik, tilpassning til Norske forhold, vekst, tetthet, sykdommer Ørret, fôrutvikling, sykdom, produksjonsoptimalisering FoU-Strategier: Etablering av pilotprosjekt Etablering av pilotområder Økt Nordisk FoU-samarbeid Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

24 FoU Ressursbruk og miljøeffekter Utvikling av konsepter for landbasert plantebasert resirkulering av næringsstoffer og optimalisering av av energiforbruk innen landbasert oppdrett Utvikling av integrerte produksjonssystemer for optimalsiering av regionale energi og næringsstoffkretsløp En samlet miljøstrategi og utvikling av virkemiddelpakke for økt aksept og økt produksjon av integrerte produksjonskonsept innenfor innlandsoppdrett Regelverk og politiske føringer må tilpasses

25 Kompetanseheving og organisering Etablering av et nettverk av kompetansepersoner som oppdretterne kan kontakte hvis de har problem Etablering av nettsted Interesseorganisasjon, oppdretterne bør samles i en felles organisasjon for å styrke påvirkningskraft og handlingskraft Norsk Røyeforum Spesialisering i verdikjeden Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

26 FoU-behov Offentlige rammebetingelser Bruk av stedegen stamme eget avlsprogram, fiskematerial utenfor Norge Regelverk knyttet til maksimal biomasse tilpasses aktuell renseteknologi og resipientens bærekapasitet Regelverk knytet til maksimal individtetthet optimale tettheter for ulike arter Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

27 FoU-behov Teknologi Utvikling av akseptert, sikker og lønnsom teknologi Effektivisering av energibruk ved produksjon av fisk i landbaserte system Betydning av lav temperatur på drift av resirkuleringsanlegg Tilpasning av teknologi til ulike arter Mulighetstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett, Fagdag Billund den 22 sept 2010

28 Sammenfattende FoU-behov Offentlige rammebetingelser Bruk av stedegen stamme Regelverk knyttet til maksimal tillatt biomasse Regelverk knyttet til maksimal individtetthet Økt lønnsomhet Økte markedspriser Reduserte produksjonskostnader, teknologiutvikling, integrerte produksjonssystemer basert på landbruk, bioenergi, landbasert oppdrett Organisering Felles organisering av markedsarbeid Etablering av nettverk/nettsted Etablering av felles interesseorganisasjon

29 Marint Innovasjonsprogram samarbeid og innspill? Målsetting: forbedret innovasjonsevne og økt lønnsomhet og konkurranseevne innenfor nordisk marin sektor Bidra til mer innovativt forretningssamarbeid med særlig vekt på markedsdrevne nordiske verdikjeder. Skape samhandlingsplattformer for marin næring og andre næringer eller disipliner som kan bidra til økt innovasjonskapasitet innen marin sektor. Skape plattformer hvor marin næring og andre relevante interessenter kan utarbeide industrielle rammeverk for marin sektor. Programmet er inndelt i tre hovedmoduler: Nettverksbygging og etablering av konsortier prekompetive prosjekter langsiktige brukerdrevne innovasjonsprosjekter og bedriftssamarbeid Mulige Nordiske samarbeidsprosjekter?

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Trude Olafsen, Ulf Winther (KPMG) Åge Mariussen, Heidi Wiig Aslesen, og Finn Ørstavik (STEP) KPMG Consulting AS, Senter for Havbruk & Fiskeri

Trude Olafsen, Ulf Winther (KPMG) Åge Mariussen, Heidi Wiig Aslesen, og Finn Ørstavik (STEP) KPMG Consulting AS, Senter for Havbruk & Fiskeri STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-16 2002 Aslesen, Mariussen, Olafsen, Winther, og Ørstavik Innovasjonssystemet i norsk havbruksnæring Trude Olafsen, Ulf Winther (KPMG) Åge Mariussen, Heidi Wiig Aslesen,

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Utgitt August 2011 Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer CREATE Miniscenarier HAVBRUK 2020 Miniscenarier for aktører og faktorer Tekster produsert i gruppearbeid ved Forskningsrådets Foresightsamling for Havbruk på Gardermoen 21. og 22. januar 2004. Trykkfeil

Detaljer

Handlingsplan for innlandsfiske Finn Børre Stokholm. Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, 14.-15. mars 2007

Handlingsplan for innlandsfiske Finn Børre Stokholm. Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, 14.-15. mars 2007 Finn Børre Stokholm Ferskvannsoppdrett 2007 Rica Hotell Gardermoen, 14.-15. mars 2007 Fiskeressursene Norges vassdrag og innsjøer dekker over 16 000 km2 eller ca 5 % av landarealet Til sammen 440 000 innsjøer

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen - Åpen Rapport Norsk marin ingrediensindustri Struktur og lønnsomhet 2007-2011 Forfatter Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning 2012-04-09 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 2012 MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 Utgitt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2013 Næringslivets Hus Postboks 5471 Majorstuen

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger Våren 2015 Masterutredning i fordypningsområdet: Anvendt finans Veileder: Postdoktor Marius Sikveland, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet

Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet Blue Planet AS Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet Foto; www.algaebase.org Morten Bergslien og Eivind Helland 01.02.2011 Side 2 av 30 Innhold Forord... 4 Bruksområder for

Detaljer