Skjervøy SV. Valgprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy SV. Valgprogram 2015-2019"

Transkript

1 Skjervøy SV Valgprogram Ingrid Lønhaug er den eneste kvinnelige ordførerkandidat i Skjervøy! De øvrige på listetoppen er Pål Schreiner Mathiesen, Lise Roman og Johnny Sjøberg. Garantere for drift av sykestua og bygge ut eldreomsorgen Bygge ny barnehage og sikre alle ettåringer barnehageplass Ja til Skjervøy som selvstendig kommune Ja til lokalt fiskerikontor og lensmannskontor Ha en ryddig kommune uten søppel og skrot Styrke Skjervøys rolle som en viktig sjømatprodusent Arbeide for flerbrukshall på Skjervøy og skitrekk i Årviksand Tilrettelegge for landbasert oppdrett og lukkede anlegg Sikre Kystens Kompetansesenter og videregående skole 1

2 SV Skjervøy - en miljøkommune Miljøkampen må føres både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi må ta vårt ansvar lokalt samtidig som vi vil gjennomføre de store samfunnsendringene som kreves. Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter Målsetting om 1-2 kommunale virksomheter pr. år sertifisert Økt gjenvinningsgrad i kommunen, husholdningene og næringslivet Satsing på fornybar energi Kommunen må tilrettelegge areal for utnytting av vind-, tidevann- og bølgekraft. Skjervøy - en ryddig kommune uten søppel og skrot Støtte fellesdugnader - søppelaksjoner Sommerarbeidsplasser for parkanlegg, beplantning og krattrydding(ivareta kulturlandskap) Sterkere kommunalt engasjement og ansvar for å kreve opprydding Etablere ei bredt sammensatt miljøgruppe i kommunen Organisere strandsonerydding Tilrettelegge for trafikksikkerhet Jobbe for å bruke "gammelveien" som gang - og sykkelsti til brua Stimulere til mindre bilbruk ved kampanjer om å gå og sykle Oljevernberedskap og hav/fjordovervåking Arbeide for å etablere miljøovervåking av våre fjorder/havområder for å sikre bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa 2

3 Det må etableres lensestasjon/lager i Årviksand og utvide kapasiteten på Skjervøy Det må innføres jevnlige felles beredskapsøvelser mellom Redningsselskapet, den kommunale brann- og redningstjenesten og aktuelle fiskefartøy Tilrettelegge både for lukkede og landbaserte oppdrettsanlegg Kommunen må avsette mulig areal beregnet til landbasert oppdrett Kystsoneplanen må ta hensyn til og regulere inn areal beregnet på lukkede oppdrettsanlegg. Å ha en restriktiv linje for motorferdsel i utmark Å arbeide for at oppdrettsnæringa betaler arealavgift for de havområdene som brukes i kommunen SV God helse - gode liv Sykestua - har bestått i 100 år og må fortsatt bestå! Sykestua sørger for at innbyggerne får hjelp i akuttsituasjoner, helsehjelp i nærmiljøet og rask tilbakeføring til hjemkommunen etter sykehusopphold. Garantere for videre drift av sykestua Eldreomsorg handler om kvalitet, trygghet og forutsigbarhet Undersøkelser viser at eldre ønsker å bo i egne hjem. Antall eldre øker i tida fremover og antall eldre med demenssykdom øker også. Mange eldre føler seg ensomme. Hele kjeden med tiltak fra hjelp i hjemmet til institusjonsplass må styrkes. Bygge flere omsorgsboliger for eldre 3

4 Styrke dagsentertilbudet for eldre og eldre med demenssykdom Utvide tilbudet med matombringing ved å bygge ut helsesenterets kjøkken Etablere døgntjeneste i hjemmetjenesten Øke bemanninga i hjemmetjenesten Bygge ny skjermet enhet for demente Opprette flere lærlingplasser for helsefagarbeidere Etablere rekrutteringsordninger for å få flere sykepleiere til kommunen Folkehelse - Skjervøy har store utfordringer når det gjelder livsstilsykdommer Legge til rette for gode friluftsområder i hele kommunen som både gir fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og trivsel i samarbeid med lag og foreninger Styrke Frisklivssentralen for også å gi tilbud til barn og unge Forebyggende helsearbeid - tidlig hjelp er god hjelp Opprettholde helsestasjonen og skolehelsetjenesten med dagens gode fagmiljø og 2 helsesøsterstillinger. Sikre tilbud om helsesøstertjeneste på alle alderstrinn Styrke tilbudet til unge/unge voksne med rus- og psykiske problemer Etablere forebyggende helsetjeneste for eldre Etablere frivillighetssentral med aktiviteter både på tettstedet og i bygdene SV Kultur, idrett og fritid Å kunne delta i lag og foreningers tilbud, drive idrett og friluftsliv gir helsegevinst, bidrar til fellesskapsholdninger og gir rom for økt livsutfoldelse og personlig mestring. Styrke lag og foreninger som gir et godt tilbud til barn, unge og voksne Arbeide for flerbrukshall, crossbane og skateboardrampe på Skjervøy samt 4

5 skitrekk i Årviksand. Å tilrettelegge for at alle kan få gode kultur- og friluftsopplevelser. Å øke aktivitetsstøtte/kulturmidler til idrett og kultur. Jobbe for gode lokaler for menighetsarbeidet. Skape gode sosiale og flerkulturelle møteplasser/arenaer Videreføre barnas og ungdommens kommunestyre og følge opp ungdomsrådet Videreføre og utvide avtalen om "Åpen idrettshall". Styrke arbeidet med å bosette flyktninger og arbeidsinnvandrere. Gi tilbud om kurs i fiskematproduksjon for innflyttere og andre interesserte Å stimulere til integrering og aktivt kultursamarbeid på tvers av både generasjoner og grupper med ulik nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn. Å støtte opp om lokale kulturarrangementer og festivaler. Legge til rette for samlingssteder i de ulike bygdene. Styrke kommunale fritids- og kulturtilbud Styrke kulturtilbud og idrettstilbud for førskolebarn Utvikle skolebibliotekene og folkebibliotekenes viktige rolle som verdiskaper i lokalsamfunnet Styrke og utvikle kulturhuset og Kiilgården som flerbrukshus med kinoforestillinger, konserter og teater av lokale og regionale/sentrale aktører SV Framtida vår - barnhager og skoler Skjervøy SV vil bygge opp kompetanse for et livskraftig lokalsamfunn. Vi vil ha skoler med et godt læringsmiljø, gode samarbeidsforhold og trygge oppvekstsvilkår Alle barn i Skjervøy skal ha et godt barnehagetilbud: Bygge ny kommunal barnehage Sikre alle ettåringer barnehageplass ved å ha to opptak pr. år Sikre gode rammevilkår 5

6 Nei til testing og kartlegging av alle barnehagebarn Videreutvikle det gode grunnskoletilbudet i kommunen: Sette tak på maks 18 elever i 1.klasse Prioritere oppdaterte lærebøker og nødvendig datautstyr i skolen Null toleranse for sjikanering og mobbing Støtte en pedagogisk forsvarlig skolestruktur Gi tilskudd til videreutdanning for lærere Jobbe for innføring av en time fysisk aktivitet hver dag Sikre at vi har tilbudet Friluftsgjengen Styrke svømmeopplæringa Følge opp satsing på entreprenørskap i skolen Jobbe for å få mer praksis, for eksempel arbeidslivsfag Sikre et kvalitetsmessig godt SFO-tilbud Arbeide for å innføre maks pris i skolefritidsordningen Sikre et sunt og godt tilbud i ungdomskolens kantine Støtte arbeidet med å bygge opp utstyrsbanken Kulturskolen skal gi et allsidig tilbud og videreutvikles. Utvide tilbudet til å omfatte både musikk, tegning, dans og drama. Utvikle samarbeidet mellom grunnskole og den videregående skolen: Videreutvikle Kystens Kompetansesenter som senter og skole Utvikle gode møtesteder for skoleungdom ved åpen skole og åpen hall Jobbe for flere utleieboliger for ungdom Støtte samarbeidet mellom næringslivet og voksenopplæringa om språkopplæring for arbeidsinnvandrere Gi mulighet til å ta høyere utdanning i regionen: Sikre at ungdom og voksne kan ta høyere utdanning i Nord-Troms Kjempe for statlig finansiering av Nord-Troms studiesenter SV Næring og samferdsel Næringsutvikling og samferdsel er uløselig sammenknyttet. I bunnen for spennende næringsutvikling ligger også gode kommunale tjenester. Naturressursene er kommunens fortrinn for utvikling og nyskaping innen sjømatproduksjon, fiske, reiseliv, kraftutbygging og servicenæring. Styrke Skjervøys rolle som en av landsdelens største sjømatprodusenter Avsette sjø- og landareal for lukkede oppdrettsanlegg og landbasert oppdrett. 6

7 Sikre gode mottaksforhold for hvitfisk på Skjervøy og Arnøya. Samarbeide med fiskerne for å skaffe kvoterettigheter. Sikre areal for sjøretta virksomhet i alle havnene i kommunen. Stimulere til etableringer og videreforedling av sjømatprodukt. Sikre rekruttering og utvikle naturbasert turisme Utvikle et Kystens Kompetansesenter med videregående skoletilbud, kurssenter, voksenopplæring, Newtonrom og andre allsidige kompetansearbeidsplasser. Sammen med Lerøy Aurora, Nord-Troms vgs og Nord-Troms Museum utvikle et moderne museum og visningsanlegg for akva, fiskeri og rekeindustri i kommunen. Tilrettelegge for naturbasert turisme. Markedsføre våre fortrinn ved flerspråklige infotavler, turkart og gode internettsider. Tilrettelegge for grundervirksomhet for ungdom. Samferdsel nøkkel til utvikling Tunell under Kågsundet finansiert av fergeavløsningsmidler og rassikringstilskudd. Oppgradering av hele fylkesvei 866 fram til Langslettkrysset. Samordning av eksisterende ruteforbindelser. Turister med hurtigruta fra Tromsø må kunne ta ferge samme kveld til Arnøya Hyppigere fergeavganger til/fra Arnøya for å sikre sjømateksport Hurtigbåttilbud til Tromsø og Kvænangen på samme nivå som før. Rutetilbudene med hurtigbåt, buss må være forutsigelige minst to år fram i tid. Vedlikehold av fylkesveinettet må prioriteres høyere. Akkarvikveien er en skam. Anbudsordningene må endres Kommunen må tilrettelegge for bruk av lokalt næringsliv i alle sammenhenger ved å vektlegge/prissette nærhetsfordelene i anbudsbeskrivelser. Nærmiljø og næringsutvikling Kommunale tjenester som vei, kaier og lys prioriteres på kommunens småsteder for å gjøre dem attraktive for turister, feriegjester og fiskere. Det vil styrke det lokale næringsliv, nærbutikkene og etableringslyst. Befolkning og bedrifter i Årviksand må sammen med kommunen gjøre en felles innsats for å etablere en kafe/møteplass i bygda. 7

8 Kommunevalgliste Skjervøy Sosialistisk Venstreparti Ingrid Lønhaug Skjervøy 2. Pål S. Mathiesen Skjervøy 3. Lise Roman Skjervøy 4. Johnny Sjøberg Skjervøy 5. Ulla Laberg Skjervøy 6. Aram H. Abdulrahman Skjervøy 7. Kaja Pedersen Skjervøy 8. Jostein Magnus Johansen Skjervøy 9. Pernille Jørgensen Årviksand 10. Kjell Skallebø Maursund 11. Lena Kvernvold Skjervøy 12. Tove Nilsen Skjervøy 13. Rita Mathiesen Skjervøy 14. Jon Karstein Strøm Skjervøy 15. Virginia Anette Vitler Skjervøy 16. Terje Bolstad Skjervøy 17. Gøril Isaksen Arnøyhamn 18. Jan Petter Johansen Skjervøy 19. Sunniva Roman Skjervøy 20. Jorunn Slåttnes Skjervøy 21. Elin Vinje Skallebø Skjervøy 22. Trym Mathiesen Skjervøy 23. Sissel F. Østvang Skjervøy 24. Kari Mathiassen Skjervøy 25. Terje Berg Akkarvik Besøk Skjervøy SV på Facebook og SV.no Meld deg inn ved å sendesms "innmelding" til 2090 Godt valg! 8