Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur"

Transkript

1 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Akvakulturanalyse innhald og struktur Teama møte Stord Hotell

2 Innfallsvinkel

3 Nokre sentrale prosessar Regjeringa vil ha: Satsing på auka sjømatproduksjon Høyringsnotat for melding til Stortinget om vekst i norsk lakseog ørretoppdrett (frist: 10.jan 2015). (Ekspertgruppe for landbasert oppdrett). Nye tiltak mot lakselus ( ) Høyringsnotat om felles ansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk (frist: ) Evaluering av soneforskrift for Sunnhordland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden

4 Innhald 1. Innleiing og bakgrunn for arbeidet 2. Rammebetingelsar og overordna føringar 3. Skildring av dagens situasjon 4. Status for utfordringar knytt til miljø og drift 5. Soft- analyse 6. Mogelegheitsanalyse 7. Scenarioer 8. Planalternativ for akvakultur

5 Innleiing og bakgrunn 1. Innleiing og bakgrunn for arbeidet 1. Bakgrunn 2. Organisering 3. Geografisk avgrensing 4. Målsetting 1. Sikre ei berekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone 2. Sikre gode rammevilkår for havbruksnæringa, samt maritim sektor med trygge farleier, hamneområde og sjøretta næringsareal.

6 Rammebetingelsar og overordna føringar 2. Rammebetingelsar og overordna føringar 1. Aktuelle etatar og forvaltningsorgan 2. Aktuelle lovverk og føringar 3. Sentrale omgrep i regulering av havbruksnæringa 1. Løyve (konsesjon) 2. Lokalitet 3. MTB 4. Kort historikk prosjektområdet

7 Dagens situasjon 3. Skildring av dagens situasjon 1. Konsesjonar/løyver i planområdet matfisk konsesjonar (i Hordaland 184) settefisk konsesjonar, total kapasitet stk (i Hordaland 61) 3. 4 stamfisk konsesjonar (i Hordaland 6) 2. Lokalitetar i planområdet matfisk samla tonn (i Hordaland 199) settefisk (i Hordaland 55) stamfisk (i Hordaland 12) % av lokalitetane i Hordaland er i planområdet 5. Kapasitet pr lokalitet: Kapasitet per lokalitet i tonn Tal på lokalitetar Del av totalen Under % % % Over %

8 Dagens situasjon 3. Produksjonsvolum (2013) 1. I Hordaland: tonn laks tonn aure (hhv 13,5% og 52 % av landsproduksjon) 2. Antatt produksjonsvolum i planområdet: tonn (= 62 % av tonn) 3. I planområdet: teoretisk maks volum: tonn (60 % av tonn) 4. Eksisterande område sin storleik mot fleksibilitet og forankring 5. Næringa sin struktur og organisering 1. Totalt 35 selskap (27 kommersielle selskap) selskap med 5 eller fleire lokalitetar 3. 6 selskap har meir enn 10 lokalitetar - til saman 97 lokalitetar 6. Aktuelle transportsystem i næringa 1. Brønnbåtar 2. Vogntog, fly, båt og jernbane

9 Dagens situasjon 7. Beredskap 1. Rømming 2. Sjukdomsutbrot 3. Algeoppblomstring 8. Økonomiske data Hordaland Planområdet Sysselsette Matfisk 828 ( ) 510 Settefisk 376 ( ) 230 Salsverdi 6,5 mrd. kr 4,0 mrd. kr. Ringverknadar Sysselsette Verdiskaping (matfisk) 2,9 mrd. kr 1,75 mrd.kr

10 Dagens situasjon 9. Service- og tenesteytande verksemder 10.Dagens soneinndeling og brakkleggingsstruktur Brakkleggingssone Lusekoordineringssone

11 Status miljø og drift 4. Status for utfordringar knytt til miljø og drift 1. Kva kjenneteiknar ei berekraftig havbruksnæring? 1. Skal ikkje medføre irreversible konsekvensar 1. Økosystemtilnærming 2. Tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag 3. Føre var prinsippet 2. Bestandssituasjonen for vill laks og aure i området 3. Lakselus 4. Rømt fisk 5. Sjukdom 1. Bakteriesjukdommar (vibriose, furunkunlose, vintersår) 2. Virussjukdommar (IPN, ILA, PD) 3. Parasittsjukdommar (lakselus, AGD) 4. Smittepress på villfisk 5. Resistens mot antibiotika og kjemiske midlar - Resultat i presentasjonar av Uni Research Miljø -

12 Soft-analyse Styrke Interne og positive egenskapar, noko næringa er god til og som kan gi tryggleik når det gjeld måloppnåing Mogelegheit Bør takast vare på i framtida SOFT analyse Svakhet Det som næringa manglar internt eller utfører dårleg når det gjeld måloppnåing Truslar Eksterne truslar eller hindringar som næringa kan møta på dersom ein prøver å realisera føreliggjande moglegheiter

13 Soft-analyse Intern analyse Sterke sider Kompetanse og erfaring Naturgitte føresetnadar/topografi Infrastruktur/vegnett Sjøtemperatur/straumforhold Koordinering/ samarbeid lusesoner Nærleik til marknaden Godt utvikla service- og tenesteyting Strukturendringar/eigarstruktur Sterk næringsklynge Svake sider Lusesituasjonen Sjukdomsbildet Rømming/genetisk påverknad Miljøutfordringar Arealbruk/tilgang/interessekonfliktar Fragmentert eigarstruktur Sjøtemperatur/straumforhold

14 Soft-analyse Ekstern analyse Mogelegheiter Aukande folketal sunn mat Dyrking av havet (blå matproduksjon) Mogelegheiter for nye artar Mogelegheiter for polykulturar Energieffektiv og klimavenleg matproduksjon Politiske føringar og rammebetingelsar Positive kommunar i planområdet Arealeffektiv matproduksjon Truslar Tilgang på fôrressursar, fiskeolje og fiskemjøl Arealbruk Nye sjukdommar («emerging diseases») Omdømme/haldningar Klimaendringar Resistensutvikling Sanksjonar

15 Havbruksanalysen Spørsmål?

16 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Scenarier og planalternativ for akvakulturnæringa i planområdet Tema møte Akvator AS

17 Soft-analyse Intern analyse Sterke sider Kompetanse og erfaring Naturgitte føresetnadar/topografi Infrastruktur/vegnett Sjøtemperatur/straumforhold Koordinering/ samarbeid lusesoner Nærleik til marknaden Godt utvikla service- og tenesteyting Strukturendringar/eigarstruktur Sterk næringsklynge Svake sider Lusesituasjonen Sjukdomsbildet Rømming/genetisk påverknad Miljøutfordringar Arealbruk/tilgang/interessekonfliktar Fragmentert eigarstruktur Sjøtemperatur/straumforhold

18 Mogelegheitsanalysen - konklusjonar 1. Forureining Tilstand: Tilfredstillande /god Tiltak: 1. Fortsetja med jamleg overvåkning på lokalitetsnivå (lusefor) 2. Utvida overvåking av fjordsystemet 3. Utvikling av teknologi 4. Optimalisering av drift 5. Auka kunnskap om påverknad

19 Mogelegheitsanalysen - konklusjonar 2. Sjukdom Tilstand: Ikkje tilfredsstillande/utfordring Tiltak: 1. Meir effektive brakkleggingssoner 2. Større og færre lokalitetar 3. Branngater 4. Brønnbåtruter lukka 5. Optimalisera drift 6. Gode lokalitetar

20 Mogelegheitsanalysen - konklusjonar 3. Rømming Tilstand: Ikkje tilfredstillande Tiltak: 1. Optimalisering av drift 2. Steril fisk 3. Aktiv uttak av oppdrettsfisk i elvane 4. Utvikling av teknologi 5. Avstand til anadrome vassdrag 6. Tiltak for å styrke ville bestander 7. Beredskap

21 Mogelegheitsanalysen - konklusjonar 4. Lus Tilstand: Ikkje tilfredstillande Tiltak: 1. Meir effektive brakkleggingssoner (bruk av likhetsindeks) 2. Betre koordinering av avlusing (treffe tidspunkt for utvandring) 3. Optimalisere drift 4. Reinsefisk 5. Redusere biomasse (avgrensa effekt) 6. Fjerne anlegg som over tid ligg over grensene 7. Færre og større lokalitetar (cluster) 8. Stamfisk i lukka anlegg /på land 9. Lukka brønnbåttransport 10. Teknologiutvikling 11. Postsmolt 12. Lukka anlegg

22 Senario 1: Postsmolt Tar utgangspunkt i følgjande: 1. Bruk av postsmolt (utsett av 1 kg fisk i open merd) 2. Dagens lokalitetsstruktur, men evt. med mindre justeringar/omfordeling 3. Lus og sjukdomsbilde 4. Kjent teknologi 5. Gjeldande lovverk (med mindre unntak) 6. Driftsstruktur brakkleggingssoner/lusekoordineringssoner 7. Eitt produksjonsområde 8. Sjølvforsynt med smolt og postsmolt

23 Senario 1: Postsmolt Konsekvensar: 1. Halverer tida i sjøen (frå ca 20 mnd til ca10 mnd) 2. Auka (dobla) brakkleggingsfrekvens 3. Reduserer produksjonen av lus med 20 % (men dobla produksjon) 4. Mindre risiko for sjukdom 5. Mindre risiko for rømming 6. Aukar ståande biomasse 7. Kan auke produksjonen med ca. 500 tonn pr konsesjon innafor dagens MTB 8. Justering av dagens lovverk

24 Eksempel landanlegg Tetthet 50 kg/m3 75 kg/m3 Årsproduksjon (tonn) Antall fisk (stk) Volum (m3) Kardybde (m) 8 8 Areal behov (x 3) 225 da 150 da Kostnad (mrd kr) 9 6 Auke i produksjon (tonn/år) Auke i verdi pr konsesjon (netto mill.kr) 7,5 7,5 Auke i verdi totalt (mill.kr)

25 Senario 2: Ny teknologi 1. Havgåande/eksponerte anlegg 1. Kan leggjast på vestsida av Bømlo, Austevoll, Sveio 2. Må gjerne grupperast Konsekvens 1. Teknologi må utviklast vidare 2. Usikkert med omsyn til sjukdom, lus, etc. 3. Høg kostnad 2. Lukka merder 1. Lukka system fram til slaktefisk Konsekvens 1. Teknologi må utviklast vidare 2. Kan bruke skjerma område 3. Høg kostnad 3. Landbasert oppdrett 1. Landbaserte anlegg fram til slaktefisk Konsekvens 1. Teknologi må utviklast vidare 2. Høg kostnad 3. Tap av konkurransekraft

26 Effektar av ny teknologi 1. Havgåande/eksponerte anlegg Fordelar Redusert miljøpåverknad? Redusert lusepåslag? Færre arealkonfliktar 2. Lukka merder Fordelar Betre kontroll med lus og sjukdom Mindre svinn Mindre miljøpåverknad Lågare rømingsrisiko 3. Landbasert oppdrett Fordelar Betre kontroll med lus og sjukdom Mindre svinn Mindre miljøpåverknad Lågare rømingsrisiko Ulemper Høg kostnad Teknologi må utviklast vidare Utfordringar mht drift og tryggleik Ulemper Høg kostnad Tap av konkurransekraft Teknologi må utviklast vidare Usikker fiskevelferd Auka energibruk Auka arealbehov Ulemper Høg kostnad Tap av konkurransekraft Teknologi må utviklast vidare Usikker fiskevelferd Auka energibruk Utfordrande arealbehov

27 Risiko/indikatorbasert forvaltning Eit system basert på handlingsreglar (vekstnotatet) Inndeling i produksjonsområde, der næringa sin miljøpåverknad vert målt opp mot miljøindikatorar som er fastsett på førehand Branngater Kapasiteten i produksjonsområdet kan aukast når miljøpåverknad er liten, og reduserast i område med stor påverknad på miljøet. Byggjer på:

28 Planområdet i lys av vekstmeldinga Berekraftig perspektiv minst mogeleg fotavtrykk/miljøpåverknad Risikobasert forvaltning/handlingsregel dvs. bruk av indikator Planområdet er eitt produksjonsområde Planområdet har fleire brakkleggingssoner Brakkleggingssoner Produksjonsområde

29 Ny produksjonsform (?) Alle selskap i produksjonsområdet legg konsesjonane i ein»pott». «Operatør»- ansvar etter ein «oljemodell» Selskapa får ein relativ andel av produksjonen Selskapa får ein relativ andel av auke/reduksjon i produksjonsområdet Konkurranse på marked, produkt, logistikk.

30 Oppsummering så langt i prosessen Miljøtilstanden er tilfredsstillande Meir effektive brakkleggingssoner Sjukdom er ein utfordring Betre koordinering av avlusing Større lokalitetar (omfordeling) Reduksjon av biomasse vil åleine gi avgrensa effekt på lusesituasjonen Det er behov for ytterlegare innsamling av data for å berekne miljbelastningar Ved bruk av postsmolt vil ikkje arealtilgang vera avgrensande i nær framtid (ca 50 % auke er mogeleg) Bruk av postsmolt vil vera eit viktig bidrag til auke i berekraft Teknologiutvikling Godkjenning av lokalitetar vil skje etter anna lovverk, slik som i dag. Plandokumentet vil visa områder som kan nyttast til oppdrett, evt. i kombinasjon med andre føremål. Regionalt plandokument - vil vera ei total avveining opp mot andre interesser.

31 Eksempel Analyse i PlanGIS sektorinteresser

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh "

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh DET KONGELEGE r^rj^fand FYLKESKOMMUNE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Høyringsinstansane 2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh " Eksp. U.off. Dykkar ref Vår ref Dato 200801258- /MAB 23. januar 2009 Høyring - Forslag

Detaljer

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening. Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften. Utgave: 1 Dato: 2012-03-13

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening. Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften. Utgave: 1 Dato: 2012-03-13 Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften Utgave: 1 Dato: 2012-03-13 Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag Postadresse: Postboks 9354 Grønland N-0135 Oslo Kontoradresse: Schweigaardsgate 34 C, Oslo Telefon: 2205 4553/ 4502 1637 Telefax: 2217

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT RAPPORT 01 2012 FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT ISBN 978-82-92447-50 5 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-51 2 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april 2012 Omslag: Commando Group Trykk:

Detaljer

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-21:00 Eventuelle forfall må meldast til Evy Uthaug per tlf. 56165100, sms til 95157569

Detaljer

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM

SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM SJØMAT GIR VEKST ARBEIDERPARTIETS FISKERI- OG HAVBRUKSPOLITISKE PLATTFORM Arbeiderpartiet.no HOVUDMÅL «Noreg skal gjennom ei kunnskapsbasert og berekraftig forvalting realisere potensialet som sjømatnasjon

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

KONFERANSEPROCEEDINGS

KONFERANSEPROCEEDINGS KONFERANSEPROCEEDINGS Interaksjon villaks-oppdrettslaks - er lukket oppdrettsteknologi en fremtidig løsning? ARRANGØR: Laksedialog Trøndelag Stjørdal, 22.august 2013 Arrangører: avd Nord-Trøndelag Støttes

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

BREMNES FRYSERI først og fremst

BREMNES FRYSERI først og fremst BREMNES FRYSERI først og fremst 1 BREMNES SEASHORE 06 2 Grunnleggjar Olav Svendsen senior 3 Først i 1937 fremst i dag Historia om industrieventyret i Kvednavikjo er historia om visjonar, pågongsmot og

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2006-2007) frå består av 4 delar: Del I presenterer hovudutfordringane

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer