DVD HJEMME- KINOSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVD HJEMME- KINOSYSTEM"

Transkript

1 DA-50AD-NOR DVD HJEMME- KINOSYSTEM BRUKSANVISNING Modell : RN-4800 Før tilkobling, betjening eller justering av dette produktet bør denne bruksanvisningen nøye gjennomleses.

2 SIDE INNLEDNING Sikkerhetsforanstaltninger ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER FEIL MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR VANN ELLER FUKTIGHET. FORSIKTIG: DENNE DVD-SPILLEREN BRUKER ET LASERSYSTEM. FOR Å SIKRE KORREKT BRUK AV PRODUKTET, SKAL DENNE HÅNDBOKEN GJENNOMLE- SES OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE. DERSOM VEDLIKEHOLD PÅ APPA- RATET BLIR NØDVENDIG, SKAL DET UTFØRES AV ET AUTORISERT SERVICEKSTED. FØR VERKSTED ELLER SELGER KONTAKTES, SE SYMPTOMER OG KORRINGERINGER PÅ SIDE 8 FOR OM MULIG Å RETTE PROBLEMET SELV. ALL GARANTI BORTFALLER DER- SOM UKYDIG INNGREP I APPARATET ER FORETATT. BRUK AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE PROSEDYRER ENN BESKREVET HER KAN FØRE TIL UTSETTELSE FOR FARLIG STRÅLING. FOR Å FORHINDRE DIREKTE KONTAKT MED LASERSTRÅLEN, MÅ APPARATETS KABINETT IKKE ÅPNES ELLER TAS AV. SYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING ELLER FJERNING AV APPARATKABINETTET. SE IKKE RETT INN I STRÅLEN. DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR DRYPP ELLER SPRUT, OG GJENSTANDER SOM INNEHOLDER VÆSKE, SOM FOR EKSEMPEL VASER, MÅ IKKE PLASSERES OPPE PÅ DET. ADVARSEL: ENDRINGER ELLER MODIFIKASJONER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GODKJENT AV DEN PARTEN SOM ER ANSVARLIG FOR LOVOVERHOLDELSE, KAN UGYLDIGGJØRE BRUK- ERENS RETT TIL Å BETJENE UTSTYRET. Dette produktet er fremstilt for å overholde EUs krav om radioforstyrrelse i direktiv 89/6/EEC, 9/68/EEC og 7//EEC. Modell- og serienummeret på din nye DVD-spiller sitter bak på DVD-spilleren. For fremtidig referanse anbefaler vi at du noterer disse numre her: MODELNR. SERIENR.

3 INNLEDNING SIDE Innholdsfortegnelse Innledning Sikkerhetsforanstaltninger Innholdsfortegnelse Forholdsregler Merknader om plater Identifikasjon av kontroller Frontpanel/displayvindu Bakpanel Fjernkontroll Forberedelse av fjernkontrollen Betjening med fjernkontrollen Sammenkoblinger Antennetilkoblinger Koble til høyttalersystemet Koble til TV og videospiller Grunnleggende betjening Grunnleggende avspilling Grunnleggende avspilling Stillbilde Spole frem rammer Hoppe frem eller tilbake over kapitler eller spor For å spole frem eller tilbake med bilde på skjermen.. 6 Sakte avspilling Betjening med GUI menyikoner Generell informasjon om GUI menyikoner Detaljert beskrivelse av hvert GUI menyikon Bruk av radio Forhåndsinnstille radiostasjoner Lytte på radio Mottak av RDS-stasjoner (Radio Data System). 0 Lydkontroll Velge en lydmodus Bruke Surround-effekten Deler og elementer Lydegenskaper i rommet Plassering av høyttalerne Innstilling av forsinkelsestid Stille inn lydnivået Stille inn lydnivået for ønsket kanal Stille inn balansen mellom hver kanal ved hjelp av testtone Utgangsinnstillinger Vanlige prosedyrer for utgangsinnstillinger Valg av platespråk Valg av rangeringsnivå og passord Valg av TV-format Valg av menyspråk Tabell med språk og tilhørende forkortelser Referanse Platekrav/informasjon om opphavsrett Før du kontakter servicepersonale Spesifikasjoner Avansert betjening Bruk av en tittelmeny Bruk av en DVD-meny Minne for innstillinger av tidligere sette DVD er (Minne for siste innstilling) Skifte tekstspråk Skifte lydspråk Visning fra annen vinkel Gjentatt avspilling Gjemme markører i minne for senere visning (lytting) Zoom-funksjon Stille inn klokke for sovemodus Programavspilling Avspilling med MP

4 SIDE 4 INNLEDNING Forholdsregler Ved forsendelse av DVD-spilleren skal den originale kortongen og innpakkingsmaterialet alltid benyttes. For maksimal beskyttelse skal pakken pakkes på samme måte som da den ble sendt fra fabrikken. Bruk ikke flyktige væsker, som inspektspray, i nærheten av DVD-spilleren. Etterlat ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med DVD-spilleren over lengre tid. Slike produkter kan etterlate merker på overflaten. DVD-spillerens øvre og bakre panel kan bli varme etter lang tids bruk. Dette er normalt og er ikke en funksjonsfeil. Når DVD-spilleren ikke brukes skal platen tas ut og strømmen slås av. Dersom du ikke bruker DVD-spilleren over lengre tid, kan funksjonsfeil oppstå i fremtiden. DVD-spilleren bør slås på og brukes med jevne mellomrom. Merknader om håndtering Merknader om plassering Dersom DVD-spilleren plasseres i nærheten av et fjernsyn, radio eller videospiller kan kvaliteten på avspillingsbildet reduseres og lyden forvrenges. Skjer dette bør DVD-spilleren flyttes lenger unna fjernsynet, radioen eller videospilleren. Merknader om rengjøring Bruk en myk, tørr klut for rengjøring. For inngrodd skitt kan kluten bløtes i et mildt såpevann eller rensemiddel, vris opp og brukes. Bruk en tørr klut til å tørke av overflaten etterpå. Bruk ikke oppløsninger som fortynner eller bensin, da de kan skade DVD-spillerens overflate. Ved bruk av en kjemisk mettet klut til å rense enheten, følg produktets veiledning. Advarsel: Rengjøring og justering av linser og/eller andre komponenter i avspillingsmekanismen skal utføres av en kvalifisert servicetekniker. For å få et klart bilde DVD-spilleren er en høyteknologisk presisjonsanordning. Dersom den optiske pick-up linsen og drivdelene blir skitne, støvete eller slitt vil bildekvaliteten reduseres. For å få et klart bilde anbefaler vi regelmessig inspeksjon og vedlikehold (rengjøring eller utskifting av deler) etter hver 000-ende brukstime, avhengig av driftsmiljøet. For informasjon bes du kontakte din nærmeste forhandler. Fuktkondensering kan skade DVD-spilleren. Vennligst les følgende nøye. Fuktkondensering er det som oppstår når du skjenker en kald drikke i et glass på en varm dag. Vanndråper formes utenpå glasset. På samme måte kan fukt kondenseres på denne enhetens optiske pick-up linse, en av de viktigste indre delene i DVD-spilleren. Fuktkondensering skjer i følgende situasjoner. Merknader om fuktkondensering Eksempler p fuktkkondensering Optisk pick-up linse Når du henter DVD-spilleren fra et kaldt sted inn til et varmt sted. Når du bruker DVD-spilleren i et rom hvor du nettopp har slått på varmen, eller på en plass hvor kald luft fra et klimaanlegg treffer enheten direkte. Om sommeren, når du bruker DVD-spilleren på et varmt og fuktig sted, umiddelbart etter du flyttet spilleren ut fra et kjølig rom. Når du bruker DVD-spilleren på et fuktig sted. Det er alt for varmt! Bruk ikke DVD-spilleren dersom fuktkondensering kan oppstå. Dersom du bruker DVD-spilleren under slike betingelser kan plater og indre deler skades. Fjern platen, koble DVD-spillerens strømledning til vegguttaket, slå på spilleren og la den stå PÅ i to eller tre timer. Etter to eller tre timer vil DVD-spilleren ha varmet seg opp og fordampet eventuell fukt. Fuktkondensering vil sjelden oppstå dersom DVD-spilleren alltid er koblet til vegguttaket. Vent!

5 INNLEDNING SIDE 5 Merknader om plater Dette avsnittet forklarer deg hvordan plater bør håndteres, rengjøres og oppbevares. Om håndtering av plater Om oppbevaring av plater Ta ikke direkte på platens spilleside. Oppbevar ikke plater på en plass som utsettes for direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Oppbevar ikke plater på badet eller nær en luftfukter. Oppbevar plater i loddrett tilstand i de tilhørende plasteskene. Oppbevaring av plater utenfor sine plastesker kan føre til forvridning. Fest ikke papir eller tejp på platene. Om rengjøring av plater Om denne håndboken Fingeravtrykk og støv på platen kan redusere bilde- og lydkvaliteten. Tørk av platen fra midten og utover med en myk klut. Sørg for at platen alltid er ren. Dersom støvet ikke fjernes av en myk klut, tørk platen forsiktig med en fuktig klut først, og deretter en tørr klut. Bruk ikke oppløsningsmidler som fortynner, bensin eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatiske spray til LPer. Slike produkter kan skade platen. Denne håndboken forklarer grunnleggende betjening av DVD-spilleren. Noen DVD-videoplater har funksjoner som ikke er forklart i denne håndboken. Noen prosedyrer kan derfor variere noe fra denne håndboken, og det kan være ytterligere instruksjoner som ikke dekkes her. I slike tilfeller, bes du følge veiledningene på fjernsynsskjermen eller pakken. kan dukke opp på fjernsynsskjermen under bruk. Dette ikonet betyr at funksjonen forklart i håndboken ikke er tilgjengelig for den spesifikke DVD-videoplaten.

6 SIDE 6 INNFØRING Identifikasjon av kontroller Frontpanel AV/PÅ-knapp og indikator (POWER) Kontakt for hodetelefoner ÅPNE/LUKK-knapp Fjernkontrollsensor DVD-plateskuff Volumkontroll FUNCTION-knapp TUNING/SKIP-knapper PLAY/PAUSE-knapp STOP (MEMORY/CLEAR)-knapp TITLE (FM/AM)-knapp Nullstillingsknappen (RESET) (sitter på undersiden, se side 46.) ARROW/PRESET styrespak ENTER-knapp RETURN (RDS)-knapp MENU (MONO/STEREO)-knapp Displayvindu Gjenta avspilling modusindikatorer Lydmodus-indikator RDS indikator TUNED-indikator SLEEP-indikator PROGRAM-indikator Kapittel-/spornummerindikator Tittelnummerindikator PLAY/PAUSE-indikator Indikator for hellingsvinkel, ikon Diskindikator MEMORY-indikator STEREO-indikator MUTE-indikator Total avspillingstid/medgått tid/ Frekvens/Forsinkelsestid/Volum etc., indikatorer

7 INNLEDNING SIDE 7 Identifikasjon av kontroller Bakpanel FM 75Ω Koaksial antennekontakt Kontakt for AM-antenne WOOFER OUT-kontakt VIDEO -kontakter (inngang) VIDEO -kontakter (inngang/utgang) Høyttalerkontakter MONITOR OUT-kontakt S-VIDEO OUT-kontakt VIDEO-valgbryter Se forklaring nedenfor*. STRØMKABEL Kobles bare til en 0-40 V, 50 Hz kontakt. *VIDEO-valgbryter Du kan bruke både NTSC- eller PAL-plater ved hjelp av VIDEO-valgbryteren. Dersom du forsøker å bruke en PAL-plate med et NTSC-TV, vil spilleren ikke spille platen. Når VIDEO-valgbryteren ikke er satt til samme system som ditt fjernsyn vil normalt fargebilde muligvis ikke vises. Innstill VIDEO-valgbryteren mens strømmen er slått av. Ved avspilling av en NTSC-plate med PAL-TV vil noen plater produsere svarte striper øverst og nederst på skjermen. Plassering av VIDEO-valgbryter Tilkoblet fjernsyn Spillbare plater PAL PAL NTSC/PAL DVD-plate NTSC NTSC NTSC DVD-plate AUTO MULTI system TV NTSC/PAL DVD-plate

8 SIDE 8 INNLEDNING Identifikasjon av kontroller (fortsatt) FJERNKONTROLL Veiledning for fjernkontrollens ulike funksjoner finnes i de tilhørende avsnitt i denne instruksjonshåndboken. POWER-knapp CD/DVD-knapp FM/AM-knapp MUTE-knapp VIDEO -knapp VIDEO -knapp SLEEP-knapp PRESET (D/E)-knapper Nummerknapper VOLUME (D/E)-knapper PAUSE/STEP-knapp PLAY-knapp REPEAT-knapp PROGRAM-knapp **Retningspiler ENTER-knapp ANGLE-knapp SUBTITLE-knapp REPEAT A-B-knapp ZOOM-knapp ***TITLE-knapp CLEAR-knapp AUDIO-knapp MARKER-knapp SEARCH-knapp ** Retningspiler (opp, ned, venstre, høyre) brukes til å fremheve et valg på en GUI-,TITLE-og MENU-skjermeny. STOP-knapp SKIP ( SEARCH) / - knapper SOUND MODE-knapp BY PASS-knapp TEST TONE-knapp DELAY-knapp LEVEL-knapp RETURN-knapp DISPLAY-knapp *MENU-knapp SET-UP-knapp SLOW SCAN ( / ) -knapper *MENU-knapp Bruk MENU-knappen til å vise skjermenyen inkludert på DVD-videoplatene. For å bruke en skjermeny, følg instruksjonene under Bruk av en DVD-meny (side 9). ***TITLE-knapp Bruk TITLE-knappen til å vise skjermenyen inkludert på DVD-videoplatene. For å bruk en skjermeny, følg instruksjonene under Bruk av en tittelmeny (side 9). SKIP ( / ) Trykk og hold inne knappen i om lag to sekunder for å aktivere søkefunksjonen.

9 INNLEDNING SIDE 9 Identifikasjon av kontroller (fortsatt) Sett batteriene inn i fjernkontrollen slik at du kan bruke den til å betjene DVD-spilleren. Forberedelse av fjernkontrollen Åpne batteridekselet. Betjening med fjernkontrollen Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal bruke fjernkontrollen. Pek fjernkontrollen mot fjernsensoren og trykk på knappene. Sett inn batteriene (AAA størrelse). Kontroller at + og på batteriene passer til merkene i batterirommet. Sett dekselet på plass. Innenfor 7 meter Avstand: Cirka 7 meter fremfor fjernsensoren Vinkel: Cirka 0 i hver retning fremfor fjernsensoren. * Fjernsensoren på DVD-spilleren bør ikke utsettes for en kraftig lyskilde, som direkte sollys eller opplysning. Skjer dette vil du muligvis ikke kunne bruke DVD-spilleren med fjernkontrollenl. Merknader om batterier Feil bruk av batterier kan føre til batterilekkasje og korrosjon. For å bruke fjernkontrollen korrekt, følg instruksjonene. Sett ikke inn batteriene feil vei i fjernkontrollen. Batteriene må ikke lades opp, varmes, åpnes eller kortsluttes. Utbrukte batterier må ikke etterlates i fjernkontrollen. Bruk ikke ulike batterityper sammen, og bland ikke nye og gamle batterier. Dersom du ikke bruker fjernkontrollen over lengre tid bør batteriene tas ut for å unngå mulig skade fra batterikorrosjon. Dersom fjernkontrollen ikke fungerer korrekt, eller dersom betjeningsavstanden forkortes, skal alle batterier skiftes ut med nye. Dersom batterilekkasje oppstår skal batterivæsken tørkes av batterirommet, og nye batterier innsettes. Batteriene bør vare i minst ett år med normal bruk. Merknader om fjernkontrollen Pek fjernkontrollen mot fjernsensoren på DVD-spilleren. Fjernkontrollen må ikke mistes eller ristes hardt. Fjernkontrollen må ikke etterlates på veldig varme eller fuktige steder. Fjernkontrollen må ikke komme i kontakt med vann eller andre våte gjenstander. Fjernkontrollen må ikke åpnes opp.

10 SIDE 0 TILKOBLING Antennetilkoblinger Koble til de medfølgende FM/AM-antennene for bruk av radioen. Koble AM-sløyfeantennen til AM-antennekontakten. Koble FM-kabelantennen til den koaksiale FM 75Ω-kontakten. Merknader For å unngå oppfanging av støy må du ikke plassere AM-sløyfeantennen i nærheten av DVD-mottakeren og andre komponenter. Strekk ut hele FM-kabelantennen. Etter at FM-kabelantennen er tilkoblet, må den plasseres så vannrett som mulig.

11 TILKOBLING SIDE Koble til høyttalersystemet Koble høyttalerne ved hjelp av de medfølgende høyttalerkablene og pass på at fargen på kontaktene stemmer med fargen på ledningene. For å oppnå best mulig surround-lyd bør du angi høyttalerparameterne (avstand, nivå, osv.) Hvis du synes bassfrekvensen er for lav, kan du koble til en aktiv subwoofer i WOOFER OUT-kontakten med en monaural-lydkabel (medfølger ikke). Når du kobler til en aktiv subwoofer, må du koble fra basshøyttaleren i WOOFERhøyttalerkontakten. Merknader Pass på å koble til høyttalerledningene riktig i forhold til kontakten på komponentene: + til + og til. Hvis ledningene blir byttet om,blir lyden forvrengt og vil mangle bass. Hvis du bruker fronthøyttalerne med lav maksimal inngangsnivå, må du justere volumet forsiktig for å unngå for mye lyd ut til høyttalerne. Du må ikke demontere frontdekselet på de medfølgende høyttalerne..

12 SIDE TILKOBLING Koble til TV og videospiller Koble DVD-spilleren til TV-apparatet og videospilleren din. Koble til en TV (Monitor) til kontakten MONITOR OUT eller S-VIDEO OUT. Koble en videospiller til VIDEO -kontaktene. Koble en ekstra videospiller til VIDEO -kontaktene. Hvis TV har en S- video-inngang, kobler du DVDspilleren med S-video-kabelen. Når du kobler DVD-spilleren til et TVapparat med SCART-kontakt. Merknader Se også i brukerhåndboken til TV-apparatet. Når du kobler DVD-spilleren til TV-apparatet, må du slå av strømmen på begge enhetene og trekke ut strømkontaktene før du foretar noen tilkoblinger. Koble DVD-spilleren direkte til TV-apparatet. Hvis du kobler DVD-spilleren til en videospiller, blir bildet forvrengt ved avspilling Signalet i S-VIDEO OUT-kontakten vil bare gi utgangssignaler når funksjonsmodus er satt til CD/DVD. Når du velger funksjonsmodus VIDEO, vil signalet i VIDEO -utgangskontaktene ikke strømme ut.

13 GRUNNLEGGENDE BETJENING SIDE Grunnleggende avspilling Dette avsnittet gir deg en introduksjon til avspilling av en DVD-videoplate. 4 Forberedelser For å spille DVD-videoplater, slå på fjernsynet og velg den videoinngangskilden som DVD-spilleren er tilkoblet. For å høre på lyden fra en DVD-videoplate eller lyd-cd via et audiosystem, slå på audiosystemet og velg den inngangskilden som DVD-spilleren er tilkoblet. For sammenkoblingsinformasjon henvises det til sidene 0 til. Innstill avspillingsbildet i henhold til bildeformatet på det tilkoblede fjernsynet i spillerens meny SET-UP (TV Aspect). 5 4 Trykk på PÅ/AV-knappen. DVD-spilleren blir slått på, og visningsvinduet lyser. Trykk flere ganger på FUNCTION på frontpanelet eller på CD/DVD på fjernkontrollen til det står CD/DVD i visningsvinduet. Trykk på OPEN/CLOSE. Plateskuffen åpnes. Du kan åpne plateskuffen ved å trykke på denne knappen selv om DVD-spilleren er i standby-modus (slått av). Plasser en plate ned i plateskuffen med spillesiden vendt ned. Det er to forskjellige platestørrelser. Plasser platen i korrekt fordypning i plateskuffen. Dersom platen ikke sitter riktig kan platen skades og forårsake feil eller skade på DVD-spilleren. Det må ikke innsettes annet enn (8cm) eller 5 (cm) plater i platebakken. 5 Trykk på PLAY. Plateskuffen lukkes automatisk og avspilling begynner. Dersom platen plasseres opp-ned (og er en enkeltsidet plate) vil eldingen NO DISC eller DISC ERROR dukke opp på fjernsynsskjermen. Dersom du setter inn en lyd-cd vil CD-indikatoren lyse opp i DVD-displayet. Tittelnummeret vil ikke vises. Etter avspilling av alle kapitler i tittelen vil DVD-spilleren automatisk stoppe og vende tilbake skjermmenyen. Når en skjermmeny dukker opp på fjernsynsskjermen. I tilfelle interaktive DVD-plater med kontroll vil en skjermmeny dukke opp på fjernsynsskjermen. Utfør trinn 6 på side 4 for å starte avspilling. Eksempel på interaktiv DVD skjermmeny.

14 SIDE 4 GRUNNLEGGENDE BETJENING Grunnleggende avspilling 6 Trykk på D/E/F/G og ENTER for å velge, eller bruk nummerknappen(e) for å velge. ELLER 4 Avspilling begynner nå. For ytterligere informasjon henvises det også til platens omslag eller eske. 6 6 Etter bruk Når enheten ikke brukes skal platen tas ut og POWER trykkes på for å slå av for strømmen. Merknader Flytt ikke på DVD-spilleren under avspilling. Det kan skade platen og DVD-spilleren. Bruk knappen OPEN/CLOSE på fjernkontrollen eller DVDspilleren til å åpne. Trykk ikke på plateskuffen under avspilling. Det kan føre til funksjonsfeil for DVD-spilleren. Trykk ikke på plateskuffen eller plasser andre objekter enn plater i plateskuffen. Det kan føre til funksjonsfeil for DVD-spilleren. Hold fingrene unna plateskuffen når den lukker. Vær spesielt oppmerksom dersom det er barn i nærheten. Dersom dukker opp på fjernsynsskjermen mens en knapp trykkes på, betyr dette at funksjonen ikke er tilgjengelig på platen du spiller. Avhengig av DVD-platen vil noen funksjoner variere eller ikke være mulige. Se platens omslag eller eske for informasjon.

15 GRUNNLEGGENDE BETJENING SIDE 5 Grunnleggende avspilling Stanse avspilling Trykk på STOP under avspilling. Gjenoppta avspilling Når avspilling har vært stanset vil enheten registrere punktet hvor STOP ble trykket (RESUME-funksjon). Trykk på PLAY og avspilling vil gjenopptas fra det punktet. PLAY PAUSE/ STEP STOP SKIP ( / ) Merknader Gjenoppta-funksjonen vil annulleres dersom STOP trykkes i STOP-modus. Gjenoppta-funksjonen vil annulleres dersom strømmen slås av og på igjen. Gjenoppta-funksjonen vil annulleres dersom plateskuffen åpnes. Gjenoppta-funksjonen vil muligvis ikke være tilgjengelig på noen DVD-plater. Stillbilde (pause) Trykk på PAUSE/STEP under avspilling. DVD: Spilleren vil settes til stillbilde-modus, (et stillbilde på skjermen) CD: Spilleren vil settes til pause-modus, (ingen lyd høres). Spole frem rammer (kun DVD) Trykk på PAUSE/STEP under avspilling. (Hver gang du trykker på PAUSE/STEP vil bildet flyttes frem til neste bilde). For å gjenoppta normal avspilling, trykk på PLAY. Hoppe frem eller tilbake over kapitler eller spor Hoppe frem Trykk på SKIP under avspilling. Et kapittel (DVD) eller spor (CD) vil hoppes over hver gang knappen trykkes. Hoppe tilbake Trykk på SKIP under avspilling. Når knappen trykkes midt i et kapittel/spor vil spilleren gå tilbake til begynnelsen av kapittelet/sporet. For hver ekstra gang knappen trykkes på, vil et kapittel/spor tilbake hoppes over.

16 SIDE 6 GRUNNLEGGENDE BETJENING Grunnleggende avspilling Du kan spille plater ved forskjellige hastigheter For å spole frem eller tilbake med bilde på fjernsynsskjermen. Trykk og hold nede knappen SKIP eller i om lag to sekunder under avspilling. [Fjernsynsskjerm] [Fjernsynsskjerm] FF X GG X PLAY SKIP ( / ) Spoling tilbake eller frem skjer ved relativt lav hastighet etter første trykk. Når knappen trykkes igjen, vil hastigheten økes (hver gang knappen trykkes vil hastigheten økes, til en maksimumshastighet etter fire trykk). Hastigheten vil ikke endres selv etter knappen er blitt sluppet opp. For å vende tilbake til normal avspilling, trykk på PLAY. SLOW SCAN ( / ) Merknad DVD-spilleren vil ikke spille lyd under frem- eller tilbakespoling av DVD-videoplater. DVD-spilleren vil imidlertid spille lyd under frem- eller tilbakespoling av lyd-cder. Sakte avspilling (DVD) Trykk på SLOW SCAN eller under avspiling. Avspillingshastigheten tilbake eller frem blir x/6 av normal hastighet. [Fjernsynsskjerm] F V /6 V G /6 Sakte avspilling er relativt sakte etter første trykk, Når knappen trykkes igjen, vil hastigheten økes (opp til fire trykk). Hastigheten vil ikke endres selv etter knappen er blitt sluppet opp. For å vende tilbake til normal avspilling, trykk på PLAY. Merknad Lyden høres ikke under sakte avspilling. Teksting vil ikke vises på skjermen under sakte avspilling. Sakte avspilling virker ikke for lyd-cder.

17 BETJENING MED GUI MENYIKONER SIDE 7 Generell informasjon om GUI menyikoner Denne enheten har GUI menyikoner med plateinformasjon (tittel/kapittel/spornummer/spilletid, lyd/tekstspråk, vinkel og lyd) og spillerinformasjon (gjentatt avspilling, spillemodus, markør, osv). Noen ikoner viser bare indikert informasjon. Andre ikoner tillater endring av innstillingene. Vanlige prosedyrer Trykk på DISPLAY under avspilling. Tittelfunksjonen kan nås i stopp-modus. Trykk på D/E for å velge ønsket funksjon. Valgt funksjon vil vises med en gul ramme på GUI menyikonet. Trykk på F/G for å velge ønsket innstilling. Når tallene vises (f.eks. tittelnr.) kan nummerknappene også brukes til innstilling, i stedet for F/G. For visse funksjoner vil innstillingen registreres med en gang, for andre må ENTER trykkes først., For å fjerne GUI menyikonene, trykk på DISPLAY. Eksempler på GUI menyikoner. (Skjermbildene kan variere, avhengig av plateinnholdet). /5 0:6:57 CHAPT ENG D 6 CH A B OFF 6:57 STER. OFF (DVD GUI) (CD GUI) (DVD og CD GUI)

18 SIDE 8 BETJENING MED GUI MENYIKONER Detaljert beskrivelse av hvert GUI menyikon Du kan se informasjon om en plate og dens driftsstatus på fjernsynsskjermen. Trykk på DISPLAY under avspilling. [Fjernsynsskjerm] DVD GUI 0:6:57 ENG D 6 CH OFF FUNKSJON (trykk på D/Efor å velge ønsket funksjon) For å vise nåværende tittelnr. og hoppe til ønsket tittelnr. For å vise nåværende kapittelnr. og hoppe til ønsket kapittelnr. For å vise brukt tid og velge scener direkte ved ønsket tid. For å vise nåværende lydsporspråk, kodemetode, kanalnr. og endre innstillingene. For å vise nåværende tekstspråk og endre innstillingen. For å vise nåværende vinkelnr. og endre innstillingen. VALGMETODE F/G, eller nummerknapp ENTER F/G, eller nummerknap ENTER SKIP Nummerknapp ENTER F/G, AUDIO F/G, S-TITLE F/G, ANGLE Trykk på DISPLAY under avspilling. [Fjernsynsskjerm] CD GUI 6:57 STER. FUNKSJON (trykk på D/Efor å velge ønsket funksjon) For å vise aktuelt spor og hoppe til ønsket spor. For å vise brukt tid. (Bare display) For å vise nåværende lyd (STEREO, VENSTRE, HØYRE) og velge ønsket lydkanal. VALGMETODE F/G, eller nummerknap ENTER SKIP F/G, AUDIO Merknader Noen DVD-plater bruker ikke alle GUI menyikonene nevnt ovenfor.

19 AVANSERT BETJENING SIDE 9 Bruk av en tittelmeny Noen filmplater kan inneholde to eller flere titler. Dersom det er innspilt en tittelmeny på platen, kan TITLE-knappen brukes for å velge filmtittel. (Detaljene for hvordan man skal velge kan være forskjellig avhengig av platen.) Det kan være at man ikke kan velge tittel på enkelte DVD-plater. Trykk på TITLE. En liste med titler på platen vises. Trykk enda en gang på TITLE for å gjenoppta avspilling fra det punktet hvor TITLE først ble trykket. Gjenopptatt avspilling vil ikke være på visse plater. Trykk på D/E/F/G og ENTER eller PLAY, eller trykk på nummerknappene for å velge ønsket tittel. Den valgte tittelen starter avspilling nå. Bruk av en DVD-meny Noen DVD-plater har unike menyer som heter DVD-menyer. For eksempel kan en DVD som er programmert med omfattende innhold ha ledemenyer, og de som er innspilt med forskjellige språk kan ha menyer for språk i lyd og undertekster. Selv om menyene kan variere fra DVD til DVD, forklares i det følgende grunnleggende betjening av slike menyer. Trykk på MENU under avspilling. DVD-menyen på platen vil nå vises. 4 Enda et trykk på MENU vil gjenoppta avspilling fra punktet hvor MENU først ble trykket. Gjenopptatt avspilling vil ikke være på visse plater. Trykk på D/E/F/G og ENTER, eller trykk på nummerknappene for å velge ønsket funksjon. Ønsket funksjon vil nå utføres.

20 SIDE 0 AVANSERT BETJENING Minne for innstillinger av tidligere sette DVD (Minne for siste innstillinger) Denne enheten lagrer innstillinger i minnet for DVD er du har sett før. Innstillingene blir værende i minnet også når du har tatt ut platen av spilleren eller slått av strømmen. Hvis du setter inn en plate som har fått innstillingene sine lagret i minnet tidligere, kommer spørsmålet Resume disc from last position? ( Gjenoppta fra siste innstilling? ) opp på TV-skjermen. Når du begynner å spille platen blir de lagrete innstillingene kalt frem automatisk. Du kan lagre detaljer om følgende seks innstillinger i minnet. Siste stopp-innstilling (side 5) TV-aspekt (side 9) Plate undertekst språk (side,6) Plate audio språk (side,6) Plate meny språk (side 6) Angle (side ) Sett inn DVD en som er lagret i minnet. På TV-skjermen vil nå følgende bilde vises Hvis du ikke reagerer i løpet av 0 sekunder, starter spillingen automatisk fra begynnelsen. Resume disc from last position?. No. Yes Trykk F/G for å velge Yes, og trykk deretter ENTER. Innstillingene som ligger lagret kalles automatisk frem. Merknader Innstillingene som ligger i minnet kan brukes når som helst. Du kan lagre innstillinger for opp til en DVD i minnet. Dersom du lagrer innstillinger fra mer enn en DVD, slettes de tidligere innstiliingene du har gjort. Derfor vil du få fram det du sist har innstilt om du prøver å få fram de tidligere innstillingene. For noen platers vedkommende slås audio-modus osv. automatisk av. Denne enheten lagrer ikke innstillinger i minnet hvis man fjerner platen fra spilleren eller slår av strømmen til spilleren mens DVD- eller tittel-meny vises på TV-skjermen.

21 AVANSERT BETJENING SIDE Skifte tekstspråk Det er mulig å skifte til et annet tekstspråk enn det som er valgt i utgangsinnstillingene (se side 6 for ytterligere informasjon). Denne funksjonen virker bare på plater med flere tekstspråk., Trykk på S-TITLE under avspilling. Dersom ingen teksting er innspilt på platen, vil OFF vises i stedet for språknummeret. OFF Merknader I visse tilfeller vil tekstspråket ikke straks skiftes til det valgte språket. Når en plate som støtter undertekster (closed caption), kan teksting og undertekst overlappe hverandre på fjernsynsskjermen. Skjer dette bør tekstingen slås av. Når ønsket språk ikke velges, selv etter flere trykk på knappen, betyr dette at språket ikke er tilgjengelig på platen. Når strømmen slås på eller platen fjernes, vil teksting dukke opp på det språket som ble valgt i utgangsinnstillingene. Dersom språket ikke er innspilt på platen, vil platens prioriterte språk velges. Trykk flere ganger på S-TITLE inntil ønsket språk velges. Nummeret på tekstspråket som avspilles. ENG For å fjerne skjermtekstingen. Trykk flere ganger på S-TITLE for å velge OFF i trinn. Skifte lydtekstingsspråk Du kan skifte lydspråket til et annet språk enn det valgt i utgangsinnstillingene for en DVD-plate (se side 6 for ytterligere informasjon). Denne funksjonen virker bare med plater som har opptak av flere lydspråk. Det er også mulig å endre lydkanalen på en lyd-cd. DVD Trykk på AUDIO under avspilling. Nummeret på lydsporspråket som avspilles. ENG D 6 CH, Trykk flere ganger på AUDIO inntil ønsket språk velges. FRE D 6 CH Merknader Når ønsket språk ikke velges, selv etter flere trykk på knappen, betyr dette at språket ikke er tilgjengelig på platen. Når strømmen slås på eller platen fjernes, vil lyden høres i det språket som ble valgt i utgangsinnstillingene. Dersom språket ikke er innspilt på platen, vil kun platens tilgjengelige språk høres. Lydfunksjonen vil ikke kunne brukes på visse plater. CD Trykk på AUDIO under avspilling. STER. Trykk flere ganger på AUDIO inntil ønsket lydkanal velges. LEFT

22 SIDE AVANSERT BETJENING Visning fra en annen vinkel Noen DVD-plater kan inneholde scener som er blitt tatt opp fra flere ulike vinkler. I slike tilfeller kan den samme scenen ses fra ulike vinkler ved å bruke knappen ANGLE (de opptatte vinklene vil variere avhengig av platen). Trykk på ANGLE under avspilling. Vinkelnummeret som avspilles. Trykk flere ganger på ANGLE inntil ønsket vinkel velges. For din referanse ANGLE-indikatoren blinker i DVD-displayvinduet for scener som er tatt opp med ulike vinkler, for å vise at endring av vinkel er mulig. Vinkelnummeret kan programmeres inn på forhånd; vinkelen kan endres til valgt nummer når ANGLEindikatoren blinker. Merknader Denne funksjonen virker bare for plater som har scener med opptak fra ulike vinkler.,

23 AVANSERT BETJENING SIDE Gjentatt avspilling Gjentatt visning (lytting) Trykk på REPEAT under avspilling. Hver gang denne knappen trykkes vil fjernsynsskjermen endres som vist nedenfor, og platen vil gjenta et kapittel eller tittel (DVD) eller spor (CD). DVD Gjenta avspilling av kapittel CHAPT Gjenta avsnitt mellom to spesifikke punkter (A-B gjentakelse) Trykk på REPEAT A-B under avspilling ved det punktet hvor gjentatt avspilling skal starte (A). A * Du kan velge OFF her ved å trykke på CLEAR. Gjenta avspilling av tittel Annullere gjentatt avspilling (normal avspilling) TITLE OFF Trykk på REPEAT A-B under avspilling ved det punktet hvor gjentatt avspilling skal stoppe (B). A B CD Gjenta avspilling av spor TRACK Gjentatt avspilling av avsnittet mellom punkt A og B starter. Gjenta avspilling av hele plateinnholdet ALL For å vende tilbake til normal avspilling. Trykk på REPEAT A-B slik at OFF vises. Annullere gjentatt avspilling (normal avspilling) OFF OFF For å bruke gjentatt programavspilling (CD) Dersom REPEAT trykkes under programavspilling vil gjentatt avspilling fungere som vist nedenfor. Gjenta nåværende programmert spor TRACK Merknader Gjentatt avspilling virker bare på plater hvor spilt tid vises i DVD-displayvinduet under avspilling. For noen DVD-plater vil gjentatt avspilling ikke virke korrekt. A-B gjentatt avspilling vil bare virke i en tittel-dvd eller lyd-cd med flere spor. Noen tekster, som ble opptatt rundt punkt A eller B, vil muligvis ikke vises (DVD). Gjenta alle programmerte spor ALL Annullere gjentatt avspilling (programavspilling) OFF For å vende tilbake til normal avspilling Trykk flere ganger på REPEAT, inntil OFF vises.

24 SIDE 4 AVANSERT BETJENING Gjemme markører i minne for senere visning (lytting) Det å gjemme en MARKER i DVD-minnet kan sammenlignes med å merke av en side i en bok. Du kan dermed raskt vende tilbake til ønsket punkt på platen. Gjemme en markør i minne Trykk på MARKER under avspilling ved startpunktet for avsnittet som skal vises (lyttes til) igjen. /5 Betyr /5 er gjemt i minne. Opp til 5 markører kan gjemmes i minne. Gjenkalle/slette en markør Trykk på SEARCH under avspilling. Maker Picture Maker Picture Maker Picture Maker Picture 4 Maker Picture 5 Trykk på D/E/F/G for å velge markøren som skal gjenkalles/slettes. Trykk på PLAY eller ENTER for å gjenkalle en markør, eller trykk på CLEAR for å slette en markør. Avspilling gjenopptas fra det punkt som samsvarer med den valgte markør, eller den valgte markør er blitt slettet. Nåværende bilde slettes ikke. Present Picture Merknader Disse funksjonene virker bare på plater hvor spilt tid vises i DVDdisplayvinduet under avspilling eller stopp. Noen tekster, som ble opptatt rundt markøren, vil muligvis ikke vises (DVD). Alle markører slettes når strømmen slås av eller platen fjernes, og når TV Aspect-modus endres i menyen SET-UP. Markøren gjemmes ikke når DVDen eller tittelmenyen vises på fjernsynsskjermen.

25 AVANSERT BETJENING SIDE 5 Zoom-funksjon Zoom-funksjonen lar deg ZOOM-IN og forstørre bildet på skjermen til enten fire ganger størrelsen (x4) eller seksten ganger størrelsen (x6)., 4 4 Trykk på ZOOM under normal avspilling eller stillbilde. Firkantsrammen vil vises i midten av bildet. Dersom det ikke trykkes på en knapp i løpet av 0 sekunder vil rammen forsvinne. Hvert trykk på ZOOM-knappen vil endre fjernsynsskjermen i venstre sekvens. Forstørrelsesnivået vil vises i det øverste høyre hjørnet på zoom-området. Dersom du trykker på D/E/F/G knappene vil zoom-punktet skifte. Trykk på ENTER. Den valgte rammen vises i full størrelse på fjernsynsskjermen. For å gjenoppta normal avspilling. Trykk flere ganger på ZOOM helt til det normale bildet vises. Merknader X4 X6 Zoom-funksjonen vil ikke kunne brukes på noen plater. Zoom virker ikke på teksting eller menyer på DVD-videoplater. (X4) (X6) (Normal) Stille inn klokke for sovemodus Du kan stille inn DVD-spilleren slik at den slår seg av automatisk ved et bestemt klokkeslett. Trykk på SLEEP for å stille inn ønsket sovetidspunkt. SLEEP-indikatoren og sovetidspunktet vises i visningsvinduet., Hver gang du trykker på SLEEP, blir det endret i følgende rekkefølge. SLEEP OFF 0 Nyttig informasjon Du kan kontrollere tiden som gjenstår før DVDspilleren blir slått av. Trykk på SLEEP. Gjenstående tid vises i visningsvinduet.

26 SIDE 6 AVANSERT BETJENING Programavspilling Spilleren vil spille sporene på platen i den rekkefølgen du spesifiserer. Merk: Programavspillingsfunksjonen er bare mulig med lyd-cder. Den virker ikke med DVDfilmplater. Trykk på PROGRAM under avspilling eller i stoppmodus. Skjermen for programavspilling dukker opp på fjernsynsskjermen. Program Step Total Time 00:00 Clear All For å forlate skjermbildet, trykk på PLAY eller PROGRAM. Trykk på D/E/F/G og trykk på nummerknappene for å velge ønsket spornummer. Program 5 9 Gjenta trinn for å velge et annet spor. Opp til 0 spor kan programmeres inn. Step Total Time 08: Clear All Trykk på PLAY eller ENTER for å forlate skjermbildet. Det valgte sporet er gjemt i minne og avspilling begynner nå i den programmerte rekkefølgen. Dersom du trykker på PROGRAM for å forlate skjermbildet vil de valgte sporene ikke gjemmes i minne. Etter avspilling av alle innprogrammerte spor Avspilling stanses. Slette programmet For å slette program, ett etter ett Trykk på D/E/F/G for å velge nr. som skal velges bort og trykk på CLEAR. For å slette alle programmer Trykk på D/E/F/G for å velge Clear All og trykk deretter på ENTER. Trykk på PLAY eller ENTER for å forlate skjermbildet. Dersom du trykker på PROGRAM for å forlate skjermbildet vil programmene ikke slettes (programmene slettes også når strømmen slås av eller platen fjernes).

27 AVANSERT BETJENING SIDE 7 Avspilling med MP Mappe- og filnavnet vises kun på engelsk. Hvis en umulig kode skal vises vil den blive vist understreket (_) i stedet for på engelsk. Hvis det ikke er noen MP-filer i en mappe vises tegnet sammen med mappenavnet. Denne spilleren kan avspille opp til 56 filer per plate. En plate som det er tatt opp mer 56 filer på kan ikke avspilles. Største tillatte antall nøstete mapper er 50. Plateformatet er bare kompatibelt med ISO ,, 4 Gjentatt avspilling av en MP-fil Hvis man trykker REPEAT-knappen én gang under avspilling, vil den MP-filen som spilles bli spilt igjen. Hvis man trykker REPEAT -knappen to ganger under avspilling, vil mappen bli spilt igjen. Hvis man trykker REPEAT -knappen tre ganger vil gjenta-avspillings-prosedyren bli annullert. MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 Merknader Prog MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 REPEAT(GJENTA)-symbol Progr Dersom du tar opp MP-filer med programvare som ikke lager filsystem, for eksempel "Direct CD",er det umulig å avspille en MP-fil. Derfor anbefaler vi "Easy-CD Creator", som lager ISO9660 filsystem. En single session-plate må ha MP-fil som første spor. Dersom det ikke er en MP fil i første spor, blir det ingen avspilling av MP-filer. Dersom du vil avspille MP-filer, må du formatere alle data på platen, eller bruke en ny. Hvis det allerede er datafiler som ikke er i MP- format på CD-R-platen, må du ikke bruke denne platen, men en annen. Dersom det er en CD-RWplate, spiller det ingen rolle. Avspilling av en MP-fil 4 Sett inn en MP plate. MP-menyen vises. MP ABCD MP- MP- MP- MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 MP-8 MP-9 Program Clear All Trykk D/E knappene for å velge mappen der MP-filene som du ønsker å avspille befinner sig, og trykk deretter ENTER. MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 Program Clear All Trykk D/E knappen for å velge ønsket MP-fil fra den mappen du har valgt på platen. MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 Program Clear All Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, trykker du RETURN-knappen. Trykk ENTER eller PLAY for å begynne å spille en fil. Til din opplysning Trykk SKIP eller SKIP for å spille neste eller forrige fil under avspilling. Trykk TITLE for å gå til første side i mappen du står i nu, under avspilling, og trykk deretter TITLE igjen for å gå til neste side innen det har gått 5 sekunder. Trykk MENU for å gå til rotmappen under avspilling.

28 SIDE 8 AVANSERT BETJENING Avspilling med MP Programavspilling av en MP-fil 4, 4 4 Gjentatt avspilling av en MP-fil Hvis man trykker REPEAT-knappen én gang under avspilling, vil den MP-filen som spilles bli spilt igjen. Hvis man trykker REPEAT-knappen to ganger under avspilling, vil alle MP-filene på programlisten bli spilt igjen. Hvis man trykker REPEAT-knappen tre ganger, vil gjenta-avspillings-prosedyren bli annullert. Program TRACK_ TRACK_7 TRACK_6 TRACK_9 Clear All Program TRACK_ TRACK_7 TRACK_6 TRACK_9 Clear All REPEAT(GJENTA)-symbol 4 Følg trinn og på foregående side. Velg en MP-fil du vil legge inn i programmet, med D/E. MP Trykk PROGRAM-knappen for å legge MP- filen til programlisten. Gjenta trinn og for å velge et annet spor. Det kan programmeres max. 60 filer. Trykk G og velg den ønskede MP-filen og trykk deretter ENTER eller PLAY for å begynde spillingen. MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 MP MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 MP-.. TRACK_ TRACK_ TRACK_ TRACK_4 TRACK_5 TRACK_6 TRACK_7 TRACK_8 Program Program TRACK_ Clear All Program TRACK_ TRACK_7 TRACK_6 TRACK_9 Clear All TRACK_7 TRACK_6 TRACK_9 Clear All Sletting fra programmet For å slette en fil om gangen Trykk D/E/F/G for å velge den MP-fil på programlisten du vil slette, og trykk deretter CLEAR. For å rydde alle programmer Trykk D/E/F/G for å velge Clear All og trykk så ENTER. Hvis du vil gå til hovedmenyen, trykker du F knappen. Etter endt avspilling av alle programmerte spor Avspillingen stopper.

29 BRUK AV RADIO SIDE 9 Forhåndsinnstille radiostasjoner Du kan forhåndsinnstille 0 stasjoner for FM og AM. Før du begynner å søke, må du passe på at volumet er stilt ned til minimumsnivået. 4, Trykk flere ganger på FUNCTION på frontpanelet eller på FM/AM på fjernkontrollen, til det vises FM eller AM i visningsvinduet. Hver gang du trykker på FM/AM deretter, veksler visningen mellom FM og AM. Trykk på og hold TUNING/SKIP or på frontpanelet i om lag to sekunder helt til frekvensindikatoren begynner å endres. Slipp knappen. Søkingen stopper når DVD-spilleren er innstilt på en stasjon. "TUNED" og "STEREO" (for stereoprogram) vises i visningsvinduet. Merk: TUNED vises bare når signalet er FM og STEREO. Trykk på MEMORY. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i visningsvinduet. Trykk på D eller E på frontpanelet for å velge det forhåndsinnstilte nummeret du ønsker. Trykk på MEMORY på nytt. Stasjonen blir lagret. Gjenta trinn til 6 for å lagre flere stasjoner. Stille inn en stasjon med svakt signal Trykk på flere ganger på TUNING/SKIP eller i trinn for å søke etter stasjonen manuelt. Fjerne alle stasjonene som er lagret i minnet Trykk på og hold inne MEMORY i om lag tre sekunder til "CLEAR ALL" vises i Visningsvinduet. Trykk på MEMORY en gang til, og stasjonene er slettet. Nyttig informasjon Hvis alle stasjonene allerede er programmert, vises meldingen MEM FULL i visningsvinduet i et øyeblikk og deretter blinker et forhåndsinnstilt nummer. Hvis du vil endre det forhåndsinnstilte nummeret, følger du trinn 5-6 som over.

30 SIDE 0 BRUK AV RADIO Lytte på radio Du må først forhåndsinnstille radiostasjoner i DVD-spillerens minne (se "Forhåndsinnstille radiostasjoner" på forrige side). Trykk på FM/AM helt til AM eller FM vises i visningsvinduet. Den sist innstilte radiostasjonen blir valgt. Nyttig informasjon Hvis det er støy på et FM-program Trykk på MONO/ST. på frontpanelet slik at "STEREOvises i visningsvinduet. Det vil ikke være noen stereoeffekt, men mottakskvaliteten vil bli bedre. Trykk på knappen på nytt hvis du vil få tilbake stereoeffekt. Forbedre mottakerkvaliteten Drei de medfølgende antennene i en annen retning. Trykk flere ganger på PRESET D eller E for å velge ønsket forhåndsinnstilte stasjon. Hver gang du trykker på knappen, stiller DVD-spilleren inn én forhåndsinnstilt stasjon om gangen. Juster volumet ved å dreie på volumkontrollen på frontpanelet eller trykke på VOLUME D eller E flere ganger. Slå av radioen Trykk på POWER for å slå av DVD-spilleren, eller velg en annen funksjonsmodus (DVD/CD, VIDEO eller VIDEO ). Lytte på radiostasjoner som ikke er forhåndsinnstilt Bruk manuell eller automatisk søking i trinn. For manuell søking trykker du flere ganger på TUNING/SKIP eller på frontpanelet. For automatisk søking trykker du og holder inne TUNING/SKIP eller i om lag to sekunder på frontpanelet. Mottak av RDS-stasjoner (Radio Data System) Hva er RDS? RDS (Radio Data System) er et system som er i ferd med å innføres gradvis på FM i mange land. Med RDS overføres en lydløs datastrøm i tillegg til det vanlige radiosignalet. Disse dataene inneholder ulike typer informasjon inkludert identifikasjon av stasjon/sender, trafikkinformasjon og en liste over alternative frekvenser for radiostasjonen som mottas. Trykk på FUNCTION for å velge FM eller AM, og trykk deretter på FM/AM for å velge FM. Velg en ønsket stasjon ved å trykke på PRESET D eller E. Når RDS-sendingen blir mottatt, vises programtjenestenavnet (PS) på visningsvinduet etter at RDS-indikatoren vises. Trykk på RDS for å vise frekvensen. Merknader RDS er bare tilgjengelig for FM. PS-navnet (PROGRAM SERVICE) vises automatisk når en RDSstasjon blir mottatt.

31 LYDKONTROLL SIDE Velge en lydmodus Du kan enkelt oppnå såkalt surround-lyd ved å velge ett av de forhåndsprogrammerte lydfeltene i samsvar med programmet du vil høre på. Trykk flere ganger på SOUND MODE helt til ønsket lydmodus vises i visningsvinduet. Se tabellen under for mer informasjon om hver lydmodus. Nyttig informasjon DVD-spilleren husker den siste lydmodusen som var valgt for hver programkilde. Når du velger en programkilde, blir den lydmodusen som ble brukt sist, valgt automatisk. Hvis du for eksempel lytter til en CD med HALL som lydmodus, bytter til en annen programkilde, og deretter går tilbake til CDen,blir HALL valgt igjen. Med radioen blir lydfeltene husket separat for alle forhåndsinnstilte stasjoner. BY PASS SOUND MODE Du kan identifisere kodingsformatet til dataprogramvare ved å se på innpakningen. - Dolby Digital-plater er merket med logoen. - Dolby Surround-kodede programmer er merket med logoen. - DTS Digital Surround-plater er merket med DTS. Merknader Når du spiller av lydspor med 96 khz samplingsfrekvens, blir utgangssignalene konvertert til 48 khz (samplingsfrekvens). Lydmodus Effekt Lar deg lytte på 5. (eller 6) atskilte kanaler med høykvalitets digitallyd fra DTS-programkilder som har varemerker som for eksempel plater, DVD-plater og CD-plater, osv. DTS Digital Surround leverer opptil 6 kanaler med transparent lyd (betyr at den er identisk med originallyden) og gir usedvanlig klar lyd i et ekte 60-graders lydfelt. DTS er et varemerke for DTS Technology, LLC. Produsert under lisensfra DTS Technology, LLC. Med Dolby Digital Surround-formatet kan du ha opptil 5, kanaler med digital surround-lyd fra en Dolby Digitalprogramkilde. Hvis du spiller av DVD-laserplater med merket " ", kan du oppleve enda bedre lydkvalitet, større romnøyaktighet og forbedret dynamisk rekkevidde. Dette er mulig fordi Dolby Digital leverer opptil 5 totalt adskilte lydkanaler (front venstre og høyre, midtre og bak venstre og høyre), pluss 0, kanal som kalles LFE* (kanal bare for basseffekter) *LFE=Low Frequency Extension (lavfrekvensforsterking). Denne kanalen leverer separate, ikke retningsbestemte bassignaler til subwooferen for å gi mer dynamiske, dype basseffekter. Bruk denne modusen når du spiller av en film eller en Dolby Digital -kanal som har merket " ". Denne modusen gir opplevelse av å sitte i en kinosal eller en ekte konsertsal - en effekt med en intensitet som bare kan oppnås med DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Effekten når lydbildet flyttes fremover/bakover/til venstre/til høyre, samt opplevelsen av fast posisjon i lydbildet, er mye klarere og mer dynamisk enn før. Når du spiller opptak av levende og klassisk musikk, gir denne modusen en tilsvarende følelse som når du faktisk befinner deg i en liten konsertsal. Når du spiller av opptak av levende og klassisk musikk, gir denne modusen en tilsvarende følelse som når du faktisk befinner deg i en stor konsertsal. Denne modusen gir en tredimensjonal effekt som tilsvarer effekten i en kinosal. CH STEREO Sender lyden gjennom fremre venstre og høyre høyttaler og subwooferen. Standard to-kanalskilder (stereo) passerer behandlingen av lydfeltet fullstendig. Dette gjør at du kan spille av alle typer lydkilder ved hjelp av bare fremre venstre og høyre høyttaler og subwooferen. Du kan velge CH STEREO ved å trykke på BY PASS på fjernkontrollen.

32 SIDE LYDKONTROLL Bruke Surround-effekten Deler og elementer DTS Digital Surround, Dolby Digital og Dolby Pro Logic brukes til å aktivere tredimensjonal lydeffekt sammen med videobilde. Du må bruke enhetene på følgende måte. Bruk Hi-Fi Stereo videospilleren til å spille av programkildene. Bruk den store TV-skjermen for videobilde med høy kvalitet. Bruk programkildene (f.eks. LD, DVD, VIDEO TAPE etc.) merket med DTS Digital Surround ( ) or Dolby eller Dolby Surround ( eller ). Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte arbeider. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Produsert under lisens fra Digital Theater Systems, Inc.US Pat. Nr og andre verdensomfattende patenter utstedt og ventende. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemerker for Digital Theater Systems, Inc. Copyright 996 Digital Theater Systems, Inc. All rights reserved. Fronthøyttalere( venstre) Surroundhøyttaler (venstre) Subwoofer Merknader Midtre høyttaler Fronthøyttalere (høyre) Eksempel på høyttalerplassering Surroundhøyttaler (høyre) Vi anbefaler at du bruker de magnetisk skjermede høyttalerne til fronthøyttalere venstre/høyre og de midtre høyttalerne for å beskytte dem mot videostøy fra TV-apparatet i nærheten. Bruk høyttalerne som har lignende lydkarakter for alle høyttalerne. Lydegenskaper i rommet Hvis rommet er laget av betong og tynt tre, kan du ikke oppnå fullgod surround-effekt. Veggene i rommet har den egnede absorberingsfaktoren og liten lydreflekterende effekt. Hvis rommet har stor refleksjonseffekt, må du flytte på møblene, og du må henge opp en gardin eller lignende. Plassering av høyttalerne Ved normal plassering bruker du alle 6 høyttalerne ( fronthøyttalere, midtre høyttaler, to bakre høyttalere og subwoofer). Hvis du vil spille av best mulig basslyd, DTS digital surround eller Dolby Digital-surround, bør du koble til en subwoofer. Fronthøyttalere Vi anbefaler at høyden på diskanthøyttaleren på fronthøyttalerne og ørene til den som lytter, er i samme høyde. Og ved lytteposisjonen stiller du intervallet mellom høyttalerne til 45 grader. Midtre høyttaler Det er ideelt at de midtre høyttalerne og fronthøyttalerne er i samme høyde. Men vanligvis kan den plasseres over eller under TV-apparatet. Bakre høyttalere Plasseres til venstre og høyre bak lytteområdet. Disse høyttalerne gjenskaper lydbevegelse og atmosfære. Er nødvendig for surround-avspilling. For å oppnå best mulig resultat bør du ikke montere de bakre høyttalerne for langt bak lytteposisjonen, og de bør monteres på samme nivå eller høyere enn lytterens ører. Det er også effektivt å rette de bakre høyttalerne mot en vegg eller mot taket for å spre lyden ytterligere. Hvis det er kort avstand mellom front- og bakveggen i rommet og lytteren er svært nær bakveggen, bør du sette de bakre høyttalerne mot hverandre og ca cm høyere enn lytterens ører, og stille dem slik at de vender nedover. Subwoofer Kan plasseres på et hensiktsmessig sted uten hensyn til oppstillingen.

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744

Din bruksanvisning SAMSUNG HT-A100WT http://no.yourpdfguides.com/dref/784744 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, 2005 10:18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Blu-ray Disc - / DVD-spiller

Blu-ray Disc - / DVD-spiller 4-549-800-11(2) (NO) Blu-ray Disc - / DVD-spiller Bruksanvisning Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren. Komme i gang Avspilling Internett Innstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517

Din bruksanvisning LG BH9420PWN http://no.yourpdfguides.com/dref/4307517 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

AVR 1700, AVR 170, AVR 170/230C

AVR 1700, AVR 170, AVR 170/230C 1700, AVR 170, AVR 170/230C Lyd-/videomottaker Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Innledning 3 Medfølgende utstyr 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Plassering av AVR-en 3 Frontpanelkontroller 4 Tilkoblinger

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513

Din bruksanvisning LG BP220N http://no.yourpdfguides.com/dref/4307513 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC200 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer